greutatea lemnului

download greutatea lemnului

of 5

Transcript of greutatea lemnului

VATiIATIA GRETITATII LEMNULUI FOC DEde ltrg. e. TOUA ii Ing. A. CONSTANTINESCU

Problema varialiei greutd,,tii lemnului de foc prezinte in practicX, o insemni,tatedeosebit[. Nu rareori se ivesc serioase dificulti,li cu prilejul receptionA,rii unor comenzi mai mari de material lemnos de foc sau cu prilejul verificirii gestiunii depozitelor,din pricind, cb nu se $tie precis cum variazd,greutatea lemnului agezatin steri. Rezolvarea acesteiproblemeniei nu este ugoar6.Condiliunile in in care se pilstreazd, practicd, lemnul de foc difer5,aga de mult dela eazla caz,incflt ar {i foarte greu si se stabileascd, pentru varialia greutH,fii cifre general valabile qi in toate cazurile utilizabile. Varialia greut[fii lemnului este in raport direct cu variatia cantiti,,tii de ap6 pe care o conline. Dac[ lemnul nu pi-ar schimba,din pricina mediului inconjuritor, cantitatea de apd,din el, nu am avea de inregistrat nici o schimbarein greutatealui. In dorinla de a aduce contribulii la rezolvareaacesteiprobleme, Institutul nostru de CercetS,ri pus sub observalie, timp de un an, a gi cd,tecinci steri despicH,tur[ cinci steri lemn rotund, in urm5,toarele trei ocoalesilvice din cuprinsulDirecliei Silvice Bucuregti: (Ilfov) - cer gi stejar pedunculat. Brh,negti -fag. Sinaia (Prahova) - stejar pedunculat. lig5,nepti(Ilfov) Materialul a fost fasonat gi cflntd,rit prima dati precum armeaz6": Brinegti, 14-16 Martie 193?. Sinaia, 25-27 lllartie 1937. !ig6,negti,7-9 Aprilie 1937. Lemnul a fost fasonat in figuri de 5 m lungime, 1 m l[lime gi 1 m ind,llime, deci fd,ril suprainb,l{are, depozitat pe p5,mAnt, loc gi in (curtea Ooolului). deschis Pentru a se putea urmEri gi compararezultateleobtinute, trebue si mai dim urm[toarele detalii: Stejarul pedunculat fasonat la Br[-

185

TABLOUL Nr. I OcolulBiluic Brdnegti(Ilfou)Data cdntd,ririi-.o

Stejar pedunoulat

----T-

Despicituri,I Lemnrotund Despicituri Lemnrotund lGreutatea Gg/sl.erl % o/o | cg/rerlo,/ /o

Anul si I luna, I S

lisIII IV V VI VII VIIi IX X XI XII 1938 I II III

1 5 20 1 660,0 16 B ? , 1 o l J , o T7 1 3 , 9 597,7 ID 10,6 574,8 1 4 L i L b5+,4 1B 7r,4 530,2 !7 29,r 534,4 t4 7 7 , 6 547,3 1 9 53,3 538,? T4 4 G ' b47,6 14 549,4 t4 548,4 T+ 519,9

100,0 692,51 100,0 62?,1 100,0 540,8 100, 93.5 664,5 96,0 576,5 92,0 515,9 95, 90,6 b + c , D 93,4 5 5 I , 4 88,0 505,5 A D , 8 7 , 1 624,3 o n 9 5 2 6 , 0 84,0 480,5 84,0 l l u 1 , 1 87,0 510,4 8 1 , 5 465,7 80,3 499,9 7 9 , 8 455,4 9.-) ' 80,9 *,u 491,0 ?8,9 452,r Rtq 573,2 82,7 509,8 8 1 , 5 468,0 86, 8 1 , 6 565,0 8 1 , ? 503,2 80,3 456,8 84, 83,0 568,4 c r n 505,1 80,7 461,3 Ret 576,9 83,4 507,7 R l 1 4t]o,J 83,0 568,7 R 2 2 502,1 80,2 464,5 78,8 551,0 79,7 500,0 7 9 , 8 448,8

TABLOULNr. 2 AeoIuI Si,Iuicligdnegti (llfou)Data edntd,ririi Stejar pedunculat Greutatea

I Despici,turL

t,emn rotundAmestecat 6tb cmTn

--t-CJ i:

--l_+

r1g/st"r 9o |

Kg/ster I 'l

1 1 9 , 3 632,41 100,0 605,7 ,1 ' 599,81e5,0 591,3 VI t 4 61,3 83,6 533,5 VII 1 5 7I,7 400,3 63,3 QO0 VIII f + 403,41 63,8 a l o , I I X 15 1 1 , 1 5 1 3 , 0 18 1 , 2 x 1 5 96,1 526,91 83,5 X I ,n 56,6 550,01 87,1 X I I I4 65,8 b32,31 84,3 1938 r I5 538,21 85,2 II 541,01 85,6

7937 rV

q

v

B

100,{_l694,81 9 ? , 6 684.8 9 8 , 6 B B , O621 90,0 7 8 , 2 552,8 7 9 , 6 68,3 481,0 :''

_

641,3 100, 628,7 98, 570,0 89 487,7 ? 6 , 1 440,6 6B 550,4 B5 562,b 87,7 5 6 6 , 1 88, ;6i;ol BB, 567,0

III

15,

502,4179,5

575,g1 89, 580,?l90, 553,0118?

2. Sterii din lemn rotund mai gros sunt mai grei ca sterii din lemn rotund mai sublire. 3. Sterul de despiciltur[ scadegi creqtemai repedein greutate gi scade cregte atdt mai repede cu ca sterul din lemn rotund, iar acesta greutate cu cd,teste mai sublire. in 4. Pentru condiliile generale descrisemai sus (specie, staliune, sterii scadcontinuu data doboririi),in primele4-6 luni dela fasonare, ating un in greutate,iar la aproixmativ 15 August (15 Septemvrie) pentru fiecarestaliune, speciegi sortiment. minimum care e deosebit (15 In intervalul 15 Septemvrie Octomvrie)-15 Feb;uarie(4-5 luni) greutateasterilor e stalionari,.In luna Martie, cd,nds'a fd,cutultima lemnul de foc pus sub observaliea inregistrat din nou o cd,ntd,rire, in sch,dere greutate. precipitaliilor lunare se inlelegecI diagramelor 5. Din observarea precipitalii sunt determinante varialia greutilii lemnului in lu aceste .ci gradul de umiditate atmosfericd,. Concluziilede mai sus, se infelege,sunt valabile pentru cazurile gi .studiate. Materialulpus sub observalie, poate gi intervalul de obserpentru a trage concluziigeneralvalabile. Ele valie, nu este suficient lnsd dau indicaliuni ce pot fi totugi folositoarepracticei gi pot servi "ca punct de plecarepentru noui cercetbri. De fapt acestecereetiri se continuh,gi in anul 1938-1939 intinse 5 ocoalesilvice. la

Fig. 1. fiC. 1. -

7937Brlnegti (Ilfov). La variation du poide d'un otdre.

1938

Bri,negti (IIIov). Variafia greut5,fii unui ster.

189

193? Fig. 4. -

7938

figdnegti (Ilfov). Stejar peclunculat. Yarialia greutd,fii unui ster exprimati, in procente din greutatea iniliaH.Tignne$ti (Illov). Chdne p6rloncul6. Variation du poids d,un etOre, exprime en 0/o tlu poids initial,

Fig. 4. -

'/937

r'g.fr

Fig. 5. -

Sinaia (Prahova). Fag. Varia.tia greutA,lii unui ster.Sinaia (Prahova). H0trs. Variation tlu poids d'un stdro.

Fig. 5. -

1et

rll,llrur [ole? {lar: urp %

;l;:ln

=lI

d.E

3

"-

ElE--l

_-;.. I rjNrllr[ .E lrollporl ai utP 9'u

"5

xl

r

I

ia

i3

,t I

\ l ut .3r1 '"1 |:lll= F - l

:or

:r.r

l _ :'r_ _ _ l i

|l

':'a' E ^,A t

o

l

-l;l; l

l

F l

_t=a

Fl -l" - , 1u r t d l

]l

-ttl

:.

-l

I :' __

'/,

r t r

.:i ! t=

+'l-=L'il

lF_

fr___ _

I:. t-

I

:t+

=l*1.'-l'-

-" :=; 3j | |I

I

I

I

i

-lg

r..j

= iE ,tt,Ltl E lxit- * l

rl ?-

-lbll,ola -lt

5 5

I 7

tI '4

1:l

X I-

I

1 >