Haper Surat Kuasa

download Haper Surat Kuasa

of 21

Transcript of Haper Surat Kuasa

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  1/21

  1

  Surat

  Kuasa

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  2/21

  2

  Dasar Hukum

  Pasal 1792 - 1819BW

  123 HIR 

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  3/21

  3

  Pengertian

  Pasal 1792 BW 

  Pemberian kuasa adala suatu

  !ersetu"uan dengan manase#rang memberikan kekuasaanke!ada se#rang lain$ %angmeneriman%a$ untuk dan atasnaman%a men%elenggarakansuatu urusan 

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  4/21

  4

  KuasaSurat Kuasa

  &

  Per"an"ian Pemberian Kuasa

  &

  Berlaku S%arat Sa Per"an"ianPasal 132' BW 

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  5/21

  5

  S%arat Sa Per"an"ianPasal 132' BW 

  S%arat Sub"ekti( 

  Se!akat)aka!

  S%arat *b"ekti( 

    Hal tertentu  Sebab %ang alal

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  6/21

  6

  Berakirn%a !emberian

  kuasa+Ps 1813 BW 

  Pemberian kuasa berakir+

  dengan ditarikn%a kembali kuasan%a sikuasa,

  dengan !emberitauan !engentiankuasan%a #le si kuasa,

  Dengan meninggaln%a$ !engam!uann%a$atau !ailitn%a si !emberi kuasa mau!unsi kuasa

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  7/21

  7

   )ara Pemberian Kuasa+

  Pasal 123 HIR isan

  .ertulis

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  8/21

  8

  Pasal 123 /10 HIR+ 

  Bilamana dikeendaki$ kedua bela !iakda!at dibantu atau diakili #le kuasa$ %angdikuasakann%a itu dengan surat kuasateristimea$ keuali kalau %ang memberikuasa itu sendiri adir Penggugat da!at "uga memberi kuasa itu dalam surat!ermintaan %ang ditandatanganin%a dandimasukkan menurut a%at !ertama !asal

  118 atau "ika gugatan dilakukan denganlisan menurut !asal 12'$ maka %angdemikian itu arus disebutkan dalamatatan %ang dibuat surat gugat ini

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  9/21

  9

  Bentuk Pemberian

  KuasaPasal 1794 BW   Pemberian kuasa da!at

  dilakukan seara kusus %aitumengenai an%a satuke!entingan tertentu ataulebi atau seara umum %aitu

  meli!uti segala ke!entingansi !emberi kuasa

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  10/21

  10

  Pemberian Kuasa Pemberian kuasa seara umum

  Pasal 1795 BW$ !emberian kuasa %angdirumuskan dalam kata-kata umum$ an%a

  meli!uti !erbuatan-!erbuatan !engurusan Pemberian kuasa seara kusus

  Pemberian kuasa %ang dilakukan searakusus untuk melakukan suatu tindakantertentu

  6ntuk beraara di !engadilan arusdilakukan dengan surat kuasa kusus /S:# 2;1949 dan

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  11/21

  11

  66 :# 18; 2''3 tentang

   d=#kat 

  Peratikan ketentuan dalam 66 d=#kat

  Pasal 31+ Setia! #rang %ang dengan senga"a

  men"alankan !r#(esi d=#kat dan bertindakse#la-#la d=#kat$ teta!i bukan d=#katsebagaimana diatur dalam 66 ini$ di!idanadengan !idana>

  Pasal 3$ s%arat untuk da!at diangkat sebagai

   d=#kat+ W:I$ bertem!at tinggal di Ind#nesia$tidak berstatus sebagai !egaai negeri atau!e"abat negara$ berusia min 24 t$ >

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  12/21

  12

  S%arat kuasa kusus

  berdasarkan Pasal 123 HIR S :# 2 .aun 1949

    engatur s%arat kuasa kusussesuai ketentuan Pasal 123 HIR$

   %ang sekurang-kurangn%a arusmemuat+

  1 identitas dan kedudukan !ara !iak 

  2 k#m!etensi abs#lut dan relati( 

  3 !#k#k sengketa 

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  13/21

  13

  Limitatif

  Ps 1797 BW 

    Penerima kuasa kusus

  tidak di!erb#lekanmelakukan tindakan %angmelam!aui kuasa %gdiberikan ke!adan%a

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  14/21

  14

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  15/21

  15

  IdentitasHal %ang !erlu di!eratikan+

  Sia!a %ang da!at men"adi !iak dalam suatu suratkuasa -- sub%ek ukum

  *rang

  Badan ukum

  Keaka!an

  Ps 133' K6HPerdata

  *rang belum deasa Dibaa !engam!uan

  *rang !erem!uan

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  16/21

  16

  K#m!etensi 

  K#m!etensi abs#lut dan relati( 

  Peratikan ketentuan !asal 118HIR 

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  17/21

  17

  P#k#k Sengketa

  Dalam bidang ukum !erdatadikenal dua !#k#k sengketa+

  1  Wan!restasi  2 Perbuatan elaan

  Hukum

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  18/21

  18

  Hak-Hak+ HK S6B.I.6SI

  !asal 18'3 BW  HK H*:*RRI6

  !asal 18'8 BW 

  !asal 179A BW$!ada dasarn%a !emberian kuasa ter"adi denganuma-uma

  HK R.:SI!asal 1812 BW si kuasa adala berak untuk menaan segala a!ake!un%aan si !emberi kuasa %ang berada ditangann%a$ sekian laman%a$ ingga ke!adan%a teladiba%ar lunas segala a!a %ang da!at dituntutn%asebagai akibat !emberian kuasa

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  19/21

  19

  Surat Kuasa SURAT KUASA

   Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Pekerjaan : Alamat : untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini

  meberi kuasa ke!ada : "isi nama ad#okat$ Ad#okat%Asisten Ad#okat%Pembela Umum%Asisten Pembela Umum !ada Kantor &ukum "isi nama kantor hukum$

  yang beralamat di "isi alamat$ yang bertindak se'ara sendiri(sendiri mau!un bersama(sama)  untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa K&USUS

  Untuk dan atas nama !emberi kuasa mengajukan gugatan di "isi nama !engadilan$ mengenai "P*&% +P$ terhada!Tn%Ny "isi nama !ihak lain$ !ekerjaan bertem!at tinggal di "alamat$

  Untuk itu !enerima kuasa diberi hak untuk menghada! di muka Pengadilan serta badan , badan kehakiman atau!embesar !embesar lainnya mengajukan gugatan re!lik kesim!ulan menerima jawaban du!lik melakukan!embuktian menjalankan !erbuatan(!erbuatan atau memberikan keterangan , keterangan yang menurut hukumharus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa menerima dan menandatangani kuitansi , kuitansi menerimadan melakukan !embayaran dalam !erkara ini mengadakan !erdamaian dengan !ersetujuan !emberi kuasa)

  Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi retensi dan honorarium)

  -akarta........./01/   Penerima Kuasa Pemberi Kuasa  "..............$ "...............$ materai

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  20/21

  20

  Materai

   !aka (ungsi materai

  aterai adala utang !ara

  !embuat !er"an"ian ke!adanegara

  aterai meru!akan kea"iban

  !embuat !erbuatan ukumtertulis ke!ada negara

 • 8/16/2019 Haper Surat Kuasa

  21/21

  21

  aterai Ketentuan tentang aterai diatur dalam

  66 :# 13 .aun 1984 tentang Bea aterai Dalam Pasal 1 disebutkan CDengan nama

  Bea aterai dikenakan !a"ak atas d#kumen %ang disebut dalam 6ndang-undang ini Selan"utn%a Pasal 2 a%at /10 disebutkan

  CDikenakan Bea aterai atas d#kumen %angberbentuk+ /a0 Surat Per"an"ian dan surat-surat

  lainn%a %ang dibuat dengan tu"uan untukdigunakan sebagai alat !embuktian mengenai!erbuatan$ ken%ataan atau keadaan %ang bersi(at!erdata