g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g...

of 56 /56
ŗƒƆƋƕŒ ũťƀƄƃ ŗƒťœŮřſƙŒƍ ŗƒŵœƆřŞƙŒ ŗƒƈœƆśŶƃŒ ¾ŤťřƃŒƍ ƑŕƍŧƍƕŒ œƌƒż ŧŮŶƃŒ Ƒż ŧŮœŶƆƃŒƍ ŚƒťšƃŒ ťŒťŵō ŗƈƍŒŧűƃŒ ŗƆűœż ŖŧƍřƂťƃŒ

Embed Size (px)

Transcript of g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g...

Page 1: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))
Page 2: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

:

:

:

:

Page 3: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

922/1516

1379/1948

.

"" .

.

.

.

13361917

1341/1922

.

.

Page 4: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

:

.

)

(

1271/1854

.

Page 5: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

1254/1838 .

.

1261/1845

.

.

Page 6: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

922/1516)1(

:

.)2(

/)3(.

)1153

1246/17401830 ()4(

)5( .

)6( :

...""...)7( . ""..)8(.)9( .

)10(.

:

:) :(

. :

.. :

.

:. :

.

) () (.) :(

. :

.

Page 7: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

:)11(

)12()13()14()15(

)16()17()18(

)19()20()21()22(

)23()24()25()26()27(

)28()29()30()31(

)32()33()34()35(

)36()37()38()39(

)40()41()42()43(

)44()45()46()47(

)48()49()50()51(

)52()53()54()55()56(

)57()58()59(

)60(.

:

)61(.

922/1516)62(

:)63(

.)64(

/)65(.

Page 8: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

.

.

:

)66(.

:

.

Page 9: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1610.

.

.

.

16

.

.

.

.

:.

Page 10: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

.

.

:)67(

)68()69()70()71()72(

)73()74()75( )76()77()78()79()80(

)81()82()83()84()85(

)86()87(.

:)88(

)89( . )90( :

1-Roman Arthodox)(:

)91(

)

)634 -738 (.

2-)92(Ifrancha )(

)93(.

Page 11: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

3-)94(Franciscans)(

.

)95(.

1193/1783

.)96(

4--)97(Armenians)()98(

)99( . Monophysitism)100(

)101(.

)102(

)103(.

/

1153/1740)104()105( .

)106( .

Arediskanjian

)107(.

5--)syriansAs(

Suryian)108(

451

Page 12: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)109(.

)110(.

) ()111(.

6-)( Abyssinians)112(:

.)113(

)114(.

/)115( .

1236 /1820)116(.

7-)117(Protestants.

)Anglicans()118( .

/)119( .

1236/1820 .

1238/1822

.." "..

)120(.

1239/1823

1240/1824

Page 13: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.16

1240/1824.

Joseph Wolf

.."

...")121(.

..""..

"..

"....."

)122(."

Anglican Mission) ()123(

:

..")(

..")124( .

Dalton)125(.

7-)Roman Catholics(

929/1535)126(

)127( .

) (1136/1724)128(

Page 14: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)129(

1153/1740 )130(.

8-)131(Maronits)(

)132(.

.)133(.)134(.

8-)135(

)136(

.)137(.

)138( .

./

)139(.

/)140( .

.

Page 15: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)141(

)142(.

10/16

.

.

:

)200 (

898/1492

.

.

.

.)143(

)144( .

1237 /1821 .

" "..

.."")145(.

Page 16: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.)146(.

)()147(

Page 17: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1201-1207/1787 -1807 (1221-

1254/1808 -1839 (

.

.

)1293-1271/1861-1876 (

)1181 -1187/1768-1774(

.

1272/1856

.

1293/1876

)148(

Page 18: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

)149(

.

.

.

1316/11899

1308/

1891500

1369/1906

1371/1908

.

Page 19: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1305/

1887

501317/1900

.

.

1371/1908

.

1372/1909

1372)-1337/1909-1918(

1332/1914 .

.

.

.

1500

160

.

.

Page 20: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

.

.

.

.

:

.

)150(

Page 21: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)151(.

)152(.

.

.

.)153(.

:)154(

)155(

)156(.

.

""..)157(

)158(.

":

..

..

Page 22: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

..

..

)Madonna (

"..)159(.

1199/1784)160(.

)161( .

:)162(

:

:5

1.20.

1.30.

1.30.

26,38.

15.

3.30

48.48)163(

1221/1806)164(.

.

.

Page 23: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)165(

)166(.

)167(

.

)168(.

.

.

:)169()170(

)171()172(

)173(

)174(

)175( .

. )176(

)177(.

.

:.

)178(

)179(942 /1535)180( .

Page 24: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)181(.

)182( .

)183(

)184(.

)185(

1032/1622 .

)186(

. )187(.

.

.

1153/1740

.

)33 ( .

: ":

" "

"

" "

" "

"

Page 25: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

")188(

)189(.

)190( .

1153/1740)191(.)192( .

)193(

)194(.

)195(

1213/1798)196(.

1213/1798)197( .

)198(.

)199( )200(1214 /

131799)201()202(

)203( .

)204(.

Page 26: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

.

)205( .

)206()207(

)208(.

.

.

)209( .

.

Paschal Baldi .P.Thomas

Morawieskij

.

.)210(

.."

".. )211(.

Page 27: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)212(

)213()214( .)215(

1223/1808 .

Paschal

1232/1808)216(

1244/1828

Aghoup

1244 /1828)217(

1245/1829 .. " )

".. (

"

. ")218( .

.

.

1267/1850

)219( .

Page 28: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1188/1774)220( .

1153/17401188

/1774 .)221( .Kucuk Kaynardja

1188/1774)222(

)223( .

"

"..)224(.

"

" . .

1203/1788)225(.

.

1153 /1740 .

1200/1788 " :

Page 29: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

")226(.

.

1223/1808)227(

1224-1235/1809-1819)228(

.

1236/1820 .

Hopwood

.

Jourjeus

1226/1811)229( .

.

.

.)230(

.

1237/1820 .

. 1837/1821

.

1223 /1808)231( .

Page 30: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

. -

-)232(

.

.

.

)233(.

.

.

.

" "

1257/1841

.

)234(.

Page 31: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.)235( .

.1233/1817)236(.

.

221205 /141792

.

. "

"..)237(.

"

"..)238( .

.

.

.

)239( .

:)240(

Page 32: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1258/1842)241( .

.

.

.

)1257-1278/1841-1861 (

.

.

.

1315/1897

.

Page 33: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1286/1869

.

.

1187.

)690-936/1290-1517(

Franciscans)(691/1291

.

691/1292

.

Page 34: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

750/1305

.

.

.

923/1518

934/1528

898/1492

.

1570

.

Page 35: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

1110/1699

.

1270/

1854

.

.

" "

1256/1841.

.

.

Page 36: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

987/1579

)242( .

)243( .

)244(.

1255/1840

.

.

.

.

Page 37: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

1299/1882

.

.

.

.

Page 38: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

1255/1840

.

.

"

.

1299/1882

.

Page 39: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

1297/1880

25.000.

1335/

1917.

.

.

.

.

1253/1838.

.1260/1845

.

Page 40: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

.

1336/1918

1340/1922

.

.

.

)1(78 .)2(1985)1804-1841 (2

618–19.)3(78.)4(.232271156/1743241.241

1171/175797)5(1936

342425

Page 41: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)6(

.) :121 (.

. :

2000

11 /17

139 -140 .)7(.232271156/174324.241

1171/175797.2951228/1812221)8(.2811241 /179927.30224

1233/181714.3131244 /182822-

23 .)9(1922

202 . :)10(26992003

1235.)11( .299 1230/1814420)12(19841

128.)13(.2351159/174693. .

:2000

=173)14( .291 1223/180834 .)15(82458

81.)16()1821-1841 (

)

(28.)17(178.)18( .2911223/180834.)19(84.)20(24.)21(172.

Page 42: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)22(.2341164/1750141.2351159/1746

93)23( . :

1989

901960

78 -80 .)24( .2811214/179927.)25(90.)26(.305201236/182059 .314

1245/182945.)27(40.)28( .2911223/180833.)29( .2351159/174693.)30( . .2951228/1813221.)31( .2911223/180897 .)32(201.)33( .291 1223/180833.)34(97233-

234)35( .235 1159/1746106.)36(112)37( .2341159/1746252.)38(24.)39( .2911223/180834.)40(83341.)41(

.: .

2811214/179927)42( .281 1214/179927.3021234 /

1818126.)43(.315151247/183170.)44( 175

Page 43: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)45(

1250/1834 . :.31515

1247/18317028 .)46(3001231/18155.)47( .3051171/175723.)48(490)49( .291 1223/180834.)50(.2351159/174693 .)51(179.)52( .292 1223/180817.)53(67 .)54(.2341171/1757252.)55(193

170.)56( .302 1171/1757 24.)57(207.)58( .3051171/175723.)59(208.)60(24

228)61(10380.)62(78 .)63(

. :1968

)1516–1798 (2

801990

19182699

1973

17

Page 44: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)64(1985)1804-1841 (2

618–19.)65(78.)66(10380.)67(.3051223/181523.306)68(.287251225/181084 -85.288

1220 /18055-6.)69(.3001233/1817 4599 -100.305)70(.2901232/1816191)71(.3001233/1817 4599 -100.305

123/181523.3061237

/182248)72(.2321156/1743236.2341159/1746

4762)73(.3001233/1817 4599 -100.305

123/181523.306)74(.2321156/1743236.2341159/1746

4762)75(.2351159/174689.3007

1231/18157.)76(.230111135/17401370.249

201179 /176549)77(.2901232 /1816185.)78(.305123/181523)79(.2351159/174689.2391169/1755

115.30071231/18157.)80(.287251225/181084 -85.288)81(.2351159/174689.3007

1231/18157.)82(.2861218/180382.)83(.3001233/1817 4599 -100.305

123/181523

Page 45: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)84(.2351159/174689.3007

1231/18157.)85(.2351159/174689.3007

1231/18157.)86(. 25931192/1778 31.3007

1231/18157.)87(.2351159/174693.3007

1231/18157.)88(Constantine

. :

1992

121988

224 .)89(.247161177/176332.29325

1224/180921.304

1236/182051.)90(

:

. :

19981

124 .

20 -2519902

3-4 .1983

16-17 .)91(40 -42 .)92( :

Page 46: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

Daimbert .:53

)93(M.C.F Voleny , Travels Through Syria And Egypt (1783-1785),Printed For G.G J.J .Robinson ,Pater .Noster .Row , London , p.

315)94(

Francis Of Assisi )577 -624/11821226(

606 /1209620 /1223

Gustodia Terraesanctae689 /1290

. :1963

218–2212006""

/5)95(.2301153/1740214)96(Voleny , Travels Through Syria And Egypt , p. 316)97(

. :1982

1198 -112

2002490-539/1097-

1144

2633-34)98(.2611193/177932.)99(1989

)33 -457/653–1064(

17.19511

16 .

Page 47: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)100(451

. : 124.)101(

Duin)

:(:1991

12491

120.)102(

488/1094Urban 11)483 -

493/1088 -1099 ( . :

1958.

52 -68)103( .2321156/1743156)104(93-952001"

"192

83 -84)105( . :

:1537 .)106( .2321156/1743156.29617

1228 /18136783)107(Arediskanjian,1983 , "The Armenians and the Holy Land Places

Jerusalem" , in the International Conference Bilad AlshamPalestine 19-24, New York, Vol I. P. 138.:

)108(114.)109(124.)110(.2381168 /175444.347

1281 /1864337.)111(.2381168/175444.)112(

. :2004

36 -39. :1988

Page 48: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

25 .)1(36.

)114( .3131245/1829105.3031218/

180325

)115( 24.)116(24.)117( :. :

2001,.134

28.)118(

. :157 -158"

170.)119(Neili, Stephen,1964, A History Of Christian Missions , Penguin

Books , U.S.a, pp270-272.)120(18.)121(18.)122(19.)123(""65)124(19)125(1919

191923 .)126(42.)127(1952

391.)128(" "64.

Page 49: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)129(

. :

3-4.)130(60.)131(

410

.:

200222733 .

:1987"

" 22198740

96 -97""37

1997

150-52.)132(.2341158/174512.294251226 /

1811119 -120.)133(148.)134(.31228 1243 /182722.)135(.2581191/1777113104)136(

.:19841

35200 -201

1995""

100.)137( .3131245/1829105 .)138(Otto F.O,Mainarads,1960, The Copts In Jerusalem, Cairo ,

Commission On Oecumenical Affairs Of The See Alexandria,PP . 40-43.

Page 50: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)139( .3131245/1829105.315

1246 /1830120.)140(92 -93 .)141(1981

7134 .)142( .3131245/1829105.315

1246 /1830120150 .)143(Roger Owen ,Studies In The Economic And Social History Of

Palestine In The Nineteenth And TwentiethCenturies ,SouthernIillinois University Press,Oxford 1982,P.3

)144(.2861218 /180382 .)145(37 -38)146(.2901233/1817200 .)147("1995

"180 ." :

.")148(

. :

/2001458

1997168

)149(15

.

.

.

. :

""216""394 .)150( .290151225/181051.308

1238/182278.

Page 51: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)151(.249201179/176549.292

1224 /1809781997 "

"60107.)152( .297191234/1818197 .300

1232/181613.)153(Peters , JerusalemThe City In The Eyes Of Chroniclers, P.551)154(2162-163)155( .291251222/1807 35 -36.298

1156/1743 204.)156( 22821.)157(32 .)158(19711834-1835

79 -82.)159(Peters, JerusalemThe City In The Eyes Of Chroniclers , P.551-

552.)160(Volney , Travels Through Syria And Egypt,Vol 2 , P . 335

Peters, JerusalemThe City In The Eyes OfChroniclers , P.551-552

)161( .3021234/1818128.)162(.2441174 /176045–46.300

1232/181789.3021233/181726

)163(P. 555Peters, JerusalemThe City In The Eyes Of Chroniclers ,)164(Ibid , P.556 .)165( .292111224/180990 .29717

1229/1813130

79 -82.)166( .29151222/180775.)167(87.)168(2163.)169( :

. : .2781211/17965596

338126.

Page 52: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)170( .2781211/17965596.)171( .2321156/1743189 .30520

1236/1820596 .)172( :16 %250

1.2241,050 . :

1971""

2107)173(" "210104 -107.)174( .2901230/1814156 .294

1225/181092.)175( .3111242/182667.)176( .2341159/174647 -48 .278

1211/17965596.)177(1108-113.)178(942/1535

1342 /1923 :19-29.)179(

. :19.)180(19.)181(142)182(200.)183(

1277/1860 . :

27.)184(142 .)185(Paschal Baldi , The Question Of The Holy Land , Pp . 62 .

Page 53: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)186(K ,xA , . . . ,1874,VI . PP.292 296. Subsequently Cited As ,

K ,)187(1998

1:554-555 .)188(137.)189( .243161171/1757113.)190(K ,

pp. 292)191(1505.)192(425.)193( .2421171/175742.)194(.2411167/175317.)195(149)196(K ,

pp. 292

)197(292293

506 .)198(,Stanford And Kural, Ezal ,1977, History of the Ottoman

Empire and Modem Turkey, Cambridge , PP. 236-237.Subsequently Cited As Show, History of the Ottoman Empire

)199(292293

5065248 .)200( 5248Douwes, Dick,2000 ,The

Ottomans In Syria,I. p Tauris. Publishers, NewYork,PP.56-57.Subsequently Cited As, Douwes ,The Ottomans In Syria

)201(1990

104117–1204

2149–150)202(24473

13 .1993"

Page 54: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

1250-1917 "

170-171Arieh , The RedisCovery Of the Holy Land,PP.21-33.

)203(241999

/

2533.)204(106.)205(33)206(22.)207(

. :

22217 -218

104117–120.)208(200–2181996

59–601990

1 70.)209(79-84.)210(Baldi , The Question Of The Holy Land , Pp . 65)211( .295151226/181137 .)212( .301191232/181616.)213( .247151177/176331.)214( .2881221/18065.25410

1185/177151-52.)215(2005

20–21.)216(Baldi , The Question Of The Holy Land , Pp- 69)217(176.)218(40.

Page 55: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)219(Baldi , The Question Of The Holy Land , Pp74 -75)220(300-305.)221( 163Davison, Roderic H,1990,

Essays in Ottoman And Turkish History 1774-1923, Saqi Books, U.S.A, p p.34-35 . Subseqently Cited As , Davison, Essays in

ottoman)222(

: :Heywood, C.J., 1983 Kücük Kaynardja InThe Encycopedia of Islam ,New Edition,Leiden, Vol v ,pp312-313. Subsequently Cited as , Heywood, Kuguk Kaynardja

,En2)223( 163.)224(163.)225(163.200)226(178.)227( .2321156/1743236186 .29515

1226/181137.)228(

.:

1893

10–13 .68–

87.)229(200 Hopwood Derek,1969 , The

Russian Presence in Syria and Palestine 1843-1914 , Church andPolitical in the near East , oxford . P.13-15. Subsequently CitedAs: Hopwood, The Russian Presence

)230(.3011233/181749.)231( .293251224/180921.

186-187)232(33

8065–69.)233(66.

Page 56: g n v R | S | U g R ¾ d e Y R W S [ v R i e W e S n Y R …...(Franciscans) (94) S j j g } R-3 U g i s Y U ] x T Y g T Z U c)))) g T) g .))

)234(Baldi , The Question Of The Holy Land , PP. 81 -83 , Alfredus,Le Statu Quo, PP.7-15, P18

)235(205–20621.)236(205–206.)237(178..)238(178.)239(:

1

90–91.)240( .91.)241(K , ,

pp. 293 , Alfredus , Le Status Quo, PP.7-15, P18

)242(17821.)243( .292111224/1809 .90.)244(Paschal , The Question Of The Holy Land , PP. 81, Ben Arieh,

Yehoshua,1984 ,Jerusalem In The 19Th Century The Old City ,St.Martins Press. NewYork,P.16. . Subsequently Cited As: BenArieh , ,Jerusalem.