Hager

Click here to load reader

 • date post

  21-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  738
 • download

  19

Embed Size (px)

Transcript of Hager

 • 1214

  Razvodni ormari + modularna oprema

  Programiprekidaa +program pametne instalacije

  Instalacionikanali +ugradbena oprema u kanale

  tehalit

  11BA0228

  HAGER d.o.oIgmanska bb71320 Vogoa - SarajevoBosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 424 295 /297Fax: +387 33 424 296e-mail:[email protected]

  Predstavnitvo Srbija i Crna GoraTel/Fax:+381 11 3391991e-mail:[email protected]

  Predstavnitvo HrvatskaTel: +385 95 8078466e-mail:[email protected]/hr

  20122014

  Sis

  tem

  i za

  elek

  tri

  ne in

  stal

  acije

  Glavn

  i katalog

 • Dragi prijatelji, cijenjeni poslovni partneri,

  postavili smo sebi za zadatak da za Vas pronaemo rjeenja i vrimousluge kada su u pitanju elektrotehnike instalacije u objektima. Taj posao smo veoma ozbiljno shvatili, i kao rezultat toga ast nam jeda Vam prezentujemo katalog koji je kreiran za Vas i prema Vaim potrebama. Ovaj katalog sadri veliku ponudu rjeenja.

  Ovo je prvi bosanski glavni katalog i sadri sve komponente koje supotrebne za elektroinstalacije u objektima.

  Ovim putem elimo Vam posebno skrenuti panju na nove ponude vezane za bosansko trite koje ete pronai u ovom katalogu. Za stambenu gradnju to su: kompletne serije malih ormara novi golfi nova volta.za namjensku gradnju kompletna ponuda ormara serije univers, orion plus i uinskih prekidaa H3. Novo u ponudi komponenti za voenje kablova su parapetni kanali tehalit.BRP. Takoe je u ponudi i novi program prekidaa systo, i na potpuniasortiman upravljanja objektima tebis.

  Hager je ime za odgovornost i pouzdanost, a na to ukazuje i Naa E3-iniciativa.Mi preuzimamo drutvenu odgovornost i dajemosvoj doprinos ouvanju resursa. Kod razvoja svih novih proizvoda toza nas igra veoma veliku ulogu. Tri E oznaavaju kategorije ethics, environment i eco-efficiency, to jeste: etika, okoli i eficientnost energije. Iza svake kategorije stoji jedan konkretan katalog procesa,za iju se podrku Hager jasno obavezao.

  Snaga inovacije, blizak odnos s kupcima, jednostavnost i pouzdanostostaju osnovne vrijednosti marke Hager. Mi drimo blizak kontakt sanaim kupcima i pitamo ih redovno ta su njihove elje i potrebe.Tako sve potrebe i sugestije naih kupaca direktno ulaze u sami proces konstruisanja novih sistema. To vai i za ovaj katalog, koji smo kreirali za Vas, kao praktini runi alat. Vidite sami i uvjerite se!

  Va

  Daniel Hager

  2

 • 3

 • 4Va pouzdan partner

  Inovacije za kupca

  Jaka Grupa

  Hager je dio Hager Group, jedne porodine kompanije sa tra-dicijom duom od 50 godina. Kompanija irom svijeta zapoljava oko 11.200 ljudi, a ukupan promet ostvaren u2010-oj godini iznosio je preko 1,42 milijarde eura. Kompletnaponuda Hager Group, broji tano 74.000 proizvoda.

  Hager Group raspolae sa 20 proizvodnih lokacija u 11 zemalja, i ima predstavnitva u 55 zemalja irom svijeta.Sarauje sa oko 20.000 veleprodajnih partnera. Zahvaljujuibliskoj saradnji sa kupcima i trgovinama marke Hager Group, su uvijek u Vaoj blizini.

  Trenutno Hager Group zapoljava 850 ininjera u podrujuistraivanja i razvoja i koristi oko 5 % ukupnog prometa za investiranje u iste. Tako se irom svijeta godinje za patentiranje prijavi oko 170 proizvoda.

  Od 2007-me godine Hager Group je jedna evropska kompanija (SE Societas Europaea), ime, s jedne strane,istie svoju kulturnu razliitost, a sa druge strane, ukazuje na svoje evropske korijene.

  Hager je specijalista za elektroinstalacije u objektima, stambenoj i namjenskoj gradnji. Marka Hager stojive decenijama za iroku sistemsku ponudu. Hagerova odlika su proizvodi najveeg nivoai kvaliteta, inovativni proizvodi, modularitet, jednostavnost montae, jednostavnost rukovanja, komforna upotreba, dobar servis i privlaan dizajn.

  Inovacije i stalan sistematski razvoj artikala i sistema su odlika Hagera. Cilj nam je bio da u svako vrijeme sa novinama i poboljanjima stojimo na vrhu istraivanja.

  Inovacije i nova tehnologija su uvijek orjentisane prema potrebama kupca. Prilikom hiljadu kontakta i razgovora, koje Hager godinje vodi sa svojim kupcima i poslovnim part-nerima, saznajemo ta im je potrebno da bi u praksi uspjenoi efikasno mogli obaviti svoj posao. Sa ovim saznanjem, kao osnovom, poinje se raditi nainovativnim rjeenjima, koja marku Hager ine tako karakteristinom jer su, jednostavna montaa i upotreba,intuitivna povrina upravljanja, modularitet i izdrljivost, osobine marke Hager, koje imaju jedan konstantan premijum kvalitet.

  80 % Hagerovih artikala i sistema mlai su od pet godina.Ovaj visoki inovativni standard omoguava korisnicima efektivno obavljanje novih zadataka. Dobar pokazatelj oveproizvodne politike orjentisane prema korisniku je poveanbroj upita za inovacijama i razvoju marke Hager.

  Hager: marka koja ispunjava vaa oekivanjaSpecijalista za distribuciju elektrine energije, voenje kablova i prikljunih sistema na radnom mjestu, programe utinica, pametme instalacije, sigurnosne tehnologije kao to su alarmni sistemi, detektori dima i detektori pokreta.

  Hager dobavlja za profesionalce - je sinonim za vrhunski kvalitet i inovativnu tehnologiju, kao i pouzdanost uz dobre odnose sakupcima. U sva pametna rjeenja koja Hager za partnere ini moete vjerovati.

  www.hager.ba

 • 5Siguran razvod struje i povezivanje komunikacionetehnike

  Razvodni ormari +modularna oprema

  Instalacioni kanali +ugradbena opremau kanale

  Da bi Vam olakao pretragu i omoguio ciljano iznalaenje sistema i rjeenja Hager je za Vas svoj irokispektar ponude podijelio u tri podruija oznaena razliitim bojama.

  Mi smo specijalista za elekroinstalacija u stambenim i poslovnim objektima, jer kod marke Hager dobijate sve iz jedne ruke - sisteme i rjeenja; visoko kvalitetna, pouzdana i jednostavna za instalaciju.

  Jasno podijeljena Hagerova ponuda

  Dovoenje energije i podataka tamo gdje je potrebno

 • 6Programi prekidaa + program pametne instalacije

  www.hager.ba

  Elegantni programiprekidaa + jednostavno iekonomino upravljanje objektima

 • 7Govor oblika kojisvako razumije: Hager dizajnVie od pedeset godina Hager posveuje veliku panju funkcionalnosti i sigurnosti svojih sistema. To se ogleda i na oblik naih proizvoda. Hager ima tradiciju strukturnog dizajna: pri tome se oblik nestavlja samo kao omot na tehniku nego nastaje u harmoniji sa funkcijama. Vanjski izgled je ogledalo unutranje strukture, a vanjski izgled je danas sve vie bitan: zato to elektroinstalacije sve vie preuzimaju direktne funkcije u stanovima i kancelarijama, tako i estetika sve vie postaje uticajna. Kako bi oba zahtjeva, funkcionalni i estetski, mogli biti to bolje ispunjeni Hager Group je, zajedno sa dizajnerom Erwin van Handenhoven, osnovao nezavisnu dizajnersku agenciju: Hager-Winco.

  Sve, to Vi vidite i dodirnete, potvrujeideju jednostavnosti i kvalitetaDaniel Hager

 • 8Od ormara do prekidaaBroj Hagerovih artikala je u posljednjih desetak godinaenormno porastao. Hager je od specijaliste za sistemna brojila prerastao u kompletnog elektronskog ponuaa pametne instalacije i inteligentne namjenske gradnje. Sa sistemima za voenje kablova i prikljunim stubovima,ekskluzivnim programima prekidaa i intuitivnim upravljakimpovrinama i dizajnerski zahtjevi su se viestruko uveali:Svaki proizvod ima drugu funkciju, i svaka funkcija zahtijevasvoj oblik. Zbog toga je Hagerov jezik pun stilskih figura.

  Od kupca do kreatoraKako bi govor oblika svuda bio razumljiv doputamo naimkupcima da i njihova ideja ima uticaja: Hager razvija svoje sis-teme ve dugo godina u uskoj saradnji sa strunim osobljem iodabranim krajnjim potroaima. Mi istraujemo nacionalnetradicije, ispitujemo individualne elje i obraamo panju na tokada srce naih kupaca jae kuca. Rezultat su ergonomskioblikovana rjeenja, koja emocionalno oduevljavaju jednos-tavnom instalacijom i rukovanjem, najveim kvalitetom i mak-simalnim komforom. Ovaj proces nazivamo "Voice ofCustomer".

  Iz sadanjosti u budunostKako bismo u budunosti jo bolje mogli zadovoljiti sve veedizajnerske zahtjeve naih kupaca, u maju 2009.godine osno-vali smo samostalnu dizajnersku agenciju "Hager-Winco".Time dugogodinja saradnja izmeu Hagera i internacional-nog produktnog dizajnera Erwin van Handenhoven prelazi unovu rundu. Rezultat toga su mnogobrojni proizvodni hitovikoji odgovaraju buduim dizajnerskim zahtjevima. Puno njihse ve danas nalazi u novom Hagerovom katalogu.

  elimo puno radosti pri otkrivanju!

  Erwin van Handenhoven, Hagerov dizajner

 • Ljudski. Ekoloki prihvatljiv. tedljiv.E3 program odrivostiHager Group

  Quidquid agis respice finem ta god radite, uzmite uobzir posljedice ! Ovaj moto koji see do doba grkog piscabasni Ezopa (oko 600 g.p.n.e) danas vrijedi vie nego ikad.Potaknute tehnolokim napretkom, poveanjem globalizacije i smanjenjem prirodnih resursa, posljedice naih djelovanjapostaju sve ozbiljnije. U isto vrijeme pozivi za veom zajednikom odgovornou postaju glasniji i glasniji. Iako je Hager grupa samo mali zupanik u velikom toku, elimoda se kreemo naprijed na takav nain da ostavimo istzdravstveni list za budue generacije. Preslikali smo put svog plana odrivosti u precizan i jasan koncept njegovoime je E3.

  A ovaj sveobuhvatni koncept E3 Hager Grupe se bavi s timkako moemo koristiti ograniene resurse nae planete nabrian i umjeren nain. Sastoji se od tri stuba etike, okolia i eko uinkovitosti od kojih je svaki podran katalogom jasnihmjera za koje se Hager Grupa izriito obavezala na implementaciju.

  Danas svi govore o odrivosti. Kao porodini posao, mi je aktivno provodimo koristei E3!

  Djelujemo etiki i odgovorno, brinui zaljude i na okoliDaniel Hager

  9

 • Ovaj pristup voenja skrbi je proiren na okoli, tako da ga uvamo istimto je vi