Hak pemilik harta intelek

Click here to load reader

download Hak pemilik harta intelek

of 18

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  561
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Hak pemilik harta intelek

 • 1. HAK PEMILIK HARTA INTELEK

2. JENIS JENIS HAK 3. PATEN 4. Hak perlindungan paten bermula dari tarikh pemfailan.Menggunakan rekacipta yang dipatenkanMemberi lesen kepada orang lain bagi menggunakan rekacipta tersebutMenjual hak tersebut kepada orang lain yang akan menjadi pemilik baru kepada rekacipta tersebut. 5. CAP DAGANGAN 6. HAK PEMILIK CAP DAGANGAN Hak eksklusif - Pemilik Cap Daganganberdaftar adalah diberikan hak eksklusif untukmenggunakan cap dagangan mereka dalamperniagaan. 7. REKABENTUKINDUSTRI 8. HAK PEMILIK MembuatMengimportPEMILIKHAK EKSLUSIFMenjualMelesenkanMenyewakan 9. HAK PEMILIK Pengguna lain haruslah memperolehi kebenaranpemilik reka bentuk perindustrian berdaftar sebelummenggunakan reka bentuk perindustrian berdaftarberkenaan. Pemilik reka bentuk perindustrian berdaftar bolehmengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapayang melakukan pelanggaran dalam tempoh 5 tahundari tarikh pelanggaran. Pemilik reka bentuk perindustrian berdaftar berhakmengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang menggunakan reka bentukperindustriannya tanpa kebenaran 10. PETUNJUKGEOGRAFI 11. HAK PEMILIK Pemilik petunjuk geografi yang berdaftarmempunyai hak eksklusifuntukmengeksploitasi barangan petunjuk geografibagi mendapat pengikhtirafan baik di dalamnegara mahupun luar negara. 12. SUSUN ATUR LITAR BERSEPADU 13. HAK PEMILIK Menghasilkan semula dan memberi kuasa penghasilansemula reka bentuk susun atur terlindungnya; dan Mengeksploitasikan secara perdagangan dan memberikuasa pengeksploitasian secara perdagangan;- Reka bentuk susun atur terlindungnya;- Litar bersepadu yang dalamnya digabungkan rekabentuk susun atur terlindung itu- Barang yang mengandungi litar bersepadu yangdalamnya digabungkan reka bentuk susun aturterlindung itu. 14. HAKCIPTA 15. HAK PEMILIKMelakukan pengeluaran semula sesuatu karya Melakukan penyampaiandalam apa-apa bentukkepada masyarakat awambahan Melakukan pengedaranMembuat salinan-salinan kepadapertunjukkan, tayangan awam melalui penjualanatau permainan kepadaatau pemindahanawampemunyaan lainnya Melakukan penyewaansecara komersial kepada masyarakat awam 16. PENJAGAAN HAK PEMILIK HARTAINTELEK 17. TINDAKAN SIVIL Jika pemilik harta intelektual membuat tindakansivil maka dia harus menanggung semuaperbelanjaan membawa kes itu ke mahkamah. Tetapi di akhir perbicaraan jikalau dia berjayadalam tuntutannya maka apa-apa remedy sivilyang diperolehi adalah menjadi miliknya sendiri. Pemilik harta intelektual dalam tindakan sivilberhak untuk mendapat relif daripada pihak yangmelakukan pelanggaran seperti gantirugi, injunksi dan akaun keuntungan. 18. TINDAKAN JENAYAH Jikalau pemilik HI membuat laporan polis bagitindakan jenayah maka perbelanjaanmembawa kes bagi pelanggaran ituditanggung oleh kerajaan. Jikalau sabit kesalahan pihak yang didakwaakan dikenakan hukuman tanpa perlumembayar pampasan kepada pihak yangmengalami pelanggaran.