Gradevinske masine - Jovan

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  52

Embed Size (px)

Transcript of Gradevinske masine - Jovan

 • Rudarsko-graevinske maine za otkopavanje stijenskih masa

  SADRAJ

  Naziv

  Str.

  1 UVOD 1 1.1 Znaaj i razvoj rudarsko-graevinskih maina 1 1.2 Podjela rudarsko-graevinskih maina 3

  2 OSOBINE STIJENA I STIJENSKIH MASA 6 2.1 Osobine i klasifikacija stijena 6 2.2 Osnovne fiziko-mehanike i tehnike osobine radne sredine 8 2.3 Otpori stijena kopanju 12 2.3.1 Osnove kopanja stijena 12 2.3.2 Otpor rezanja stijene s noem 15 2.3.3 Faktori koji utjeu na specifini otpor rezanja s noem 18 2.3.4 Otpor rezanja stijene s noem sa zubima 20 2.4 Ostali otpori kopanja stijena 23

  3 MEHANIZMI I SISTEMI RUDARSKO-GRAEVINSKIH

  MAINA

  26 3.1 Osnovni mehanizmi i sistemi rudarsko-graevinskih maina 26 3.2 Pogonski motori rudarsko-graevinskih maina 27 3.2.1 DiesEl motori 27 3.2.2 Elektromotori 29 3.3 Sistemi prenosa snage na rudarsko-graevinskim mainama 31 3.4 Mehaniki prenosnici snage 32 3.4.1 Osnovni sklopovi mehanikih sistema prenosa snage 32 3.4.2 Spojnice 34 3.4.3 Zupaniki mjenjaki prenosnici 34 3.4.4 Zglobni prenosnici 36 3.4.5 Pogonski mostovi 38 3.4.6 Osnovni parametri mehanikih prenosnika 42 3.5 Hidrauliki prenosnici snage 43 3.5.1 Hidrostatiki prenosnici snage 43 3.5.1.1 Principi i koeficijenti korisnog dejstva 44 3.5.1.2 Hidrauline pumpe i motori 48 3.5.1.3 Hidraulini cilindri 55 3.5.1.4 Komandno-regulacioni ureaji 58 3.5.1.5 Ostale komponente 60 3.5.2 Hidrodinamiki prenosnici snage 62 3.5.2.1 Hidrodinamike spojnice 62 3.5.2.2 Hidrodinamiki pretvarai obrtnog momenta 65

 • Graevinske maine i ureaji 3.6 Pneumatski prenosnici snage 74 3.6.1 Kompresori 75 3.6.2 Rezervoar za zrak 75 3.6.3 Cijevi i spojni elementi 76 3.6.4 Preiavanje zraka 77 3.6.5 Pneumatski motori 78 3.6.5.1 Rotirajui pneumatski motori 78 3.6.5.2 Pravolinijski pneumatski motori 79 3.6.5.3 Pneumatski razvodnici i ventili 82 3.7 Elektrini prenosnici snage 83 3.8 Ureaji za kretanje rudarsko-graevinskih maina 85 3.8.1 Ureaji za kretanje na gusjenicama gusjednini donji postroj 86 3.8.1.1 Vrste gusjeninih ureaja 86 3.8.1.2 Specifini pritisak na podlogu 89 3.8.2 Ureaji za kretanje na tokovima sa pneumogumama 91 3.8.2.1 Pneumogume i uslovi primjene 91 3.8.2.2 Radni vijek pneumoguma 95 3.8.2.3 Koeficijent otpora kotrljanju i adhezije 96 3.9 Ureaji za kretanje na inama eljezniki donji postroj 97 3.10 Ureaji za kretanje sa papuama-koraajui donji postroj 98 3.10.1 Koraajui mehanizmi i uslovi primjene 99 3.10.2 Specifini pritisak na podlogu 102 3.11 Sistemi za koenje 104 3.11.1 Zadaci i osobine sistema za koenje 104 3.11.2 Struktura sistema za koenje 105 3.11.3 Funkcionalne komande podsistema za koenje 106 3.11.3.1 Komande 106 3.11.3.2 Prenosni mehanizmi 107 3.11.3.3 Konice 108 3.11.3.4 Usporivai 111 3.12 Sistemi za upravljanje 112 3.12.1 Sistemi za upravljanje rudarsko-graevinskim mainama sa

  ureajima za kretanje na tokovima sa pneumogumama

  113 3.11.2 Sistemi za upravljanje rudarsko-graevinskim mainama sa

  ureajima za kretanje na gusjenicama

  116

  4 BUAE GARNITURE 119 4.1 Opte karakteristike buaih garnitura 119 4.1.1 Klasifikacija buaih garnitura 119 4.1.2 Radni parametri, principi dejstva i oblast primjene buaih

  garnitura

  120 4.1.3 Eksploatacioni kapacitet buaih garnitura 122 4.2 Teoretske osnove buenja 123 4.2.1 Rotaciono-drobei reim buenja 123 4.2.2 Rotaciono-reui reim buenja 126

  - 2 -

 • Graevinske maine i ureaji 4.2.3 Rotaciono-spiralni reim buenja 127 4.2.4 Udarno-rotacioni reim buenja 129 4.3 Konstruktivno-tehnoloke karakteristike buaih garnitura 132 4.3.1 Rotacione buae garniture 132 4.3.1.1 Tehnoloke karakteristike, osnovni sklopovi i sistemi 132 4.3.1.2 Ureaji za kretanje 134 4.3.1.3 Nosea konstrukcija 135 4.3.1.4 Katarka 135 4.3.1.5 Hidrostatiki sistemi prenosa snage 136 4.3.1.6 Otpraiva 136 4.3.1.7 Buai pribor 136 4.3.2 Spiralne rotacione buae garniture 136 4.3.2.1 Spiralne rotacione garniture sa koraajuim mehanizmom za

  kretanje

  137 4.3.2.2 Spiralne buae garniture instalirane na kamionu 139 4.3.3 Udarno-rotacione buae garniture 140 4.3.3.1 Tehnoloke karakteristike, osnovni sklopovi i sistemi 140 4.3.3.2 Nosea konstrukcija sa ureajima za kretanje 142 4.3.3.3 Katarka 143 4.3.3.4 Mehanizam za rotaciju i posmak 143 4.3.3.5 Mehanizam za udar - buai eki 144 4.3.3.6 Buai pribor 147 4.4 Tehniki normativi za eksploataciju buaih garnitura 148

  5 BAGERI 150 5.1 Opte karakteristike bagera 150 5.1.1 Klasifikacija bagera 150 5.1.2 Princip dejstva, radni parametri i oblasti primjene ciklinih bagera 153 5.1.2.1 Bager kaikar 153 5.1.2.2 Bager dreglajn 156 5.1.2.3 Hidraulini bager 157 5.1.3 Princip dejstva, radni parametri i oblast primjene kontinuiranih

  bagera

  160 5.1.3.1 Rotorni bageri 160 5.1.3.2 Bager vedriar 163 5.1.4 Kapacitet bagera 165 5.1.4.1 Teoretski kapacitet 165 5.1.4.2 Tehniki kapacitet 166 5.1.4.3 Eksploatacioni kapacitet 167 5.2 Radni ureaji ciklinih bagera 167 5.2.1 Bager kaikar 167 5.2.1.1 Konstruktivne eme radnih ureaja 168 5.2.1.2 Konstrukcija kaike 170 5.2.1.3 Konstrukcija nosaa kaike 172 5.2.1.4 Konstrukcija katarke 172

  - 3 -

 • Graevinske maine i ureaji 5.2.1.5 Proraun snage pogona mehanizma za kopanje 173 5.2.2 Bager dreglajn 175 5.2.2.1 Konstrukcija kaike 175 5.2.2.2 Konstrukcija katarke 177 5.2.2.3 Proraun snage pogona mehanizma za kopanje i dizanje 178 5.2.3 Hidraulini bager 181 5.2.3.1 Konstrukcija radnih ureaja 181 5.2.3.2 Radni organi hidraulinih bagera 184 5.2.3.3 Proraun snage pogonskog motora 185 5.3 Radni ureaji kontinuiranih bagera 191 5.3.1 Radni ureaji rotornog bagera 191 5.3.1.1 Konstruktivni elementi radnih ureaja 191 5.3.1.2 Geometrijski parametri odreska 196 5.3.1.3 Proraun snage rotora 200 5.3.2 Radni ureaji bagera vedriara 204 5.3.2.1 Konstruktivni elementi radnih ureaja 204 5.3.2.2 Proraun snage pogona mehanizma lananika 209 5.4 Mehanizmi bagera 212 5.4.1 Mehanizmi ciklinih bagera 212 5.4.1.1 Mehanizmi bagera kaikara i dreglajna 212 5.4.1.2 Mehanizmi hidraulinog bagera 220 5.4.2 Mehanizmi kontinuiranih bagera 221 5.4.2.1 Mehanizmi rotornog bagera 221 5.4.2.2 Mehanizmi bagera vedriara 223 5.4.3 Mehanizmi za obrtanje platforme bagera 225 5.4.3.1 Konstruktivne karakteristike mehnizama za obrtanje platforme 225 5.4.3.2 Proraun snage pogona mehanizma za obrtanje platforme bagera

  kaikara i dreglajna

  230 5.4.3.3 Proraun parametara hidrualinog motora za obrtanje platforme

  hidrualinog bagera

  233 5.4.3.4 Proraun snage pogona mehanizma za obrtanje platforme rotornog

  bagera

  235 5.4.3.5 Proraun snage pogona mehanizma za obrtanje platforme obrtnih

  bagera vedriara

  236 5.4.4 Proraun snage pogona mehanizma za kretanje bagera 238 5.4.4.1 Proraun snage pogona mehanizma za kretanje na gusjeninom

  donjem postroju

  238 5.4.4.2 Proraun parametara hidraulinog motora za pogon mehanizma

  kretanja bagera

  241 5.4.4.3 Proraun snage mehanizma za kretanje bagera na aljeznikom

  donjem postroju

  243 5.4.4.4 Proraun snage mehanizma za kretanje bagera na koraajuem

  donjem postroju

  245 5.5 Sistemi upravljanja radnim organima i mehanizmima bagera 246 5.5.1 Sistemi upravljanja sa mehanikim sistemima prenosa snage 246

  - 4 -

 • Graevinske maine i ureaji 5.5.2 Sistemi upravljanja sa hidrostatikim sistemima prenosa snage 253 5.6 Statiki proraun bagera 257 5.6.1 Statiki proraun ciklinih bagera 257 5.6.2 Statiki proraun kontinuiranih bagera 261 5.7 Tehniki normativi za montau, odravanje i eksploataciju bagera 265 5.7.1 Montano-demontani radovi 265 5.7.2 Odravanje i eksploatacija bagera 266

  6 UTOVARIVAI 269 6.1 Opte karakteristike utovarivaa 269 6.1.1 Klasifikacija, radni parametri i oblast primjene utovarivaa 269 6.1.2 Kapacitet utovarivaa 274 6.2 Konstruktivne karakteristike utovarivaa 274 6.2.1 Osnovni sklopovi i parametri utovarivaa 274 6.2.2 Konstrukcija kaike 275 6.2.3 Radni ureaji za dizanje i obrtanje kaike 277 6.2.4 Nosea konstrukcija utovarivaa 277 6.2.5 Ureaji i sistemi prenosa snage za kretanje utovarivaa 280 6.2.5.1 Sistemi prenosa snage za kretanje utovarivaa na tokovima sa

  pneumogumama

  280 6.2.5.2 Sistemi prenosa snage za kretanje utovarivaa na gusjeninim

  ureajima

  287 6.2.6 Sistemi prenosa snage za kretanje radnih ureaja 288 6.2.7 Sistemi upravljanja radnim ureajima i ureajima za kretanje

  utovarivaa

  289 6.3 Tehniki normativi za eksploataciju utovarivaa 289

  7 KAMIONI 292 7.1 Opte karakteristike kamiona 292 7.1.1 Klasifikacija, radni parametri i oblast primjene kamiona 292 7.1.2 Izbor nosivosti kamiona za rad u sistemu sa poznatom utovarnom

  mainom

  298 7.1.3 Eksploatacioni kapacitet kamiona 300 7.2 Parametri kretanja kamiona 301 7.2.1 Otpori kretanju kamiona 301 7.2.2 Efektivna vuna sila 303 7.2.2.1 Efektivna vuna sila na obodu tokova kamiona 303 7.2.2.2 Vuna sila na kuki tegljaa 303 7.2.3 Uslovi kretanja kamiona i tegljaa 303 7.2.4 Brzine kretanja kamiona 308 7.2.5 Potronja goriva kamiona 311 7.3 Konstruktivne karakteristike kamiona 312 7.3.1 Osnovni sklopovi i parametri kamiona 312 7.3.2 Nosea konstrukcija kamiona 313 7.3.3 Sanduk kamiona 313

  - 5 -

 • Graevinske maine i ureaji 7.3.4 Ureaji i mehanizmi sistema za oslanjanje nosee konstrukcije na

  ureaje za kretanje kamiona

  315 7.3.5 Sistemi prenosa snage za kretanje kamiona 317 7.3.5.1 Hidromehaniki sistemi prenosa snage 317 7.3.5.2 Elektromehaniki sistemi prenosa snage 319 7.3.6 Sistem za podizanje sanduka kamiona 319 7.3.7 Sistemi upravljanja kamionom 320 7.4 Tehniki normativi za eksploataciju kamiona 322

  8 BULDOZERI 325 8.1 Opte karakteristike buldozera 325 8.1.1 Klasifikacija i osnovne karakteristike buldozera 325 8.1.2 Princip dejstva i oblast primjene 326 8.1.2.1 Buldozeri na gusjenicama 326 8.1.2.2 Buldozeri na tokovima sa pneumogumama (turnodozeri) 328 8.1.2.