Hardy-Weinberg¥¯v princip - Masaryk University Hardy-Weinberg¥¯v princip...

download Hardy-Weinberg¥¯v princip - Masaryk University Hardy-Weinberg¥¯v princip Hardy-Weinberg ¥¯v princip

of 67

 • date post

  12-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hardy-Weinberg¥¯v princip - Masaryk University Hardy-Weinberg¥¯v princip...

 • Hardy-Weinbergův princip

 • 1) Modelová populace

  2) Hardy-Weinbergův princip

  3) Hardy-Weinbergův princip – využití • Testování HW poměru • Stanovení četnosti heterozygotů při úplné dominanci • Interpretace DNA profilů

  4) Snyderovy podíly

  Hardy-Weinbergův princip

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  • Model – záměrné zjednodušení složité situace, eliminace nepodstatných faktorů, aby vynikla podstata problému

  • v našem případě – rozložení generací, způsob oplození, velikost populace, mutace, migrace, přírodní výběr

  • nejdříve pochopit odděleně a pak teprve jejich kombinace jako v přírodě

  • např. matematický model – soubor hypotéz, které specifikují vztahy mezi měřenými nebo měřitelnými hodnotami (parametry) v systému nebo procesu

  - umožňují - jednoduché vyjádření vztahů - nalezení nejdůležitějšího parametru systému (pro navržení pokusu) - interpretovat pozorované údaje - předpovědět chování systému

  • platnost modelu musí být vždy otestována reálným pozorováním

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  • matematický model = zjednodušení

  • ale musí být správným kompromisem - zcela realistický model je příliš složitý, nelze jej matematicky popsat - matematicky velmi jednoduchý model – může být velmi nerealistický =

  = nepoužitelný

  • je to analogie skutečnosti a má své hranice použitelnosti

  Proč potřebujeme v populační genetice modely?

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  Problémy při odhadu genotypových četností z četností alelových:

  Problém č. 1: Překrývání generací

  • generace – zygoty určité generace + z nich vzniklí dospělci a jejich gamety, které produkují

  – generace t+1 začíná zygotami vzniklými spojením gamet generace t

  generace t generace t+1

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  • nejdůležitější model v populační genetice – model nepřekrývajících se generací

  • týká se populací s velmi jednoduchým způsobem života, jedinci jedné generace zanikají před vznikem generace následující

  • reálně jen u velmi omezeného počtu populací např. hmyz s krátkou délkou života nebo jednoleté rostliny s omezenou

  vegetační dobou - klíčení semen, dozrávání pylu a oplození probíhá téměř simultánně - rostliny odumírají bezprostředně po vytvoření semen nové generace

  • velmi dobrá a použitelná aproximace – očekávané genotypové četnosti vypočítané na základě tohoto modelu jsou použitelné a platí i pro populace člověka

  • používá se jako zjednodušení u populací s mnohem složitějším způsobem života

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  Problémy při odhadu genotypových četností z četností alelových:

  Problém č. 2: Způsob oplození

  • samooplození - bude velmi malý podíl heterozygotů

  • náhodné oplození – nejjednodušší, vycházíme z něj v genetice populací

  • každý jedinec se může náhodně pářit s jakýmkoliv jiným

  • pravděpodobnost páření určitého jedince s jiným jedincem daného genotypu je dána jeho četností v populaci

  Příklad

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  Četnost různých manželských párů za předpokladu náhodného oplození.

  Četnosti genotypů krevních skupin systému MN jsou v populaci bělochů v USA:

  MM MN NN 0,292 0,496 0,213

  Např.: pravděpodobnost vzniku páru mezi muži se skupinou M a ženami se skupinou MN je 0,292 x 0,496 = 0,145

  Pozn.: součet všech možných spojení musí být roven 1.

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  Pozor:

  • oplození může být náhodné vzhledem k určitým znakům (ke krevním skupinám, alozymům, počtu restrikčních míst atd.)

  • oplození může být nenáhodné vzhledem k jiným znakům (barva kůže, výška apod.)

 • Hardy-Weinbergův princip

  Modelová populace

  Problémy při odhadu genotypových četností z četností alelových:

  Problém č. 3: Vliv evolučních sil – mutace, migrace, selekce, genetický posun

  Budeme prozatím uvažovat modelovou populaci s nepřekrývajícími se generacemi, náhodným oplozením, dostatečně početnou (500 a více členů = nepůsobí genetický posun), bez působení mutace, migrace a selekce.

  • modelová populace, v níž platí HW princip: • organizmy jsou diploidní • rozmnožování se děje pohlavní cestou • generace se nepřekrývají • oplození je náhodné • početnost populace je velmi velká • migrace je zanedbatelná • mutace lze zanedbat • na alely nepůsobí přírodní výběr

 • 1) Modelová populace

  2) Hardy-Weinbergův princip

  3) Hardy-Weinbergův princip – využití • Testování HW poměru • Stanovení četnosti heterozygotů při úplné dominanci • Interpretace DNA profilů

  4) Snyderovy podíly

  Hardy-Weinbergův princip

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  Dle HW principu lze odvodit genotypové četnosti pro gen se dvěma alelami takto:

  • genotypové četnosti AA, Aa, aa jsou označeny jako P, Q, R • možných je 6 typů páření • oplození je náhodné = pravděpodobnost je dána genotypovými četnostmi

  např. samec AA x samice AA = P x P = P2

  AA x Aa = P x Q = PQ a reciproce Aa x AA = Q x P = QP

  celkem 2PQ

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • genotypy potomků jednotlivých křížení pak vznikají v podílech (poměrech) podle mendelovských principů

  • genotypové četnosti po jedné generaci náhodného oplození jsou pak P´, Q´, R´

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • z tabulky vidíme, že např. četnost AA v další generaci je:

  P´ = P2 + 1/2 (2PQ) + 1/4 (Q2) = (P + Q/2)2 = p2

  již víme, že p = AA + 1/2 Aa = P + Q/2

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • tedy genotypové četnosti v další generaci lze vyjádřit pomocí alelových četností:

  AA = p2 Aa = 2pq aa = q2

  • takovéto vyjádření četnosti genotypů pomocí alelových četností po jedné generací se nazývá jako Hardy-Weinbergův princip

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • z předchozí tabulky vyplývá, že náhodné oplození je ekvivalentní náhodnému spojování gamet – z toho vyplývá následující

  • tedy z kombinačního čtverce vyplývá totéž, co jsme odvodili v předchozí složitější tabulce, že:

  P´= p2 Q´= 2pq R´= q2

  a dále platí, že

  p2 + 2pq + q2 = (p + q)2 = (1)2 = 1

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • tento velmi jednoduchý vztah mezi genotypovými a alelovými četnostmi je základním principem populační genetiky

  • Význam č. 1: možnost odvozovat alelové četnosti z četností genotypových a naopak

  • Význam č. 2: předvídat, co se děje v následujících generacích

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  Př.: Budeme studovat gen, který podmiňuje délku prostředního prstu na ruce. Dominantní alela D podmiňuje standardní délku prostředníčku, recesivní alela d pak prostřední prst kratší než 2. a 4. prst.

  Genotypy: DD Dd dd Celkem Fenotypy D d

  91 9 100

  • při předpokladu platnosti HW principu si můžeme odhadnout četnost alely d jako:

  dd = 9/100 = 0,09 = q2 q = √0,09 = 0,3 p = 1 – q = 0,7

  • za předpokladu, že se gamety kombinují náhodně si můžeme vypočítat četnosti genotypů v první generaci potomků:

  DD: P = p2 = 0,7 x 0,7 = 0,49 Dd: Q = 2pq = 2 x 0,7 x 0,3 = 0,42 dd: R = q2 = 0,3 x 0,3 = 0,09

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip Generace t: DD: P = p2 = 0,7 x 0,7 = 0,49 Dd: Q = 2pq = 2 x 0,7 x 0,3 = 0,42 dd: R = q2 = 0,3 x 0,3 = 0,09

  • tito jedinci se budou náhodně párovat, jak ukazuje tabulka a vznikne potomstvo – tedy následující generace

  - četnost genotypů v následující generaci t+1 je opět

  0,49 : 0,42 : 0,09

  - z toho vyplývá, že četnosti alel v gametách, kterým dá vzniknout tato generace budou stejné jako v generaci předchozí

  p = p2 + 1/2 (2pq) = = 0,49 + 0,21 = 0,7

 • Hardy-Weinbergův princip

  Hardy-Weinbergův princip

  • při náhodném oplození dochází již po první generaci k ustálení alelových četností, které se pak již dál z generace na generaci nemění

  • zároveň tedy jsou v kterékoliv generaci genotypové četnosti p2 2pq q2, které se z generace na generaci také nemění

  • stálost alelových če