HH Bankiers VERMOGEN 25 jaar - Hof Hoorneman · PDF filein turbulente tijden Een verrassend...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HH Bankiers VERMOGEN 25 jaar - Hof Hoorneman · PDF filein turbulente tijden Een verrassend...

VERMOGEN

VERMOGENH E R F S T 2 0 1 4 | N U M M E R 5 6

Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV

HH Bankiers

Tw e e o b l i g a t i e s m a k e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Waarom wi j n ie t in hedge funds beleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

25 jaar

2 3KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014 KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014

INHOUD

Ka n t o re n H o f H o o r n e m a n B a n k i e r s

Kantoor Gouda

Oosthaven 522801 PE GoudaTelefoon: 0182-597777E-mail: info@hofhoorneman.nl

Binnendoor 51261 EG BlaricumTelefoon: 035-5436937

Velperweg 1606824 MD ArnhemTelefoon: 026-3619690

Verwersstraat 265211 HW 's-HertogenboschTelefoon: 073-7514133

Wilhelminasingel 1136221 BJ MaastrichtTelefoon: 043-3252178

Ka n t o o r B l a r i c u m

Ka n t o o r A r n h e m

Ka n t o o r ' s - H e r t o g e n b o s c h

Ka n t o o r M a a s t r i c h t

2 3KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014 KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014

INHOUD

Het eerste weekend van september was voor alle medewerkers van Hof Hoorneman Bankiers een bijzonder weekend. Op dat moment vierden we in Istanbul het 25-jarig bestaan van de organisatie. We hebben drie dagen lang genoten van deze moderne wereldstad, waarin zowel de Aziatische als de Europese cultuur in het dagelijks leven terug te vinden zijn. Bijzonder was dat weekend ook het cadeau dat de medewerkers voor de directie hadden. We kregen de glossy HHB 25, gebaseerd op het format van het magazine Linda, overhandigd. In het diepste geheim hebben ze dit magazine samengesteld. Een geweldige verrassing!

Voor u is er geen HHB 25, maar wel een nieuwe editie van Kijk Op Vermogen. In deze editie besteden we onder meer aandacht aan het HH Value Fund en HH Phoenix Fund. Dat beide fondsen zo goed presteren, is in de media niet onopgemerkt gebleven.

De resultaten van het HH Value Fund en HH Phoenix Fund staan niet op zich. Ook onze andere fondsen presteren erg goed (zie Fund Update, pagina 19). Voor ons is dat een bevestiging dat de manier waarop wij beleggingsbeslissingen nemen de juiste is. Bent u benieuwd hoe zon beslissing tot stand komt? Blader dan door naar pagina 12. In het artikel De weg van idee naar belegging geeft collega Robin Franken inzicht in het traject dat tot een beleggingsbeslissing leidt.

Naast de genoemde onderwerpen gaan wij in deze editie onder meer dieper in op de twee beleggingsfondsen HH Obligatie Fonds en HH Phoenix Fund en leggen we u uit waarom wij niet in hedge funds beleggen. Tot slot vindt u in Kijk Op Vermogen ook de uitslag van het lezersonderzoek.

Veel leesplezier!

En verder ...Marktverwachting 4Hedge funds 14De adviesdesk 16 Uitslag lezersonderzoek 18Fund Update 19

ColofonKijk op Vermogen is een uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NVOosthaven 52Postbus 3155 2800 CG Gouda T 0182 597777www.hofhoorneman.nl info@hofhoorneman.nl

Contactpersoon Hof Hoorneman BankiersMarjan Beuzenberg

Redactionele productie en vormgevingLVB Networks, Amersfoort

FotografieHof Hoorneman Bankiers NV

DrukwerkIVA Groep, Rotterdam Hof Hoorneman Bankiers NV, Gouda. Alle rechten voorbe-houden. Kijk op Vermogen bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Hof Hoorneman Bankiers NV en/of een van de aan haar gelieerde onderne-mingen en/of medewerkers en/of de bij deze uitgave betrok-

ken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijk-heid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloei-en uit de in deze uitgave opge-nomen informatie. Voor alle in deze uitgave genoemde beleg-gingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen.

25 jaar HH Bankiers

DE TWEE UITERSTE BELEGGINGSFONDSEN BELICHT: OBLIGATIE FONDS EN PHOENIX FUND

DE PERS OVER ONZE FONDSEN DE WEG NAAR EEN BELEGGINGSBESLISSING

6

VO O R WO O R D

10 12

Inhoud

Met vriendelijke groet,Fried van t Hof

4 5KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014 KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014

M A R K T V E R WA C H T I N G

Centrale banken zijn gedurende de afgelopen crisis de belangrijkste spelers geweest in het financile stelsel. Door hardhandig in te grijpen toen er liquiditeit nodig was, hebben ze het financile systeem gered. Nu de wereldeconomie weer aantrekt, zouden de monetaire steunmaat-regelen afgebouwd moeten worden. Zo kan de rente weer stijgen en dit is wat economen het liefst willen. Hoe kunnen centrale banken de economie immers stimuleren bij een volgende dip als de rente zo laag staat? Een rentestijging mag echter niet ten koste gaan van het herstel, en dan met name het herstel van de arbeidsmarkt.

Wat kunnen centrale banken dan doen om de rente te verhogen? Laten wij kijken naar de mogelijkheden van Janet Yellen, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Allereerst heeft haar voorganger Ben Bernanke een programma ingesteld waarbij de Centrale Bank Amerikaanse staatsobligaties opkoopt in de markt. Deze zoge-noemde kwantitatieve verruiming heeft tot doel

Succesvol stock pickenin turbulente tijden

Een verrassend renteklimaat. Schermutselingen in Oekrane n in

het Midden-Oosten. Het waren niet altijd even makkelijke maanden

voor beleggers. Dit heeft u terug kunnen zien in de matige prestaties

van de Hollandse indices. De beleggers van Hof Hoorneman Bankiers

hebben zich om deze uitdagingen heen gemanoeuvreerd en sterke

rendementen neer weten te zetten. Dit komt door het kiezen van de juiste,

ondergewaardeerde effecten. Succesvol stockpicken is namelijk de sleutel

tot outperformance, ook in turbulente tijden.

gehad dat banken hun reserves konden aandikken en dat de rente laag bleef; de vraag naar veilige obligaties was hierdoor immers groot. Dit beleid wordt geleidelijk afgebouwd; een indicatie dat de rente op de langere termijn kan gaan stijgen. In de tweede plaats kan de Fed de depositorente bepalen. Dit is de vergoeding die banken krijgen voor het stallen van hun liquiditeiten bij de Centrale Bank. Door deze heel laag te houden worden banken aangemoedigd om hun geld op voordeligere manieren te gebruiken, bijvoorbeeld door het uit te lenen aan bedrijven of hypotheken uit te geven. Ten derde gebruikt de Fed forward guidance, waarin ze aangeven wat er op termijn met de rente zou moeten gebeuren.

Wa n n e e r g a a t d e re n t e w e e r s t i j g e n ?Alle drie deze indicatoren wijzen erop dat me-vrouw Yellen denkt aan een rentestijging. Dit is ook niet vreemd, gezien het degelijke herstel dat de Verenigde Staten doormaken. De huizenmarkt

verbetert, consumptie neemt toe en dit heeft een positief effect op de economische groei. Sommige economen vragen zich dan ook af of mevrouw Yellen niet een beetje achter de curve zit, oftewel te laat is met het verhogen van de rente. Dit is echter wat overdreven. Mevrouw Yellen heeft al eerder aangegeven de arbeidsmarkt als belangrijke indicatie te zien. Wanneer het daar beter gaat, is de tijd rijp om de rente te gaan verhogen. En de Amerikaanse arbeidsmarkt verbetert wel, maar nog niet zo snel als in eerdere herstelscenarios. Salarisgroei is bijvoorbeeld nog beperkt en dit is een belangrijk aspect van economisch herstel. Wanneer de arbeidsmarkt genoeg aantrekt, komt er concurrentie voor werknemers en gaan salaris-sen omhoog. Dit geld kan dan weer uitgegeven worden. Wanneer de rente eerder omhoog gaat, is er minder geld beschikbaar voor het aannemen van nieuwe werknemers en wordt concurrentie en dus salarisgroei moeilijker te behalen.Al met al is het dus duidelijk dat de Amerikaanse rente omhoog moet, maar dit zal geleidelijk gaan.

DOOR THOMAS MEIJAARD

Keuze voor juiste ondergewaardeerde effecten loont

4 5KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014 KIJK OP VERMOGEN | HOF HOORNEMAN BANKIERS | HERFST 2014

In Europa ligt dit nog net iets anders. Hier is het herstel nog in een minder vergevorderd stadium dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De economische groei schommelt nog steeds net boven het nulpunt en werkloosheid is nog steeds hoog. Inflatie, the mother of all lagging indicators, is laag en de depositorente is door de ECB op negatief gezet. Dit betekent dat een rentestijging in de eurozone voorlopig nog uit zal blijven.

P o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g e n i n d e e u ro p e r i f e r i e Er is echter ook goed nieuws te melden in Europa. In Spanje en Portugal groeit de economie onderhand het hardst van de eurozone en ook in Griekenland is het einde van de crisis in zicht. Voorspellingen zijn dat de Griekse economie zelfs weer kan gaan groeien in 2014. Dit is enerzijds niet gek, aangezien de groei van een lage basis komt, anderzijds is het een indicatie dat de structurele hervormingen hun uitwerking niet

missen. Het vertrouwen in het herstel van deze landen komt ook tot uiting in de lage rente die deze landen betalen op hun staatsobligaties. Niet al te lang geleden betaalden Spanje en Itali ruim 6% op hun staatsleningen met een looptijd van 10 jaar en Portugal zelfs 11%! Deze percentages zijn op moment van schrijven slechts circa 2,5% voor Itali en Spanje en 3,5% voor Portugal. Er zijn voldoende tekenen van een Europees herstel, maar het verloopt allemaal wat langzamer.

Co n c l u s i e : k e e p c a l m a n d s e e k v a l u eEr is, door