Full Gass i Nordland

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Bilaget "Full gass i Nordland" gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling, infrastruktur, samt kilder til informasjon og veiledning om etablering av næringsvirksomhet i fylket.

Transcript of Full Gass i Nordland

 • full gassi nordland

 • 03

  Se mulighetene i nordlandNordland er mye mer enn bildet av den lysende midnattssolen over flotte fjell og fjorder en vakker sommerdag. Rik tilgang til energi og fisk skapte grunnlaget for den industri-elle utviklingen i Nordland. Enorme verdier i olje og gass som ligger rett utenfor nordlandskysten, skal bidra til nye nringer og verdiskaping i rene fremover. 44 kommuner fordelt over de fem regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterlen utgjr Nordland, landets nest strste fylke mlt i areal. Naturressursene som skapte grunnlaget for bde bosetting og nringsaktivitet i dette fylket vil ogs i fremtiden utgjre fundamentet for utvikling og vekst. Ny kunnskapsutvikling innen bde gamle og nye nringer gir nye muligheter. Potensialet for fortsatt vekst og utvikling i Nordland er stort det gjelder se mulighetene.

  Les mer om nringslivet i Nordland p www.indeksnordland.no

  dette er nordland

  237 100 innbyggere Administrasjonssenter i Bod 44 kommuner Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trndelag i sr. I st grenser fylket til Sverige 13 flyplasser Areal: 38 460 km2 2 hgskoler og 1 universitet Industrifylket i Nord-Norge 25 % av Norges kystlinje ligger i Nordland 34 % av landets indre territorialfarvann ligger utenfor Nordland Det er ca 22 000 bedrifter i Nordland

  VESTERLEN OFOTEN

  SALTEN

  LOFOTEN

  HELgELAND

  KART OVER NORDLAND

  Om BROSjyREN

  ATTRAKTIVE NORDLAND

  LNNSOmmE NORDLAND

  SPENNENDE ARBEIDSPLASSER

  mINERALER

  VANNKRAFT

  HAVBRuK

  FISKERI

  KuNNSKAPSBASERT TjENESTEyTINg

  PROSESSINDuSTRI

  VAREHANDEL

  OFFENTLIg SEKTOR

  PETROLEum

  REISELIV

  KuLTuRFyLKET

  VI SATSER P KuNNSKAP

  KNuTEPuNKT

  ETABLERINg I NORDLAND

  02

  03

  04 - 05

  06

  07

  08 - 09

  10 - 11

  12 - 13

  14 - 15

  16 - 17

  18 - 19

  20 - 21

  22 - 23

  24 - 25

  26 - 27

  28 - 29

  30 - 31

  32 - 33

  34 - 35

  full gassi nordlandnye bedrifter og organisasjoner er velkommen til nordland. Full gass i nordland gir en kort oversikt over viktige nringer i nordland, kunnskapsutvikling, infrastruktur, samt kilder til informasjon og veiledning om etablering av nringsvirksomhet i fylket.

  Bedriftene i Nordland opplever suksess. Dette vises gjennom at bedriftene i mange r har hatt bedre lnnsomhetenn landsgjennomsnittet. I tillegg til vre strst p fiskeri og havbruk er Nordland et betydelig industrifylke someksporterer sine produkter over hele verden. Over 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. Nordland har store mineralforekomster og er et av landets strste bergverksfylker. utvikling mot en kendeproduksjon av industrimineraler og metaller forventes fortsette i rene som kommer.

  Samtidig som den norske petroleumsaktiviteten beveger seg gradvis mot nord er Nordland p vei til utvikle seg til bli en av landets nye energiregioner hvor olje, gass og produksjon av fornybar energi blir en av regionens viktigste satsningsomrder. I takt med kt utvinning av naturressurser, legges det vekt p at ressursene skal forvaltes p enriktig og langsiktig mte. Kunnskap skal utvikles i takt med nringslivets og samfunnslivets vrige utvikling,her har universitetet i Nordland og de to hgskolene i fylket en viktig rolle. Kunnskapsintensive nringer flgeri sporene til annen nringsutvikling. Turisme er en annen viktig nring, og i fremtiden vil spesielt vinterturismenkes.

  Nordland skal vre et attraktivt samfunn bde leve og arbeide i. Derfor vektlegges kultur hyt. Kultur-nringen i Nordland er i vekst. Den sterke satsingen p ny og fremtidsrettet infrastruktur skal bidra til sikre et robust Nordlandssamfunn med et konkurransedyktig nringsliv.

  Ta del i nringsutviklingen i Nordland!

 • 05

  attraktivenordland

  lnnSomme nordland Nringslivet har sterkere vekst bde i omsetning og i lnnsomhet enn landsgjennomsnittet mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland Et av landets mest internasjonalt orienterte fylker

  Spennende arbeidSplaSSer Forventer kt aktivitet i rene som kommer, spesielt innenfor petroleumsrelaterte nringer Internasjonalt orientert arbeidsliv gode jobbmuligheter

  vi SatSer p kunnSkap universitet i Nordland og hgskoler i Nesna og Narvik, totalt 8 700 studenter 16 videregende skoler spredt over hele fylket, inkludert 4 fagskoler Sterkt milj p entreprenrskap i utdanning og arbeidsliv Forskning str i fokus

  havbruk Nordland er Norges strste havbruksfylke med omlag en femtedel av den norske totalproduksjonen Ingen andre fylker har strre produksjon av laksesmolt enn Nordland En fjerdedel av landets godkjente anlegg for slakting og pakking av oppdrettsfisk finnes i Nordland

  FiSkeri Nordland er det strste fiskerifylket, bde mlt i registrerte farty og personer med fiske som hovedyrke I 2010 var Nordland det fylket hvor det ble landet nest mest fisk Nordland er strst p fiskeforedling

  kunnSkapSbaSert tjeneSteyting Nordlands nringsliv kjennetegnes av en rekke kunnskapsbaserte tjenesteytere En rekke av disse tjenesteleverandrene leverer bde nasjonalt og internasjonalt

  proSeSSinduStrien Nordlands prosessindustri fremstr i dag som en av verdens ledende nr det gjelder fokus p milj og miljteknologi Nordland er et av Norges strste industrifylker, noe som i stor grad skyldes en verdensledende prosessindustri

  varehandel Varehandel i vekst Sterk kjpekraft blant befolkningen Sterk konkurranse i varehandelen, store kjpesenterutbygginger

  oFFentlig Sektor Det er 50 400 ansatte i offentlig sektor i Nordland, 43,7 % av sysselsettingen Vekst i kompetansearbeidsplasser, spesielt innen helse og omsorg Helse Nord RHF gjr store investeringer i Nordland

  petroleum I 2012 starter produksjonen p Skarvfeltet, og Nordlands posisjon som petroleumsregion forsterkes Nordland VI og VII er blant de mest lovende leteomrdene p norsk sokkel kt petroleumsvirksomhet frer til vekst og nyetableringer innen leverandrindustrien i fylket

  reiSeliv markedsandel p 5,3 % innenfor overnatting Opplevelser langs verdens vakreste kyst Attraktive reiseml over hele fylket 25 % av den norske kystlinjen ligger i Nordland

  kulturFylket Et av landets fylker som investerer mest i kulturforml i forhold til antall innbyggere Store rlige kulturarrangementer 620 kulturbedrifter som sysselsetter 1 500

  knutepunkt 13 flyplasser i fylket Flere store og viktige havner. Europas strste utskipningsanlegg for malm er i Narvik Helikopterbase i Brnnysund gjr at det er enkelt og billig for selskapene f ut arbeidskraft til oljefeltene i midt- og Nord-Norge

  mineraler Bde i forhold til omsetning og produksjon er Nordland et av landets strste mineralfylker Nordland har mange forskjellige og til dels unike mineralressurser mlt i antall tonn er Nordland ogs Norges strste produsent av metaller

  vannkraFt Nordland er en av Norges strste produsenter av elektrisk kraft, i all hovedsak i form av vannkraft To av landets ti strste kraftverk ligger i fylket Det er kun ett fylke som har strre gjenvrende utbyggbart vannkraftpotensial enn Nordland

 • nordland er en av de raskest voksende konomiene i norge, med et nringsliv som over flere rhar hatt sterkere vekst bde i omsetning og i lnnsomhet enn landsgjennomsnittet.

  Havbruk og fiskeri var i 2011 Nordlands mest lnnsomme nring. Egenkapitalen i Nordlandsbedriftene har aldri vrt strre, dette gjr at bedriftene er godt rustet for videre utvikling og investeringer. Resultatgraden blant bedriftenei Nordland ligger over landsgjennomsnittet.

  mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland. med en eksportandel opp mot 24 % av omsetningen er Nordland blant landets mest internasjonalt orienterte fylker. Det er marin sektor og industrien som str for hoveddelen av denne eksporten.

  RESuLTATgRADEN I NORDLAND SAmmENLIgNETmED LANDSgjENNOmSNITTET

  Verdi av eksport fra Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet

  OmSETNINgSuTVIKLINgEN I NORDLAND SAmmEN-LIgNET mED LANDSgjENNOmSNITTET

  REgIONENS RELATIVE STRRELSEmLT I OmSETNINg

  Resultatgraden viser overskudd i forhold til omsetning

  Nordlandsbedriftene har strre veksti omsetningen enn landsgjennomsnittet

  Salten er Nordlands strste regionmlt i omsetning i nringslivet

  spennendearbeidsplasserbedriftene i nordland ser lyst p fremtiden og behovet for flere ansatte ker med kt aktivitet. nordland har et allsidig nringsliv hvor industrien dominerer, men har ogs et stort innslag av offentlige arbeidsplasser.

  Det er ca 115 000 sysselsatte i Nordland, og det skapes hvert r nye spennende arbeidsplasser. Arbeidsledigheten errekordlav. utvikling i nringslivet, endring i arbeidsstokken og vekst i offentlig sektor gjr at rekrutteringsbehovet vilvre stort i de kommende rene. I takt med at olje- og gassutvinning flyttes nordover etableres stadig flere arbeidsplasser innenfor petroleumsrelaterte nringer. Flere av de videregende skolene i Nordland legger vekt p tilby fagutdanninger som imtekommer industriens behov.

  SySSELSETTINg ETTER NRINg I NORDLAND

  Tall i mill. kroner

  Indeks 2000=100

  SySSELSATTE I NORDLAND ETTER BRANSjE Og ALDER

  Flest sysselsatte er det innen offentlig og privat tjenesteproduksjon med 50 380, en andel p 43,7 % av sysselsettingen i Nordland.

  I privat sektor har varehandel, hotell, reiseliv, og transport 27 505 sysselsatte, som utgjr 24 % av de sysselsatte. Nest strst i privat sektor erindustri og bygg- og anlegg med 21 750 syssel-satte, noe som tilsvarer 18,9 %.

  Tjenesteproduksjon mot bedrifter har 9 030 sysselsatte (7,8 % av de sysselsatte). Havbruk, landbruk og fiskeri har 6 620 sysselsatte, en andel p 5,7 %.

  SOm NyuTDANNET ER NORDLAND ET PERFEKT STED STARTE SIN yRKES-AKTIVE KAR