Grad Vrbovec OIB: 44465794587 BROJ PROMJENA ... ... R0023 3722 Nagrada Grada Vrbovca "Marija...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Grad Vrbovec OIB: 44465794587 BROJ PROMJENA ... ... R0023 3722 Nagrada Grada Vrbovca "Marija...

 • Grad Vrbovec

  OIB: 44465794587

  BROJ PROMJENA

  POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 39.152.951,57 -2.805.807,91 -7,17 36.347.143,66

  RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 2.215.997,28 -10.000,00 -0,45 2.205.997,28

  GLAVA 05 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 2.215.997,28 -10.000,00 -0,45 2.205.997,28

  Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.215.997,28 -10.000,00 -0,45 2.205.997,28

  Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.215.997,28 -10.000,00 -0,45 2.205.997,28

  Aktivnost A100001 Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti 1.076.840,00 20.000,00 1,86 1.096.840,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.076.840,00 20.000,00 1,86 1.096.840,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.076.840,00 20.000,00 1,86 1.096.840,00

  3 Rashodi poslovanja 1.076.840,00 20.000,00 1,86 1.096.840,00

  31 Rashodi za zaposlene 316.840,00 0,00 0,00 316.840,00

  311 Plaće (Bruto) 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

  R0001 3111 Plaće za zaposlene 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 400,00 0,00 0,00 400,00

  R0002 3121 Nagrade 0,00 0,00 0,00 0,00

  R0003 3121 Darovi 400,00 0,00 0,00 400,00

  R0004 3121 Regres za godišnji odmor 0,00 0,00 0,00 0,00

  R0005 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 Doprinosi na plaće 46.440,00 0,00 0,00 46.440,00

  R0006 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00

  R0007 3132 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00

  R0008 3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.590,00 0,00 0,00 4.590,00

  32 Materijalni rashodi 760.000,00 20.000,00 2,63 780.000,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

  R0008.1 3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

  R0008.2 3211 Ostali rashodi za službena putovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

  R0009 3213 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  R0008.3 3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 744.000,00 20.000,00 2,69 764.000,00

 • R0010 3291 Naknade članovima predstavničkih tijela 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  R0011 3291 Naknade članovima izvršnih tijela 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00

  R0012 3293 Reprezentacija 80.000,00 20.000,00 25,00 100.000,00

  Aktivnost A100002 Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  3 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  38 Ostali rashodi 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  381 Tekuće donacije 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  R0013 3811 Ostale tekuće donacije 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

  Aktivnost A100003 Sredstva javnog priopćavanja - mediji 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  3 Rashodi poslovanja 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  32 Materijalni rashodi 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  323 Rashodi za usluge 323.352,00 0,00 0,00 323.352,00

  R0014 3233 Elektronski mediji - web stranica 39.852,00 0,00 0,00 39.852,00

  R0015 3233 Elektronski mediji - radio informiranje 172.800,00 0,00 0,00 172.800,00

  R0016 3233 Elektronski mediji - županijska kronika 38.700,00 0,00 0,00 38.700,00

  R0017 3233 Tisak - lokalne novine 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

  Aktivnost A100004 Savjet mladih 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  3 Rashodi poslovanja 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  32 Materijalni rashodi 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  R0018 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Savjet mladih 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

  Aktivnost A100005 Vozni park 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

 • R0019 3235 Zakupnine i najamnine - vozilo 0,00 0,00 0,00 0,00

  R0019.1 3235 Zakupnine i najamnine - vozilo 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  Aktivnost A100006 Političke stranke 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  3 Rashodi poslovanja 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  38 Ostali rashodi 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  381 Tekuće donacije 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  R0020 3811 Tekuće donacije političkim strankama 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00

  Aktivnost A100007 Proračunska rezerva 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  385 Izvanredni rashodi 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  R0021 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  Aktivnost A100011 Nagrada Grada Vrbovca "Marija Jurić Zagorka" za najboljeg mladog novinara 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

  Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  37

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

  naknade 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  R0022 3722 Nagrada Grada Vrbovca "Marija Jurić Zagorka" 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  Izvor DONACIJE 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  37

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

  naknade 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  R0023 3722 Nagrada Grada Vrbovca "Marija Jurić Zagorka" 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

  Aktivnost A100012 Program suradnje sa pobratimljenim gradovima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

 • FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  R0022.2 3237 Autorski honorari 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

  R0022.1 3299

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - suradnja sa pobratimljenim

  gradovima 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

  Tekući projekt T100001 Proslave, obilježavanja i manifestacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

  3 Rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

  32 Materijalni rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

  323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  R0026.1 3237 Autorski honorari - Dan Grada 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

  R0024 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Božić i Nova godina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  R0025 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Fašnik 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Dan Grada 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

  Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  R0027 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Dan Europe 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  Tekući projekt T100002 Održavanje izbora 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

  3 Rashodi poslovanja 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

  32 Materijalni rashodi 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

  329 Ostali nespomenuti ras