Handboek Aanschrijven - Handboek Aanschrijven deel beleidColofon Het Handboek Aanschrijven, deel 1...

download Handboek Aanschrijven - Handboek Aanschrijven deel beleidColofon Het Handboek Aanschrijven, deel 1 Beleid,

of 88

 • date post

  24-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Handboek Aanschrijven - Handboek Aanschrijven deel beleidColofon Het Handboek Aanschrijven, deel 1...

 • �Handboek Aanschrijven deel � Beleid

  Handboek

  Aanschrijven Deel � Beleid

  Kader voor actief handhaven

  van de woningwet 2007

 • Handboek Aanschrijven deel � beleid�

  Colofon

  Het Handboek Aanschrijven, deel 1 Beleid, is een uitgave van het Expertisecentrum Aanschrijven,

  Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam ten behoeve van de collega’s in de stadsdelen.

  Klankbordgroep stadsdelen: Centrum, Oud Zuid en De Baarsjes

  Landelijk klankbord: Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem

  vormgeving: RoVorm bv, Amsterdam

  foto’s: Fotobank Intranet Amsterdam

  papier: Reviva

  druk: Joh Enschedé, Amsterdam

  oplage: 250

  December 2006

  Postbus 922

  1000 AX Amsterdam

  eca@dmb.amsterdam.nl

  Dit handboek is opgesteld door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam.

  Hoewel veel zorg is besteed aan de kwaliteit van de informatie, is het mogelijk dat

  informatie is opgenomen die onjuist, onvolledig of verouderd is. Aan de tekst kunnen

  geen rechten worden ontleend. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is niet aansprakelijk

  voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Het is niet toegestaan deze uitgave

  op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • �Handboek Aanschrijven deel � Beleid

  Voorwoord 5 Inleiding 7

  � Het beheer van de bestaande gebouwenvoorraad �� 1.1 De gemeente en de levensduur van gebouwen 11 1.2 Kwaliteitseisen tijdens de levensduur van gebouwen 11

  � Eigenaar en overheid �5 2.1 Wie is verantwoordelijk? 15 2.2 Handhaving en bestaande bouw 15

  � Amsterdamse stadsdelen, handhaving en aanschrijving �7 3.1 Samenwerking in de Amsterdamse situatie 17 3.2. Uitgangspunten voor de handhaving van bouwregelgeving in Amsterdam 17 3.3 Handhavingsbeleid en de praktijk van het aanschrijven 18 3.4 Naar aanschrijvingsbeleid: inleiding op de volgende hoofdstukken 18

  4 Wat doen we waar en waarom? �� 4.1 Beleidskeuzes 21 4.2 Passieve aanschrijving (procedure woningklacht) 21 4.3 Actieve beperkte aanschrijving 22 4.4 Actieve volledige aanschrijving 23 4.5 Aanschrijving als achtervang bij stedelijke vernieuwing 25 4.6 Wat doen we waar en waarom: een voorlopige conclusie 25 5 Hoe doen we het? �9 5.1 Activiteitentraject 29 5.2 Voorbereidende fase 31 5.2.1 Organisatorische voorbereiding 31 5.2.2 De beleidsnota 33 5.2.3 Communicatiemiddelen 36 5.3 Preventieve fase 38 5.3.1 Samenwerking met externe partijen en inhuur externen 38 5.3.2 Technische opname 40 5.3.3 Communicatie met eigenaren en andere betrokkenen 42 5.4 Repressieve fase 43 5.4.1 Juridische kennis en ervaring 43 5.4.2 Procedure handhavingsbesluit 44 5.4.3 Sanctieoplegging 45 5.5 Eindfase 47 5.5.1 Uitvoering en oplevering werkzaamheden 47 5.5.2 Bestuursdwang 48 5.5.3 Procedurele problemen 49 6 Wat willen we bereiken? 5� 6.1 Beleidsruimte 53 6.2 Concrete technische keuzemogelijkheden 54 7 Wettelijk kader 59 7.1 Instrumentarium 59 7.2 Beleidsregels en beginselen 60 7.3 Enkele elementen uit het aanschrijfproces nader belicht 61

  Bijlagen 65

  Inhoud

  Kader

  Beleid

  Wetgeving

 • Handboek Aanschrijven deel � beleid4

 • 5Handboek Aanschrijven deel � Beleid

  Na decennia van stadsvernieuwing staat de woningvoorraad in Amsterdam er goed bij. Toch zijn er hier en daar nog wel problemen met panden. De kwaliteit is slecht, of op termijn worden problemen voorzien. Zeker is dat zonder stelselmatig onderhoud in een oververhitte markt, met maar weinig financiële reserves bij sommige eigenaren, de kans bestaat dat een deel van de inspanningen uit de vorige eeuw teniet wordt gedaan. Een volgende generatie kan met een nieuwe stadsvernieuwingsopgave worden geconfronteerd. Dit handboek biedt u de mogelijkheid om dat te voorkomen.

  Het Expertisecentrum Aanschrijven heeft in 2003 het herziene deel 2 Toepassing van het Handboek Aanschrijven uitgebracht. Door veel collega’s, ook uit andere gemeenten, wordt dat handboek gebruikt bij het formuleren van aanschrijvingsgronden en het maken van goede brieven. Op dit moment wordt deel 2 tevens herzien en aangepast aan de komende wetswijzigingen.

  Destijds is de belofte gedaan ook een deel te maken over alle beleids- en procesaspecten van het aanschrijven. Nu de Tweede Kamer akkoord is met de voorgestelde wijzigingen van de Woningwet, is de tijd rijp om dit beleidsmatige deel van het handboek af te ronden. Het resultaat ligt nu voor u.

  In het beleidsdeel vindt u een keur aan wetenswaardigheden over het aanschrijfproces. Uitgangspunt van de schrijvers is geweest dat het handboek direct toepasbaar is voor de alledaagse praktijk. Daarom vindt u teksten over de bestuurlijke voorbereiding van een aanschrijfproject, het projectplan, de behandeling van alle te nemen stappen bij een aanschrijving, communicatie, juridische aspecten, voorbeelden en nog veel meer.

  Ik hoop dat dit handboek u weer een praktische steun in de rug geeft bij het toezicht op de bestaande woningvoorraad en de handhaving van de Woningwet. Iedereen kan nu aanschrijven!

  Joke Goedhart, Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht

  Voorwoord

 • Handboek Aanschrijven deel � beleid6

 • 7Handboek Aanschrijven deel � Beleid

  Inleiding

  Aanschrijven is een effectief middel waarmee ieder stadsdeel kan onderstrepen dat de handhaving van regels voor bestaande bouw serieus wordt genomen. Het middel heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat Amsterdam er tegenwoordig relatief goed bij staat. In dit handboek onderschrijft het Expertisecentrum Aanschrijven dat dat zo moet blijven en dat het op een aantal plaatsen nog beter kan. Daar zijn vaak intensievere vormen van handhaving voor nodig. Op zich is aanschrijven niet het doel. Het is een instrument waarmee de kwaliteit van de gebouwenvoorraad in stand kan worden gehouden en zelfs kan worden verbeterd. Bij optimaal gebruik is aanschrijven niet alleen een handhavingsinstrument maar ook een verbeterinstrument. Daartoe is een beleidsmatige inzet in enigerlei vorm onontbeerlijk.

  Sommige stadsdelen zijn al jaren vertrouwd met het aanschrijfinstrument en hebben veel bereikt met hun actief aanschrijfbeleid. Het beleidsdeel van het handboek heeft als doel het bevorderen van een optimaal gebruik van het aanschrijfinstrumentarium in alle stadsdelen. Dat doen we door informatie van diverse stadsdelen over hun opgedane ervaringen te bundelen en te verspreiden, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. Ook informatie uit ons landelijk netwerk hebben we verwerkt in dit hand- boek. En vanzelfsprekend is de ervaring van 3,5 jaar Expertisecentrum er in opgenomen.

  We gaan ervan uit dat de Woningwet binnen afzienbare tijd na het verschijnen van dit handboek wordt gewijzigd. Daarom anticiperen we in onze teksten - zoveel als op dit moment mogelijk is - op de gewij- zigde Woningwet. Toch zullen we ook teruggrijpen naar de ’oude’ Woningwet, als dat voor een beter begrip wenselijk is. Met een aanschrijving conform artikel 14oud Woningwet gaf het DB te kennen dat wegens strijd met de voorschriften uit het Bouwbesluit noodzakelijke voorzieningen getroffen moesten worden. Degene die als eigenaar tot het treffen van voorzieningen bevoegd was, diende binnen een bepaalde termijn de noodzakelijke maatregelen te nemen. Wie daar geen gevolg aan gaf was in over- treding. Niet omdat zijn gebouw gebreken vertoonde, maar omdat in strijd met artikel 21oud Ww, de verplichting om de aanschrijving uit te voeren niet was nagekomen. In de gewijzigde Woningwet staat in artikel 1b onder meer dat het verboden is een bestaand gebouw in een staat te houden die niet con- form de voorschriften is. Wanneer een toezichthouder dat constateert is er sprake van een overtreding, zodat direct een handhavingsbesluit kan worden uitgevaardigd. De omweg via een aanschrijving is dus niet meer nodig. De tekst van hoofdstuk III Ww wordt helemaal geschrapt. Onder de titel ‘Bijzondere verplichtingen’ is er een veel kortere tekst voor in de plaats gekomen.

  Wat verstaan we onder aanschrijven?

  Het woord ‘aanschrijven’ komt in de gewijzigde Woningwet niet meer voor. Mag je dan nog wel van ‘aanschrijfbeleid’ spreken? Is het niet beter om uitsluitend een nieuwe terminologie op basis van de nieuwe Woningwet te hanteren? Het antwoord is dat het woord ‘handhavingsbesluit’ in veel gevallen probleemloos het woord ‘aanschrijving’ kan vervangen, maar niet altijd. Dat vraagt enige toelichting.

  Aanschrijving is niet alleen een juridische term maar is ook een algemeen gangbare uitdrukking. Vol- gens van Dale betekent het ‘ambtshalve toezenden van een mededeling of een schriftelijk bevel’, maar

 • Handboek Aanschrijven deel � beleid�

  ook ‘het geschreven of gedrukte stuk dat een dergelijke mededeling of bevel inhoudt’. Dus zowel een handeling (het toezenden), als een document, met verplichtende inhoud. Bovendien werd (en wordt) het woord aanschrijving binnen het jargon van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht ook in een minder scherp afgebakende betekenis gebruikt, waarbij wordt gedoeld op de aanschrijvingsprocedure of een aanschrijvingsproject. Voorbeeld: ‘doen ze in dit stadsdeel iets aan aanschrijving?’ Aanschrijving komt ook voor in samenstellingen als ‘aanschrijvingsbeleid’ of ‘aanschrijvingsinstrument’. Ook het werk- woord ‘aanschrijven’ is in ambtelijk proza erg bruikbaar.

  Het woord ‘handhavingsbesluit’ wordt in dit handboek vanzelfsprekend