GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I ... GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I...

download GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I ... GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I DREJT£â€¹SIS£â€¹

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I ... GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I...

 • GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE SISTEMI SHQIPTAR I DREJTËSISË Pranvera Xhafaj Dorëzuar Universitetit Europian të Tiranës Shkollës Doktorale Në përmbushje të detyrimeve të programit të Doktoratës në Drejtësi, me profil E Drejtë Publike, për marrjen e gradës shkencore “Doktor” Udhëheqës shkencor: Prof. Asoc. Dr. Migena Leskoviku Numri i fjalëve: 65’945 Tiranë, Shkurt 2016

 • DEKLARATË AUTORESIE

  Nën përgjegjesinë time deklaroj se ky desertacion është shkruajtur prej meje dhe se

  nuk është prezantuar asnjëherë përpara një institucioni tjetër për vlerësim.

  Punimi nuk përmban material të shkruar nga një person tjetër përveç rasteve të

  cituara dhe referuara.

  Ky punim shkencor është paraqitur mbi bazën e kërkesave të Rregullores“Për

  organizimin e programeve të studimit të doktoratave”.

  © E drejta e autorit: Pranvera Xhafaj

  Ndalohet çdo prodhim, riprodhim, shitje, rishitje, shpërndarje, kopjim, fotokopjim,

  përkthim, përshtatje, huapërdorje, shfrytëzim, transmetim, regjistrim, ruajtje,

  depozitim, përdorje dhe/ose çdo formë tjetër qarkullimi tregtar, si dhe çdo veprim

  cënues me çfarëdo lloj mjeti apo forme pa lejen përkatëse me shkrim të autores.

 • Abstrakt (Shqip)

  Ky punim ka synuar të nxjerrë në pah nevojën e krijimit të një strukture të re

  gjyqësore, Gjykatës Administrative, e cila është e specializuar për të zgjidhur

  mosmarrëveshjet me natyrë administrative që hasen shpesh midis administratës

  publike dhe subjekteve private.

  Në punim është paraqitur një kornizë konceptuale e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të

  administratës publike dhe subjekteve private, në seksionet për zgjidhjen e çështjeve

  administrative pranë gjykatave të rretheve gjyqësore dhe zgjidhjeve që ofron një

  organ i specializuar gjyqësor siç është Gjykata Administrative.

  Po ashtu avantazhet dhe efiçenca që solli krijimi dhe vënia në punë e një Gjykate

  Administrative, janë paraqitur nëpërmjet përpunimit, analizimit të situatës aktuale dhe

  ligjit për Gjykatën Administrative. Gjithashtu, në punim është kombinuar analizimi i

  rezultatit të nxjerrë me legjislacionin aktual mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me

  natyrë administrative në Shqipëri.

  Nëpërmjet këtij punimi është synuar pasqyrimi i gjendjes reale të futjes se kësaj

  hallke të veçantë në sistemin e drejtësisë. Ajo zgjidh mosmarrëveshjet me natyrë

  administrative mes administratës publike dhe subjekteve private, mosmarrëveshje të

  cilat janë konsideruar si shkak për krijimin e raporteve të vështira mes tyre.

  Domosdoshmëria e krijimit të Gjykatës Administrative në legjislacionin shqiptar u

  kthye në një objektiv të pashmangshëm, me qëllimin e vetëm për të krijuar një klimë

  sa më të qetë për mbarëvajtjen e raporteve mes administratës publike dhe subjekteve

  private.

 • Po ashtu, ky punim ka synuar të shërbejë si një nxitje për të vlerësuar drejt nevojën

  dhe domosdoshmërinë për ekzistencën e Gjykatës Administrative, duke qenë se

  Shqipëria është vendi i fundit në rajon që ka implemetuar një gjykatë të tillë.

  Fjalët çelës: Gjykatë administrative, administratë publike, mosmarrëveshje

  administrative, subjekte private, legjislacion.

  ABSTRACT (English)

  This dissertation aims to point out the need to establish a new the judicial structure,

  the Administrative Court, which will be specialized to settle disputes with

  administrative nature, that are often encountered between public organ/s and private

  entity/ies.

  In the paper is presented a conceptual framework of previous proceedings for

  resolving disputes between organ/s and private entity/iesfrom administrative

  departments at district courts and solutions that will provide a specialized judicial

  body such as the Administrative Court.

  The advantages and efficiency that has brought the establishment and functioning of

  the Administrative Court will be present through the process ofcurrent situation

  analyze, pursuant to the definitions made in Law No. 49/2012 "On the organization

  and functioning of administrative courts and adjudication of administrative disputes”.

  Besides the abovementioned, this study contains analysis of the current legislation for

  settlement of administrative disputes in Albania.

 • One of the main goals of this study is to demonstrate the situation created by the

  functioning of a particular link in system of justice, which aims to resolve

  administrative disputes between public organ and private entities that are consider as

  cause for creating tough relations between those parties. The necessity of creation of

  the Administrative Court in Albanian legislation has become an imminent objective,

  with the sole purpose to create a calmer environment for the smooth running of

  relations between organ/s and private entity/ies.

  In addition, this paper aims to serve as an incentive to assess the need and necessity

  of the establishment of the Administrative Court, because Albania is the last country

  in the region that has implemented Administrative Court.

  Key words: Administrative Court, public organ, administrative disputes, private

  entities, legislation.

 • Dritës së syve të mi . . .

 • Mirënjohje…

  Punimi për mbrojtjen e disertacionit “Gjykata Administrative në Republikën e

  Shqipërisë”, nuk do të ishte bërë i mundur pa ndihmën e palodhur e të pa kursyer si

  dhe përkushtimit maksimal të Udhëheqëses time Shkencore, në të njëjtën kohë edhe

  drejtuese e Departamentit Publik të Fakultetit Juridik në Universitetin Europian të

  Tiranës, Prof. Asoc. Dr. Migena Leskoviku, e cila në vazhdimësi më ka dhënë

  përkrahje në krijimin e ideve frytdhënëse dhe opinioneve të zgjeruara në lidhje me

  grumbullimin e materialit shkencor dhe mënyrës së shtjellimit të punimit.

  Punimi nuk do të kishte dalë në dritë pa mbështetjen e vazhdueshme, udhëzimeve dhe

  këshillave profesionale të profesorëve gjatë gjithë fazave të punimit, që nga

  grumbullimi i materialit, konsultimeve të vazhdueshme dhe deri në fazën e

  strukturimit përfundimtar, prandaj këtë punim e konsideroj si produkt të përbashkët

  timin dhe udhëheqëses time shkencore Prof. Asoc. Dr. Migena Leskoviku.

  Njëheri, shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë profesorët e Fakultetit Juridik të

  Universitetit Europian për ndihmesën e madhe që na kanë ofruar në ngritjen tonë

  akademike.

  Falënderime të tjera shkojnë për stafin e Gjykatës Administrative, prej të cilëve kam

  përfituar shumë njohuri në lidhje me zbatimin e ligjit të Gjykatës Administrative në

  Shqipëri, problematikat që hasen në zbatim dhe mënyrat e mundshme të zgjidhjes së

  tyre, në dobi të ligjshmërisë dhe mbrojtjes sa më mirë e të garantuar të të drejtave të

  qytetarëve.

  Gjithashtu, kam rastin të falënderoj të gjithë ata nëpunës të Gjykatës Administrative

  me të cilët kam diskutuar në mënyrë të hapur e të sinqertë për mënyrën se si e shohin

 • sistemin e Gjyqësisë Administrative duke qenë pjesë e tij me anët pozitive e negative

  që e shoqëruan në vitin e pare e në vazhdim të zbatimit të këtij sistemi në Shqipëri.

  Një falënderim të veçantë edhe për familjen dhe miqtë e mi, për qëndrimet koherente

  të shfaqura në përkrahje të realizimit të synimeve të mia profesionale. Faleminderit.

  E juaja, Pranvera.

 • HIPOTEZA

  Ky studim fokusohet në ngritjen e hipotezës mbi problematikat e studimit.

  Ngritja e hipotezës është bërë në funksion të dhënies së përgjigjeve të çështjeve të

  mëposhtme, të cilat përmbajnë koncepte të pyetjeve të hulumtuara nga ana teorike

  ashtu dhe nga ana praktike.

  HIPOTEZA: Krijimi i Gjykatave Administrative në Shqipëri krijon mundësi

  për një drejtësi administrative më efektive dhe eficente në lidhje me zgjidhjen e

  konflikteve administrative dhe garanci më të mëdha për mbrojtjen e të drejtave

  dhe interesave legjitime të subjekteve në përballjen e tyre me administratën

  publike shqiptare.

  PYETJE KËRKIMORE

  1. Cilat janë risitë e drejtësisë administrative dhe krijimit të gjykatës

  administrative në Shqipëri?

  2. Cili është impakti që solli në drejtësinë shqiptare krijimi i këtyre gjykatave?

  3. A është legjislacioni kombëtar në këtë fushë në përputhje me acquis

  communitaire?

  4. A krijon gjykata administrative mundësi për një proces gjyqësor më efektiv

  dhe cfarë problemesh evidentohen?

  5. A është gjyqtari shqiptar i kualifikuar për struktura të tilla gjyqësore dhe cfarë

  kualifikimi/trajnimi nevojitet për gjyqtarët administrativë? Etj.

 • PASQYRA E LENDES..........