Financovanie obnovy bytov½ch domov

download Financovanie obnovy bytov½ch domov

of 16

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Financovanie obnovy bytových domov. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlhoročná tradícia vo financovaní českého a slovenského priemyslu Zkúsenosti siahajú až do roku 1868, kedy bola založená Živnostenská banka - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Financovanie obnovy bytov½ch domov

 • FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVCH DOMOV

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Dlhoron tradcia vo financovan eskho a slovenskho priemysluZksenosti siahaj a do roku 1868, kedy bola zaloen ivnostensk bankaV roku 2013 prebehla uniktna cezhranin fzia eskej a slovenskej UniCredit BankPonobanka, a.s.slovensk trh19981998200120072007201320002002UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.UniCredit Bank Czech Republic, a.s.UniCredit Bank Slovakia, a.s.esk trhesk a slovensk trh*

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zdroj: http://www.bankaustria.at/en/about-us-investor-relations-ratings.jsp95% akcionrom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je rakska Bank Austria AG od ratingu Bank Austria AG sa odvja aj rating UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:dlhodob rating poda Moody's Investors Service: Baa1dlhodob rating poda Standard & Poor's: A-

  viac ako 3 000 zamestnancov viac ako 220 poboiek viac ako 530 000 klientov celkov aktva vo vke 464 622 mio. CZK

  Vaka svojim inovatvnym produktom a rovni sluieb UniCredit Bank zskala niekoko ocenen napr. :Best Trade Finance Bank (2014) poda asopisu Global FinanceEuromoney Private Banking Awards (2014) siln kapitlov zklada v roku 2013 dolo k nrastom objemov klientskch vkladov , verov a rovnako aj k nrastom prevdzkovch vnosov a aktv*

 • Taliansko: UniCredit, FinecoBankRaksko: Bank Austria, Schoellerbank, DirektanlageNemecko: HypoVereinsbank, DAB BankAzerbajdan: Yapi Kredi Azerbaijanesk republika a Slovensko: UniCredit BankBosna a Hercegovina: UniCredit Bank, UniCredit Bank Banja LukaBulharsko: UniCredit BulbankChorvtsko: Zagrebaka BankaMaarsko: UniCredit BankPosko: Bank PekaoRumunsko: UniCredit Tiriac BankRusko: UniCredit BankSlovinsko: UniCredit BankSrbsko: UniCredit BankTurecko: Yapi KrediUkrajina: UniCredit Bank, Ukrsotsbank

  Hlavn trhyKrajiny, v ktorch je skupina zastpen vlastnmi pobokami, kancelriami, konzultantami i delegtmiPsobnos skupiny UniCredit na eurpskych trhochZdroj: Internetov strnky skupiny UniCredit*

 • UniCredit Bank na Slovensku

  10 regionlnych centier firemnej klientely73 poboiek156 bankomatov1 163 zamestnancovViac ako 218 000 klientovAktva vo vke 3 689,4 mld. EUR

  Zdroj: Internetov strnky skupiny UniCredit, data ke 30.6.2013Vybran ocenenia UniCredit Bank na Slovensku:*

 • *UniCredit Bank je oficilnym partnerom UEFA Champions League Vek vazstv, nezabudnuten zpasy a tadiny pln energie.

  Len pre mloo in maj Eurpania viu ve ne pre futbal. Rovnako pre ns nie je ni, pre o by sme mali viu ve ako podporova vs - naich klientov.

 • Financovanie obnovy bytovho fondu

  * - bytov objekty pod sprvou SVB - bytov objekty pod sprvou sprvcovskej spolonosti SprvcuCieov skupina:Min 70% bytov mus by vo vlastnctve fyzickch osb

 • Bytov objekty pod sprvou Sprvcu

  *Sprvcom me by prvnick osoba alebo fyzick osoba podnikate, ktor m v predmete innosti sprvu a drbu bytovho fondu. innos sprvcu me by vykonvan len poda zkona 182/1993 z. Z. v znen neskorch predpisovVlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome uzatvraj so Sprvcom zmluvu o vkone sprvy, ktor m psomn podobu a je uzatvoren na neurit as. Kad nov vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru je povinn pristpi k zmluve o vkone sprvy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytovho priestoru na novho vlastnka odstupuje doteraj VBNP v dome od zmluvy o vkone sprvy, zvzky vyplvajce z tejto zmluvy zanikaj a ich vysporiadanmZa elom financovania mus by v zpisnici presne pecifikovan rozsah a forma, v akom me Sprvca zastupova VBNP vo vetkch konoch svisiacich s veromSprvca zodpoved za zvzky VBNP v dome vzniknut pri vkone sprvy a do vky splatench hrad za plnenia alebo do vky zostatku fondu prevdzky, drby a oprv v prslunom domeZodpovednos za hradu zvzkov voi dodvateom sluieb a tovaru, ktor obstarva Sprvca v rmci zmluvy o vkone sprvy, nesie VBNP v dome, iba ak nie s kryt hradami za plnenia alebo hradami preddavkov do fondu prevdzky, drby a oprv Sprvcovi

 • Podmienky financovaniaSprvca nem iadne zvzky po splatnosti voi daovho radu, socilnej ani zdravotnej poisovni a radu prce. Sprvca dolo potvrdenia z prslunch radovObstarvanie sluieb spojench so sprvou domov, bytov a nebytovch priestorov tvor hlavn as podnikateskej innosti Sprvcu a predstavuje min. 75% celkovch ronch trieb sprvcovskej spolonostiPreukzaten sksenos Sprvcu so sprvou bytovch objektovPovinnos vies samostatne analytick ty osobitne za kad dom (zkonn povinnos) a povinnos vies v banke oddelen ty za kad spravovan bytov dom, ktor s oddelen od tu sprvcuVoi Sprvcovi nie je zaat iadne exekun konanie Monos 100% prefinancovania oprvnench nkladov na investciuPresmerovanie platobnho styku do UCBVek bytovho domu: panelovho typu max. 60 rokov v ase splatnosti veru tehlovho typu max. 80 rokov v ase splatnosti veru s monosou udelenia vnimky internm znalcom Banky pre obidva typy bytovch domov

  *

 • el pouitia

  *

  ver sa poskytuje na nasledujce ely:

  oprava spolonch ast, zariaden aprsluenstva bytovch domov (nahrdzanie opotrebovanch kontrukci novmi kontrukciami scieom obnovi funknos stavby)modernizcia spolonch ast, zariaden aprsluenstva bytovch domov(odstrnenie morlne opotrebovanch ast vybavenia scieom zvi itkov vlastnosti stavby ajej ast pomocou uplatnenie technickho pokroku)rekontrukcia spolonch ast, zariaden aprsluenstva bytovch domov (zsahy do kontrukcie dispozinho usporiadania miestnost atechnologickej asti stavby scieom zvi technick parametre akapacity bez zmeny rozmerov stavby)oprava, modernizcia arekontrukcia ast, ktor je nevyhnutn vykona sasne (balkny, lodie, okn iba vprpade, ak s sasou zateplenia bytovho domu apod.)prefinancovanie veru vIPU minimlna doba splcania veru vIPU mus by minimlne 12 mesiacov, klient mus predloi potvrdenie splcania veru bez omekania.

 • Spsob hlasovania

  *

  Spsob hlasovania vlastnkov o vere: hlasovanie na schdzi psomn hlasovanie

  Najdleitejm prvnym krokom pri poskytnut veru je shlas minimlne 2/3 viny vetkch vlastnkov bytov anebytovch priestorov stmto verom. Pri predkladan iadosti over skontroluje ZOM predloen zpisnicu zo zhromadenia vlastnkov bytov anebytovch priestorov

  Nleitosti zpisnice:- Vzor zpisnice

  ZPISNICA

  z

  domovej schdze

  vlastnkov bytov anebytovch priestorov

  ................................................ na .......................................................ul. .......,

  Dtum konania

  :

  as konania

  :

  Miesto konania

  :

  Poet bytov vdome celkom

  :

  Poet bytov vosobnom vlastnctve

  :

  Poet obecnch bytov

  :

  Poet zastnench vlastnkov

  :

  Prtomn sprvca

  :

  Program domovej schdze:

  1. Otvorenie, voba zapisovatea, schvlenie programu domovej schdze;

  2. Schvlenie obnovy bytovho domu;

  3. Rozhodnutie o vere apodmienkach jeho poskytnutia arozhodnutie o zabezpeen veru;

  4. Zvenie preddavkov do fondu prevdzky, drby a oprv;

  5. Splnomocnenie sprvcu. na zastupovanie vlastnkov vsvislosti sverom;

  6. *Schvlenie psomnho hlasovania;

  7. *Schvlenie overovateov podpisov vlastnkov pri psomnom hlasovan;

  8. Rzne, diskusia;

  9. Zver.

  Otvorenie, voba zapisovatea, overovateov a schvlenie programu schdze

  Domov schdzu otvoril p. .................... ako zstupca sprvcu .................................... , ktor vvode skontatoval, e domov schdza je zvolan vslade s 14 zkona . 182/1993 Zb. ovlastnctve bytov anebytovch priestorov vznen neskorch predpisov (alej len ako Zkon), alej skontatoval, e domov schdza je/ nie je vzmysle Zkona okamite uznaniaschopn, nakoko poda prezennej listiny je prtomn nadpolovin vina vetkch vlastnkov. alej p. ..................................... navrhol zvoli zapisovatea schdze, overovateov zpisnice aschvli program poda pozvnky.

  Nakoko ani 1 hodinu po zaat schdze sa nedostavila nadpolovin vina vlastnkov oHH:MM, p. .............. navrhol hlasovanie vzmysle ust. 14 ods. 2 Zkona . 182/1993 ovlastnctve bytov anebytovch priestoroch, ato nadpolovinou vinou vlastnkov prtomnch na schdzi.

  Vlastnci prijali potom hlasov ... vetkch/ prtomnch vlastnkov (z toho ... hlasovalo Za, ... hlasovalo Proti a ... sa zdralo hlasovania) nasledovn

  UZNESENIE

  Vlastnci zvolili za zapisovatea p. ......................................., za overovateov zpisnice

  p. .........................a p. ........................ aschvlili program schdze poda pozvnky.

  Hlasovanie prebehlo oHH:MM

  2. Schvlenie obnovy bytovho domu

  Na schdzi sa vlastnci dohodli na obnove bytovho domu (popis elu obnovy) .................. . Na zklade predloench cenovch ponk na dodvku prc amaterilu vlastnci vybrali dodvatea .................. ,ktor zrealizuje cel rekontrukn zmer za cenu .......... EUR vtermne od .......... do ......... .

  Vlastnci prijali potom hlasov ... vetkch/ prtomnch vlastnkov bytov anebytovch priestorov vdome (z toho ... hlasovalo Za, ... hlasovalo Proti a ... sa zdralo hlasovania) nasledovn

  UZNESENIE

  Vlastnci schvlili obnovu bytovho domu (popis elu obnovy) .................. a vybrali dodvatea .................. , ktor zrealizuje cel rekontrukn zmer za cenu .......... EUR vtermne od .......... do ......... .

  Hlasovanie prebehlo oHH:MM

  3. Rozhodnutie o vere apodmienkach jeho poskytnutia arozhodnutie a zabezpeen veru

  *Na prvoplatn hlasovanie na schdzi vlastnkov overe aozabezpeen veru je potrebn dvojtretinov vina hlasov vetkch vlastnkov, nie je mon hlasova hodinu pozaat nadpolovicou zastnench vlastnkov.

  Na schdzi sa vlastnci dohodli na prijat veru od banky, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., eletavsk 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, I: 649 48 242, organizan zloka: UniCredit Bank Czech Republi