Hiperborejci doli u Visoko

Hiperborejci doli u Visoko
Hiperborejci doli u Visoko
download Hiperborejci doli u Visoko

of 2

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Hiperborejci došli u Visoko

Transcript of Hiperborejci doli u Visoko

 • 6363

  Jo jedna sezona istraivanja u Bosanskoj dolini piramida

  Istraivanja

  PIE: Amir Telibeirovi amir@star tbih.info

  Neovisno o tome to je domaa javnost i da-lje podijeljena u vezi sa kontroverzom oko istraivanja na piramidalnim brdima oko Visokog, kopanje traje. Tako je i ove godine organizo-vana akcija volonterskog isko-pavanja arheolokih nalaza pod radnim nazivom MRAV, Meu-narodna radna akcija volontera. Radi se o omladinskoj radnoj akciji, slinoj onima iz perioda socijalizma.

  EMU SLUI VEA PLOAZa vrijeme iskopavanja koja su trajala cijelog ljeta, tim Fonda-cije je oistio novi boni prolaz u tunelu Ravne u duini od est metara. Tada je otkrivena i raskr-snica sa bonim prolazima.

  Tokom raiavanja otkrive-no je da jedan od prolaza vo-di prema manjoj prostoriji vi-sine 2,2 metra. Iz te prostorije vodi pet manjih bonih prola-za visine 20 do 50 centimeta-ra. Na sredini prostorije nalazi

  se vea ploa postavljena hori-zontalno ija funkcija jo nije utvrena. To su podaci koje nam je po-nudio ef cijelog projekta Se-mir Osmanagi. Meutim, kao najznaajniji do-

  gaaj u istraivanjima koja vodi Fondacija Arheoloki park: Bo-sanska piramida Sunca, on vie potencira netom zavrenu kon-ferenciju odranu u Visokom. Rije je o Meunarodnoj kon-ferenciji o Bosanskoj dolini pi-ramida ICBP 2011, na kojoj je uestvovalo 27 strunjaka iz 11 zemalja. - Strunjaci iz oblasti arheo-logije, geologije, fizike, kvan-tne fizike, eksperti za drevne artefakte i elektromagnetna polja, ininjeri i drugi, prove-li su pet dana u Visokom, to-kom kojih su posjetili arheo-loke lokacije na kojima radi Fondacija. Oni su na konfe-renciji izloili referate o pro-vedenim analizama uzoraka, snimanjima energetskih feno-mena i radiokarbonskim da-tiranjima uzoraka iz Bosanske doline piramida - rekao nam je

  Pria o istraivanju piramida u okolini Visokog se nastavlja. Osim radnih akcija, odr-avaju se meunarodne konferencije, a broj gostiju i zainteresovanih kopaa se pove-ava. A postoje li piramide ili ne kao da postaje sve manje vano u odnosu na pratee druenje, entuzijazam i motivaciju za volonterski rad

  Meunarodna radna akcija volontera - MRAV

  Miljenje narodaNenad urevi je napravio anketu o tome ta ljudi iz BiH i inostranstva misle koji drevni narod i kultura su izgradili visoke piramide. Ponudio im je nekoliko pojmova. Anketa je uraena na engleskom zbog meu-narodnog karaktera upitnika. Najvie glasova, 26,01 odsto, do-bili su Annunaki boanstva , Atlan-tiani imaju 20,95 odsto, pa slije-de oni koji su izabrali Nisam siguran sa 18,58 odsto. D revni I l i r i dobi-li su 13,51 odsto, Hiperborejci kao mitska rasa dinovskih ljudi 11,82 odsto, Butmirska neolitika kultura 4,73 odsto, Keltska ple-mena 4,39 odsto...

  Hiperborejci doli u Visoko

 • 64www.startbih.info

  Istraivanja

  Osmanagi.Gosti su se, kae on, sloili da se radi o globalno vanom in-terdisciplinarnom naunom projektu koji sadri niz ener-getskih fenomena.

  ENERGETSKA POLJAPod te fenomene spadaju elek-tromagnetna polja, ultrazvuk, infrazvuk koji su navodno de-tektirani i izmjereni u podze-mnom kompleksu tunela Rav-ne, koji najvjerovatnije imaju vjetako porijeklo. - Ove zakljuke je donio Na-uni komitet konferencije u kojem su bili prof.dr. Ljubo Ristovski, fiziar iz Srbije, ar-heolog Sara Acconci iz Itali-je, ininjer zvuka Heikki Sa-volainen iz Finske, fiziar dr. Slobodan Mizdrak iz Hrvat-ske, biolog i fiziar dr. Eber-hard Bumann iz Njemake, muzejski kustos i strunjak za drevne artifakte Klaus Dona iz Austrije, te ininjer elek-trotehnike dr. Goran Marja-novi iz Srbije. Konferencija je, inae, zavrena posjetom strunjaka lokalitetu kame-nih kugli u Zavidoviima - kae Osmanagi. Od svih pobrojanih strunja-ka, za Osmanagiev projekat moda je najznaajnija podr-ka Nenada urevia, nezavi-snog istraivaa i viegodinjeg lana italijanskog Zavoda za ge-otehniku u Bergamu. urevi je, naime, osim verbal-ne potpore, pokrenuo i vlasti-ti internet portal na engleskom jeziku, preko kojeg podupire te-

  oriju o postojanju drevnih pira-mida u BiH. On esto dolazi u BiH i usput snima kratke kli-pove kojima promovie istrai-vanje u ovoj oblasti, razgovara-jui sa lokalnim stanovnitvom o tome. Za Start BiH urevi kae da je ve izvjesno vrijeme zaintere-sovan za cijeli projekat, a da je vjerovao u postojanje neolitskih kultura na podruju Balkana i prije nego to se pojavila pria o visokim piramidama. - S obzirom na to da sam ne-zavisan istraiva, moj dopri-nos projektu bosanskih pira-mida je prvenstveno zasnovan na nedestruktivnom istraiva-

  nju. Suraujem sa Fondacijom Arheoloki park: Bosanska pira-mida Sunca od samog poetka projekta - kae urevi.Dugogodinje profesionalno iskustvo iz oblasti geotehni-kog inenjerstva mu je, kae, ja-ko pomoglo tokom posljednjih pet godina istraivanja.

  ZEMLJA IZA PLANINA- Uz to sam se posljednjih dvadesetak godina, zajedno sa svojom suprugom koja je profesor umjetnosti i istorije umjetnosti, posvetio studira-nju povijesti, religije i mito-lokih sadraja drevnih civi-lizacija. Oduvijek sam slutio

  da su na balkanskim prosto-rima nekada u dalekoj prolo-sti postojale veoma napredene prehistorijske kulture - poja-snio nam je urevi.On spada u onu grupu nauni-ka i istraivaa koji pokuavaju da konkretno imenuju civiliza-cije ili pojedince koji su zaslu-ni za navodnu izgradnju bosan-skih piramida. Radi se o teoriji o mitskom narodu Hiperboreja-ca koji su doli sa sjevera Evro-pe u dalekoj prolosti. Teorija o njihovom djelovanju na prostoru BiH pojavila se jo prije nekoliko decenija u knji-gama profesorice Marian Wen-zel, koja je inae bila strunjak za tumaenje srednjovjekovnih bosanskih steaka. - Osim usmenih pria, mito-va i legenda koje nalazimo na podruju Bosne i Hercegovi-ne ali i drugim podrujima biv-e Jugoslavije, takoer postoje historijski zapisi grkih pisa-ca i historiara iz drugog sto-ljea poslije Hrista, koji nam govore o Hiperborejcima ko-ji su se borili za odbranu sta-rogrkog svetita i proroita Delfi - tvrdi urevi.Grki pisac Pausanias ka-e da su se dva divovska bia, Hyperochus i Amadocus, ta-da borila na strani Grka pro-tiv Barbara. - Pausanias, takoer, napo-minje da su ta divovska bia dola u pomo Grcima iz ze-mlje iza planina, to jeste zemlje koju mi danas poznajemo pod imenom Bosna i Hercegovina - kae urevi.

  Miak ne sumnjaMeu poznatijim gostima ovogodinje konferencije o piramidama u Visokom bio je i Kreimir Miak, voditelj emisije HTV-a Na rubu zna-nosti. Semir Osmanagi je bio njegov gost u toj emisiji ve nekoliko puta, pa je ovaj put Miak uzvratio posjetu i podrao ideju o posto-janju piramida u BiH. - Pogledali smo piramide, tunele i to je naravno bilo vrlo zanimljivo s obzirom da se uvijek ini da su egzotini predjeli negdje drugdje, a ne ovdje kod nas. Najvei dojam na mene su ostavili svi oni blo-kovi i tuneli ispod i naravno predavanja koja sam sluao, posebno ova o divovima iz prapovijesti. Nema nikakve sumnje da piramide postoje, ljudi samo imaju krivi kontekst, po kom se ovdje piramide ne uklapaju. Jer, ako se kontekst promijeni, onda, dapae, one po-stoje i oekivane su, samo moda ne u Bosni. Ali, evo, na nae izne-naenje i sreu, postoje i ovdje - rekao je Miak.

  ivjeli po hiljadu godinaPrijestonica mitske Hiperboreje se nalazila iznad zemlje boanstva sjevera - Boreja - (Hyper Borei). Antiki istraivai Eratosten i Plinije smatrali su da ova zemlja zaista postoji, ali je veina taj narod pre-putala svijetu mitova. Hiperborejci su navodno bili narod koji nije znao za ratove, ivio je u izobilju i potenju, a bili su izuzetno glo-mazne grae. Njihovo ivotno doba je bilo vie od hiljadu godina, a ako bi neko odluio da i prije toga okona svoj ivot, bila bi mu prireena posebna sveanost u kojoj bi izabranik skakao sa viso-ke stijene u more.

  Uruenje certifikata volonterima MRAV-a