GODI¥ NJI IZVE¥ TAJ ZA 2012. 3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih...

download GODI¥ NJI IZVE¥ TAJ ZA 2012. 3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potra¥¾ivanja Ispravka vrednosti se

of 75

 • date post

  30-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GODI¥ NJI IZVE¥ TAJ ZA 2012. 3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih...

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

  IKARBUS AD – FABRIKA AUTOBUSA I SPECIJALNIH VOZILA

  -U RESTRUKTURIRANJU

 • SADRŽAJ

  1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

  -BILANS STANJA

  -BILANS USPEHA

  -IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVONE

  -IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

  -NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

  2.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

  3.GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

  4.IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

  5.ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

  6.ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

 • AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

  NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE IKARBUS A.D.U RESTRUKTURIRANJU

  ZA 2012. GODINU

  Zemun, 28.02.2013. godine

 • S A D R Ž A J

  1. Osnivanje i poslovanje preduzeća 1

  2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 2

  3. Pregled značajnih računovodstvenih politika 2 3.1. Prihodi i rashodi 2 3.2. Preračunavanje deviznih iznosa 2 3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna ulaganja 3 3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja 4 3.5. Zalihe 4 3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4 3.7. Porezi i doprinosi 5

  - Tekući porez na dobitak 5 3.8. - Beneficije zaposlenih, odložena poreska obaveza i odlozeno

  poresko sredstvo 5

  3.9. Politika zaštite od rizika 5

  4. Prihodi od prodaje 5

  5. Troškovi materijala, zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 6

  6. Ostali poslovni prihodi 6

  7. Ostali poslovni rashodi 6

  8. Finansijski prihodi 6

  9. Finansijski rashodi 6

  10. Ostali prihodi 7

  11. Ostali rashodi 7

  12. Odloženi poreski efekt 7

  13. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja neto 8

  14. Dugoročni finansijski plasmani 8

  15. Zalihe 9

 • 16. Potraživanja i ostala aktivna vremenska razgraničenja 9

  17. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10

  18. Akcijski kapital 10

  19 Ukupan kapital 10

  20. Kratkoročne i dugoročne finansijske obaveze 10

  21. Obaveze iz poslovanja 11

  22. Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razraničenja

  11

  23. Ostale kratkoročne i dugoročne obaveze 11

  24. Potencijalna obaveza i potencijalna sredstva 12

  25. Neusaglasena potrazivanja i obaveze 12

  26. Devizni kursevi 12

 • 1. 1. Osnivanje i poslovanje preduzeća

  Ikarus ad osnovan je 1923. godine pod nazivom Ikarus, kao fabrika za proizvodnju aviona.

  Osnivač Ikarus-a je Dimitrije Konjović (1888. – 1982. godina).

  Ikarus kao fabrika aviona posluje kao akcionarsko društvo sve do 1946. godine. U periodu 1946 – 1961. godine Ikarus je preduzeće vojne industrije, od 1962 – 1970. godine Ikarus posluje kao Društveno preduzeće i okreće se prema civilnom programu i tržištu.

  U periodu 1970 – 1990.godina preduzeće posluje kao organizacija udruženog rada. U proizvodnom sektoru formirano je pet specijalizovanih fabrika:

  - fabrika za proizvodnju privrednih vozila - fabrika preseraja i limarije - fabrika prečistača - fabrika hladnjaka - fabrika alata

  1991. Ikarus se registruje kao samostalno preduzeće IKARUS-FAiSV, od 30.juna 1993. godine Ikarus menja naziv u Ikarbus a.d. i postaje akcionarsko društvo organizovano u pet sektora i to:

  - Razvojno-tehnički poslovi - Marketing poslovi - Proizvodni poslovi - Ekonomsko-finansijsi poslovi - Pravni i opšti poslovi

  Agencija za privatizaciju raspisala je javni tender za prodaju paketa akcija Ikarbus a.d. u posedu države (Akcijskog i PIO fonda) sa rokom za podnošenje ponuda do 22. februara 2008. godine. U drugoj polovini 2008. godine proces privatizacije je okončan kupovinom 188.463 akcije ili 49,39897% kapitala od strane OAO Avtodetalj-Servis, Uljanovsk, Ruska Federacija.

  U septembru 2009. godine Agencija za privatizaciju je raskinula Ugovor o prodaji Ikarbus a.d. sa ruskim partnerom Avtodetalj iz Uljanovska, zbog neispunjavanja uslova iz Ugovora.

  Agencija za privatizaciju je dana 28.12.2009. godine donela Odluku o postupku restrukturiranja za Ikarbus a.d. FAiSV, što podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije.

 • 2. Na dan 31.12.2012. godine, preduzeće ima 321 zaposlenog ( 310 na neodređeno vreme10 na odredjeno, 1 na neplacenom ), dok je u istom periodu 2011. godine bilo zaposleno 326 radnika ( 298 na neodređeno vreme27 na odredjeno, 1 na neplacenom).

  2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja

  Prilikom vrednovanja bilansnih pozicija i sastavljanja finansijskih izveštaja primenjena je obračunska osnova. Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima uz primenu metoda istorijskog troška. Funkcionalna valuta Preduzeća je dinar (RSD). Finansijski izveštaji su sastavljeni uz primenu metoda istorijskog troška. Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine. Finansijski izvestaji su odobreni za izdavanje 28.02.2013. god. od strane generalnog direktora Ikarbus a.d. u restrukturiranju Zemun.

  3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

  3.1. Prihodi i rashodi

  Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i porez na dodatu vrednost. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

  Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na lizing za nabavku nekretnina, postojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

  Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

  3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

  Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

  Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

 • 3. Neto realizovane pozitivneili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

  3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

  Nekretnine, postrojenja i oprema su na dan 1. januara 2005. godine iskazani po revalorizovanoj vrednosti u skladu sa procenom. Pregled klasifikovanja i procenjivanja bili su građevinski objekti i oprema. Zemljište kao bilansna stavka, takođe, nije bilo predmet procene budući da i nije u vlasništvu preduzeća, ali je vrednost prava korišćenja zemljišta obuhvaćena kroz procenu građevinskih objekata. Nematerijalna ulaganja nisu bila predmet procene pošto ne spadaju u osnovna sredstva i dalje se vode po nabavnoj vrednosti. Oprema čija je vrednost na dan 01.01.2005. bila ispod prosečne zarade u Republici Srbiji skinute su sa liste nekretnina, postrojenja i opreme i prebačene su na zalihe (alat i inventar). Tako utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2005. godine preuzeta kao verovatna nova nabavna vrednost. U toku 2012.god nismo vršili novu procenu nekretnina,postrojenja i opreme.Napominjemo da smo u 2012.godini vršili preispitivanje korisnog veka upotrebe sredstava i konstatovali da postojeće stope amortizacije za obračun 2012. godine ne treba menjati.

  Sve nabavke opreme iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

  Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.

  Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja. Sve nekretnine, postrojenja i oprema grupisana su u XI klasa, a za sva sredstva iz klasa od I-VI je izvršena procena:

  1. Preostale vrednosti 2. Rezidualne vrednosti 3. Osnovice za amortizaciju 4. Preostalog veka upotrebe, odnosno stope amortizacije

  U 2012.godini nije bilo promena stopa za amortizaciju.

  Metod osnovnog postupka (nabavna vrednost) se zadržava za nekretnine, postrojenja i opremu od klase VII-XI. Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje od prvog narednog meseca kada se ova sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije koja

 • 4.

  odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja.

  3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja

  Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i ulaganja koja nisu naplaćena u roku od 180 dana od dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživ