Fitxa país Egipte - CaixaBank Research · PDF file Egipte Previsions econòmiques...

Click here to load reader

 • date post

  27-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fitxa país Egipte - CaixaBank Research · PDF file Egipte Previsions econòmiques...

 • Fitxa país Egipte

 • Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia.

  Data de tancament d’aquesta edició: Novembre 2019

  Egipte Forma d’Estat: República semipresidencialista

  Capital: El Caire

  Idioma oficial: Àrab egipci

  Població: 98 milions d’habitants (2018)

  Moneda: Lliura egípcia (EGP)

  Tipus de canvi: 1 EUR = 18,01 EGP (31/10/2019) 1 USD = 16,14 EGP (31/10/2019)

  PIB: 249 milers de milions $ (1,0% del PIB mundial)

  PIB per capita: 2.573 $ (13.358 $ en paritat de poder adquisitiu)

  Facilitat per fer negocis: 120 millor país del món de 190 segons el Banc Mundial (Doing Business)

  Religió: Musulmana sunnita: 90%. Cristians coptes: 9%

 • Egipte

  Previsions econòmiques

  • L’economia d’Egipte accelerarà el seu creixe- ment l’any 2019, fins al 5,5%, gràcies a l’aug- ment de les exportacions i la inversió, pel que fa a la demanda, i a la millora de la construc- ció, l’activitat gasística i els serveis, pel que fa a l’oferta. La continuïtat i la millora d’aquests èxits, fruit de la implementació de mesures de consolidació fiscal, d’una política monetària lentament més expansiva i de la liberalització del mercat canviari, haurien d’afavorir una di- nàmica positiva per al creixement durant els propers anys, propera al 6%.

  5,5 5,9 6,0

  8

  6

  4

  2

  0

  PIB. Variación interanual (%)

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  EE. UU. Eurozona Emergentes

  Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg.

  0

  2

  4

  6

  8

  Previsió

  PIB. Variació interanual (%)

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  10,0

  7,2

  13,9

  IPC. Variació interanual (%) Previsió

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  Política econòmica

  • A prop de finalitzar el programa d’ajuda fi- nancera de l’FMI, Egipte es troba immers en un procés d’importants reformes econòmi- ques; una de les més rellevants és la liberalit- zació del tipus de canvi. Aquesta situació va suposar, l’any 2017, una forta devaluació de la lliura i l’aplicació d’una política monetària res- trictiva per part del banc central, per frenar la inflació. Un cop assolit aquest objectiu, s’obre una finestra d’oportunitat per a baixades del tipus d’interès, que creiem que s’aprofitarà. Així mateix, la flexibilització del canvi ha per- mès la reducció del dèficit per compte corrent, procés que es mantindrà gràcies al suport de les exportacions.

  20

  15

  10

  5

  0

  20

  15

  10

  5

  0

  2010-14 2010-14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  0

  5

  10

  15

  20

  0

  5

  10

  15

  20

  17,3

  13,8 13,3

  16,316,3

  15,3

  Previsió

  MitjanaMitjana

  Tipus d’interès de referència (%) i tipus de canvi (EGP/USD)

  Tipus d’interès de referència (esc. esq.) Tipus de canvi (esc. dreta)

  -4,8

  -7,0

  0

  -5

  -10

  -15

  Previsió

  -15

  -10

  -5

  0

  -7,6

  Saldo fiscal (% PIB)

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  84,9 83,8 80,7

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  Previsió

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Deute públic (% PIB)

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  -3,1

  -2,8

  -2,3

  0

  -2

  -4

  -6

  -8

  Compte corrent (% PIB) Previsió

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  • La situació de les finances públiques és difícil, com es constata per l’alt nivell del deute pú- blic i el dèficit fiscal. Aquest suport, però, ha començat a millorar gràcies a la introducció de nous impostos, la retirada de subsidis per a di- ferents productes (es preveu que a mitjà ter- mini s’eliminin completament els subsidis a la gasolina i l’electricitat), la reducció de la factu- ra salarial pública i la millora de l’Administra- ció fiscal. En aquest context de consolidació fiscal, el deute públic, que va tocar sostre i va superar el 100% del PIB l’any 2017, va comen- çar a baixar l’any 2018. Esperem que aquest procés es mantingui durant els propers anys.

  • Després del fort repunt de la inflació l’any 2017 (com a resultat de la devaluació de la lliura, la reducció dels subsidis a l’energia i l’alimentació i la introducció de nous impos- tos), l’any 2018 es van moderar lleugerament els preus al consum. S’espera que aquesta ten- dència es mantingui el que resta de l’any 2019, amb l’objectiu de reduir a un sol dígit la inflació cap al final del 2020.

 • Egipte

  Condicions financeres

  • La situació del sistema bancari és acceptable, amb nivells de morositat baixos que l’any 2018 van seguir reduint-se, tot i que preocupa que alguns bancs s’hagin mostrat laxos en els seus criteris de concessió de crèdits. Pel que fa al crèdit privat, n’esperem un creixement vinculat a la millora de la inversió empresarial deriva- da de les reformes estructurals.

  27,8

  30,5 34,1

  Previsió

  40

  30

  20

  10

  0

  0

  10

  20

  30

  40

  Crèdit privat (% PIB)

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  32,9 31,1

  31,6

  Previsió

  0

  10

  20

  30

  40

  40

  30

  20

  10

  0

  Deute extern brut (% PIB)

  Mitjana 2010-14

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  Perspectives a llarg termini

  • Les perspectives de creixement a llarg termini no són positives, com a conseqüència de la dè- bil situació institucional del país, la manca de polítiques que afavoreixin la inversió privada i la concentració excessiva de poder en mans d’empreses nacionals. Tot i així, el camí refor- mador que impliquen els compromisos amb l’FMI és el correcte per millorar l’entorn eco- nòmic del país i preveiem que el creixement sigui major en els propers 10 anys.

  3,8

  5,1

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0 -18 -29

  Creixement del PIB (%)

  Mitjana 2009 Mitjana 2019

  98,4

  117,2

  120

  115

  110

  105

  100

  95

  90

  85

  2018 2028

  Població (milions d’habitants)

  • Tot i que el nivell de deute extern no és elevat, preocupa el ràpid increment i la tendència al- cista que ha mostrat des del 2014. Tot i això, el finançament obtingut de l’FMI ha reforçat el nivell de reserves de país i això ha afavorit la reducció del deute extern des de l’any passat; creiem que aquesta situació es mantindrà a mitjà termini.

  • En un context de creixement demogràfic con- siderable, un dels reptes principals del país és resoldre la situació d’atur elevat, especialment en el col·lectiu jove. Cal fer canvis importants en el sistema de formació, que no cobreix ade- quadament les necessitats de la demanda.

  Situació política

  • La presidència d’Abdel Fattah al Sisi continua proporcionant un entorn d’estabilitat política. El país està millorant les relacions internacio- nals tant amb els EUA i la UE com amb la majo- ria dels països del Golf.

  • A pesar que el procés de transició cap al règim polític nou ha finalitzat, la feblesa del marc ins- titucional i el descontentament social (en part derivat dels efectes de l’ajust macroeconòmic en marxa i per la desigualtat social en augment) poden dificultar les decisions polítiques.

 • Egipte

  Risc país

  Riscos

  PUNTS FORTS

  • Dimensió del mercat nacional. • Recursos naturals. • Dinamisme demogràfic.

  Entorn empresarial

  PUNTS FEBLES

  • Estabilitat política. • Ineficiència del mercat laboral. • Inadequació formativa de la força laboral. • Institucions (desconfiança i modernització

  pendent).

  Sectors principals

  ICIE | Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial

  46,031,0

  56,3

  55,0

  24,2

  20

  40

  60

  80

  100

  20

  40

  80

  100

  0

  60

  — Àfrica — Egipte (Mín. 0 - Màx. 100)

  Top Distància, comunicacions i acords amb Espanya Gustos semblants als d’Espanya Relacions d’inversió amb Espanya

  Bottom Crèdit i desenvol