Grafick© jazykov© prostriedky

download Grafick© jazykov© prostriedky

of 17

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  132
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Grafické jazykové prostriedky. Matúš Matisko 3. B. Písmo. písmo = súbor grafických znakov, slúžiacich na zaznamenanie jazykového prejavu - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grafick© jazykov© prostriedky

 • Mat Matisko 3. B

 • psmo = sbor grafickch znakov, sliacich na zaznamenanie jazykovho prejavugrafma = psmeno = litera = najmenia jednotka psanho jazyka, sliaca na zaznamenvanie fonmyslovenina: 46 grafm

  delenie psma: mnoho hadsk1. analfabetick, 2. alfabetick1. psan/rukopisn, 2. tlaen1. piktografick, 2. ideografick, 3. sylabografick, 4. fonografickpoda fontu

  Psmo

 • = pictos + graf= frazeografick (vetn)= primitvne obrzkov psmopvod: Sumeri1 znak = cel vety, vpovede, textynapr.: kmeov jazykypiktogramy aj dnes

  Piktografick psmo

 • = idea + graph= logografick psmo= slovn psmo1 znak = 1 slovo+ determinatvymorfemografick psmo ( 1 znak = 1 morfma)napr.: hieroglyfy, japonina, ntina

  Ideografick psmo

 • = sylabos + graph= slabin1 znak = 1 slabika30 300 znakovnapr.: hiragana, katakana

  Sylabografick psmo

 • = hlskov psmo1 grafma = 1 hlskav Egypte 1. spoluhlskov (fenick), 2. aj samohlskovnapr.: grtina, latinka, arabina, azbukaFonografick psmo

 • pvod: archaick abeceda (6. stor. p. n. l.)litery: majuskuly vek psmen, miniskuly mal psmenminiskula: krtke litery (a, c, e, i, ...), dlh litery (b, d, g, y, ...)+ diakritika, interpunkcia, in znaky

  Latinka

 • Modifikcie latinky

 • = pravopis = systm psma a pravidiel jeho pouvania nie plne prirodzen (jazykovedci)delenie poda spsobu zapisovania:1. jednoduch2. zlokov pouva zloky (dz, d, ch, ll, cs, ...)3. diakritick pouva rozliujce znamienka (,, ...)4 pravopisn princpy:fonematickmorfematicketymologickgramatickOrtografia

 • 1 fonma = 1 grafmanapr.: auto, hlava, stromvnimky:zloky 1 fonma = 1 digrafma - ch, dz, d: choroba, dbn, medzai/y - 1 fonma = 2 grafmy: vi, vyd, t, n, l po e, i alebo dvojhlske: diea, nikto, lesx 1 grafma = 1 difonma: xylofn, exemplrv/w 1 grafma = 2 fonmy: vata, wattFonematick princp

 • = zachovanie jednotnej podoby slovotvornho zkladu bez ohadu na vslovnos zmeny vslovnosti:spodobovanie: s hadom, had syodvodzovanie: lh, lhovaMorfematick princp

 • = vvinov princpzohaduje historick vvoj slovzachovva pvodn pravopisn podobu slovaaplikcia:psanie i,/y, (poda starieho jazyka)psanie slov cudzieho pvodu: cylinder, rytmus, filozofiaV zdomcnench slovch sa ustauje slovensk vslovnos, no pvodn i/y: brigda, lra

  Etymologick princp

 • Psanie i/y

 • Cudzie predpony

  predponavznamprkladdys-/dyz-poruchadyslexia, dyzartriadis-ne- (zpor)disharmnia, diskvalifikciaanti-proti, opaneantidiuretikum, antibiotikumpoly-mnoho, veapolyfunkn, polyhistorpoli-mestskPoliklinikasyn-/sym-spolu, sasnesynapsia, symbizahyper-nad, vysokhypertenzia, hyperaktivitahypo-pod, nzkyhypoglykmia, hypotalamusbi-/di-dva, dvoj-bigamia, tri-tri, troj-trizmia, triceps

 • zloen slov = slov vzniknut skladanm 2 a viacerch slov/slovnch zkladovrozdelenie:prav spjacia morfma (o, e, i): valibuk, snehobiely, zemeguaneprav bez spjacej morfmyzrazeniny prost spojenie 2 slov: knhtlaiarehybridn spojenie cudzieho a domceho slova (aj cudzej predpony): autokola, vodointalcia, alogick

  Zloen slov

 • gramatick vzory uruj tvary slovtka sa psania i, /y, aplikcie: rozlenie tvarov prdavnch mien vzoru pekn v N sg. a N pl.: smel chlapec, smel chlapcivnimky: prdavn men vzoru cudz: sci lovek, sci udia

  Gramatick princp

 • Zdroje: http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://svetpohladnic.sk/pohladnice/obrazky/pismo-svate-kef006.jpg&imgrefurl=http://svetpohladnic.sk/obrazok/kefas/pismo-svate/1261.html&usg=__EH83xaHdKji1GUN-lyVKFXhLbCY=&h=266&w=400&sz=63&hl=sk&start=33&zoom=1&tbnid=Fg-Ni1SDQL2OuM:&tbnh=125&tbnw=188&ei=V-a-Tf62EYuYOvL92cIF&prev=/search%3Fq%3Dpismo%26um%3D1%26hl%3Dsk%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sk:official%26biw%3D1726%26bih%3D873%26tbm%3Disch0%2C1026&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=125&vpy=198&dur=2938&hovh=183&hovw=275&tx=162&ty=103&page=2&ndsp=30&ved=1t:429,r:14,s:33&biw=1726&bih=873http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo

  **