Guerilla marketing a jeho projevy

download Guerilla marketing a jeho projevy

of 22

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Marketing

 • view

  320
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Guerilla marketing a jeho projevy

 • Guerilla marketing

  Bc. Pavel Herman

 • Guerilla marketingForma marketingu, kter je oproti klasickmu marketingu nekonvenn a flexibiln, snac se o maximln zisk sminimem nklad pomoc okovn a pekvapen. Protento el jezapoteb vyuvat maximln svj as, fantazii a energii.

  Guerilla marketing vznikl v70.letech 20. stolet. Zakladatelem je Conrad Levinson http://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY autor knihy Guerilla marketing, kter vyla v roce 1984.

  Zamuje se na men firmy. Sna se o navzn dlouhodobho vztahu se zkaznkem a svmi akcemi cl na jeho poteby. Pro velkou firmu je nutn, aby o akci vdla mdia. Me ji ale tak tvoit organizace (charita) nebo jednotlivec.

  Video: bloguerrilla - Guerrilla Marketing

  http://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY

 • Vlastnosti guerilla marketingu:

  Nekonvenn pracuje s humornm i bizardnm ztvrnnmOriginln nutn vymyslet nco neotelhoNeopakovateln nutn neustle sledovat ostatn firmyPekvapivLevn plakty, npisy, malby, instalace jsou draClen probh na veejnm prostranstv dle clov skupinyRychle realizovatelnVytv identitu firmy pi dobr guerillov kampani si lid formy zapamatuj a pt nebude muset vynakldat sil k dal kampani.

 • Zsady pro guerillovou kampa:

  1) Poselstv kampan mus odkazovat na firmu2) Mus obsahovat uritou vpov, informovat o konkrtnch

  pnosech3) Bt srozumiteln4) Bavit5) Mt pmou souvislost s va nabdkou vrobk i slueb6) Respektovat etick kulturn a nboensk hodnoty7) Odpovdat vkonnostnm monostem firmy8) Bt vrohodn9) Odpovdat clov skupin

 • Virln marketingNzev marketingu je odvozen od zpsobu en. Tento druh guerilla marketingu jezaloen na pedpokladu obliby v en zajmavch, netradinch, okujcch obsah, sdl se zde znaka, ne jednotliv produkt.

  Djitm jsou zpravidla sociln st, blogy, diskuzn fra, sociln st a e-mail.

 • Ambientn marketingPracuje s netradinm eenm reklamnch nosi nebo bnm pedmtm pikld funkci nosi marketingovho sdlen. V roce 1999 se objevil veVelk Britnii. Hlavnm smyslem je, e potencionln zkaznci jsou zasaenii naneobvyklch mstech.Pkladem: nkupn vozky vsupermarketu, nkupn taky, dopravn prostedky, sochy, fontny, odpadkov koe, atd.

 • Ambientn marketing Podstata: psoben na

  spotebitele kdekoliv se zrovna nachz s vyuitm rznorodch reklamnch nosi

  Kreativn proveden a neoekvan prosted

  asto vyuito pro clovou skupinu od 15 do35 let

 • Ambush marketingNekal praktika, kter parazituje na konkurenci, tk se pedevm velkch akc (sportovnch a kulturnch), kde se sna psobit jako sponzor, ale nen (pklad: Bavaria vyslala sv trika hrm na mistrovstv svta ve fotbale 2010, dle isleny v atech, pitom sponzorem byl Budweisser).

  Pizza Praha vtipek pedstavte si, e sedte v pizzerii, v tom do n vbhne poslek odkonkurence a tvrd, e prv odsud si nkdo zavolal pro jejich pizzu.

  Video:https://www.youtube.com/watch?v=1YaMwk6PTWQ

  https://www.youtube.com/watch?v=1YaMwk6PTWQhttps://www.youtube.com/watch?v=1YaMwk6PTWQ

 • Art marketingMarketing kulturn organizace, vtvarnho umn, medilnho umn (texty, grafika a fotografie uren pro tisk), film ve vech jeho podobch, literatura, hudba. Vyuit umlc, umleckch dl, nakladatelsk a vydavatelsk innosti (dl chrnnch autorskmi prvy).

 • AstrosurfingSpov ve vytvoen falench zprv, zpravidla na blogu, vyuvaj se pi politickch kampanch. Uml vytven nzor, ovlivovn reakc na frech, hodnocen produkt politickch osobnost.

  Clem astroturfingov kampan - akce je skrt plnovan komern nebo tak politick sdlen pod rouku nezvisl reakce veejnosti nap. skrze fingovan dopisy ten, kter do mdi zasl najat spolenost. je technika PR (public relation), kter se sna vyvolat dojem pirozen reakce na komunikovan objekt, produkt nebo slubu. Clov skupina nen nijak informovna o tom, e sdlen, kter je k n peneno, jesdlen komern.

 • Astrosurfing

 • Buzz marketing

  Hlavn podstata je vmarketingu zamenho na vyvoln rozruchu (bzukotu). Nedomylen buzz kampa se ale me snadno obrtit proti jejich tvrcm.

 • Wild postingJedn se o zahlcen pjemce mnostvm plakt nebo jinch nosi nesoucch jedno sdlen.

  Masov vylepovn plakt na msta, kter k tomu nejsou primrn urena. Vyuvny jsou hrazen, ztarasy u staveni, fasdy starch budov, podchody adal veejn prostranstv.

 • Tissue-pack advertisingReklama na balku kapesnk, kter se rozdv zdarma, pln funkci reklamnch letk, provozuje se vJaponsku. Odtud se pak il do celho svta.V naich podmnkch je vhodnj vyuvat samolepky a pebaly na cigarety a tabkov vrobky.

 • Social / Presence marketingSna se, aby znaka byla stle na och, zapojuje se do bnho ivota konzument, nap. Slevomat.

  Sociln Presence Marketing lze definovat jako innost propagace vrobku nebo sluby vjiexistujcch rozhovorech nasocilnch stch, nebo webov strnky, a to zpsobem, kter zvyuje dialog s clovm publikem, a to zvyuje pravdpodobnost zakoupen vrobku.

 • Grassroots marketingSmuje svou nabdku kjednotlivci a jeho potebm, sna sevytvoit pouto, znaka se pak nkdy stane ivotnm stylem danch jedinc a ti ovlivuj dal vkomunit. Pouvaj ho znaky uren pro specifickou skupinu uivatel.

 • Experience marketingJedn se ozitkov marketing, zkaznci zskaj pmou zkuenost svrobkem vnetradinch podmnkch, bu se jedn o pmou zkuenost, nebo prostednictvm internetu (trial verze).lovk si zapamatuje: 20 % toho, co slyel, 50 % toho, co vidl a 75% toho, co proil.

  Pomh vytvoit vztah ke znace

 • Reverse/clean graffitiVyv napklad grafitti kmarketingovm elm, technika je vak jin vtom, e zpovrchu odstrauje pnu, proto clean.

  Malovn vpnem je u ns tradic ji odminulosti, kdy byla v esk republice povinn zkladn vojensk sluba.

 • BeamvertisingBeamvertising promtn nabudovy.Beamvertisingu uila napklad spolenost Microsoft pro propagaci XBOX ALIVE. Nabudovy ve svtovch metropolch bylo promtno video, na nm v relnm ase umlec Sunil Pawar tvoil graffiti na stnu budovy. V Brn akce VUT, kdy se na kolejch rozsvcely jednotliv nkter okna a tvoily obrazce.

 • Mosquito marketing

  Mosquito marketing vyuv slabin konkurence, zapluje mezery na trhu a parazituje na kampani konkurence.

 • Flash mob

  Flash mob bleskov zbavn akce, pi kter se skupina pedem domluvench lid sejde v urit as na uritm mst a pedvede nco zbavnho.

 • Guerilla marketing

  Snmek 1Snmek 2Snmek 3Snmek 4Snmek 5Snmek 6Snmek 7Snmek 8Snmek 9Snmek 10Snmek 11Snmek 12Snmek 13Snmek 14Snmek 15Snmek 16Snmek 17Snmek 18Snmek 19Snmek 20Snmek 21Snmek 22