Gegevensaanleverstandaard (GA) GA WLZ-ZKR 1.0 v1 › wp-content › uploads › 2019...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gegevensaanleverstandaard (GA) GA WLZ-ZKR 1.0 v1 › wp-content › uploads › 2019...

 • Gegevensaanleverstandaard (GA)

  GA WLZ-ZKR 1.0 v1.2

  Standaard voor NZa gegevensaanlevering

  Experiment persoonsvolgende inkoop

  Versie: 1.2

  Publicatiedatum: juli 2017

  Geldig vanaf: 1-januari-2017

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  3

  Inhoud

  Versiehistorie 5

  1. Inleiding 6 1.1 Doelgroep 6 1.2 Doel 6 1.3 Uitgangsdocumentatie 6 1.4 Leeswijzer 6 1.5 Definities en afkortingen 8

  2. Aanleverproces 9 2.1 Korte beschrijving aanleverproces 9

  3. Logisch gegevensmodel 10

  4. Algemene Richtlijnen 11 4.1 Communicatie 11 4.1.1 Gegevensdrager 11 4.1.2 Medium productie- en testaanleveringen: 11 4.2 Conventies 11 4.3 Controle van de aanlevering 12 4.3.1 Werkwijze 12 4.3.2 Ontvangstcriteria 13 4.3.3 Verwerkingscriteria 13 4.3.3.1 Technische correctheid 13 4.3.3.2 Volledigheid 13 4.3.3.3 Functionele correctheid 13 4.3.3.4 Uniciteit 14 4.4 Stamgegevens 15

  5. Gegevensaanlevering 16 5.1 Subbestanden 16 5.2 Selectie 16

  6. Interfacedefinitie 16 6.1 Legenda 16 6.1.1 Datatype 16 6.1.2 Patroon 16 6.1.3 Verplicht 18 6.1.4 Sleutels 18 6.1.5 Validatietypen 18 6.1.6 Validatiesoorten 18 6.2 Bestandsbeschrijving 19 6.2.1 Zipfile 19 6.3 Subbestanden definities 20 6.3.1 ZORGKANTOOR.csv 21 6.3.2 DECLARATIETOTALEN.csv 23 6.3.3 ZORGAANBIEDERS.csv 24 6.3.4 DECLARATIES.csv 25 6.3.5 PAKBON.csv 26 6.4 Attribuutdefinities 27 6.4.1 ZORGKANTOOR.csv 28 6.4.2 DECLARATIETOTALEN.csv 39 6.4.3 ZORGAANBIEDERS.csv 47 6.4.4 DECLARATIES.csv 51 6.4.5 PAKBON.csv 57

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  4

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  5

  Versiehistorie

  Versiehistorie

  Versie Datum Status Auteur Goedgekeurd door

  1.0v0.1 25-11-2016 Definitief ZIC analist projectteam

  1.0v1.0 25-11-2016 Definitief ZIC analist projectteam

  1.0v1.1 18-04-2017 Concept ZIC analist projectteam

  1.0v1.2 29-06-2017 Definitief IVRD analist projectteam

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  6

  1. Inleiding

  1.1 Doelgroep

  Dit document is bestemd voor zorgkantoren.

  1.2 Doel

  Dit document beschrijft in detail de wijze waarop het zorgkantoor de

  door de NZa gevraagde data aan de NZa aanlevert.

  De staatsecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft

  aan de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om op grond van artikel 7

  van de WLZ het experiment Persoonsvolgende Inkoop te monitoren en te

  evalueren. Naar aanleiding van de aanwijzing van de staatssecretaris

  heeft de NZa de beleidsregel Experiment persoonsvolgende inkoop en

  de aanvullende regel Monitoring Experiment persoonsvolgende inkoop

  vastgesteld. De beleidsregels zijn per 1 januari 2017 in werking treden.

  In deze regels is het beleid dat betrekking heeft op het experiment

  beschreven. Gedurende het experiment hebben de cliënten van de

  bovengenoemde regio’s de vrijheid om zorg af te nemen bij een

  zorgaanbieder naar keuze. De prijzen die de zorgaanbieder in rekening

  kan brengen worden per prestatie vastgesteld door de NZa en gelden

  voor alle zorgaanbieders in de zorgkantoorregio. Zorgaanbieders en de

  betreffende zorgkantoren maken in tegenstelling tot het traditionele

  inkoopproces geen volume- en prijsafspraken.

  Het experiment heeft een looptijd van 2 jaar waarbij de NZa de

  ontwikkelingen in de markt zal monitoren en evalueren. Hierbij

  onderzoekt de NZa de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod

  binnen de zorgkantoorregio’s. Ook wordt gevolgd of de zorg beter

  aansluit op de wensen van de cliënt. De resultaten van de monitoring en

  evaluatie zullen halverwege en aan het einde van het experiment worden

  aangeboden aan de staatssecretaris. Op basis van deze resultaten zal de

  staatssecretaris de NZa verzoeken om het experiment al dan niet te

  verlengen.

  Om het experiment te kunnen monitoren en evalueren zijn kwantitatieve

  gegevens nodig. Om deze gegevens te kunnen vergelijken met de

  algemene vraag- en aanbodontwikkeling zijn ook gegevens nodig over de

  regionale markt voorafgaand aan het experiment en over vergelijkbare

  regionale markten die niet betrokken zijn in het experiment

  (controlegroep).

  1.3 Uitgangsdocumentatie

  Bij het opstellen van de gegevensaanleverstandaard is gebruik gemaakt

  van de onderstaande documenten:

   Beleidsregel Experiment persoonsvolgende inkoop

   Nadere regel Monitoring uitgaven experiment persoonsvolgende

  inkoop

  1.4 Leeswijzer

  Hoofdstuk 2 (Aanleverproces) bevat een beknopte beschrijving van het

  registratie-, validatie- , facturatie- en aanleverproces.

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  7

  Hoofdstuk 3 (Logisch Gegevensmodel) bevat een toelichting op het

  logisch gegevensmodel van de aanlevering.

  Hoofdstuk 4 (Algemene Richtlijnen) beschrijft hoe de NZa de aanlevering

  verwacht en welke controles door de NZa uitgevoerd worden.

  Hoofdstuk 5 (Gegevensaanlevering) beschrijft hoe de

  gegevensleverancier de aanlevering moet samenstellen.

  Hoofdstuk 6 (Interfacedefinitie) beschrijft op bestands- en

  attribuutniveau de gegevens die deel uitmaken van de

  gegevensaanlevering en aan welke eisen de gegevens moeten voldoen.

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  8

  1.5 Definities en afkortingen

  Om een eenduidige terminologie vast te stellen worden hieronder een

  aantal begrippen toegelicht.

  GA: Standaard voor gegevensaanlevering.

  NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit.

  www.NZA.nl: De website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

  Uitwisselportaal: Omgeving/portaal dat door de NZa wordt gebruikt om

  data te versturen of te ontvangen via een beveiligde verbinding.

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  9

  2. Aanleverproces

  Alvorens er bestanden aan de NZa kunnen worden aangeleverd dient het

  zorgkantoor zich aan te melden bij Datalevering, onderdeel van de NZa

  directie I&B, afdeling IVRD. Datalevering is bereik baar via [email protected]

  2.1 Korte beschrijving aanleverproces

  Na registratie van het zorgkantoor wordt door het zorgkantoor de

  dataset samengesteld en aangeleverd aan de NZa. De wijze waarop en

  het te gebruiken formaat is beschreven in dit document. De uitwisseling

  vindt plaats via het uitwisselportaal van de NZa. Datalevering verzorgt

  de uitwisseling.

  mailto:[email protected]

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  10

  3. Logisch gegevensmodel

  Het onderstaande datadiagram dient om inzicht te verschaffen in de

  onderlinge relaties van de verschillende bestanden in de

  gegevensaanlevering.

  De aanlevering WLZ Zorgkantoren bevat de entiteiten ‘zorgkantoor’,

  ‘zorgaanbieders’, ‘declaraties (15 maart t+1)’ en ‘declaratietotalen

  (lumpsum)’. Alle bestanden worden aangeleverd met een pakbon. Niet

  elke aanlevering bevat per definitie alle bestanden.

  ZORGKANTOOR.csv

  PAKBON.csv DECLARATIETOTALEN.csv

  WLZ_ZKR____ _.zip

  DECLARATIES.csv ZORGAANBIEDERS.csv

 • Gegevensaanleverstandaard (GA) ) WLZ-ZKR 1.0

  11

  4. Algemene Richtlijnen

  In hoofdstuk 4 en 5 worden de algemene richtlijnen voor

  gegevensaanleveringen beschreven.

  De WLZ-ZKR data wordt aangeleverd als csv bestand met als

  scheidingsteken puntkomma. Elke regel moet afgesloten worden met een

  CR/LF. De eerste regel bevat een kopregel waarbij de attribuutnamen

  overeenkomen met de namen zoals beschreven in hoofdstuk 6. De naam

  van het via het uitwisselportaal aangeleverde bestand is zoals

  beschreven in paragraaf 6.2.

  4.1 Communicatie

  4.1.1 Gegevensdrager

  • De gegevens worden in tekstbestanden aangeleverd (ASCII;

  ISO 8859-1);

  • De tekstbestanden worden gecomprimeerd aangeleverd in

  een ZIP-bestand;

  • Er wordt per gegevensgroep (entiteit) een apart bestand

  aangeleverd, conform de interfacedefinitie (zie hoofdstuk 6);

  • Een aanlevering aan de NZa bevat altijd alle bestanden. Als

  er geen gegevens geselecteerd zijn moet er een leeg bestand

  aangeleverd worden.

  4.1.2 Medium productie- en testaanleveringen:

  • De bestanden worden aan de NZa geleverd via het door de

  NZa beschikbaar gestelde uitwisselportaal;

  • Het verschil tussen een productie- en testaanlevering zit in

  de opslag. Een productieaanlevering wordt, als de

  aanlevering gevalideerd wordt, opgeslagen. Een

  testaanlevering wordt nooit opgeslagen.

  4.2 Conventies

  • De bestanden bevatten geen kopregel;

  • De gegevens in de bestanden worden met een vaste

  kolomindeling aangeboden conform het formaat zoals

  beschreven in de interfacedefinitie (hoofdstuk 6). De

  bestanden worden eventueel uitgevuld met spaties zodat aan

  de voorgeschreven regellengte wordt voldaan;

  • Numerieke waarden (bedragen en aan