Het Grote Johannes Evangelie-Deel 11

Click here to load reader

download Het Grote Johannes Evangelie-Deel 11

of 163

 • date post

  26-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Het Grote Johannes Evangelie-Deel 11

Transcript of Het Grote Johannes Evangelie-Deel 11

 • 1Het grote Johannes evangelie

  De Heer gaf dit door het innerlijke woord

  aan

  Jakob Lorber

  Deel XI

  UITGEVERIJ DE STER, GINNEKENWEG 124, 4818 JK BREDA

  Oorspronkelijke titel: 'Johannes, das grosse Evangelium' geschreven door Jakob Lorber. Dit boek isgepubliceerd door Lorber-Verlag, Bietigheim Wurttemberg.

  Wie wat meer zou willen weten van de profeet Jakob Lorber, kan zich wenden tot deJakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebiedBurg. de Millylaan 1,7231 DP Warnsveld. Telefoon: 05750 - 21803

  Copyrights 1988 Uitgeverij De Ster - Breda

  NUGI 632ISBN 9065564933

  Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen,of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijketoestemming van de uitgever.

  Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print,photoprint, recording, or other means, either chemic, electronic or mechanic, with the written permission from the

  publisher

 • 2Het Grote Johannes Evangelie deel 11 - 77 hoofdstukken

  1: De Heer bij de waard Mucius2: De bedoeling van de Farizeen3: De mens als heerser over de natuur4: De Farizeen bij de Heer5: De Heer veroordeelt de achterbaksheid van de Farizeen6: De blindheid van de Farizeen7: De koopman zoekt de Heer8: De Heer vertelt het levensverhaal van de koopman9: Drie belangrijke vragen van Mucius en de beantwoording daarvan door de Heer10: De ontwikkeling van de vorm van de ziel tot aan de mens11: Over de innerlijke opwekking en over het voortleven na de dood12: De innerlijke belevenis van Phoikas13: De Heer zegent het dorp14: De Heer neemt afscheid van de herberg15: De Heer bereidt Zijn leerlingen voor op de toekomst16: De Heer en Lucifer17: De onthulling van het scheppings en verlossingsplan18: Het visoen van Ebal19: De Heer neemt Zijn intrek bij Ral20: Ral vertelt zijn levensverhaal21: De Heer herinnert Ral aan het verleden22: De Heer spreekt over verdienste23: Het bezit van Ral24: Een uiteenzetting van de Heer over kunst25: De menselijke vorm en de verlossing ervan26: De macht van de liefde27: Over geestelijke en wereldse mensen28: De ontwikkeling van het joodse volk29: Het volk van de toekomst30: Over het sterven31: Een rustdag32: Over de dood van Lazarus33: De oorzaak van de dood van Lazarus34: De aankomst in Bethani35: De Heer en Maria36: De opwekking van Lazarus37: De bekering van veeljoden38: Het plan van de Farizeen39: De Farizeen worden weggejaagd40: De toekomstige missie van Lazarus41: De tempeldienaren smeden boze plannen42: Het vertrek uit Bethani43: De betekenis van de opwekking van Lazarus

 • 344: De Heer in Efram (Joh. 11 :54)45: De onderhandelingen met de stadsoudste van Efram46: De Heer geeft de reden voor Zijn sterven aan47: De bezigheden van de Heer en Zijn leerlingen in Efram48: De zielstoestand van de leerlingen49: De zorg van de leerlingen om de Heer50: De wedergeboorte van de ziel51: Wenken voor het veredelen van de ziel52: De wedergeboorte van de geest53: Geestelijk schouwen54: Over de heiligheid van God55: De weg tot innerlijke voleinding56: Over het vermogen om te voelen57: De Heer en Efram58: Het afscheid van Efram. Vertrek naar Bethani59: Over het toelaten van oorlog60: Barabbas61: De aankomst in Bethani. Het verblijf bij Lazarus De terugkeer van judas. Zijngesprek met de Heer62: Jezus wordt door Maria gezalfd (Joh. 12:1-8)63: Het eerste verraad van Judas64: De belevenissen van Lazarus aan gene zijde65: De Heer begeeft Zich alleen naar de top van de Olijfberg Het gesprek tussen deGodheid en de Mensenzoon Jezus66: De intocht in Jeruzalem67: Jezus in de tempel68: Nicodemus en de oversten bij de Heer69: Het gesprek tussen judas en Thomas. Het afscheid van Bethani Verblijf aan deJordaan70: Judas voor de Hoge Raad71: Het paaslam. De voetwassing. Judas verraadt de Heer. Het avondmaal van deHeer72: Jezus in Gethseman. De gevangenneming van Jezus73: Het verhoor en de veroordeling van Jezus74: Kruisiging, dood en begrafenis van Jezus75: Over de dood van de Heer76: De opstanding en hemelvaart van Jezus77: Slotwoord

  Hoofdstuk 1: De Heer bij de waard Mucius[1] (De waard: ) , ...want alleen in de waarheid is leven, en derhalve is het zoekennaar de waarheid de enige zaligmakende bezigheid die het hart van de mensverwarmt en de in hem wonende goddelijke geest steeds meer wekt, terwijl in detraagheid, de leugen en de tegenzin om naar de goddelijke waarheid te zoeken niet

 • 4alleen de lichamelijke dood gelegen is, maar vooral de oorzaak dat de ziel zichsteeds meer in materile dingen verliest; daardoor veroorzaakt ze niet alleen eenspoedige lichamelijke dood, maar verliest ze ook het vermogen om in het leven aangene zijde vooruit te streven en daar haar enige heil te zoeken.[2] Zou men de mensheid in haar oude bijgeloof laten en haar ieder beter inzichtonthouden, alleen met de bedoeling dat de dienaren van het oude geloof eenaangenaam leven kunnen leiden zoals jij vindt, dan moet de Godheid, die ter willevan de ziel een dergelijk teloorgaan van de levensactiviteit tot iedere prijs wilverhinderen, de volkeren weldra onder de druk van allerlei plagen laten komen,opdat ze ontwaken, tot zelfinzicht komen en zich zo geleidelijk aan vrijmaken vande druk en de blindheid die hun zogenaamde leraren hun bezorgd hebben. Maarhoe het daarna die leraren zal vergaan, kun jijzelf heel gemakkelijk inschatten.Vanliefde zal er dan niet al teveel sprake zijn; want wie zelfzucht en leugen strooit, zalook niets anders kunnen oogsten dan wat er nadien uit zulk boosaardige zaadopkomt.[3] Jullie doen het volk van Jeruzalem dus bitter onrecht, als jullie geloven dat je erbeter aan doet als je het binnen jullie oude, nietszeggende instellingen houdt inplaats van het aan te sporen om naar de woorden van die Galileer te luisteren eneen voorbeeld te nemen aan zijn daden van liefde, waar heel Syri nu al vol vanis.Jullie grenzeloze hoogmoed en zelfzucht verhinderen je echter om Hem teherkennen, die nu allang in de volheid van Zijn hele goddelijkheid naar jullie toe isgekomen -die ik ook niet herkend heb, maar die Zich nu duidelijk aan mij tekennen heeft gegeven.'[4] Over deze woorden van de waard was de Farizeer nu zo verbaasd, dat hij nietin staat was om er ook maar n woord tegenin te brengen; en hij trok zich metenkele nietszeggende woorden terug naar zijn mensen, die in de deur het gesprekijverig hadden afgeluisterd.[5] De waard kwam echter naar Mij toe en zei met echte liefdevolle, goedmoedigehartelijkheid tegen Mij: 'Heer en Meester, vergeef mij dat ik U in mijn groteblindheid niet onmiddellijk heb herkend! Maar tijdens het gesprek met dieFarizeer werd mij al snel steeds duidelijker wie eigenlijk Degene is die ik in ditschamele huis te gast heb. Uzelf bent die Galileer waar de Farizeer over sprak!Maar U bent nog veel meer dan alleen maar een grote profeet; want ik had hetgevoel dat mijn hart steeds meer naar U toe trok. Bovendien had ik steedsduidelijker Uw beeld voor ogen, hoewel ik met mijn rug naar U toe stond, en hetwas alsof niet ikzelf, maar U uit mij sprak. O zeg mij toch, beste Heer en Meester,was het inderdaad zo?'[6] Ik antwoordde de waard: 'Ja, het was zeer zeker zo. Niet jij, maar Ik heb doorjou gesproken, en Ik kon dat des te gemakkelijker, omdat in jouw hart een groteliefdesvlam voor Mij brandt, die Mij ook naar jouw huis toe heeft getrokken.[7] En zo zal het altijd zijn: Ik neem alleen daar Mijn intrek, waar het hart in liefdevoor Mij ontbrand is, en in dat hart zal Ik dan plaatsnemen als in een Mij zeerwelgevallig huis.[8] Jij hebt altijd graag over de daden van de Galileer horen vertellen, en je hebt algauw ontdekt dat er achter die daden meer schuilgaat dan alleen maar de

 • 5wonderkracht van een profeet of van een groot man. Je hebt dan ook oprechtgewenst dat Ik bij jou Mijn intrek zou nemen, zodat jij je er zelfvan zou kunnenovertuigen wat voor iemand Ik eigenlijk ben. Daarbij heb je steeds meer waardegehecht aan wat Ik onderwezen heb dan aan Mijn wonderen; want de waarheiddaarvan werd jou al gauw heel duidelijk. En zie, zo was jij ook echt voorbereid opMijn komst, en Ik heb licht werk met je gehad! Want toen Ik eenmaal jouw huiswas binnengekomen, roerde zich de geest en openbaarde je overduidelijk wat voorvele Joden hier nog een eeuwig lang verborgen geheim zal blijven[9] Maar laten we nu gaan rusten, want Ik wil niet dat die Farizeen en kooplieden,die zich geweldig verbaasd hebben over jouw woorden, vanavond nog naar ons toekomen om met ons een gesprek te beginnen! Wij zullen morgen nog genoegmoeite met hen hebben. Laten we dus alles uitstellen tot morgen!'[10] Na deze woorden van Mij bedankte de waard Mij nogmaals met luide stemvoor alle bewezen weldaden. Maar Ik wees hem terecht en zei, dat zijn verborgendank in zijn hart Mij veel welgevalliger was. Toen zweeg hij en bracht ons naareen andere kamer, opdat wij geen last zouden hebben van de Farizeen enkooplieden, die reeds een luid gesprek begonnen. Daar brachten wij de nacht danook volkomen ongestoord door.

  Hoofdstuk 2: De bedoeling van de Farizeen[1] Toen wij de volgende ochtend ontwaakten, hoorden we van de waard dat degisteren nieuw aangekomen gasten -ontevreden dat ze geen direct antwoord vanons konden krijgen op de vraag wie wij waren -geprobeerd hadden de dienaren vanhet huis uit te horen waar wij vandaan kwamen en wie wij eigenlijk waren.Voornamelijk waren het de drie Farizeen, die bij die vragen nogal gebiedendoptraden, gewend als ze waren om iedereen meteen te zien sterven van ontzag voorhen. Maar de eerste knecht van het huis, ook een Romein die Marcius heette en eenvroegere wapenbroeder van de waard was, weerde hun nieuwsgierige vragen opeen echt Romeinse manier kort af, zodat ze zich gergerd terugtr