Glasislama Zeri 218.pdf Iskljuivanje 39 vjerouitelja iz islamske vjeronauke, 3....

download Glasislama Zeri 218.pdf Iskljuivanje 39 vjerouitelja iz islamske vjeronauke, 3. Ugro¥¾avanje vakufske

of 40

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Glasislama Zeri 218.pdf Iskljuivanje 39 vjerouitelja iz islamske vjeronauke, 3....

 • ������� �������

  BiH 2 KM | EU 3 € | US 4 $ | CG 1€ | HRK 12.00 SlT 350 | CHF 4.50 | CAD 4 | AUD 2BiH 2 KM | EU 3 € | US 4 $ | CG 1€ | HRK 12.00 SlT 350 | CHF 4.50 | CAD 4 | AUD 2 80 80 DINARADINARA

  16. ša'ban 1432. 16. ša'ban 1432. •• 15.juli 2011. 15.juli 2011. • • Broj 218 Broj 218 • • Godina XVGodina XV

  Zeri islamZeri islam

  GlasGlasislamaislama w w w.glas-islam

  a.info

  S T O P S E G R E G A C I J I � ���� � �� �� ��� �� �� ��� � � �� ������� � ����� �� �� �� ���� ��� ���� �

  ��� ���! � �� �� �� � "�#�$� � A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela �ini i koji govori:

  'Ja sam doista musliman!' (Kur'an)

  M U

  SLIM AN

  M U

  SLIM

  ŠESNAEST GODINA ODŠESNAEST GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI GENOCIDA U SREBRENICI

 • ORGANIZUJTE VAŠE PORODIČNE I ORGANIZUJTE VAŠE PORODIČNE I POSLOVNE SKUPOVE U PRELIJEPOM POSLOVNE SKUPOVE U PRELIJEPOM

  AMBIJENTU RESTORANA "SAZ"AMBIJENTU RESTORANA "SAZ"

  Restoran SAZ posjeduje Restoran SAZ posjeduje • • dvije sale dvije sale • • terasuterasu • • baštu i letnjikovac baštu i letnjikovac

  pored vodepored vode • • igralište za djecuigralište za djecu • • širok parking prostorširok parking prostor • • abdesthanu i mesdžidabdesthanu i mesdžid

  TRGOKEMO t r a d e t r a n s p o r t a n d m o r e

  adress Dubrova�ka bb Novi Pazar Serbia

  phone/fax: + 381 20.360.181 phone/fax: + 381 20.360.182 email: office@trgokemo.com web: www.trgokemo.com

  Posjetite novootvoreni SAZ CAFFE I PICERIJUPosjetite novootvoreni SAZ CAFFE I PICERIJU u centru grada (pored hotela Kan) u centru grada (pored hotela Kan)

  Kapacitet restorana Kapacitet restorana

  700700 mjesta mjesta

 • TRTRHidžabHidžab kod Nazire

  Adresa: ul. 1. maj 56, Novi Pazar Telefon: 063/17-17-866

  Prodaja robe Prodaja robe

  iz Turske iz Turske

  i Sirije za i Sirije za

  pokrivene žene pokrivene žene

  i djevojke, i djevojke,

  mla�e i mla�e i

  starije...starije...

  Sva ke n

  edje lje n

  ova roba

  ...

  Sva ke n

  edje lje n

  ova roba

  ...

  Uvij ek n

  ovi mod

  eli.. .

  Uvij ek n

  ovi mod

  eli.. .

  Adre

 • �������� � �������� �������������������������PUTUJTE SA TURISTI�KOM AGENCIJOM

  ODLAZAK NEDJELJOM U 9hODLAZAK NEDJELJOM U 9h POVRATAK UTORKOM U 10h

  REDOVNE LINIJE

  NOVI PAZAR - ISTANUL - NOVI PAZAR

  TELEFONI:TELEFONI: TURSKA: +90.535.893.3234TURSKA: +90.535.893.3234

  SRBIJA: +381.63.609.160 +381.63.661.662SRBIJA: +381.63.609.160 +381.63.661.662

  NOVI P AZAR

  Bestattungsdienst „Džankovi�“ Mi Vam nudimo: Prijevoz dženaza iz svih Evropskih zemalja za BiH,

  Sandžak, Crnu Goru, Kosovo i druga odredišta, sre�ivanje dokumentacije, prijevoz specijalnim pogrebnim vozilom, najpovoljnije usluge

  Opremanje i prijevoz obavlja Suljo ef. Džankovi�. Kontakt telefoni: +49/4065033854, +381/20315800,

  +381/644434312 Suljo ef. Džankovi�: +49/17649016539

 • BROJ 218/XV 5

  N A

  Š E

  V I�

  E N

  J E

  Ovaj svijet je mjesto velikih iskušenja za one koji imaju mo�; i ovaj svijet je mjesto malih ushi�enja za one koji ne mogu pro�i putem do svoje slobode.

  Ali ovaj svijet je i mjesto gdje se mogu prepoznati male duše velikih i ve- like duše malih ljudi koji su svjesni da je svaki Božji dar iskušenje koje pretpo- stavlja obavezu zekata, tj. podjele život- nih iskušenja sa drugim.

  Tako je sadaka zekat na iskušenje imanja; skrušenost je zekat na iskušenje �asti; obzirnost i požrtvovnost je zekat na iskušenje vlasti; pou�avanje i javno mišljenje je zekat na iskušenje znanja; a zekat na iskušenje današnjeg dana je zahvalanost Bogu, sabur i nada u Božju milost i svemo� da �e istina i pravda po- bijediti.

  Danas je ponedjeljak 11. juli 2011. po Miladu, odnosno 10. šaban 1432. po Hidžri.

  Nalazimo se u Poto�arima gdje je prije šesnaest godina na današnji dan po�elo ubijanje više od osam hiljada muškaraca - dje�aka i staraca iz Srebre- nice, Bratunca, Vlasenice i drugih mje- sta bosanskog Podrinja.

  Jedanaesti juli 1995. god. upisan je u povijest velikih sramota �ovje�anstva koje nije sprije�ilo ubijanje nevinih ljudi u Poto�arima.

  Razlika izme�u sramote �ovje�an- stva i boli Srebrenice je kao razlika iz- me�u onih dvojice koji još prkose �o- vje�anstvu i onih hiljada majki koje još pla�u da �uju gdje su im sinovi.

  Dakle, niti se sramota �ovje�anstva smanjuje, niti se bol majki Srebrenice umanjuje. Sve je isto kao i prije šesnaest godina ovdje u Poto�arima, osim naše vjere u Boga koja se svakim danom uve- �ava da srebreni�ka žrtva nije uzaludna i ove istine u kostima naše bra�e koja nam svakim danom sve više obe�ava da je pravda sve bliža i sve ja�a.

  Bra�o i sestre, dragi prijatelji, naša nas vjera u�i da ima jedan grijeh kojeg nikada ne smijemo po�initi, a to je da ponizimo �ovjeka, ili da dozvolimo da neko drugi ponižava �ovjeka u našem prisustvu bez da dignemo glas protiv tog neljudskog �ina.

  Ne postoji razlog zbog kojeg bih ja trebao biti sretniji i sigurniji u svom domu i u svojoj domovini od bilo koga. To je ono što treba da ovdje nau�imo.

  To je ono što ovdje treba da upamtimo i odavde ponesemo.

  Kao musliman, uvjeren sam da mogu dati od sebe ono što jesam, a ne samo ono što imam, onima koji nisu musli- mani. Moramo poštivati jedni druge ne unato� našim razlikama, ve� zbog razli- ka me�u nama. Ja moram poštivati kr- š�anina/hriš�anina zbog onog što on ili ona jesu, Jevreja zbog onog što on ili ona jesu, agnostika zbog onog što on ili ona jesu. Tako�er, o�ekujem isto pošto- vanje prema meni.

  Ovih dana me jedan mladi Srebre- ni�anin pitao: „Kako se ovo sve moglo nama dogoditi? Mi nismo bili ni fanati- ci, ni ekstremisti, ni teroristi? Mi smo bili obi�ni ljudi!? Nikoga nismo mrzili? Nikome nismo zla �inili! Nikoga nismo napadali! Samo smo željeli da živimo u slobodi svoje vjere i svoje zemlje! Ko je planirao? Ko je dopustio da se po�ini genocid nad našim narodom!? Kako je svijet mogao da šuti?“

  Zatim se okrenuo prema meni i pitao me: „Reci mi, šta si ti uradio za moju i budu�nost mojih vršnjaka?!“ „Trudim se“ – rekoh – „koliko mogu da se ne za- boravi genocid, da se drži živo sje�anje na naše stradanje i borim se protiv po- kušaja onih koji bi da zaboravimo, jer ako mi zaboravimo, krivi smo kao sau- �esnici u zlo�inu.

  Sine moj, mi smo bili naivni, neisku- sni i lakovjerni, pa smo �ekali pomo� svijeta koji je šutio. I zbog toga sam se zavjetovao da ne�u šutjeti, ve� da �u uvijek i na svakom mjestu glasno govo- riti o genocidu nad našim narodom i di- gnut �u svoj glas protiv patnje i strada- nja bilo kad i bilo gdje u svijetu.

  Zato gdje god se ljudi progone zbog njihove rase, vjere, nacije ili politi�kog mišljenja mi moramo dignuti svoj glas protiv toga, jer Bog Uzvišeni zabranjuje diskriminaciju.

  Ukorijenjen u sje�anje i tradiciju mog naroda, koji ima u pam�enju ge- nocid, dužan sam, dužni smo svi mi, da se lije�imo od naivnosti i lakovjernosti.

  Kao što vidiš, sinak moj, niko ne okre�e drugu stranu obraza, ve� svi udaraju na tvoj obraz ako ne znaš da se braniš, ako si slab i nejak da se odbraniš od lažnih optužbi.

  Zato je moj i tvoj prioritet da bude- mo jedinstveni, da budemo jaki i snaž- ni, te da se brinemo o sebi, o svojoj po-

  rodici, o svom domu i domovini. Nije bez razloga re�eno da voliš dru-

  gome kao što voliš samome sebi. Dakle, prirodno je voljeti svoje, a poštivati tu�e.

  Neprirodno je voljeti tu�e, a ne poštovati svoje. Ovdje u Poto�arima dužan je svaki Bošnjak i Bošnjakinja obnoviti zavjet da �e se brinuti za dru- gog Bošnjaka i Bošnjakinju ma gdje bio, ma gdje bila u svijetu. To je zavjet kojeg dugujemo sami sebi i kojeg ne smijemo nikad iznevjeriti zato što više nikad, uz Allahovu pomo�, ne smijemo dopustiti da nam se dogodi genocid, niti smijemo šutjeti, gledaju�i nasilje, jer nasilje nije naš put.“

  To je ono što sam rekao mladom Sre- breni�aninu koji se pitao šta sam u�inio da njemu i njegovim vršnjacima budu�- nost bude bolja od prošlosti.

  Zato ovdje i sada u njegovo ime obra- �am se svima koji mogu da u�ine nešto za živote onih koji su preživjeli geno- cid u Srebrenici da to u�ine prije nego što bude prekasno. Znamo da je svaki trenutak dragocjen, a svaki sat nepro- cjenjiv. Kada ih ne bi dijelili sa drugima zna�ilo bi da ih izdajemo. Naši životi ne pripadaju samo nama, oni pripadaju svima onima kojima je potrebno da smo uz njih u teškim trenutcima.

  Muslimani, Jevreji i krš�ani dijele ogromno duhovno naslije�e, koje pro- izilazi iz ibrahimovske tradicije. Naša vjerska u�enja i naše duhovno iskustvo zahtijeva da savladamo zlo dobrim. Mi se sje�amo, ali ne sa željom za osvetom i mržnjom. Za nas je sje�anje