Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija:...

140
Työturvallisuuskeskus     1 Graafisen alan ympäristöopas

Transcript of Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija:...

Page 1: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     1

Graafisen alan ympäristöopas

Page 2: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

2     Työturvallisuuskeskus

Page 3: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     1

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, 

graafisen teollisuuden työalatoimikunta 

Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Taitto: Teppo Jokinen

Piirrokset: Jorma Nousiainen

Paino: PunaMusta 

Uusittu 3. painos 2011

ISBN 978-951-810-452-3

Graafisen alan ympäristöopas

Page 4: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

2     Työturvallisuuskeskus

Sisältö

Graafisen alan ympäristöopas

Lukijalle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Kohti kestävää kehitystä  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kestäväkehitys–mitäseoikeinon? . . . . . . . . 6

Kasvihuoneilmiö–riskeistäsuurin . . . . . . . . 11

Suomensuurimmatympäristöuhkat . . . . . . . 15

Maapallonpelastusohjelma  . . . . . . . . . . . . . . 17

Euroopanunionikohtikestävääkehitystä  . . 19

Hyväturvallisuuskulttuurilähtökohdaksi . . . 22

Ympäristöjaterveyskytkeytyvättoisiinsa  . . 26

Ympäristöjohtaminenonlaatujohtamista . . . 28

TkT,toimitusjohtaja TuulaPohjola,CRnetOy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ympäristöjohtaminenyhätärkeämpää . . . . .32

Riskienhallinta–perustasuojelulle  . . . . . . . 35

Ympäristönsuojelunohjauskeinot   . . . . . . . . 38

NäinEditaPrimaOy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ympäristöjohtaminenliiketoiminnan ytimessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2. Elinkaariajatteluun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Elinkaariajatteluonkestävääkehitystä  . . . . . 48

Ympäristövaikutuksetelinkaarivaiheittain . . 50

NäinSanomapaino: Kokonaisvaltaistaympäristöjohtamista . . . . . 56

Painotuotteidenhiilijalanjälki . . . . . . . . . . . . . 59

TutkijaMinnaNors,VTT: Energiaaiheuttaapuolethiilijalanjäljestä  . . . 66

Graafisenalansäästömahdollisuuksia . . . . . . 69

Tulevaisuudenhaasteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 NäinKeskisuomalainenOyj: Ympäristöjärjestelmätuomyöseuroja  . . . . . 76

3. Ympäristöriskit hallintaan  . . . . . . . . . . . . . . . 79

Ympäristöasioidenhyvähallinta  . . . . . . . . . . 80

NäinHansaprintOy: Ympäristöjohtamisellamyössäästöä . . . . . . . 88

Ekotehokkuus–enemmänvähemmästä . . . . 91

Hiilijalanjälkipienemmäksi. . . . . . . . . . . . . . . 94

NäinLibrisOy: Jätteidenvähentäminensäästääluontoa . . . . 96

Turvallisuusanalyysitavuksi . . . . . . . . . . . . . . 99

Kemikaalivaaratkuriin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Kasviöljypohjaisetsäästävätympäristöä . . . 103

NäinPunaMustaOy:Kohtikemikaalitonta painolevynvalmistusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4. Toimi näin ympäristöasioissa . . . . . . . . . . . . 109

Toimintamallihyvällehoidolle . . . . . . . . . . . 110

NäinAlmaMediaOyj: Yritysvastuunäkyviinraportilla . . . . . . . . . . 116

Ekokompassi–kevennettyjärjestelmä . . . . 120

YliopettajaPenttiViluksela, MetropoliaAmmattikorkeakoulu: Järjestelmällisyyttäjatavoitteellisuutta . . . . 122

Ympäristönsuojelusanastoa . . . . . . . . . . . . . 129

Lähteetjakirjallisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Page 5: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     3

Lukijalle

Ympäristönsuojelustaontullutyhätärkeämpiasiamyösyritystoiminnallegraafisellaalalla .Sidosryhmät,ympäristötietoisetasiakkaatetu-rintamassa,odottavat,ettäyrityksentoimintakuluttaajapilaamahdollisimmanvähänluontoa .

Yrityksilläonentistäsuurempivastuumyösilmastonmuutoksentorjunnasta .Toimin-nanpitääollamahdollisimmanekotehokastajahiilijalanjäljenonoltavamahdollisimmanpieni .

Vastuullinengraafisenalantoiminnantuleekattaakestävänkehityksenkaikkikolmeulot-tuvuutta:talouden,ympäristönjasosiaalisetnäkökohdat .Käytännössänämäulottuvuudetkytkeytyvätyrityksissätiukastitoisiinsa .

Välinpitämättömyysympäristöasioistavoivahingoittaamainettajaaiheuttaalisä-kustannuksia .

Tuottavuutta ja kilpailukykyäYmpäristöasioidenhyvällähallinnallavoi-daanmerkittävästiparantaayrityksentuotta-vuuttajakilpailukykyä .Ympäristönsuojelullajayritystenlaatutoiminnalleonniinikäänvarsinkiinteäyhteystoisiinsa .

Toimivaympäristöasioidenhallintajärjes-telmäonkattavuudeltaanlaatujärjestelmänkaltainen .Samojaperiaatteitavoidaannou-dattaalisäksimyösyrityksenterveys-jatur-vallisuusasioidenhallinnassa .

Ympäristöstähuolehtiminenonvastuutamyöskokotoimitusketjusta–graafisellaalallaainametsienkäytöstäpainotuotteidenkierrätykseenasti .

Ympäristönsuojelujatyöpaikanturvalli-suuskulkevatnykyisinmyöstiukastikäsikädessä,neovatkuinkolikonkaksipuolta .Tavoitteetovatpitkältisamat:terveys,turval-

Ympäristönsuojelu ja työturvallisuus ovat kuin kolikon kaksi puolta. Niiden tavoitteet ovat pitkälti myös graafisen alan yrityksissä samat: terveys, turvallisuus ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava laadukas ja häiriötön tuotantotoiminta.

Page 6: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

4     Työturvallisuuskeskus

lisuusjaympäristöämahdollisimmanvähänkuormittavalaadukasjahäiriötöntuotanto-toiminta .Monetkäytännönkokemuksetosoittavat,ettäympäristönkannaltahyvätyöpaikkaonsiellätyöskentelevientyönteki-jöidenkannaltaterveellinen,turvallinenjaviihtyisä .

Vastuuympäristönsuojelustajasiihenliittyvästäriskienhallinnastaonyrityksilläjaniidenjohdolla .Henkilöstönmukanaoloontärkeää .Parhaimpiintuloksiinpäästään,kunympäristö-jatyösuojeluasioissatoimitaanhyvässäyhteistyössä .Kuntoimintaanonaidostisitoutunutyritystenjohtojakokohenkilöstö,onluotuhyväpohjakestävällekehitykselle .

Vastuullisuus osa liikeideaaGraafisenalanyrityksetovathuolehtineetjovuosienajansekätyösuojelutoiminnastaettäympäristönsuojelustavarsinmallikkaasti .Suuriaongelmiaeialallatällähetkelläole .Työtapaturmienmääräjataajuusovatolleetlaskussa,samoinkeskeistenympäristöpääs-töjenmäärä .Vuonna2005suomalaistenkotitalouksienaiheuttamistailmastovaiku-tuksistasanomalehtien,kirjojenjapaperi-tuotteidenosuusolivainnoinyksiprosent-tia .Esimerkiksiyhdensanomalehdenkokoelinkaarenaikaisetkasvihuonepäästötvas-taavatnoinkilometrinajomatkaahenkilö-autolla .

Muttavaikkakehitysonollutmyönteistä,ainavoidaantoimintaatehostaajaponnistellaparemmantyö-jaelinympäristönpuolesta .Hiilidioksiidipäästöjenkuriinsaantiontulevai-suudensuurinhaaste .

Nykyaikaisetyrityksetnäkevätympäristön-suojelussamahdollisuuden–eiuhan .Ympäris-tönsuojelunavullavoidaanpäästämm .toimin-nantehostamiseen,laadunnostoonjayritysku-vanparantamiseen .

Edelläkävijät,jotkaennakoivatjaovatoma-aloitteisia,saavatenitenkilpailuetua .

Parhaimmillaanympäristönsuojeluvoiollaosaliikeideaa!

Jo kolmas painos oppaasta Graafisenalanympäristöopasilmestyiensim-mäisenkerranvuonna1998 .Kirjaolisillointiennäyttäjäjaensimmäinentoimialakohtainenympäristöopas .

Kirjastaotettiintoinenuusittupainosvuonna2003 .Siihentehtiinkokojoukkomuutoksia .

Nytvuonna2011ilmestyyGraafisenalanympäristöoppaankolmasjaperusteellisestiuusittupainos .Kirjanalkuperäinenrakenneonsäilytetty,muttaylipuoletsisällöstäonuudis-tettu,muunmuassasuurinosaesimerkkitapauk-sistaonkokonaanuusia .Samoinkirjantaittoajakuvitustaonuudistettu .

Yritysvastuujaympäristönsuojelukehittyvätkokoajan .Graafisenalanympäristöopashaluaaseurataaikaansaeturintamassa .

TyöturvallisuuskeskusGraafisen teollisuuden työalatoimikunta

Page 7: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     5

1. Kohti kestävää kehitystä

• Kestävä kehitys – mitä se on? • Kasvihuoneilmiö riskeistä suurin • Suomen suurimmat ympäristöuhkat • Maapallon pelastusohjelma

• Euroopan unioni kohti kestävää kehitystä • Hyvä turvallisuus­kulttuuri • Ympäristöjohtaminen yhä tärkeämpää

• Riskien hallinta – perusta suojelulle

Page 8: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

6     Työturvallisuuskeskus

Kestävä kehitys – mitä se oikein on?

MaailmallajamyösSuomessaonryhdyttypuhumaanyhäenemmän"kestävästäkehi-tyksestä"jayritysvastuusta .Terminottialku-jaankäyttöönns .Bruntlandinkomitea,jokavuonna1987YK:ntoimeksiannostalaatimaapallollepelastusohjelman .

Kestävälläkehityksellätarkoitetaansel-laistatoimintaa,jokaturvaanytelävienih-mistentarpeidentyydyttämisenvaaranta-mattatuleviensukupolvienmahdollisuuttatyydyttääomiatarpeitaan .

Kestäväkehitysedellyttää,ettäyltäkylläi-syydessäelävätsopeuttavatelämäntapansaluonnontalouteenjaluonnonvarojenkäyt-töön .Maapallonväestömääräjasenkasvuonsamoinsovitettavayhteenekosysteemintuotantokyvynkanssa .

Suomenkestävänkehityksentoimikuntakiteyttijovuonna1995käsityksensäkestä-vänkehityksenperiaatteistajatavoitteistaseuraavasti:

–Kestäväkehitysonmaailmanlaajuisesti,alueellisestijapaikallisestitapahtuvaajatku-vaajaohjattuayhteiskunnallistamuutosta,jonkapäämääränäonturvatanykyisillejatulevillesukupolvillehyvätelämisenmah-dollisuudet .

Laajastimääriteltynäkestäväkehityssisäl-tääkolmetoiminnallistaulottuvuutta:ympä-ristötaloudelliseneliekologisen,yhteiskun-nallisenjakulttuurisenulottuvuuden(Kes-täväkehitys .LähivuosientoimenpiteitäSuomessajaSuomenkansainvälisessäyhteis-työssä1995) .

Suomalainen kuluttaa luonnonvaroja yli 100 kertaa enemmän kuin nepalilainen.Amerikkalainen kuluttaa luonnonvaroja kaksi kertaa enemmän kuin suomalainen.

Page 9: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     7

Ekologisestikestävänkehityksenperuseh-tonaonluonnonmonimuotoisuudensäilyttä-minenjaihmisentaloudellisenjaaineellisentoiminnansopeuttaminenmaapallonluon-nonvaroihinjaluonnonsietokykyyn .Kestävätalouskehitysonmahdollistavainekologi-sestikestävälläperustalla .

Yhteiskunnallisestikestäväkehitysturvaaihmisillemahdollisuudetomanhyvinvoin-tinsaluomiseen,perusoikeuksientoteutumi-seenjaelämänperusedellytystenhankkimi-seensekämahdollisuudentasa-arvoiseenosallistumiseenjavastuunottoonpäätöksen-teossaomassamaassajamaailmanyhteisössä .

Kestäväkehitysonmyösihmistenhenki-sestiuudistuvaakehitystä,jokamahdollistaavapaanhenkisentoiminnan,eettisenkasvunsekäkulttuurienmoninaisuudensäilymisenjakehittymisensukupolvestatoiseen .Kult-tuurintehtävänäonlajinsäilymisenkannaltatärkeäntiedonlöytäminen,säilyttäminenjasiirtäminensukupolveltatoiselle .

Kestäväkehitysonmuutostaparempaan--taloudellisesti,ekologisestijasosiaalisesti .

Kestävän kehityksen keskeiset tavoitteetSuomessapyritääntoteuttamaankestävänkehityksentavoitteitayhdistämälläohjelmal-lisestiympäristönäkökohtiaeritoimintoihin .

Jottakestävänkehityksenmukaisiintavoit-teisiinpäästäisiin,olisiseuraavientoimenpi-teidentoteuttaminenvälttämätöntä:• toteutetaantaloudenekologinenrakenne-

uudistus .Seedellyttääympäristövastuulli-senyritystoiminnanjaympäristötietoisenkulutuksenedistämistä .Tähänpäästäänmm .käyttämällätaloudellisiaohjauskei-nojajakehittämällälainsäädäntöäjaympä-ristövaikutustenarviointia .

• turvataanluonnonmonimuotoisuus .SeedellyttääSuomenekologisenperusraken-teensuunnitelmallistavaalimista .Edustavaluonnonsuojelualueidenverkostojaluon-nonjokamiesnautinnanluontoperustaovatvälttämättömiätulevillesukupolville .

• muutetaantuotanto-jakulutustapojaen-tistäekologisempaanjaekotehokkaam-

paansuuntaan .Kehitetäänkestäväämate-riaali-jaenergiataloutta .Ekotehokkuuttatehostetaanpyrkimällätuottamaanenem-mänvähemmästä .

• kehitetäänkestävääenergiataloutta,jokaperustuuyhäenemmänuusiutuviinener-gialähteisiin .Energiansäästöätehostetaan .Kehitetäänympäristönjaterveydenkan-naltaturvallisiaenergialähteitäjaenergiantuotantomuotoja .

• saatetaanmetsätalouskestävälleperustalle .Kestävänmetsätaloudenedistäminentar-koittaa,ettämetsiähoidetaanjakäytetäänsiten,ettäsäilytetäänniidenmonimuotoi-suus,tuottavuus,uusiutumiskykyjaelinvoi-maisuus .Metsienhoitoonsopeutettavayhteenkokometsäluonnonjaympäristöar-vojenkanssa .

• edistetäänkestäväämaataloutta,niinettäsenluontoperustasäilyytuottavanatule-villesukupolvilleeivätkäviljelynulkoisetvaikutuksetjohdahaitallisiinympäristö-muutoksiin .

• vahvistetaankestävääyhdyskuntakehitystä .Seedellyttääyhdyskuntiensuunnittelu-jarakennusperiaatteidenuudistamista,jottayhdyskunnatedistävätsosiaalistatoimi-vuuttajakaikkienjäsentenhyvinvointia .

Kestävän kehityksen painopisteetKansallisenkestävänkehityksenstrategianvisionaonhyvinvoinninturvaaminenluon-nonkantokyvynrajoissakansallisestijaglo-baalisti .Tavoitteenaonluodakestäväähyvin-vointiaturvallisessajamoniarvoisessayhteis-kunnassa,jossakaikkikantavatvastuutaympäristöstä .

ViimeisinKansallinenkestävänkehityksenstrategia"Kohtikestäviävalintoja–Kansalli-sestijaglobaalistikestäväSuomi"hyväksyt-tiinSuomenkestävänkehityksentoimikun-nassakesäkuussa2006 .Valtioneuvostohyväk-syiperiaatepäätöksenstrategiastasamanvuodenjoulukuussa .

Strategianlähtökohtanaon,ettäsenkes-keisetlinjauksetantavatpohjaahallitus-japolitiikkaohjelmienlaadinnalle .Tavoitteiden

Page 10: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

8     Työturvallisuuskeskus

aikajänneonylisukupolvinenelinoinvuo-teen2030ulottuva .

Strategiassapainotetaanerityisestiyhteis-kunnanjakansalaisteninnovaatio-jamuutok-senhallintakykyä .Uusiutuvialuonnonvarojakäytetääntaloudelliseentoimintaanjaihmis-tenhyvinvoinninkasvattamiseenniin,ettäneeivätvähene,vaanuusiutuvatsukupolvestatoiseen .Uusiutumattomialuonnonvarojatuleekäyttäämahdollisimmanekotehok-kaasti .Näintoimiennykyinensukupolvieivaarannatuleviensukupolvienmahdollisuuk-siahyvälleelämällekestävässäyhteis-kunnassa .

SuomionlaatinutKansallisenkestävänkulutuksenjatuotannonohjelman("Kultu-ohjelma"),jokaonlajissaanensimmäisiämaailmassa .

Kestävä kehitys vaatiilaaja­alaista toimintaaKestäväkehitysedellyttäämyöskansalaisiltavastuullistatoimintaa--useintuotanto-jakulutustapojenmuuttamistaympäristöystä-välliseensuuntaan .

Luonnonvarojensäästeliäskäyttöonyksiekologisestikestävänkehityksenperustavoit-teista .Uusiutumattomialuonnonvarojatulisikäyttääniin,ettätuleviensukupolvienelin-mahdollisuudeteivätvaarannu .Olisisuosit-tavauusiutuvialuonnonvarojasekävähen-nettäväpäästöjenjajätteidenmäärää .

Asenne-jakäyttäytymistutkimuksetosoit-tavat,ettäkuluttajatovatalkaneetvaatiayhäenemmänkestävänkehityksenmukaisiatuotteita .Esimerkintästätarjoavatsuomalai-senpaperineurooppalaisetostajatsekäkier-rätyskeskustenjakirpputorienmenesty-minen .

Kuluttajinavalitsemme,mitätuotteitaostamme .Josvalitsemmeekologisestiväärin,vahingoitammeluontoa .Muuttamallaelinta-pojammevoimmevaikuttaajavähentääluon-toonkohdistuvaarasitusta .Kunjatkuvastivalitsemmejakäytämmesellaisiatuotteita,jotkasäästävätympäristöä,valmistajatjoutu-vatennenpitkääottamaankansalaistenosto-voimanhuomioon .Luontoavähänrasittavien

tuotteidenhintalaskeejalaatuparanee .Kestävänkehityksenmukaisettuotteet

ovatpitkäikäisiä,kierrätettäviäjaniidenval-mistukseenkuluuvähänraaka-aineitajaenergiaa .

Vastuuympäristöstäonviimekädessämeilläkaikilla .

Kestävä kehitys jatuotantotoimintaKestäväyritystoimintaedellyttää,ettäympä-ristönsuojelusisäistetäänosaksituotanto-japalvelutoimintaaeliosaksiyritystenjajulkis-hallinnontyöpaikkojenjokapäiväistäelämääjainvestointeja .

Markkinoillatoimiminenvaatiitulevaisuu-dessayhäsuurempaavastuullisuuttaympäris-töstä .Ympäristöosaaminenonyksitärkeäosasuomalaistenyritystenkilpailukykyätulevai-suudessa .

Ympäristöystävällinentoimintatyöelä-mässävaatiiyhäenemmänkestävänkehityk-senmukaisiapäätöksiä .Yritystenjohtoonsitenavainasemassa .Myösmm .suunnitteli-joillasekätavara-jalaitehankinnoistavastaa-villahenkilöilläonkeskeinenasema .

Ympäristökasvatuksenja-tiedotuksenkeinoinpyritäänantamaankaikilletyöelä-mässäolevillejasinnetulevillevalmiuksia,joillahevoivat• selkeyttääsuhdettaluonnonvaraiseenja

ihmistenmuovaamaanympäristöön• ymmärtääneekologisetehdot,joiden

rajoissaturvataanmyöstuleviensukupol-vienhyvätelämisenmahdollisuudetjatoimianiidenmukaan

• osallistuaympäristöäkoskeviinmuutos-prosesseihinsekätyö-jakulttuuriympäris-tönhoitoon .

Tulevaisuudessaympäristönsuojelunjaeko-tehokkuudenmerkityskasvaaentisestään .Ympäristövastuullisuustarkoittaahuolehti-mistaluonnostakestävällätavalla .Vesien,ilmanjamaaperänsuojelusekäilmastonmuu-toksentorjuntajaluonnonvarojensäästäväkäyttöovattärkeitätavoitteita .

Sosiaalinenvastuullisuusmerkitseehyviätoimintatapojakaikissasidosryhmäsuhteissa .

Page 11: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     9

Siihenkuuluvatmm .henkilöstönhyvinvointijaosaaminen,tuoteturvallisuusjakuluttajiensuojasekäsujuvayhteistyösidosryhmä-verkostossa .

Taloudellistavastuuluoperustanyritystenekologisellejasosiaalisellevastuullisuudelle .Seonomistajientuotto-odotuksiinvastaa-mistasekäosallistumistayhteiskunnanhyvin-voinnintuottamiseen .Tämäedellyttääyritys-tentoiminnaltatehokkuutta,kannattavuuttajakilpailukykyä(Yrityksenyhteiskuntavastuu .TeollisuudenjaTyönantajainKeskusliitto2001) .

Yhteiskuntavastuu ohjaa yritysten toimintaaYhteiskuntavastuuajatteluonalkanutnostaaSuomessakinvahvastipäätään .UudenlainenyhteiskuntavastuuajatteluolinäkyvästiesilläYK:nkestävänkehityksenhuippukokouk-sessaJohannesburgissakesällä2002 .SielläerityisestipääsihteeriKofiAnnankorostielin-keinoelämänvastuutakestävästäkehityksestä .

MyöstäälläSuomessauusiyhteiskuntavas-tuuajattelutekeevahvastituloaan .Etenkinsuuryrityksetovathuomanneet,ettähuonojohtaminenjasidosryhmäyhteistyövoivatvaikeuttaamerkittävästiyrityksenmainettajasitäkauttaliiketoimintaa .

Hyväesimerkkilisääntyvästäkiinnostuk-sestaeettisiäkysymyksiäkohtaanonmyösse,ettäElinkeinoelämänkeskusliitonEK:nedeltäjäTeollisuudenjaTyönantajainKeskus-liittoTTjulkaisijovuonna2001omantieto-pakettinsayrityksenyhteiskuntavastuusta .

–Yhteiskuntavastuuonaktiivistavastuulli-suutta,jokalähteeyrityksestäitsestäänjasenomastatoiminnasta .Serakentuutaloudelli-sesta,ympäristöäkoskevastajasosiaalisestaosasta .Menestyväyrityssovittaakaikkiosattasapainoisestiyhteen .Kysymysonkestävänkehityksentoteuttamisestayrityksessä,ko-rostetaantyönantajienyhteiskuntavastuu-oppaassa .

Vastuullinenjohtaminenonsuurihaaste .Kyseonsuuristaarvovalinnoista .Voimme

Kaikille halukkaille eri puolilla maapalloa voitaisiin hankkia tarvittavat ehkäisyvälineet rahalla, joka käytetään kymmenen tunnin aikana maailman sotilasmenoihin.

Page 12: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

10     Työturvallisuuskeskus

ViestinnänKeskusliittohyväksyivuonna2010omatympäristötavoitteensa,jotkaulottuvatvuoteen2015 .

”Matkallakestävämpään”-linjauksessalähtökohdaksionasetettu,ettäviestintäalasitoutuukestäväänkehitykseenjavastuulli-seenyritystoimintaan .

Jatkuvaparantaminenmerkitseemäärä-tietoistaympäristöasioidenkehittämistäjatasonnostoa .Huomiokiinnitetäänelinkaa-riajattelunmukaisestiyksittäisestäproses-sinosastakokotuotantoketjunoptimoin-tiin .Tavoitteenaon,ettätuotteetjapalvelutaiheuttaisivatelinkaarensaaikanamahdolli-simmanvähänympäristökuormitusta .

Viestintäalanympäristövastuussalähi-vuosienpainopisteitäovat• luonnonvarojenjaraaka-aineidenkäytön

tehostaminen• energiankäytöntehostaminen• ympäristöävähemmänkuormittavien

kemikaalienkäyttöönotto• jätteidenmääränvähentäminenjaniiden

asianmukainenkäsittely• ympäristöasioidenhuomioiminenjo

palvelujajatuotteitasekäniidentuotan-toprosessejasuunniteltaessa .

ViestinnänKeskusliitonlinjaustentoimeen-panossaononnistuttu,kunkolmenvuodenkuluttuaelivuonna2013onnähtävissäselvätmerkitmuutoksestaasetettujenta-voitteidensuuntaan,javiidenvuodenku-luttuamuutostoimialallaonhavaittavissamyössidosryhmientaholta .

Viestintäalaaikoosaavuttaaympäristöta-voitteensaseuraavillaalanyritystenjajär-jestöjentoimenpiteillä:• kehittämälläympäristöasioidenjärjestel-

mällistäjohtamista• viestimälläaktiivisestituotteidensaja

palveluidensaympäristönäkökohdista• parantamallaenergia-jamateriaali-

tehokkuutta• kehittämälläympäristöosaamista .Tavoitteenaon,ettäympäristöasioidenjär-jestelmällinenjohtaminenonotettuviidenvuodenkuluttuakäyttöönkokoalalla .Näinsäästetäänyrityksissäkustannuksiasekäparannetaanhenkilöstöntyytyväisyyttäjaasiakasuskollisuutta .Ympäristömerkittyjentuotteidenmääräkasvaa .Ympäristösuoritus-tenkehitystäonryhdyttymittaamaan .

Tuloksiaonsaavutettu,josalanympäris-töimagovastuullisenatoimijanaparaneejakäsityksetalansekäsentuotteidenympäris-tövaikutuksistaperustuvattosiasioihin .Viestintäalanyrityksetovattavoiteltujatyöpaikkoja .

Energia-jamateriaalitehokkuudenkehit-tämisellähalutaanpäästämyösselviinsääs-töihin .Hiilijalanjälkilaskentaonkäytössäyhtenäenergiatehokkuudenmittarina .

Tavoitteenaon,ettäviidenvuodenkulut-tuatutkimus,yhteisetprojektitjakoulutusovatnostaneetympäristöosaamisentasoagraafisellaalalla .Toimintaonproaktiivistajakestävääkehitystäosataanhyödyntääliiketoiminnassa .

Viestintäalan ympäristövastuulliset linjaukset

menestyäjatkossavainpanostamallakestä-väänkehitykseensekäluonnonjaihmistenhyvinvointiin .Yhteiskuntavastuullistensano-jenonmyösmuututtavateoiksi .

Uudelleyhteiskuntavastuuajattelulleontarvettajatilausta .Kovientaloudellistenar-vojenrinnalleovatnytnousemassauudet,pehmeätkestävänkehityksenarvot .

MyösViestintäalaonlaatinutomatyhteis-kuntavastuullisettavoitteet .”Matkallakestä-vämpään”–ympäristölinjauksethyväksyttiinvuonna2010 .Linjauksissaasetetaanviestin-täalalletavoitteetjatoimenpiteetseuraaviksiviideksivuodeksi .Niihinsitoutumallaalanyrityksetjajärjestötedistävätkestävänkehi-tyksenmukaistatoimintaa .

Page 13: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     11

Kasvihuoneilmiö – riskeistä suurin

Kansainvälisetympäristöuhkien,erityisestiilmastonlämpenemisen,torjuntaonsuurihaasteyritystoiminnalle .

Tämänhetkisistäglobaaleistariskeistäsuurimpanavoidaanpitäämaapallonilmas-tonlämpenemistä,ns .kasvihuoneilmiötä .Tälläonsuurimerkitysmyösyritystentoimintaan .

YK:nhallitustenvälinenilmastonmuutos-paneeliIPCC(IntergovernmentalPanelonClimateChange)pitäämaapallonilmastonlämpenemistätodellisenauhkana .Seuraa-vansadanvuodenaikanamaapallonkeski-lämpötilanarvioidaannousevannykyme-nollatodennäköisesti1,8–4,5astetta(IPCC2007) .

Tutkijoistajailmastopolitiikanasiantun-tijastakoostuvanIPCC:nmukaanerityisestiihmisentoimintanostaamaapallonkeski-lämpötilaa .Maapallonlämpeneminenjoh-tuuyli90prosentintodennäköisyydelläihmisenaiheuttamistakasvihuonekaasu-janokipäästöistä .

Syynälämpötilannousuunonkasvihuone-kaasujen–ennenmuutahiilidioksidin–mää-rännopeakasvuilmakehässä .

Ihmiskunnanhiilijalanjälkion11-kertaistu-nutkuluneiden50vuodenaikana .Semuo-dostaajoylipuoletkokoihmiskunnanekolo-gisestajalanjäljestä

Ilmastonlämpeneminenvaikuttaajonytmonellatavallamaapallonluontoonjaeriyhteiskuntiin .

Ympäristövaikutuksiltaanodotettavissaolevailmastonmuutosonsuurinjanopeinjääkaudenjälkeen .Haitallistenvaikutustenvuoksimaapallonkeskilämpötilanmuutosseuraaviensadanvuodenaikanatulisipitääpienempänäkuinyksiaste .

Lämpötilannousuunliittyvätseurausilmiötvoivataiheuttaapaljonmuutoksiamaapallonekologiseentasapainoon .Tutkijatodottavatilmastonlämpenevänenemmänpohjoisillaleveysasteillakuintropiikissa .Merenpinnanodotetaannousevanvedenlämpölaajenemi-senjanapajäätiköidensulamisenvuoksi .Säät

Vuonna 2010 ihmiskunnan kulutus ylitti luonnon tuotantokyvyn jo 40 prosentilla eli käy-tännössä syyskuun 21. päivänä oli kulutettu koko vuoden tuotanto. Sen jälkeen lisäsimme koko ajan ekologista velkaamme maapallolle.

Page 14: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

12     Työturvallisuuskeskus

vaihtelevataiempaakiihkeämmin .Hirmu-myrskytlisääntyväterityisestiKaribianme-relläjaAasiassa .Kuivuudet,tulvatjahelleaal-lotnäyttävätmyösyleistyvän .

Joskuivuusleviääyhälaajemmalle,aavi-koituminenlisääntyy .Sevaikeuttaamm .kar-janhoitoajaviljelyä .Josmertenpintanouseeennustetullatavalla,sadatmiljoonatihmisetjoutuvatympäristöpakolaisiksi .Josnyky-menojatkuujapahimmatuhkakuvattoteutu-vat,olemmetodellisenekokatastrofinedessä .

Ilmastonmuutokseneripuolillamaailmaaaiheuttamattaloudellisetvahingotsaattavatnykymenollaollavuonna2050YK:nympä-ristöohjelmaUNEP:narvionmukaanjopanoin200miljardiaeuroavuodessa .

Väestönkasvu myös uhkanaMaailmansuurimmatympäristöuhkatkyt-keytyvätkiinteästimaapallonnopeaanväes-tönkasvuunsekätoiveisiinelintasonnoususta .

Vuonna2011maapallonväkilukuolijolähes7miljardia .Yhdenvuorokaudenai-kanaväestömäärälisääntyyyli200000henkeä .Maapallonväkiluvunodotetaansaavuttavan9miljardinhuipunvuonna2050jakääntyvänsittenhitaaseenlaskuun .

Voimakas,vaikkakinviimevuosinahive-nentasaantunutväestönkasvumerkitseejokatapauksessa,ettämaapallollaonyhäenemmänsuitaruokittavana .

UseimmatAfrikanjaAasiankehitysmaat,joissaväestönkasvuonnopeinta,odottavatelintasonsaparantuvan .Jostämätoteutuu,maapallonekologinenkuormakasvaakokoajanyhärajummin–esimerkkinävaikkapaKiina .Mikälimaanteollistamisohjelmaete-neenykymenoa,kiinalaisetkaksinkertaista-vatomallahiilenkäytölläänmaailmanhiili-dioksidipäästötvuoteen2030mennessä .

Maapallonjohtajatsitoutuivatsyksyllä2000YK:nhuipputasonvuosituhatkokouk-sessapuolittamaanmaapallonköyhyydessä

Pohjoismaatsaavattulevaisuudessapitkä-kestoisempialämpöaaltojajasadetta,mi-käliilmastonmuutosjatkuuennustetullatavalla .

–Kuumienjaksojenodotetaanesimer-kiksikestävänyhdeksänpäivääpidempäänkuinnykyään,arvioidaanPohjoismaidenministerineuvostonteettämässätutkimus-raportissa .

Raporttipaljastaa,mitenkahdenasteenlämpötilannousuvuoteen2100mennessävaikuttaamuunmuassamerenpintaan,maa-jametsätalouteen,kalastukseen,kulje-tuksiin,matkailuunjaluonnononnetto-muuksiinPohjoismaissa .

Tutkimuksenmukaanontodisteitasiitä,ettäluonnononnettomuuksien–muunmuassatulvien,kovienmyrskyjenjaerilais-tenvyörymienjasortumien–määräkasvaatulevaisuudessaPohjoismaissa .

Merenpinnaneiodotetanousevanmer-kittävästi,muttapienempikinnousulisäätulvienvaaraaalueilla,joitaonaikaisemminpidettyturvallisina .KorkeallenoussutSuo-menlahdenvedenpintavoiaiheuttaayllät-tävänkinsuuriavahinkoja .

Raportinmukaanlämpötilankohoami-senseurauksenajotkutkalakannatkasvavat,muttatoisetlajitvoivattaaskadotakoko-naantietyiltäalueiltavedenlämmetessä .Ilmastonmuutoksellaonraportinmukaanmyösjoitakinmyönteisiävaikutuksia .Lyhy-emmätjaleudommattalvetvähentävätenergiankulutusta,jalämpimämmätkesätsuosivatmatkailua .Suuremmatsademäärätjavoimakkaammattuuletluovatlisääener-giantuotannonmahdollisuuksia .

Lisäksileudommastailmastostajapidem-mästäkasvukaudestaonetuamaa-jametsätaloudelle .

Pohjoismaihin luvassa lämpöaaltoja

Page 15: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     13

elävänväestönosuudenvuoteen2015mennessä .

Kymmenenvuottamyöhemminnäyttää,ettätavoitettaeinykymenollapystytäsaa-vuttamaan .

Kulutusjuhlat jatkuvatMaailmanväestönluonnonvarojenkulutusonkasvanutviimevuosinaräjähdysmäisesti .

Ekologisellajalanjäljellämitattunaluonnon-varojenkäyttöonkaksinkertaistunutvuo-desta1966 .Nyttarvitsemmejopuolitoistamaapalloatyydyttääksemmetarpeemme .Josjatkammeelämistäylimaapallonkantokyvyn,tarvitsemmevuonna2030jokahdenmaapal-lonvuosittaistatuotantokykyävastaavanmää-ränresursseja .

Jonyttarvittaisiin4,5maapallonluonnon-varat,joskokomaailmanväestöeläisikuinkeskimääräinenamerikkalainen .

Kulutusjakautuumaapallollamyösyhäepätasaisemmin .Rikkaissataikehittyvissämaissataloudenkasvuontuonutruokaa,puhdastavettäjaasuntoja .Ongelmanaon,ettäkulutusjuhliineiolekutsuttumaailmaanköyhimpiä .Afrikassakulutusonjopavähenty-nytviidenneksen25viimevuodenaikana .Nälkääkärsiimaapallollalähesmiljardiih-mistä,japuhdasvesipuuttuu1,3miljardilta .Likainenvesitappaaenemmänihmisiäkuinkaikkiväkivaltaisuudetyhteensä .

Maailmassatuotetaanruokaaenemmänkuinkoskaanaiemmin,muttanälkäistenmääräeisiltiolevähentynyttoivotullatavalla .

Maailmanrikkainviidenneskäyttääjolähes90prosenttiayksityisenkulutuksenvaroista .Köyhinviidennesjoutuusitävastointyyty-määnvainrunsaaseenprosenttiin .

Ilmastonmuutoskasvattaavuoteen2080mennessäarviolta600miljoonallasitäihmis-joukkoa,jokajoutuunäkemäännälkääeripuolillamaailmaa .

UNDP:njulkaisemanInhimillisenkehityk-senraportinmukaankehitysmaatsaattavattoistaateollisuusmaidentekemätvirheetelikasvattaatalouttaanepäoikeudenmukaisestijaluonnonkustannuksella .Toinen–parempi–vaihtoehtoolisiharpatasuoraanympäris-

töystävällisempäänkasvuun,jokaottaahuo-mioonköyhientarpeetjasäilyttääluonnon-varojajabiodiversiteettiä .

Yhäenemmänkuluttavillateollisuusmai-denihmisilläonyhäuseamminvastassaanekosysteeminasettamatrajat .WashingtonissatoimivaarvostettuWorldwatch-instituuttionarvioinut,ettämaapallonihmistenvarmuussaadaruokaatodennäköisestiheikkenee .Sekämerestäsaatavankalanettähenkeäkohtisaadunviljanmäärävähenevätmaail-massa .Ruokavarmuudentakaaminenseuraa-vallesukupolvellevaatiiperusteellisiamuu-toksiaväestö-jaenergiapolitiikkaansekämaan-javedenkäyttöön .

Ihmiskuntaonpitkäntienalussa .Elleimuutosoleriittävännopea,saatammeWorld-watch-instituutinmukaanollajomyöhässä .

Ilmastonmuutoksella merkittäviä talousvaikutuksiaIlmastonlämpenemiselläjaetenkinsäänääri-ilmiöilläonmoniamerkittäviävaikutuksiamyöstalouteenjayritystoimintaan .

Syksyllä2007ilmestyneessäEnglanninhallituksentilaamassans .Sterninraportissaarvioidaan,ettäpahimmillaanilmastonmuu-toksenkustannuksetvoivatollajopa5–10prosenttiamaailmanbruttokansantuotteesta,nytjaikuisesti .

Kasvihuonepäästöjentehokkaatleikkauk-setvoisivatollaselvästihalvempivaihtoehto .Noinprosentinuhrausbruttokansantuot-teestavuodessapoistaisipahimmatuhkat .

Muutosonvielämahdollinen .Muttajosmitääntorjuntatoimiaeitehdä,uhkaailmas-tonlämpeneminenaiheuttaayhäsuurempiataloudellisiavahinkojajaongelmiamyöstyöelämälle .

Ilmastonmuutoseiolevieläjuurikaannä-kynyttyöpakkojenarjessa .Työterveyslaitok-sentiimipäällikköAntti Kasvioonkuitenkinarvioinut,ettäongelmatalkavattullakuiten-kinvoimakkaamminesiinlämpenemisenedetessä .

JuurinytolisiKasvionmielestäoikeahetkilähteälaatimaantiekarttojatuleviensukupol-vienkestäväänjavastuulliseentyöelämään,

Page 16: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

14     Työturvallisuuskeskus

silläilmastonmuutoseteneetällähetkellätodellisuudessakiihtyvällänopeudella .

Eteneminenkohtikestävämpääkehitystäedellyttääsuuriamuutoksiamuunmuassanyky-yhteiskuntienenergiataloudessa,liiken-teessä,ravinnontuotannossa,teollisuudessa,ihmistenelintavoissajajätteidenkäsittelyssä .

Kasviouskoo,ettätyöelämässätapahtuulähivuosikymmeniäsuurempimuutoskuinmihintähänastionuskottu .Ilmastonmuutosaiheuttaauudenteollisenvallankumouksen,jonkayhteydessämyösnykyisettyöntekemi-sentavatjakulttuurittulevatkäymäänläpivarsinsuuriamuutoksia .

Eteneminenkohtikestävämpääyhteiskun-taaedellyttääuusiatuotanto-jakulutustapoja .Energia-jamateriaalitehokkuuspitääsaada

kokonaanuudelletasolle .Ravitsemusketjutmenevätuusiksi .Ylensyönnistäjatuhlauk-sestaonpäästäväeroon .

–Tuloksenapitääollauudenlainenhiilestävapaasivilisaatio .Sevaatiimeiltäirtipääsyäfossiilistapolttoaineista,hiilidioksidipäästö-jentalteenottoasekäpaikallisestiettämaail-manlaajuisestiverkottunuttatuotantoa,Kasviokaavailee .

Onnähtävissä,ettäyrityksetjoutuvatmiet-timääntuotepalettejaanjaenergia-asioitaanuusiksijahuolehtimaanympäristömainees-taanaiempaatarkemmin .

Puhtaatjaenergiapihitratkaisutovattule-vaisuutta,koskahalvemmallakannattaatuot-taaenemmän .Ilmastonmuutosvoiollanäinmyössuurimahdollisuus,eivainuhka .

Ilmastonmuutosonalkanutjovaikuttaaihmistenterveyteenjahyvinvointiineripuolillamaailmaa,etenkinkehitysmaissa .

MaailmanterveysjärjestöWHOarvioi,ettäjonytilmastonmuutosaiheuttaakes-kimäärinnoin150000kuolemantapaustavuodessa .

KuumiahellepäiviäonollutkesäisinentistäenemmänmyösEuroopassa .Esi-merkiksikesän2003helleaaltoaiheuttiKeski-jaEtelä-Euroopassanoin30000ylimääräistäkuolemaa .

Ilmastonmuutostuomyössuomalai-seentyöelämäänuusiatyöntekijöidenterveyteenjahyvinvointiinliittyviäriskite-kijöitä,joihinonnytosattavajoetukäteenvarautua .

Jopienehköilmastonlämpeneminenlisäähuomattavastikorkeidenlämpötilo-jenesiintymistodennäköisyyttä .

Suomessaenitenlämpenevättalvetjavähitenkesät .Tuleekurjiasateisiatalvia,muttakesällävoiollaosinliiankinaurin-koistajakuuma .Työtehoheikkenee .

UV-säteilynlisääntyminenjahelleaallotvoivataiheuttaaterveysvaarojaulkotöitätekeville,esimerkiksitalon-jatienrakenta-jille,maanviljelijöillejametsureille .Sätei-lystäjohtuvienammattitautienmääräkasvaa .

Toisaaltatalvenpimeneminenvoilisätämielenterveysongelmiajatyöuupumusta .Kaamosmasennuksenmääräkasvaa .

Yleistyvätsateetlisäävätrakennustenhomevaaraa .Jäätävätkelittaasaiheuttavattapaturmavaaraa .Työmatkatapaturmienmääräkasvaa .

Maailmallamatkatöitätekevätvoivatentistäherkemminsairastuamalariaanjadengue-kuumeeseen,joidenonarvioituleviävänyhäuseampiinlämpeneviinmai-hin .Suomessaborreoloosivaaraonyhälaajemmallaalueella .

Ilmastonmuutokseenvarautumisentulisiollakeskeinenosayritystenstrategistatulevaisuudensuunnittelua .Sääriskittulisiottaahuomioonmyöspäivittäisessätyöelä-mässäetenkinsääherkillätoimialoilla .

Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti myös työelämään

Page 17: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     15

Suomalaisenympäristönsuurimmatuhkatovatennenmuutaluontoonkohdistuvissa"fyysi-sissä"toimenpiteissä .Niitäovatesimerkiksitehomenetelminharjoitettumaa-jametsäta-lous,teidenjavesivoimanrakentaminensekäluonnonmuuhyödyntäminen(Pohjoismainenympäristö–tila,kehitysjauhkat2002) .

Suomikäyttääedelleenmyöspaljonluon-nonvaroja–niitätarvitseeetenkinmaanraskasteollisuussellu-,paperi-jaterästehtaissa .

Ympäristönrajutmuutoksetjasuoranainentuhoaminenovatheikentäneetetenkinluon-nonmonimuotoisuuttajavaarantavatmonen

Suomen suurimmat ympäristöuhkat

alkuperäisluontoonkuuluvanlajinolemas-saolon .

TällähetkelläSuomessaonlähes1500uhanalaistalajia .

Enitenuhanalaisiakasvi-jaeläinlajejaSuo-messaonvanhoissametsissä .Niidensuoje-lustaonkäytyajoittainvoimakastakinkes-kustelua .

SuurinosaSuomenrauhoitetuistakansal-lispuistoistajasuojelualueistasijaitseePoh-jois-Suomessa .EteläisessäSuomessaesimer-kiksimetsämaastaonsuojeltuvainnoinkaksiprosenttia .

Vuonna 2010 tunnin aikana• maapallon väestömää-

rä kasvoi noin 900 hengellä

• maapallolla tuhoutui sademetsää noin 1 700 hehtaaria

• maailmassa kuoli köy-hyyteen 2 000 ihmistä

• maata tuhoutui eroo-sion vuoksi 10 miljoo-naa tonnia.

Vuonna 2010 Suomessa• metsämaasta oli tiukasti suojeltu runsaat neljä

prosenttia• Saimaassa uiskenteli noin

250 saimaannorppaa• metsissä lenteli runsaat

300 valkoselkätikkaa ja 50 000 liito-oravaa.

Page 18: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

16     Työturvallisuuskeskus

Energiantuotanto haasteenaYmpäristönkannaltayhäsuurempiongelmaSuomessakinonilmastonlämpeneminen .Syynäilmastonlämpenemiseenovatetenkinfossiilistenpolttoaineidenkäytöstäsyntyväthiilidioksidipäästöt .

Suomionsitoutunutvähentämäänkasvi-huonekaasupäästöjäänEU:npäätöstenmukai-sesti .Suomenonvähennettäväpäästökaupanulkopuolistentoimialojenpäästöjä16pro-senttiavuoteen2020mennessä .Uusiutuvanenergianosuudeksienergianloppukulutuk-sestaonSuomellemäärättytavoitteeksi38prosenttiavuonna2020 .Onodotettavissaettäpäästöjätullaanrajoittamaanmerkittä-västilisääseuraavienvuosikymmenienaikana .

Energiankulutusriippuusuoraansähkönjalämmönkulutuksestajavälillisestituotteisiinsitoutuneestaenergiasta .Energiantuotannonosuusonnoin80prosenttiakaikistakasvi-huonekaasupäästöistä(www .ilmasto .org) .

Suomentalousonedelleenenergiainten-siivinenelitäälläkulutetaanpaljonenergiaasuhteessakansantaloudenkokoon .Lähespuoletkaikestaenergiastakuluuteollisuu-dessa .

SähkönkulutusonSuomessanoussutviimevuosikymmeninävoimakkaasti .Erityisestihyötysuhteeltaanalhaisethiiltäsekäturvettapolttoaineenakäyttävätlauhdevoimalattuot-tavatpaljonpäästöjä .

Hajakuormitus haasteenaPaikallisetsaasteongelmat–ns .pistekuormi-tuksenvaikutukset–johtuvatyhäuseamminihmisenelintavoistajakulutustottumuksista .

Monettaajamaväestönterveyteenkohdis-tuvistauhkistasyntyvätihmisenhalustanos-taaelintasoaan,tavastakäyttääluonnonvaroja,tuottaajätteitä,liikkuasekäkuluttaaenergiaa .

VielämuutamavuosikymmensittenSuo-menteollisuudenpistemäisetpäästötvesiinjailmaanolivatläheshallitsemattomia .Sellu-paikkakunnillavedetvaahtosivatjarikkihaisi .Muttatällähetkelläteollisuudenympäristö-päästötovatvähentyneetmerkittävästi–ti-lanneongraafisellaalallakinsuorastaanhyvä .

Sensijaanhajapäästötovatedelleenongel-mana .Merkittävinniistätuleemaataloudesta–päästötnäkyvätvesistöjenrehevöitymisenäjaleväongelmina .Vesistöihinmenevästäihmi-senaiheuttamastafosfori-jatyppikuormastaylipuoletjohtuumaataloudesta .Vesistökuor-mitustaaiheuttavatpelloiltahuuhtoutuvatravinteetjakotieläintenlanta .

Autoliikenteenmerkityssaastepäästöjenaiheuttajanaonviimevuosinakasvanut .Lii-kenteenympäristöpäästötaiheuttavatSuo-messajonytselvästienemmänterveyshait-tojajakuolemantapauksiakuintieliiken-neonnettomuudet .

Ympäristönsuojelu Suomessa

Ympäristönsuojeluntavoitteenaonhyväympäristöntilajaekologisestikestäväkehitys .Keinoinaovatlainsäädäntö,ta-loudellinenohjaus,erilaisetvapaaehtoi-setkeinotsekäympäristötietoisuudenlisääminen .

Ympäristönsuojeluaohjaaviayleisiäperiaatteitaovatennaltaehkäisynjahait-tojenminimoimisenperiaate,varovai-suus-jahuolellisuusperiaate,parhaankäyttökelpoisentekniikanperiaatejaaiheuttamisperiaate .

Ympäristöministeriövastaavaltakun-nallisestaympäristöpolitiikastajalainsää-dännönkehittämisestäsekästrategisestasuunnittelusta .

Suomenympäristökeskus(SYKE)tuottaatietoajakehittäämenetelmiäympäristönsuojelunparantamiseksi .

Elinkeino-,liikenne-jaympäristökes-kuksettoteuttavatympäristönsuojeluajavastaavatympäristölainsäädännönval-vonnastaalueellaan .

Aluehallintovirastotkäsittelevätsuur-tenjakeskikokoistentuotantolaitostenympäristöluvat,vesilainmukaisetluvat,jätteenkäsittelynympäristöluvatsekäpilaantuneidenmaidenkunnostusluvat .

Page 19: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     17

YK:nympäristö-jakehityskokouksessaRiodeJaneirossavuonna1992hyväksyttiintällevuosituhannelleulottuvatoimintaohjelma"Agenda21" .Siinämääritelläänyleiselläta-solla,mitenkestävänkehityksenperiaatteitatulisikäytännössätoteuttaahyväksyttyjenkestävänkehityksenperiaatteidennoudatta-miseenjatavoitteidensaavuttamiseen .

RiodeJaneirossapäätetytperiaatteetjaAgenda21-toimintaohjelmaovatajankohtai-siajaeläviäyhätänään .Haasteitariittääedel-leen,jottamaapallopelastuisi .

Tarkoituson,ettämaailmanjohtajatko-koontuvatvuonna2012uudelleenRiodeJaneiroon .TässäRio+20huippukokouksessaontarkoituskatsoa,mitenkaksikymmentävuottaaikaisemminsovitutkestävänkehityk-senperiaatteetovattoteutuneetjaasettaauusiatavoitteita .Pyörääeioletarkoituskeksiäuudelleen,vaanajaaeteenpäin .Erityisestiaiotaanpaneutuavihreäntaloudenjapuhtaanteknologianmahdollisuuksiin .

Agenda 21:n tavoitteetYK:nkestävänkehityksenAgenda21-toimin-taohjelmaonlaajuudeltaanyli500sivua .Siinäonkaikkiaan40alaohjelmaa .

Puiteohjelmassaonneljäpääosaa .Ensim-mäisessäosassakäsitelläänyleisellätasollaympäristönpilaantumistajaluonnonvarojenehtymisentaustallaolevialaajojataloudellisiajayhteiskunnallisiakysymyksiä–kutenväes-tönkasvua,köyhyyttäsekätuotanto-jakulu-tustapoja .Toisenosanmuodostavatluonnon-varojajakeskeisiäympäristöongelmiakoske-vatohjelmat .

KolmanneksiAgenda21-ohjelmassakiin-nitetäänhuomiotateollisuuden,maanviljeli-jöiden,kansalaisjärjestöjen,ammattiyhdistys-liikkeen,naisten,nuorten,alkuperäiskanso-jen,tiedeyhteisönjapaikallishallinnonase-maanympäristöäjakehitystäkoskevissaasioissa .

Neljännenosanmuodostavatympäristön-suojelussatarvittavatkeinot .Keinoinamaini-taanmm .kulutus-jatuotantotapojenmuu-tokset,turvallistentuotteidenjateknologiankehittäminen,tutkimustietojenvaihto,koulu-tusjavalistussekäkehitysmaidenlisärahoi-tuksenjateknologiayhteistyönjärjestäminen .

Kestävä kehitys ja yritysten toimintaYK:nRiodeJaneirossajovuonna1992päättä-mätkestävänkehityksentavoitteetasettavatmoniahaasteitamyösyritystoiminnalle .Useimmatympäristönsuojelutoimetovat

Maapallon pelastusohjelma

Ekologisesta jalanjäljestä suurin osa on hiilijalanjälkeä, joka on maapallolla vuo-desta 1970 kasvanut 210 prosenttia vuo-teen 2010 mennessä.

Page 20: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

18     Työturvallisuuskeskus

riippuvaisiajuuriyrityksistäjaniidenteke-mistäpäätöksistä,kuteninvestoinneistajateknologistaratkaisuista .

Yritystentulisi• omaksuaympäristönsuojelukeskeiseksi

osaksijokapäiväistätoimintaansajatoimiaekotehokkaastieli"tuottaaenemmänvähemmästä"

• edistääsäästäväntekniikanmukaistatuotantoa

• edistäävastuullistayrittäjyyttä .Teollisuudenonkäytettävätuotannossaanluonnonvarojaentistätehokkaammin .Jät-teitätuleetuottaaentistävähemmän .Pääs-töjäympäristöönpitäävähentää .Tuotteidenjatuotantotapojasuunnittelussatulisiottaahuomioontuotteenkokoelinkaarenaikaisetympäristövaikutukset .

Teollisuusyritystenonotettavaympäris-tönsuojeluhuomioonkaikessapäätöksente-ossaan .Onkehitettäväjaotettavakäyttöönsellaisiatuotteitajatuotantotapoja,jotkaovatmahdollisimmanturvallisiajahaitattomianiinterveydellekuinympäristölle .

Käytännössäympäristönsuojeluonsidok-sissavahvastiyritystenomaantoimintaanjasenonnistuminenriippuuniidenhalustajakyvystä .

Kestävänkehityksenmukaistatoimintaaeiviedäkovinhelpostieteenpäinvainulkoi-sellaohjauksellataituilla,vaansevaatiiyri-tyksenaitoaomaasitoutumista .Parhaatyri-tyksetovatjoosanneettehdäympäristön-suojelustahyvääliiketoimintaa .

Niinsanotustacleantechista–puhtaastaympäristöteknologiasta–ontullutyhämer-kittävämpiteollisuudenala .

Suomenmerkittävimpiencleantech-yritys-tenyhteenlaskettuliikevaihtoolivuonna2010jonoin16miljardiaeuroa .Kasvuaontapahtunuterityisestipienissäjakeskisuu-rissayrityksissä .

Lähivuosinatulevatvoimakkaastilisäänty-määnerityisestiuusiutuvatenergiamuodot,kutenbioenergiajatuulienergia .Kiinnosta-vimmatinnovaatiotliittynevätälykkäisiinsähköverkkoihin,seuraaviensukupolvienbiopolttoaineisiinjasähköautoihin .

Kestävä kehitys jaammattiyhdistystoimintaBhopalinmyrkkyonnettomuus,Sevesondiok-siinipäästöt,Tshernobylinydinvoimalanrä-jähdys,ExxonValdezinkarilleajo,Meksikon-lahdenöljynporauslauttaonnettomuus,Fu-kushimanydinvoimalakatastrofi…nämäkaikkiovatsurullisiaesimerkkejäpahastiympäristöätuhonneistaonnettomuuksistamaailmalla .

Monetympäristöäpahointuhonneetjatyöntekijöidenterveyttävaarantaneetonnet-tomuudetolisivoituvälttää,jostyöntekijöilläolisiollutparemmatmahdollisuudetvaikut-taaturvallisuuteen .

Henkilöstönhyväkoulutus,perehdyttämi-nenturvalliseentyöntekoonsekäoikeatjavastuullisettyöskentelytavatantavatpohjanyritystenhyvälleriskienhallinnalle .

Työntekijöitäedustavienammattiliittojenmerkitysympäristönsuojelussaonmyössuuri .

Ammattiyhdistysliikkeennäkökulmastamerkittävimpiäkestävänkehityksentavoit-teitaovatYK:nhyväksymänAgenda21-toi-mintaohjelmanmukaan• luodauusiatoimintatapoja,joillavoidaan

edistääympäristönsuojeluasekätyönteki-jöidenterveyttäjaturvallisuuttayhteis-työssätyönantajienjavaltiovallankanssa

• edistäätyöntekijöidenoikeuksiavaikuttaaympäristönsuojeluunilmanrangaistuksenuhkaatyönantajaltataivaltiolta

• edistäätyöntekijöidenoikeuksiasolmiaympäristönsuojeluunliittyviäsopimuksia

• saadatyöntekijätaktiivisestiosallistumaanyritystenympäristövaikutustenarvioinninjaympäristönsuojelunkehittämiseen .

Johdonjahenkilöstönhyväyhteistoimintayritystasollaluopohjanpaikallisellekestävällekehityksellejaturvalliselleyritys-toiminnalle .

Ympäristönsuojelussa–aivansamoinkuintyösuojelusakin–päästäänhyviintuloksiinkunkaikkientyöntekijöidenosaaminenjakokemusvoidaanhyödyntää .Useintyönteki-jätovatomaatyötäänkoskevissaasioissaparhaitaasiantuntijoita .

Page 21: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     19

1990 2000 10 20 30 40 50

100

80

60

40

20

0

Prosettia

Lähde: EU

Nykykäytäntö

Euroopanunionipyrkii–ainakintavoiteoh-jelmissaan–kestäväänkehitykseen .Ympä-ristöjasensuojeluovatnykyisinyksiEU:nkeskeinentoiminta-alue .

EUkorostaakannanotoissaankestävänkehityksenmerkitystäjatavoitteleeympäris-tönsuojelunkorkeaatasoa .Sevoidaansaavut-taavainottamallahuomioonympäristönäkö-kohdattaloudenkaikillaaloilla .

–Unioninyleisenätavoitteenaonparantaaelämänlaatuajasuojellasamallaympäristöä,jottatulevatsukupolvetkaikkiallamaailmassavoisivatkasvaajamenestyä,EU-komissioonlinjannut .

EUpitäälähtökohtanaan,ettätalouskas-vun,sosiaalisenyhteenkuuluvuudenjaympä-ristönsuojelunonkuljettavakäsikädessäkolmenaratkaisevanaperiaatteenatulevissapoliittisissapäätöksissä .

EU:nympäristöpolitiikankeskeisetperi-aatteetovat:• varovaisuus• ennaltavarautuminenjaennaltaehkäisy• saastuttajamaksaa• haittojenkorjaaminenniidensyntysijoilla .EU:nsisälläerimaissaympäristötavoittei-dentoteutumisessaonsuuriaeroja .Parhai-tentavoitteisiinonpäästyPohjoismaissa,HollannissajaSaksassa .Enitenparannetta-vaaoneteläisenjaitäisenEuroopanmaissa .Suurihaasteon,mitenuudetjäsenmaatpystyvätsaavuttamaanniiltävaadittavankorkeanympäristönsuojeluntason .

Ympäristönsuojelunyhdistäminenmuu-hunyhteiskuntapolitiikkaanonkeskeinenhaasteniinkokoEU:llekuinSuomellekintulevinavuosina .

EUkatsoo,ettäteollisuudellaonratkai-

Euroopan unioni kohti kestävää kehitystä

EU:n kasvihuonepäästöihin roima 80 prosentin pudotus vuoteen 2050

Enargiantuotanto

Maankäyttöja rakennus

Teollisuus

Liikenne

Maatalous

Muut

Euroopan unioni pyrkii vähentämään kasvihuonekaasut 80 prosentilla vuoden 1990tasosta. Se edellyttää siirtymistä vähähiiliseen talouteen yhteiskunnan eri sektoreilla.

Page 22: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

20     Työturvallisuuskeskus

sevamerkitysympäristönsuojelussa .Ympä-ristönsuojeluntulisiollayhtätärkeäasiakuintyytyväisetasiakkaat .

EU:n ympäristönsuojeluntavoitteetEU:nympäristöohjelmissaonasetettuta-voitteetjäsenmaille .Kiireellisiätoimiaontarvittuerityisestineljälläalalla,joitaovat:• ilmastonmuutoksentorjunta• luonnonjabiologisenmonimuotoisuu-

densuojelu• terveydenjaelämänlaadunparantaminen• luonnonvarojenhallintajajätteen-

käsittely .Toimintaohjelmienmukaanympäristönsuo-jeluaontehostettavamyösseuraavillaaloilla:• maaperänsuojelu• meriympäristö• torjunta-aineidenkäyttö• ilmanpilaantuminen• kaupunkiympäristö• jätteenkierrätys .Euroopanunionihaluaaparantaaympäris-tönsuojeluntasoanykyisinensisijassava-paaehtoisinkeinoin .Lainsäädännönrinnallakorostetaanvapaaehtoisiasopimuksia .Myöstutkimuksen,ekotehokkuuden,teknologiankehittämisenjavalistuksenmerkitystäpainotetaan .

TarvittaessaEUkäyttääedelleenmyöslainsäädäntöäjataloudellisiaohjauskeinoja,kutenympäristöverojaja-maksuja .Ilmaston-muutostatorjutaanmuunmuassapäästö-kaupalla .

ViimevuosinaEUonalkanutharjoittaamyösuuttayhdennettyätuotepolitiikkaa,jonkatavoitteenaonauttaateollisuuttavä-hentämäänjätteenmäärääjaparantamaanekotehokuutta .Tämävoidaansaavuttaapa-rantamallatuotesuunnitteluasekävalmista-mallatuotteita,jotkakestävätkauemminjajotkaonhelppokierrättääjakunnostaa .EUohjaanäinsäätelyllämyöstuotekehitystäjaenergiankäyttöä .

EU-jäsenyydenmyötäSuomikinonsitou-tunutmuunmuassaluonnonvarojensäästä-

miseen,kierrätyksenjajätehuollonjärjestä-miseensekäuusienympäristöystävällistenenergiamuotojenkehittämiseen .

EU:nomaksumienperiaatteidenmukaanympäristönsuojeluakoskevanpäätöksen-teontulisitapahtuaniinlähelläkansalaisiakuinmahdollista .

EU ja ilmastonmuutosIlmastonmuutoksentorjuntaonnoussutEuroopanunioninympäristöpolitiikankeski-öönviimevuosina .

Euroopanunionionsitoutunutvähentä-määnkasvihuonekaasupäästöjään20prosen-tillavuoteen2020mennessä .

EU:ntavoitteenaonkilpailukyisenjavä-hähiilisenEuroopanrakentaminen .

YK:nilmastokokouksessaKööpenhami-nassavuonna2010johtavatteollisuusmaatsitoutuivatsiihen,ettämaapallonlämpötilaeinousekahtaastettaenempää .Tämätar-koittaa,ettävuonna2050maailmanpäästö-jenpitäisipuolittua .

Kööpenhaminansitoumusmerkitsee,ettäEU-maidenonvähennettäväomiapäästöjäänjopa80prosenttiavuoteen2050mennessävuoden1990tasosta .

–Siirtyminenkohtivähähiilistätalouttaonaloitettavanyt .Mitäpidemmälleodo-tamme,sitäsuuremmaksikustannuksetnou-sevat,arvioiilmastoasioistavastaavaEU-komissaariConnie Hedegaard .

EU-laajuinenhintalappuilmastonmuutok-sentorjunnallejavähähiiliseenyhteiskun-taansiirtymiseenonarviolta270miljoonaaeuroa .Summavastaa1,5prosenttiaEU:nbruttokansantuotteesta .Suurinosarahastameneeliikenteenjaenergiateknologianuudistamiseen .Rahaavievätmyösrakennus-tenmuuttaminenenergiatehokkaiksijauusienälykkäidensähköverkkojenraken-taminen .

–Kaikkienalojenonosallistuttavapäästö-jenvähentämiseen,Hedegaardkorostaa .

EU:netenemissuunnitelmassaesitetäänyrityksillejahallituksilleselkeäjaennakoita-vissaolevakehys,jonkaavullanevoivatvalmistellaomiavähähiilisiästrategioitaan

Page 23: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     21

japitkänaikavälininvestointejaan .JoaiemminEUonsitoutunutnostamaan

vuoteen2020mennessäuusiutuvanener-gianosuuden20prosenttiin .Energiatehok-kuuttaonpäätettymyöslisätä20prosen-tilla .

EU haluaa kierrätysyhteiskuntaanEuroopankomissiotahtootehdäEU:stamyöstodellisenkierrätysyhteiskunnan .Näinhalutaanvastatakilpailuunkokoajanniukentuvistaluonnonvaroista .

EU:nstrategianaonkäyttääjätettäyhätarkemminraaka-aineena .Tavoitteenaon,ettäjätteistäkierrätettäisiinvähintään70prosenttia .Josjäsenmaatpääsevättähäntavoitteeseen,syntyisisamallavähintään500000uuttatyöpaikkaa .

Tammikuussa2010julkaistuResurssite-hokasEurooppa–aloitekorostaasiirty-

YmpäristönkannaltatärkeitäpäätöksiäeivalmistellavainEU-komissionympäristö-osastolla,vaanmyösyhteisöntalous-,kauppa-,liikenne-,teollisuus-,maatalous-jaaluepolitiikastavastaavillaosastoilla .

Useinkunympäristönsuojeluntavoit-teetovattörmänneetyhteenkaupanjatalouskasvuntavoitteidenkanssa,ympä-ristöonsaanutväistyä .

IlmastonlämpeneminenjasenvaatimatpoliittisetjataloudellisetratkaisutovatselvästinostaneetympäristönsuojeluaEU:npoliittisellaagendalla .

ToistaiseksiympäristönsuojelunosuusEU:nkokonaisbudjetissaonkuitenkinollutkohtuullisenpieni .

EU:ltaonpuuttunutpoliittinentahtoluodauusiataloudellisiaohjauskeinoja,esimerkiksiympäristöveroja,joillavoitai-

mistäkohtiekotehokastajavähähiilistätalouttakestävänkasvunsaavuttamiseksisekätyöpaikkojenturvaamiseksi .

EU:ntavoitteenaonlisätätaloudensuori-tuskykyäsamallakunvähennetäänluon-nonvarojenkäyttöä .Näinhalutaanluodauusiamahdollisuuksiataloudenkestävällekasvullejainnovaatioille .

Tärkeäkeinoluonnonvarojenjamateri-aalienkestäväänkäyttöönonelinkaari-ajattelu .

Keskeistenluonnonvarojen,kutenpuh-taanveden,maaperän,metsienjaelintarvik-keidenturvaamisenlisäksiEUedistäämyöstaloudenkannaltavälttämättömienmine-raalienjametallienuudelleenkäyttöäjakierrätystä .

EUhaluaakierrätystälisäämällämyösvähentääriippuvuuttatuontipolttoaineistajatuontiraaka-aineista .

siintukeaekologisestikestäviätuotantota-pojajaliikennejärjestelmiä .

Taloudellistenvahvojenohjauskeinojenpuuttuminenonmerkinnyt,ettäEU:nym-päristöpolitiikkaonollutsuureksiosaksijoaiheutettujenvaurioidenkorjaamistajälki-käteen .Ilmastopolitiikkaontuonuttähän-kinmuutoksen .

EUvoikuitenkinollamahdollisuus,silläyhteisöonainoakansainvälinenjärjestö,jokavoisäätääjäsenvaltioitasitovaaympä-ristölainsäädäntöä .EsimerkiksiEU:nilmas-tonlämpenemiseentähtääviäsitoumuksiavoipitäämaailmanlaajuisestiedistyksel-lisinä .

Monetympäristölletärkeätratkaisutriip-puvatkuitenkinedelleensiitä,mitenjäsen-maat–Suomimuidenmukana–itsehuoleh-tivatympäristönsäjaluontonsatilasta .

Kaupan ja liikenteen vapaus ennen muuta?

Page 24: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

22     Työturvallisuuskeskus

Useimmatviimevuosiensuuretympäristöon-nettomuudetmaailmallaovatjohtuneetpää-asiassaorganisaatioissasattuneistavirheistäjalaiminlyönneistä,jotkaovatlaukaisseetonnet-tomuuteenjohtaneentapaturmaketjun .

Myösvakavientyötapaturmientaustaltalöytyyuseimmitenmerkittäviäpuutteitajoh-tamisestajatöidenorganisoinnista .

Josympäristönsuojeluajatyöturvallisuuttahalutaanparantaajaestääonnettomuuksiensyntyminen,työpaikoillaonvaikutettavapäte-vänturvallisuustekniikanlisäksiennenmuutatöidenjärjestelyihinjajohtamiseen .

ProfessoriJames Reason,jotapidetääntämänhetkenjohtavanariskitutkijanamaail-massa,nostaakeskiöönyrityksenhyväntur-vallisuusjohtamisen .Senavullaorganisaationtoiminnastajohtuvatonnettomuudettorjua

Hyvä turvallisuuskulttuuri lähtökohdaksi

ennakoltaosanayritystenpäivittäistätoi-mintaa .

Hyväturvallisuuskulttuurionlähtökohtajaperustaonnistuneelleriskienhallinnallejaympäristönsuojelullemyösgraafisenalantyöpaikoilla .

Turvallisuuskulttuurilähteeainaylimmästäyritysjohdosta .Johdonjaesimiestenonsitou-duttavanäkyvästiedistämäänympäristönsuo-jeluajatyöturvallisuutta .Muutenonnetto-muusriskejäjavaaratilanteitaeisaadahallintaan .

Yritysjohdonkannattaamyöstiedostaa,ettähyväturvallisuuskulttuurionvälttämätönosatehokastajatuottavaayritystoimintaa .

Tavoitteeksikannattaaasettaa:nollahaital-listapäästöäympäristöönjanollatyötapatur-maatyöpaikalla .

Turvallisuuskulttuurin luominen lähtee aina ylimmästä yritysjohdosta. Johdon ja esimies-ten on sitouduttava näkyvästi edistämään ympäristönsuojelua ja työturvallisuutta. Yri-tyksen turvallisuusjohtaminen ja tarvittavat toimintajärjestelmät voidaan rakentaa sa-man sateenvarjon alle.

Page 25: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     23

Hyvä turvallisuuskulttuuri lähtökohdaksi

JohtaminenavainasemassaVaaratilanteetjaonnettomuudetvoidaanjakaakahteenluokkaan:yksilökohtaisiinjaorganisaatiokohtaisiintapaturmiin .

Perinteinenturvallisuustyöonkiinnittä-nytpääasiallisenhuomionsayksilökohtaisiintapahtumiinjasiihen,mitenihmistenkäyt-täytymistämuuttamallatapaturmiavoidaantorjuaonnettomuuksia .Seeikuitenkaanenääriitä,eimyöskäänpelkkätekniikanparantaminen .

Graafisellaalallatulisinytoivaltaa,ettävaaranpaikatjaonnettomuudetovatpää-asiassaseuraustapuutteistajalaiminlyön-neistäjohtamisessajatyöjärjestelyissä .

Suurinosayritysjohdonedustajistanäyt-tääkuitenkinedelleenuskovan,ettäparhai-siintuloksiinpäästäänyksilöihinvaikutta-malla .Tämäpitäävalitettavastivainosinpaikkansa,silläjohtamisenpuutteistajahuonoistatyöjärjestelyistäsyntyviinonnet-tomuuksiineivoidajuurikaanvaikuttaayksilöönkohdistuvillatoimenpiteillä,kutenkoulutuksella,tiedotuksellajavalistuksella .

Tutkimuksetosoittavat,ettäonhelpompimuuttaatyötapojajatyömenetelmiäkuinarvojajauskomuksia .

MonipuolinentoimintakokonaisuusYrityksenympäristönsuojelutasonparanta-miseeneioleolemassayhtäihmekonstia .Pysyviämuutoksiaeimyöskäänsaavutetayhdelläprojektilla .Tarvitaanpitkäjänteistätoimintaajamoniaerimenetelmiä,joillavoidaanvarmistaaturvallisuudenjatkuvaparaneminen .

Hyväympäristöjohtamisjärjestelmäantaatoimintaanjärjestelmällisyyttäjatavoitteel-lisuutta .

Reasoninmielestäeisiisriitäpelkkäyksi-löönvaikuttaminentaiparannuksetympä-ristö-jaturvallisuustekniikassa .

Työntekijöidenontiedettävä,missäjamitentyötäturvallisestitehdään .Seedellyt-tääselviäohjeita,muttamyösopastustajaohjausta .

Hyväturvallisuuskulttuurimyösluottaatyöntekijöidenosaamiseen .

Kannustamallasaadaanaikaanyleensäparempiatuloksiakuinkäskyttämällä .Saavu-tuksistatulisisaadamyönteistäpalautetta,palkintojakin .

Aukot kiinniturvajärjestelmässäHyväturvallisuuskulttuuripystyyennaltaehkäisemäänmahdollisiavaara-jahäiriöti-lanteitajajopasalliierehdyksiä–onole-massavarmistusjärjestelmiä,jotkapaikkaa-vatmahdollisestiturvaverkossaolevanaukon .Huonoturvallisuuskulttuuritaaseipystypuolustautumaanvaaratilanteissa .Pienikinvirhevoisilloinsaadaaikaansuu-renvahingon .

Aukotturvallisuudessavaihtelevatpäivit-täin,aloittain,tehtävittäin .Tärkeääonvar-mistaaetukäteen,ettäteknologia,töidenjärjestelyt,ohjeetjavalvontaovatajantasallajapystyvättoimimaan"suojausketjuna",josjokinpettää .Vastatällaisissatilanteissapun-nitaan,mitenyrityksenriskitovattodellahallinnassa .Yksivirheeisilloinkaadakokorakennelmaa .

–Virheettulisinähdäjärjestelmänhäi-riöinä .Niistätulisikerätäoppitalteen,jottatulevaisuudessavältyttäisiinvastaavanlaisiltavaaranpaikoilta,Reasonkorostaa .

Vaarojenvähentämiseenonrunsaastierilaisiakeinoja .Työpaikantuleevalitaniistäriskiarvioinninjatyösuojeluntoimin-taohjelmanperusteellasopivimmat .

Ympäristönsuojelunkehittämisessävoi-daankäyttääuseitamenetelmiärinnan .Yri-tyksentoiminnanlaatujatyöympäristössähavaitutvaaratekijätvaikuttavatolennaisestisiihen,milläkeinoillapäästäänparhaisiintuloksiin .

Suomalaisyrityksissäympäristönsuojelunpainopisteonsiirtymässäpäästöjenhallin-nastajapuhdistamisestatuotteidenkokoelinkaarenaikaistenympäristöhaittojenpoistamiseen .Myösekotehokkuus-jasäästö-ajattelu”enemmänvähemmästä”tuleeen-tistätärkeämmäksi .

Page 26: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

24     Työturvallisuuskeskus

Työterveyshuolto avuksi työolojenkehittämiseenTyöterveyshuollonavullayritysvoikehittäätyöolojaanjaparantaatyöntekijöidenterveyttä .Työterveyshuollontavoitteenaontyöstäjatyö-ympäristöstäjohtuvienterveysriskienennaltaehkäisy–esimerkiksikemiallistenaineidenjamelunaiheuttamienvaarojentorjunta .

Työpaikkaselvitysontyöterveyshuollontoi-menpiteidenperusta .Työpaikkaselvityksellätarkoitetaantyöstäjatyöpaikanolosuhteistajohtuvienterveydenvaarojentunnistamistajaarvioimista .

Työpaikkaselvitysonvaihtelevatoimenpide-kokonaisuus,jokauusitaantarvittaessa .Sevoiollasuppea,elleiterveydellisiävaarojaolemonia .Jostyöalaonvaarallinentaityöpaikallakäsitelläänrunsaastikemikalioita,tarvitaantyö-paikkaselvityksentekemiseenenemmänaikaajauseinmyösulkopuolistaasiantuntemusta .

Työpaikoilla,joillaolosuhteetjavaaratekijätvaihtelevattyönkulunaikana,ontunnettavakunkinvaiheenterveydellisetvaaratjahaitaterikseen .

TyöpaikkakäynnittäydentävätTyöpaikkakäynneillätyöterveyshuollonasiantuntijatperehtyvättarkemminyrityk-sentöihinjatyöoloihin .Työpaikkakäynnitvoivatsisältäävierailunyhdessätyöpisteessä,useammassatyöpisteessätaivainyhdenainoanvaara-taihaittatekijänkartoituksen .

Työpaikkakäynnilläselvitetäänmyöstavallistenvaarojenjahaittojenlisäksimyös,millaisiariskejävoisyntyäpoikkeusolosuh-teissa–esimerkiksihuolto-jakorjaustöissäsekähäiriötilanteissa .

Samallavoidaantehdämyöserilaisiamittauksia .Kohteinavoivatollaesimerkiksimelu,ilmanlämpötila,kosteusjavirtausno-peustaikemiallistenaineidenpitoisuudettyöilmassa .

Työpaikkakäyntienperusteellaarvioi-daan,onkotarvettavaativimpiinselvityksiintaimittauksiin .Työterveyshenkilöstönasian-tuntemustavoidaankäyttäähyödyksimyösmm .työnopastuksenjaperehdyttämisensuunnittelussajatoteutuksessa .

 Turvallisuus ymmärretään         monimutkaiseksi jasysteemiseksi ilmiöksi

Turvallisuus­kulttuuri

              Turvallisuuden  ennakoiva

kehittäminen

Turvallisuusjohtaminen

Vaarojen                hallinta

Strateginen          johtaminen

          Työprosessienhallinta

              Muutoksenhallinta

Urakoitsijoidenhallinta

Esimiestuki     turvalliselle

           toiminnalle

Osaamisen               hallinta

Työn edellytysten hallinta

Turvallisuus on organisaatiossa arvo, joka otetaan huomioon päätöksenteossa 

ja päivittäisessä toiminnassa

Toiminta onorganisoitu hallittavalla 

tavalla

Organisaatio on tietoinen     toiminnan epävarmuuksista       ja valpas riskejä kohtaan

      Vastuu kannetaan   koko laitoksen toiminnasta

Vaarat ja perustehtä-          vän vaatimukset       ymmärretään hyvin

Malli turvallisuuskulttuurin kriteereistä ja organisatorisista toiminnoista

Lähde:VTT/DISC-malli

Page 27: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     25

Graafisellaalallasattuutyötapaturmiajailmeneeuusiaammattitautejaverratenvähän .Tapaturmavakuutuslaitostenliitontilastojenmukaanvuonna2007korvattiin993työpaikkatapaturmaa .

Vuonna1997työpaikkatapaturmienkokonaismääräoliyhteensä1558 .

Työpaikkatapaturmariskiäkuvaavatapa-turmataajuus(työpaikkatapaturmiamiljoo-naatyötuntiakohden)onlaskenutgraafi-sellaalallamyösselvästi1990-luvunlopunjälkeen .Vuonna1997taajuusoli22,muttavuonna2007enää18 .

Työpaikkatapaturmiagraafisellaalallasattuumyösselvästivähemmänkuinmuussateollisuudessakeskimäärin,silläkokoteollisuudessataajuusolivuonna2007ylikaksikertaaenemmänkuingraafi-sellaalallaelinoin43työpaikkatapaturmaamiljoonaatyötuntiakohden .

Selvästienitentyötapaturmiagraafisellaalallasattuulehdenjakajillejapainajille .Ylipuolettyöpaikkatapaturmistaonkaatumisia,liukastumisiajaesineisiinsatuttamisia,joidenaiheuttajanaontyöympäristö .

Yleisimpiävammojaovatnyrjähdykset,sijoiltaanmenot,ruhjevammat,musertumatsekänaarmut .Painajillavammautuvatyleensäsormet,lehdenjakajillapuolestaannyrjähtele-vätjalat .

Vuonna2007graafisellaalallakorvauksiinjohti43ammattitautiajaniidenepäilyä .Tapa-uksistanoinpuoletolisellaisia,joistamakset-tiinvaintutkimuskuluja .

Suurinosagraafisenalanammattitaudeistaonjännetupentulehduksiajaolkaluunsivu-nastantulehduksia .Niidenosuusonnoinkol-manneskaikista .Tilastotosoittavat,ettäkemial-listenaineidensuhteellinenosuusammattitau-dinaiheuttajanaonkääntynytlaskuun .

Terveystarkastuksilla tietoaTyöterveyshuoltotekeetyöntekijöillemm .työhöntulo-jamääräaikaistarkastuksia,joidenyhteydessätuleeantaatietojatyönterveys-vaaroistajaohjeitaniidenehkäisemiseen .

Terveystarkastuksiaontehtävämyös,mi-kälityössäonerityinensairastumisentai

ammattitaudinvaara .Mikälionaihettaepäillä,ettätyöstäaiheutuuterveysvaaroja,ontyön-tekijöidenterveydentilaatarkkailtavamyösseurantatutkimuksilla .

Terveystarkastuksetantavathyvänpohjan,kunsuunnitellaantoimenpiteitätyökykyäylläpitävälletoiminnalle .

Painotöissä verraten vähän ammattitauteja ja työtapaturmia

Työpaikkatapaturmien taajuus

Graa�nen teollisuus Teollisuus Kaikki toimialat1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

60

50

40

30

20

10

0Tapa

turm

ien

luku

mää

rä/m

ilj. t

yötu

ntia

Lähde:TVL

Page 28: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

26     Työturvallisuuskeskus

Ympäristötekijätvaikuttavatkansalaistenterveyteenmm .aiheuttamallaerilaisiasai-rauksia .Ympäristötekijöillätarkoitetaansel-laisiaihmisenaiheuttamiariskejä,joilleeialtistutavapaaehtoisesti .

Ympäristönaiheuttamatterveysriskitovatkuitenkinselvästipienemmätkuinne,jotkajohtuvatihmisenomistaelintavoistajauseinvapaaehtoisestiottamistariskeistä–esimer-kiksitupakoinnistajahuonostaruoka-valiosta .

Tilastojenmukaansuomalaisiarasittavatmyösmonettyöperäisetsairaudetenemmänkuinympäristönsaastuminen .Useimmatympäristönsaastumisenaiheuttamatterveys-riskitovatniinpieniä,ettäneeivätnäylain-

Ympäristö ja terveys kytkeytyvät toisiinsa

kaansairastuvuus-taikuolleisuustilastoissasaatikkavakuutusyhtiöidenkorvaus-tilastoissa .

Syöpä uhkanaUseimpiensyöpiensyyttunnetaanhuonosti .Syöpäpuhkeaamyösyleensäpitkällävii-veellä,jotennykyisetsyöpäluvutkertovattilanteestauseitavuosikymmeniäsitten .

Ympäristöönkertyvätmyrkkyjäpidetäänkuitenkinedelleenmerkittävänäsairauksienmm .syövänaiheuttaja,silläihminenjoutuunykyisinalttiiksituhansilleerilaisillekemi-kaaleille .Tunnettujakemikaalejaonjolähes100000jauusiatuleemarkkinoillenoin2000vuodessa .

Ympäristön aiheuttamat terveysriskit ovat selvästi pienemmät kuin ne, jotka johtuvat ihmisen omista elintavoista ja usein vapaaehtoisesti ottamista riskeistä – esimerkiksi tu-pakoinnista ja huonosta ruokavaliosta sekä alkoholin juonnista.

Page 29: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     27

Ympäristö ja terveys kytkeytyvät toisiinsa

Ympäristötekijöidenaiheuttamistauusistasyöpätapauksistasuurinosajohtuutupakan-savusta .TupakointiaiheuttaaSuomessavuo-sittainnoin5000–6000ennenaikaistakuo-lemantapausta .Ennentupakoinninkieltäväälakiapassiivinentupakointitappoityöpai-koillaarvioltanoin250työntekijäävuodessa .

UusiatyöperäisiäsyöpiäSuomessasyntyynoin500–700vuodessa .Niistätuleeilmijapäätyyviralliseenammattitautitilastoonkui-tenkinvainnoin150–170 .Suurinosasyö-vistäonasbestinaiheuttamia .

Liikenteenhaitallisetpienhiukkasetai-heuttavatarvioltanoin100–400,radon200javesijohtovedenkloorausnoin50–100uuttasyöpätapaustavuodessa .

Sisäilma uusi ongelmaHengitysilmansuurimmatongelmateivätoleulkonavaansisällärakennuksissa .Sisäilmassaonyleisestienemmänhaitallisiaaineita–pölyä,mikrobejajarakenteistavapautuviakaasuja–kuinulkoilmassa .

Huonosisäilmaaiheuttaaoireitajasairauk-sia,joidenvakavuusvaihteleeväsymyksestäallergioihinsekätupakansavunaiheuttamaansyöpään .

Monetsisäilmanongelmatjohtuvatraken-nustenkosteusvaurioistajahuonostailman-vaihdosta .Erilaisistakosteusvaurioistakärsiipäivittäinarvioltajopanoin600000–800000rakennusta .Noin100000–200000suoma-laistaoireileehomepölynvuoksi:yskii,voipahointaikärsiipäänsärystäjaväsymyksestä .

Kosteusvahinkojenaiheuttamienammatti-tautienmääräonollutviimevuosinakuiten-kinvarsinvähäinenverrattunasiihenkohuun,mitähometaloistajulkisuudessaonollut .Tapaturmavakuutuslaitoksetovatkorvanneetkokomaassavain100–200homesientenjamikrobienaiheuttamaaammattitautitapaustavuodessa .Niistäylipuoletonollutammatti-tautiepäilynäkorvattujatutkimuskustan-nuksia .

Tunnetuimpiahomeidenaiheuttamiaam-mattitautejaovathomepölykeuhko,allergi-nennuhajaastma .

Ulkoilmassa otsoni jahiukkaset riskeinäUlkoilmansuurimmatympäristöongelmatovatliikenteenpakokaasupäästöjenaiheut-tamaalailmakehänotsonijaenergiantuotan-nostajohtuvathiukkaspäästöt .

Typenoksideistaauringonvalossasynty-västäotsonistasaattaatullalähitulevaisuu-dessakaikkeinvaikeimminratkaistavailman-saasteongelma .Myrkyllinenalailmakehänotsoniaiheuttaasilmienärsytystä,yskää,kur-kunkuivumista,väsymystä,huonovointisuuttajapäänsärkyä .

Suomessaotsonipitoisuudetovattoistai-seksisiinämäärinkohtuullisia,ettämerkittä-vimmäthaitatovatkeuhkotoiminnanjasuori-tuskyvynheikkeneminen,kunollaanulkonajaliikutaantaitehdäänraskastatyötä .

Liikenteenjapoltonaiheuttamatpienhiuk-kasetaiheuttavatarvioltayhteensä500–1000ennenaikaistakuolemaavuodessa .

Työvoimapula uhkaa

Tulevaisuudessamyösgraafisenalanyrityksetjoutuvatpanostamaanentistäenemmänturvalliseentyöympäristöönjatyöntekijöidentyöhyvinvointiin .

Laadukasjaviihtyisätyöympäristöonhyväjanopeatapaparantaahenkilöstönhyvinvointiajasamallamyösmainetta .

Monettilaajatovatalkaneetasettaavarsintiukkojavaatimuksiakirjapaino-jenympäristönsuojelu-jatyöturvalli-suustasolle .Valmistuoteeisaaollapääs-töillätaiverellätahrittua .

Onmyösennustettu,ettäSuomeensyntyyjomuutamanvuodenkuluttuatyövoimapula .Josnäinkäy,taisteluosaa-vistatyöntekijöistätuleeentistäkovem-maksi .Yhätärkeämmiksiasioiksinouse-vathuolenpitohenkilöstöstä,kykykehittääjatkuvastiuuttajataitotehdähyvin .

Page 30: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

28     Työturvallisuuskeskus

Yrityksenkykyhallitatoimintansaympäris-tövaikutuksiaontärkeäosayrityksenjohta-mista,laatutoimintaajatyöturvallisuutta .

Ympäristöasioitatulisijohtaasamaantapaankuinmuutenkinyrityksiäjohdetaan .Ympäristöasioidenhyvällähallinnallavoi-daanmerkittävästiedistääkilpailukykyäjaparantaamyösyrityskuvaa .

Myösgraafisenalanyritystenkannattaapyrkiäympäristöasioidenjärjestelmälliseenhoitoon .Nevoivatrakentaaitselleenympä-ristöasioidenjohtamis-jahallintojärjestel-män,jokaulottuuyrityksenkaikilletasoillejakaikkiintoimintoihin .

Tavoitteenaonympäristönsuojelunjat-kuvavastuuntuntoinenkehittäminen .Ympä-ristönhallintajärjestelmä–esimerkiksiISO14001-standardintaiEMAS-järjestelmänmukaan–edellyttääainayrityksenylimmänjohdonsitoutumista .

Ympäristöjohtaminen on laatujohtamista

Laatujärjestelmän jatkeeksiympäristöjärjestelmäMonetyrityksetovatjorakentaneetitsel-leenkokonaisvaltaisentoimintajärjestel-män,jossasamansateenvarjonalleonyh-distettylaatu-,ympäristö-jatyöturvalli-suusasiat .

Josyrityksessäonjotoimivalaatujärjestel-mä,onyleensämelkohelpporyhtyäraken-tamaanympäristönhallintajärjestelmää .

Laatu-jaympäristöjärjestelmienyhdistä-minenonmonessatapauksessajärkevää,koskaneovatmonissakohdinsamanlaisiajakattavatyleensäyrityksenkaikkitoiminnotkutenostot,myynnin,palvelun,tuotannon,kuljetuksetsekäkokohenkilöstönylimmäs-täjohdostakaikkiintyöntekijöihinasti .

Yhdistämällälaatu-jaympäristöasioidenauditoinnitjasertifioinnitsäästyyaikaajavaivaa .Keskeinentavoiteonhallitatuotan-nollistatoimintaaniin,ettähäiriöitä,poik-keamiajaei-toivottujatapahtumiasattuumahdollisimmanvähän .

Samojalaatujohtamisenperiaatteitavoi-daannoudattaamyösyrityksenterveys-jaturvallisuusasioidenhallinnassa .

Ympäristöjärjestelmienkäyttöönottoonsuurikoulutustapahtumajaoppimisprosessi

Graafisen alan yrityk-set ovat ryhtyneet yhä useammin sertifioimaan ympäristöhallintajärjes-telmänsä. Näin yritys voi osoittaa myös ulkopuoli-sille hallitsevansa toimin-nastaan aiheutuvatympäristövaikutukset.

Page 31: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     29

yrityksessä .Seedellyttäähenkilöstönlaajaaosallistumistatoiminnankehittämiseen .

PieniinjakeskisuuriinpainoihinkannattaarakentaaalkuunjokuISO14001-taiEMAS-järjestelmääkevyempiversio,esimerkiksiEkokompassi .Sevoidaantarvittaessalaajen-taamelkohelpostitäyttämäänkansainvälisetstandardit .

Käytännönkokemustenmukaanlaatu-jaympäristönhallintajärjestelmienluominenkestääyhdestäkahteenvuoteen .

Laatu-jaympäristöjärjestelmientoimi-vuusvarmistetaanjatkuvinulkoisinjasisäi-sinkatselmuksinjaauditoinnein .

ISO 14001 ­ympäristöjärjestelmäISO14001-standardinmukainenjärjestelmäontehokasjanykyaikainentapahoitaayri-tyksenympäristöasioita .Sertifioitujärjes-telmäosoittaa,ettäyritysonsitoutunutjat-kuvastikehittämääntoimintaansaympäris-töystävälliseensuuntaan .

YhäuseampigraafisenalanyritysonhankkinutitselleenISO14001–ympäristö-asioidenhallintajärjestelmä .Setarjoaayri-tyksilleselkeäntyökalunympäristötoiminto-jensuunnitteluunjajohtamiseen .

ISO14001-järjestelmällävoidaanmyösnivoayhteenyrityksenlaatu-jaympäristö-järjestelmät .Toimivajahyvintehtytoiminta-järjestelmähelpottaaympäristöjärjestelmänkehittämistäjatoteuttamista .

Ympäristöjärjestelmäasettaavaatimuksiasekäyrityksenjohdolleettähenkilöstölle .Kaikkienontiedettäväomantyönsäympä-ristövaikutuksetjaymmärrettäväohjeidennoudattamisentärkeys .Hyvintoimivaympä-ristöjärjestelmäedistäämyösmm .työturval-lisuutta .

ISO14001hyödyntäälaatujärjestelmistätuttuaajattelua:suunnittele,kehitä,tarkista,toteuta .Rakenteeltaanjärjestelmäonjous-tavajasesopiihyvinniinpienillekuinsuu-rillekinyrityksille .

YritysvoirakentaaISO14001-ympäristö-järjestelmänesimerkiksiseuraavasti:• Määritelläänyrityksenympäristöpolitiikka .

Johtositoutuuympäristöpolitiikassaase-

tettuihinpäämääriinjatavoitteisiin .• Suunnitellaanympäristöasioidenhallinta-

järjestelmä,jollayritysvoisaavuttaaympä-ristöpolitiikkansamukaisetpäämäärätjatavoitteetsekätäyttäälakisääteisetvaa-timukset .

• Toteutetaanjärjestelmänvaatimattoimin-not(toimintaedellytystenjaorganisaationluominen,vastuidenjako,koulutus,tiedo-tus,järjestelmändokumentointi,asiakirjo-

Järjestelmän hyödyt

Ympäristöjärjestelmänkäyttöönotollaonsaavutettavissamonialiiketoiminnallisiahyötyjä .Toimivaympäristöjärjestelmä• yhdistääympäristöasiatentistäparem-

minosaksijohtamistajatoiminnansuunnittelua

• lisääkustannustehokkuuttatehosta-mallaesim .raaka-aineidenjaenergiankäyttöäsekävähentämälläjätemääriä

• edistäähenkilöstönympäristötietoi-suuttajaosallistumista

• varmistaaympäristölainsäädännönvaatimustennoudattamistajaauttaamuutostenennakoinnissa

• edistääympäristövaikutustenhuo-mioonottamistatuote-japalveluketju-jenerivaiheissa

• parantaaympäristöriskienhallintaajaturvaatoiminnanjatkuvuutta

• osoittaasidosryhmille–asiakkaille,yhteistyökumppaneille,yhteisöille,viranomaisille,rahoittajillejne .–vas-tuullisuuttaympäristöasioidenhoi-dossa

• tukeeorganisaationympäristöviestin-tää,yrityskuvanrakentamistasekämarkkinointia

• tarjoaamahdollisuudenosoittaavaati-mustenmukaisuusauditoinnillatairiippumattomanosapuolensuoritta-mallasertifioinnilla .Lähde:SFS2010

Page 32: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

30     Työturvallisuuskeskus

jenvalvonta,toimintojenohjaussekäval-miusjatoimiminenhätätilanteissa) .

• Tehdääntarkastuksiajakorjaaviatoimenpi-teitä .Organisaationtäytyyjatkuvastimi-tata,tarkkaillajaarvioidaympäristönsuoje-luntasoa .Ympäristöjärjestelmänylläpitovaatiisäännöllisiäauditointeja .

• Johtotekeekatselmuksen .Johtoselvittääympäristöjärjestelmänsoveltuvuuden,riittävyydenjatehokkuudensekämahdol-lisetmuutostarpeet .Tavoitteenaonparan-taaympäristönsuojeluntasoakoko-naisuutena .

ISO14001-ympäristöjärjestelmävoidaansertifioida .

Sertifioituympäristöjärjestelmäonosoitussiitä,ettäyrityksentoimintatäyttäästandar-dinasettamatvaatimukset .

Yritysnäyttääkuluttajille,asiakkaille,omis-tajille,rahoittajillejamuillesidosryhmillehallitsevansakaikkiomaantoimintaansaliitty-vätympäristöasiat .

ISO14001-järjestelmääkäyttäväyrityssi-toutuuparantamaanjatkuvastiympäristötoi-miaan .Tämäns .jatkuvanparantamisenvaati-muskohdistuuyrityksenkokotoimintaan:jätemääränvähentämisenlisäksimyösesimer-kiksituotekehitykseen,energiankäyttööntaivaikkapaonnettomuusriskienpienentämiseen .Kehityksentoteutumistaseurataankaksisään-nöllisestitehtävienarviointienyhteydessä .

EMAS­ympäristöhallinta­järjestelmäEMAS-järjestelmäonpääasiassateollisuusyri-tyksilletarkoitettuympäristöasioidenhallin-tajärjestelmä .SeperustuuEuroopanunioninantamaanasetukseen(Eco-ManagementandAuditScheme) .

EMASonlaajinympäristöasioidenhallintaakoskevajärjestelmä,johonliittyysekäulko-puolinenarviointiettämyöstietojenjulkisuus .

Tavoitteenaon,ettäEMAS-järjestelmänavullaympäristöasiatpystytäännivomaanosaksiyrityksennormaaliatoimintaa .

Toimintaperustuusiihen,ettäyrityksettuntevatvapaaehtoisestivastuutatoimin-

tansaympäristövaikutuksistajaasettavattämänperusteellaympäristönsuojeluunliittyviätavoitteita .Lähtökohtanaon,ettäyrityksetpyrkivätvähentämäänaiheutta-miaanympäristöhaittojaaktiivisestijajatkuvasti .

EMAS-järjestelmässäyrityksetvoivatitsevalitakeinot,joillaneetenevättavoitteisiin .Ympäristönhallintajärjestelmänrakentami-neneteneekäytännössävaiheittain:• Tehdäänalustavaympäristökatselmus,

jossaarvioidaanyrityksentoiminnanympäristönsuojeluntasojaympäristö-vaikutukset .

• Laaditaanyrityksenympäristöpolitiikka,johonjohtositoutuu .Lupaehtojentäyt-tämisenlisäksisitoudutaanympäristön-suojeluntasonjatkuvaanparantamiseen .

• Otetaanympäristöpolitiikanjaympäris-tökatselmuksentulostenperusteellakäyttöönyrityksenympäristöohjelma .

Jatkuvaparantaminen

Katselmus japarantaminen

Mittaus jaarviointi

Toteuttaminen

Sitoutuminenja politiikka

Suunnittelu•Ympäristönäkökohdat•Lait ja vaatimukset•Hallintaohjelmat

ISO 14001 ­ympäristöjärjestelmä

ISO 14001 -ympärsitöjärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen ajatukselle.

Page 33: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     31

Siinäonselkeätajallisetjamäärällisettoimetjatavoitteetympäristöpolitiikantoteuttamiseksi .

• Luodaantoimipaikalletehokasympäris-töasioidenhallintajärjestelmä,jonkaavullaympäristöohjelmavoidaantoteut-taa .Yrityssitoutuunoudattamaanhyvänympäristöjohtamisenperiaatteita .

• Yrityslaatiijulkisuuteentarkoitetunympäristölausunnon,jokasisältäämuunmuassakuvauksenyrityksenaiheutta-mistapäästöistäsekätoimenpiteistä,joihinseonryhtynytympäristönsuoje-luntasonparantamiseksi .

• Päteväksitodettuhenkilötarkistaaeliauditoi,ettäyritysonmenetellytEMAS-asetuksenmukaisesti .Senjälkeentuo-tantolaitosrekisteröidäänjasesaajär-jestelmäänkuuluvanmerkinkäyttö-oikeuden .

EMAS-järjestelmäänkuuluvanyrityksenontehtäväsäännöllisiäympäristötarkastuksia .Niidenavullavalvotaan,ettäympäristöpo-litiikkaaja-ohjelmaanoudatetaan .Audi-tointientarkoituksenaontuottaayrityksenjohdollekirjallinenraporttisiitä,kuinkatehokkaastiympäristönhallintajärjestelmätoimiijamitämuutoksiaolisitarpeentehdä .Se,kuinkauseintarkastuksiateh-dään,riippuuyrityksenympäristövaikutuk-sista .EMAS-asetuksenmukaanympäristö-auditointienväliaikasaaollaenintäänkolmevuotta .

Josyrityseitäytävaatimuksiajatietoi-sestirikkooniitä,sevoidaanpoistaaEMAS-rekisteristä .

Ympäristöjärjestelmä ei vielä kerroympäristönsuojelun tasoaYmpäristönhallintajärjestelmäeikerrovälttämättävieläyrityksenympäristönsuo-jeluntasoa .Tämäjohtuusiitä,ettämikäänympäristöjärjestelmäeisisälläympäristön-suojeluntasovaatimuksia .

Samanalankinyritykset,joillaonhyvin-kinerilainenympäristönsuojeluntaso,voivatsitentäyttääesimerkiksiISO14001-standardintaiEMAS-asetuksenvaatimukset .

Vapaaehtoisetympäristöjärjestelmätkui-tenkinedellyttävätseuraaviaasioita:• yrityksenonnoudatettavalakienjaasetus-

tenmääräyksiä• yritysitsemääritteleeannettujenrajojen

puitteissaympäristönsuojeluntason,ke-hittämiskohteetjaaikataulun

• yrityksenonjatkuvastiparannettavaym-päristönsuojeluntasoaan

• yrityksenonosoitettavapystyvyytensäilmoittamaansaympäristönsuojelunta-soontoimintaohjeillasekätekemälläkat-selmuksiajaauditointeja .

EMAS-jaISO14001-ympäristöjärjestel-mättäydentävättoisiaan .

Yritykselle,jokaonhankkinutISO14001-ympäristöjärjestelmälleenserti-fioinnin,EMAS-todentaminenaiheuttaavainvähänlisätyötä .

EMAS-järjestelmäedellyttää,ettäyri-tysjulkistaaympäristöjärjestelmänsä .Selonteossayrityskertootoimintansaympäristövaikutuksista,päästöistäjaympäristöpoliittisistatavoitteista .

Ulkopuolinenauditoijatodentaajär-jestelmäntoimivuudenjavahvistaara-portissaesitetyttiedot .Tämätuouskot-tavuuttayrityksenympäristötoimiin .RekisteröinninyhteydessäEMAS-organi-saatiosaakäyttöönsäEMAS-sertifikaatinja-logon,jotasevoikäyttääviestinnäs-sään .

SuomenympäristökeskusrekisteröiEMAS-organisaatiot,joillaontoimipaik-kojaainoastaanSuomessa .Organisaatiot,joillaontoimipaikkojamyösmuissaEU-maissavoivathakeatoimipaikkojenyhteistärekisteröintiäsiinäEU-maassa,jossaniilläonpäätoimipaikkataijossakonserninEMAS-rekisteröintiäjohdetaan .

EMAS ja ISO 14001 yhdessä ja erikseen

Page 34: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

32     Työturvallisuuskeskus

– Ympäristöasioita on johdettava aivan samaan tapaan kuin muutakin yritystoi-mintaa, yhtä tavoitteellisesti ja kunnian-himoisesti.

Näin toteaa CRnet Oy:n toimitusjoh-taja, tekniikan tohtori Tuula Pohjola, joka on tehnyt väitöskirjansa yritystenympäristö johtamisesta.

Ympäristöasioidenhyvänhallinnanmerki-tysonalkanutkorostuayhäenemmänmyösgraafisellaalalla .Päästöteivätoleenääkirja-painojensuurinympäristöongelma,vaantoimintatapa .

Ympäristöasioiden,työturvallisuudenjatyöterveydenmerkitystuleeentistäkintär-keämmäksiyritystoiminnassa .

–Yhteiskuntavastuuonnoussutjohtami-senkeskiöönkovaksiasiaksi .Myösvaatimuk-

TkT, toimitusjohtaja Tuula Pohjola, CRnet Oy:

Ympäristöjohtaminen yhä tärkeämpää

setekotehokkuuteenovatkasvaneetkokoajan .Yrityksiltäedellytetäänentistäkorkeam-paaeettisyyttäjavastuullisuutta,Pohjolakorostaa .

Ilmastonmuutoksentorjuntajaluonnonva-rojenjärkeväkäyttöovatyhäsuurempiahaasteitayritystoiminnalle .

–Ympäristöasioidenhyvähoitoontärkeäosahyvääjohtamistajonyt .Turvallinentyöym-päristöonkaikenlähtökohta .

YmpäristöjohtamistalukuisissagraafisenalanyrityksissäkouluttanutjakonsultoinutTkTPohjolaennustaa,ettäjolähivuosinamyöskirjapainotkohtaavatentistäympäris-tötietoisempiaasiakkaita .

–Nuorensukupolvenedustajatovatjopahuomattavastiympäristötietoisempiakuinheidänvanhempansa .Tietoisetkuluttajat

Ympäristö- ja työturvallisuusasiat eivät saa olla irrallisia ”temppuja”. Niiden pitää olla kiinteä osa päivittäistä johtamista ja muuta yritystoimintaa kirjapainoissa.

Page 35: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     33

eiväthyväksyluonnonvarojenturhaakäyttöäjaympäristönpilaamista .

Pohjolanmielestänytonajateltavaglobaa-listi,muttatoimittavalokaalisti .

–Onselvää,ettätavallataitoisellasuuretkansainvälisetympäristöasiatvaikuttavattäälläSuomessakin .Niihinkannattaavarautuavastuullisestijoennakoltahyvissäajoin .

Yritystenkannattaisilähteäomatoimisestikehittämäänympäristöjärjestelmiäänjoennenkuinonpakko .Neyleensämenesty-vät,jotkaovatedelläkävijöitä .

Tiivis sateenvarjoPohjolanäkee,ettäympäristöasioidenhyvähoitonivoutuuyrityksissäentistätiiviimminyhteenturvallisuus-jaterveysasioidenkanssa .

–Kokemuksetyritysmaailmastaosoittavat,ettänämäasiatkytketäänentistätiiviimminyhteen .Nenähdäänjohtamisenkannaltakokonaisuutena,jossatokieriosa-alueetvaa-tivatomattoimintastrategiansajatekijänsä .

Neyrityksetovatkilpailukykyisiä,joissaonhyväturvallisuuskulttuurijatyöilmapiiri .

Pohjolanmielestämonetasiatpuoltavatsitä,ettägraafisellaalallaympäristönsuojelujatyö-turvallisuusliitettäisiinentistäkiinteämminyhteen .Esimerkkeinähänmainitseetyöpaikanjärjestyksenjasiisteydensekäongelmajäte-huollon .

–Myösostotoiminnalla,kuljetuksillajake-mikaalienkäsittelylläonsuoriavaikutuksiasekäympäristöasioidenhoitoonettätyönteki-jöidenturvallisuuteen .Töidenjärjestelyt–esi-merkiksikiire–heijastuvatniinikäänsekäturvallisuuteenettäympäristöasioidenhoi-toon,Pohjolasanoo .

OleellistaPohjolanmielestäon,ettätyöpai-koilleomaksutaanturvallisuuskulttuuri,jokaonhyväsekäympäristönettätyöntekijöidenkannalta .

–Tälläonsuurimerkitysmyösyritystentuottavuudenjakilpailukyvynkannalta,Pohjolakorostaa .

Tuotannonjohto avainasemassaTkTTuulaPohjolanmielestäturvallisuuskult-tuurinluominenonensisijassayritysjohdonasia .

–Ylimmänjohdononasetettavatavoitteetjaannettavavoimavarat,joillatavoitteisiinpäästään .Johdononoivallettava,ettäjolähitu-levaisuudessaympäristöasioidenhallintasaat-taaollasetekijä,jonkamyötäyritysjokoku-koistaataikuolee .

Käytännöntoiminnassaavainasemassaovattuotantotoiminnanjohdossatoimivathenkilöt .Myösostoistajahankinnoistavastaavathenki-löttekevätpäivittäintärkeitäympäristö-päätöksiä .

–Esimiestentehtävänäoninnostaaalaisiaanmyösympäristö-jatyöturvallisuusasioissa .Tärkeääonmm .henkilöstönkoulutussekätiedotustoiminta .Kokemustenimukaantoi-mintatapamuutoksetovathyvinkinmahdolli-sia,kunasioistakerrotaanavoimestijatehdytratkaisutperustellaanriittävästi .Haluaympä-ristötekoihinkyllälöytyy,kunhansiihenanne-taantilaisuuksia .Kukaaneiteeyleensäväärin,kuntietäämitentoimiaoikein .Toimitusjohtaja Tuula Pohjola, CRnet Oy.

Page 36: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

34     Työturvallisuuskeskus

Pohjolapainottaa,ettäympäristö-jaturval-lisuusasiateivätsaaollairrallisia"temppuja"vaanniidentuleeollakiinteäosapäivittäistäyritystoimintaa .

–Ylinjohtojaesimiehetovatavainase-massa .Heluovatyhdessähenkilöstönkanssavastuullisentoimintakulttuurinyritykseen .

Jatkuvaan parantamiseenYritystenolisihyväedetäympäristö-jaturval-lisuusasioidenhoidossasamaantapaankuinnykyisintehdäänlaatutoiminnassaelipyritäänjatkuviinparannuksiinjärjestelmällisestijatavoitteellisesti .

–Myösympäristönsuojelussasaavutetaanparhaitentuloksiavälitavoitteidenkautta,kunedetäänpientenaskeltenpolitiikalla .Johdolletulisiraportoidasäännöllisestimissämennään,Pohjolamuistuttaa .

Ympäristöasioitatuleeseuratajamitatapätevästiaivansamaantapaankuinmuutakinyritystoimintaa–tonnienlisäksimyöseuroina .

–Jakyllävanhatotuuspitääpaikkansa:sitäsaa,mitämitataan .

Johdontuleetehdäeriosastoillasäännölli-siätarkastuskierroksia .Esimerkiksipuolen

Mistä yhteiskuntavastuu rakentuu?

Yhteiskuntavastuu

Talous Ympäristö Ihmiset,kulttuuri

Lainsäädäntö

vuodenväleinkannattaajärjestääjohdonkatselmuksiajasisäisiäauditointeja .Palaut-teenantaminenonerittäintärkeää .

–Mielestänionmyösvälttämätöntä,ettäympäristövaikutuksistamyösraportoidaanavoimestijaluotettavasti .Sitäsidosryhmätodottavat .

Toistaiseksikuitenkinvastavainmuutamagraafisenalanyrityslaatiiomastatoiminnas-taanyhteiskuntavastuuraportin .

TuulaPohjolauskoo,ettäympäristö-jatyöturvallisuusjohtamisenmerkityskorostuuedelleentulevaisuudessa .Neyrityksetjotkaymmärtävätpanostaanäidenasioidenhoi-toonajoissa,saavuttavatjopamerkittävänkilpailuedun .

–Parhaatjavastuuntuntoisimmatovatjoheränneetjamoniinyrityksiinonjoraken-nettusertifioitujaympäristö-jatyöturvalli-suusjärjestelmiä .Pidäntätäerinomaisenaasianayhteiskuntavastuunkannalta .Sitkeäjapitkäjänteinentyöpalkitaan .

Tärkeäämyöson,ettäsaavutettuympäris-tönsuojelunjatyösuojelunhyvätasopyritäänkokoajanpitämään .Otettaeisaapäästäälipsumaan .

Yritysten yhteiskuntavastuu rakentuu kolmen yhtä vahvan pilarin varaan. Pilarit ovat talous, ympäristö ja sosiaalinen ulottuvuus, joka sisältää myös kulttuurin. Perustan yhteis-kuntavastuulle muodostaa lainsäädännön noudattaminen.

Page 37: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     35

Ympäristönsuojelujatyöturvallisuusovatkolikonkaksieripuolta .Monetympäristön-suojelussanykyisintärkeätasiat,kutenym-päristömyrkkyjentorjuntasekäterveydellejaluonnollevaarallistenpäästöjenehkäisy,ovatsaaneetalkunsatyösuojelusta .

Nykyisinriskienhallinnankannaltatyö-jaympäristönsuojelunkytkeminenyhteenonluonnollista .Samallakunhuolehditaanpor-tinsisäpuolisistariskeistä,saadaanmyöstuo-tantolaitoksenulkopuolellemenevätympä-ristöäpilaavatpäästötkuriin .

Hyväturvallisuusjärjestelmäjaonnetto-muuksienennaltaehkäisyovatedellytyssille,ettätuotantopystyysaavuttamaanlaatu-jatulostavoitteensa .Päästöt,häiriötjatyötapa-turmatovatosoitussiitä,ettäyrityksentoi-mintajärjestelmässäonvikaajapuutteita .

Riskien hallinta – perusta suojelulle

Mitä riskien hallinta on?Riskienhallintaonennakoivaatyöolojenjaympäristönsuojelunkehittämistäparhaim-millaan .Seontyötäyrityksenkilpailukyvynjatoiminnanjatkuvuudensekäympäristönjahenkilöstönhyvinvoinninturvaamiseksi .EsimerkiksiEuroopanunionikorostaaym-päristönsuojelussajatyöturvallisuustoimin-nassariskienarviointiajahallintaa .

Riskienhallintaeiolemikäänerillinentoiminta-aluetyöpaikoilla,vaankiinteäosatyöpaikanympäristö-jaturvallisuusjohta-mistajapäivittäistälinjaorganisaationtoimintaa .

Ympäristönsuojeluunliittyväriskienhallintaontyöpaikallaesiintyvienvaarojenjaongelmienjärjestelmällistätunnistamista,arviointiajapoistamista .

Hyvin toteutettu riskien arviointi antaa hyvän pohjan työympäristön, työyhteisön ja ympäristöasioiden jatkuvalle kehittämiselle graafisen alan yrityksissä.

Page 38: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

36     Työturvallisuuskeskus

Yritystenonainatunnettavatoimintaansajatoimintaympäristöönsäliittyvätriskit .Muu-tenneeivätvoimenestyä .Pienetkinhäiriötvoivatepäedullisissaolosuhteissakäynnistäätapahtumaketjun,jokasaattaauhatayrityksenkokotoimintaa .Toisaaltaonhyvätunteamyösnemahdollisuudet,joihintarttumallayrityksenmenestymistävoidaanvauhdittaa .

Hyvintoteutetturiskienarviointimuodos-taaperustantyön,työympäristön,työyhtei-sönjaympäristöasioidenjatkuvallekehittämiselle .

Käytännön toimintaanRiskienhallintaohjelmantoteuttaminentyö-paikallaonjohdonjalinjaorganisaationvas-tuulla .Arviointieteneetyöpaikallatavallisestivaiheittain .Kaikkitunnistetutriskittuleekirjatatoimenpiteidensuunnittelua,toteu-tustajaseurantaavarten .

Riskienarviointijahallintakäsittävätyleensäseuraavatvaiheet:• vaarojenjauhkientunnistaminen• vaaroillealttiinaolevientyöntekijöiden

taimuidenhenkilöidenjaympäristöntunnistaminen

• riskienmäärällinenjalaadullinenarviointi

• riskientorjuntamahdollisuuksienselvittäminen

• riskienhallintakeinojenvalinta• vaaroistajatorjuntakeinoista

tiedottaminen• hallintakeinojentoteuttaminen• vaikutustenseurantajasattuneistavahin-

goistaoppiminen• saavutettujentulostentehokkuuden

arviointi• riskienhallintaohjelmantarkistusja

täydentäminen .

         Seuranta ja palaute

Arvioinnin suunnittelu

Vaarojen tunnistaminen

Riskin suuruuden määrittäminen

    Todennäköisyys                   Seuraukset 

Riskin merkittävyydestä päättäminen

Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen

Riskien arviointi ympäristönsuojelun perustana

Riskienhallintaohjelman toteuttaminen on johdon ja linjaorganisaation vastuulla.

Page 39: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     37

Riskienhallinnanonnistumisenkannaltaontärkeäälöytääkiireisimmintoimenpiteitäedellyttävätongelmat .

Kaikkialöydettyjävaaratekijöitäjaongel-miaeivoidauseinkaanpoistaavälittömästijayhtäaikaa .Kiireellisyysvalintaavartenriskitasetetaantärkeysjärjestykseen .Sehel-pottaasuojelutoimenpiteidentoteuttamistajaajoittamista .

Riskien poistaminenRiskienarvioinninjälkeenyrityksenonmie-tittävä,mitentunnistettujariskejävoidaanhallita .Riskienhallintatoimenpiteetonsyytäaloittaasuurimmiksiarvioiduistariskeistä .Torjuntatoimenpiteillävoidaanvaikuttaasekävahingonsuuruuteenettätodennäköi-syyteen .Erilaisetjaerisuuruisetriskitedel-lyttäväterilaisiakeinoja .

Riskitekijättuleeottaahuomioonjoteh-dasrakennusten,tuotantoprosessien,tuottei-denjatyöympäristönsuunnittelussa .Puut-teidenjavikojenkorjaaminenjälkikäteenonainavaivalloistajakallista .

Elleivätriskitolekokonaanehkäistävissätaivältettävissä,onetsittäväkeinot,joillavaaratekijätvoidaanvähentääsellaiselletasolle,ettäniistäolehaittaaihmistentervey-dellejaympäristölle .

Lainsäädännönvelvoitteet,viranomais-määräyksetjastandardienvaatimuksettyö-paikantuleeainatäyttää .

Riskienhallinta kuuluu kaikilleRiskienhallintaonyrityksenitsensätehtävä .Riskientunnistaminen,arviointijahallintaovatyrityksenjohdonvastuulla,muttakäy-tännöntoimissatarvitaanyrityksenkokohenkilöstönpanos .Yritystenympäristöhen-kilöstönasiantuntemustuleeainahyö-dyntää .

Monettyöpaikanvaarojentarkastelume-netelmätovatluonteeltaanryhmä-jatiimi-palavereita,joissayhdessäkootaankoke-muksiajanäkemyksiäriskitekijöistäjanii-denaiheuttamienvaarojentorjunnasta .

Päivittäisessätyössäympäristöriskejävoidaankäsitelläluontevastimonissaeri

tilanteissa .Riskittuleeottaahuomioonjakäsitelläesimerkiksi• opastuksessajaperehdyttämisessä• työohjeissa• työnjohtamisessajatöidenjärjestelyissä• uusienprojektienjatilausten

suunnittelussa• muutostilanteissa• turvallisuus-,terveys-jaympäristöasioiden

hoidossa• osasto-jaryhmä-javiikkokokouksissa• laatupalavereissa• henkilöstökokouksissajayrityksensisäi-

sessäviestinnässä .Jokainenesimiesjatyöntekijävoimyösitsepohtiaasioita,jotkavaikuttavatympäristön-suojeluunjatyöturvallisuuteen .

Riskienhallinnanjasenkehittämiseneitarvitseollahankalaajatyölästä .Ympäristö-riskienhallintaanlöytyyrunsaastierilaisiavalmiitatyövälineitä,joillaasioihinpäästäänkäsiksihetijatyössävoidaanedetäpieninaskelin .

Työpaikkakohtaisiin ratkaisuihinYmpäristönsuojelunkäytäntöjatoteuttami-nenvaihtelevatyrityksestätoiseen .Yhtäjaoikeaaratkaisuaeioletässäkään .

Työpaikkakohtaisettaustatekijätjapaikal-lisetolosuhteetonainaotettavahuomioon .Riskienhallinnanmallionräätälöitävägraafi-sellaalallayrityskohtaisesti–toimialan,vaa-ratekijöidenjatyökulttuurinmukaan .

Parhaimmillaanturvallisuusjohtaminenonyhteistyötäjavuorovaikutusta .Organisaa-tioidentasoavoidaanuseinmadaltaajasiir-tyäverkkomaisiinrakenteisiin .Tehokkaintapajohtaaturvallisuuttaonantaamyön-teistäpalautetta,kannustaajainnostaa .Moti-vointijayhteisentahdonluontionavainasemassa .

Hyvätyöympäristöjamallikkaastihoi-dettuympäristönsuojeluovatyrityksilleselviäkilpailu-imagoetuja .

Tulevaisuudessaneyritykset,jotkaovatpanostaneettyöolojenkehittämiseenjaym-päristönsuojeluun,saavatpalkkalistoilleenparhaattyöntekijät .

Page 40: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

38     Työturvallisuuskeskus

Ympäristönsuojelunohjauskeinotvoidaanjakaavaikutuksiensaperusteellakarkeastisuoriinjaepäsuoriin .

Suoriaympäristönsuojelunohjauskeinojaovathallinnollis-oikeudellisetkiellot,nor-mitjaluvat,joitasäädelläänlaeilla .Epäsuo-riaohjauskeinojaovaterilaisetmaksut,tuetjaverot .Niitätäydentävätyrityksienitsetoteuttamatvapaaehtoisetympäristöasioi-denhallintajärjestelmätjatoiminta-ohjelmat .

Tähänastisuomalaistaympäristönsuoje-luaonohjattulähinnäluvillajamääräyksillä .Päästöjenvähentämisessäonjoustavanlu-pajärjestelmänavullaedistyttyhyvin .Talou-dellisilleohjauskeinoilleonolluttyypillistä,ettänetavallataitoisellaovattäydentäneethallinnollis-oikeudellistaohjausta .

Ympäristönsuojelunparantamisessatarvitaanjatkossapääasiassasellaisiaohjaus-keinoja,joillavoidaankannustaayrityksiäoma-aloitteisestijaitsenäisestikehittämään

Ympäristönsuojelun ohjauskeinot

toimintaansa .Ympäristölainsäädäntöluopohjanympäristöhaittojenehkäisyllejaviranomaisvalvonnalle .

Oikeudellinen ohjausNormiohjausonolluttähänastipääasialli-nenympäristönsuojelunohjauskeinomo-nissaEU-maissa .Lakejajaasetuksiatäyden-tävätvaltioneuvostonpäätökset .Niistälöy-tyvättarkemmatohjeetsiitä,mitenympäristönsuojeluaontarkoitusedistää .

YmpäristönsuojelulainsäädäntöonSuo-messauudistettuvastamaanEuroopanuni-onindirektiivejä .Lakiuudistuksillaonku-mottuvanhatilmansuojelu-,meluntorjunta-jaympäristölupamenettelylaitjaniihinliittyneetasetukset .Lisäksiontehtyhuo-mattaviamuutoksiamyösvesi-,jäte-,naapu-ruussuhde-jatyösuojelulainsäädäntöön .

Nytpilaantumisentorjuntaakoskevatasiatonkoottuyhteenympäristönsuojelulakiin .Senkeskeisetperiaatteetovat

Ympäristönsuojelun parantamisessa tarvitaan jatkossa pääasiassa sellaisia ohjauskeino-ja, joilla voidaan kannustaa yrityksiä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti kehittämään toimin-taansa. Ympäristölainsäädäntö luo puitteet viranomaisvalvonnalle.

Page 41: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     39

• ennaltaehkäisynjahaittojenminimoinninperiaate

• varovaisuus-jahuolellisuusperiaate• parhaankäyttökelpoisentekniikanperiaate• ympäristönkannaltaparhaankäytännön

periaate• aiheuttamisperiaate .

Ympäristönsuojelulaintarkoituksenaonestääjavähentääteollisuuslaitostenaiheutta-maaympäristönpilaantumista .Lakikoskeesuuriateollisuuslaitoksia,kutenenergiantuo-tantolaitoksia,metallientuotantoajajalos-tusta,kemianteollisuuttajapaperi-jakarton-kiteollisuuttasekäjätehuoltolaitoksia .

Ympäristönsuojelulakisisältäämyösmuunmuassamääräyksetsiitä,mitenenergiatehok-kuusonotettavahuomioon .

Ympäristölainsäädännönlisäksimyösmonetmaankäyttöäjaluonnonvarojakoske-vatlaitvaikuttavatympäristöntilaan–useinjopaenemmänkuinvarsinainenympäristö-lainsäädäntö .Esimerkiksimaankäyttö-jara-

kennuslaki,metsälaitsekäjätelakiohjaavatkeskeisestiihmisenympäristössätekemiämuutoksia .

Hallinnollinen ohjaus ja BATIlmoitus-jalupakäytännölläonedelleenmerkittäväroolisuomalaisenyhteiskunnanympäristönsuojelunohjauksessa .Lupiamyönnettäessäviranomaisettekevätratkai-sunyleisenedunjatoisaaltaluvanhakijanedunvälillä .

Ympäristölupamenettelylläpyritäänkustannustehokkaisiinjaenergiaasäästä-viinratkaisuihin .Tämäonekotehokkuudenkannaltahyväasia .

Ympäristöviranomaisetasettavatyrityk-silletulevaisuudessayhätiukempiapäästö-vaatimuksiajaedellyttävät,ettänekäyttävät"parastakäyttökelpoistatekniikkaa" .TämäEuroopanunionissahyväksyttyniinsanottuBAT-periaateonkirjattumyösSuomenlainsäädäntöön .

Ympäristönsuojelun ohjauskeinoja

Suora ympäristönsuojelun ohjaus

Epäsuora ympäristönsuojelun ohjaus

Taloudellinen ohjausMaksutPanttijärjestelmätSakotTuetVerotSertifioinnitSyöttötariffit

Hallinnollinen ohjausMeluntorjuntaJätehuoltoIlmansuojeluBAT

Vapaaehtoinen ohjausMarkkinaohjaus    - kilpailijat    - osakkeenomistajat, sijoittajat    - kuluttajat ja asiakkaat    - ympäristöjärjestötInformaatio-ohjausYmpäristöohjelmatYmpäristöjärjestelmät

Oikeudellinen ohjaus YmpäristölainsäädäntöVesilupamenettely

Page 42: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

40     Työturvallisuuskeskus

Parhaallakäyttökelpoisellatekniikallatar-koitetaanmahdollisimmankehittyneitä,tek-nisestijataloudellisestitoteuttamiskelpoisiatuotanto-,japuhdistusmenetelmiäsekätoi-minnansuunnittelu-,rakentamis-,ylläpito-jakäyttötapoja,joillavoidaanehkäistätoimin-nanaiheuttamaympäristönpilaantuminentaitehokkaimminvähentääsitä .

BAT-periaateedistääympäristönsuojeluajaenergiatehokkuutta,koskasevelvoittaayri-tyksiäuusimaantuotantoteknologiaatekni-senkehityksenmukana .

Viranomaisetseuraavatyritystenlupaehto-jenmukaistatoimintaapääasiassakirjallisten

vuosiraporttienavulla .Lisäksiviranomaisilletuleeerilaisiahäiriöilmoituksiajavalituksia .Yrityksissälupaehtojaseurataanniinsanotunvelvoitetarkkailunavulla .Päästöjenmittaus-tarvevaihteleeyrityksittäintoiminnanlaadunjapäästöjenmääränmukaan .

TaloudellinenohjausYmpäristönsuojelussaollaansiirtymässähal-linnollis-oikeudellisesta–elilainsäädännönjaviranomaismääräyksintoteutetustaohjauk-sesta–yhäenemmänmarkkinataloudelliseenohjaukseen .Näinpyritäänympäristönsuoje-lustajaekotehokkuudestatekemäänyrityk-sillehaluttujakannattavaasia .

Taloudellisenohjauksenkeinojaovatesi-merkiksihaittaverotja-maksut,tuet,pantitsekäpakollisettaivapaaehtoisetvakuutukset .

Taloudellistenohjauskeinojenavullavoi-daansisäistääulkoisetympäristökuormituk-setjanäinedistääekotehokkaidentuotteidenkysyntää .Tärkeimmätympäristöverotovatenergia-japolttoaineverosekäjäteverot .

Vapaaehtoisiaohjauskeinoja,esimerkiksiviranomaistenjateollisuudenvälisiäsopi-muksia,voidaanyhdistääerilaisiinlupa-janormijärjestelmiin .Jonytenergiankäytössävapaaehtoistenteollisuudenjaviranomaistenvälistensopimustenmerkitysonnoussutmerkittäväksi .Energiatehokkuussopimuksiaovatjotehneetkaikkimerkittävimmätteollisuuslaitokset .

VapaaehtoinenohjausMarkkinaohjauskorostaayritystenomaavas-tuutaympäristöasioidenhoidossa .Ekotehok-kuudenparantamiseentämäntyyppinenajat-telusoveltuuhyvin .

Omistajat,asiakkaat,kuluttajat,kansalaisjär-jestötjamuutsidosryhmätasettavatyrityk-silleentistätiukempiavaatimuksiasiitä,mitenympäristöasioitatuleehoitaa .

Yritys,jokavastaakuluttajienjaasiakkai-denasettamiinympäristöhaasteisiinennenkilpailijoitaan,voisaavuttaamerkittäviäkilpailuetuja .

Yritys voi ohjata ympäristöasioitaan myös tiedottamalla ja valistamalla kuluttajia. Tätä kutsutaan informaatio-ohjaukseksi.

Page 43: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     41

Viimevuosinaonluoturunsaastierilaisiaohjelmia,jotkavoivattoimiaohjenuorinajaapunaympäristönsuojeluajaekotehokkuuttaparannettaessa:• EuroopanunioninhyväksymäEMAS-ase-

tuksen(EcoManagementandAuditScheme)mukainenympäristöasioidenhallinta-jaauditointijärjestelmä .

• ISO1400-standardisarjanmukaisetympä-ristöasioidenhallintajärjestelmät .

• KansainvälisenkauppakamarinICC:nhyväksymäElinkeinoelämänperuskirjakestävänkehityksenaikaansaamiseksi .

• GRIyhteiskuntavastuuraportointikriteerit(media-alalleonvalmisteltuomaasovellutusta) .

• PaperProfilevapaaehtoinenkansainväli-sestiyhtenäinenympäristötuoteselostepaperinostajille(www .paperprofile .com) .

• ElinkeinoelämänkeskusliitonEK:nohjeis-tusyritystenyhteiskuntavastuusta .

YVA­ympäristövaikutustenarviointiYmpäristövaikutustenarvioinnineliYVA-menettelyntarkoituksenaonparantaasuun-nitteluajapäätöksentekoaympäristöasioissa .

YVA-menettelyonlainmukaantehtävä,josrakennushankeonmerkittävätaisilläonlaajojaympäristövaikutuksia .Tällaisiaovatesimerkiksiteollisuuslaitoksen,suurenvoi-malaitoksen,moottoritientaikaivoksenperustaminen .

Graafisenalanrakennushankkeetovatkäytännössävainharvoinniinsuuria,ettälakisääteinenYVA-menettelytuleekysymykseen .

YVAeiolepelkkäteknis-taloudellinenarviointimenetelmä,vaanprosessi .Sentavoit-teenaonselvittääjärjestelmällisestirakenta-mishankkeenerilaisetympäristövaikutuksetjamitenniitävoidaanehkäistäjalieventää .

YVA-menettelyntuomamuutosaikaisem-paankäytäntöönon,ettänytkansalaisillaontilaisuustuodajulkimielipiteensäjovarhai-sessavaiheessaennenlopullisiapäätöksiä .YVA-menettelyvaatiisuunnittelijoiltajapää-töksentekijöiltämyöserilaistenvaihtoehto-

jentarkasteluaympäristönäkökulmasta .Ympäristövaikutustenarviointimenette-

lynensimmäisessävaiheessatehdäänhank-keestans .arviointiohjelma .Siinäkuvataanmitäympäristövaikutuksiatullaanselvittä-mään .Toisessavaiheessalaaditaanympäris-tövaikutustenarviointiselostusarviointioh-jelmanjaympäristöviranomaistensiitäanta-manlausunnonperusteella .

Informaatio­ohjaus ­ ympäristömerkitYritysvoiohjataympäristöasioitaanmyöstiedottamallajavalistamalla .Tätäkutsutaaninformaatio-ohjaukseksi .

Tyypillinenkeino,jonkaavullagraafisenalanyritysvoikertoaulkoisillesidosryhmil-leenympäristöasioistaan,ovatympäristö-merkit .

Suomessaonkäytössäkaksivirallistaympäristömerkkiä:pohjoismainenympäris-tömerkkijaEuroopanunioninympäristö-merkki .

Muitaerilaisiaympäristömerkkejäonkäytössäläheskymmenkunta .Osaniistäonpuhtaastimarkkinointiinliittyviä .

Ympäristömerkkivoiosoittaa,ettätuot-teellaonmyönteisiäympäristöominaisuuk-sia .Kaikkimerkiteivätkuitenkaanteetuot-teestataipakkauksestaympäristö-ystävällistä .

Pohjoismainenympäristömerkki

Pohjoismainenympäris-tömerkkieliJoutsen-merkkivoidaanmyöntäätuotteelletaipalvelulle,jossetäyttääympäristö-merkilleasetetutvaatimukset .

Joutsenmerkinvaati-muksialaadittaessaotetaanhuomioontuot-teenkokoelinkaarenaikaisetympäristövai-kutukset,kehdostahautaan .Vaintuoteryh-mänsäparhaatvoivatläpäistävaatimukset .

Joutsenmerkinvaatimuksettarkistetaan3–5vuodenvälein,jottanepysyvätajan

Page 44: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

42     Työturvallisuuskeskus

tasallalainsäädännönkiristyessäjateknolo-giankehittyessä .Tavoitteenaonpitäämyön-tämisperusteetainaniintiukkoina,ettämerkinsaaneettuotteetovatjatkuvastiympäristönkannaltaparhaimpienjoukossa .

Joutsenmerkinkriteereissäonainause-ampiavaatimuksiatuotteeneriympäristö-ominaisuuksille .Painojenosaltavaatimuksiaonkohdistettumuunmuassapainoproses-sille,käytettävilleraaka-aineillejavalmistet-tavilletuotteille .

PainotaloillemyönnettyJoutsenmerkkitarkoittaa,ettäyritysottaaympäristönhuo-mioontoiminnassaanjatäyttäätiukatympä-ristövaatimukset–mukaanlukienalihankin-nan .Painolaitoksessaotetaanympäristö-kuormitushuomioonkokonaisvaltaisestihyödyntäenraaka-aineetparhaallamahdolli-sellatavallajavaihtamallasaastuttavatjaterveydellehaitallisetaineetparemmiksi .

Joskirjapainotäyttääpainotuotteidenympäristömerkinnälleasetetutvaatimukset,senpainamissatuotteissavoidaankäyttääJoutsenmerkkiä .

Joutsenmerkkikriteeritonvahvistettumyöspainopapereille .

JoutsenmerkinkäyttöoikeudenmyöntääYmpäristömerkintä(Motiva) .

EU:n ympäristömerkkiEU-ympäristömerkki,Euroopanympäristö-merkkiluotiinvuonna1992Euroopanparla-mentinjaneuvostonasetuksella .EU-ympäristömerkkionkäytössäkaikissaEU-jaETA-maissa .

EU-ympäristö-merkkivoidaanmyön-täätuotteelle,joka

täyttääsilleasetetutkriteerit .Nelaaditaantutkimallatuotteenympäristövaikutuksiakokotuotteenelinkaarenajalta .Vaatimus-tasoasetetaanniin,että10–20prosenttiatuoteryhmäntuotteistavoisaadamerkinkäyttöoikeuden .

EU-ympäristömerkkimyönnetäänmäärä-ajaksi .Merkinsaaneitatuotteitavalvotaanjatkuvasti .

Vuonna2011EU-ympäristömerkinkritee-ritonvahvistettuylikahdellekymmenelletuoteryhmällejamerkinkäyttöoikeusonmyönnettylähestuhannelleyksittäiselletuotteelle

JokaisessaEU-maassaonomaorganisaati-onsavalvomassamerkinkäyttöäjahuolehti-massamerkinkehitystyöstä .Suomessamer-kintäähoitaaYmpäristömerkintä(Motiva) .

KierrätysmerkkiKierrätysmerkkionkier-rätyskelpoisiinpakkauk-siinliittyväkansainvälinenmerkki .Silläeioleyhte-näisiäsääntöjä,jamerkinkäyttöonvarsinsekavaa .

Kierrätysmerkkivoitarkoittaa,ettäpakkaussisältääuusiomateri-aaliataiettäpakkauksenvoikierrättää .

Metsien sertifikaatitSuomeenonluotukaksimetsiensertifointijärjestel-mää .Neosoittavat,ettäpuutuleemetsästä,jotaonhoidettuvastuullisellatavalla .

Teollisuudenjametsän-omistajienvoiminonpe-rustettuyleiseurooppalai-nenPEFC-sertifiointijärjes-telmä .SuometmetsistäoliPEFC-sertifitoituvuonna2010jonoin95prosenttia .

YmpäristöjärjestöteivätkuitenkaanolemukanaPEFC-järjestelmässä,vaan

suosivatkansainvälistäFSC-sertifointi-järjestelmää .

FSC-sertifiointivaatiimetsienhoidoltajahakkuiltatiukempialuontoarvojenhuomi-oonottoakuinPEFC-järjestelmä .SuomessaFSC-järjestelmänsertifioinnitkäynnistyivätvasta2010-luvunalussa .

Page 45: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     43

Mihin ympäristönsuojelulaki tähtää?

• Ympäristönsuojelulaillapyritäänkus-tannustehokkaisiinjaenergiaasäästä-viinympäristönsuojelutoimenpiteisiin .

• Päästöjenvähentämisessäkäytetäänparastakäyttökelpoistatekniikkaa(BAT) .

• Teollisuudenpäästöjentorjuntaakos-kevatsäännöksetonvuoden2011alustalähtienkoottuns .IED-direktii-viin .Semääritteleepainojenosaltamuunmuassapäästörajatsekäkäytettä-vänparhaanteknologian(BAT)myösSuomessa .

• Valtionaluehallintoonuudistunut1 .1 .2010 .Alueellistenympäristökeskus-tentehtävätovatsiirtyneetelinkeino-,liikenne-jaympäristökeskuksiin .Alu-eellistenympäristökeskustenympäris-tölupatehtävätjaympäristölupavirasto-jentehtävätovatsiirtyneetaluehal-lintovirastoihin .

• Samantoiminnanympäristöluvatvoihakeanyt”yhdeltäluukulta” .

• Toiminnankaikkiympäristövaikutuksetotetaanhuomioonlupaharkinnassa .

• Ympäristöjärjestöilläjaasukasyhdistyk-silläonmuutoksenhaku-javireillepano-oikeus .

• AluehallintovirastojenlupapäätöksistävalitetaanVaasanhallinto-oikeuteenjasenpäätöksistäKHO:een .

• Kunnatvoivatantaapaikallisiayleisiämääräyksiä(kunnanympäristönsuo-jelumääräykset) .

• Erilupaviranomaisettekevätpäätöksiäjamyöntävätlupiaympäristönsuojelu-lain,maankäyttö-jarakennuslainsekäluonnonsuojelulainnojalla .Myösvesi-taloushankkeet,eräidenkemikaalienmarkkinoilleluovuttaminensekäjättei-denkuljetusjasiirtoovatuseinluvanvaraisia .

YmpäristötiedotePakkauksissaolevanympä-ristötiedotteenavullaval-mistajakertootuotteensisällöstäjaympäristö-ominaisuuksista .

Valmistajavoiitsehar-kita,mitätietojaympäris-tötiedotteessaon .

EU:n energiamerkintäEU:nenergiamerkkiker-toolaitteensähkön-kulutuksen .

Vuonna2010pakolli-nenenergiamerkintäonkodinkylmälaitteissa,pyykinpesukoneissa,kui-vaavissapesukoneissa,kuivausrummuissa,astian-pesukoneissa,lampuissa,uuneissajailmastointi-laitteissa .

Laitteetjaetaanniidenenergiatehokkuu-denmukaanluokkiinA–G .Jää-javiileäkaap-peihinsekäpakastimiinonvuoden2005alustalisättypakollisenamyöserityisente-hokkaatA+jaA++luokat,joihinkuuluvatlaitteetkuluttavatenergiaakaikkeinvähiten .

Luonnonsuojelujärjestöjen merkitYmpäristöjärjestötkäyttä-vättunnuksiaanvarainke-ruussa .Merkkieivälttä-mättäoleosoitussiitä,ettätuoteolisiympäristönkannaltaparempikuinmuut .

EsimerkiksiMaailmanluonnonsäätiönWWF:n

Panda-merkkituotteessatarkoittaa,ettätuot-teenvalmistajatukeetaloudellisestiWWF:ntoimintaa .

SuomenluonnonsuojeluliitonNorppa-merkkiäjaLuonto-LiitonSiili-merkkiäkäyte-täänsamaantapaanelijärjestöjentoiminnantukemiseen .

Page 46: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

44     Työturvallisuuskeskus

– Ympäristöasiat ovat meillä kiinteä osa päivittäistä johtamista ja painamista. Näin toteaa Edita Prima Oy:n johtaja Mika Ruuskanen, joka vastaa pohjois-maisesta Green Edita -ympäristöohjel-masta.

Edita-konsernilähtikehittämäänympäris-töasioidenhoitoajo1990-luvunalkupuolella .Painotalohalusiollatiennäyttäjä .

–Yrityksemmeylinjohtoottijotuolloinstrategiaratkaisuissaanympäristönsuojelunyhdeksikirjapainommeavainalueeksi .Näinolemmehalunneetvastatamyösasiakkaidenvaatimuksiin,Ruuskanentoteaa .

2000-luvunalussaEditahajauttiympäris-tönsuojeluasioidenhoidonpainosalienlattioille .Vastuuannettiinselkeästituotan-nonjohdolle .

Näin Edita Prima Oy:

Ympäristöjohtaminen toiminnan ytimessä

–Minustatämäratkaisuoliaivanoikea .Ympäristönsuojelustaontullutentistäsel-keämminosajohtamistajapainonjokapäi-väistätoimintaa .

Ympäristöasioitakäsitelläännykyisinsään-nöllisestikonserninjohtoryhmässä,osastoko-kouksissajatuotantopalavereissa .

–Ilmanjohdonjakokohenkilöstönaitoasitoutumistaemmeolisiympäristöasioissapäässeetniinhyviintuloksiinkuinmitänytontapahtunut,Ruuskanenkiittelee .

Viimevuosinakokohenkilöstölleonan-nettulaajaakoulutustakestävästäkehityk-sestäjaympäristöasioidenhyvästähoidosta .Työntekijätovatvoineetmuunmuassasuo-rittaaInternet-pohjaisenYmpäristöajokortin .Senonsuorittanutjonoinpuoleteditalai-sista .

Edita-konsernilla on painotaloja Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Edita Prima Oy:n suurin painotalo sijaitsee Vantaalla. Yritys työllistää noin tuhat viestinnän ammattilaista.

Page 47: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     45

Näin Edita Prima Oy:

Ympäristöjohtaminen toiminnan ytimessä

Edita-konsernijulkaisiensimmäisenkatta-vanyhteiskuntavastuuraporttinsavuonna2011 .

Takana jo pitkä prosessiEditakäynnistipitkäjänteisetympäristösuo-jelutoimethankkimallaensimmäiseksiPoh-joismaisenympäristömerkinkäyttöoikeudenpainotuotteissavuonna1993 .

SenjälkeenalkoiISO14001-ympäristöjär-jestelmänrakentaminen .Siihenmeniaikaaparivuotta .Ympäristöjärjestelmäsertifioitiinvuonna1998 .

–Ympäristöjärjestelmäantaatukevanperustansekäympäristöasioidenjohtami-sellejatuotantotoiminnalle .Ilmansitäemmetulisinykyisintoimeen,Ruuskanenkorostaa .

Vuodesta2006lähtienEditaPrimaOyonollutmyösJoutsenmerkittypainolaitos .

WWF:nGreenoffice-järjestelmäotetaankäyttöönpainojentoimistoissavuodesta2011alkaen .

Edita-konsernissanähdäänedelleen,ettäympäristönsuojelueiolehetkenprojekti,vaanalatijatkuvaaarkipäiväistätoimintaayhäparemmanympäristönpuolesta .

YmpäristöasioihinpanostaminenonRuuskasenmukaantärkeäosanointuhat

ammattilaistatyöllistävänviestintäkonserninkehittämistä .

–HaluammeollaPohjoismaidenjohtavaviestintälaitosympäristöasioissa .Tokipy-rimmeympäristövastuullamyösliiketoimin-nankannattavuudenkasvuun .Talousjahyväympäristöasioidenhoitokulkevatmeilläkäsikädessä .Ympäristöasioidenhyvähoitoongraafisentuotannonkohtalonkysymyksiätulevinavuosina .

Keväällä2010toteutetussahenkilöstökyse-lyssänoin90prosenttiavastaajistapititär-keänä,ettäEdita-konsernitoimiiesikuvanaympäristötyössä .

Jatkuvia parannuksiaEditaPrimanpainotaloissakäytännönympä-ristönsuojeluasioidenkäytännönhoidossapyritäänRuuskasenmukaanetenemäänpien-tenaskeltenpolitiikanmukaisesti–tavoit-teenaympäristövaikutustenjatkuvavähentyminen .

Viimevuosinapainopistealueinaovatolleetekologisestikestäväthankinnat,energiatehok-kuus,ilmastoneutraaliusjajätteenminimointi .

–Meilläjätteidenlajittelujakierrätysovatolleetjovuosiarutiinia .Ulkopuolinenjätealanpalveluyrityshoitaajätteethyötykäyttöönmahdollisimmantehokkaasti .Kaikkiongelma-jätteetpuolestaanviedäänasianmukaiseenhävitykseenEkokemiin .

KaatopaikkajätettäEditaPrimantuotan-nossaeinykyisinenääsynny .

Reprossafilmitovatjopitkäänolleethisto-riaa .Tiedostottulostetaansuoraanpainole-vyille .CTP-tekniikkaonmerkittävästivähentä-nytkemikaalienkäyttöäjahelpottanuttyöntekoa .

Mineraalipohjaisetpainoväritonvaihdettukasvipohjaisiinväreihin .Pesuaineetonmuu-tettuselvästiaiempaavähemmänliuottimiasisältäviksi .

Pakkausjätettäonpyrittyvähentämäänmuunmuassasiirtymälläastioissaaiempaasuurempaanpakkauskokoon .Isotväriainekon-titkiertävät .

Mika Ruuskanen toimii pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtajana.

Page 48: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

46     Työturvallisuuskeskus

TulevaisuudenhaasteenaEditassanähdäänennenmuutakustannus-jaekotehokkuus,jotkavoidaansaavuttaapienentämällähuk-kaajaenergiaasäästämällä .

–Erityisenhyviätuloksiaenergiansääs-tössäolemmesaavuttaneetRuotsissasijaitse-vissapainoissammemuunmuassavalaistustajailmastointijärjestelmiäuusimallasekäotta-mallaprosesseissasyntyvälämpötalteen .EsimerkiksiVästraArosinpainossammeener-giankulutuskäytettyäpaperikiloakohdenonlaskenutvuodesta2002peräti73prosenttia .

Ilmastoneutraalius vuonna 2010Edita-konsernionselvittänyttoiminnastaanaiheutuvathiilidioksidipäästötvuodesta2008lähtien .

–Asetimmekunnianhimoiseksitavoit-teeksi,ettäolemmejatkossahiilineutraaliyritys .Keskusteluilmastonmuutoksestajasenvaikutuksestaherättimeidät .EtenkinRuotsinpainoissammeoltiinaktiivisia,Ruuskanenkertoo .

Hiilineutraaliustarkoittaa,ettäyrityslas-keeomathiilidioksidipäästönsä,ryhtyyvä-hentämäänniitäjakompensoijäljellejäävätpäästötrahoittamallahankkeita,jotkalisää-vätuusiutuvienenergialähteidenkäyttöä .

–Ensimmäinenhiilijalanjäljenlaskentaonaikaisourakka,muttakunlaskentamallitonsaatuvalmiiksijaosaksitaloushallinnonrutiineja,työhelpottuuselvästi .

Vuonna2010EditankaikkipainolaitoksetSuomessajaRuotsissaovatsaavuttaneethiilineutraaliuden .

Edita-konsernimaksoihiilidioksidipääs-töistäänkompensaatiota,jokakäytettiinYK:nvalvomanaIntiassaAndhraPradeshissasijaitsevanmaatalousjätteestäenergiaateke-vänbiovoimalanrahoittamiseen .

–Tavoitteemmeon,ettäpyrimmeedel-leenvähentäähiilijalanjälkemmesuuruutta .Haasteellisintaonvähentääpainolaitoksiinostetunenergian,työmatkaliikenteenjakuljetustenaiheuttamaailmastokuormaa .

Vuonna2009EditanPrimaOy:nkoko-naispäästötolivatnoin1250tonniahiili-dioksidia .Siitätyömatkaliikenteenosuusolinoinkolmannes,sähkönjakaukolämmönosuusreiluneljännesjakuljetustennoinneljännes .

Edita-konserninhiilitasejulkaistaanjat-kossaosanayhteiskuntavastuuraporttia .

–Hiilijalanjälkipaljastaa,ettämeilläonympäristöasioissavieläpaljontekemistä .Pitkästäkokemuksestahuolimattaolemmevastaalussa .Suuntanäyttääolevankylläihanoikea .

Editan työntekijät ovat voineet suorittaa In-ternet-pohjaisen Ympäristöajokortin. Vuon-na 2011 sen oli suorittanut jo noin puolet editalaisista.

Page 49: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     47

2. Elinkaariajatteluun

• Elinkaariajattelu kestävää kehitystä • Painotuotteidenympäristövaikutukset • Kokonaisvaltaista ympäristöjohtamista

•Painotuotteiden hiilijalanjälki • Sanomalehden elinkaarivaikutukset • Aikakausilehden elinkaarivaikutukset • Energian käyttö aiheuttaa puolet

hiilijalanjäljestä • Graafisen alan säästömahdollisuuksia • Tulevaisuuden haasteet • Ympäristöjärjestelmä tuo myös euroja

Page 50: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

48     Työturvallisuuskeskus

Elinkaariajattelunydinvoidaanpukeamuuta-maansanaan:kehdostahautaantaimieluitenkehdostakierrätyksenkauttauuteenkehtoon .

Tuotteenelinkaarialkaaraaka-aineestajapäättyytuotteenhylkäämisenkauttauusiokäyt-tööntaijätteidenkäsittelyyn .

Elinkaariarviointiavoidaankäyttäähyödyksierityisestituotesuunnittelussajaympäristön-suojelunkehittämisessä .Kirjapainoissatavoit-teenaontuotteentuotanto-jakäyttöhistorianhallitseminenkokonaisuutena .

Tärkeäosaelinkaariarviointiaonhiilijalan-jäljenlaskenta .Hiilijalanjälkikuvaatuotteen,toiminnantaipalvelunaiheuttamaakasvihuone-kaasukuormaa .

Aluksielinkaariajatteluakäytettiinyrityk-sissälähinnäetsittäessätuotteestaominaisuuk-sia,joitavoitaisiinkäyttäähyväksimarkkinoin-nissa .Vähitellenyrityksetovatalkaneettoteut-taaelinkaariajatteluamyöstuotekehityksessä,

Elinkaariajattelu on kestävää kehitystä

tuotannonsuunnittelussajaekotehokkuus-toiminnassa .

Nykyisinelinkaariajattelustaontullutkes-keinenosayritystenstratekistajohtamistajaympäristöasioidenhallintajärjestelmää .Elin-kaariajattelunmukaangraafisenalanyrityksenympäristövaatimuksetulottuvatmetsistäainakaatopaikoilleasti .

Elinkaariarvioinnillaselvitetään ympäristövaikutuksiaElinkaariarvioinninavullapyritäänselvittä-määnjaarvioimaantuotteenelinkaarenaikai-setmahdollisetympäristövaikutukset .Tuot-teentarvitsemialuonnonvarojajaenergiaasekäpäästöjätarkastellaankokomatkanajan–kierrätystuotteidenosaltajopakehdostakehtoon .

Käytännössäelinkaarianalyysisisältääuseitaosavaiheita .Ensinmääritetäänanalyy-

Page 51: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     49

sintavoitteetjalaajuus .Senjälkeenselvite-tääntuotteenelinkaarenaikaisetraaka-aine-jaenergiatarpeet,päästötjajätteet .Luokitte-lunavullayhdistelläänjatiivistetääninven-taarilistaekotaseeksi .Tämänjälkeentehdäänpäätelmiätuotteenympäristövaikutuksistajaetsitäänhavaittuihinongelmiinratkaisu-keinoja .

Yrityksetvoivatkäyttääelinkaariarvioin-nintuloksiasekäsisäisiinettäulkoisiintar-koituksiin .Jostavoiteonesimerkiksituotan-nonekotehokkuudenkehittäminen,valitaantulostenperusteellaneominaisuudet,joitajatkossalähdetäänparantamaan .

Elinkaariarvioinnintekoeiolesuinkaanon-gelmatonta .Keskeisetvaikeudetliittyvätetenkinkäytetyntiedonlaatuun,menetelmi-enluotettavuuteenjaympäristövaikutustenyhteismitattomuuteen .Yhtäyksiselitteistämalliaelinkaariarvioinnintekemiseeneimyöskäänoleolemassa .Tulostensoveltami-nenkäytäntöönonainayrityskohtaista .

Elinkaariarvioinnintekoonkuitenkinjärkevääjakannattavaa .Seonparhaimmil-laanoppimisprosessi,jossayritysvoiitseselvittäätuotantonsaympäristövaikutuksetjapyrkiäratkaisemaanilmenneetongelmat .

Vaikkagraafistaalaapidetäänympäristön-suojelunkannaltamelkoongelmattomana,onongelma-alueettunnustettavarehellisestijakehitettävätuotantoavastuullisestikestä-vänkehityksenperiaatteitanoudattaen .Painotuotteenelinkaariarvioinnintuloksetantavathyvätlähtökohdatympäristönsuoje-lutyölle .

Painotuoteonympäristömielessäkoko-naisuus,jokayhdistäägraafisenteollisuudenjametsäteollisuuden .Painotuotteenelinkaa-reenvaikuttaamonitekijä:• metsänkasvujapuunkorjuu• massanjapaperintuotanto• energiantuotanto• painotuotteenvalmistaminen• kuljetukset• loppukäyttöjasijoitus .Painamisenjapainotuotteidenympäristövai-kutuksiasyntyyluonnonvarojenkulutuk-sesta,prosessipäästöistäsekäjätteistä .

Seuraamallapainotuotteenympäristövai-kutuksiakokoelinkaarenajanvaihevai-heeltavoidaansaadakuvagraafisenalankeskeisistäympäristöongelmistajavoidaanmyöslöytääniihinoikeinkohdistettujaratkaisuja .

Analyysin vaihe

Tavoitteiden määrittely ja rajaukset

Ekotaseen (elinkaari-inventaari) laatiminen

Vaikutusten luokittelu, kuvaaminen jaarvottaminen

Tulosten soveltaminen

Elinkaariarvioinnin vaiheet

Sisältö

• miksi elinkaarianalyysi tehdään?• mihin tuloksia käytetään?• miten tutkittava järjestelmä rajataan?• vertailuperusteen määrittely?

• luettelo:       • raaka-aineista       • energiasta       • tuotteista       • päästöistä ilmaan (mm. kasvihuone kaasupäästöt),  

              veteen, maaperään       • jätteistä• vaikutusten luetteloiminen• vaikutusten kuvaaminen• päästöjen luokitteleminen riskinarvioinnin   perusteella• vaikutusten kohdentaminen• vaikutusten merkityksen arvioiminen

• tulosten hyödyntäminen käytännössä• ymäristövaikutusten vähentäminen

Page 52: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

50     Työturvallisuuskeskus

Graafisenalanympäristövaikutuksiavoidaantutkiaelinkaariarvioinninavulla .Ekotaseellasaadaanhyväkuvasiitä,missävaiheessajamitenpainotuotekuormittaaympäristöä .Hiilijalanjälkipuolestaankertoopainotuot-teenkasvihuonekaasupäästöt .

Painotuotteenelinkaarialkaametsästäraaka-aineidenhankinnastajapäättyykierrä-tyksenkauttauusiokäyttööntaihävityksenkauttakaatopaikalle .

Metsien käyttö ja ympäristöPaperinraaka-ainepuuonuusiutuva,myrky-tönjaluonnossahyvinhajoavaluonnontuote .Metsilläonmyöstärkeämerkityskasvihuo-neilmiöntorjunnassa .Etenkinnuoret,kasva-vatmetsätsitovattehokkaastihiiltäjavähen-tävätilmastonlämpenemistäaiheuttavienkas-vihuonekaasujenmäärääilmakehässä .

Suomellemetsätovat"vihreääkultaa", jonkavaraanyhteiskunnantaloudellinenkehitysja

Ympäristövaikutukset elinkaarivaiheittain

hyvinvointionpitkältirakennettu .Metsäteolli-suudentuotteidenvienninarvoolivuonna2010noin19miljardiaeuroa .Metsäteollisuus-tuotteidenosuusmaammeviennistäolinoin20prosenttia .Osuusonlaskenutselvästipa-rinkymmenenviimevuodenaikana .

Suomenmetsävaroistakäytetäänmassanjapaperinvalmistukseennoin50prosenttia,sahatavaraksijalevyiksi40prosenttiajapoltto-puuksisekämuuhunkäyttöönnoin10pro-senttia .

VuosittainmetsätkasvavatSuomessalähes100miljoonaakuutiota .Hakkuutjaluonnon-poistumaolivat2000-luvunalussakeskimäärinnoin60miljoonaakuutiotavuodessa .

Metsiähakattiinvuonna2010yhteensänoin730000hehtaarinalueella .Niistäpäätehak-kuitaolinoin170000hehtaaria .Avohakkui-denosuuspäätehakkuistaoliyli80prosenttia .

Nykyisethakkuumääräteivätsinänsäoleuhkametsientilalle .Kestävänmetsätalouden

Graafisen alan yritys-tenelinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ulottuvat metsistä paino-tuotteiden hävitykseen ja loppukäyttöön asti.

Page 53: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     51

Ympäristövaikutukset elinkaarivaiheittain

perustaksieiriitäkuitenkaanpelkkäpuumää-ränkasvu,vaanonhuolehdittavamyösmet-sienekologisestakestävyydestä .

Suomalaistametsänhoitoaonarvosteltuviimevuosikymmeniävoimakkaasti .KritiikinkärkionheitettyKeski-Euroopanlehtitaloistajaympäristöjärjestöistä .Metsienmonimuotoi-suuttaovatvähentäneethakkuidenkohdistu-minenvanhoihinmetsiin,soidenojituksetjatehometsänhoito .

Suomalaisenmetsänhoidontavatovatalka-neetmuuttuamm .Rionympäristökokouk-sessavuonna1992solmittujensopimustenvaikutuksesta .Suomionsitoutunutharjoitta-maanekologisestikestäväämetsätalouttajasuojelemaanmetsienmonimuotoisuutta .

ValtioneuvonhyväksymänKansallisenmetsäohjelmantarkoituksenaonkehittäämetsienhoitoa,käyttöäjasuojeluasiten,ettätaloudellinen,ekologinen,sosiaalinenjakult-tuurinenkestävyysotetaanhuomioonmetsiähyödynnettäessä .

Metsienmonimuotoisuudensuojelunta-voitteenaonsäilyttääjatarvittaessapalauttaaSuomenluonnolleominainenekosysteemien,luontotyyppien,eliölajienjaniideneri-laistenkantojenvaihtelu .

Vuonna2010maammevarsinaisestamet-sämaastaolitiukastisuojeltunoin4,5pro-senttiaelilähesmiljoonahehtaaria .Suojelu-alueetovatkeskittyneetPohjois-Suomeen .

Luonnonsuojelulainjametsälakienuudista-minen1990-luvullatähtäsimm .metsiensuo-jelunjabiologisenmonimuotoisuudentur-vaamiseenkokomaassa .Samaanpyrkivätvanhojenmetsiensuojeluohjelmat,eurooppa-lainenNatura2000-verkostosekäEtelä-Suo-menmetsienmonimuotoisuudensuojeluoh-jelmaMETSO .

Metsälainmukaanluonnonmonimuotoi-suuttaonylläpidettäväkaikissametsissäosanaluonnonkestävääkäyttöä .Pääasiallisinahakkuutapoinasuositaannykyisinmetsikkö-kohtaisiakasvatushakkuitajauudistushak-kuita .Arvokkaitaluontokohteitaeliavainbio-tooppeja,jotkapitääsäästää,onkeskimäärinnoinviisiprosenttiakorjuualueidenpinta-alasta .

Massan ja paperin tuotantoMassanjapaperintuotantoonympäristövai-kutuksiltaangraafisentuotteenelinkaarenselvästimerkittävinvaihe .Mekaanisenmassanjapaperinvalmistuksenosuuspainotuotteenkokonaispäästöistäonkutakuinkinpuolet .

Vuonna2010Suomenmetsäteollisuustuottimekaanistamassaajaselluayhteensänoin8miljoonaatonnia .Paperiajakartonkiavalmistettiinnoin12miljoonaatonnia .Siitävientiinmeniyli90prosenttia .Vienninarvoolinoin11miljardiaeuroa .

SanomalehtipaperivalmistetaanSuomessayleensäkuusestahierretystämekaanisestamassasta,johonlisätäännoin60prosenttiakierrätyskuitua .Massaaeivalkaistaeikäsano-malehtipaperiapäällystetä .Sanomalehtipaperivoidaanvalmistaamyöstäysinkierrätyskui-dusta–Suomessaongelmanaonkierrätyskui-dunrajoitettusaatavuus .

Painopapereissaonyleensäpuoletmekaa-nistakuusestatehtyämassaajapuoletmän-nystävalmistettuakemiallistamassaaelisel-lua .Uusiomassavalkaistaanyleensähappipoh-jaistenkemikaalienjaotsoninavulla .Kloorivalkaisustaonluovuttuympäristösyistä .Kierrätyskuituvalkaistaantarvittaessavetyper-oksidillatainatriumeditioniitillä .

Aikakausilehtipaperit–esimerkiksipäällys-tämättömätSC-tyyppiset–tehdäänpääasiassaselluloosastalisäämällämassaantäyteaineita,esimerkiksikaoliinia20–30prosenttia .LWC-tyyppinenpaperipäällystetäänohuella kaoliinipinnoitteella .

Hienopaperienraaka-aineonläheskoko-naanvalkaistuaselluloosaa .

Metsäteollisuuskuluttaarunsaastienergiaa .Metsäteollisuudenosuussähkönkokonaisku-lutuksestaSuomessaonnoin30prosenttia .

Erityisenpaljonsähköäkuluumekaanisenmassanvalmistuksessa .Sitätehdäänjokohier-tämällätaihiomalla .Kuitujenirrottamisessaapunakäytetäänlämpöäjahöyryä .

Päästötetenkinilmaansyntyvätpääasiassaenergiantuotannossaeivätkäitsemassanjapaperinteossa .Mekaanisenmassanvalmistusviemerkittävänosamaammesähkönkulu-tuksesta .

Page 54: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

52     Työturvallisuuskeskus

Selluloosantekosensijaanonenergiaoma-varaista,koskaosapuusta(mustalipeäjakuori-puu)poltetaan,muttaselluntekoaiheuttaaedelleenpäästöjäsekävesiinettäilmaan .

Suomenmassa-japaperiteollisuudenpääs-tötvesistöihinjailmaanovatpienentyneethuomattavastikahdenkymmenenviimevuo-denaikana .

Vuoden1992tasoonverrattunailmaanpääs-seettyppioksiditovatlaskeneet25prosenttia,rikki85prosenttia,hiukkaset85prosenttia,fossiilinenhiilidioksidi44prosenttiatuotettuatonniakohti .Kaatopaikkajätteidenmääräonvähentynyt85prosenttiajaprosessivedenkäyttö50prosenttiatuotettuatonniakohti .

Vuonna2010Suomennoin76miljoonantonninkasvihuonekaasupäästöistämet-säteollisuudenosuusolialle10prosenttia .

Vesiensuojelussasuomalainenmetsäteolli-suusonnykyisinmaailmanhuippua .Kaikkiensellutehtaidenjaläheskaikkienpaperi-jakar-tonkitehtaidenjätevedetkäsitelläänbiologisillapuhdistusmenetelmillä .Hienopaperitehtaillaonkäytössäänyleensäkemiallisetpuhdista-mot .Päästötvesiinovatpienentyneetmurto-osaantilanteesta,jokavallitsivielä1970-luvulla .Tämänäkyyjärvienjajokientilanparantumi-sena .MetsäteollisuudenosuusSuomenvesistö-

jenkokonaisravinnekuormituksestaonnykyi-sinenääalleviisiprosenttia .

Selluteollisuuspyrkiiedelleenvähentämäänvedenkulutustajapienentämäänpäästöjätuotantoprosessejakehittämällä .Tavoitteenaonns .suljettujenkiertojenkäyttöönottojolähivuosienaikana .

Metsäteollisuusoninvestoinuttehtaidenympäristönsuojeluun2000-luvullakeskimäärin150miljoonaaeuroavuodessa .Ympäristöinves-tointienosuusonollutkeskimäärinnoin7–10prosenttiaalankaikistainvestoinneista .BAT-periaateeliparasmahdollinenteknologiaonnykyisinlaajastikäytössä .

Suurinosametsäteollisuudenympäristön-suojeluinvestoinneistaonnykyäänerilaisiaprosessiensisäisiäkehittämishankkeitajavainnoinkolmannesperinteisiäpäästöjenpuhdis-tamiseentähtääviähankkeita .

Ympäristönsuojelustaontullutentistäsel-vemminosametsäteollisuudennormaaliatoi-mintaa .Ekotehokkuudellaonentistäsuurempipainoarvo .

Painamisen raaka­aineet ja ympäristöGraafisenalanyrityksetkäyttivätvuonna2010yhteensänoin512000tonniapainopa-peria .Sevastaanoin2,2–2,8miljoonaapuu-

Paperinvalmistuksensuurimmatympäristö-ongelmatovatelinkaarianalyysienjaekota-setutkimustenperusteella:• vanhojenmetsienmonimuotoisuuden

säilyminen• talousmetsienekologisestijasosiaalisesti

kestävähoito• energiantuotannonhiilidioksidipäästöt• ekotehokkuustuotannossa• päästötvesistöihin .Paperinvalmistuksenympäristövaikutuksiavoidaanvähentääedelleenseuraavillakeinoilla:• metsiensuojeluakehittämälläja

tehostamalla

Paperinvalmistuksen suurimmat ympäristöongelmat

• hoitamallatalousmetsiäniin,ettänevoidaansertifioida

• kehittämälläuusiaaiempaaekologisem-piamenetelmiätalousmetsienhoitoon

• kehittämälläuusiaaiempaaekologisem-piahakkuumenetelmiä

• suosimallauusiutuviaenergialähteitäjamaakaasuaenergiantuotannossa

• sähkönjalämmönyhteistuotannolla• jätevesienkäsittelyäedelleentehosta-

mallatehdasprosessiensuljettujakier-tojakehittämällä

• uusiaentistäekotehokkaampiaproses-sejajaekologisiatuotteitakehittä-mällä .

Page 55: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     53

kuutiometriä .Metsääkaadettiintätävartenarvioltanoin10000hehtaarinalueelta .

Suomalainenkuluttaavuodessakeskimäärinnoin230–240kiloapaperiajakartonkia .PuutatähäntarvitaanJaakkoPöyryConsultingOy:nlaskelmienmukaannoin200kiloa .Tälläpuu-määrällävoisilämmittääsaunan14–15kertaa .

Painamiseentarvitaanpaperiakeskimäärin1,1–1,5tonniayhtävalmistatuotetonniakoh-den .Pienimmillääntarveonsanomalehtientuotannossajasuurimmillaankirjojentuotan-nossa .Paperintarveriippuutuotteenraken-teesta,painosmäärästäjapainotekniikasta .

Vuonna2010graafinenalakäyttiyhteensä10,7miljoonaakiloaerilaisiapainovärejä .

Painovärejäkuluukeskimäärin18–20kgyhtäpaperitonniakohdenelipainovärinosuusvalmiinpainotuotteenkokonaispainos-taonallekaksiprosenttia .Painovärinkulutusaikakausilehti-,kirja-jamainospainotuotepai-noissaonvähentynytmerkittävästi .

Tietokonepohjaisetvärienhallintaohjelmatovatvähentäneetpainovärientarvettasekämyöshukkapaperinmäärää .

Arkkipainojavartenonkehitettykasviöljy-pohjaisiapainovärejä,painotelojenpuhdistus-laitteitasekäpesunesteidentislauslaitteita .Niidenkäyttövähentääkirjapainonkuormi-tustaympäristöön .Kemikaalittomatprosessitovatyleistymässä .

Hyväprosessinhallintajamateriaalinkäsit-telyovatekotehokkuudenjaympäristönsuoje-lunkannaltakeskeisiäasioita .Laadukasjahäiri-ötöntuotantoedistävätmyöstyöturval-lisuutta .

Elinkaariajattelunulottaminentuotteidenjatuotannonsuunnitteluunauttaavähentämäänhävikkiä .Hyväänsuunnitteluunkuuluumyösoikeidenarkkikokojenvalintajatarpeettomienylipainostenvälttäminen .Näinvoidaanvähen-täätuotteenympäristövaikutuksiakokoelin-kaarenajalta .

Painamisen energiankulutusPainoissatarvitaanverratenpaljonenergiaapainokoneidenpyörittämiseen,painovärienkuivaukseen,savukaasujenpolttoonjakiin-teistöjenlämmitykseen .

Keskimäärinpuoletenergiastameneepainoprosessiinjanoinpuoletlämmitykseen .

Energiaakirjapainoissakuluukeskimäärinnoin0,5MWhtuotetonniakohden .Energi-asyöppönäpidettypaperinvalmistustarvitsienergiaamoninkertaisestielinoin3–5MWhtuotetonniakohden .

Energiankulutusriippuumerkittävästipainonintegroitumisasteesta,talotekniikastajailmanvaihtoratkaisuista .Uusissakirjapaino-kiinteistöissäenergiaakuluuyleensäselvästivähemmänkuinvanhoissa .

Voiennakoida,ettätulevaisuudessaympä-ristötietoisetkuluttajatvoivatasettaayhätiukempiavaatimuksiamyöspaperin-japai-notuotteidenvalmistuksessakäytetylleener-gialle,etenkinsähkölle .

Energiankulutuksestalöytyygraafisellaalallaedelleenselkeitäsäästökohteita .Hukka-lämpöävoidaansaadatalteenmuunmuassalämmöntalteenotonjailmastointiautomatii-kanavulla .Sähkönkulutustavoidaanvähen-tääesimerkiksiuudenohjaustekniikanjaautomaationavulla .

Painojen päästöt ilmaanGraafisenalankasvihuonekaasupäästötolivatvuonna2005noin670000tonnia .Ns .ENVI-MAT-mallinmukaanpaperi-japainotuottei-denosuuskokoSuomenkasvihuonekaasu-päästöistäolinoin0,5prosenttia .

Ns .VOC-päästöjä(Volatileorganiccom-pound)syntyypainoissapääasiassapainovä-rienkuivuessasekäpesunesteidenjakostutus-vesienorgaanistenyhdisteidenhaihtuessa .KirjapainojenosuusSuomenVOC-päästöistäolivuonna2010vainmuutamanprosentinsuuruusluokkaa .SuurinosaVOC-päästöistätuleeliikenteenpalamattomistapolttoaine-jäämistä .

VOC-päästöjävoidaanvähentääkäyttämällämahdollisimmanvähänhaihtuvialiuottimiasisältäviäpainovärejäjapesunesteitä .Isopro-panolinkäytölleonolemassavaihtoehtoja,muttanevaativatprosessinsäätöäjatyötapo-jenmuutoksia .

Heatset-painoissahaihtuvatliuottimetjälki-poltetaanerimenetelmien .NäinVOC-pääs-

Page 56: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

54     Työturvallisuuskeskus

töistäpäästääneroonläheskokonaan .Uusissaheatset-rotaatioissajälkipoltinonintegroituuuniin .

Syväpainoissapainovärinliuottimenakäy-tetääntolueenia,jonkakorvaamiseeneitois-taiseksiolelöydettytaloudellistaratkaisua .Syväpainoissaonjärjestettytehokasliuotti-mientalteenotto .

Painojen päästöt vesiinGraafinenalallavettäkuluuilmankostutuk-seen,pesuihin,kemikaalienlaimennukseen,offsetpainoissapainolevyjenkostutukseensekätalous-jasaniteettivesinä .

Kemikaalienkäyttömäärätjäävätpainoissauseinvähäisiksituotettuatonniakohden .Kemikaalitovattyypillisestirunsaallavedellälaimennettuja .

Kemikaaleistasyntyvännestemäisenjät-teenmääräonkymmenenviimevuodenaikanaollutlaskeva .

Graafisenalanyrityksetonyhdistettyyleensäkunnallisiinviemäriverkostoihin .Eräissäkunnissajätevesienlaskemistaviemä-riinonviimevuosinakiristetty .

Käytetytpesunesteetjaliuottimettoimite-taanongelmajätteinäerilliseenkäsittelyyn .Suomessaonkehitettyoffsetpainoillepesu-nesteentislauslaite,jonkaavullakäytettypesunestevoidaanottaauudelleenkäyttöön .Näintarvittavanpesuaineenmäärävähenee .

Vedenkulutuksenvähentäminenontule-vaisuudessahaastegraafisenalanyrityksille .Seedellyttäähyvääprosessinsuunnitteluaja-hallintaasekähyväätuotantotekniikkaa .

”Vedettömät”elins .kuivaoffsetpainoko-neetovatalkaneetaivanviimevuosinayleistyä .

KuljetustenympäristövaikutuksetKuljetuksetliittyvätpainotuotteenelinkaa-renkaikkiinvaiheisiin:puuhaetaanmetsästäpaperitehtaalle,paperirullatkuljetetaantehtaaltapainotaloon,valmiittuotteetpai-nostakuluttajillejaedelleenkierrätykseentaikaatopaikalle .

Kuljetuksetkuormittavatympäristöäeten-

kinlisäämällähiilidioksidi-jaVOC-päästöjäsekätypenoksidipäästöjäilmaan .

Logistiikkaajajakelureittejäkehittämällävoidaanvähentäätyhjänäajoa .Painotalojensijaintimahdollisimmanlähelläkuluttajiajapaperintuotantoavähentääkuljetustentar-vetta .

Yhteisjakeluttehostavatkuljetustoimintaa .Jakeluissaonsyytäkäyttääoikeankokoisiakuljetusvälineitä .Kiskokuljetustensuosimi-nenonympäristövaikutustenkannaltaperusteltua .

Kuljetuskalustonsäännöllinenhuoltami-nenjatyhjäkäynninvälttäminenvähentävätosaltaanturhaaenergiankulutustajapäästöjäilmaan .

Painojenhiilijalanjäljenkannaltaoleellistaonmyösmitentyöntekijätkulkevattyömat-kansa–mitävähemmänomaaautoakäyte-tään,senpienempihiilijalanjälkion .

Graafisen alantuottamat jätteetTilastokeskuksenselvityksenmukaangraafi-nenteollisuusonvainpienijäteaineidentuottajaSuomessa .Senosuusonalleprosen-tinteollisuudenkokonaisjätemäärästä .

Ympäristöasiansahyvinhoitaneessakirja-painossasyntyykaatopaikallemenevääjätettäalleyksiprosenttijätteidenkokonaismäärästä .Läheskaikkijätteeteliyli99prosenttiamene-vätnykyisinhyötykäyttöön .

Kaatopaikoillegraafisenalanparhaistatuotantolaitoksistaviedäänjätteinänykyisinvainruokalajätteitä .

Syntyvänjätteenmääräriippuutuotteenraaka-aineestajavalmistustekniikasta .Merkit-tävingraafisenalantuottamajäteonpaperi .Hylkypaperinmäärääonpyrittyvähentämäänajanjarahansäästämiseksi .Kunesimerkiksipainokoneenautomaatiotaparannetaan,saa-daanaloitushylynmääräselvästivähenemään .

Jätepaperintalteenottojakierrätysonjärjestettykirjapainoissahyvin .Kaatopaikoilleeipaperiajuurikaankuljeteta .

Myösoffsetlevyjenjasyväpainopinnanmetalliainestentalteenottojakierrätystoimiitehokkaasti .

Page 57: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     55

Hyväsyntypaikallatapahtuvalajitteluantaaparhaanmahdollisuudenjätteidenhyödyntä-miseen .Seonmyösmonenjätelajin–esimer-kiksipaperin,pahvinjaalumiinin–osaltataloudellisestikannattavaa .

Jätelainmukaantuotantolaitostentuleepyrkiäensisijaisestijätteidenmääränvähentä-miseen .Materiaalienkäytönminimointionjärkevätapasäästääluonnonvarojajapienen-tääympäristökuormitusta .Jätelainmukaantoissijaisenatavoitteenaonsyntyvänjätteenhyödyntäminenjakierrätys .Vastakolmantenavaihtoehtonaonjätteenasianmukainenlop-pukäsittely,esimerkiksipolttotaisijoittami-nenkaatopaikalle .Josjätteitäpoltetaan,onkäytettäväuusintatekniikkaajasavukaasutonpuhdistettava .Eloperäinenjätetulisikompostoida .

Ongelmajätteetkäsittelyyn Ongelmajätteitäkirjapainoissasyntyy2–10kiloatuotetonniakohden .Seonalleprosen-tinalankokonaistuotantomäärästäjavähem-mänkuinviisiprosenttiasyntyvänjäte-jajäteraaka-aineenmäärästä .

Ympäristöministeriönpäätöksenmukaanvaarallisiaongelmajätteitäovatmuunmuassakaikkikäytöstäpoistetutkemikaalit,vaarallis-tenaineidenjäämiäsisältävätpakkauksetsekävalokuvakemikaalijätteet .

Ylijäämäpainoväritonniinikäänotettavatalteen .Netoimitetaanongelmajätelaitokselletaikierrätetäänuusiokäyttöönsuodattamallajasekoittamallaväritehtaallamustanpainovä-rinjoukkoon .Painovärijätettäsyntyyenäänoin100–400grammaatuotetonniakohden .Painoväritankitovatnykyisinuudelleentäy-tettäviä .

Pesurätitvoidaantoimittaapesulaan,jokapeseenejapoistaaniistäliuottimet .Osapai-noistakäyttääkertakäyttöisiäkuituliinoja .

Kaikkivaarallisetjätteetonjätelainmukai-sestitoimitettavaerilliseenkäsittelyyn,esi-merkiksiEkokemOy:nongelmajätelaitokseenRiihimäelle .

Tietokonepohjainensivunvalmistusonvähentänytmerkittävästimyösongelmajättei-

densyntyä .Teknisenkehityksenmyötäkemi-kaaliensekävaloherkkienfilmienjapaperei-denkäyttöonloppunutkutakuinkinkokonaan .

Täysinsähköinensivunvalmistussäästäämerkittävästiympäristöä .

Painotuotteiden ongelmia ympäristönäkökulmasta

Painotuotteidenvalmistuksensuurimpiaympäristöongelmiaovatelinkaarianalyy-sienjaekotaselaskelmienmukaan• verratensuuriraakavedentarve• liuottimetjapesunesteidenkulutus• hylkypaperin(painettumakulatuuri)

määrä• verratensuurienergiankulutusja

hiilidioksidipäästöt .Painotuotteidenvalmistuksenympäristö-vaikutuksiavoidaanvähentää• käyttämälläuusiutuviaenergiamuotoja• panostamallaenergiansäästöönjatuo-

tannonekotehokkuuteen• vähentämällämateriaalienjaraakave-

denkäyttöä• uusillalämmöntalteenottojärjestelmillä• käyttämälläympäristöävähemmän

kuormittaviamateriaaleja,esimerkiksikasviöljypohjaisiapainovärejäjapesunesteitäsekäisopropanolinkorvikkeita

• pyrkimällävähäkemikaaliseentaiko-konaankemikaalittomaanpainamiseen

• automaatiollajasäätämälläprosessitkuntoon

• ottamallakäyttöönvedetönpainaminen

• kehittämälläuusiatalteenottojärjestel-miäjapuhdistusmenetelmiäerityisestihaihtuvilleliuottimillejakemikaaleille

• painaminentarpeenmukaan(POD)• integroimallapaperinenjasähköinen

viestintä .

Page 58: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

56     Työturvallisuuskeskus

– Lähtökohtana meillä on, että pidäm-me sen minkä lupaamme ja kannamme vastuumme – myös ympäristöasioissa. Pyrimme siihen nyt sertifioidulla, ko-konaisvaltaisella toimintajärjestelmällä. Näin toteaa Sanomapainon tekninen johtaja Hannu Saarnilehto.YmpäristönsuojelueioleSanomapainossamikäänuusiasia .Jo1990-luvunpuolivälissälaadittiinensimmäinenympäristökäsikirja .

–Toiminnanpainopisteolitähänaikaanvieläjätteissäjakierrätyksessä .Halusimmetokijotuolloinollakokoajanaskelenedellälainsäätäjää,Saarnilehtototeaa .

Sanomapainossahavaittiinmuutamavuosisitten,ettäympäristöasiatovatpaljonmuutakinkuinjätteitä .Yritystenyhteiskun-tavastuuolitullutaiempaatärkeämmäksiasiaksi .

Näin Sanomapaino:

Kokonaisvaltaista yritysvastuujohtamista

–Enääeiriittänyt,ettävakuutimmeasiak-kailleympäristöasioidenolevanSanomapai-nossakunnossa .Tarvittiinulkopuolisento-dentamaanäyttöä,vaikkaolimmetehneetjopaljonympäristöasioideneteen .Meiltäalkoimennäturhanpaljonaikaaselittelyyn .

Sanomapainonjohtoryhmäpäättivuoden2008lopussa,ettäkaikkiinviiteenpainoonryhdytäänrakentamaankokonaisvaltainenympäristö-,työturvallisuus-jalaatuasioidenjohtamis-jahallintajärjestelmä .

SaarnilehtoluetteleeKOHO3–projektinympäristötavoitteita:• yhtenäisettoimintatavatviiteen

painolaitokseen• ympäristöriskienhallinta• ympäristöargumenttienkäyttö

kilpailutekijänä• viranomaisvalvonnansiirtäminenosin

Sanomapaino sai kesäkuussa 2010 sertifioinnit ISO 14001 -ympäristöjärjestelmälle, OHSAS 18001 -työturvallisuusjärjestelmälle ja ISO 9001 -laatujärjestelmälle.

Page 59: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     57

omaksiauditointitoiminnaksi• proaktiivisuus• johtamisenterävöittäminen .

Kokonaisvaltaisellaympäristö-,työturvalli-suus-jalaatuasioidenhallintajärjestelmällälähdettiinhakemaanmyösuuttanäkökulmaatoiminnankehittämiseen .

Rakennettiin sertifioidut järjestelmätSanomapainoonryhdyttiinrakentamaanvuoden2009alussasamaanaikaanISO14001-järjestelmänmukaistaympäristöjär-jestelmää,OHSAS18001-turvallisuusjärjes-telmääjaISO9001-laatujärjestelmää .

–Meilläolimelkohyvävalmiuslähteärakentamaansertifioitujajärjestelmiä .Ihanpikkujuttujärjestelmienkäyttöönottoeiollut .Sevaatikolmenvastuuhenkilönläheskokopäiväisennoinvuodenmittaisentyöpa-noksen,kertooSanomapainonympäristö-asiantuntijaSatu Karvonen .

UudentoimintajärjestelmänsisäänajovaatiKarvosenmukaanmyöskokohenkilös-tönkoulutustajamotivointia .

–Henkilöstönmukaansaaminenolioleel-linenosatoimintajärjestelmienkäyttöönot-

toa .Onäärettömäntärkeääviestiä,mitenasioissaedetäänjamitentavoitteisiinonpäästy,Karvonenkorostaa .

Sanomapainonkokohenkilökunnallejärjestettiinsertifioinnistakahdentunnintiedotustilaisuuksia .Koulutustaonjatkettuprojektinjälkeenkin .

–Avainhenkilöitäympäristöasioissaovatetenkinesimiehet .Heillejärjestämmepuoli-vuosittainomiatilaisuuksia .Esimiehetvie-vätsittentietoajaohjeistustaomiintiimei-hinsä .

Työturvallisuusasioissaonryhdyttyjärjes-tämääntiimien”turvallisuusvartteja”ajan-kohtaisistaaiheista .

Sanomapainonuusikokonaisvaltainentoimintajärjestelmäonjoluonutpainolai-toksiinuuttatyöskentelykulttuuria .Senäkyymuunmuassaparantuneenasiisteytenäjajärjestyksenä .Työtapaturmienmääräonmyössaatulaskuun .

SertifikaatitkattavatSanomapainonnytkaikkiviisipainolaitostasekähallinnonettämyösaineistopalveluApajan .

–Olierittäinjärkevää,ettärakensimmesamallakertaakaikkikolmetoimintajärjes-telmääsertifiointikuntoon .Netäydentävätjatukevathyvintoinentoisiaan .Laatu-,ym-päristö-jatyöturvallisuusihmisetoppivatprojektinaikanamyöspuhumaansamaakieltä,Karvonentoteaa .

Nyttyöntekijöidenkäytössäonyksiohje,jossaovatmukananiinympäristö-,työtur-vallisuus-kuinlaatuasiatkin .

SertifioinnistaonollutKarvosenmielestäjopaljonkäytännönhyötyä .

–Onsäästynytkovastiaikaajavaivaa,kunmoniinkyselyihinonvoinutvastata,ettämeilläonnytsertifioituympäristöjärjes-telmä .Asiakkaatpitävätsiitä,ettämeilläonsertifioiduttoimintajärjestelmät .

Sanomapainossatehtyhenkilöstökyselyosoitti,ettäympäristöasioidenhoitamisenparantuminenotettiinSanomapainonsisälläerittäinmyönteisestivastaanjasiitäkatsot-tiinolevanhyötyäkokoorganisaatiolle .

Teknisen johtajan Hannu Saarnilehden ja ympäristöasiantuntija Satu Karvosen vas-tuulla on ollut ISO 14001 -ympäristöjärjes-telmän rakentaminen Sanomapainoon.

Page 60: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

58     Työturvallisuuskeskus

Ekotehokasta toimintaaSanomapainontuotannossakeskeisiätavoit-teitaovatnykyisinmateriaalijaenergiatehok-kuudenparantaminen,kustannustehokkuusjalaaduntasaisuus .

–Kokonaisvaltainenhallintajärjestelmäonantanutuudennäkökulmanpainojenkehittä-miseen,Saarnilehtokiittelee .

Nykyisinympäristö-jatyöturvallisuusasioitakäsitelläänaktiivisestijasäännöllisestiSanoma-painonjohtoryhmässä .Kaikkipainotmyösauditoidaansäännöllisestiniin,ettäyhtäpai-noakäyarvioimassa5–7hengenryhmämuistapainoista .

–Olemmeoppineet,ettäympäristö-jatyö-turvallisuusasioitaeisaadahoidettuamilläänyhdellätempulla,vaankehittäminenvaatiijatkuvaapitkäjänteistätyötä,Saarnilehtokorostaa .

UusitoimintajärjestelmäonSaarnilehdonmukaanantanutympäristö-,turvallisuus-jalaatujohtamiseenkaivattuajärjestelmällisyyttäjatavoitteellisuutta .

–Sisäisetjaulkoisetauditoinnitovatmuunmuassatuoneetesillepaljonhyviäuusiakehit-

tämiskohteita,joihinennenemmevarmaan-kaanolisiosanneetnäinjärjestelmällisestipuuttua .

HyvätkäytännötovatalkaneetlevitäentistäparemminSanomapainonviidenpainolaitok-senvälillä .Toimintajärjestelmiensertifioinnitovatmyöspoistaneetpäällekkäisyyksiä .

Saarnilehdonmielestäpainolaitoksissaonoivallettu,ettäympäristöävähänkuormittavatoimintaontehokkainjakannattavintapapainaalehtiä .

–Olemmemuunmuassatehneetpainolai-toksissammeenergiaselvityksiä .Tavoitteenaonparantaaenergiatehokkuuttavieläentisestään .

Jatkuvia parannuksiaNytSanomapainossaympäristö-,työturvalli-suus-jalaatuasioitajohdetaansamansateen-varjonalla .

–Sertifikaatittarjoavaterittäinhyvänperus-tantoimintojenjatkuvalleparantamiselle .Jär-jestelmälliselläjatavoitteellisellatoiminnallasekäpoikkeamiinpuuttumallapystymmekokoajanparantamaantoimintaamme,Kaivo-nentoteaa .

Painonympäristö-,laatu-jatyöturvallisuus-asioitaseurataanjatkuvastijahavaitutpuutteetlistataan .Käyttöönonotettuuusiverkkotyö-kalu,johonkirjataankaikkinormaalitoimin-nastapoikkeavattapahtumatjaniidenkorjaa-mis-jaehkäisytoimenpiteet .Poikkeamavoiollavaikkapaläheltäpiti-tilannetailaatuvirhe .

Ympäristöasiatovatnykyisinmukanakai-kessaSanomapainontoiminnoissa,ratkaisuissajahankinnoissa .

–KOHO3-projektintavoitteetsaavutettiin,sertifikaatitovatseinällä,muttatöitäriittääedelleenpaljon .

NykyisinSanomapainossaympäristöäsääs-tävätoimintanähdäänyhtenätärkeänälaatu-ketjunosana .

–Projektimmeosoitti,ettäympäristöasioi-hinkannattaapanostaa .Suurienemmistösuh-tautuusiihenmyönteisesti,SaarnilehtojaKarvonentoteavattyytyväisenoloisenayksissätuumin .

Sanomapainon suurin lehtipainoyksikkö sijaitsee Sanomalassa Vantaalla.

Page 61: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     59

Hiilijalanjälkisisältäätuotteenelinkaarenaikanasyntyvätkasvihuonekaasupäästöt .Painotuotteenelinkaarenaikanasyntyviämerkittävämpiäkasvihuonekaasupäästöjäovatmuunmuassahiilidioksidi(C0

2),me-

taani(CH4)jatyppioksiduuli(N

20) .

Hiilijalanjälkiilmoitetaanhiilidioksidiekvi-valentteina(Co

2ekv .) .Tämätarkoittaa,että

syntyneidenkasvihuonekaasupäästöjenil-mastovaikutusonmuutettuvastamaanhiilidi-oksidinilmastovaikutuksia .

Painotuotteidenhiilijalanjälkimuodostuupääosintuotteenvalmistukseenkäytetyn

sähkönjalämmöntuotannossajakäytössämuodostuvistasekäliikenteessäsyntyvistäkasvihuonekaasupäästöistä .Kaatopaikallejoutuvistapainotuotteistasyntyyhajoamis-tuotteenalisäksimetaania .

Painotuotteenhiilijalanjäljestänoinpuoletmuodostuupaperinvalmistuksessajapaina-tuksessakäytetynostosähkönkasvihuonekaa-supäästöistä .Hiilijalanjäljensuuruusonsiisriippuvainenerityisestisähköntuotannossakäytetyistäenergialähteistä .Uusiutuvillaenergialähteilläonpieninhiilijalanjälki,kivi-hiilelläjaöljylläsuurin .

Painotuotteiden hiilijalanjälki

Painotuotteen hiilijalanjäljestä noin puolet muodostuu paperin valmistuksessa ja paina-tuksessa käytetyn sähkön ja lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöistä.

Page 62: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

60     Työturvallisuuskeskus

Parastapahiilijalanjäljenpienentämiseenonenergiankulutuksenvähentäminenjaenergiatehokkuudenparantaminen .Myösraaka-aineidenkäytönvähentäminenjamateriaalitehokkuudenparantaminenovattärkeitähiilijalanjäljenpienentämisessä .

Vuonna2005suomalaistenkotitalouk-sienkulutuksenaiheuttamistailmastovaiku-tuksistasanomalehtien,kirjojenjapaperi-

YhdentyypillisensanomalehdenvuosikerranelinkaarenaikaisetkasvihuonekaasupäästötovatVTT:nlaskelmienmukaan75kgCO

2ekv .

Joslehtiilmestyy356kertaavuodessa,niinyhdensanomalehdenhiilijalanjälkionnoin210g .Määrävastaa1,3kilometrinajomatkaahenkilöautolla .

Sanomalehdenhiilijalanjäljestäelinkaarenaikananoinpuoletmuodostuupaperinval-

mistuksessajapainamisessakäytetynosto-energiankasvihuonekaasupäästöistä .

Varsinaisenpainamisenosuussanomaleh-denelinkaarenaikaisestahiilijalanjäljestäonnoin12prosenttia .

Mikälikaikkisanomalehdenvalmistuk-sessakäytettyostosähkötuotettaisiinns .vihreälläsähköllä,hiilijalanjälkipienenisinoin40prosenttia .

tuotteidenosuusolins .ENVIMAT-mallinmukaanvain0,89prosenttia,kunsuurim-matilmastovaikutuksetaiheutuivatasumi-sesta(28%),elintarvikkeista(16%)jalii-kenteestä(13%) .

Kustannustoiminnanjapainoteollisuu-denlopputuotteidenosuuskokoSuomenkasvihuonekaasupäästöistäolivuonna2005noin0,54prosenttia .

Sanomalehden hiilijalanjälki

Sanomalehden hiilijalanjäljen muodostuminen(yht. 1 066 kg CO2 ekv./1 000 kg sanomalehteä)

Lähde:VTT2010

Page 63: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     61

Viikoittainkaikkiinsuomalaisiinkotitalouk-siinjaettavannelisivuisen,syväpainollapai-netunmainoslehtisenelinkaarenaikaisetkasvihuonekaasupäästötovatVTT:nlaskel-mienmukaan1,6kgCO

2ekv .Yhdenmainos-

lehtisenhiilijalanjälkion30g .Vuodenmainoslehtisiä(52kpl)vastaava

määräkasvihuonekaasupäästöjäsyntyy,kunhenkilöautollaajetaannoin10kilometriä .

Yhdenkiillotetullesuperkalanteroidullepaperillepainetunmainoslehtisenelinkaarenaikaisetkasvihuonekaasupäästötsyntyvät,kunhenkilöautollaajetaan200metriä .

Mainoslehtisenhiilijalanjäljestäelinkaarenaikananoin40prosenttiamuodostuupape-

rinvalmistuksessajapainamisessakäytetynostoenergiankasvihuonekaasupäästöistä .

Varsinaisenpainamisenosuusmainosleh-tisenelinkaarenaikaisestahiilijalanjäljestäonnoin21prosenttia .

Kaatopaikoillejoutuvanmainoslehtisenaiheuttamailmastovaikutusvoiolla11pro-senttiakokonaishiilijalanjäljestä .

Mainoslehtistenlukijavoivähentääsynty-viäilmastovaikutuksiaparantamallalajitteluajavähentämälläkotitalousjätteenmukanakaatopaikallejoutuvanpaperinmäärää .Pos-tilaatikkoonvoimyöslaittaakyltin,jossakielletäänmainostuotteidenjakelu .

Mainoslehtisen hiilijalanjälki

Nelisivuisen kooltaan 40 x 50 cm mainoslehtisen hiilijalanjäljestä syntyy noin 60 prosent-tia paperin valmistuksessa, 21 prosenttia painatuksessa, 14 prosenttia kuljetuksissa ja 11 prosenttia jätehuollossa ja kierrätyksessä. Mainoslehtisen hiilijalanjälki on noin 1 500 kg Co

2 ekv./1 000 kg mainoslehtiä. Se on noin puolitoistakertainen sanomalehtiin verrattuna.

Mainoslehtisen hiilijalanjäljen muodostuminen(yht. 1 499 kg CO2 ekv./1 000 kg mainoslehteä kun 

vältetyt päästöt -132 kg CO2 ekv.)

Lähde:VTT2010

Page 64: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

62     Työturvallisuuskeskus

Yhdenkovakantisenkirjan3000kappaleensuuruisenpainoksenkaikkielinkaarenaikai-setkasvihuonekaasupäästötovatVTT:nlas-kelmienmukaan3600kgCO

2ekv .

Yhdenarkkioffsetillahienopaperillepai-netun300-sivuisenjapuolikiloapainavankirjanhiilijalanjälkionnoin1,2gCO

2ekv .

Sevastaanoin7,3kilometrinajomatkaahenkilöautolla .

Kirjanhiilijalanjäljestäylipuoletmuodos-tuupaperinvalmistuksessajapainamisessakäytetynostoenergiankasvihuonekaasu-päästöistä .Siitäeioleriittävästitietoa .

Varsinaisenpainamisenosuuskirjanelin-kaarenaikaisestahiilijalanjäljestäonnoin47prosenttia .

Joskirjaasäilytettäänviisivuotta,niinsiihensitoutunuthiilipienentäävalmistuk-senaikaistahiilijalanjälkeänoin5prosenttiaja100vuodensäilytysnoin75prosenttia .

Kirjanelinkaarionotettuhuomioonraaka-aineidenhankinnastatuotteenkulje-tukseenjälleenmyyjille .Elinkaarenloppuvai-hetta(kierrätysjajätehuolto)eiolehuomi-oitu,koskakirjojenelinkaarionyleensäpitkäjamonimuotoinen .

Kirjan hiilijalanjälki

Kolmesataasivuisen kovakantisen kirjan hiilijalanjäljestä syntyy 47 prosenttia paperin ja kartongin valmistuksessa ja niin ikään 47 prosenttia painatuksessa. Kirjan hiilijalanjälki on noin 2 332 kg Co

2 ekv./1 000 kg kirjoja. Sanomalehteen verrattuna kirjan hiilijalanjäl-

ki on keskimäärin noin 2,3-kertainen.

Kirjan hiilijalanjäljen muodostuminen(yht. 2 322 kg CO2 ekv./1 000 kg kirjoja)

Lähde:VTT2010

Page 65: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     63

Yhdenaikakusilehden48-numeroisenvuosi-kerranelinkaarenaikaisetkasvihuonekaasu-päästötovatVTT:nlaskelmienmukaan7,5kgCO

2ekv .

Yhden56-sivuisenheatset-rotaatiollapai-netunaikakausilehdenhiilijalanjälkionnoin154g .Määrävastaanoinyhdenkilometrinajomatkaahenkilöautolla .

Aikakausilehdenhiilijalanjäljestänoin40prosenttiamuodostuupaperinvalmistuk-

sessajapainamisessakäytetynostoenergiankasvihuonekaasupäästöistä .

Varsinaisenpainamisenosuusaikakausi-lehdenelinkaarenaikaisestahiilijalanjäljestäonnoin31prosenttia .

Mikälikaikkipainotaloissaaikakausileh-denvalmistuksessakäytettyostosähkötuo-tettaisiinns .vihreälläsähköllä,hiilijalanjälkipienenisinoin10prosenttia .

Aikakausilehden hiilijalanjälki

Tyypillisen aikakausilehden hiilijalanjäljestä syntyy paperin valmistuksessa 33 prosenttia, painatuksessa 31 prosenttia, kierrätyksen ja jätehuollon aikana 22 prosenttia ja kulje-tuksista 13 prosenttia. Aikakausilehden hiilijalanjälki on noin 905 kg Co

2 ekv./1 000 kg

aikakausilehtiä. Määrä on kutakuinkin samansuuruinen kuin sanomalehdillä.

Aikakauslehden hiilijalanjäljen muodostuminen(yht. 905 kg CO2 ekv./1 000 kg aikakauslehteä)

Lähde:VTT2010

Page 66: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

64     Työturvallisuuskeskus

Sanomalehdenmerkittävimmätelinkaareenliittyvätympäristövaikutuksetovatilmas-tonmuutos,happamoituminen,alailmake-hänotsoninmuodostuminen,fossiilistenluonnonvarojenehtyminenjahiukkasvai-kutukset .

Sanomalehdenympäristövaikutuksetjohtuvatsuurimmaltaosinenergianelisäh-könjalämmönsekäpolttoaineidenkäytös-tätuotteenvalmistuksenaikana .

Paperinvalmistus,painaminenjakulje-tuksetovatneelinkaarenvaiheet,jotkaaiheuttavatpääosanympäristövaikutuksista .

Sanomalehdenelinkaarenaikaisistaym-päristövaikutuksista(suhteellinenvaikutus/tonnisanomalehteä)suurimmatjamerkittä-vimmätovatilmastonmuutoksenlisääminensekämineraalistenluonnonvarojenettäfossiilistenluonnonvarojenehtyminen .

Selvästisuurimmatsanomalehdenelin-kaarenaikaisetympäristövaikutuksetsynty-vätpaperinvalmistuksessa .

Yhdensanomalehdenvuositilauksenaiheuttamailmastonmuutosvaikutusonnoin0,8prosenttiayhdensuomalaisenvuo-sittaisestailmastovaikutuksesta .

VTT:nelinkaarilaskelmassasanomalehtionpainettucoldsetoffset-menetelmällä,jokaontyypillinensanomalehtienvalmis-tuksessaSuomessa .

Käytetyssäsanomalehtipaperissaon60prosenttiakierrätyskuitua(jätepaperia),35prosenttiaensikuitua(mekaanistamassaa)ja5prosenttiatäyteaineita(kivimäistäainetta) .

Sanomalehden elinkaarivaikutukset

Tyypillisen suomalaisen maakuntalehden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, yh-den vuositilauksen osuus. Yksi palkki esittää elinkaaren yhteenlaskettua ympäristövaiku-tusta yhdessä vaikutusluokassa, jossa yhden suomalaisen aiheuttama vuotuinen vaikutus on 1. Punainen osuus on yhden vuositilauksen osuus sanomalehtitonnin vaikutuksista.

Lähde:VTT2010

Page 67: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     65

Aikakausilehdenmerkittävimmätelinkaareenliittyvätympäristövaikutuksetovatilmaston-muutos,fossiilistenluonnonvarojenjamineraa-listenluonnonvarojenehtyminenjahappa-moituminen .

Aikakausilehdenympäristövaikutuksetjoh-tuvatsuurimmaltaosinenergianjapolttoainei-denkäytöstätuotteenelinkaarenerivaiheissa .

Paperinvalmistus,painaminenjakuljetuksetovatneelinkaarenvaiheet,jotkaaiheuttavatsuurimmanosaympäristövaikutuksista .

Aikakausilehdenelinkaarenaikaisistaympä-ristövaikutuksista(suhteellinenvaikutus/tonnisanomalehteä)suurimmatovatilmastonmuu-toksenlisääminensekämineraalistenluonnon-varojenettäfossiilistenluonnonvarojenehtyminen .

Aikakausilehdenelinkaarenaikaisetympä-ristövaikutuksetsyntyvätpääosinpaperinval-

mistuksessajapainamisessa .Yhden56-sivui-senviikkoaikakausilehdenvuositilauksenaiheuttamailmastonmuutosvaikutusosuusonnoin0,08prosenttiayhdensuomalaisenvuo-sittaisestailmastovaikutuksesta .

VTT:nelinkaarilaskelmassaaikakausilehtionpainettuheatsetoffset-menetelmällä,jokaontyypillinenaikakusilehtienvalmistuksessaSuomessa .Lehdenkansionpäällystettyähie-nopaperia,jokaonvalmistettumänty-jakoi-vusellusta,jasesisältää40prosenttiapigment-tejäjatäyteaineita .Lehdensisäsivutovatkevy-estipäällystettyähienopaperia,jokaonvalmistettumekaanisestamassasta(42%)jamäntysellusta(20%) .Hienopaperisisältää38prosenttiapigmenttejäjatäyteaineita .

Aikakausilehden elinkaarivaikutukset

Aikakausilehden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, 10 vuositilauksen osuus. Yksi palkki esittää elinkaaren yhteenlaskettua ympäristövaikutusta yhdessä vaikutusluokassa, jossa yhden suomalaisen aiheuttama vuotuinen vaikutus on 1. Punainen osuus on 10 vuositilauksen (480 lehteä) osuus aikakausilehtitonnin vaikutuksista.

Lähde:VTT2010

Page 68: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

66     Työturvallisuuskeskus

Tutkija Minna Nors, VTT:

Energia aiheuttaa puolet hiilijalanjäljestä

Painotuotteen hiilijalanjäljestä noin puolet muodostuu paperin valmistuksessa ja paina-tuksessa käytetyn ostosähkön ja lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöistä.

– Painotuotteiden ympäristövaikutukset johtuvat suurelta osin energian tuotan-nosta ja kulutuksesta niiden valmistuk-sen aikana. Näin kertoo VTT:n tutkija Minna Nors, joka toiminut LEADER-tutkimus-hankkeen projektipäällikkönä.LEADER-tutkimusantaatietoaeripaino-tuotteidenympäristövaikutuksistaniidenkokoelinkaarenajalta .

–Olemmeselvittäneetsanomalehden,aikakausilehden,kirjan,mainospainotuotteensekävalokuvakirjanhiilijalanjälkiäjamuitaympäristövaikutuksiaelinkaariarvioinninavulla,Norstoteaa .

Tutkimuksentuloksenaonsyntynytkoko-naiskuvavalittujenpainotuotteidenympäristö-vaikutuksista .

VTT:nkoordinoimakolmivuotinenTekes-hanketoteutettiinyhdessäSuomenympäris-tökeskusSYKE:n,MetropoliaAmmattikor-keakoulunsekäuseidenpainotalojenkanssajaelinkaariketjussatoimivienyritystenkanssa .

Elinkaaren aikainen tarkasteluNorsinmukaanelinkaariarviointiontutki-musmenetelmä,jokaonkehitettytuottee-seenliittyvienympäristövaikutustenarvioi-miseksi .

Elinkaariarvioinninavullavoidaanpaino-tuotteidenympäristövaikutuksiaarvioidakokonaisvaltaisesti”kehdostahautaan” .Painotuotteenosaltaelinkaariulottuuraaka-aineistapainamisenkauttaainahävitykseenasti .

Page 69: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     67

Tutkija Minna Nors, VTT:

Energia aiheuttaa puolet hiilijalanjäljestä

VTT:n tutkija Minna Nors on toiminutLEADER-hankkeen projektipäällikkönä.

Elinkaariarviointipaljastaamissäkohtaapainotuotteenelinkaartasyntyvätsuurimmatympäristövaikutukset .

–Kunlöytyykipukohtia,niihinonsittenmahdollistapuuttua,Norstoteaa .

LEADER-tutkimuksessaselvitettiinkolmentyypillisenpainotuotteenelisanomalehden,aikakausilehdenjavalokuvakirjanelinkaarenaikaisiaympäristövaikutuksia .

Tutkimuksenmukaanpainotuotteidenmerkittävimpiäympäristövaikutuksiaovatilmastonmuutos,fossiilistenjamineraalistenluonnonvarojenehtyminen,vesistöjenhap-pamoituminen,alailmakehänotsoninmuo-dostuminensekähiukkasvaikutukset .

–Käytettäväpaperi,painomenetelmä,painosmäärä,tuotteenrakennesekäkäyttöti-lanneratkaisevat,millaisetympäristövaiku-tuksetpainotuotteellaon .

Painotuotteidenelinkaarenaikaisetympä-ristövaikutuksetaiheutuvatNorsinmukaansuureltaosinenergianelisähkön,lämmönjapolttoaineidentuotannostajakulutuksestavalmistuksenaikana .

Hiilijalanjälki osaelinkaariarviointiaHiilijalanjälkiontärkeäosaelinkaaritarkaste-lua .SesoveltuuNorsinmukaanhyvinmitta-riksi,kuntarkastellaantuotteentaituotan-nonilmastovaikutuksia–erityisestikasvihuo-nekaasupäästöjäilmakehään .Hiilijalanjälkieikuitenkaanyksinannariittävääkuvaapaino-tuotteenympäristövaikutuksista .

–Hiilijalanjälkikuvaatuotteenelinkaarenaikanasyntyvienfossiilisistapolttoaineläh-teistäperäisinoleviakasvihuonekaasupääs-töä .Hiilijalanjäljessäovatmukananekaasu-päästöt,jotkaaiheuttavatilmastonmuutoksen .

Painotuotteenhiilijalanjälkimuodostuusuurimmaksiosaksikäytetynsähkönjaläm-möntuotannossamuodostuvistasekäliiken-teessäsyntyvistäkasvihuonekaasupäästöistä .Kaatopaikallejoutuvistapainotuotteistasyn-tyylisäksimetaania .

–LEADER-tutkimuksenmukaanpainotuot-teenhiilijalanjäljestänoinpuoletmuodostuupaperinvalmistuksessajapainatuksessakäy-tetynostosähkönkasvihuonekaasupäästöistä .Ratkaisevamerkitysonsillä,milläverkko-sähköontuotettu .

Tutkimuspaljastaa,ettäeioleolemassayhtätyypillistäpainotuotteenhiilijalanjälkeä,vaantulosriippuupitkältimikäontarkastel-tavatuotesekärajauksistajaoletuksista,joitalaskennassaonkäytetty .

Norspitääsanomalehtien,kirjojenjapape-rituotteidenosuuttasuomalaistenkotitalouk-sienkulutuksenaiheuttamistailmastovaiku-tuksistamelkopienenä .

Yhdensanomalehdenkokoelinkaarenaikaisetkasvihuonekaasupäästötvastaavatnoinkilometrinajomatkaahenkilöautolla .

Page 70: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

68     Työturvallisuuskeskus

Hiilijalanjäljestä on viime vuosina muo-dostunut keskeinen mittari, jonka avulla yritykset voivat seurata kasvihuonekaasu-päästöjään ja kehittää vastuullista liiketoi-mintaansa.

Yhdenkaupastaostettavankirjanhiilijalan-jälkipuolestaansyntyy,kunhenkilöautollaajetaannoin7kilometriä .

ENVIMAT-mallillalaskettunasuomalaistenkotitalouksienaiheuttamistailmastovaikutuk-sistapainotuotteidenosuusolivuonna2005kaikenkaikkiaanvainalle1prosenttia .

–Osuusonesimerkiksiasumiseen,ruuan-tuotantoonjaliikkumiseenverrattunatodellaerittäinpieni,Norsvertaa .

Kustannus-japainotoiminnanlopputuot-teidenosuusSuomenkokoteollisuudenilmastovaikutuksistaonvain0,54prosenttia .

Hiilijalanjäljen pienentäminentärkeää ja mahdollistaLEADER-tutkimuksenmukaanpainotuotteenympäristövaikutuksiaonmahdollistavähen-tää .Hiilijalanjäljenlaskentapaljasti,ettäener-gianhankintaonseasia,johonpainojenontulevaisuudessakiinnitettäväyhäsuurempihuomio .

–Keskeisessäasemassaonse,millätavallatuotettualämpöäjasähköäpainokäyttääsekävalmistuksenaikainenenergiatehok-kuus,tutkijaMinnaNorskorostaa .

Elinkaariarviointi,jokasisältäähiilijalanjäl-jenlaskennan,antaahyvänkokonaiskuvanjaauttaaymmärtämäänmistäympäristövaiku-tuksetsyntyvätjakuinkaniitävoidaanlähteävähentämään .

Laskentaavoitehdäsekäpainonettätuot-teenosalta .Hyväolisi,ettämolemmatselvi-tettäisiin .Tietohelpottaaympäristönsuojelu-toimenpiteidensuuntaamista .

Norsinmielestätehokastapapienentäähiilijalanjälkeäonpyrkiävähentämäänener-gianjapolttoaineidenkulutustakokopaino-tuotteenelinkaarenajan .Siirtyminenuusiutu-vienpolttoaineidenkäyttöönvähentäämer-kittävästihiilijalanjäljenkokoa .

–Ympäristövaikutustenpienentämisessätärkeääonmyösraaka-aineidenkäytönvä-hentäminenjamateriaalitehokkuudenparan-taminen .Selkeitätoimenpiteitäonjotehty,muttapaljonmahdollisuuksialöytyyyhätääl-täkintoimintojentehostamiseen .Tarvitaanvaintahtoajahaluaryhtyäniitätoteuttamaan .

Norskorostaamyösarvovalintojenmerkitystä .

–Painojentulisivalitaitselleensellaisiatavarantoimittajiajaalihankkijoita,jotkaovatsitoutuneetympäristöasioidenjatkuvaanparantamiseen .Hankinnoillaontulevaisuu-dessaentistäsuurempimerkitysmyösilmas-tonmuutoksentorjunnassa .

Norsinmielestämyöskuljetusten–niinpuun,paperinkuinvalmiidenpainotuottei-den–hiilijalanjälkeäonmahdollistapie-nentää .

Kuljetustenoptimointisekäyhteiskuljetus-tenhyödyntäminenontärkeää,silloinkunseonmahdollista .Voisimyösmiettiäesimerkiksilehtienkantoonekologisiaratkaisuja–vaikkasähköautojajapolkupyöriä .Yhteiskuljetustenhiilijalanjälkionmyöspienempikuinyksit-täistenjakelujen .

Page 71: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     69

Ympäristöhaittojen,raaka-ainehävikinjahukkaenergianvähentäminenonnistuugraa-fisellaalallaparhaiten,kunsetoteutetaanuusialaitoksiasuunniteltaessa .

Hyviintuloksiinpäästäänmyöslaitteitauusittaessajavanhojenkirjapainojasanee-raamalla .

Graafisenalantulisipyrkiäjatkuvastietsi-määntuotantoonjamateriaaleihinratkaisuja,jotkaovatnykyistävähemmänympäristöäkuluttavia .

Useimmatekotehokkuustoimenpiteet,joillavähennetäänenergiankulutustajasääs-tetäänraaka-aineita,parantavatsamallamyösmerkittävästityöympäristöäjaympäristön-suojeluntasoa .

Säästäviä ratkaisujatuotantoon"Säästävänteknologiankäyttöönottograafi-sellaalalla"-julkaisulistaaympäristönkan-naltamerkittäviäsäästökohteita:• materiaalivirtojenhyvätuntemus(hukan

japäästöjenhallinta)• virheidenjatyövirheidentakiahylättyjen

materiaalientilastointi(vähentäävirhei-denkertautumista)

• korvaavienympäristöäsäästävienraaka-aineidenkäyttö(vältytääntalteenotto-japuhdistuslaiteinvestoinneilta)

• digitaalinensivunvalmistus(saavutetaanmateriaalisäästöjäjavältytäänympäristöpäästöiltä)

Graafisen alan säästömahdollisuuksia

Käytännön esimerkit painoista osoittavat, että jos säästö- ja kierrätystoimenpiteet toteute-taan suunnitelmallisesti, myös materiaali- ja tuotantokustannukset alenevat.

Page 72: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

70     Työturvallisuuskeskus

• uudettalteenotto-japuhdistustekniikat• kemikaalienjapesunesteidensekäkostu-

tusvedenregenerointi(käyttöikäpitenee)• painovärienjamuidenmateriaalienteho-

kaslajittelujauusiokäyttö(säästyvätrahaajaongelmajätteidenmääräpienenee)

• liuottimientalteenottokuivauskaasuista(absortiomenetelmät,kondensointijasuodatus)

• kuivauskaasujenpuhdistaminen(termi-nenjälkipoltin,katalyyttinenjälkipoltin)

• kuivausilmamääränpienentäminen• kuivausilmantalteenottolämmönsiirti-

milläjakierrätys• kuumailmakuivaajanpoistoilmankäyttö

palamisilmana• jälkipolttimeltatulevankaasunkäyttö

kuivaajantuloilmana• lämmöntalteenottojakierrätys .

Energiansäästönkannaltamerkittävimmätsäästö-japarannuskohteetgraafisellaalallaovatyleensälaitteidensäädössäjakäytössä,valaistuksessajailmanvaihdossa .Lämpö-ja

sähköenergianvähentäminenonavainase-massa .Myöskuljetuksissavoidaansaavuttaamerkittäviäsäästöälogistiikkaaparantamalla .

Vaikuttaa myöstyöilmapiiriinSäästävänteknologianavullapystytäänuseinvaikuttamaanmyöslaatuunjatuottavuuteen .Käytännönesimerkitpainoistaosoittavat,ettäjostoimenpiteettoteutetaanennaltaehkäisevästijasuunnitelmallisesti,myöstuotantokustannuksetalenevat .Josaiheute-tutpäästötjoudutaanpuhdistamaanjälki-asennuksenatoteutettavillatalteenotto-taipuhdistuslaitteilla,syntyyuseinlisäkustan-nuksia .

Monetympäristöäsäästävätuudettekno-logiat–esimerkiksidigitaalinenpainopinnanvalmistus–nopeuttavattyötekoajavähentä-vätmateriaalienkäyttöä .Ongelmajätteidenmääräväheneesamallaolennaisesti .

Työympäristöparannuksetparantavatpaitsityöolosuhteitamyöstyöilmapiiriä .

Teollisuudessaonedelleenmerkittäviämahdollisuuksiasäästäälämmön,sähkönjapolttoaineidenkulutuksessa .Energiansääs-töpotentiaaliaonetenkinpienessäjakeski-suuressateollisuudessalämmönjasähkönkäytössä .

Esimerkiksigraafisellaalallavuonna2010vastavainmuutamapainoontehnytMotivankanssaenergiatehokkuussopimuk-sen,jollatavoitellaanmerkittäväävapaaeh-toistasäästöä .Sopimustoiminnantavoit-teenaonyhdeksänprosentinenergian-säästövuoteen2016mennessä .Energia-valtaisenteollisuudenosuuskokonaissääs-töstäonnoin80prosenttia .

Prosessiteollisuudessaarvioidaansynty-vänsäästöjävuosittainparantamallaekote-hokkuuttanykyistälaitekantaajajärjestel-miäuusimalla .Merkittävääsäästöävoidaan

Energiatehokkuuteen kannattaa panostaa

saavuttaamyöstaajuusmuuttajienjaläm-möntalteenottojärjestelmienavulla .

Energiatehokkuuttavoidaanmyöslisätäns .ESCO-järjestelmänavulla .ESCO-hank-keissaulkopuolisetenergia-asiantuntijattoteuttavatpalveluntilanneessayrityksessätoimenpiteitäjainvestointejaenergiansääs-tämiseksi .PalveluntarjonnutESCO-yritysvastaatällöinenergiankäytöntehostumi-sesta .Itsepalvelumaksetaansäästöillä,jotkasyntyvätalentuneistaenergiakustannuksista .

Vuonna2010teollisuuskuluttinoinpuo-letSuomessakäytettävästäkokonaisenergi-asta .Metsäteollisuuspuolestaankuluttiteol-lisuudentarvitsemastaenergiastanoinkaksikolmasosaa .

Graafisenalanyrityksissäenergiansäästöonhelpointatoteuttaauusieninvestointienyhteydessä .

Page 73: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     71

Tutkimustenmukaantyöyhteisönhyvinvointiparantaatoiminnanlaatuajatuottavuutta .Tämäonyritystenkilpailukyvynkannaltahyväasia .

Hävikki kuriinMateriaalienkäytönvähentäminenjahävikinvähentäminentulisiottaakokonaisvaltaiseksiohjelmaksikirjapainoissa–esimerkiksiosaksijatkuvaanparantamiseentähtääväälaatutoimintaa .Raaka-aineidenkulutustasekätyövirheitäjaniistäaiheutuvaahukkaatulisiseurata .

Työvaiheettulisiajoittainmyöstarkastaaepäkohtienjahävikinsekäpäästöjenhavait-semiseksi .Puutelistojenavullavoidaanjäljit-tääongelmakohdatjaetsiäniihinyhdessäratkaisuja .

Hyvätiedotus-jakoulutoimintasekähen-kilöstönopastusjakannustusympäristönkannaltaoikeisiintyötapoihinonedellytyshävikkiohjelmanonnistumiselle .Pelkkäsääs-täväteknologiaeikuitenkaanyksinriitä .Työntekijöitäonperehdytettävämyössäästä-vänteknologianjaympäristöystävällistentyötapojenkäyttöön .

Painotuotteen kierrätys kannattaaJäteraaka-aineidenkierrätyskannattaa .Sesäästääluonnonvarojajaraaka-aineitasekävähentääenergiankulutusta .

Kierrätysonjärkevääsekäkukkaronettäympäristönkannalta .

Jätehuollossapelaanyrkkisääntö:ensinpyritäänehkäisemäänjätteidensynty .Josseeionnistu,niinsittenuudelleenkäyttöennenkierrätystäjakierrätysennenkaatopaikkaa .

Painotuotteidenoikeapaikkaonkäytönjälkeenkirjahylly .Jospainotuoteeisinnekel-paa,setuleetoimittaapaperinkeräysastiaan .

TällähetkelläpaperikiertääSuomessahyvin .Keräysasteonmaailmankärkiluokkaa .Keräyskelpoistapaperiasaadaantalteenlähes70prosenttiakulutuksesta .Vuosittainpaperiakerätäänyli700000tonnia .Tästärunsaspuoletonsanoma-jaaikakauslehtiä .

Kaatopaikallevanhatlehdetjoutavatvainsilloin,kunneovatlikaantuneettaikunniitä

onkäytettysuojana,peitteenätaikääreenä .Hyvä,lajiteltukierrätyspaperikelpaa

monenuusiotuotteenraaka-aineeksi:sanoma-lehtipaperiin,selluvillaan,pehmopaperiinjamunakoteloihin .Käytettyjensanomalehtiensuurkuluttajiaovatmyöskukkakauppiaat .

Ainaeipaperiavoieikäympäristösyistäkannatakierrättää,silläpieniäpaperimääriäeiesimerkiksihaja-asutusalueillaolejärkevääkuljettaapitkiämatkoja .Paperinkäyttösau-nantaitakansytykkeenäonsanomalehdenelinkaareneräsperinteinenjaluonnollinenpäätepiste .

Luettukirjataaskiertääuuteenkäyttöönparhaitenkirpputorienjaantikvariaattienkautta .

Kierrätyspaperin talteenottoaste 2007

%

Lähde:CEPIAnnualstatistics2007

0 20 40 60 80

Norja

Sveitsi

Hollanti

Saksa

Ruotsi

Britania

Itävalta

Suomi

Portugali

Espanja

Ranska

Belgia

Unkari

Italia

Slovakia

Tsekki

Puola

Page 74: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

72     Työturvallisuuskeskus

Kymmenenviimevuodenaikanagraafisenalanympäristönsuojeluonmennytselvästieteenpäin .Painotuotteenkokoelinkaarenaikaisetpäästötilmaanvähenivätvuodesta1992vuoteen2010merkittävästi,päästöpa-rametristariippuen30–80prosenttia .Ener-giantuotantoontehostunut,savukaasujenpuhdistusonparantunutjauuttatekniikkaaonotettukäyttöönsamallakunonsiirryttypuhtaampiinenergialähteisiin .

Jätemääriäonsaatuvähennettyäkaikissaelinkaarenvaiheissa .Jätteidenhyötykäyttöonparantunut .Nytsyntyvistäjätteistäpar-haissapainoissakaatopaikallemeneealleyksiprosentti .

Graafisenalanympäristökuormaavoidaankokonaisuudessaannykyisinpitääverratenvähäisenä .Siltipainotuotteenelinkaareen

Tulevaisuuden haasteet

sisältyykuitenkinedelleenympäristönkan-naltauseitakohtia,joitavoidaanparantaa .

Tavoitteenapitäisiollaekotehokkuudenlisäämineneliluonnonvarojenkäytönjapäästöjenjatkuvavähentäminen .Graafisenalanyritystenolisisuosittavatuotannossaanympäristöävähemmänkuormittaviamateri-aalejajaaineita .

Ontärkeäämuistaatulevaisuudessakin,ettäelinkaariajattelunmukainenpainotuot-teenympäristövastuuulottuukehdostahau-taanelimetsästäainakaatopaikalleasti .

Suuringraafisenalanympäristöhanketulevaisuudessaonfossiilisenenergiankäy-tönvähentäminen,jottailmastonlämpene-mistäaiheuttavatkasvihuonekaasupäästötsaadaankuriin .Siirtyminenuusiutuvienenergiamuotojenkäyttöönonvälttämätöntä .

Suuri tulevaisuuden haaste graafisen alan yrityksille on ekotehokkuus: miten vähemmil-lä materiaaleilla ja energiankulutuksella voidaan tuottaa enemmän kestävän kehityk-sen mukaisia painotuotteita ja niihin liittyviä palveluja.

Page 75: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     73

Seonmyösnopeintapapienentääpainojenhiilijalanjälkeä .Tarvitaanmyösenergiankäy-tönjaluonnonvarojenkulutuksenvähentämistä .

Elinkaaren alkupuolenympäristövaikutuksetPainotuotteistatehdytelinkaarianalyysitosoittavat,ettänoinpuoletympäristöäkuormittavistapäästöistäsyntyymassanjapaperinvalmistuksessa .

Uusienmenetelmienkäyttöönottosellu-japariteollisuudenpiipunpääpäästöjenvähentämissäonpienentänytympäristöönkohdistuvaarasitusta .

Etenkinpaperitehtaidenjätevedenjasavu-kaasujenpuhdistustaonkehitetty .Paperin-valmistuksessahyödynnetäänmyösyhäenem-mänautomaatiotajapyritäänmonimutkais-tentuotantojärjestelmientarkkaanhallin-taan .

Metsäteollisuudenenergiankäyttöraken-tuupääasiassakasvihuonekaasupäästöiltäänns .hyvistälähteistä:puusta,vesivoimastajaydinvoimasta .Suomessasähköäjalämpöätuotetaanmyösuseinyhdessä,jolloinhyöty-suhdeonkorkea .

Puuperäistenpolttoaineiden--pääasiassamustalipeää--osuusmetsäteollisuudenomissavoimalaitoksissakäyttämistäpoltto-aineistaonnoin70prosenttia .

PainamisenympäristövaikutuksetVarsinaisenpainamisensuurimmatympäris-tövaikutuksetsyntyvätliuotinpitoisistapai-noväreistä,isopropanolipitoisistakostutus-vesistä,pesuliuottimistasekälevynvalmis-tuskemikaaleista .Neaiheuttavathaihtuvienyhdisteidenpäästöjäilmaan(ns .VOC-pääs-töjä),jätevesiäviemäreihinsekäongelmajät-teitäkäsittelyyn .

Erityisestidigitaalinenkuvienjapaino-pinnanvalmistusonvähentänytkemikaalienkäyttöä .

Viemäriinlaskettavatyhdisteetaiheutta-vattyppikuormaakunnallisillajäteveden-puhdistamoilla .Vähäkemikaalinenjajopa

kemikaalitonpainaminenontulossa .Uusisuurihaastegraafisenalanyrityksille

onekotehokkuus:tulisietsiäkohteita,missävähemmillämateriaaleillajaenergiankulu-tuksellavoidaantuottaaenemmänpaino-tuotteitajaniinliittyviäpalveluja .Kunsaa-daanaikaanenemmänvähemmästä,syntyywin-win-tilanne,jostahyötyysekäyrityksentalousettäympäristö .

Tällähetkellägraafisenalanenergiankulu-tusonedelleenverratensuuri .Erityisestipainaminenvaatiienergiaayllättävänpaljon .Yhtävalmistapainotuotetonniakohdenkuluuenergiaajopanoinkolmasosasiitä,mitätarvitaanpaperinvalmistuksessayhtätuotetonniakohden .

Painoillevoidaanasettaarealistinenvä-hintäänkymmenenprosentinenergiansääs-tötavoitesekäsähkönettälämmönkulutukseen .

Painojenkannattaatehdäenergiatehok-kuussopimusMotivankanssa .Sekannus-taajaohjaahiilijalanjäljenpienentämiseen .

Selkeitäsäästökohteitalöytyymyösraaka-vedenkäytöstä .Prosessejauusimallajasul-kemallavoidaanyleensälöytääparhaatsääs-tökohteet .Vedettömiäpainokoneitaonjootettukäyttöön .

Kuljetuksetlisäävätvarsinkinhaihtuvienorgaanistenyhdisteidenpäästöjä(VOC)jatypenoksidipäästöjä(N0

x) .Tietotekniikkaa

hyödyntämälläjauusillalogistisillaratkai-suillakuljetuksiajajakeluavoidaantehostaa .Kunajetaantyhjänämahdollisimmanvähän,säästetäänaikaa,rahaajaympäristöä .

Jätteet kiertoonSuurinosapainotalojenjätteestäonpaino-paperia .Hylkyäsyntyypainotyöstäriippuenkeskimäärin2–20prosenttia,joskusjopaenemmän .

Läheskaikkipainamisjätteettoimitetaanjotällähetkelläuusiokäyttöön .Vaikkagraafi-nenalaonhuolehtinutjäteraaka-aineidenkierrätyksestävarsinhyvin .

Jätteidensyntymisenehkäisyyntulisikiinnittääentistäsuurempihuomiomm .materiaalinkäsittelyssäjaitsepainoproses-

Page 76: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

74     Työturvallisuuskeskus

sissa .Etenkinhukkapaperinmäärääolisipyrittäväedelleenvähentämään .Seonsekätaloudellisestiettäympäristönsuojelullisestihyväasia .

Keräyskuitusoveltuuerinomaisestiesi-merkiksisanomalehti-japehmopaperinvalmistukseen .Myöserilaisissapakkauskar-tongeissakäytetäänpaljonkeräyskuitua .

Ongelmajätteitäpainotaloissasyntyy2–10kiloatuotetonniakohtia .Lisäksipesu-japuh-distusprosessienaikanatuleepieniäpäästöjäilmaan .

Graafisenalantuottamienongelmajätteidenmääräonnykyisinvähäinen,prosentinluok-kaakokonaisjätemäärästä .Kaikkiongelmajät-teetonohjattavaasianmukaiseenkäsittelyyn .

METSÄKeskeiset haasteet•  metsien hakkuut vs. luonnonarvot ja luonnon      monimuotoisuus

Ratkaisut•  kestävät metsänhoito- ja hakkuumenetelmät•  vanhojen metsien ja harvinaisten avainbiotoop-    pien suojelu•  paperin ja kartongin kierrätys

MASSAN JA PAPERIN VALMISTUSKeskeiset haasteet•  päästöt vesistöihin ja ilmaan•  kiinteät jätteet•  energian kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt•  valkaisukemikaalit

Ratkaisut•  prosessien ekotehokkuus•  tehokas ulkoinen puhdistus ja suljetut kierrot•  energian säästö ja materiaalitehokkuus

ENEGIAN KÄYTTÖKeskeiset haasteet•  luonnonvarojen kulutus•  päästöt ilmaan•  ilmastonmuutos

Ratkaisut•  sähkön ja energian kulutuksen seuraaminen•  suurimpien energian kulutuskohteiden      kartoittaminen

Painotuotteiden keskeiset ympäristöhaasteet

•  energian säästö ja materiaalitehokkuustoimet      mm. taajuusmuuttajat•  tuotannon tehostaminen osana        laatujärjestelmää•  uusiutuvien energialähteiden suosiminen      (ei turve)•  yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto•  puun energiakäyttö  •  hukkalämmön poistaminen ja lämmön      talteenotto•  valaistuksen sammuttaminen, kun sitä      ei tarvita

PAINATUKSEN KEMIKAALIT JA MATERIAALITKeskeiset haasteet•  VOC-päästöt•  liuotinpohjaiset pesunesteet•  kostutusvedet•  painopellit•  ongelmajätteet

Ratkaisut•  haihtuvien yhdisteiden talteenotto- ja       puhdistustekniikat•  korvaavat kemikaalit, siirtyminen vähemmän      ympäristöä kuormittaviin vaihtoehtoihin•  huolellinen kemikaalien käsittely•  isopropanolin korvaaminen •  kemikaaliton digitaalinen painopinnan      valmistus•  ongelmajätteiden asianmukainen käsittely ja      varastointi

Page 77: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     75

PAINAMINENKeskeiset haasteet•  sähkön ja lämmön kulutus•  hävikki (makulatuuri)•  veden kulutus

Ratkaisut•  materiaali- ja energiatehokkuus•  ympäristönmerkittyjen tai muuten ympäris-   töystävällisten raaka-aineiden ja tuotteiden    suosiminen• koneiden ja laitteiden hyvät säädöt•  automaation hyödyntäminen•  värinsäätöohjelmat•  ennakoiva huolto ja kunnossapito•  laatujärjestelmän kehittäminen•  digitaalinen painaminen ja POD•  vedetön painaminen•  turhan vedenkäytön välttäminen, vuotojen    korjaaminen•  kestävät, turvalliset ja ympäristöystävälliset    työvälineet•  tehokas ympäristötiedottaminen koko henkilö-   kunnalle ja sidosryhmille•  ohjeet ympäristövahingon varalle

JAKELU JA KULJETUSKeskeiset haasteet•  kuljetusten ja jakelujen aiheuttamat      CO2-päästöt•  hiukkaspäästöt•  työmatkojen CO2 -päästöt•  työsuhdeautojen CO2 -päästöt

Ratkaisut•  sähköinen aineisto/vedosliikenne•  videoneuvottelut toimistokokousten sijaan•  vähäpäästöinen kuljetus- ja autokalusto•  sopivan kokoinen ja kunnossa oleva kalusto•  hyvä ajoreittien suunnittelu ja kuljetus-  tehokkuus•  pitkien maantiekuljetusten välttäminen•  rautatiekuljetusten suosiminen•  yrityksen ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen   ja ajokilometrien seuranta

•  taloudellinen ajotapa•  joukkoliikenteen suosiminen ja julkisen liiken-     teen käyttöön kannustaminen

KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTOKeskeiset haasteet•  jätteiden määrä•  ongelmajätteet•  jätteenpolton päästöt ilmaan

Ratkaisut•  suljetut kierrot ja järjestelmät•  jätteiden ja hävikin synnyn vähentäminen•  selkeät ohjeet jätteiden lajitteluun•  jätemäärien ja -kustannusten seuraaminen•  hyötykäytön tehostaminen•  ongelmajätteiden asianmukainen käsittely ja      hävitys•  ruokalajätteen kompostointi•  uusi polttotekniikka, savukaasujen puhdistus

SIISTAUS JA UUSIOKÄYTTÖKeskeiset haasteet•  siistauksen energiantarve•  siistausliete

Ratkaisut•  toimivat siistaustekniikat•  lietteen poltto

LOPPUSIJOITUSKeskeiset haasteet•  kaatopaikan kaasunmuodostus•  kaatopaikkojen suotovedet•  haju- ja maisemahaitat•  kompostointitekniikan hyvä hallinta

Ratkaisut•  paperin kierrätys•  kompostointi•  jätteen turvallinen poltto•  kaatopaikkakaasun talteenotto ja        hyödyntäminen

Page 78: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

76     Työturvallisuuskeskus

– Haluttiin laittaa oma pesä kuntoon. Osoittautui, että vastuullinen viherajatte-lu ja konsernin uusi ympäristöjärjestel-mä paitsi säästävät luontoa niin tuovat myös euroja. Näin toteaa Keskisuomalainen Oyj:n ympäristöpäällikkö Pentti Keiskoski.KeskisuomalainenOyjonensimmäinenmedia-alankonserni,jolleonmyönnettyISO14001-ympäristösertifikaatti .

Vuonna2007konsernissatapahtuiympä-ristöherääminen .

–Omissalehdissämmealkoiollayhäenemmänjuttujailmastonmuutoksesta,luon-nonvarojenriittävyydestäjahiilijalanjäljestä .Ympäristöasioistaolitullutyhätärkeämpiä .

KeiskoskenaloitteestaKeskisuomalainen-konserniinpäätettiinryhtyärakentamaan

Näin Keskisuomalainen Oyj:

Ympäristöjärjestelmä tuo myös euroja

ympäristöasioidenhallintajärjestelmää–en-simmäisenämedia-alankonserninaSuomessa .

Hyvääpohjaatokioliolemassa .Konser-niinkuuluvassaLehtiseppienJyväskylänpainoonolirakennettuensimmäisenäsano-malehtipainonasertifioitulaatu-jaympäris-töjärjestelmävuonna2003 .

–Painojenlisäksiympäristöjärjestelmäänpäätettiinottaamukaanmyöskonsernin25lehteä .Niitäjohdetaanmyösnytympäristö-järjestelmänmukaisesti .

Konsernitasoisenympäristöjärjestelmänrakentaminenonnistuiparivuodenaikanamelkohelposti,vaikkataivaleiKeiskoskenmukaankokoajanruusuillatanssimistaollut-kaan .Omaaikansaeliparisenvuottasiihenmeni .

Keskisuomalainen Oyj oli ensimmäinen media-alan konserni, jolle myönnettiin vuonna 2009 ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Konsernilla on painolaitoksia Jyväskylässä, Kuo-piossa ja Pieksämäellä.

Page 79: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     77

–Kylläihmisetaluksivähänkiroilivat,kunjoutuivatlaskemaanmateriaalienkulutusta .Muttaymmärsivätaikapian,ettänämäasiatkannattaaselvittääjaympäristöasioidenhyvästähoidostaonetua,niintoiminnallistakuintaloudellistakin .Ympäristöjärjestelmänansiostapienistäasioistatuleeisoja .

Ympäristöpäälliköntehtävänäonpyö-rittääISO14001-järjestelmää .Hänmyösraportoikonserninjohtoryhmälle .Konserninjohtoryhmäpuolestaanpitäävuosittainkat-selmuksen,jonkaperusteellamääritelläänkehittämiskohteet .

–Ympäristöasiatovatnykyisintärkeä–elleitärkein–osaKeskisuomalaisenyhteis-kuntavastuullistatoimintaa .Ympäristöjärjes-telmämmepiirissäontällähetkelläsuoraannoin850työntekijää .

Käytännönläheisiä jarealistisia tavoitteitaKonsernissatoteutetaannythallituksenhyväksymääympäristöjohtamismallia,jonkamukaisestiKeskisuomalainenOyjonsitoutunuttoimimaanympäristönkuormi-tustaehkäisevästijatkuvanparantamisenperiaatteella .

–Tämätarkoittaa,ettäympäristönhy-väksitoimiminenkuuluumeilläjokaisellekonsernintyöntekijälle .

Vuosittaisetympäristöpäämääräthyväk-sytäänkonserninjohtoryhmässä .

–Olemmemääritelleetvuosittainmer-kittävimmilleympäristönäkökohdillemyösrealistisettavoitteetjaolemmeluoneetmittariston,jollanäihintavoitteeseenpää-semistäseurataan,Keiskoskikertoo .

Vuosina2009–2011merkittävimpinäkonserninjohtoryhmänmääritteleminätavoitteinaonollut• vähentääsähkönjalämmönkulutusta

viisiprosenttia• vähentääpainovärienkulutustakymme-

nenprosenttiajakehitteenkäyttöä70prosenttia

• parantaalajitteluajakierrätystä• vähentäätoimistopaperinkulutustaviisi

prosenttiavuodessa• pienentääkuljetustenjaliikkumisen

hiilidioksidipäästöjä5–10prosenttiavuoden2012loppuunmennessävuo-den2007tasosta .

–Mukavatodeta,ettämonetnäistätavoit-teistaovatjototeutuneetjopaohiasetet-tujentavoitteiden .Kulutuksenjapäästö-jenvähentäminenonsamallamyösmer-kinnyttaloudellistasäästöä .Välillätokijotkutmittaritosoittavatkylläkulutuksentaipäästöjenkasvua .Seeiolekuitenkaanmaailmanloppu,sillätiedämmenytmi-hinpitääpuuttuajamitenvoimmevaikuttaa .

KeskisuomalainenOyjkertoonykyisinympäristötoimintansatuloksistaavoimestijakattavastivuosittainjulkaistavassaympä-

Ympäristöpäällikkö Pentti Keiskoski on toi-minut innostuneena moottorina, kun Kes-kisuomalainen-konserniin on rakennettu ISO 14001 -ympärsitöjärjestelmä.

Page 80: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

78     Työturvallisuuskeskus

ristöraportissa .Konserninverkkosivuillaonmyösrunsaastiympäristöasiaa .

–Eimeilläoletietenkäänpörssinoteerat-tunayhtiönämitäänsalattavaaympäristö-asioissa,vaanpäinvastoin .

Sertifioinninjälkeenympäristöjärjestel-määnonkäynyttutustumassavarsinsuurijoukkoasiastakiinnostuneita,muunmuassaYhdysvaltainSuomensuurlähettiläsBruce Oreck.

Halua ja innostusta tarvitaanKeiskoskikorostaa,ettäympäristöjärjestel-mäntuleeollatoimivajakäytännönlähei-nen,painojenlattiatasollesuunnattu .

–Byrokratiaapitäävälttää,vaikkatietystivälttämätpaperityötpitäätehdä .Ympäris-töjärjestelmäeisaakuitenkaanjäykistyämappiriviksihyllyille,vaansiitäpitäätullaosaelävääelämääjapäivittäistätyöntekoa .

Ympäristöjärjestelmäeivoimyöskäänollayrityksenympäristöpäällikönyhdenmiehenshow .

–Tokimoottoritarvitaan,samointietoatoiminnanpohjaksi .Muttatoimivahyväympäristöjärjestelmäsyntyylopultavain,joskokohenkilöstösaadaansiihenmukaan .Erityisentärkeääonjohdonjaesimiestenaitositoutuminen .Ilmansitäjärjestelmänrakentaminenonvaikeaa .

Keiskoskienmukaanympäristöjärjes-telmärakentamisessapitäämyösmuistaaelinkaariajatteluelimukaanpitääottaahankinnat,kuljetukset,jakelutjamyösesi-merkiksiruokalanympäristövaikutukset .Kaikillaosa-alueillavoidaantoimintaate-hostaajaekologisuuttaparantaa .

–Avainasemassaovatyksikötjaniidenvetäjät .Siellätapahtuutoimintaesimiestenjohdolla .Tätäporukkaapitääkannustaa,auttaajakouluttaa .Kokemuksenimukaantyöntekijätpitävätympäristöasioitanykyi-sinerittäintärkeinäjaovatmyösvalmiitatekemäänpaljonkinniideneteen .

KeiskoskionitsekiertänytmotivoimassaKeskisuomalaiseneriyksikköjäinnostu-

neenajatiukastiympäristöasioidenhy-väänhoitoonuskovanaasiantuntijana .

Vuonna2009tapahtuneestaISO14001-sertifoinnistaonollutKeskisuomalaisentoiminnallejovarsinpaljonhyötyä .

–Monetasiakkaatesimerkiksivaativat,ettäniidenkäyttämälläpainollapitääollatoimivaympäristöjärjestelmä .Useilleasiak-kailleseonjopatarjouksenpyynnönperusta .

Keiskoskiuskoo,ettäISO14001-ympä-ristöjärjestelmäontehostanutKeskisuo-malaisentoimintaajaantanutjohtamiseen-kinuuttavastuullistanäkökulmaa .

–Jajunakulkeenythyvineteenpäinkokoajan .Eikätämäolemitäänviherpi-perrystä .Ympäristöasiatovatnyttiukastiyritystoiminnankeskiössäisonaasiana .

• Lehdenyhävuosikertaavartentarvi-taanpaperia68,5kg .Siitä60prosent-tiaontehtykierrätyspaperista .

• Vuosikertaavartentarvitaansähköä58,7kilowattituntia .Määrälläsaunoisikahdeksankertaa .

• Vettäkuluu4,1litraa .SillähuuhteleeWC-istuimen1–2kertaa .

• Kemikaalejakuluu17,8millilitraaelinoinkaksiruokalusikallista

• Painoväriäkuluunoin1,3kg .Luotinai-neitatairaskasmetallejaväreissäeiole .

• Polttoainettakuluu6,1litraa,suurinosalehdenjakeluun .

• Luetuistalehdistämeneekierrätyk-seenKeski-Suomenalueellanoin85prosenttia .

• YhdenKeskisuomalaisenvuosikerrantekemisestäsyntyyhiilidioksidipääs-täjä71,1kgelisamanverrankuinmitäsyntyy,kunhenkilöautollaajetaannoin400km .

Keskisuomalainen­lehden ympäristövaikutukset v. 2011

Page 81: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     79

3. Ympäristöriskit hallintaan

Ympäristöasioiden hyvä hoito • Ympäristöjohtamisella myös säästöä• Ekotehokkuus – enemmän vähemmästä • Hiilijalanjälki pienemmäksi

• Jätteiden vähentäminen säästää luontoa • Turvallisuusanalyysit avuksi• Kasviöljypohjaiset säästävät ympäristöä • Kohti kemikaalitonta

painolevyn valmistusta

Page 82: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

80     Työturvallisuuskeskus

Ympäristöasioidenhyvällehoidollejaseu-rannallevoidaanasettaajoukkoperiaatteita,joitayritysvoitoiminnassaantoteuttaa .

Yleisenätavoitteenatuleeollatyösuoje-lunjaympäristönsuojelunhoitaminenyri-tyksenomintoiminjavoiminmahdollisim-mantuloksellisestija tarkoituksenmukaisesti .

Yrityksenympäristöpolitiikkaluopohjanympäristöohjelmalle,johonkirjataantavoit-teetjakäytännöntoimet,joillaniihinpyri-tään .Terveyteen,turvallisuuteen,hyvinvoin-tiinjakehittämiseenkohdistuvattoimenpi-teetovatetusijalla(Viestintäalanympäristö-linjaukset2015–matkallakestävämpään) .

Nykyaikainenyrityksenhyväjohtamis-jatoimintajärjestelmäkäsittääyleensäkolme

Ympäristöasioiden hyvä hallinta

osa-aluetta:ympäristö-,työympäristö-jalaatu-järjestelmän .

Monetyrityksetkäyttävätjoyhteistäsa-teenvarjoa,jokakattaakaikkiyrityksenmer-kittävimmätriskialueet .Näinennaltaehkäise-vääturvallisuustyötävoidaantehokkaastitoteuttaayritykseneritoimialueidenkesken .Hyväkoordinointimyössäästääkustannuksia,kunvältytäänpäällekkäiseltätyöltä .

Graafisenalanyrityksetvoivatsoveltaaperiaatteitaomassatoiminnassaankuhunkinyritykseenparhaitensoveltuvallatavalla .

Sekäympäristönsuojelussaettätyösuoje-lussaerityöpaikkojentarpeetjatoimintata-vatvaihtelevatyrityskoonjapainomenetel-mänmukaan .

Ympäristönsuojelun tuloksia

Ekokilpailukyky

Kestävä kehitys

Turvallisuus Viihtyvyys

Hyvinvointi

Luonnonmonimuotoisuus

Elämänlaatu

Vastuullisuus

Terveys

Yrityskuva

Ympäristönkannalta hyvä työpaikka

Laatu

Page 83: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     81

Ympäristöasioiden hyvä hallinta

Johto luo edellytyksetYmpäristöasiat,kutentyösuojeluasiatkin,ovatjohtamisentärkeäosa-alue .Johtaminenedellyttääselkeäätoimintapolitiikkaasekäpäämäärienjatavoitteidenasettamista .

Johdontehtävänäonorganisoidariskienhallintasekäympäristöasioidenhoitojaseurantavalittujentavoitemittareidenjasisäistenarviointienavulla .Johtoluoedelly-tyksetaktiiviselletoiminnallekannustamallajamotivoimallalinjajohtoajahenkilöstöä .

Nykyaikainenyritysjohtopitääympäristö-,terveys-jaturvallisuusnäkökohtiajahaitto-jenrajoittamistatärkeänäjaerottamatto-manaosanatuotantotoimintaa .Tavoitteenaonpäästöjenpienentäminensekäraaka-aineidenjaenergiankäytöntehostaminen .

Ympäristöjohtamisentukenavoiollaym-päristöjärjestelmä,esimerkiksiISO14001-standardinmukainentaiEMAS-järjestelmänmukainen .

Ympäristönsuojelunjatyösuojeluntuleeollaluonnollinenjanäkyväosanormaaliajohtamistajatöidenorganisointia .Yleisenäsuuntauksenaonsaadaympäristöasiatosaksilinjavastuuta .

Henkilöstö mukaanGraafisenalanyrityksenjohtamiseenkuuluumyöshuolehtiminenhenkilöstöstäjasenosaamisentasosta .Tuloksellinenympäristön-suojelujatyösuojeluovatosahenkilöstönammattitaitoa .

Henkilöstöätuleekouluttaa,opastaajakannustaatoimimaanjokapäiväympäristön,terveydenjaturvallisuudenkannaltavastuul-lisellatavalla .

Työsuojelunjaympäristönsuojeluntuleeollaluonnollinenosapäivittäistätyötä .Hyvänlopputuloksenkannaltaonolennaista,ettähenkilöstöonmotivoitunutvaarojenjahaittojenennaltaehkäisyyn .

Jokainentyöntekijävoiomallatoiminnal-laanollavaikuttamassaympäristökuormituk-senvähenemiseenjahiilijalanjäljenpiene-nemiseen .

Kokohenkilöstönasiantuntemuksensaa-minenkäyttöönedellyttäävuorovaikutusta

johdon,esimiestenjaalaistensekäerihenki-löstöryhmienvälillä .

Henkilöstönosallistumillavoidaanparan-taajatehostaatyöpaikkojentyösuojelu-jaympäristönsuojelutoimintaa .Osayrityksistäonperustanutympäristöasioidenkäsittelyävartenyhteistyöryhmiä,osassaympäristöasi-oitakäsitellääntyösuojelutoimikunnissa .Onmyöslukuisiatyöpaikkoja,joissaympäristön-suojeluakäsitelläänvapaamuotoisestiilmanerillisiäyhteistyöryhmiä .

Ympäristönsuojelun,työsuojelunjalaatu-toiminnankehittämiseentarvitaanasiantunti-joita,joillaonlaajakokemusriskienhallin-nasta .Lisäksitarvitaanasiantuntijoita,joillaonsyvätaitotietojokoympäristönsuojelusta,työympäristönkehittämisestätailaatutoi-minnasta .

Osaasiantuntijoistavoiollakirjapainonomallapalkkalistalla,osatarvittavastataitotie-dostavoidaanhankkiaulkopuolelta,esimer-kiksikonsulttitoimistoiltataialuetyöterveys-laitoksilta .

Ympäristön tilaa seurattava jatkuvastiYmpäristöasioidenpäivittäinenseurantajahoitoovattärkeitä .

Graafisenalanyrityksenontunnettavanriskitjaseurattavaulkoisenympäristönettätyöympäristöntilaajatkuvasti .

Painonontiedettävätuotannostaantaituotteistaansyntyvienpäästöjenjajät-teiden• terveysvaikutukset• ympäristövaikutuksetmm .päästötja

hiilijalanjälki• määräntaihaitallisuudenvähentämis-

mahdollisuudet• jätehuoltokysymykset• mahdollisuudetkehittäätuotantoatai

tuotteitaniin,ettäpäästöjenjajätteenmääräjahaitallisuusvähenevät .

Yrityksentuleeluodamittarit,joillaympäris-tönsuojelunjatyöympäristöntilaavoidaanseuratajatkuvasti .Yritystenkäyttämiätyöka-lujaomienympäristövaikutustensamittaami-seenjaarviointiinovaterilaisettarkastuslis-tat,tuotteidenelinkaariarviot,sisäisetympä-

Page 84: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

82     Työturvallisuuskeskus

ristötarkastuksetjatuotannonympäristövai-kutustenarvioinnitsekähiilijalanjäljenlas-kenta .Myösmateriaalivirtojenjaympäristö-kustannustenseurantaontarpeellista .

Hyvinvalitutmittaritkertovat,missäononnistuttujamissäpitäävieläparantaataitehostaa .

Yritystenonoltavamyösselvillämyösmm .lainsäädännön,teknologianjaympäristöpoli-tiikanyleisestäkehityksestä .Yrityseivoime-nestyämarkkinoilla,josseeiotahuomioonasiakkaidenjakuluttajienympäristönsuojelu-vaatimuksiaja–odotuksia .Myösomistajien,sijoittajienjarahoittajienkiinnostusyritystenympäristönsuojeluntasoonjariskeihinonkasvanut .Ympäristöjärjestöjenpainoarvoonniinikäännoussutyhteiskunnassa .

Tietojenkeruuntuleeollajärjestelmällistäjajatkuvaa .Kerätyttiedotanalysoidaanjasaatujentulostenpohjaltaryhdytäänkehittä-mishankkeisiinympäristöpäästöjenvähentä-miseksijatyöympäristönparantamiseksi .

Graafisenalanyrityksenontunnettavaomantuotantoprosessinsalisäksimyöskulje-tuksiinjamateriaaliensiirtoihinliittyvätriskitjaympäristövaikutukset .

Ontärkeää,ettäpäivittäinenympäristöris-kienseurantaonlinjajohdonvastuulla .Näinvarmistetaan,ettäympäristönsuojeluonosayrityksennormaaliatoimintaa .

Ympäristönsuojelunsisällönjaohjauksenmuuttuminenvaatiiyrityksiltäuseinasentei-denjakäyttäytymisenmuutoksia .Josjoskusympäristöasioihinsaattoisuhtautuavarauk-sellisesti,jopatorjuvasti,niinenääeiriitäedestunnollinenympäristövaatimustennou-dattaminen .Nyttarvitaanoma-aloitteisuuttajatulevienvaatimustenjaodotustenhyvääluotaustajaennakointia .

Ympäristönsuojeluakehitettävä jatkuvastiYmpäristönsuojelun,työsuojelunjalaadunkehittäminenvaatiipäämäärätietoistajajat-

Kestävä kehitysja vastuullinen yritystoiminta

Päätökset ja päivittäiset valinnat

Mittaus, parhaat käytännöt sekä raportointi ja viestintä

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä ympäristöstandardit

Asiakas-läheisyys

Jatkuvaparantaminen

BAT/kustannus-tehokkuus

Elinkaari-ajattelu

Energia-tehokkuus

Aktiivinenviestintä

Materiaali-tehokkuus

Kestäväthankinnat

Visio

Tavitteet-toimen-  piteet

Työkalut-käsitteet

Periaatteet

Lähde:VKL2010

Page 85: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     83

kuvaatoimintaa .Yksiprojektitaikampanjaeisiihenriitä!

Ympäristönsuojelunjatyöympäristönkehittäminenperustuvatyrityksentoiminta-politiikkaanjapäämääriin .Ympäristönsuoje-lunjatyöympäristönkehittäminentulisinivoakiinteäksiosaksiyrityksenkehitystoi-mintaa .Ekokilpailukyvynparantaminenvaa-tii,ettäyrityksetnoudattavathyvääympäris-tökäytäntöäjaparantavatkokoajanympäris-tönsuojeluntasoaan .

Ekokilpailukyvyllätarkoitetaansitä,ettäyrityspystyyvastaamaanasiakkaidenjayh-teiskunnanasettamiinympäristövaatimuk-siinjahyödyntämäänympäristönäkökohtialiiketoiminnassaanparemminkuinkilpailijat .

ElinkeinoelämänkeskusliitonEK:njulkai-seman"Osaaminen,kumppanuus,ekokilpai-lukyky"-keskustelumuistionmukaankunkinyrityksenonitsehuolehdittavaekokilpailu-kyvystään .Ekokilpailukyvynvahvistaminenjaylläpitäminenvaatiiyrityksiltäkorkeata-soistaosaamista,jottanevoivatkehittäätuotteitaanjatoimintaansakestävänkehityk-senmukaisestijasamallamenestyäliike-taloudellisessakilpailussa .Valtiovallantehtä-vänäonluodasuotuisatpuitteetyritystentoiminnalle .Taloudellistakilpailukykyäedis-tävättoimettukevatmyösekokilpailukyvynsaavuttamista .

Toiminnanvahvuuksienjaheikkouksienjatkuvaseurantajaarviointimuodostavatperustankehitystyölle .Arviointiohjaamyöspäämäärienjatavoitteidenasettelua .

Jatkuvaanparantamiseensitoutumallagraafisenalanyrityksetvarmistavat,ettäsi-dosryhmienvaatimuksetjatoimintaympäris-tössätapahtuvatmuutoksettulevatotetuksihuomioon .

Tuotannon suunnitteluavainasemassaYmpäristönsuojeluonyksituotannonsuun-nittelunperuslähtökohdista .

Ympäristönsuojeluntuleeperustuaelin-kaariajatteluun,jossaotetaanhuomioonpainotuotteidenaiheuttamatympäristövai-kutuksetkehdostahautaan .Hyvänsuunnitte-

lunjaekotehokkuustoiminnanavullavoi-daanminimoidaraaka-aineiden,kuljetusten,energiankäytön,tuotantoprosessinjaloppu-tuotteenhaitallisiaympäristövaikutuksia .

YmpäristötietoisimmatkuluttajatKeski-Euroopassavaativatesimerkiksijonyt,ettälehdissäkäytettäväpaperieisaaollaperäisinvanhoistaaarniometsistä .Samaaekologista

Factor 4 ­tavoite vie yli 20 vuotta

Viimeistenvuosikymmenienaikanaluonnonvarojenkokonaiskäyttöontehostunutnoinprosentinverranvuodessa .

Joskehitysjatkuusamaantapaantulevinavuosina,materiaalienkokonais-käytöntehostuminenFactor4-tavoit-teenmukaiseksielinelinkertaiseksivielähes400vuotta .

Josluonnonvarojenkäyttötehostuisiainaedellisvuodestaesimerkiksikuusiprosenttia,Factor4-tavoitteensaavutta-miseenmenisi24vuottajaFactor10-tavoitteensaavuttamiseenmenisi40vuotta .

Josjokavuosiluonnonvarojenkäy-töntehokkuuslisääntyymäärällä,jokaonesimerkiksikuusiprosenttialähtö-vuodentehokkuudesta,kestää50vuottaennenkuintuotantoontehostu-nutnelinkertaiseksijanoin150vuottaennenkuintuotantoontehostunutkymmenkertaiseksi .

Laskelmaosoittaa,ettäilmanmerkit-tävääteknistäkehitystä,uusiainnovaati-oitasekäkulutustapojenmuutoksiaekotehokkuustavoitteitaeitullasaavut-tamaan(Ekotehokkuusjafactor-ajattelu1998) .

Ekologisenjalanjäljenpienentäminenvaatiimerkittäväämuutostanykyme-noonsekäsuuriamuutoksiatuotanto-jakulutustapoihin .

Page 86: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

84     Työturvallisuuskeskus

kestävyyttäaletaanehkävaatiapianmyöspainotuotteenkokoelinkaarenajalta .Myöstyöturvallisuusvaatimuksetovatkiristymässä .

Ympäristönsuojeluakoskevatratkaisuteivätrajoituvainsuoranaisestiympäristön-suojeluakoskeviininvestointeihin .

Merkittävimmätpäätöksetsekäympäris-tönsuojelunettätyösuojelunkannaltateh-däänuseinprosessi-jalaitehankintojenyhteydessä .

Graafisenalanyrityksissäympäristönsuo-jelunpainopisteonsiirtymässäjätteistäjapäästöjenhallinnastaekotehokkuuteensekäpainotuotteenkokoelinkaarenaikaistenympäristöhaittojenpoistamiseen .

Parhaitatuloksiasaavutetaan,kunympä-ristönsuojelujatyösuojelukytketäänkiinte-ästiyrityksenjohtamiseenjatoiminta-järjestelmiin .

Työolojenjatuotantoprosessienkehittä-misessätuleenoudattaahaittojenjapäästö-jenennaltaehkäisynperiaatteita .

Alihankkijoillevoidaanasettaavaatimuk-siaympäristöstandardien,ympäristömerk-kienjaympäristöjärjestelmienkäytöstä .Jot-kutpainotovatsisällyttäneetympäristövaati-muksiamyösosaksiostosopimuksia–esi-merkiksipaperinjakemikaalienkohdalla .

Tuotteen suunnittelu lähtökohdaksiTuotteidenympäristölaadustaontulossayhämerkittävämpikilpailutekijä .

Materiaalienhallintaontärkeäosapaino-tuotteensuunnitteluajamyösitsepainopro-sessia .Graafisenalanyrityksissäolisihuoleh-dittavasiitä,että• ekotehokkuusotetaanlähtökohdaksi

kaikessatoiminnassa• tuotannossakäytetäänsäästeliäästi

raaka-aineita• raaka-aineetovatmahdollisimmanvähän

ympäristöäkuormittavia(mm .uusiopape-rit,pesunesteidenjamuidenliuottomienregenerointisekäkierrätys)

• tuoteonkestäväjauudelleenkäytettävä• tuoteonjätteenähyödynnettävä• tuotteestaeiaiheuduvaaraataihaittaa

terveydelle,ympäristöllejajätehuollolle .

Tuotteidenympäristövaikutuksiavoidaanselvittääesimerkiksielinkaarianalyysienjaekotaseidenavulla .Myösekotehokkuudenarviointiinlöytyymenetelmiä(mm .MIPS,ekologinenjalanjälki,materiaalivirta-analyysit) .

PainotaloillemyönnettyJoutsenmerkkitarkoittaa,ettäyritysottaaympäristönhuo-mioontoiminnassaanjatäyttäätiukatympäristö-vaatimukset .

Joskirjapainotäyttääpainotuotteidenym-päristömerkinnälleasetetutvaatimukset,painovoitällöinasiakkaantoivomuksestakäyttääJoutsenmerkkiäpainamissaantuotteissa .

Päästöt hallintaanGraafisenalanyrityksetpyrkivätvähentämään–kutenmuutkinsuomalaisetteollisuusyrityk-set–haitallisiaympäristövaikutuksiaparhaantekniikanperiaatteen(BAT)mukaisesti .Peri-aateonsisällytettymuunmuassaEuroopanunioninyhtenäislupadirektiiviinsekäSuomenjäte-,vesi-jamerensuojelulakiin .

Puhdistusjärjestelmiätuleekehittääympä-ristövaikutustenjatkuvanseurannanavulla .Ympäristönsuojelunteknisiäkeinojaovatmuunmuassa:• muutoksetraaka-aineissa• muutoksettuotantoprosessissa• muutoksetaineidenkoostumuksissa• puhdistuslaitteistojenkäyttö .Tuotantoprosessinhyvähallintaantaaperus-tanmyösympäristö-jatyösuojeluriskienhal-linnalle .Koneetjalaitteetonpidettäväjatku-vastihyvässätoimintakunnossa .Valmiuksiavahinkotilanteidenhallintaanvoidaankehit-tääturvallisuusanalyysienjaharjoitustenavulla .

Poikkeuksellisetpäästöt,jotkajohtuvatesimerkiksituotantokatkoksista,pyritäänestämään .

Kunnossapidonmerkitysonkeskeinenniinympäristönsuojelun,työsuojelunkuinlaatu-toiminnankinkannalta .Ympäristövaikutuksiasisältävättoiminnotkuuluvatjärjestelmällisentarkkailunjaennakoivanhuoltotoiminnanpiiriin .

Page 87: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     85

Kunnossapitoajahuoltotoimintaaonkehi-tettävämittaustenjaseurannanavulla,muunmuassaenergiakatselmuksillajaympäristö-tarkastuksilla .

Tulevaisuudessariskienhallinnassakoros-tuuyhäenemmänkokonaistenjärjestelmienhallinta .Enääeiriitävaintekniikanosaami-nen,onhallittavamyöstuotantoprosessienjatöidenturvallisetjärjestelyt .Onmyösosattavatoimiaekotehokkaastiraaka-aineitajaener-giaasäästäen .

Jätteet kiertämäänJätehuollontavoitteenaonjätteidensyntymi-senjahaitallisuudenvähentäminen .

Jätelainmukaanjäteonhyödynnettäväaina,josseonteknisestimahdollistajajossiitäeiaiheudukohtuutontalisäkustannustamuullatavallajärjestettyynjätehuoltoonverrattuna .

Graafisenalanyrityksenonhuolehdittavaomastajätehuollostaan .Jätehuollonkeskeisiäperiaatteitaovatseuraavatasiat:• onkäytettäväparastakäyttökelpoista

tekniikkaa

• onsovellettavamahdollisimmanhyviäter-veys-jaympäristöhaittojentorjunta-menetelmiä

• jätteetonkerättäväjapidettäväerilläänjätehuollonkaikissavaiheissasiinälaajuu-dessakuinseontarpeellistavaarantaihai-tanehkäisemiseksitaijätehuollonasianmu-kaiseksijärjestämiseksi

• erilaatuisetvaarallisetjätteetonpidettäväerillääntoisistaanjamuistajätteistä

• sekoittuneetjätteetontarpeenvaatiessaeroteltavauudelleen,josseonteknisestijataloudellisestimahdollista

• jätteetonkäsiteltäväasianmukaisissajätteenkäsittelypaikoissa .

Vaarallisellajätteellätarkoitetaansellaistajätettä,jokavoiaiheuttaaerityistävaaraataihaittaaterveydellejaympäristölle .Graafisenalanyritystenvaarallisiaongelmajätteitäovatmuunmuassavalokuvamateriaalit,kehitteet,kiinnitteet,painovärit,pesuliuottimetjapesu-rätit .Neontoimitettavauusiokäyttööntaiasianmukaiseenkäsittelyynongelmajätelai-tokseen,esimerkiksiEkokeminpolttolaitok-selle .

Painotuotteen hyvä suunnittelu luo pohjan myös ympäristöystävälliselle tuotannolle.

Page 88: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

86     Työturvallisuuskeskus

Erityisenympäristöluvantarvitseekirjapai-no,jonkaliuottimienkulutus,kunsiitävähen-netääntuotteisiinsitoutuvataijääväosuus,onvähintään10tonniavuodessataijonkavas-taavahuippukulutusonvähintään20kiloatunnissa .

Yhteydet sidosryhmiinGraafisenalanyrityksenonkerrottavaomallehenkilökunnallemuunmuassaympäristötar-kastustenja-mittaustentuloksista .

Kuuntelemallasidosryhmienodotuksiakirjapainosaakäsityksensiitä,mitkäasiatsentoiminnassaovatkunnossajamiltäosintoi-mintaapitääkehittää .

Viranomaisillaonlainmukaanmahdolli-suussaadapyynnöstäsäännöstenjamääräys-tenvalvontaataitehtävienhoitamistavartentarpeellisettiedot .Nevoivatkoskea• tuotantoa• tuotannossakäytettäviäaineita• maahantuotaviaaineita• tuotteistasyntyviäjätteitäjaniiden

jätehuoltoa .Asiakkaatjayhteiskuntavaativatpainoiltakinyhäsuurempaaympäristöystävällisyyttäjaturvallisuutta .Asiansahyvinjavastuullisestihoitavayrityshuolehtiikinhyvinympäristön-

suojelustasekähenkilöstönsäterveydestäjaturvallisuudesta .

Turvallisuusjohtamiseenjariskienhallin-taankuuluumyösympäristöasioistatiedotta-minentyöpaikanulkopuolisilletahoille-esi-merkiksiasiakkaille,viranomaisille,ympäris-tönasukkaillejatiedotusvälineille .

Yritysteneitarvitsesalaillaympäristötie-toja!Monetyrityksetkertovatjoympäristö-asioistaanvuosikertomuksessaan,asiakasleh-dissäänjatiedotteissaan .Osajulkaiseemyöserillisiäyhteiskuntavastuu-jaympäristöra-portteja .Vastuullisuusraportointiavartenonolemassaerillisiäohjeita,esimerkiksiGRI(GlobalReportingIniatiative) .

Raportoinninuskottavuuttavoidaanlisätävarmentamallaulkopuolisellatahollajokoraporttitaisenpohjanaolevatluvut .

Graafisenalanyrityksetvoivatosallistuaniinikäänympäristöasenteitajamarkkinoitamuovaavaanjulkiseenkeskusteluunsekälainsäädännönvalmisteluun .

Ympäristöviestintäonkokoyrityksenasia .Sevaatiijohdonsitoutumistajakokohenki-löstönosallistumista .Avoinjaaktiivinenvuo-rovaikutuslähiympäristönasukkaidenjayh-teisöjenkanssaontärkeää .Näinvoidaanvält-täämoniaturhiapelkojajavääriäkäsityksiä .

Ympäristövahinkolainmukaanyrityksilläontiukkavastuuaiheuttamistaanvahingoista .

Ympäristölainperusteellakorvataanvahinko,jokaonaiheutunutympäristönpilaantumisestataimuustavastaavastahäi-riöstä,kutenmelustataisäteilystä .

Ympäristövahinkolakiperustuuniinsanottuunankaraanelituottamuksestariippumattomaanvastuuseen .Tämäparan-taavahingonkärsineenmahdollisuuksiasaadakorvaustaympäristövahingosta .

Ympäristövastuunsayrityksetvoivattietyinedellytyksinkattaaerilaisillavapaa-ehtoisillavakuutuksilla .Äkillisetjaodotta-

Saastuttaja maksaa ­ ympäristövastuu voidaan kattaa vakuutuksin

mattomatympäristövahingotkatetaanyri-tystentoimintavastuuvakuutuksista .Pitkänajankuluessasyntyviävahinkojavartenvakuutusyhtiötovatkehitelleetympäristö-vastuuvakuutuksen .

Ennenkuinvakuutusyhtiömyöntääym-päristövastuuvakuutuksen,seyleensäkar-toittaahuolellisestiympäristöriskinsuuruu-den .Analyysintarpeenjalaajuudenmäärääyrityksentoimialajavakuutettavakohde .

Pakollinenlakisääteinenympäristövahin-kovakuutusvarmistaakorvauksetvahingon-kärsineellesilloin,kunniitäeiolesaatutäysimääräisestiperityksivahingonaiheuttaneelta .

Page 89: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     87

Yritystenympäristökuvallaonyhäsuu-rempimerkitysmyösuusientyöntekijöidenhankinnassa .Etenkinnuoretovatkiinnostu-neitasiitä,mitenheidäntulevillatyöpaikoil-laanympäristö-jatyösuojeluasiatonhoidettu .

Ympäristöasiat osana työsuojeluntoimintaohjelmaaYrityksilläonlakisääteinenvelvoitelaatiatyösuojeluntoimintaohjelma .Senavullapy-ritäänsekäkehittämääntyöolojaettäehkäise-määnammattitautienjatyötapaturmiensynty .

Työsuojeluntoimintaohjelmanjaympäris-töasioidenhallinnantavoitteetjapäämäärätovatpitkältisamoja:terveellinen,turvallinenjahäiriötönyritystoiminta .

Graafisenalanyritysvoikytkeäympäristö-asiatosaksityösuojeluntoimintaohjelmaa .Näinluodaanhyvätvalmiudetympäristöris-kienlaaja-alaisellejasuunnitelmallisellehal-linnalle .

Työsuojeluntoimintaohjelmanlaadintatulisinähdäoleellisenaosanayrityksenkehit-tämistä .Josohjelmalaaditaanhuolellisesti,siitätuleeselkeämalli,jonkaavullavoidaanennakoltaehkäistätyöntekijöidenterveyttäjaturvallisuuttasekäympäristöäuhkaavatriskit .Mahdollisiinvaaratilanteisiinpystytäänmyösvarautumaanennakolta,koskaparannus-jakorjaustarpeethavaitaanajoissa .

Työsuojeluntoimintaohjelman sisältöTyösuojeluntoimintaohjelmansisältö,laajuusjamuotomääräytyvätyrityksenkoon,käytet-tävientyömenetelmiensekätyösuojelutarpei-denmukaan .Lakiontässäsuhteessajoustava .Yritysvoiitsevalitatarkoituksenmukaisim-manjaitselleensoveliaimmanvaihtoehdon .Mahdollistaonmyös,ettätyösuojeluntoimin-taohjelmasisällytetäänmuihinyrityksenke-hittämissuunnitelmiintailaatujärjestelmään,jossaonotettuhuomioonmyösympäris-töasiat .

Lakisääteinentyösuojeluntoimintaohjelmakertootyöympäristönkehittämistarpeet .Lisäksisiitäselviävätteknologian,työnorga-nisoinnin,työolojen,käytettävienaineiden

sekätyöympäristönvaikutuksettyöntekijöi-denterveyteen,turvallisuuteenjahyvinvointiin .

Toimintaohjelmaanvoidaankirjatatavoit-teetmyösympäristöasioidenhoidolle .Näinluodaanedellytyksettyöolojenjatyöhyvin-voinninjärjestelmällisellejakokonaisvaltai-selleseurannallejakehittämiselle .

Laaditaan yhteistyössä­ johto hyväksyyTyösuojeluntoimintaohjelmanlaadintaontärkeäosatyöpaikanturvallisuusjohtamista .Tavoitteenaon,ettäjohtojahenkilöstösitou-tuvatnoudattamaanohjelmantoiminta-periaatteita .

Toimintaohjelmanlaatimisenjakehitys-työnlähtökohtanaovattiedotkehittämistar-peista,esimerkiksityösuojelunjatyöterveys-huollonkeräämättiedottyöympäristöstä,työolosuhteistasekämahdollisistakemialli-sistajamuistatyöhygienisistävaarateki-jöistä .Lähtökohtatiedotsaadaanriskienarvi-oinninavulla .

Työolojennykytilanpohjaltaasetetaansekälyhyenettäpitkänaikavälinkehittämis-tavoitteet .Niitäkäsitelläänhenkilöstöntaiheidänedustajiensakanssa .Luontevastitämätapahtuutyöpaikanyt-neuvottelukunnassataityösuojelutoimikunnassajamahdollisessaympäristöryhmässä .

Työsuojelun,työterveyshuollonjaympä-ristönsuojelunasiantuntijoidenosallistumi-nentoimintaohjelmanvalmisteluunjato-teuttamiseenonhyödyllistä .

Työsuojeluntoimintaohjelmanhyväksyyyrityksenylinjohto .

Toimintaohjelmastajohdettavatturvalli-suus-jaterveystavoitteetonotettavahuo-mioontyöpaikankaikessakehitystoimin-nassa .

Henkilöstönkoulutusjasitouttaminenympäristötavoitteisiinontärkeää,jottatyö-suojeluntoimintaohjelmaankirjatuttavoit-teetmuuttuvattoiminnaksi .

Työsuojeluntoimintaohjelmaankirjattu-jentavoitteidentoteutumistaseurataansäännöllisesti .

Page 90: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

88     Työturvallisuuskeskus

– Ympäristönsuojelutoimenpiteet kan-nattaa suunnata erityisesti niihin kohtei-siin, joista on saavutettavissa suurimmat hyödyt ja merkittävimmät myönteiset ympäristövaikutukset. Näin linjaa Hansaprint Oy:n henkilös-tön kehittämis- ja ympäristöpäällikkö Anne Mähönen.

HansaprintOy:nylinjohtoonasettanutliiketoiminnantavoitteeksiympäristöasioi-denhoidonjatkuvanparantamisenjaympä-ristövaikutustenpienentämisen .Yritysonsitoutunutympäristönpilaantumisenehkäi-semiseen .

YmpäristönsuojelukoetaanHansaprin-tissätärkeäksiosaksivastuullistayritystoi-mintaa .

Mähösenmukaanympäristönsuojelunkokonaisuusmuodostuumonestaasiasta .

Siihenkuuluuhyväjohtaminen,asiantunti-juusjaoikeatteknologisetratkaisut .

–Rahaa,koulutustajavaivannäköäkintarvitaan .Muuteneisynnytuloksia .

Hansaprintinympäristöasioidenjohtami-sellejahoidolleonantanutjo1990-luvunlopultalähtienhyvänpohjansertifioituISO14001-ympäristöjärjestelmä .

–Olemmeintegroineetlaatu-,ympäristö-jaturvallisuusjärjestelmänluontevaksikäy-tännöntoimintamalliksi .

YmpäristöasioistaontullutMähösenmu-kaankiinteäjaaivannormaaliosajohtamista .

Hansaprintissatehdäänjokavuositehdas-kohtaisetympäristöohjelmat,joihinkirjataankehitystavoitteetjayksilöidytkeinot,milläniihinpäästäänsekävastuuhenkilötjaaika-taulut .Vastuukehityshankkeistaonyleensälinjajohdolla .

Näin Hansaprint Oy:

Ympäristöjohtamisella myös säästöä

Hansaprint Oy:ssa tehdään joka vuosi painolaitoskohtaiset ympäristöohjelmat, joihin kirjataan kehitystavoitteet, millä niihin päästään sekä vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Page 91: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     89

–Haluamme,ettäsanatmyösmuuttuvattehtaissammeoikeiksiympäristöteoiksi .Py-rimmekokoajanparantamaansuosituskyky-ämmelaajallarintamalla,Mähönenkorostaa .

Päästöjä vähennettyHansaprintonottanutympäristöasiatyhdeksitärkeäksilähtökohdaksimyösinvestointiratkai-suissa .Mähösenmukaanesimerkiksiuudetrotaatiotovatympäristönäkökulmastaselvästivanhojaparempia .

–Heatset-painokoneissasyntyvätympäris-töäkuormittavatVOC-päästötonsaatuhyvinpieniksiuuniinintegroitujenjälkipoltintenavulla .Tästäonsaatusuurtahyötyämyösneste-kaasunkulutuksenkannalta,Mähönenkertoo .

Uudetpainokoneetkuluttavatsähköäaiem-piavähemmänjaniidenautomaatioasteonmyösvietymahdollisimmanpitkälle .Esimer-kiksiväritsaadaanentistänopeamminkohdal-leenohjelmallisinkeinoin .Näinsähkönkulu-tustasekähukkapaperinjapainovärienmäärääonvoituoleellisestivähentää .

–Olemmejopitkäänmyöstulostaneetai-neistonsähköisistätiedostoistasuoraanpai-

nolevyille .Filmitkemikaaleineenovatjää-neetkokonaanpois .CTP-laitteistojenlevyke-hitettäpuhdistetaanjakierrätetäännykyisinaiempaakauemmin .

Rotaatiokoneillakostutusvedenisopropa-nolistaonluovuttukokonaan .Alkoholitto-mallapainamisellaonMähösenmukaansuurimerkityspainolaitoksenkokonaisilma-päästöihin,silläisopropanolionperinteisestiollutoffset-painojenmerkittävinhajapäästö-jenlähde .

–Käyttämämmepesunesteetovatnyky-äänsellaisia,ettäneeiväthaihduhuoneil-massa,eikäniistänäinollensynnyVOC-päästöjä .

ToimivajätteidenlajittelujakierrätysovatolleetHansaprintissäjopitkäänarkipäivää .

–Meilläjätteestävainalleprosenttipäätyyenääkaatopaikalletaiongelmajätteeksi,muutmenevätkierrätykseentaienergia-jakeeksi .

HansaprintilläonoikeuskäyttääPohjois-maistaympäristömerkkiäeliJoutsenmerkkiäkaikkientuoteryhmienpainotuotteissatun-nustuksenaympäristöystävällisistätuotanto-prosesseistajalopputuotteidenkierrätettä-vyydestä .

JoutsenmerkkionMähösenmukaankäy-tännönläheisinetavoitteineenluonutomaltaosaltaanhyvänperustanpainonympäristö-asioidenkehittämisellejo1990-luvunalku-puoleltaasti .

Säästö kannattaaViimevuosinaHansaprintinkehityshank-keissaekotehokkuudellajaenergiansääs-tölläonollutsuuripainoarvo .

–Kunpystymmevähentämäänraaka-aineidenjaenergiankäyttöä,niinsamallapieneneeympäristökuormajasäästyymyösrahaa .Hyötykertyymonistapienistäpu-roista,Mähönenkorostaa .

TuotantotilojenkäyttöäonTurunpainolai-toksessamerkittävästitehostettu .Robotiik-kaajaautomatiikkaahyödynnetäänmateriaa-liensiirroissa .

Henkilöstön kehittämis- ja ympäristöpääl-likkö Anne Mähönen ja käynnissäpitopääl-likkö Pasi Halonen, Hansaprint Oy.

Page 92: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

90     Työturvallisuuskeskus

Toiminnantehostamisenkauttaonsaatuselvääsäästöäenergiankulutuksessajanäinhiilijalanjälkikinonpienentynyt .

Hansaprintinpainolaitoksissakiinteistöistäjaheatset-painokoneistasyntyvähukkalämpökerätääntalteen .Investointientakaisinmaksu-ajatovatolleetvainmuutamiavuosia .

–Ennenheatset-rotaatioidenuuneissasyn-tyvälämpömeniharakoille,muttanytener-giaotetaantalteenjasillälämmitetääntehtaam-me .Ylijäävälämpöpumpataanalueenkau-kolämpöverkkoonkäytettäväksimuissakiin-teistöissä,kertookäynnissäpitopäällikköPasi Halonen .

Energiatehokkuuteenonkiinnitettymuu-tenkinpaljonhuomiota .Kiinteistönjatuotan-tokoneidenhyvähoitoovatHalosenmukaanavainasemassa .

Säästökohteitaonhaettuulkopuolisenasiantuntijantekemänenergiakatselmuksenavulla .

–Ulkopuolinenlöysimoniasellaisiasäästö-kohteita,joitaitseemmeolleethavainneet .Pyrimmenyttekemäänparannuksiakoko-naisvaltaisestikosteudenjalämpötilansää-döissäsekämuunmuassapaineilmankäy-

tössä .Ennakkohuollonmerkitysontodellatärkeää .

EnergiansäästöönkannattaaHalosenmie-lestälähteäkylmättosiasiattunnustaen .

–Pitäärehellisestiselvittäälähtötilanteet,joihinsittenetsitäänparannuskohteita .Mitänopeammintoimitaan,senparempi,koskaenergianhintakokoajannousee .Jakuntulok-siasaavutetaan,eisaajäädälaakereillelepää-mään,vaankokoajanpitääsitkeästipyrkiäparempaan .

UutenaasianaHansaprintissäonotettusäästökohteeksimyösvedenkäyttö .Paranta-misenvaraaonlöydettytäältäkin .

Halonenkiitteleehenkilöstönaktiivisuuttaenergia-jamateriaalitehokkuudenparan-tamisessa .

–Työntekijätovattehneetmoniamerkittä-viäaloitteita,joillaenergiahukkaaonvoituvähentääjopamerkittävästi .Myöskemikaali-japaloturvallisuuttaonpystyttyparanta-maan .

TS-YhtymäontehnytHansaprintintuotan-totilojakoskevanenergiatehokkuussopimuk-senMotivankanssavuonna2007 .

Ympäristöasioiden hyvä hoito on nykyisin tärkeä osa painotalon toimintaa.

Page 93: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     91

Ekotehokkuus – enemmän vähemmästä

Enemmänvähemmästä .Vähän,muttahyvää .Tämävoisiollapäteväekotehokkuusreseptimyösgraafiseenalanyrityksille .

Ekotehokkuudellatarkoitetaantoimintaa,jonkatavoitteenaontuottaaenemmänpalve-luajahyvinvointiavähemmälläluonnonvaro-jenkulutuksella .

Ekotehokkuusonmääriteltyyksinkertai-sestiyhtälölläEkotehokkuus=hyödyt/panok-set .Hyötyjäovathyvinvoinninlisääntyminen,elämänlaadunparaneminen,yritystentuotta-vuudenkasvu,muttamyösluonnonvarojenkäytönjaympäristöpäästöjenvähene-minen .

Ekotehokkuuttavoidaanpitäätoimintata-pana,jollapyritäänsamaannykyisettuotanto-jakulutustavatekologisestikestävällepohjalle .Mitäpienempituotteeseentaipalveluuntar-vittavamateriaalipanoson,sitätuottavamminluonnonvarojakäytetään .

Uuttaekotehokkuusajattelussaonse,ettäympäristönsuojeluntoimenpiteetkohdiste-

taanpäästöjensijaanvarsinaiseentuotanto-prosessiin .Materiaalivirtojenpienentäminenmerkitseeluonnonvarojenkestävääkäyttöä .

Painopisteen muutosPerinteisessäympäristönsuojelussatoimin-nanpainopisteonvielätuotantoprosessienloppupäässäelipäästöjenpuhdistamisessajajätteidenkäsittelyssä .Ekotehokkuudenavullaympäristönsuojelunpainopisteonnytsiirty-mässäpäästöistäsäästöihinelituotanto-japalvelutoimintaan,piipunpäistämateriaali-virtoihin .

Ekotehokkuusajattelupoikkeaaperinteises-täympäristönsuojelustamyössiinä,ettätuo-tostensijaantarkastellaanpanoksiaeliraaka-aineita,energiaajaluonnonvarojenkäyttöätuotteenkokoelinkaarenaikana .Ekotehok-kuusajattelussaprosessienhyvähallintajasäästöovatkeskeisiä .Hukansyntyäpyritäänehkäisemäänpaitsiparantamallajoolemassaoleviatuotantoprosessejajatekniikoita,myös

Ympäristöasioiden hyvä hallinta on useimmiten taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Ekotehokkuutta tukevat toimenpiteet auttavat myös kilpailukyvyn saavuttamista.

Page 94: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

92     Työturvallisuuskeskus

Ekotehokkuuttavoidaangraafisellaalallalisätämyöskorvaamallatuotteitapalveluillasekäkulutustapojenmuutoksilla–perinteistäelinkaariajatteluaonsitenlaajennettavamyösaineettomiinhyödykkeisiin .

Tavoitteet korkealleKestävänkehityksensaavuttaminenedellyttäämerkittävääekotehokkuudenlisäämistä .Semerkitseekeskipitkälläaikavälillämateriaalienkulutuksenmerkittävääalentamistanykyisestä .

Ekotehokkuusmerkitsee,ettätuotteidenmuoto,ulkoasu,tuotantoprosessi,pakkaukset,jakeluprosessi,tuotteenkäyttöjakäytöstäpois-torasittavatympäristöämahdollisimmanvähän .Uudelleenkäyttöätuleesuosiaennenmateriaalienkierrätystä .Kierrätyksenjauu-siokäytönkannaltasuunnittelullajaoikeillamateriaalivalinnoillaonkeskeinenmerkitys .

Lisäämälläekotehokkuuttavoidaanluon-nonvarojenkäyttöävähentääoleellisesti–tin-kimättäkuitenkaanloppupalvelunlaadustataituotetustahyvinvoinnista .

kehittämällämateriaaliasäästäviätuote-japalvelukonsepteja .

Ympäristöäsäästäväjaekotehokastoi-mintavähentäätuotannonjatuotteidenhiili-jalanjälkeäeliekotehokkuusontulevaisuu-denvälttämätönkeino,millämyösgraafinenalapystyytaistelemaanomaltaosaltaanilmas-tonlämpenemistävastaan .

Ekotehokkaatinnovaatiotvoivatmerkitämyöstäysinuusiatuotteitajatoimintatapoja,jotkaalustalähtientähtäävätmahdollisim-manvähäisiinainevirtoihin .

Tuotteistapyritääntekemäänhuomatta-vastinykyistäkestävämpiäjapitkäikäisempiä .Samallakehitetäänmyöshuolto-,korjaus-japäivityspalveluita .Luonnonvarojenkäyttöävoidaanvähentääesimerkiksivuokraus-jalainaustoimintaakehittämällä .

Materiaalivirtojatarkastellaankehdostahautaan .Luonnonvarojenkäyttöjasenaihe-uttamatympäristöhaitatpyritäänpitämäänmahdollisimmanvähäisinätuotteenkokoelinkaarenajan .

Ekotehokkuuden kolme tasoa

III. Taso: Prosessi, tuote ja palvelu versus materia, energia, pääoma ja aika  Termejä:       Kokonaistehokkuus  Käyttö:         Strateginen suunnittelu  Parannustavat:     Logistiikka, työn uusjako, subsidiariteetti, liikenne- ja energiastrategiat  Ristiriita:        Kansantaloudet, kulttuurit

II. Taso: Prosessi, tuote ja palvelu versus materia, energia ja pääoma  Termejä:          Niukkaresurssisuus  Sopii:               Korvaavat prosessit, tuotteet ja palvelut  Käyttö:             Investoinnit, innovaatiot  Parannustavat:   T&K, materiaali- ja käyttäytymistieteet, investointikalkyylit  Ristiriita:          Parannukset vievät aina työpaikkoja, toimialat

I. Taso: Prosessi, tuote ja palvelu versus materia ja energia  Termejä:      Factor 4 ja 10, ekologinen selkäreppu, ekologinen jalanjälki, MIPS  Sopii:          Olemassa olevat prosessit, tuotteet ja palvelut     

  Käyttö:        Markkinointi  Parannustavat:    Käytettävyys, hyötysuhteet, arvoanalyysi, rationointi

Lähde:Kettunen2000

Page 95: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     93

Onryhdyttypuhumaanns .Factor-ajatte-lusta .Selähteemateriaalivirtojenjaluon-nonvarojenkäytöntehostamisesta .Factor4-jaFactor10-tavoitteetilmentävätmuu-toksensuuntaajasuurusluokkaa .

Factor4-tavoitteenmukaanekotehok-kuudenolisiparannuttava15–20vuodenaikajänteellänelinkertaisesti,jottaympäris-töhaitatpuoliintuisivatjahyvinvoinninkasvukaksinkertaistuisi .

Pitkälläaikavälillätuotannonmateriaali-intensiteetinolisialennuttavamurto-osaannykyisestäelilähtökohdaksionotettuFac-tor10-tavoite .Seedellyttääluonnonvarojenkokonaiskäytönpuolittamistavuoteen2040mennessä .

Kestäväänkehitykseentähtäävääekote-hokastoimintaonmahdollistamilläalallahyvänsä–myösgraafisellaalalla .Meidäntarvitseevaintuulettaaaivommejamurtaavanha,kaavamainenajattelu .Tuloksetvoivatollayllättäviä .Esimerkiksiuusiaympäristö-teknologianjapainamisenpolkujakulke-mallapystymmekehittämäänuusialiiketoi-minnanmahdollisuuksia .Siirtyminentuot-teidenvalmistuksestapalvelusuoritteisiinontärkeäkeinorajoittaaluonnonvarojenjaenergiankulutusta .Palvelujenkäytönlisään-tymiselläolisimyöstyöllisyyttäparantaviavaikutuksia .

Ekotehokkuusajattelunavullaluonnonva-rojenkäyttöätuotettuayksikköäkohdenvoidaanvähentäämerkittävästi .Uusiutumat-tomialuonnonvarojatulisikorvatauusiutu-villa,joitaniitäkinolisikäytettäväuusiutu-mis-jatuottokyvynrajoissa .

Ekotehokkuudesta megatrendiEkotehokkuusonTurunkauppakorkeakou-luntulevaisuudentutkimuksenprofessorinMarkku Wileniuksenmielestämegatren-dienmegatrenditulevassaverkostoyhteis-kunnassa,kunaineenvallantilallenousevatmyöserilaisetpalvelut .Materiaalivirratalka-vatsilloinpienentyä .

–Tietotekniikkajaverkostotluovatmo-nellatavallauusiamahdollisuuksiakorvatamateriaapalveluilla .Ennakoin,ettäparin-

kymmenenvuodenkuluttuakuluttajatosta-vatpalveluja,joihinvoikuuluatuote .

PalvelumainenverkostoyhteiskuntaonWileniuksenmukaanhuomattavastiekote-hokkaampikuinnykyinen,raskaaseenperus-teollisuuteenpohjautuvayhteiskunta .

–Meilläonhyvätmahdollisuudetmuunmuassatietotekniikanavullatehostaavanhaateollisuuttajanäinsäästääluonnonvaroja .Mitävähemmäntarvitaanraaka-aineitajaenergiaa,sentaloudellisempaatuotantoon .Samallamyösympäristöpäästötvähenevät .

Pelkkädematerialisaatioeikuitenkaanvieläyksinriitäparantamaanekotehok-kuuttariittävästi .Tarvitaanmyösimmateriali-saatiotaelitavaroidenkorvaamistaerilaisillapalveluilla .

Immaterialisaatioonjäänytekotehok-kuusajattelussatoistaiseksivielävähäisellehuomiolle .Seonkuitenkinkestävänkehityk-sentietoyhteiskunnanvarsinainenviisastenkivi .

Dematerilisaatiojaimmaterialisaatioovatgraafiselleallasuuriahaasteita,muttasamallamyösmahdollisuuksia .

Ekotehokkuuden mittaaminen

• energiankulutuselinkaarenerivaiheissa

• materiaalienkulutus(MIPS)• vedenkulutus• kasvihuonekaasupäästöt,hiilijalan-

jälkielinkaarenerivaiheissa• kemikaalienkäyttö• jätevesipäästöt• haihtuvienhiilivetyjenpäästötilmaan• materiaalihukanmäärä• jätteidenmäärä• vaarallistenjätteidenmäärä• jätteidenlopullinensijoituspaikka• tuotannonvaikutusihmistentervey-

teen,työtapaturmat• taloudellisetmittarit(tuotanto,tuotta-

vuus,kannattavuus,voitto) .

Page 96: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

94     Työturvallisuuskeskus

Hiilijalanjäljellätarkoitetaanyksittäisenihmi-sen,yrityksentaituotteenvaikutustailmas-tonlämpenemiseenelinkaarenaikana .Myösgraafisellaallajasenyrityksilläonhiilijalan-jälki,jokakertookuinkapaljonkasvihuone-kaasupäästöjäsyntyyniidentoiminnasta .Mukaanlasketaansekäsuoratettäepäsuoratpäästöt .

Hiilijalanjäljestäonviimevuosinamuodos-tunutkeskeinenmittari,jonkaavullayrityk-setvoivatkehittäävastuullistaliiketoimin-taansa .

Hiilijalanjäljenlaskentaauttaayrityksiätunnistamaanjahallitsemaantehokkaastiomiailmastovaikutuksiaan .Laskennantulok-siavoidaanhyödyntääympäristönsuojelutoi-menpiteidensuuntaamisessajaraportoin-nissa .

Hiilijalanjäljenyksikkönäkäytetääntapa-uksestariippuenhiilidioksidiekvivalentiaton-nia,kilogrammaataigrammaatuotettakoh-densevoidaanilmoittaapainettuasivuataine-liötäkohden .Yleensägraafisenalanhiilijalan-jälkiilmoitetaanhiilidioksidiekvivalentiton-neinayritystätaipainoataituotettakohden .

Suomenkotitalouksienaiheuttamastahiili-jalanjäljestäsanomalehtien,kirjojenjapaperi-tuotteidenosuusonnoinyksiprosentti .

Hiilijalanjäljen laskentaPainojenhiilijalanjäljensuuruuteenvaikuttaaoleellisestimillaisiatuotteitajamitensenevalmistaa .

Laskennassaotetaanhuomioonyleensäseuraavatmateriaali-jaenergiavirrat:• sähkönkulutus• lämmönkulutus• polttoaineidenkulutus• kuljetukset• liikematkustus• työntekijöidentyömatkat• jätteetjaniidenkuljetukset• keskeistenmateriaalienkulutus .Hiilijalanjälkivoidaanlaskeayrityksellesekäsentuotteille .

Hiilijalanjäljenlaskentajasenhyödyntämi-nenkoostuuyleensäseuraavistatyövaiheista:• menetelmänvalinta• laskennanrajaustentekosenmukaanmitä

tavoitellaan

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Kirjapaino Bookwell Oy on kehittänyt nettipohjaisen ekolaskurin, jolla voidaan helposti laskea kirjan hiilijalanjälki eri vaihtoehdoilla.

Page 97: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     95

• päästökertoimienvalintakohteenmukaan• laskennassatarvittavientietojenkeräys• hiilijalanjäljenlaskentaläpinäkyvällä

tavalla• laskennantulostenraportointi• mietintämitenhiilijalanjälkeävoidaan

pienentää• parhaidenkäytettävissäolevienkeinojen

valintahiilijalanjäljenpienentämiseksi• päästöjenvähennystoimintajaseuranta• tiedotushankkeentuloksistahenkilöstölle

jasidosryhmille .Järjestelmällinenotehiilijalanjäljenlasken-nassatuottaaparhaantuloksen .Laskentakannattaatoteuttaaniin,ettäseonhelppouusiaseuraavinavuosina .

Hiilijalanjälkeä voi pienentääKeskikokoisenjasuurenpainonhiilijalanjäl-jestäkeskimäärinnoinpuoletsyntyysäh-köstäjalämmityksestä,arvioltanoinkolmasosasyntyytyöntekijöidentyömatkaliiken-teestäjavajaakolmannespainontarvitse-mistakuljetuksista .

Hiilijalanjäljenpienentäminenongraafisenalanmerkittävinympäristöhaastelähivuosi-kymmeninä .

Jopanoinpuolettarvittavistapäästövähen-nyksistävoidaansaavuttaaenergiatehokkuus-toimenpiteillä .Tehokkaintapapienentäähiilijalanjälkeäonvähentääenergian-japolt-toaineidenkulutustakokopainotuotteen elinkaarenajalta .Sähkönjalämmönlähteeksikannattaavalitafossiilistenpolttoaineidensijaanuusiutuviaenergiamuotoja–vesi-jatuulivoimasähköäsekäbioenergiaa .Tämävoipienentääkerallajopaylipuolellahiilijalan-jäljenkokoa .

Myösraaka-aineidenkäytönvähentämi-nenjamateriaalitehokkuusovattärkeitäasi-oitahiilijalanjäljenpienentämisessä .Tuotanto-toiminnanekotehokkuusonnousemassatärkeäänrooliinmyösgraafisenalanympäris-tönsuojelussajaerityisestihiilidioksidipäästö-jenkuriinsaattamisessa .Painojentulisikäyt-täämyösmahdollisimmanympäristöystäväl-listätuotantotekniikkaa .Hankintojentulisiollaekologisestikestäviä .

Hiilijalanjäljenpienentämisentulisialkaajo,kuntuotteitajaniidenmateriaalejajatuotantotapaasuunnitellaan(ns .Ecodesign) .Ympäristövaikutuksiajahiilipäästöjävoidaantarkastellajärjestelmällisestielinkaariarvioin-ninjahiilijalanlaskennanavulla .

Omantoiminnanhiilijalanjäljenjapäästö-jenhyvätuntemusauttaayrityksiäparanta-maanenergiatehokkuuttajavähentämäänpäästöjä .

Useinkasvihuonekaasupäästöjenvähentä-minentuomukanaansäästöjä–esimerkiksienergiankäyttö,raaka-aineidenkulutusjakuljetuksettehostuvatjopamerkittävästi .

Moneteritahotovatjulkaisseeterilaisiahiilijalanjäljenlaskentamallejajalaskureitaniintuotannollekuintuotteillekin,esimer-kiksimeilläSuomessakirjapainoBookwellOy(www .ekolaskuri .fi)jaEnglannissaCarbonFootprint-yhteisö(www .carbon-footprint .com) .TanskassapainoteollisuudentoimialaliittoGrafiskArbejdsgiverforeningonkehittänytomanhiililaskurinsa(www .ga .dk/klima) .Siitäonkehitteilläeurooppalainennettipohjainensovellutus .

Hiilijalanjäljenlaskentaanonmyöskehit-teilläISO-standardinmukainenlaskentamalli .

Kirjapainovoimyösostaaitsensähiili-neutraaliksi .Hiilineutraaliustarkoittaa,ettäyrityslaskeeensinomatkasvihuonepääs-tönsä,ryhtyyvähentämäänniitämahdollisim-manpaljonjakompensoijäljellejääneetpäästötrahoittamallahankkeita,jotkalisäävätuusiutuvienenergialähteidenkäyttöä .Sijoi-tus(carbonoffset)voidaantehdämyösvaikkaesimerkiksimetsänistutusprojektei-hin .Hiilijalanjälkeeneitällöinlasketaraaka-aineidenvalmistuksestaeikätuotteenhävi-tyksestäsyntyneitäpäästöjä .Liiketoimintavoiollahiilineutraali,muttatuoteei .

Suomessaonjomuutamiahiilineutraalejagraafisenalanyrityksiä .

Painotuotteidenkäyttäjä–lukija–voipuolestaanvähentääilmastovaikutuksiapa-rantamallalajitteluajavähentämälläkaato-paikallejoutuvienpainotuotteidenmäärää .Painotuotteidenoikeapaikkakäytönjälkeenonkierrätys!

Page 98: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

96     Työturvallisuuskeskus

Libriksenjätteistämeneehyötykäyttöönyli99prosenttia .Kaatopaikallejätteistämeneenykyisinenäävainalleyksiprosenttia .

–Sekinonpääasiassaruokajätettäsekäsosiaalitiloissatulevaajätettä .Varsinaisestatuotannostaeimeilläkaatopaikkajätettäenääjuurikaansynny,Syvälahtitoteaa .

Librisontehnytjovuosiasuunnitelmalli-siajatavoitteellisiatoimenpiteitäympäristön-suojeluneteen .Vastuullisuusonollutyrityk-senperusarvojakauttahistorian .

–Olemmeympäristöasioissapyrkineetolemaanedelläkävijöitä .Olemmepitkäjäntei-sestipanostaneetjätteidenhyväänkäsitte-lyynjakierrätykseen .Hyviätuloksiaolemmesaavuttaneetsuunnitelmallisellaostotoimin-nallajakierrätyksenmaksimoinnilla .

Näin Libris Oy:

Jätteiden vähentäminen säästää luontoa

Libris Oy:n jätteistä menee hyötykäyttöön nykyisin jo yli 99 prosenttia. Kaatopaikalle jät-teistä menee nykyisin enää vain alle yksi prosenttia.

– Painotalojen suurimmat ympäristö-haasteet liittyvät energian käyttöön ja materiaalien käyttöön. Olemme pyrki-neet vähentämään päästöjä ja saamaan aikaan säästöjä monin eri keinoin. Näin kertoo Libris Oy:n toimitusjohta-ja Pekka Syvälahti.

PääkaupunkiseudunyhteistyövaltuuskuntamyönsiLibriksellevuonna2009Luonnonva-rojensäästäjäpalkinnon .

Palkintoannettiin,koskakirjapainoolivähentänytesimerkillisestijätteenmäärääjasäästänytsitenluonnonvaroja .

YTV:ntilastojenmukaanLibriksentuotta-mienjätteidenmääräolivuosina2005–2008vähentynytmerkittävästiniinyrityksenhen-kilömäärään,tuotantoonkuinliikevaihtoon-kinsuhteutettuna .

Page 99: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     97

TällähetkelläLibriksessäjätteetlajitellaanuseaanerijakeeseen:hukkapaperijapahvimenevätkeräykseen,alumiinisetpainolevytlähetetäänteollisuudenraaka-aineeksi,puu-materiaalimeneeenergianpolttoon,ylijäävätpainoväritjapesuvedetmenevätkonteissaongelmajätelaitokseen .

–Teemmekokoajantiivistäyhteistyötäjätehuoltoyrityksemmekanssa .Olemmesaaneethyviäohjeitajaneuvojakierrätyksenparantamiseksi .Seonollutyhteinenetumme .

Syvälahdenmielestämateriaaliensäästöjakierrätysovatjärkeviäasioitasekäluonnonettäyrityksentaloudenkannalta .

Librisedellyttääkaikiltayhteistyökumppa-neiltaan,ettänetoimivatympäristöasioissavastuullisesti .

Monen merkin painoYmpäristönsuojelueioleLibriksessäenääollutpitkäänaikaanvainjätteistähuolehti-mista,vaansiitäontullutosayrityksenjohta-mistajapäivittäistäpainotoimintaa .

LibrisonJoutsenmerkittynoin60henki-löätyöllistäväpainolaitos .Joutsenmerkki

kattaapainotuotteidentuotannonkokonai-suudessaanainapaperistajälkikättelyynasti .

Pohjoismaisenympäristömerkinkäyttöoi-keudenLibrissaijo1990-luvullatunnustuk-senaympäristöämahdollisimmanvähänkuormittavastatuotantotekniikasta .

Vuonna2009LibriksenympäristöasioidenhallintajärjestelmäsertifioitiinISO14001-standardinmukaisesti .LisäksituotantoaohjaaISO9001-laatujärjestelmä .

–Sertifiointionosoitussiitä,ettänouda-tammejärjestelmällistäjatavoitteellistatapaajohtaajakehittääympäristöasioitayritykses-sämme .Olemmesitoutuneetkokoajanteke-määnparannuksiajaentisestäännostamaanympäristönsuojeluntasoa,Syvälahtikorostaa .

Toimivaympäristöjärjestelmäedellyttäähenkilöstönjatkuvaakoulutusta,johdonpa-neutumistajatoiminnanjalkauttamistalattiatasolle .

Vuonna2010LibrissaioikeudenkäyttääPohjoismaistaympäristömerkkiämyösdigi-taalisellapainotekniikallatuotetuissatuot-teissa .DigitaalisellapainotuotannollaonmyösFograISO/NWIP12647-8laatu-sertifiointi .

KansainvälisilläPEFC-jaFSC–metsäsertifi-kaateillaLibrishaluaaosoittaa,ettäseonsitoutunutpaperihankinnoissaankestävänmetsätaloudenperiaatteisiin .

–Laajaltitunnetutympäristömerkitovatosoitussiitä,ettähaluammetoimiavastuulli-sesti .Merkkienjajärjestelmienulkopuolisetauditoinnitantavatympäristötoimillemmeuskottavuutta .

Laatu-jaympäristöasiatliittyvätSyvälah-denmukaantiukastiyhteen,neovatkuinsamankolikonkaksieripuolta .

Asiakkaat vaativat Librisontehnytviimeisenkymmenenvuo-denaikanatuotannossamoniaympäristö-kuormitustaoleellisestipienentäneitäuudistuksia .

–Painotalojen,kutenmyösmeidän,suu-rimmatympäristöhaasteetliittyvätenergian

Libris Oy haluaa toimitusjohtaja Pekka Syvälahden mukaan olla ympäristöasioissa edelläkävijä ja tiennäyttäjä.

Page 100: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

98     Työturvallisuuskeskus

käyttöönjaraaka-aineisiin .Olemmepyrki-neetvähentämäänpäästöjäjasaamaanai-kaansäästöjämoninerikeinoin,toimitus-johtajaSyvälahtitoteaa .

Nykyisinpainolevyjenvalmistustapahtuusuoraanlevylletulostamalla,jotenraskasme-tallejasisältäviäfilmejäeioleenääpitkäänaikaantarvittu .Aineisto-javedosliikennekulkevatsähköisesti .

–Käytämmekasviöljypohjaisiapainovä-rejäjapesunesteitä .Myöslakatovatvesiliu-koisia,joissaeioleliuottimia .

Isopropanolinmäärääonpystyttyvähen-tämäänuusillasäädöilläjatyötavoillakokoajan .

Kierrätykseenmenevänhukkapaperinmäärääonmyössaatupienenemään .

–Automaattisillapainokoneidenvärinhal-lintaohjelmillavoidaanvähentääalkumaku-latuurinmäärää .Tämänäkyysuoraanpape-rin,muttamyösvärienkulutuksessa .

Jälkikäsittelyssähukkapaperinmäärääonpystyttyvähentämäänmyöspienentämälläleikkuumarginaalitminimiin .

–Pyrimmetilausvaiheessahankkimaanpaperinjuurioikeankokoiseksi,jottahuk-kaatulisimahdollisimmanvähän .

KaikkiLibriksenvalmistamatpainotuot-teetvoidaankäytönjälkeenkierrättääuu-siokäyttööntaienergiajakeeseen .

PerheyritysLibristoimiiomassakiinteis-tössäHelsinginKontulassa .Painotalonener-giankulutusta–niinsähkönkuinlämmityk-sen–onpyrittyparantamaanmuunmaussalämmöntalteenottojärjestelmällä .Viikonlop-puinalämpötilaaalennetaan,kunhenki-löstöeioletöissä .

Syvälahdenmukaanasiakkaatovatryhty-neetviimevuosinavaatimaankirjapainoilta,ettäniidentoimintajamyösniidenvalmis-tamatpainotuotteetovatmahdollisimmanympäristöystävällisiäjaettäneeivätaiheutailmastonlämpenemistä .

–Mehaluammeomaltaosaltammevas-tatahaasteeseenjamyöshidastaailmaston-muutostasekäauttaaasiakkaitammeteke-määnsamoin .Asenteetovatmuuttuneetmelkoisestisitten1990-luvun .

Hyvässä kirjapainossa huolehditaan yhtä tarmokkaasti ja tavoitteellisesti laatu-, ympäris-tö- ja työturvallisuusasioista jatkuvan parantamisen periaatteella.

Page 101: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     99

Ympäristönsuojeluntavoitteenaonmahdol-listenvaarojentorjuminensiten,ettäihmi-senterveyteenjaturvallisuuteensekäympä-ristöönkohdistuvatriskitovatsiedettävänpieniäjasitenhyväksyttävissä .

Riskienhallinnassakäytetäänyleisestiapunaerilaisiaturvallisuusanalyysejä,joidenavullatuotantolaitoksentoimintaanliittyvätvaaratvoidaanjärjestelmällisestiselvittää .

Turvallisuusanalyysienkäyttöonjovakiin-tunuterilaistenonnettomuuksientorjun-nassajatyösuojelutoiminnassa .Menetelmätjasaatukokemussoveltuvathyvinmyösympäristövahinkojentorjuntaan .

Turvallisuusanalyysivoivaihdellahuomat-tavastisisällönjalaajuudensuhteen .Tarpeetvoivatvaihdellanopeastajasuhteellisenkarkeastariskienluokittelustalaajoihinyksi-tyiskohtaisiinvikojenjavirheidentunnis-tamiseen .

Oikeinkäytettynäturvallisuus-jariskiana-lyysitovattehokkaitatyökalujatuotantojär-jestelmiensuunnittelussajaerilaistenympä-ristöriskienhallinnassa .

Turvallisuusanalyysienavullavoidaan• tunnistaavaaratjapäästömahdollisuudet• parantaasuunnittelua• tunnistaavaarallistenaineidensyntymis-

mahdollisuuksia• arvioidaäkillistenpäästöjentoden-

näköisyydet• mallintaapäästönleviäminenjaarvioida

vaikutusalue• pienentääpäästöjentodennäköisyyttäja

seurauksia• arvioidayleensäriskinmerkitystä .Kaikissaturvallisuusanalyysinvaiheissapyri-täänkehittämäänparannusehdotuksia .Näinvoidaanluodajärjestelmällinenpohjajatku-valleriskienhallinnalle .

Osa­alueetYmpäristöriskienhallinnassakäytettäväntur-vallisuusanalyysienkeskeisetosa-alueetovat• kohteenmäärittely• vaarojentunnistaminen• seuraustenselvittäminen• todennäköisyyksienarviointi

Turvallisuusanalyysit avuksi

Dokumentointi, tiedottaminen ja valvonta

Ympäristöriskien hallintamahdollisuudet

Ympäristöriskien hallinta

Jatkuvat päästöt

Satunnais-päästöt

Ympäristöriskianalyysi

Riskien hyväksyttävyydestä ja hallintamenetelmistä

päättäminen

Ympäristöhaittoja aihe-uttavien tapahtumien estämiseen tähtäävät 

toimenpiteet

Arvointi                                       Päätöksenteko                                    Kontrollointi

Jatkuvat päästöt

Satunnais-päästöt

Ympäristöriskien ja niihin vaikuttavien tekijöiden 

tunnistaminen ja esiintymis-todennäköisyyksien arvioi-

minen Seurannaisvaikutustenminimoimiseen tähtäävät 

toimenpiteet

▼ ▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

Page 102: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

100     Työturvallisuuskeskus

• vaarojenluokitteluympäristöriskeiksi• hyväksyttävyydestäpäättäminen• toimenpide-ehdotustentekeminen

vaarojenpienentämiseksi• toimenpiteidentoteuttaminenjaniiden

seuranta .Yleensäturvallisuusanalyysionjärjestelmäl-listävaarojenjaonnettomuustekijöidentutki-mista .Sealkaaainakohteeseenliittyvienvaa-rojentunnistamisella .Tämänlisäksiluokitel-laantunnistetutvaaratjavaaratekijätseuraustenjaesiintymistodennäköisyyksienmukaan .Analyysivoisitenjatkuamerkittävim-pienonnettomuustekijöidenmallintamisellajaniidenseuraustenjataajuudenarvioinnilla .

Erilaisia menetelmiäTurvallisuusanalyysejäonperiaatteessakah-denlaisia:tiedossaolevienriskienkartoitus-menetelmätjariskientunnistamismenetel-mät .Ensimmäinentehtäväonmääritellä,miksiturvallisuusanalyysilaaditaanjamitentuloksiaontarkoituskäyttää .Tältäpohjaltavoidaanvalitakäytettävätmenetelmät .

Ympäristöriskienanalysointiinsoveltuviaturvallisuusanalyysimenetelmiäovatesimerkiksi• päästöriskinanalyysihaitallistenympäristö-

päästöjenmahdollisuuksienkartoitukseen• potentiaalistenongelmienanalyysi(POA)

keskeistenympäristöongelmienlöytä-miseksi

• reaktiomatriisikohteeseenliittyvienainei-denjarakennemateriaalienyhteensopivuu-denarviointiin

• poikkeamatarkastelu(HAZOP)prosessinhäiriöistäaiheutuvienympäristövaarojentutkimiseen

• toimintovirheanalyysi(esimerkiksiHEAT)ihmisentoimintovirheistäaiheutuvienympäristövaarojentunnistamiseen

• organisaationturvallisuusanalyysi(MORT)organisaationrakenteenjatoiminnanpuut-teistaaiheutuvienongelmientutki-miseen

• vikapuuanalyysiympäristönkannaltavaa-rallistentilanteidensyntymisenjaniidentaajuudenmallintamiseen

• tapahtumapuuympäristönkannaltavaa-rallisiintilanteisiinjohtavientapahtuma-ketjujenmallintamiseen

• seurausanalyysimahdollisenonnettomuu-denseuraustenjavaikutusalueenarviointiin .

Turvallisuusanalyysienmerkityskorostuuvapaaehtoisenmarkkinapohjaisenympäristö-hallinnanyleistyessä .

Riskienanalyysimenetelmiätulisikehittääosanaympäristönhallintajärjestelmiä .

Ympäristöluvat kuntoon

Graafisenalanyrityksethakevattarvitse-mansaympäristöluvatyleensäsijaintikun-tansaympäristölupaviranomaiselta .Lupa-viranomainenmääräytyytoiminnankoonmukaan:pienemmättoiminnotkäsitelläänkuntatasollajasuuremmataluehallinto-virastoissa .

Ympäristöluvanpiiriinkuuluvatkaikkinegraafisenalanyritykset,joissakäyte-täänhaihtuviaorgaanisialiuottimiayli150kgtunnissatai200tonniavuodessa .

Graafisenalanyrityksentoimintavoiollaympäristölupavelvollista,jossekäyt-täähaihtuviaorgaanisiayhdisteitävähin-tään10tonniavuodessataihuippukulu-tusonvähintään20kiloatunnissa .

Ympäristölupavaaditaanmyös,josgraafisenalanyrityksenorgaanistenliuot-timienkulutusylittääEU:nVOC-direktii-vissäannetutkynnysarvot .

Aiemminympäristöluvatonannettupääsääntöisestiniin,ettäneovatolleetvoimassatoistaiseksi .Uusimmatluvatvoivatollamääräaikaisiatainiissäonvel-voitteitamääräaikaistarkistuksiin .

Ympäristölupaaonhaettava,kunaloi-tetaanuuttatoimintaataijoluvansaa-neenyrityksentoiminnassatapahtuuolennaisiamuutoksia,esimerkiksiraaka-aineitataipolttoaineitamuutetaantaiyrityksentuotantokapasiteettialisätään .

Page 103: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     101

Painamisenerivaiheissakäytetäänerilaisiakemiallisiaaineita .Graafisenalankäyttämiäkemikaalejaovatmm .painovärit,pesu-jakostutusaineet,levykehitteet,lakatjaliimat .

Kemikaalienasianmukainenkäsittelykul-jetuksien,varastoinnin,käytön,puhtaanapi-donjajätehuollonaikanaonperusedellytyspainonhyvälleympäristöasioidenhallinnallejatyösuojelulle .Kemikaalienterveysriskienarviointionyksityöterveys-jatyösuojelu-henkilöstönsuurimmistahaasteistatyöpai-koilla .

Kemikaalienriskienhallintaanliittyvätratkaisutonhyvätehdätyöpaikallajohdonjahenkilöstönvälisenäyhteistyönä .

Työterveyslaitoksenverkkopalvelusta(www .ttl .fi)löytyvätmalliratkaisutauttavatlöytämäänerilaisiahyviäkäytännönratkaisu-vaihtoehtoja .

IlmanvaihtoIlmastoinninavullatyötilastapoistetaanepäpuhdasilmajatilallejohdetaanpuhdasta

Kemikaalivaarat kuriin

ilmaa .Ilmastoinninavullasäädetäänmyöstyötilanlämpötilaa,kosteuttajapuhtautta .

Työtilanilmastointitarpeenmäärääväthenkilöstöönjatuotantoonliittyvättekijät,muunmuassakäytettävätkemiallisetaineet,niidenpitoisuudetsekälämpötilanjakosteu-densäätö .

Yleisilmanvaihtosopiitiloihin,joissapää-osanilmanepäpuhtauksistaaiheuttaaihmi-senhengitys .Paikallisilmanvaihtoatarvitaankohteissa,joissasyntyynilmanepäpuhtauk-sia,esimerkiksikemikaalienkäsittelynyhtey-dessä .Paikallisilmanvaihtototeutetaanuseinkohdepoistonaimulaitteidenavulla .Painoko-neenkotelointiestääepäpuhtauksienleviä-mistäjaedistääpaikallispoistoa .

Ilmastointikanaviaonpuhdistettavajasää-tölaitteitatarkastettavasäännöllisesti .Hyvälläilmastoinninsäädölläjalämmöntalteenotollavoidaansäästäämerkittävästienergiaa .

Myösilmankostutuslaitteidenvedenvaihtojapuhdistusonsyytätehdäriittävänusein .

REACH

EU:n kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmään rekisteröidään kaikki kemi-alliset aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yli yksi tonnia. Tällaisia kemikaaleja Euroopassa on käytössä noin 30 000.

Page 104: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

102     Työturvallisuuskeskus

HenkilönsuojaimetGraafisenalanyrityksentilat,tuotantojailmanvaihtoolisijosuunnitteluvaiheessajärjestettäväniin,ettähenkilökohtaisiasuo-jaimiaeitarvita .

Painamisessaesiintyykuitenkintyövai-heita,joissasuojaintenkäyttöonvälttämä-töntä .Näintapahtuuuseinpuhdistuksen,huollonjakorjauksenaikana .

Henkilönsuojaimillapyritäänestämäänkemikaalienpääsytyöntekijäniholle,sil-miin,hengitysteihinjavaatteisiin .

Suojavälineidenhankintaontyönantajanvastuulla .Työntekijöidenvelvollisuutenaonkäyttäähankittujavälineitäohjeidenmukaan .

Kemikaalienkäsittelypaikoissatuleeollasilmänhuuhtelulaitteet .

TVATM­järjestelmäKemikaalinvalmistajanonhuolehdittavasiitä,ettäaineenmukanaseuraavattiedotsenkoostumuksestajaominaisuuksistasekäkäyttö-jaturvallisuusohjeet .Aineenpakkauksetonvarustettavavaroitusmer-kinnöin .

Työnantajanvelvollisuusonsaattaakäyttö-jaturvallisuustiedotainettakäsitte-leväntyöntekijäntietoon .Työnantajanonmyösvarmistettava,ettätyöpaikallakäytet-tävienvaarallistenaineidenpakkauksetonmerkittyasianmukaisesti .

Sosiaali-jaterveysministeriöpitääluette-loaTVATM-järjestelmänmukaisistatervey-dellevaarallisistaaineista .

Työterveyslaitokseltasaatietoakemikaa-lienaiheuttamistaterveysvaaroista .

KäyttöturvallisuustiedotteetKäyttöturvallisuustiedotteissakerrotaankemikaalinterveydellevaarallisetaineetjaniidenmäärät,aineentunnistetiedotsekämyrkky-japaloluokitusjatuotteenmahdol-lisestisisältämätsyöpääaiheuttavataineosat .

Käyttöturvallisuustiedotteessakuvataanmyösaineenominaisuuksiajaolomuotoa .Siinäkerrotaanniinikäänaineenaiheutta-

matterveys-jaympäristövaaratsekäanne-taantoimintaohjeetonnettomuustilanteenvaralta .

Käyttöturvallisuustiedotteissaonmyösohjeitaaineenvarastoinnista,hävittämi-sestäsekätulipalonvaralta .

Uudetkansainvälisetpakkausmerkinnätjakäyttöturvatiedotteettulevatkäyttöön2010-luvunalkupuolella .Maailmanlaajui-nenluokitus-jamerkintäjärjestelmä(GHS)onotettukäyttöönEU:nalueellaCLP-direktiivinmuodossa .

Kemikaalien varastointiYmpäristöllejaterveydellevaarallisetkemikaalittuleesäilyttääniillevaratuissapaikoissaturvallisissapakkauksissa .Myr-kyllisetkemikaalitonsäilytettävälukitussatilassataimuutoinsiten,ettäasiaankuulu-mattomateivätsaaniitähaltuunsa .Keske-näänvoimakkaastireagoivatkemikaalittuleesäilyttäätoisistaanerillään .

Kemikaaliensäilytystilassaonhuoleh-dittavahyvästäjärjestyksestäsekäilman-vaihdosta .Varastotilantuleeollasellainen,ettävahinkotapauksessakemikaalivoi-daankerätätalteenjatehdävaarattomaksi .

Palaviennesteidenjaterveydellevaaral-lisiksilueteltujenkemikaalienvarastoin-nistaonilmoitettavakunnanterveysviran-omaisille .Ilmoitusontehtäväjokoviran-omaisenlaatimaalomakettakäyttäentaivapaamuotoisestikaikistakemikaaleista,joidensuurinkerrallavarastoitavamääräonyli10tonnia .Ilmoitusontehtävämyöspienemmistämääristä,kunkyseessäonmyrkylliseksiluokiteltukemikaalitaisevoionnettomuustilanteessaaiheuttaaerityistävaaraa .

Kemikaalitilmoitetaannimeltämaini-ten .Ilmoituksissatuleeollamyösmer-kintäsuurimmastakerrallaanvarastoita-vastamäärästä .

Vaaralliseksiluokitellutongelmajätteetontoimitettavaainaasianmukaiseenkäsit-telyyn .

Page 105: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     103

Kasviöljypohjaisetväritovatvallanneetjomarkkinat .Myöskasviöljypohjaisetpesu-nesteetovatalkaneetsaadahyvääjalan-sijaa .

Työsuojelu-jaympäristönsuojelunäkö-kohdatovatyleisinsyykasviöljypohjaistenmateriaaliensuosimiseen .

Markkinoilletuleejatkuvastiuusiaainei-ta,jotkaovatympäristöystävällisempiäkuinaikaisemmat .

Parhaitenliotinvapaapainaminenontoteutunutpainovärienosalta .Uusillakas-viöljypohjaisillaarkkipainoväreilläsaadaanmattapinnoillejopaparempijälkikuinperinteisillämineraalipohjaisillapaino-väreillä .

Hyväasiaonmyös,ettäperinteisetliuo-tinpohjaisetpesunesteeteivätenääole niinvaarallisiakuinennen .Liuotintenhaihtu-mistajasyttymisherkkyyttäonniinikäänsaatuvähenemään .Markkinoilleontullutmyöshaihtumisominaisuuksiltaankorke-

Kasviöljypohjaiset säästävät ympäristöä

allakiehuviapesunesteitä(HBS) .Uusiinpainokoneisiinonnykyisinasen-

nettuautomaattipesureita .Näinollenpaina-jateivätenääjoudukäsinpuhdistamaanko-neitaniinuseinkuinennen .Automaattipesu-reissavoidaankäyttäämyöstehokkaampialuottimiajanäintyöskentelyaikalyhenee .

Kasviöljypohjaisetpesunesteet vallanneet alaaKasviöljypohjaistenpesuaineidenkäyttöonlisääntynytmerkittävästisuomalaisissagraafi-senalanyrityksissä .

Suurinosaarkkioffsetpainoistakäyttääjokasviöljypohjaisiapesuaineita .

Kasviöljypohjaistenpesunesteidenkäyttövähentääympäristökuormaajasamallasaavu-tetaanhuomattaviaparannuksiatyöntekijöi-dentyöturvallisuuteen,koskahaihtuvienliottimienterveyshaitatpoistuvat .

Kasviöljypesunesteetsoveltuvatkumikan-kaan,painolevyn,väritelojensekäkoneen

Kasviöljypohjaisten pesunesteiden käyttö vähentää ympäristökuormaa. Samalla saavute-taan parannuksia työturvallisuuteen, koska haihtuvien liottimien terveyshaitat poistuvat.

Page 106: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

104     Työturvallisuuskeskus

metalliosienpuhdistamiseenetenkinarkkiko-neissa .Rotaatiokoneillesuositetaankasviöljy-pohjaistenpesunesteidenkäyttöäloppupe-suissatyönpäätyttyä,sillävälipesuissarois-kuvahuuhteluvesivoihelpostikatkaistapa-periradan .Vesitelojenpesuunniitäeisuo-sitella .

Puhdistusmekanismionkolmivaiheinen:ensinpesunestelevitetäänvärinpäälle,odo-tusajanjälkeenpainoväripestäänvedelläjahuuhdellaan .Tärkeääon,ettäkasviöljypoh-jaistapesunestettäeikäytetäliikaa,silläsil-

loinsenpoistaminenvedellävoiollavaikeaa .Vaikkakasviöljypohjaisillaraaka-aineilla

voidaanparantaamerkittävästipesunestei-denbiohajoavuuttasekävähentääVOC-pääs-töjä,varsinainenpesujäteelivärinjapesu-nesteenseosonedelleenongelmajätettä .Seontoimitettavaongelmajätelaitokseen .

Vastuuntuntoinentavarantoimittajaopas-taakasviöljypohjaistenpesunesteidenkäy-tössä .

Kasviöljypohjaisten värienkäyttö yleistynytVärinosuusvalmiistapainotuotteestaon5–20kiloatonnilta,sanomalehdissävähem-män,taidepainotuotteissaenemmän .Pai-novärienpääasiallisetympäristö-jatyösuoje-luhaitatjohtuvatniissäolevistaliuottimista,jotkahaihtuvatilmaanvärinkuivuessa .

Painoväreistäjohtuvienympäristöpäästöjävoidaanparhaitenvähentääluopumallaliuot-timiasisältävienpainovärienkäytöstä .Käyt-tömenetelmiin,prosesseihinjamateriaalei-hinvaikuttaminenonsekäympäristövaiku-tuksiltaanettäkustannuksiltaanedullisem-paakuintalteenotto-japuhdistustekniikoi-denkäyttö .

Painoväreistäsyntyymyösjätteitä,esimer-kiksiastioidenpohjallejääneitävärintäh-teitä .Jätteitäovatmyöskäytetytpyyhkeet,pesuliuottimetjapainoväriastiat .Ongelmajät-teinäneontoimitettavaasianmukaiseenkäsittelyyn .

Eroon liuotinpohjaisista väreistäPainovärinmineraaliöljyvoidaankorvatanykyisinympäristöävähemmänkuluttavillauusiutuvillaraaka-aineillakutensoija-,rypsi-jamäntyöljyillä .

KasviöljypohjaisetväritsisältävätJoutsen-merkinmyöntämisperusteidenmukaanenin-täänkaksiprosenttiamineraaliöljyä .Aromaat-tienosuusonniissäkuitenkinhyvinpieni .

Perinteisiämineraaliöljyjäonkorvattukasviöljyilläsekäarkkiettäsanomalehtipai-noissa .Korvaamistaonhelpottanutse,ettäsanomalehtivärienkuivumineneiedellytähaihtumista .

Vinkkejä pesunesteiden käyttöön

• Kasviöljypesunesteetovatturvallinenvaihtoehtoperinteisilleliuottimiasisäl-tävillenesteillepainokoneidenpesussa .

• Kasviöljypesunesteidenkäyttötuohuomattaviaparannuksiatyöntekijöi-dentyöturvallisuuteen,sillähaihtuvienliuottimienterveyshaitatpoistuvat .

• Joskäytätmineraalipohjaisiapesunes-teitä,käytäsellaisia,jotkaeiväthaihduhuoneenlämmössä .

• Pidäpesunestejahuuhteluvesieriväri-sissäastioissa .Sitentunnistaminenonselkeämpääeivätkäpyyhkeetpääsesekaantumaan .

• Joskäytätannosteluunnokkapulloa,käännäpullonnokkaesimerkiksikuu-mennuksenavullaosoittamaanyläviis-toon .Tällöinpisarateivättipunokasta .

• Mikälitelatjäävätrasvaisiksi,voidaanhuuhteluveteensekoittaasitruunahap-poapoistamaanrasvaisuus .

• Mikälikoneessaonvanhatjakuluneetaluskartongitkumikankaanalla,vaihdauudetkalibroidutaluskartongit .

• Josetsaalisäohjeitaturvalliseenkäyt-töönpesunesteentoimittajalta,kannat-taaharkitatuotteenvaihtoa .Vastuun-tuntoinentoimittajaopastaapesunes-teidenkäytössä .

Page 107: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     105

Graafisessateollisuudessaisopropanoliakäytetäänkostutusvedenpintajännityksenalentamiseenoffsetpainatuksessaarkki-jaheatsetkoneilla .

Painotuotteidenympäristöpäästöjenkannaltaisopropanolieiolekovinmerkit-täväaine,vaansenaiheuttamatongelmatovatlähinnätyösuojelullisia .

Isopropanolionherkästihaihtuvaor-gaaninenVOC-yhdiste,jostasyntyvätluo-tinhöyrytvoivatsuurinapitoisuuksinaai-heuttaahuimaustajapäänsärkyäsekäkui-vattaaihoajanostattaaärsytysihottumaa .

Isopropanoliajasenjohdannaisiakäyte-täänkostutusvedenlisäksimyöspesunes-teidenlisäaineena .

Viimevuosinaisopropanolinkäyttöonjatkuvastivähentynyt,kunalkoholipitoi-suudetkostutusvesissäovatpienentyneet .IPA:nkäyttövoidaankorvatamuillapinta-aktiivisillaaineilla .

Isopropanolinkäyttöävoidaanvähen-tääesimerkiksikostutusvedenmittaustajasäätöäparantamallaIR-anturienavulla,suljetuillakostutusvesijärjestelmilläjakostutusvedenjäähdytyksellä .

Alkoholinkorvikkeetovatosoittautu-neetmyöstoimiviksiuseimmissapaino-koneidenkostutusjärjestelmissä .Korvik-keidenkäyttövaatiiyleensähuolellistakoneidensäätöäjaaiempaatarkempaaprosessinhallintaa .

VedetönoffsetonyksiratkaisuIPA:staluopumiseen .Tällöinpainolevytovaterilaisiajapainokoneessapitääollatelo-jenjäädytysjärjestelmä .Vedetönoffsetvaatiiuseimmitenuusinvestointeja .

Yleensäisopropanolinkäytönvähen-täminentaisiitäkokonaanluopuminenonmonitahoinenprosessi,johonvaikut-tavatkäytetytpainomenetelmät,tekniik-ka,raakavedenlaatujapainajientaidot .

Arkkioffsetpainoistakinjoylikolmenel-jästäkäyttääkasviöljypohjaisiavärejä .

Myösheatset-painoilleonkehitettykas-viöljypitoisiavärejä .Niidenliuotinpitoisuudetovat20–35prosenttia .

Niinikäänfleksopainoissa,pakkaussyväpai-noissajaseripainoissavoidaanliuotinpäästöjävähentääottamallakäyttöönvesiohenteisiavärejä .

Nykyisinuusiinpainokoneisiinvärisyöte-täänautomaattisestikierrätettävistätuubeista .Värihukkajajätteenmääräpienenevätmer-kittävästi,kunpainajateivätenääjoudukaa-pimaanväriäpeltipurkeista .

Siistausprosessissakasvisöljypohjaisetväritovatosoittautuneetparhaiksi .

Painovärejä kierrättämäänPainovärejävoidaanmyöskierrättää .

Seonnistuuerityisenhyvinsanomalehti-painoissa .

Tähteeksijääneetsanomalehtiväritvoidaantoimittaatankeissatakaisinväritehtaalle,jokapuhdistaajakäyttääneniinsanotunsanoma-lehtimustanvalmistukseen .Puhdistettavaksiotetaansekämineraaliöljy-ettäkasviöljypoh-jaisiavärejä .Jätevärinosuusuusiomustassavoiollajopa50prosenttia .

Käytännönkokemuksetosoittavat,ettäuusiomustatoimiietenkinsanomalehtiro-taatioissajopaparemminkuinperinteinensanomalehtimusta .Tämäjohtuusiitä,ettäjätevärionhyvinpigmenttipitoista,koskasemuodostuuetupäässävärillisistäpaino-väreistä .

Uusiovärinkäyttöönottoontestattavahuo-lellisesti .Värinvaihtovaatiiuseinmyösomantotuttelu-jaoppimisaikansasekäkoeajoja .

Isopropanoli hallintaan

Page 108: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

106     Työturvallisuuskeskus

– Kehitteetön levynvalmistus on jo tätä päivää. Olemme pystyneet uuden Low-Chem-tekniikan ansiosta luopumaan haitallisten aineiden käytöstä myös pai-nolevyjen valmistuksessa. Näin kertoo PunaMusta Oy:n pre-presspäällikkö Jani Vauhkonen.PunaMustaonkulkenutkohtiympäristöys-tävällistäpainamistajomuutamanvuodenajan .Tavoitteenaonsaadahaitallinenympäris-tökuormapienenemään,parantaatyöturvalli-suutta,muttamyöstehostaatuotantotoi-mintaa .

–Olemmeensimmäisenäheatset-painonaSuomessaottaneetkäyttöönJoensuussajaTampereellakehityskoneet,jotkakäyttävätuusintatekniikkapainolevyjenvalmistuk-sessa .Enääeitarvitaperinteistäsyövyttävääkehitettä,vaanvalottamattomatalueetpes-täänlievästiemäksiselläsaippualiuoksella,Vauhkonentoteaa .

Näin PunaMusta Oy:

Kohti kemikaalitonta painolevyn valmistusta

Saippualiuoskiertääpainolevynkehitys-koneessa .Liuostaeitarvitsemyöskääntuo-restaasyövyttävilläaineilla,vaanvesijohto-vesiriittää .Liuostatuorestetaanainoastaansenverran,mitäaltaannestepintaonvajon-nuthaihtumisenmyötä .Käytännössätuores-tejäteonjäänytpois .

–Saippualiuosonentiseenkehitteeseenverrattunakuinlinnunmaitoa .Sevoidaansellaisenaanlaskeaviemäriin .Käytettynäsiihenonkuitenkinliuennutpainolevyistäpolymeeriä,jotenkäytettyliuoskerätääntalteenjatkokäsittelyävarten .Mahdollisestitulevaisuudessapolymeerivoidaanerotellakäytetystäliuoksestaomatoimisesti .

PunaMustaluopuifilmienkäytöstäjakäsi-asemoinnistajo2000-luvunalussa .Silloinsiirryttiintulostamaantiedostoistasuoraanvaloherkillepainolevyille .

–Pääsimmetuolloineroonympäristöäkuormittavistajatyöturvallisuudenkinkan-

PunaMusta Oy:n painossa Joensuussa on parannettu värien hallintaa tätä tarkoitusta varten hankitulla ohjelmalla. Näin on pystytty pienentämään hukkapaperin määrää ja säästämään painovärien käyttöä.

Page 109: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     107

naltahankalistakehitteistäjakiinnitteistä .Tuotantoprosessikinnopeutuisamallamerkit-tävästi,Vauhkonenkertoo .

Ennenkehitysnesteitäpitituorestaapaljonjakanistereitaolivaihdettavajopapäivittäin .Seveiaikaajaolimyöshankalaa .Työtilaonnytmyösentistäsiistimpi,koskaeitarvitsekehitteidenkanssaenäätoimia .

Uusitekniikkaonvähentänytvedenkulutusta .

–Ennentarvittiinpainolevyjenkehittämi-seenmyösesipesu,muttanytuudessako-neessaei .Meilläsäästyytämänansiostavettäerittäinpaljonentiseenverrattuna .Vedenkulutusonvähintäänkinpuolittunut .

Uudenteknologianlevynvalmistusprosessionmyöspainamisenlaadunkannaltaparan-nusentiseen .

–Pisteetovatnytaiempaaterävämpiä .Ennenlevytuotannossaolimyöshuojuntaanykyistäenemmän,Vauhkonenkiittelee .

UudenLow-Chem-tekniikanansiostalevyn-valotustapahtuupuoletpienemmälläenergia-

määrälläkuinaiemmin .Näintulostimienlaser-diodienkäyttöikäpitenee .

–Säästöätämäkin,Vauhkonentoteaa .Kehityskoneidenhuoltojenmääräon

myösuudentekniikanansiostapudonnutjopaneljännekseenentisestä .

–Ennenhuoltoveinelisentuntia,nytselvitääntunnissa .Enoikeinkeksiuudestaprosessistamitäänkielteistä,prepresspääl-likkötuumaa .

UudenpainolevyjenvalmistusprosessinkäyttöönottoveikoeajoineenPunaMustanJoensuunpainossanoinviikonverran .

JoutsenmerkkipainoPunaMustaonnykyisinpaino,jolleonmyön-nettyPohjoismainenympäristömerkkieliJoutsenmerkki .

Joutsenmerkinsaaminenonedellyttänytmoniatoimiaympäristöasioideneteen .

–Nykyisinkaikkikierrätettävissäolevajätelajitellaanjatoimitetaanuusiokäyttöön .Kaatopaikallemeneväjäteonminimoitu .Vaarallisetjätteettoimitetaanongelmajätelai-tokselle,kertootuotantopäällikköJukka Väkeväinen.

Joutsenmerkkiedellyttäämyös,ettäpääs-töjäilmaansyntyyhyvinvähän,koskaPuna-Mustanheatset-painokoneetonvarustettujälkipolttimillataikatalyyttipuhdistimilla,joissapoltetaanpainoväreissäolevathaituvataineet .

–Emmekuormitamyöskäänvesistöjä,silläkaikkipainoprosessivedetovatsulje-tussakierrossajanekerätääntalteensekätoimitetaanasianmukaisestihävitettäviksi,kunlaitteistojapuhdistetaan .Mitäänkemi-kaalejaeilasketaviemäreihin .

Laitteistojentoimivuuttatarkkaillaanpuo-lueettomillapäästömittauksilla .

KaikkiPunaMustankäyttämätraaka-aineetjakemikaalitovatJoutsenmerkkikelpoisia .

–Pyrimmevalitsemaanaineita,jotkakuor-mittavatmahdollisimmanvähänympäristöäjaovatmyöstyöturvallisia,Väkeväinenkorostaa .

Uusi ympäristöystävällinen painolevyjen kehityskone on prepresspäällikkö Jani Vauh-kosen mielestä myös laadun kannalta pa-rannus entiseen.

Page 110: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

108     Työturvallisuuskeskus

Vastuu ympäristöstäPunaMustanomistajathaluavat,ettäympä-ristöasioistaonpidettävähyväähuolta .TämänäkyyVäkeväisenmukaanlevynval-mistuksessatoteutetunuudistustenjaJout-senmerkinkäyttöoikeudenlisäksimonellamuullakintavallapainontoiminnassa .

--Esimerkiksiprepressinvärinkäytönoptimointiohjelmallaolemmepystyneetpienentämäänkäytettävääpainovärinmää-rää .Väriäkuluunytvähemmänpainolaa-dunkärsimättä .Painokoneidensuljetutjaautomaattisetvärinsäätöjärjestelmätovatolleetjovuosiakäytössäjaniidenavullakuntoonlaitossasyntyvänhukkapaperinmääräonsaatukohtuulliseksi,Väkeväinentoteaa .

Ympäristöasiatotetaanhuomioonmyös

jopainokoneidenhankinnassa .–Energiansäästöönkiinnitetäänmeillä

nykyisinmyöspaljonhuomiota .Heatset-rotaatioidenjälkipoltossasyntyvähukka-lämpöotetaantalteenjahyödynnetäänkirja-painonkiinteistönlämmityksessä .Näinpie-nennämmehiilijalanjälkeämme .

Kirjapainonkäyttämistäpapereistamer-kittäväosaonPEFC-merkittyjälaatujajavalmistettusertifioiduistametsistähakatuistapuista .

YmpäristöinvestoinneillaonVäkeväisenmukaanparannettumyösmerkittävästipai-namisenlaatua .

–Tästähyväesimerkkionjuuriprepres-sinonnistunutkehitystyö .

Keväällä2011PunaMustaottikäyttöönLow-Chem-tekniikkaanperustuvanpainole-vyjenvalmistuksenmyösNurmeksenarkki-painossajaJoensuunGoldset-yksikössä .

Paperirullien kuljetuksessa on tärkeää ot-taa huomioon työturvallisuus.

Painokoneen hyvät säädöt säästävät myös ympäristöä samalla kun parantavat laatua.

Page 111: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     109

4. Toimi näin ympäristöasioissa

Toimintamalli ympäristöasioiden hyvälle hoidolle• Ekojulkaisun tekoon suunnitteluapua • Graafisen alan ympäristötietopankki

• Yritysvastuu näkyviin raportilla • Ympäristöaakkoset painotuotteen suunnitteluun ja valmistukseen • Jokaisella oma ympäristövastuu

• Järjestelmällisyyttä ja tavoitteellisuutta

Page 112: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

110     Työturvallisuuskeskus

Ympäristönsuojelussaonkirjapainonkan-naltauseinkysymyspienistä,melkohelpostihoidettavistaasioista .Kysymysonpitkältihalustajaympäristönäkökulmanmieltämi-sestämukaanyrityksenkaikkeentoimintaan .

Monetkirjapainotovatjonytyleensävar-sin"sisäsiistejä" .Neovathuolehtineettyöym-päristönjärjestyksestäjapuhtaudesta .

Tältäpohjaltaonhyvälähteärakentamaanmyösympäristöasioidenjohtamistajahallintaa .

Kirjapainossaonjonytjonkinlainenympä-ristöasioiden"hallintajärjestelmä" .Yrityksissä,joissaasioidenhoitoonjärjestettyheikosti,eihallintajärjestelmänolemassaoloajuurikaanhuomaa .Hyvinhoidetuissajamenestyvissäyrityksissäsenäkyyyleensäheti .

Seuraavassaesitellääntoimintamalli,jonkaavullakirjapainovoirakentaaomantoimivan"ympäristöasioidenhoitojärjestelmänsä" .Se

Toimintamalli hyvälle hoidolle

perustuu"YmpäristöasioidenhyvähoitoPKT-yrityksessä"-raporttiinsekä"Työturvallisuu-denjaympäristöasioidenhallinta"-kirjaseen .MallissaonsoveltuvinosinhyödynnettymyösISO14001-ympäristöjärjestelmänsekäkemianteollisuudenResponsibleCare-ohjel-manperusajatuksia .

Johdon sitoutuminenYmpäristöasioidenhyvähoitokirjapainoissarakentuusille,ettäjohtoontiedostanutasianmerkityksenjaonsitoutunutsenläpivientiin .

Yksitaiuseampihenkilönimitetäänvastaa-maankirjapainonympäristöohjelmanvalmis-telustajatoteutuksesta .

Johdontukionehdotonedellytysohjelma-työllejamuutostentoteutumiselle .

Ympäristöasioidenhallintatulisisaadakeskeiseksiosaksiyrityskulttuuriajayrityk-senjohtamistapaa .

Ympäristöasioiden hyvä hoito ei riipu ympäristönsuojelun lähtötasosta. Vaatimattomin-kin voimavaroin asioita voidaan hoitaa varsin hyvin.

Page 113: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     111

Arvioidaan toimintojennykytilanneKehittämisenlähtökohtanaon,ettätiedetäänmikäonyrityksennykytilaympäristöasioi-denhoidossa .Ennenkuinriskitvoidaantehokkaastihallita,netuleetunnistaajaarvi-oida .Kirjapainononselvitettävä:• mitäympäristöasioitasentoimintaanliit-

tyynytjatulevaisuudessa?• mistäympäristönsuojelunvaatimukset

tulevatnytjatulevaisuudessa?• mitenyrityshoitaaympäristöasioitaan

tällähetkellä?Kirjapainontoiminnastavoidaantehdämyössuppeampitailaajempiriskikartoitus .Senvoitehdäyritysitsetaiulkopuolinenkonsultti .Selvitettäviäasioitaovatmuunmuassa:• lainsäädännönvelvoitteetnytja

tulevaisuudessa• erisidosryhmienodotuksetjavaatimukset

nytjatulevaisuudessa• toiminnanmerkittävimmätympäristövai-

kutukset,mm .päästöt• yrityksenympäristöriskitjaniihin

varautuminen• valmiustoimiapoikkeustilanteissa• tekniikantaso• yrityksentoimintatavat,kutentyönjakoja

vastuunjakoympäristöasioissa,mahdolli-setohjeistuksetsekävalvonnantoimivuusjaluotettavuus

• henkilöstönympäristötiedontasojakou-lutuksentarve .

Lähtökohtatietojenperusteellaselvitetäänkirjapainonvahvuudetjaheikkoudetsekätoisaaltamahdollisuudetjauhkatympäristö-asioissa .Niidenhoitoonmahdollisuuksienhyödyntämistä,heikkouksienpoistamistajauhkienkääntämistämahdollisuuksiksi .

Omantoiminnantuloksellisuuttajaympä-ristövaikutuksiavoidaanverrataalankehi-tyksenkärjessäoleviinkirjapainoihin(ns .benchmarking-vertailu) .

Asetetaanpäämäärät ja tavoitteetHavaittujenympäristövaikutustenperus-teellakirjapainomäärittääympäristöasioidenhoidolletavoitteetjapainopisteet1–3vuo-denajalle .Nevoivatollajokolaadullisiataimäärällisiä .Tavoitteetantavattoimintaanjärjestelmällisyyttäjamahdollistavatympä-ristöasioidenhyödyntämisenmyösliiketoiminnassa .

Tavoiteasetteluunvoikuuluamyöskirja-painonympäristöpolitiikanlaadinta .Pieniyrityseiuseinkaantarvitsevirallista,pape-rillepantuatoiminta-ohjelmaa .Yleensäriit-tää,kunjohtoonsisäistänytympäristöasioi-denmerkityksenjaottaajohtamisessaanympäristöasiathuomioon .

Yrityksenjohtovoimääritellätavoitteetyksintaiyhdessäkirjapainonmuunhenki-löstönkanssa .Apunavoiollaerityinenympä-ristöryhmä,johonvoivatkuuluayrityksenjohdonlisäksikeskeisimmäthenkilöteritoiminnoistasekähenkilökunnanedustaja,esimerkiksityösuojeluvaltuutettu .

Tavoitteetovatainakirjapainokohtaisia .Yritysmääritteleeneitse .

Ympäristöasioiden hoitomalli

Johdon sitoutuminen

Toimintojen nykytilan arviointi

Päämäärien jatavoitteiden asettaminen

Toimenpiteistä päättäminen

Toteuttaminen

Vaikutuksienseuranta ja arviointi

Page 114: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

112     Työturvallisuuskeskus

Suunnitellaan mitä tehdäänYmpäristötoiminnalleasetettujentavoittei-denpohjaltapäätetääntoimenpiteistäjalaadi-taanohjeetympäristöasioidenhoidolle .

Ympäristöriskienhallintaankuuluvatnii-densuuruudenarviointijatarkoituksenmu-kaistenturvallisuustoimienvalitseminenjatoteuttaminen .

Ympäristöasioiden hyvän hoidon tunnusmerkkejä

Ympäristöasioidenhyvähoitoonriippu-matontaympäristönsuojelunlähtötasosta .Vaatimattominkinresursseinasioitavoi-daanhoitaavarsinhyvin .

Ympäristönsuojeluntavoitteet,toteu-tustavatjakeinotkirjapainomääritteleeitse .Nevaihtelevatyrityksenkoon,toi-minnanlaadunjavoimavarojenmukaan .

Ympäristöasioidenhyvänhoidontun-nusmerkkejägraafisellaalallaovat:• yrityksessäonpäteväympäristöasioi-

denhallintajärjestelmä• ympäristöasioitakehitetäänjatkuvan

parantamisenperiaatteella• ympäristöriskitonkartoitettujane

ovathallinnassa• johtoonsitoutunutympäristöasioiden

jatkuvaanparantamiseen• vastuut,tehtävätjavelvoitteetonsel-

keästimääriteltyjaneovathenkilökun-nantiedossa

• henkilöstöonmukanaympäristöasioi-denhoidossajaseontoimintaansitoutunut

• viranomaismääräyksettäytetäänkai-kissatilanteissa

• yrityksenympäristövaikutuksetovattiedossa,jatoimintojensekäpäästöjenvalvontaonluetettavaa

• häiriöihinjamuihinpoikkeustilantei-siinonvarauduttu

• tiedonkulkuonavointajatoimivaa• tavoitteidensaavuttamistamitataanja

annetaanpalautetta .

Toimintaohjelmaulotetaanraaka-aineistatuotteisiinjaniistämuodostuvienjätteidenloppukäsittelyyn–kehdostahautaan .

Ympäristöasioidenhoitoonsuunniteltavasamojenperiaatteidenmukaankuinkirjapai-nonmuutoiminta–ympäristönsuojeluaeisaasiitäirrottaa .Mitäselkeämminympäristöasiatonnistutaankytkemäänosaksilaatuajatuotta-vuutta,sitähelpompiyrityksenonmieltääympäristönsuojeluosaksikaikkeatoimintaa .

Kuntoimenpiteistäonpäätetty,jaetaantehtävätjavastuutsekäsovitaanaikatauluista:mitätehdään,kukatekeejamilloin .Tarvitta-essasovitaanmyösbudjetista .

Tehdään kuten on päätettyYmpäristöasioidenhoitoontoiminnanjatku-vaaparantamista .

Tavoitteidentoteuttaminenedellyttäätyö-tehtävienjavastuidenjakamista,tarpeellistaohjeistusta,tärkeimpienasioidenkirjaamistasekähenkilökunnanosallistumista .Pelkätohjeeteivätriitä,vaanhenkilökunnallatuleeollamyöstietotaitojavaltuudettoimia .

Ympäristöasiattuleekytkeämyöstyöhönperehdyttämiseen,opastukseenjamuuhunkoulutustoimintaan .Ympäristö-jatyösuojelu-asioidenhallinastaontehtäväosahenkilöstönammattitaitoa .

Kirjapainoissayleinenkäytäntöon,ettälinjajohtovastaamyösympäristönsuojelu-asioista .Tuotantotoimintaanjatuotesuunnitte-luunliittyvätympäristöasiatovatsitenniidenhenkilöidenvastuulla,joidentyötehtäviinneluontevastiliittyvät .

Ympäristöasioidenhallintaankuuluvatmuunmuassaseuraavattoimenpiteet:• ympäristölupienseurannanjärjestäminen• ympäristöäkoskevienlakienjamääräysten

seurannanjärjestäminen• ympäristönsuojeluntehtävienjavelvolli-

suuksienselkeyttäminen• ympäristöasioidenhoidonjatyösuojelun

välinenyhteistyö• jätteidenjailmaanjohdettujenpäästöjen

vähentämisohjelmanlaadintajaseuranta• jätteidenjapäästöjenseurannan

järjestäminen

Page 115: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     113

• ekotehokkuudenedistäminen• tuotekehitys• energianjaraaka-aineidenkäytönvähentä-

minenjatehostaminenmm .säännöllisilläenergiakatselmuksilla

• henkilökunnankoulutuksenjärjestäminenympäristö-jaturvallisuusasioissa

• elinkaariajattelunomaksuminen• ympäristöasioiden,erityisestiekotehok-

kuudenhuomioonottaminenprosessi-uudistuksissajalaitehankinnoissa

• ympäristönäkökohtienhuomioonottami-nentuotannonsuunnittelussa .

EditaOyonkehittänytekologisenjulkai-sunlaatimistavartenInternet-pohjaisenapuvälineen .Selöytyysivultawww .ekojul-kaisu .fi

Sivustoauttaakartoittamaanjosuunnit-teluvaiheessamahdollisimmanympäris-töystävällisentavantehdäpainotuote .

Sivustoopastaavalitsemaanekologisellatavallaseuraavatasiat:• media• paperi• painotuotteenkoko• painosmäärä• painopaikka• kemikaalit

• pakkausjakuljetus• käyttö .Sivustokertookunkinosankohdallaneekologisetperiaatteet,jotkatulisiottaahuomioon,jottapainotuoteolisimahdolli-simmanvähänympäristöäkuormittavakokoelinkaarensaaikana .

Ekologinenjulkaisusyntyy,kunjoetukä-teenvalitaankäyttötarkoitukseensoveltu-vatympäristöystävällisetmateriaalitjaval-mistusmenetelmätsekäminimoidaanjulkai-sunympäristövaikutukset .

Mukanaonmyöshiilijalanjäljenjaekolo-gisenjalanjäljenhavainnollinenlaskuesi-merkkioikeallapainotuotteella .

Internet-pohjainenGraafisenalanympäristö-tietopankkialoittitoimintansavuonna2010 .

Tietopankinsivustoltasaahelpostiuusintatietoaympäristönsuojeluneriosa-alueistajatoimintamalleista,työkaluistasekälainsäädännöstä .

Maksullinenympäristötietopankkilöytyyosoitteestawww .crnet .fi .

Graafisenalanympäristötietopankkionjaettuviiteenosaan:1 .Graafisenteollisuudenympäristö- näkökohdat .2 .Ympäristölainsäädäntö .3 .Vapaaehtoisetympäristönsuojelun

työkalut .4 .Yrityksenympäristökartta .

5 .Julkaisutjalinkit .Tietopankkiantaaohjeitamuunmuassa

materiaalitehokkuuteen,energiansäästöön,jätteidenkäsittelyynjakierrätykseensekäekotehokkuuteen .

Tietopankkiinkootaanmyösalantapah-tumatjakoulutuksetsekätiedotuusistatutkimuksistajajulkaisuista .

Tietopankintekstitpyritääntekemäänmahdollisimmanymmärrettäviksijakäytän-nönelämäänmahdollisimmanlähelläole-viksi,vaikkaartikkelienpohjanaonalanviimeisintutkimustietoajahyvätkäytännönkokemuksetgraafisenalanyrityksistä .

GraafisenalanympäristötietopankkiapitääylläCRnetOy .

Ekojulkaisun tekoon suunnitteluapua

Graafisen alan ympäristötietopankki

Page 116: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

114     Työturvallisuuskeskus

Seurataan, että tehdään kutenon päätettySuurissakirjapainoissaympäristöasioidenhoitoavartenonhyväkootakirjallisetme-nettelytapaohjeet,jotkamuodostavatympä-ristöasioidenhallinnankäsikirjan(esimer-kiksiISO14001-ympäristöjärjestelmänmu-kaisesti) .Pienissäyrityksissäohjeet,suunnitelmatjatehtävänkuvatmuodostavat"vapaamman"menettelytapakokonaisuuden .

Menettelytapaohjeillavarmistetaan,ettäasiattehdäänsovitullatavalla .Ohjeistuksentarveonkirjapainokohtaista .

Ohjeitavoidaantarvitaesimerkiksi• jätehuoltoon• jätteidenlajitteluunjakierrätykseen• kemikaalienvarastointiinjakäsittelyyn• kunnossapitoon• hankintoihinjaalihankintapalveluihin• suuronnettomuusvaaranehkäisyyn• toimintaanpoikkeus-jahäiriötilanteissa• työmenetelmienturvallisuuteen• järjestyksenjasiisteydenylläpitoon• toimintaanonnettomuustilanteissa .Ohjeissatuleeperustellamiksineonan-nettu,ketänekoskevat,mitentuleetoimiajamitähyötyäniistäonkirjapainonympäris-töasioidenhoidossa .Ohjeitavoiantaaesi-merkiksiyritysjohto,linjaorganisaatiotaiyrityksenympäristöasioidenkoordinaattori .Nevoidaanjulkaistaesimerkiksiintrane-tissä .

Kirjapainononoltavaselvilläympäristö-vaikutuksistaankokoajan .Tyypillisiäseurat-taviaasioitaovat• raaka-aineidenjavedenkulutus• raaka-aineidenominaisuudet• energiankulutus• jäteraaka-aineidenmäärät• ongelmajätteidenmäärä• ilmaanjoutuvienliuotinpäästöjen

kokonaismäärä• puhdistuslaitteidenkunto• poikkeustilanteetjaniidenvaikutukset• ympäristönsuojelunkäyttö-ja

investointimenot• ekotaseraaka-aineistaainavalmiiksi

tuotteiksi

• painamisenjapainotuotteidenhiilijalanjälki

• ympäristöasioidenyleinentoimivuus .Seurattavatasiatovatyleensäosaerityönte-kijöidentoimenkuvaa .Niistähuolehtiminenkäyheiltäluontevastimuidentyötehtävienohessa .Seedellyttäätietystivastuidenmää-rittelyäjatarvittaessaohjeidenlaatimista .

Seurantatiedotkerätäänjaraportoidaankirjallisesti .

Arvioidaan toiminnanvaikuttavuuttaKirjapainontuleemyösarvioidajatkuvasti,mitenympäristöasioitahoidetaanjamitkäovattoimenpiteidenvaikutukset .Arvioinninjasiihenliittyvänraportoinninavullapyritään• varmistamaan,ettäpäätetytasiatontehty• varmistamaantoimenpiteiden

vaikuttavuus

Ympäristöasiat ja työturvallisuus osana laatujärjestelmää

Lähde:Työturvallisuudenjaympäristöasioidenhallinta .TMjaYM1996.

Laatujärjestelmä

TyöturvallisuusYmpäristöasiat

Säädökset jastandardit

Toiminnantulokset

Johtaminen

Strateginen  suunnittelu

Henkilöstönkehittäminen

Prosessienhallinta

...

...

Page 117: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     115

Ympäristöasioiden hyvän hallinnan edut

Ympäristöasioidentavoitteellinenjajärjestelmällinenhoitoonmonellata-vallakirjapainontoiminnankannaltaedullistajajärkevää .Näinpystytään• seuraamaanjaennakoimaanlainsää-

dännönjaympäristöpolitiikankehi-tystäjatkuvasti

• varautumaanmuutostilanteisiinajoissa

• hallitsemaanriskitjavaaratilanteetentistäparemmin

• pienentämäänhiilijalanjälkeä• torjumaanympäristövahinkojajanii-

hinliittyviäkorvausvastuutilanteita• lisäämääntyöntekijöidenturvalli-

suuttajahyvinvointia• saavuttamaankustannussäästöjäener-

giankulutuksessa,raaka-aineidenkäy-tössäjajätehuollossa

• parantamaanyrityskuvaa• saavuttamaanliiketoiminnallisia

kilpailuetuja .

• lisäämääntoimintojenympäristövaikutus-tentuntemusta

• hyödyntämääntietoaympäristöasioidenjatkuvassakehittämisessä

• parantamaantiedonkulkua• varmistamaantietopohjauusilleympäris-

tötoiminnantavoitteille .Elinkaariajatteluauttaakirjapainojaselkeyttä-määnomientuotteidensaympäristövaikutus-tenarviointia .Elinkaarianalyysionhyödylli-nenapuvälinemuunmuassamateriaalivirto-jenseurannassasekätuotteidenjatuotannonsuunnittelussa .

Yleensäelinkaariarvioinnintekoonverra-tenmonimutkaistajaaikaavievää .Käytän-nössäsitävoidaankeventääjasoveltaakirja-painonomientarpeidenjavaatimustenmukaan .

Ympäristö-jaturvallisuustavoitteidentoteutumistakirjapainovoiseuratajaarvioidamyösesimerkiksiseuraavillatavoilla:• johtotarkistaakerrantaikaksivuodessa,

ettäpäätetyttehtävätonhoidettu• tehdääntietyinväliajoinselvityksiätai

katselmuksia,joissatoimintaaverrataantavoitteisiinjamenettelytapoihin

• käsitelläänasioitasäännöllisestityöpai-kallaesimerkiksiosastokokouksissa

• käsitelläänasioitamahdollisessaympäris-töryhmässä,johonkuuluvatympäristö-asioidenhallinnanavainhenkilöt

• käsitelläänympäristöasioitatyösuojelu-toimikunnassa

• laaditaantaloudellisialaskelmiaympäris-tönsuojelunkustannuksistajasäästöistä .

Hoidetaan ympäristöasioita jatkuvan kehittämisen periaatteellaYmpäristöasioidenhoidontulisiolisiollatavoitteellista,suunnitelmallistajajatkuvaa .Pyrkimyksenäonpäästäyhälähemmäksikestävänkehityksenmukaistakirjapaino-toimintaa .

Josyrityksessäonjotoimivalaatujärjes-telmä,ympäristöasiatkannattaaliittääsiihen .Käytännössäasioidenyhdistäminentarkoit-taa,ettälaatukäsikirjakäydäänläpiniin,ettälöydetäännekohdat,joihinympäristönsuo-

jeluontarpeensisällyttää .Myöstyösuojelu-toimintavoidaanliittääosaksilaatu-järjestelmää .

Ympäristöasioidenhoitoavartenvoidaanrakentaamyösomahallintajärjestelmänsä,esimerkiksiISO14001-ympäristöjärjestel-mäntaiEMAS-järjestelmänmukaisesti .

Eräätteollisuuslaitoksetovatottaneetkäyttöönjokokonaisvaltaisiatoimintajärjes-telmiä,joihinonsisällettysamojenperiaat-teidenmukaanlaatu-,ympäristö-jaturvalli-suusasioidenhallintajärjestelmät .

Kirjapainovoitehdäympäristöasioistaanvuosittainraportin,johonsisältyvätkaikkitärkeimmätympäristöasioihinvaikuttavattekijät .Raporttiavoidaankäyttääesimerkiksisisäiseentiedottamiseenjasidosryhmäsuh-teidenhoitoon .

Page 118: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

116     Työturvallisuuskeskus

Alma Media on ensimmäisenä suomalai-sena mediayhtiönä julkaissut erillisen yritysvastuuraportin.

AlmaMediantavoitteenaonollamedia-alanyritysvastuunedelläkävijäjasuunnan-näyttäjäPohjoismaissa .

–Yritysvastuuraporttionyksiosatämäntavoitteentoteuttamista,kertooAlmaMediaOyj:nyritysvastuusuunnittelijaRiikka Poukka .

Raportointiin–kutenyhteiskuntavastuul-liseentoimintaankin–tarvitaanylimmänjohdontahtoajasitoutuminen .

–Jottatuloksiasaavutetaan,tarvitaantie-tystihaluatoimintaankaikillayrityksenta-soilla .Meilläalmamedialaisetovatlähteneetvarsininnokkaastimukaan .Täällätunnetaannytselvästiylpeyttäsiitä,ettäolemmeaktiivi-siayritysvastuuasioissa .

Näin Alma Media Oyj:

Yritysvastuu näkyviin raportilla

AlmaMediaonsaanutensimmäisestäsekäpainettunaettäpdf-versionailmestyneestäyritysvastuuraportistaanPoukanmukaanilahduttavanpaljonmyönteistäpalautettasekäasiakkailtaettäsidosryhmienedustajilta,muunmuassayritysvastuunammattilaisilta .

–Yhteiskunnallistakeskusteluamedianvastuullisuudestaesimerkiksilehtienpals-toillajasosiaalisessamediassakaipaisinvielälisää .Raporttimmeantaisisiihenoivanmah-dollisuuden,silläolemmeavoimestikerto-neetmuunmuassahiilijalanjälkemmejamuutympäristövaikutuksemme .

Tutkimus pohjanaYritysvastuuraporttiperustuututkimukselle,jollaluodattiinlaajastiAlmansidosryhmienodotuksiayritysvastuusta .TutkimusoliPoukanmaisterintyöTukholmanyliopistoon .

Alma Media Oyj:n toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät painotoi-mintaan, erityisesti energiankulutukseen. Tampereelle vuonna 2013 valmistuva uusi pai-nolaitos parantaa merkittävästi painotoiminnan energia- ja materiaalitehokkuutta.

Page 119: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     117

–Tutkimustuloksetsisältävätuseitatär-keitäviestejä .Yksiniistäonse,ettäemmeolevieläonnistuneetriittävänselkeästikerto-maansidosryhmillemmesiitätyöstä,jotaniinAlmaMediassakuinmuissakinviestintäalanyhtiöissätehdääntoiminnanympäristövaiku-tustenminimoimiseksi .

MuttatoisaaltaPoukanmukaantulostenvalossavaikuttaamyössiltä,ettäsanomaleh-dentuottamistapidetäänympäristövaikutuk-siltaanraskaampanakuinmitäsetodellisuu-dessaonkaan .

Tutkimuksenmukaanluotettavuusjaym-päristövastuuovatmedia-alanyritysvastuunselvästitärkeimmätosa-alueet .

AlmaMedianyritysvastuutaleimaalisäksivahvapaikallisuudentukeminenjavastuulaatujournalismista .

–Tutkimuspaljasti,ettäAlmaMedialtaodotetaanentistäenemmänympäristötekoja .

Tähänpyrimmevastaamaannytmuunmuassayritysvastuuraportillamme .

GRI­suuntaviivojen mukaanAlmaMedianyritysvastuuraporttinojaaGlobalReportingInitiative(GRI)-organisaa-tionG3-ohjeistukseenvuodelta2006 .

–Olemmevalinneetmeilleolennaisimmatraportointialueetsidosryhmätutkimuksenperusteella .OlemmehalunneetpelkistääaikajäykkääjaaikahirviömäistäGRI-malliameillesopivaanmuotoon .

Poukanarvionmukaanensimmäinenra-porttivastaasisällöltäänGRI:nG3-ohjeistonmukaistaC-raportointitasoa .Tuore,maalis-kuussa2011ilmestynyttoinenyritysvastuu-raportinjavuosikertomuksenyhdistävävuo-sikatsauspuolestaanonB-tasoa .

–Meilläonmukanamyösmielenkiintoisiavastuullisuuteenliittyviäesimerkkejäjatari-noitayrityksemmeeritoimialoilta .Netuovatomakohtaisuuttajakäytännönläheisyyttäraporttiin .

AlmaMedianensimmäisenyritysvastuu-raportinpääsisältöoli:• johdontervehdys• AlmaMedialyhyesti• raportointiperiaatteet• sidosryhmätutkimuksenesittely• medianyritysvastuu• ympäristövastuu• sosiaalinenvastuu• kulttuurinenvastuu• taloudellinenvastuu• hallintotapa• GRI-sisältöindeksi .YhteiskuntavastuuraporttiatäydentävätAlmaMedianvuosikertomus,yrityksenwww-sivutjayhteiskuntavastuuasioitakäsitteleväblogi .Intranetissäjulkaistaansäännöllisestiyritysvastuu-uutisia .

–Jatkossaaiommeliittäävuosikertomuk-senjayhteiskuntavastuuraportinmyöstiivistiyhteen .Yritysvastuusuunnittelija Riikka Poukka

vastaa Alma Media Oyj:n yritysvastuura-portin laadinnasta.

Page 120: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

118     Työturvallisuuskeskus

AlmaMediaeiauditoinnutkahtaensim-mäistäyritysvastuuraporttiaanulkopuoli-sellataholla .

–Katsoimme,ettätässävaiheessaemmetarvitseulkopuolistaauditointia,jokakaikenlisäksionvieläturhankalliskinjahakeevieläSuomessamuotoaan,Poukkaperustelee .

EnsimmäisenyritysvastuuraportintekoveiAlmaMedialtanoinpuolenvuodenajan .

–Raportintietojenkeruuoliensimmäi-selläkerallaaikatyölästäjaväliinvähäntuskaistakin .Jotkuttiedotlöytyiväthelposti,joitakintaassaimetsästäätodellatiukasti .Yrityksenkiinteistö-jalaatupäällikköolivathyviätiedonlähteitä .

GRI-malliohjasiPoukanmukaanaikahyvinoikeantiedonhankintaan .

–Onneksitoisellakerrallayritysvastuura-portintekosujuijohelpommin .Tiedonke-ruutavartenmeilleonperustettuerityinenyritysvastuuverkosto,jossaoneriyksikköjenjatoimintojenedustajia .

Paino suurinympäristökuormittajaAlmaMedianomantoiminnanmerkittävim-mätympäristövaikutuksetliittyvätyritysvas-tuuraportinmukaanpainotoimintaan,erityi-sestipainojenenergiankulutukseen .

–Olemmepyrkineetvähentämäänsäh-könkulutusta .Tehostamistoimenpiteidenjaosinmyöstaantumanansiostaolemmeparinviimevuodenaikanapystyneetvähentämäänkokonaissähkönkulutusta .

Tampereellavuonna2013aloittavauusiAlmaMedianpainolaitosparantaamerkittä-västipainotoiminnanenergia-jamateriaalite-hokkuuttajapienentääyhtiönympäristörasi-tustajuurisiellä,missäseonsuurimmillaan .

AlmaMediaonosallistunutkansainväli-seenpörssiyhtiöidenCarbonDisclosureProject(CDP)–selvitykseenvuodesta2008alkaen,jaolivuonna2010selvityksenparaspohjoismainenmediayritys .

Yritysvastuuraportinmukaanliiketoimin-nankannattavuusjayhtiönvahvataloudelli-nenasemaovatnoin3000ihmistätyöllistä-vänAlmaMedianjasenyksiköidenvastuulli-sentoiminnanperusta .Tämäluoedellytyksetyhtiönkustantamienlehtienjournalistiselleriippumattomuudelle .

Alma Median ympäristötavoitteita vuosille 2010–2011

• Ympäristötunnuslukujenraportoinninkehittäminen .

• Jakeluunliittyvienkuljetustenjaniidenhiilidioksidipäästöjenraportointi .

• Uudenpaino-jajakeluyksikönympäristö-strategianlaatiminenjatoimeenpano .

• Konserninympäristötyöryhmänperustaminen .

• Energiankulutuksenjamateriaalihukanvähentäminenedelleen .

• Henkilöstönyritysvastuuvalmennuksenaloittaminen .

• Kierrättämiseenkannustavakuluttajakil-pailujakampanja .

Ympäristövastuu on nykyisin painamisen arkipäivää.

Page 121: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     119

Ympäristöystävällisenpainotuotteensuunnittelussa,painamisessajajälkikäsit-telyssätulisiainaottaahuomioonseuraa-vatasiat:

Painotuotteen suunnittelu• valitsetuotteensivukokojakäytettävä

paperisiten,ettäpainoarkkituleemah-dollisimmantehokkaastikäytettyä

• pyrikäyttämäänhyödyksipaperinmolemmatpuolet

• varustapainotuotemerkinnöillä,jotkakehottavattoimittamaansenkäytönjälkeenpaperinkeräykseen

• valitsepainomenetelmäsiten,ettäkemikaalienkäyttöjapaperihukkajäämahdollisimmanpieneksi

• äläliitäpaperiinturhiamuovituksia,laminointejataimuitamateriaaleja,jotkaestävätpaperinkierrätyksen

• suunnittelepainotuoteniin,ettäseonhelppopakatajakuljettaa

• käytäkierrätettäviäpakkauksia• hyödynnäpostintarjoamiavihreitä

palveluja• optimoipainosmäärä• valitsepaino,jokaonJoutsenmerkitty

jaISO14001-sertifioitu .

Paperin valinta• PaperProfile(www .paperprofile .com)

antaatietoaympäristöystävällistenpaperivalintojentekoon

• keveätpainopaperitkuormittavatym-päristöävähemmän

• käytäuusiopapereitataikierrätyskui-tuasisältäviäpaperilaatujasilloin,kunseonmahdollista

• käytäpaperia,jonkapuuonperäisinympäristösertifioiduistametsistä

• suosiympäristöävähänkuluttaviapa-pereita(esimerkiksipohjoismainenJoutsenmerkki,EU:nympäristömerkki)

• vältäkloorivalkaistujapapereita• muista,ettämekaanisestamassastaval-

mistetuthioke-jahierrepitoisetpaperitvaativatvalmistusvaiheessarunsaastienergiaa

• lähellävalmistettusellujapaperikuor-mittavatkuljetuksillavähemmänympäristöä .

Painotuotteen valmistus• muistakaikissahankinnoissajatyövai-

heissaympäristöystävällisyys,ekotehok-kuusjaenergiansäästö

• käytä”vihreää”sähköä• otatalteenhukkalämpö• vähennäjätteidenmäärää• vältähukkaa,pyrikäyttämäänmateriaalit

mahdollisimmantarkkaan• käytähyväksidigitaalisensivun-japai-

nolevyvalmistuksenmahdollisuudet• ympäristöystävällisessäpainotalossa

kemikaalitovatJoutsenmerkki-hyväksyttyjä

• pyrivähentämäänkehitteenmäärää• käytäoffsetpainatuksessakasviöljypoh-

jaisiapainovärejä,josmahdollista• käytäkasviöljypohjaisiataikorkealla

kiehuviapesunesteitä• vähennäisopropanolinkäyttöätaikor-

vaasekostutusvesissämuillaaineilla• käsittelejavarastoikemikaalejaaina

määräystenmukaisesti• kerääjäteraaka-aineettalteenjatoimita

nelajittelunjälkeenkierrätykseenjahyötykäyttöön

• käsittelevaarallisetongelmajätteetainaasianmukaisesti

• käytäkuumaliimattaviateippejäliuotin-pohjaistensijasta

• käytävesiliukoisialakkojaliuotinpohjais-tenlakkojensijasta

• kompensoipainamisessajakuljetuksissasyntyväthiilidioksipäästöt .

Ympäristöaakkoset painotuotteen suunnitteluun ja valmistukseen

Page 122: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

120     Työturvallisuuskeskus

Ekokompassionpääkaupunkiseudunkuntienympäristöasiantuntijoidenkehittämäkeven-nettyympäristöjärjestelmä .Sentavoitteenaonsaadaaikaantoimenpiteitä,joidenavullayritysvoisekätehostaaliiketoimintaansaettäpienen-tääyrityksenympäristövaikutuksia .

Ekokompassi–järjestelmääonkehitettyerityisestipk-yrityksiävarten .Järjestelmära-kennetaanympäristöjärjestelmästandardiasoveltaen,vaikkaEkokompassinkevennettyympäristöjärjestelmäonnimensämukaisestivaivattomampijahuokeampiversioISO14001-jaEMAS-ympäristöjärjestelmistä .Yritysvoihalutessaanmyöhemminjatkaaedellämai-nittuihinkansainvälisiinjärjestelmiin .

Ekokompassin käynnistäminen Ekokompassinkevennettyympäristöjärjes-telmäaloitetaantäyttämälläympäristöasioidenalkukartoituslomake,jokaonladattavissaEko-kompassinnettisivuilta(www .ekokompassi .fi) .

Alkukartoituslomakkeentarkoituksenaonantaakuvaympäristöasioidennykytilastayri-tyksessä .Alkukartoitustakäytetäänpohjana

mietittäessämerkittäviäympäristönäkökoh-tiasekätavoitteitajaparantamismahdol-lisuuksia .

EnnenalkukartoituksentäyttämistäonhyvätutustuahuolellisestiEkokompassinkriteereihin .

Ympäristövaikutusten arviointiAlkukartoituslomakkeentietojenpohjaltayritystäyttääympäristövaikutustenarviointi-lomakkeen .Keskeistäontunnistaajaarvi-oida,mitkäovatyrityksenmerkittävimmätympäristönäkökohdatjanäidenympäristö-vaikutukset .Ympäristövaikutustenarvioin-nissaselvitetäänkunkinympäristönäkökoh-danmerkittävyyssekäyrityksenvaikutus-mahdollisuussiihen .

Ympäristöohjelma ja ympäristötoimen­piteiden suunnitteluYmpäristöohjelmasisältääyrityksentoimetvähentääympäristökuormitustakolmenvuodenaikajaksolla .Yritysvalitseeympäris-tötavoitteetjayksittäisettoimenpiteet,joilla

Ekotehokkuusajattelussa hukan syntyä pyritään ehkäisemään paitsi tuotantoprosesseja parantamalla myös kehittämällä materiaalia säästäviä tuote- ja palvelukonsepteja.

Ekokompassi – kevennetty järjestelmä

Page 123: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     121

sepääseeympäristöohjelmanpäämääriin .Ympäristöohjelmanetusivullekirjoitetaanyrityksenympäristöpolitiikka,jokaonytime-käsjulkilausumajohdonjayrityksensitoutu-misestaympäristöarvoihinsa .

Ekokompassiatehtäessätäytetäännetistälöytyvienmallilomakkeidenavullamyösliitteet:• lakilista• jätehuoltosuunnitelma• ongelmajätekirjanpito• kemikaaliluettelo .

Ympäristötoimenpiteiden toteutus ja tunnuslukujen seurantaValmistaympäristöohjelmaatoteutetaannoinpuolestavuodestavuoteenennenaudi-

Jokainenvoiedistääympäristönsuojeluatyöpaikallaanseuraavillatavoilla:

Ota selvää ja perehdy!• hankiriittävätperustiedotympäristö-

asioistajatyösuojelusta• perehdytyöpaikanympäristöasioiden

hoitojärjestelmään• otaselvää,millaistenympäristöasioiden

hoitokuuluusinuntyötehtäviisi• selvitä,mitäohjeitaonannettuonnetto-

muustilanteidenvaralta,esimerkiksiäkil-listenpäästöjenhallitsemiseksi .

Toimi ympäristöystävällisesti!• pyrikäyttämäänaina,kunvainvoit,mah-

dollisimmanvähänympäristöäkuormitta-viamateriaalejajatyötapoja

• käytä,josseonmahdollista,kasviöljypoh-jaisiapesunesteitäjapainovärejä

• tutustuhuolellapainovärien,pesunestei-denjamuidenliuottimienkäyttöturvalli-suustiedotteisiinjakäyttöohjeisiinsekätoimiainaohjeidenmukaan

• pyrikäyttämäänpainovärejä,pesunes-

teitäjamuitaliuottimianiinvähänkuinmahdollista

• vältämateriaali-jaenergiahukkaa• säädäkoneetjalaitteetoikein–näin

säästätmateriaalejajaenergiaa• lajittelejätteetohjeidenmukaan• pidätyöympäristösiistinäjahyvässä

järjestyksessä• käytähenkilönsuojaimiaainakunniitä

tarvitaan• näytämuillehyvää,ympäristöystäväl-

listäesimerkkiä• teekerrallaoikein,näinsäästät

luontoa .

Tunne vastuusi!• toimiainavastuullisestilakienjaan-

nettujenohjeidenmukaan• muista,ettäpääsääntöisestijokainen

vastaaitseympäristövahingoista,jotkahänonaiheuttanuthuolimattomuu-dellaantaitahallisesti

• ns .ankaranvastuunosaltaulkopuoli-silleaiheutetuistaympäristövahin-goistavastaatyönantaja .

Jokaisella oma ympäristövastuunsa

tointia .Tänäaikanapyritäänsaavuttamaanympäristöohjelmassaasetettujatavoitteita .

Ekokompassi-järjestelmäänkuuluumyösvuosittainenympäristöraportointi .Seurannanjaraportoinninavullayritysnäkeeympäristö-työnsävuosittaisenkehittymisen .Raportoin-ninyhteydessämyöspäivitetäänyrityksenympäristöohjelmaa .

Todentaminen eli auditointi Kunympäristöohjelmaaontoteutettu6–12kuukautta,tehdäänulkopuolinenauditointi .Josyritysononnistunutasettamissaantavoit-teissa,sillemyönnetäänEkokompassi-todistus .Todistusonvoimassakolmevuottakerrallaan,jonkaaikanatoteutetaansovittujaympäristö-toimenpiteitäjaseurataantunnuslukuja .

Ekokompassi – kevennetty järjestelmä

Page 124: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

122     Työturvallisuuskeskus

Yliopettaja Pentti Viluksela, Metropolia Ammattikorkeakoulu:

Järjestelmällisyyttä ja tavoitteellisuutta

– Pelkät sanat eivät riitä, vaan graafisen alan yritysten ympäristönsuojelussa tarvitaan nyt yhä enemmän myös te-koja, korostaa Metropolia Ammattikor-keakoulun graafisen tekniikan yliopet-taja Pentti Viluksela.

YlimmänjohdontehtävänäonVilukselanmukaanlinjatajapäättääyrityksenympäris-töpolitiikkajaympäristönsuojeluntavoit-teet .

Ympäristöasiattulisinytnostaajohtami-senjapäivittäisenyritystoiminnankeskiöön .

–Ympäristönsuojelussatarvitaanjärjestel-mällistäjakäytännönläheistäotetta .Ympäris-tönsuojelutulisikytkeäosaksiekotehok-kuuttajayritysvastuullisuutta,jonkamerki-tyshitaastimuttavarmastilisääntyykokoajan,Vilukselatoteaa .

Graafisenalanyrityksissäonoltavamyösniinhenkisiäkuinrahallisiakinvoimavaroja,jottakäytännöntoimetovatmahdollisiajaympäristökuormitussaadaanmahdollisim-manpieneksi .

–Johdonjamyöskokohenkilöstönonsitouduttavaaidostiviemäänympäristönsuo-jeluaeteenpäin .Pelkäthyväätarkoittavatsanateivätenääriitä .

SuureteturivinyrityksetgraafisellaalallaovathoitaneetVilukselanmielestäympäris-töasiansayleensäjokohtuullisenhyvälletasolle–etenkinjätteidenkierrätysjakemi-kaalienkäyttöalkavatollakunnossa .

–Haasteenaonhiilijalanjäljenpienennyselienergiansäästöönpitääjatkossakiinnit-tääselvästinykyistäenemmänhuomiota .Sekäsähkönettälämmönkäytössäonpaljon

Metropolia Ammattikorkeakoululla on Espoon Leppävaarassa oma kirjapaino, jossa kou-lutetaan graafisen alan insinöörejä. Käytännön harjoitukset ovat tärkeä osa opiskelua.

Page 125: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     123

parantamisenvaraa .Ekotehokkuudellavoi-daantuottaaenemmänvähemmästä .

Yhäuseampiasiakasedellyttää,ettäkirja-painollaonYmpäristömerkki-kelpoisuusjasertifioituympäristöhallintajärjestelmä,esi-merkiksiISO14001 .

–Monikirjapainoeiedespääsetekemääntarjousta,josympäristöasiateivätoletoden-netustikunnossa .Enääeiselviäpuhumalla,vaanpitääollanäyttöä,ettäjärjestelmättoi-mivat,Vilukselamuistuttaa .

Ympäristöasiatonotettavaentistäpainok-kaamminhuomioonmyösläpikokotoimit-taja-jaalihankintaketjunniinikäänpienissäjakeskisuurissapainoissa .

Kiinteä kytkös laatu­ jatyöturvallisuustoimintaanYliopettajaVilukselanmielestäkirjapainojenkannattaakytkeälaatu-,ympäristö-jatyötur-vallisuusjärjestelmätsamansateenvarjonalle .

–Kokonaisvaltainentoimintajärjestelmänäyttääolevantulevaisuudenmalli,jollamyöskirjapainotjohtavatlaatu-,ympäristö-jatyöturvallisuusasioita .

Esimerkiksikemikaaliturvallisuusjamelun-torjuntaovatmitäsuurimmassamäärinsekäympäristönsuojeluunettätyöturvallisuuteenliittyviäasioita,samoinhaitallistenaineidenkäyttö .

–Jamitävähemmänjätettäjapäästöjäsyn-tyy,sitäparemminprosessionhallinnassajasitävähemmänonlaatupoikkeamia,Vilukselalisää .

Hyväkokonaisvaltainentoimintajärjestelmäantaapohjanmyöstehokkaallejatuottavalleliiketoiminnalle .

–Joskirjapainoosaahoitaaympäristö-jatyöturvallisuusasiansahyvin,seosaamitäsuu-rimmillatodennäköisyydellähoitaamyösmuuntoiminnanmallikkaasti .Mitäparempiympäristönsuojeluntaso,senparempiyleensäonmyösyrityksentuottavuusjakilpailukyky .

Työkaluja löytyyYmpäristönsuojeluunonolemassajopaljonhyviäkäytännössätestattujatoimintamallejajatyökaluja .

–Ympäristönsuojelussapäästääneteenpäin,kunotetaankäyttöönyrityksellesopivaympä-ristöhallintajärjestelmäsekäpanostetaanluo-tettavaanpäästöthyvinkurissapitäväänteknologiaan .

VilukselapitääJoutsenmerkkiäeliPohjois-maistaympäristömerkkiäyhtenäparhaistapainotalojenympäristötyökaluista .

–Joutsenmerkkionhyvintunnettu,jasenmelkotiukkojenkriteerientäyttäminenohjaapainotaloakaikkientärkeidenympäristönäkö-kohtienparantamiseen .

VilukselasuositteleesuuriingraafisenalanyrityksiinISO14001-taiEMAS-ympäristöjär-jestelmääjohtamisenapuvälineeksi .

–Pieniinjakeskisuuriinpainoihinkannat-taarakentaaalkuunjokuISO14001-järjestel-määkevyempiversio,esimerkiksiEkokom-passi .Sevoidaansittenlaajentaamelkohel-postitäyttämäänkansainvälisetstandardit .

JärjestelmänrakentaminenjaensimmäisetauditoinnitvoivatVilukselanmukaantuntuatyöläiltäjavähänbyrokraattiseltakin .Mutta

Graafisen tekniikan yliopettaja Pentti Viluk-sela uskoo ympäristöasioiden merkityksen nousevan entisestään kirjapainoissa.

Page 126: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

124     Työturvallisuuskeskus

vaivapalkitaan,sillävalmisjärjestelmähelpot-taaaivanoleellisestiympäristöasioidenjohta-mistajapäästöjenhallintaa .

Ympäristöjärjestelmävoidaanrakentaaominvoimintaikonsultinavustuksella .

–Tärkeintäon,ettäympäristötyöhönsitou-dutaanjasiitätuleeosayrityksennormaaliatoimintaa .Ulkopuolistaapua,esimerkiksiinsinöörityönsuorittaja,kannattaakäyttäämittaustentekoonjahiilijalanjäljenlaskentaan .

Seuraa ja mittaaGraafisenalanyrityksissäpitääseurataympä-ristöasioitasäännöllisesti .

–Raaka-aineidenkutenpaperinjapainovä-rienmäärää,kemikaalienkäyttöä,energiankultustasekäjätteidenjahukanmäärääonkokoajanseurattava .

Jolakivaatiipitämäänongelmajätekirjanpi-toasekäkemikaaliluetteloa .

–Tiedotkulutuksesta,päästöistäjajätteistämuodostavatpohjanyrityksenympäristöoh-

jelmalle .Neantavatkuvanympäristöasioidentilasta,janiitäkäytetäänhyväksikuntehdäänriskienarviointiajamietitäänympäristönsuo-jelunparantamismahdollisuuksia .

Ympäristövaikutustenarvioinnissavoi-daankäyttääapunamyösulkopuolisiaasiantuntijoita .

Useimmitenpienissäjakeskisuurissakirja-painoissavastuukäytännönympäristöasioi-denhoidostaontoimitusjohtajantaituotan-topäällikönharteilla .Suuremmissayrityksissäonnykyisinuseinjoomaympäristö-jalaatu-asioidenvastuuhenkilö .

Ympäristöasioidenseurantakannattaatehdäesimerkiksivuositasolla .

–Minustaolisihyvä,ettäkirjapainotalkai-sivatentistäenemmänmyösraportoidayri-tysvastuuasioista .Tämäantaisiuskottavuuttajaläpinäkyvyyttäkokograafisenalanympäristönsuojelulle .

Jatkuvia parannuksia YliopettajaPenttiVilukselanmielestäympä-ristönsuojelussagraafisenaalanyritystenkannattaaomaksualaatutoiminnastatuttujatkuvanparantamisentoimintamalli .

–Kannattaalähteäliikkeelleniistäongel-mista,jotkariskienarvioinnissanousevatsuurimmiksi .

Parannuksiakannattaatehdäpieninaske-lintavoitteellisestijajärjestelmällisesti .Näinpäästääneteenpäinjaympäristökuormitustajahiilijalanjälkeäsaadaanpienemmäksi .

–Ympäristönsuojelueiolemikäänerilli-nenasia,vaanseonpitkäjänteistäyrityksenjatkuvaakehittämistä .Kokohenkilöstötulisiinnostaamukaan .Kaikilleriittäätehtäviäjajokaisellaonomavastuunsa .Yhteistyötäkan-nattaatehdämyösasiakkaidenjamuidensidosryhmienkanssa .

Vilukselanmukaangraafisenalankannat-taapanostaajatkossaerityisestienergiansääs-töönjamateriaalihukanpienentämiseen .

–Seonvaintyhmääheittäärahaahara-koillejaroskikseen .Onmyöshyvävarautuaajoissakiristyviinhiilidioksidipäästörajoihin .

Graafisen tekniikan insinööriopinnoissa perehdytään myös käytännössä ympäristö-asioiden hyvään hoitoon.

Page 127: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     125

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta käytännössä

Tarkastuslistan kysymykset 1–27 soveltuvat läpikäytäviksi, vaikka kirjapainossa ei ole  käytössä laatu/toimintajärjestelmää.

Toiminnan lähtökohdat     

1. Onko ympäristöasioita ja työturvallisuutta käsitelty osana koko toiminnan jatkuvaa kehittämistä?

2. Onko työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan avulla parannettu toiminnan tuloksellisuutta?

3. Ovatko työturvallisuus- ja ympäristöasiat osa johtamista ja onko vastuuhenkilöt nimetty?

4. Onko työturvallisuudessa ja ympäristöasioiden hyvään hallintaan kohdistuvat vaatimukset tunnistettu?

5. Onko johto ja henkilöstö sitoutunut työturvalli-suudessa ja ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen?

6. Ovatko tavoitteet ja tehtävät sekä vastuuhenki-löt koko henkilöstön tiedossa?

7. Onko työsuojelun toimintaohjelmaa verrattu ympäristöasioiden hoidon menettelyihin ja määri-tetty samankaltaiset tekijät?

8. Onko työturvallisuus- ja ympäristöriskit tunnis-tettu ja arvioitu?

9. Ovatko toiminnan turvallisuus- ja ympäristö-vaikutukset tiedossa?

10. Onko toteutettu ehkäisevät ja korjaavat toi-menpiteet tehokkaasti?

11. Onko tiedonkulku avointa ja toimivaa?

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittämisen tarkastuslista

Kehittämistoimenpiteet

Page 128: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

126     Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta käytännössä

12. Onko mitattu tavoitteiden saavuttamista?

13. Onko vaadittu alihankkijoilta korkealaatuista toimintaa (koskien esimerkiksi kemikaaleja, raaka-aineita, jätehuoltoa ja pakkauksia)?

Arvioidaan toimintojen nykytilanne

14. Onko selvitetty työturvallisuuden ja ympä-ristöasioiden nykytilanne?

15. Onko määritetty työturvallisuuden ja ympä-ristöasioiden hallinnan tavoitteet?

Suunnitellaan ja päätetään, mitä tehdään

16. Onko suunniteltu työturvallisuuden ja ympä-ristöasioiden hallinnan toimintatavat eli se, miksi tehdään, mitä tehdään, miten tehdään ja millä aikataululla sekä vastuuhenkilöt?

17. Onko suunniteltu työturvallisuuden ja ympä-ristöasioiden hallinta samojen periaatteiden mukaisesti toteutettu kuin muutkin keskeiset toiminnat?

18. Onko keskeiset tehtävät ja vastuualueet kirjattu toimenkuvauksiin?

19. Onko yhteistyö toiminnan jatkuvassa kehit-tämisessä ollut tehokasta?

Tehdään kuten on päätetty

20. Onko työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan toimenpiteitä varten asianmukaiset ohjeet (ohjeita voidaan tarvita esimerkiksi seu-raavista asioista: jätehuolto, kemikaalien käsit-tely, kunnossapitotyöt, suuronnettomuusvaara, toiminta poikkeus- ja häiriötilanteissa, hankin-nat, alihankintapalvelut)?

21. Onko henkilöstö koulutettu työsuojelu- ja ympäristönsuojeluasioihin?

22. Onko henkilöstön tietotaitoon liittyviä kehittämishankkeita?

Kehittämistoimenpiteet

Page 129: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     127

Seurataan, että on tehty kuten on päätetty, arvioidaan vaikuttavuutta ja toteutetaan tarvittavat parannustoimenpiteet jatkuvan kehittämisen periaatteella.

23. Onko seurattu sitä, että tavoitteet saavute-taan ja toimenpiteillä saadaan aikaan toivottu tulos?

24. Onko toiminnan tuloksista tehty raportit?

25. Onko seurannassa käytössä mittareita arviointiin?

26. Onko käytetty seurannan tietoja toiminnan jatkuvaan parantamiseen?

27. Onko ympäristöasioista tai työturvallisuus-asioista tiedotettu sekä johdolle, henkilöstölle että sidosryhmille?

Työturvallisuusasioiden ja ympäristöasioi­den hallinta osana laatujärjestelmääKäy ensin soveltuvin osin läpi kysymykset 1–27.

Laatu­/toimintajärjestelmän kehittäminen

28. Onko painopisteenä kehittämisessä          ISO 9000:n mukainen laatujärjestelmä ja tuot-teen laatu?

29. Onko laatujärjestelmän kehittämisessä painopisteenä toiminnan laadun kehittäminen?

30. Onko käytetty laatutoiminnan kehittämi-sessä hyväksi  Suomen laatupalkinnon arviointialueita?

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden liittä­minen osaksi laatu­/toimintajärjestelmää

31. Onko arvioitu, mitä työturvallisuus ja ympä-ristöasioiden hallinta merkitsevät laatujärjestel-män toteutuksessa?

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta käytännössä

Kehittämistoimenpiteet

Page 130: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

128     Työturvallisuuskeskus

32. Onko toimintaa jatkuvasti arvioitu ja korjattu?

33. Onko johto esittänyt työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan kehittämislinjat osana laatu-/toimintapolitiikkaa?

34. Onko toimittu suunniteltujen, dokumentoi-tujen toimintamallien mukaisesti siten, että työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallin-nalla on välitön kytkentä laatujärjestelmään?

35. Onko työturvallisuus- ja ympäristöasiat sisällytetty laatu-/toimintajärjestelmän työohjeisiin?

36. Onko toiminnan arviointiin kehitetty mittarit?

37. Onko tietojen saatavuus ja hyväksikäyttö korjaavien toimien pohjaksi tehokasta?

38. Onko seurattu toimien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja jaettu henkilöstölle palautetta kehityksestä?

39. Onko verrattu tuloksia tavoitteisiin ja  toteutettu sen perusteella tarvittavat parannus toimet?

40. Onko arvioitu, mitä vaatimuksia työturvalli-suuden ja ympäristöasioiden hallinnan toteutus laatujärjestelmän sisällä aiheuttaa sisäisten auditointien toteutus- ja työnjakotapaan sekä auditoijien osaamiseen ja pätevyyteen?

41. Onko tulevaisuuden visiot muodostettu?

42. Onko yrityksessä otettu tai ollaanko otta-massa käyttöön jotakin ympäristöhallintajärjes-telmää (esimerksi EMAS-järjestelmä tai ISO 14001-standardin mukainen ympäristö- järjestelmä)?

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta käytännössä

Kehittämistoimenpiteet

(Lähdepohjana:Työturvallisuudenjaympäristöasioidenhallinta .TMjaYM1996)

Page 131: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     129

Aiheuttamisperiaate Periaate,jonkamukaanympäristöäpilaavantoiminnanharjoittajavastaahaitallistenympä-ristövaikutustenvähentämisestäjaestämi-sestä .

Agenda 21 YK:nYmpäristö-jakehityskokouksessaRiodeJaneirossavuonna1992hyväksyttykestä-vänkehityksentoimintaohjelma,ns .maapal-lonpelastusohjelma .

Ammattitauti Ammattitautionlainmukaansairaus,jokatyö-,virka-taitoimisuhteeseenperustuvassatyössäonaiheutunutfysikaalisista,kemialli-sistataibiologisistatekijöistä .

Biodiversiteetti Luonnonmonimuotoisuus,tuleekreikansanoista"bio",elämäja"diversus",erilainen .

Elinkaarianalyysi Menettely,jossaselvitetään,mitäympäristö-vaikutuksiatuotteellataitoiminnallaonkokosenelinkaarenajan .

Ekologia Oppieliöidenjaniidenelottomanympäris-tönvälisestävuorovaikutussuhteista .

Ekologinen jalanjälki Kertoo,kuinkapaljonvaltion,kaupungintaikunnanasukkaantarpeidentyydyttämiseenkeskimäärintaiyhteensätarvitaanmaatajonakinvuonna .Laskennallisenamittarinakäytetääntuottavaamaa-alaahehtaareina .

Ekotase Elinkaarianalyysinvaihe,jossaeritellääntuot-teeseentaipalveluunliittyvätmateriaali-jaenergiavirratraaka-aineidenkäyttönäjaympäristövaikutuksina .

Ekotehokkuus Ekotehokkuus=hyödyt/panokset .Vähem-mästäpyritääntuottamaanenemmän .Tavoit-teenaonraaka-aineiden,materiaalien,ener-gianjateknologianmahdollisimmantehokasjatarkoituksenmukainenkäyttö .

EMAS Euroopanunioninasetusteollisuusyritystenvapaaehtoisestaympäristöasioidenhallinta-ja

Ympäristönsuojelusanastoa

auditointijärjestelmästä(TheEuropeanCom-munityEco-ManagementandAuditScheme) .

Factor Factorieritehostuskerroinkertooekotehok-kuustoiminnanvaatimienmuutostensuunnanjasuurusluokan .Factor4-ja10-ajatteluperus-tuumateriaalivirtojenjakulutuksenpienen-tämiseen .

GRI Global Reporting InitiativeKansainvälinenriippumatonyhteisö,jokatekeeohjeistoayhteiskunta-jaympäristövas-tuunraportoimiseen .

Hajapäästö Laajaltaalueeltataiuseastatunnistamattomastalähteestätaimuutenvaikeastiyksilöitävistälähteistäperäisinolevapäästö,esimerkiksierilaisetmaa-jametsätaloudestasyntyvätravin-nepäästötvesistöihin .

Hiilijalanjälki Kuvaatuotteen,toiminnantaipalvelunaiheut-tamaailmastokuormaaelikuinkapaljonfossiili-sistalähteistäperäisinoleviakasvihuonekaa-sujatuotteentaitoiminnanelinkaarenaikanasyntyy .

Hiilineutraali Omanliiketoiminnansuoratkasvihuonekaasu-päästöthyvitetääntekemälläsijoituksiatoimen-piteisiin,joillaedistetäänhiilidioksidinvähenty-mistävastaavamääräesimerkiksibioenergiantuotannollataimetsienistutuksella .

Ilmastonmuutos Ilmastonlämpeneminen,jonkapääosinaiheut-taaihmisentoiminnastasyntyvätkasvihuone-kaasupäästöt .

ISO 14001 Ympäristöasioidenhallintajärjestelmääkoskevakansainvälinenstandardi .

Jäte Jätteellätarkoitetaanainettataiesinettä,jonkasenhaltijaonpoistanuttaiaikoopoistaakäy-töstätaikkaonvelvollinenpoistamaankäytöstä .

Kasvihuoneilmiö Ilmiö,jossamaapallonilmakehässäolevatai-neethidastavatlämpösäteilynpääsyämaapal-loltaavaruuteen .

Page 132: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

130     Työturvallisuuskeskus

Kestävä kehitys Maailmanlaajuisesti,alueellisestijapaikalli-sestitapahtuvatoiminta,jokaturvaanytelävienihmistentarpeidentyydyttämisenvaarantamattatuleviensukupolvienmahdol-lisuuttatyydyttääomiatarpeitaan .

Kierrätys Kierrätyksessätuotteenmateriaaliotetaantalteenjahyödynnetäänuudestaan .Sulje-tussakierrätyksessämateriaalihyödynnetäänsamanlaisentuotteenvalmistuksessa .Avoi-messakierrätyksessämateriaalikäytetääntoisen,yleensäheikompilaatuisentuotteenvalmistuksessa .

Luonnon monimuotoisuus Kaikkieneliölajien,eläinten,kasvien,sientenjamikro-organismien,niidenelinympäristö-jenjaelottomanluonnonkirjojavaihtelu .

Luonnonsuojelu Eliölajienjaniidenelinympäristöjensuojelujasäilyttäminensekäluonnonarvojenturvaa-minenihmisenaiheuttamiltaympäristö-haitoilta .

Läheltä piti -tilanne Onnettomuuseiaiheutatapaturmaa,vaantyöntekijäselviää"säikähdyksellä" .Onnetto-muudestataihäiriötilanteestavoisyntyäesinevahinkojayms .

Materiaalitehokkuus Tuotteidenjamateriaalienvalmistaminenmahdollisimmanpienilläpanoksilla,ettäniidenelinkaarenaikanasyntyymahdolli-simmanvähänhaitallisiaympäristövaiku-tuksia .

Metsäsertifikaatti Ulkopuolisentahonmyöntämämerkkimet-sänomistajallesiitä,ettämetsiähoidetaankestävänkehityksenperiaatteidenmukaan .Suomessaonkäytössäkilpailevaakaksimet-säsertifikaattia:metsänomistajienPEFCjaluonnonsuojelijoidenFSC .

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Teknisestijataloudellisestimahdollisimmantehokkaatjakehittyneetratkaisuthuomioonottavaympäristötekniikka .

Pistekuormitus Tunnetustayhdestälähteestäperäisinolevaympäristökuormitus,esimerkiksiyhdenteollisuuslaitoksenjätevesipäästöt .

Päästö Ihmisentoiminnastajohtuvaaineentaienergianei-toivottusiirtymäympäristöön .

Riskien hallinta Yrityksentoiminnantaituotantomenetel-mänaiheuttamienvaarojentunnistaminen,arviointi,torjuminenjapoistaminen .

Sertifikaatti Hakemuksestamyönnettytodistussiitä,ettäyrityksenjärjestelmätvastaavatvaati-muksia(esimerkiksiISO9001,BS8800taiISO14001)

Turvallisuusanalyysi Yrityksentaijärjestelmänsisältämientaiaiheuttamienvaarojenselvittäminen .

Turvallisuuskulttuuri Organisaationtapahoitaaturvallisuus-,terveys-jaympäristöasioitaan .

Työhygienia Työntekijöidenterveyttäjahyvinvointiavaarantavienkemiallistenaineidenjafysi-kaalistentekijöidentunnistaminen,arvioi-minen,mittaaminenjatorjunta .

Työpaikkakartoitus Työsuojeluhenkilöidentyöpaikallatekemätarkastus .

Työpaikkaselvitys Työterveyshenkilöstöntyöpaikallatekemätarkastus .

Työsuojelu Työntekeminenturvalliseksi,terveelli-seksi,viihtyisäksijakehittäväksi .

Työsuojelun toimintaohjelmaTyösuojelulainsäädäntöedellyttää,ettätyönantajatunteetyöpaikanhaittatekijätjaettätyöolojenparantamiseksitoimitaansuunnitelmallisesti .Työnantajanontätävartenlaadittavaturvallisuudenjater-veellisyydenedistämiseksijatyökyvynylläpitämiseksityösuojeluntoiminta-ohjelma .

Page 133: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     131

Työterveyshuolto Työterveyshuollollatarkoitetaanasiantunti-japalveluja,joidentavoitteenaonterveelli-nenjaturvallinentyöympäristö,hyvintoi-mivatyöyhteisö,työhönliittyviensairauk-sienehkäisysekätyöntekijöidentyö-jatoimintakyvynylläpitäminenjaedistäminen .

Työturvallisuus Torjumallatapaturmiajaammattitautejapyritääntyöympäristösaamaanmahdolli-simmanturvalliseksi .

Uudelleen/uusiokäyttö Uudelleenkäyttötarkoittaatuotteenotta-mistasamaankäyttöönilmanmerkittäviärakenteellisiamuutoksia .Jatkokäyttöontuotteenkäyttämistäuudelleenvähemmänvaativassakäytössä

Uusiokuitu Keräyspaperistaperäisinolevakuitu .

Vaarallinen jäte/ongelmajäte Jäte,jokajonkinominaisuutensataipitoi-suutensavuoksivoiaiheuttaavaaraaihmi-senterveydelletaiympäristöllejajohonliittyyerityisiähävitysongelmia .

Varovaisuusperiaate Periaate,jonkamukaanympäristönpilaan-tumistaonryhdyttäväehkäisemään,vaikkahaitallistenympäristövaikutustenluonteestajalaajuudestaeiolekaantäyttävarmuutta .

Vesijalanjälki Kuinkapaljonyritystaihenkilöonkulutta-nutmaapallonvesivarojatoiminnallaan .

Yhteiskunta/yritysvastuu Yritysteneettisestikestäväätoimintaatalou-dellisen,sosiaalisenjaekologisenhyvinvoin-ninsaavuttamiseksi .Vastataankestävänkehityksenhaasteisiin .

YmpäristönhallintajärjestelmäYmpäristöjohtamisessatarvittavienorgani-saatiorakenteiden,toimintatapojenjavoima-varojenmuodostamajärjestelmä .

Ympäristökuormitus Tiettyjenympäristöhaittaaaiheuttavientekijöidenkokonaismääräjossakinkohteessa .

Ympäristölupa Ympäristöviranomaisenmyöntämälupa,jokatarvitaanympäristönpilaantumisenvaaraaaiheuttavalletoiminnalle .

Ympäristömerkki Merkkituotteelletaipalvelukselle,jokatäyt-täätietytympäristövaatimukset .Myösmerkki,jossaesitellääntuotteenympäristöominaisuuksia .

Ympäristöpolitiikka Yrityksenjulkinenkannanottositoutumises-taanympäristötyöhönjaympäristövaikutus-tenvähentämiseen .

Ympäristöryhmä Työpaikanympäristöasioidenhoitoasuunnit-televa,toteuttavajakoordinoivatyöryhmä .Työterveyshuollonjatyösuojelunedustajatvoivatollaryhmässäasiantuntijajäseninä .

Ympäristönsuojelu Toimenpiteet,joillapyritäänhoitamaanym-päristöäjasuojelemaansitäihmisenaiheutta-miltaympäristöhaitoilta .

Ympäristötekniikka/ ympäristöteknologia Tekniikanosa-alue,jonkatarkoituksenaonehkäistätaivähentääympäristönpilaantumista .

Ympäristövaikutus Mikätahansahaitallinentaihyödyllinenmuu-tosympäristössä,jokakokonaantaiosittainonorganisaationtoimintojen,tuotteidentaipalvelujenseurausta .

YVA Ympäristövaikutustenarviointimenettely,jossaselvitetäänsuunnitteillaolevanhank-keenmahdollisetympäristövaikutuksetennenlopullistapäätöksentekoa .

(Lähteenämm .:Panostatyökykyyn,TTKjaTela1996,Ympäristösanasto,TekniikanSanastokeskusry1998,Riskithallintaan,TTK1999,EnDic,SYKE2000jaEkotehokkuus–enemmänvähemmstä,EditajaYM2001)

Page 134: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

132     Työturvallisuuskeskus

Lähteet ja kirjallisuutta

Antila,Katja:Pysäytäilmastonmuutos .Suomalaisenarjenvalintoja .EditaPublishing2008 .

Antsonen,Heli:Ajankohtaisiaasioitagraafi-senalanympäristöasioissa .Luento2 .4 .2003 .

Brax,AnnejaVaris,Tuula:Kestääköympäristöyhdentymisen?Suomenluonnonsuojelu-liitto1994 .

Brown,LesterR .yms .:Maailmantila-raportit1992–2000 .Gaudeamus .

Brown,LesterR .yms .:VitalSigns1996–2001 .Thetrendsthatareshapingourfuture .WorldwatchInstitute .

EMAS-esite .YmpäristöministeriöjaSuomenympäristökeskus2001 .

Energiasäästötoimikunnanmietintö .Kauppa-jateollisuusministeriöntyöryhmä-jatoimikuntaraportteja24/1995 .

Energyuse .VisionsandTechnologyOpportunitiesinFinland .VTTandEdita2007 .

Faktaajafiktiotapainetustapaperista .TwoSides-projekti .GraafinenTeollisuusry2010 .

GuidetoGAclimatecalculator .Version10 .GraphicAssociationDenmark2010 .

Graafisenalanympäristökysymykset .Seminaariaineisto .Luonto-Liitto1992 .

Graafisenteollisuudenpuhtaatprosessi-tekniikat .Käsikirja2001 .

Graafisenteollisuudentapaturmatilastoja .Työturvallisuuskeskus2003ja2007 .

Guzman,Joseetal .:PopulationDynamicsandClimateChange .InternationalInstituteforEnviromentandDevelopment2009 .

Haasteistamahdollisuuksia–sähkönjakaukolämmönhiilineutraalivisiovuodelle2050 .Energiateollisuusry2009 .

Hakala,HarrijaVälimäki,Jari:YmpäristöntilajasuojeluSuomessa .Gaudeamus2003 .

Hallituksenkestävänkehityksenohjelma .Valtioneuvostonperiaatepäätös1998 .

Hansen,Aino-Maria:Graafisenalantyöyhteisöjatyöympäristöpuntarissa .Työturvallisuus-keskus2001 .

Heikkilä,Ilkkaetal .:Teollisuudenenergia-tehokkuus .Paraskäytettävissäolevatek-niikka(BAT) .Suomenympäristö51/2008 .

IPCC2007:Osa1-Luonnontieteellinenperusta .Yhteenvetopäätöksentekijöille .Ilmatieteenlaitos2007 .

IPCC2007:Osa2-Vaikutukset,sopeutumi-nenjahaavoittuvuus .Yhteenvetopäätöksen-tekijöille .Suomenympäristökeskus2007 .

Johdatuselinkaarianalyysinkäyttöönyrityk-sessä .TeollisuudenjaTyönantajainKeskusliitto .

Juntunen,Seppoyms .:Painetunviestinnänekotase-loppuraportti .GATGraafisenalanteknologiaohjelma1994 .

Kantola,Anuetal .:MaailmantilajaSuomi .Gaudeamus1999 .

Kasvio,Antti:Työelämämyrskynsilmässä .HaastatteluTelma-lehti1/2009 .

Katajajuuri,Juha-MattijaLoikkanen,Torsti:Elektroninenpainoviestintä .Ympäristövaiku-tuksetjaympäristöhallinnantarve .VTT1999 .

Kemikaalitjatyösuojelu .Työturvallisuus-keskus1990 .

Keskitalo,Jorma:Maapallonmuuttuvailmasto .Tammi2005 .

Kestävänkehityksenhuippukokous,WSSD,Johannesburgissa26 .8–4 .9 .2002 .Toiminta-suunnitelma .UM2003 .

Kestävyydenmitta .Suomenkestävänkehi-tyksenindikaattorit .Ympäristöministeriö2000 .

Kestäväkehitys .LähivuosientoimenpiteitäSuomessajaSuomenkansainvälisessäyhteis-työssä .Suomenkestävänkehityksentoimi-kunta .Ympäristöministeriö1995 .

Koivumäki,Kaisaetal .:Laatu-,ympäristö-sekätyöterveys-jatyöturvallisuusjärjestel-mät .GT-raportti4/2002 .

Page 135: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     133

Kohtikestäviävalintoja .Kansallisestijaglobaa-listikestäväSuomi .Kansallisenkestävänkehi-tyksenstrategia .Valtioneuvostonkanslianjul-kaisusarja5/2006 .

Käkönen,MirajaVenesmäki,Elina(toim .):Metsänjäljillä .Kertomuksiaetelästäjapohjo-lasta .Siemenpuu-säätiö2009 .

Laatujärjestelmätjatyöympäristönkehittämi-nen .Työsuojeluhallitus1992 .

Laitinen,Jussi:Pienisuurienergiakirja .Into2010 .

LEADER-projektintuottamatpainotuotteidenhiilijalanjälki-jaelinkaariesitteet .VTT2011 .

Livingplanet-raportti2002 .WWF2001 .

Luonnonvaratjaympäristö2002 .Tilastokeskusjaympäristöministeriö2002 .

Luonnonvaratjaympäristö1996 .Tilastokeskus1996 .

Luukkanen, Jyrkietal .:,Energia-skenaarioitavuoteen2050 .Katsausenergia-alanhaasteisiin,mahdollisuuksiinjavaikutuskeinoihin .TUTU-eJulkaisuja11/2009,Tulevaisuudentutkimus-keskus,Turunkauppakorkeakoulu2009 .

Lämsä,Antti:Ympäristötietopankkikotimaisillepainoillejakustantamoille .Insinöörityö .MetropoliaAmmattikoulu2010 .

Maapallonbiodiversiteetti .Toimintaohjelmaluonnonmonimuotoisuudenylläpitämiseksi .WRI,IUCN,UNEP .Vesi-jaympäristöhallitus1995 .

Maapallonmetsät .WSOYjaWWF1994 .

Manninen,Rauli:Säästävänteknologiankäyttöönottograafisellaalalla .TerveysalantekniikoidenkustannusOy1991 .

Martovaara,Jari:Arkkioffsetpainojenkasviöljy-pohjaistenpesunesteidenkäyttö .VTTjaTKK2000 .

Metsätilastollinenvuosikirja2010 .Metla2011 .

Mroueh,Ulla-Maija:Haihtuvienorgaanistenyhdisteiden(VOC)vähentämisstrategia .Muistioympäristöministeriö6/1992 .

Mroueh,Ulla-Maija:Haihtuvienorgaanistenyhdisteiden(VOC)päästötvuonna1993 .TiedotteitaVTT1994 .

Niskanen,ToivojaHonkasalo,Antero:Työtur-vallisuudenjaympäristöasioidenhallinta .Työministeriöjaympäristöministeriö1996 .

Oikeudenmukainenluontovara .KohtikestävääEurooppaa .EuroopanMaanystävät1995 .

Oppiympäristöstä .Insinööriliitto,Paperiliitto,Puutyöväenliitto,SuomenMetsäteollisuudenKeskusliitto,SuomenTeollisuustoimihenkilöi-denLiittojaTeknistenLiitto1992 .

Osaaminen,kumppanuus,ekokilpailukyky .Teollisuudenympäristölinjaukset .TeollisuudenjaTyönantajainKeskusliitto1995 .

Painotuotteidenympäristömerkintä .Pohjois-mainenympäristömerkintä .SuomenStandardi-soimisliittoSFS1996 .

Paraskäyttökelpoinentekniikka(BAT)graafi-sessateollisuudessa .Lyhennelmä .Pohjoismai-nenministerineuvosto2002 .

Penttinen,Ilpo:Adoptionofeco-efficiencyinstrategicandoperationalmanagementofindustrialsmallandmediumsizeenterprises .TurunAmmattikorkeakoulu2010 .

Pihkola,Hannaetal .:Carbonfootprintandenvironmentalimpactsofprintproductsfromcradletograve .ResultsfromLEADERproject(Part1)VTT2010 .

Pohjoismainenympäristö–tila,kehitysjauhat .Pohjoismainenministerineuvosto .Nord1993:13 .

Portin,Anja(toim .):Kaikestajääjälki .Puheenvuorojaympäristöäsäästävistävalin-noista .Avain2008 .

Printtipolku .Sanomalehtimetsästäkierrätyk-seen .CD-ohjelma .SanomalehtienliittojaMetsäteollisuusry2002 .

Reason,James:ManagingtheRisksofOrganizationalAccidents .Ahlsgate1998 .

ResbonsibleCare–Vastuuhuomisesta .OhjePKT-yrityksille .Kemianteollisuusry .

Page 136: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

134     Työturvallisuuskeskus

ResponsibleCare–Vastuuhuomisesta-ohjelma .Indikaattoritjayritykset2001 .Kemianteollisuusry2001 .

Riskinarviointi .Työsuojeluoppaita14 .Työsuojeluhallinto2006 .

Rissa,Kari:Autoliikenteentyösuojeluopas-turvallisestieteenpäin .Työturvallisuuskeskus2009 .

Rissa,Kari:Ekotehokkuus-enemmänvähem-mästä .YmpäristöministeriöjaEdita2001 .

Rissa,Kari:Ilmastonmuutos-teknologia-politiikanvaikutukset .Tekes2003 .

Rissa,Kari:Riskithallintaan .Turvallisuus,terveys,ympäristö,laatu,tuottavuus .TTK1999 .

Rissa,Kari:Tulostajahyvinvointia .Työturvallisuuskeskus2007 .

Rissa,Kari:Työvahinkojenvaralta .Tapaturmavakuutuslaitostenliitto2010 .

Safety,HealthandEnvironmentManagementinProcessIndustries .SeminaariaineistoVTTValmistustekniikka1995 .

Sanomalehtijaympäristö .SanomalehtienLiitto1995 .

Seppälä,Jyrkietal .:SuomenkansantaloudenmateriaalivirtojenympäristövaikutustenarviointiENVIMAT-mallilla .Suomenympäris-tökeskusSYKE2009 .

Silfverberg,Eriketat .:Bestavailabletechniques(BAT)fortheprintingindustry .TemaNord1998:593 .

StateoftheWorld–julkaisut2003-2010 .TheWordwatchInstitute .

Suomalaisenpainotuotteenympäristöelin-kaari .JaakkoPöyryConsulting2002 .

Suomenekovienninmahdollisuudet .Komiteanmietintö1995:3 .

Suomenlaatupalkinnonarviointiperusteet2002 .SuomenLaatuyhdistysry2002 .

Tallberg,TuijajaTammi,MattijaMattila,Markku:Turvallisuuslaatujärjestelmissä .

Työpoliittinentutkimus63 .Työministeriö1994 .

Tarjanne,Ari:Painotuotteidenympäristö-kuormitusselvässälaskussa,Painomaailma7/2002 .

Teollisuudenjätehuolto .Opasyrityksillejätelainsäädännönvelvoitteista .TeollisuudenjaTyönantajainKeskusliitto1996 .

Teollisuudenympäristönsuojelunkäsikirja .Teollisuudenkeskusliitto1992 .

TheBusinessCharterforSustainableDevelopment .PrinciplesforEnvironmentalManagement .InternationalChamberofCommerce1991 .

Thestateofworldruralpoverty .InternationalFundforagriculturaldevelopment1992 .

Toiviainen,Pasi:Ilmastonmuutos .Nyt .Otava2007 .

TyöjaterveysSuomessa2009 . Työterveyslaitos2010 .

Työ-jaympäristönsuojelunkehittämiskomi-teanmietintö .Komiteanmietintö1992:11 .

Työtapaturmatilastosammio2001ja2007 .Tapaturmavakuutuslaitostenliitto .

Työtapaturmatjaammattitaudit .Tilastovuo-det1996–2007 .Tapaturmavakuutuslaitostenliitto2009 .

Työperäisetsairaudet2001 .Työterveyslaitos2001 .

Ulvila,MarkojaPasanen,Jarna:Sustainablefuture .Replacinggrowthimperativeandhierarchieswithsustainableway .MinistryforForeignAffairsinFinland2009 .

UNCED .YK:nympäristö-jakehityskonfe-renssiRiodeJaneiro3 .–14 .6 .1992 .Ympäris-töministeriöjaUlkoasiainministeriö1993 .

Wahlström,Erik:Ympäristöriskit .Kokonais-kuvaaetsimässä .Schildts1994 .

Wahlström,Erikyms .:Suomenympäristöntulevaisuus .SuomenympäristökeskusjaEdita1996 .

Page 137: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     135

Wahlström,Erikyms .:YmpäristöntilaSuomessa .Vesi-jaympäristöhallitusjaGaudeamus1992 .

Wallin,Markku:Ympäristönsuojeluuntyöpaikoilla .TSL1988 .

Wallin,Markku:Yhteistyöhönympäristön-suojelussa .Keskusteluaineistoympäristöasi-oistatyöpaikoille .SuomenAmmattiliittojenKeskusjärjestö .TSL1994 .

Valtioneuvostontulevaisuusselontekoilmasto-jaenergiapolitiikasta .Tulevaisuus-selonteko2009 .

Viestintäalanympäristölinjaukset2015–matkallakestävämpään .ViestinnänKeskus-liitto2010 .

Villikka-Storm,Jaana:Graafisentuotteenelinkaarijasäästävänteknologianhyödyntä-minen .Esitelmä1995 .

Viluksela,PenttijaKariniemi,MerjajaNors,Minna:Environmentalperformanceofdigitalprintig .Litaraturestudy .VTT2010 .

Viluksela,Pentti:Environmental sustainabilityintheFinnishprintingandpublishingindustry .EWTEK2008 .

Vinnari,Eija:Kasviöljypohjaistenpaino-värien,pesunesteidenjaliuottimienkäyttöarkkioffsetpainoissa .Tampereenteknillinenyliopisto2003 .

WorldDevelopmentReport1995 .WorldBank1995 .

Worldpopulation,IIASA1994ja2002 .

Vuorenhela,Samuli:Ympäristöjärjestelmänkehittämineneräässäpainossa .Julkaisematondiplomityö .Teknillinenkorkeakoulu1996 .

Yhteinentulevaisuutemme .Ympäristönja ke-hityksenmaailmankomissionraportti .Ympä-ristöministeriöjaValtionpainatuskeskus 1988 .

Ympäristöasioidenhallinta .KansainvälinenISO14000-standardisarja2002 .

YmpäristöasioidenhyvähoitoPKT-yrityk-sessä .Kauppa-jateollisuusministeriöntyö-ryhmä-jatoimikuntaraportteja22/1995 .

Ympäristöjohtamisjärjestelmä .ISO14000-ympäristöjärjestelmästandardit .SuomenStandardisoimisliittoSFS1996 .

Ympäristötilasto .Vuosikirja2009 .Ympäristöjaluonnonvarat2009 .Tilastokeskus2009 .

Ympäristövaikutuksetelinkaarivaiheittain .ArtikkeliPainomaailma8/1995 .

Ympäristöystävävaivapaamatkustaja?Tutkimusnuortenympäristöasenteista .Suomenympäristökeskus1995 .

Yritysjaympäristöosaaminen .Työkirja .KERA1996 .

www .bookwell .fi

www .crnet .fi

www .ec .europa/clima/policies/roadmap

www .ec .europa .eu/comission2010-2014/hedegaard

www .edita .fi

www .ekojulkaisu .fi

www .ekokompassi .fi

www .greenpeace .fi

www .metsateollisuus .fi/sivut/tietopalvelu

www .motiva .fi

www .sfs .fi

www .sitra .fi

www .sll .fi

www .tilastokeskus .fi

www .ttk .fi

www .tvl .fi

www .vkl .fi

www .vtt .fi/sites/leader

www .wwf .fi

www .ymparisto .fi

Page 138: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

136     Työturvallisuuskeskus

Page 139: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Työturvallisuuskeskus     137

Page 140: Graafisen alan ympäristöopas - ttk.fi · Työturvallisuuskeskus 1 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, graafisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Kari Rissa

138     Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus, p. 09 616 261, www.ttk.fi

Graafisen alan ympäristöopas

Kari Rissa

Hyväympäristöasioidenhoitoonyhätär-keämpiasiamyösyhteiskuntavastuullisestitoimivillegraafisenalanyrityksille .

Tavoitteenatuleeollahäiriötöntuotanto,ympäristökuormituksenpienentäminenjahiilijalanjäljenpienentäminen .

Ympäristönsuojelujatyöturvallisuuskulkevatkäsikädessä,neovatkuinkolikonkaksipuolta .

Nykyaikaisetkirjapainotnäkevätympäris-tönsuojelussajaekotehokkuudessamahdolli-suuden–eiuhkaa .Ympäristönsuojelunavullavoidaantehostaatoimintaajaparantaalaatua .Samallamyöstyöympäristökoheneejatyöturvallisuusparanee .

Parhaimmillaanympäristönsuojeluvoiollaosaliikeideaa!

Kuva: Kari Rissa