Generieke trends

Click here to load reader

download Generieke trends

of 45

 • date post

  24-Dec-2014
 • Category

  Travel

 • view

  335
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie door Mark Suykens

Transcript of Generieke trends

 • 1. * GENERIEKE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS * BESTUURLIJKE TRENDS Mark Suykens Directeur VVSG vzw

2. GENERIEKE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

 • Toenemende individualisering
 • Toenemende diversiteit in de samenleving
 • Groeiende sociaal-economische ongelijkheid (armoede)
 • Vergrijzing
 • Duurzaamheid en klimaatbeleid
 • Veranderende familiale verbanden
 • De burger wordt mondiger
 • Technologisering en digitalisering

3. Radicaal kiezen voor Millenniumdoelstellingen VN 2015

 • Geef armoede geen kans
 • Radicaal meewerken aan het realiseren van de acht Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2015

4. Radicale keuze voor meerealiseren van klimaatdoelstellingen Europese Comm issie

 • Duurzame gemeente met sociaal beleid
 • Radicale keuze voor het meerealiseren van de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie

5. Radicale keuze voor ondersteuning van diversiteit

 • In zoveel mogelijk beleidssectoren
 • Radicale keuze om de diversiteit in de Vlaamse lokale samenleving als een positief gegeven te ondersteunen

6. BESTUURLIJKE TRENDS Macroniveau Mesoniveau Microniveau 7. Macro-schaal

 • GLOKALISERING en DECENTRALISERING
 • LIBERALISERING en
 • NIEUW PUBLIEK MANAGEMENT
 • VAN BEVELSHUISHOUDING naar ONDERHANDELINGSHUISHOUDING

8. SCHAALVERSCHUIVINGEN GLOKALISERING

 • MONDIALISERING LOKALISERING
 • DECENTRALISERING
 • LOKAAL MAATWERKBESTUURSKRACHT
 • KERNTAKENDEBAT 2

9. LIBERALISERING

 • VERMARKTING-VERKLANTING
 • TERUGTRED OVERHEID
 • KERNTAKENDEBAT 1
 • DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG
 • MODERNISERING
 • NEW PUBLIC MANAGEMENT

10. VAN BEVELSHUISHOUDING NAAR ONDERHANDELINGSHUISHOUDING

 • ROL POLITIEKE PARTIJEN
 • NETWERKEN
 • COMMUNICATIE
 • LEGITIMATIE - INTERACTIVITEIT

11. MESO-SCHAAL

 • REGIONALISERING
 • VERDICHTING
 • DOMINANTIE POLITIEKE PARTIJEN

12. REGIONALISERING VERSUS FEDERALISERING

 • ORGANIEKE REGELS
 • INHOUDELIJKE BELEIDSTERREINEN
 • DOMINANTIE VAN HET FEDERALENIVEAU VERMINDERT

13. VERDICHTING

 • DECENTRALISATIE VERSUS DECONCENTRATIE
 • VERTICALE RELATIES
 • NETWERKSTURING (REGIE) HORIZONTAAL
 • LOKAAL BESTUREN
 • VAN GOVERNMENT NAAR GOVERNANCE

14. LEGITIMITEIT van dePOLITIEKE PARTIJEN

 • AFKALVING versus DOMINANTIE
 • PARTIJDEMOCRATIE
 • BESTUURLIJKE ARRANGEMENTEN

15. MICRO-SCHAAL

 • MODERNISERING
 • PROFESSIONALISERING
 • VERMAATSCHAPPELIJKING

16. MODERN OVERHEIDSMANAGEMENT

 • MANAGEMENTTEAM
 • DELEGATIE
 • BUDGETHOUDERS
 • INTERNE CONTROLE
 • STRATEGISCHE PLANNING

17. MODERN OVERHEIDSMANAGEMENT

 • INTERNE/EXTERNE VERZELFSTANDIGING
 • SOEPELER PERSONEELSBELEID
 • EXTERNE AUDIT

18. PROFESSIONALISERING

 • PERSONEEL
 • Verdeskundiging
 • Bureaucratisering/Verkokering
 • Generalistische aansturing/
 • projectmanagement

19. PROFESSIONALISERING

 • POLITICI
 • Beroepspolitici
 • SchepenmodelversusDiensthoofdenmode l

20. PROFESSIONALISERING

 • RELATIE AMBTENAREN-POLITICI
 • Primaat van de politiek
 • Responsabilisering ambtenaar
 • AFSPRAKENNOTA!

21. Artikel 2 Gemeentedecreet MISSIE GEMEENTE

 • De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot hetwelzijnvan de burgers en tot deduurzameontwikkeling van het gemeentelijk gebied

22. ARTIKEL 1 OCMW-WET MISSIE OCMW

 • Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

23. ARTIKEL 2 OCMW-DECREET

 • De OCMWs beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers, met behoud van de opdracht, vermeld in art. 1 en art. 57 van de OCMW-wet

24. GOED BELEID EN BEHOORLIJK BESTUUR

 • WAT?- INHOUD - Producten
 • - Resultaten
 • HOE? PROCES
 • Efficint/Effectief overheidsmanagement
 • Betrokkenheid bevolking

25. POSITIEVE TRENDS

 • Investeren in kwaliteit dienstverlening
 • Samenwerking gemeente-OCMW
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Regisseursrol op lokaal/regionaal niveau
 • Investeren in de sociale humuslaag
 • Bestuursstijl: sterk politiek leiderschap

26. Radicaal investeren in dienstverlening

 • Aan burgers, organisaties en bedrijven
 • Radicaal investeren in de verbetering van de kwaliteit van de kernopdracht van lokale besturen, nl. dagelijkse dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven

27. KERNTAAK LOKALE BESTUREN

 • 80% = DIENSTVERLENING
 • 20% = BELEID VOEREN

28. LOGICA VAN DE KLANT

 • VAN AANBOD NAAR VRAAG
 • KLANTGERICHTHEID = INHOUD
 • KLANTVRIENDELIJKHEID = VORM

29. VERANTWOORDELIJKHEID

 • TOPMANAGEMENT
 • DIENSTHOOFDEN
 • PUBLIEKSAMBTENAREN
 • STUREN OP HOOFDLIJNEN DOOR POLITICI

30. TOEGANKELIJKHEID

 • SCHAAL DIENSTVERLENING
 • FLEXIBELE OPENINGSUREN
 • BEWEGWIJZERING
 • PRODUCTENCATALOGUS

31. TOEGANKELIJKHEID

 • CLUSTERING LOKETTEN
  • thematisch
  • doelgroepen
  • levenscyclus
 • E-LOKET
 • KLANTENBEGELEIDINGSSYSTEEM

32. WEGWERKEN BUREAUCRATISCHE BARRIERES

 • MULTI-KANAAL
 • EENVOUDIG TAALGEBRUIK
 • VEREENVOUDIGEN FORMULIEREN
 • VEREENVOUDIGEN REGLEMENTEN
 • PROCESSEN IN KAART BRENGEN
 • COMPETENTIES PERSONEEL
 • TRAINING BALIEPERSONEEL
 • COMMUNICATIE
 • FRONTOFFICE BACKOFFICE
 • KENNIS SYSTEEM

33. KWALITEITSVERBETERING

 • INTEGRALE KWALITEITSZORG
 • KWALITEITSKRINGEN
 • ISO-NORMEN
 • EFQM-MODEL
 • INK-MODEL
 • BALANCE SCORECARD
 • CAF-MODEL
 • ENZ.

34. KLANTENMANAGEMENT

 • EERSTELIJNSKLACHTEN/KLANTENMANAGE-MENT IN DE DIENSTEN (CF GEMEENTEDECREET)
 • TEVREDENHEIDSMETINGEN/GEBRUIKERS-PLATFORMS
 • TWEEDE LIJN: OMBUD
 • RECHTS- EN BELANGENBESCHERMING
 • BEGINSELEN BEHOORLIJK BESTUUR

35. GEMEENTE/OCMWTWEESPAN OF TWEESPALT

 • Politieke, inhoudelijke, strategische samenwerking
 • Samenwerking qua ondersteuningsdiensten
 • Inhoudelijke sociale beleid
 • GEMEENTE: eindverantwoordelijkheid strategisch lokaal sociaal beleid
 • OCMW:
 • - verzelfstandigde gemeentelijke organisatie
 • - tactisch en operationeel eindverantwoordelijke voor een groot deel van het lokaal sociaal beleid

36. NIEUWE LOKALE BESTUREN

 • Staatshervormingen:)
 • federale & regionale overheden )
 • Europeanisering ) Idee van samen-
 • Rol provincie ) werken
 • Kerntakendebat ) -- >Multi-level-
 • Sociaal Huis ) governance
 • PPS )
 • Intergemeentelijke samenwerking )
 • Intra-gemeentelijke initiatieven )

37. NIEUWE LOKALE BESTUREN

 • Evolutie taken & bevoegdheden
 • Gemeente staat niet langer op zichzelf maar is deel van een netwerk van organisaties en overheden

38. MULTI-LEVEL NETWERK PROV VLA FED EU Private sector EVA OCMW GEM EVA GEM OCMW SOCIAAL HUIS GEMEENTE- VZW GEMEENTE- BEDRIJF POLITIEZONES IGS 39. REGIE EN CORDINATIE

 • Informatie)
 • Overleg ) beleidsondersteunend
 • Advies of melding )
 • Structureel
  • via bevoegdheid )) beleidsbepalend
  • via middelen )

40. STERKE BESTUURSSTIJL

 • STERK POLITIEK LEIDERSCHAP
 • STERKE AMBTELIJKE ORGANISATIE
 • POLITIEK-AMBTELIJKE SAMENWERKING
 • PARTNERDEMOCRATIE
 • DEUGDELIJK BESTUUR

41. Radicale keuze voor politiek leiderschap

 • B