Gotowość (dojrzałość) szkolna

of 23 /23
Zalecane warunki i sposób realizacji treści podstawy programowej

Embed Size (px)

description

Gotowość (dojrzałość) szkolna. Zalecane warunki i sposób realizacji treści podstawy programowej. Gotowość słownikowo pojęciowa. Gotowość psychomotoryczna. Gotowość szkolna. Gotowość emocjonalno-motywacyjna. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Gotowość (dojrzałość) szkolna

Page 1: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Zalecane warunki i sposób realizacji

treści podstawy programowej

Page 2: Gotowość (dojrzałość) szkolna
Page 3: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Gotowośćpsychomotoryczna

Gotowość słownikowopojęciowa

Gotowośćemocjonalno-motywacyjna

Page 4: Gotowość (dojrzałość) szkolna

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Podstawa programowa określa:

*wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć,

*umiejętności, które uczniowie powinni opanować,

*postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować.

Page 5: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*MEN nie dopuszcza programów nauczania do nowej podstawy programowej.

*Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

* (art. 22 a ustawy o systemie oświaty)

*Dokładna procedura dopuszczania programu nauczania przez dyrektora szkoły będzie zawarta w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Page 6: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*Czy nauczyciel będzie musiał sam napisać program dla klas, w których uczy?

Może, ale nie musi.

*Może korzystać z programów dostosowanych do nowej podstawy programowej przez innych autorów w wersji oryginalnej bądź zmodyfikowanej na potrzeby swojej klasy.

Page 7: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

* wybór programu nauczania,

* wybór podręcznika,

a w konsekwencji za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia, uzyskane przez jego uczniów.

Page 8: Gotowość (dojrzałość) szkolna

* W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

* co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

* co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

* najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

* pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Page 9: Gotowość (dojrzałość) szkolna

* Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

* Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

* rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

* nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

* pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Page 10: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;* informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich

dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;*zachęcają rodziców do współdecydowania w

sprawach przedszkola, Np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

Page 11: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Zadaniem szkoły jest:*realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;*respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;*rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;*kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

Page 12: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.

*Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.

Page 13: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

Page 14: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Page 15: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Edukacja polonistyczna. * W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. * W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach.Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III tak, aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

Page 16: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

Page 17: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w Sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.

Page 18: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Każde dziecko jest uzdolnione.

* Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

Page 19: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje:

*zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo;

*zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce.

Page 20: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*Podstawową forma aktywności dziecka jest ZABAWA

Page 21: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*organizowanie sytuacji edukacyjnych wyzwalających naturalną aktywność dziecka w procesie uczenia się

*monitorowanie rozwoju dziecka

*wspieranie dziecka w procesie uczenia się

*wspomaganie rozwoju dziecka w przypadku nieharmonijnego rozwoju

Page 22: Gotowość (dojrzałość) szkolna

*Nie nadużywanie rywalizacji, uczenie współpracy

*nie nadużywanie pamięci, by rozwijać kreatywność, wyobraźnię, inicjatywę

*zmiana form aktywności, różnorodność ze względu na krótki czas możliwości koncentracji na jednym zadaniu

*przygotowanie do roli ucznia - uczenie samodzielności

*ciągły kontakt z rodzicami - wspólna strategia

*wrażliwość na stopień gotowości szkolnej

* indywidualizacja procesu nauczania

* .........

Page 23: Gotowość (dojrzałość) szkolna

Umiejętnie dokonuje ewaluacji , autorefleksji i samooceny

Posiada umiejętności specyficzne

i meta umiejętności pracy z innymi ludźmi

Rozwijaumiejętności

kluczowe dziecka

Umiejętniedokonuje diagnozy

pedagogicznej

Właściwie organizuje proces uczenia się dzieci

Umiejętnie planuje pracę

Efektywny nauczyciel