HARlAN METRO ISNIN30 JANUARI2017 - semangat bekerja.pdfPDF filedengan bidang ketika .. belajar...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HARlAN METRO ISNIN30 JANUARI2017 - semangat bekerja.pdfPDF filedengan bidang ketika .. belajar...

 • Oapat tahurakan cakapkeburukandiri melalui '

  media sosial

  pernah dua kali dipanggil.majikan atas sebab prestasi"kerja. Kemudian sayadipindahkan.ke jabatanlain kerana agak lambatdan ambil m,asa l;tma untukbelajar. Say'!.ditukar~an kejabatan lain yang berbezadengan bidang ketika .

  . belajar berbanding jabatmsebelum ini. '

  Tetapi saya cabar diriuntuk bela jar bidang laindan boleh melakukan,nyaseperti diharapkan.Sek!pas itu, saya ditukarkansemula ke jabatan asalyang selaras dengan bidangpengajiari ketika belajar.Saya menjadi bersemangatsemula kerana diberikantugasan yang diminatiselama ini. Tapi yangmenggaIiggu fikiran sayaadalah mesej rakan sekerjaitu. Adakah prestasi kerjasaya masih teruk? Sayatertanya-tanya, apa laglyang tidak kena denganketja saya hingga rasasedih dan hilang semangat.Saya seperti berputus asadan ingin berheriti kerja.

  , Saya harap puan dapat

  Saya baru saja tamatpengajian peringkatijazarrsarjana muda disebuah universiti awam.Alhamdulillah, saya kinibekerja di sebuah syarikatpelancongan di Shah Alam,SeIangbr selama tiga bulan:Masalahnya, saya sekarang ,tidak bersemangat kerana .mendapat tahu ada rakansekerja yang be,rcakap -_berkenaan keburukandiri saya di belakang. Hal .ini terbongkar apabilasaya tanpa sengaja terlihat'transkrip' perbualarimenerusi media sosialrakan sekerja pada paparankomputer yang lupa ditutup.Selepas terbaca mesej itusaya terkejut dan sedih .kerana mereka mengkritikberkenaan pre stasi kerjasaya. Sebelum ini, saya

  membantu saya.

  MENCARI KEKUATAN, Selangor

  Pertama sekali sayamengucapkan tahniah'kerana berjayamendapatkan pekerjaan.'Anda terkecuali dalamkumpulan yang masihmencari pekerjaan. Tempohmasa dalam pekerjaan itujJ,lgamasih baru sepertiminggu'orientasi. Bezanya;adalah komitmen yangdihitung sebagai prestasi.Tambahan pula andabekerja dalam sektor,swasta membabitkanpenjanaan pendapatan.Tanpa perniagaari, dadakeuntungan buat syarikat.Itulah cabarannya dan iaperlu ditempuh semua yangbergelar pekerja. _

  Menyentuh berkenaan.pekerjaan,pandimgan .peribadi orang lain '

  . bukanlah faktorutama yang, perlu diperdebatkan ingga 'timbulnya perasaan inginberhenti kerja. Sebaliknya,ia lebih kepada persediaandalaman dan luaransertafaktor kemampuanyang-meliputi pelbagaihal kehidupan. Sebagai.pan.duan ringkas untuk_membantu-anda, adalahlebih bermakna jika sayakongsikan panduan asasdalam menyesuaikan diridengan persekitarankerjasecara dalaman dan luaran.

  '. Bijaksaria danmempunyai hikmah.Keutamaan di sini adalahberilmu aengan memberifokus kepada tugasan

  . diberikan tanpa gagal.Jika komitmenkerjadiberikan semaksimumyang boleh, perkara negatifboleh dikurangkan. lajuga membantu andameningkatkan kredibiliti'

  HARlAN METROISNIN 30 JANUARI2017 .

  kepada majikan berkenaan 'prestasi diri sebelumanda dipanggil atas sebabmasalah prestasi kerja. 'Tempoh mas a yang masihbaru ini mernbenarkan .'

  . .anda untuk berranya apa ,. saja kerana ia adalah prosespembelajaran. [ika andaenggan bertanya, tanggapanmereka anda sudah faharn.Tetapi jika anda gaga Imelakukan tugasan sepertimana diharapkan, sudahtentu ia membuatkan anda .dilihat tidak mahir .

  Sabar adalah asas 'penting dalam mengharungisegala cabaran dalarn /kehidupan. Kesabaranhanya mampu diuji ketikaanda merasakan diri-rertekan dan wujudnyamasalah sebeginl. Pad asaat ini barulah anda sedarbetapa penttngnyaslkapsabar dan bagaimana ia ,boleh menahan seseorangdaripada berfikir.ataubertindak secara tidak .

  diri sendiri. Pekerjaan rasional. Namun sebaik-. adalah perrnulaan baiknya, didik hati untukdalam mentadbir segala bersabar dengan menjauhi'tugasan yang sarat dengan peribadi tercela. Sebaiknya, .tanggungjawab dan kesabaran boleh terbentukperkongsian idea dalarn dengan menyedari iakalangan pekeria serta tanggungjawab.di tempatmaiikan. kerja adalah tugas bersarna.

  Mengawasi dan Komunikasi berkesanmengawal keinginan, dalaminewujudkanemosi serta nafsu diri. suasana mesra, perasaanDalam.erti kata lain;setiap kasih sayang, bersifat "orang di tempat kerja perlu penyayang dan kesudian. menggunakan kemahiran .untuk mendeng,u dengandiri dan akal untuk aktif serta berkesan.membuat pertimbangan Jauhiprasangka riamuriantara gangguan nafsu penting juga untuk berhati-(tamak, dengki, iri hati hati. Tegur-menegurdan'prejudis) dengan tiada "sesama rakan sekerja.keinginan atau hilang . secara mesra membolehkansemangat. wujudnya perasaan

  Tegas dalam mengawal' aman dan tenteram dalamdiri daripada sifat tercela '. pejabat. Anda boleh .seperti marah tanpa seb;;lb memulakannya walau 'atau takut kepada perkara hanya sapaan biasa. .yang terang- terangan Membuat semakan dirisalah. Tindakan rakan ' secara konsisten. Semakanmemperkatakan diri anda kendiri penting bagi setia'p,itu adalah sikap yangtidak individu kerana mampubaik. Hal ini menunjukkan memberi bimbinganmasalah emosi yang dialami kepada, diri. S,emak sikapmereka kerana apa jua . dan personaliti diri sepertikeadaan, perbincangan. kelebihan dan kelemahan.itu perlu dilakukan sebaik .Perbaiki kelemahah yangmungkin. Teguran juga ada secara berkala'dan "diharuskan dalam agama catatkan dalarn jurnaltetapi bukan dengan cara . peribadi atau diari ataubercakap berkenaan apa sahaja buku catatan ..keburukan yang lairi di Tandakan sebarangbelakang. Dalam hal ini, perubahan yangberlaku.usah membebankan diri ' Percayalah kaedah ini 'anda dengallmasalah orang mampu memberikanlain. Sikap itu bermasalah. semangat positif dalam diridan jika anda mernbenarkan anda. , .diri untuk terkesan dengan Mendekati rakanhal demikian, anda: yang berbuat keburukanmembesarkan lagi masalah. itu. Membina hubungan

  Pertimbangan emosi haik secara tidak langsung.perlu adil. la bermaksud Kuasa kepercayaan bolehmempunyai ciri-ciri hadir menerusi kuasahikmah, bijaksana, tegas memberi. Anda. mungkiridan ada pengawalan. boleh membelikan sarapanTindakannya sentiasa untuk rak;an sekerjamenepatiperaturan termasuk mereka mengikutdan hukum Allah serta kemampuari kewangan. Hal-meletakkan sesuatu pad a in,iboleh menimhulkan rasatempatnya. Tidak salah harmoni dalam diri semuauntuk anda bertanya orang. Cubalah ..