FINANCIJSKO PLANIRANJE U SUSTAVU OSNOVNOG · PDF file Financijsko planiranje u sustavu...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FINANCIJSKO PLANIRANJE U SUSTAVU OSNOVNOG · PDF file Financijsko planiranje u sustavu...

 • SVEUČILIŠTE U RIJECI

  EKONOMSKI FAKULTET

  Josipa Mikelić

  FINANCIJSKO PLANIRANJE U SUSTAVU

  PRORAČUNA – PRIMJER ŠKOLSTVA

  DIPLOMSKI RAD

  Rijeka, 2013. godina

 • 2

  SVEUČILIŠTE U RIJECI

  EKONOMSKI FAKULTET

  FINANCIJSKO PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA – PRIMJER

  ŠKOLSTVA

  Predmet: Menadžersko računovodstvo

  Mentor: dr.sc. Davor Vašiček

  Student: Josipa Mikelić

  Marketing

  0081081517

  U Rijeci, rujan 2013.

 • 3

  SADRŽAJ

  1. UVOD 1.1. Problem i predmet istraživanja ……………………………… 4 1.2. Radna i pomoćna hipoteza …………………………………… 4 1.3. Svrha i ciljevi istraživanja …………………………………… 5 1.4. Struktura rada ……………………………………………….... 5

  2. PLANIRANJE KAO UPRAVLJAČKA FUNKCIJA 2.1. Pojam financijskog plana ………………………………….… 6 2.2. Obilježja i funkcije planiranja ………………………………. 8 2.3. Institucionalni obuhvat javnog sektora …………………. …. 11

  3. PROCES PLANIRANJA U SUSTAVU PRORAČUNA 3.1. Pojam i obilježja proračuna …………………………………. 13 3.2. Proračunski proces ………………………………………....... 16

  3.2.1. Planiranje, priprema i izrada proračuna ……………….… 18 3.2.2. Proces usvajanja proračuna …………………………....... 21 3.2.3. Izvršavanje proračuna ………………………………….… 23

  4. FINANCIJSKO PLANIRANJE U SUSTAVU ŠKOLSTVA 4.1. Obrazovanje kao funkcija države …………………………….. 26 4.2. Sustav školstva u Republici Hrvatskoj …………………….... 28 4.3. Sustav financiranja OŠ ………………………………………. 29

  5. PRIMJER FINANCIJSKOG PLANIRANJA OŠ 5.1. Općenito o Osnovnoj školi Ivana Rabljanina Rab ……….….. 35 5.2. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2013. – 2015. godine 37 5.3. Procjene primitaka i prihoda ……………………………........ 38 5.4. Prijedlog plana rashoda i izdataka ……………………………. 41

  ZAKLJUČAK

  LITERATURA

  POPIS TABLICA

  IZJAVA

 • 4

  1. UVOD

  1.1 Problem i predmet istraživanja

  Problem istraživanja jest utvrditi način i funkciju financijskog planiranja u osnovnom

  školstvu i školama kao decentraliziranim korisnicima proračuna jedinica lokalne i

  područne samouprave.

  Također želi se objasniti način financiranja proračunskih korisnika kao i značajke

  proračuna kao glavnog instrumenta pomoću kojeg se planiraju i izvršavaju transakcije.

  Rad obuhvaća cijeli proračunski proces, od planiranja, pripreme i izrade proračuna kao i

  izvršavanje proračuna, a kao poveznica i primjer prikazati će se na primjeru Osnovne

  škole Ivana Rabljanina Rab.

  1.2. Radna i pomoćna hipoteza

  U sustavu osnovnog obrazovanja, odnosno u sustavu proračuna, financijsko izvještavanje

  ima posebnu važnost kako bi se procijenila uspješnost izvršavanja financijskog

  planiranja, te kao takvo predstavlja osnovu za upravljanje škole kao ustanove.

  Pomoćna hipoteza:

  - financijski izvještaji služe kao pokazatelji izvršenja financijskih planova, kao i

  pokazatelji uspješnosti poslovanja proračunskih subjekata

 • 5

  1.3. Svrha i ciljevi istraživanja

  Svrha istraživanja je dokazati važnost planiranja kao menadžerske funkcije u

  proračunskim procesima.

  Cilj istraživanja je detaljnije objasniti planiranje proračuna na primjeru Osnovne škole

  Ivana Rabljanina Rab te analizom potkrijepiti provedena istraživanja na primjeru Škole.

  1.4. Struktura rada

  Rad se sastoji od 5 dijelova.

  U prvom dijelu, uvodu, navodi se problem i predmet istraživanja kojim se ovaj rad bavi,

  koja je svrha i cilj istraživanja te koje su znanstvene metode primjene u istraživanju.

  U drugom dijelu se govori o samom pojmu financijskog plana, sustavom školstva kao

  dijelom javnog sektora kao i načinom financiranja škola.

  U trećem dijelu govori se o proračunskom procesu odnosno kako se planira, priprema i

  izvršava proračun kao i o obilježjima i funkcijama planiranja.

  Financijsko planiranje u sustavu školstva teme je rasprave četvrtog dijela rada, dok se u

  petom dijelu navodi primjer Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab te se iskazuju prihodi i

  primici odnosno rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje.

 • 6

  2. PLANIRANJE KAO UPRAVLJAČKA FUNKCIJA

  U upravljačkom računovodstvu sažimaju se ekonomska teorija i računovodstvo. Između

  ekonomske i računovodstvene teorije postoji međuutjecaj čime se utječe na učinkovitost

  poslovanja. U tom kontekstu, upravljačko računovodstvo predstavlja prikupljanje,

  klasifikaciju, obradu i interpretaciju informacija koje su oblikovane na način da pruže

  potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja kao i u donošenju odluka.

  Nastavno na navedeni pojam upravljačkog računovodstva, u nastavku se obrađuje sam

  pojam financijskog plana i financijskog planiranja u okviru proračuna.

  2.1. POJAM FINANCIJSKOG PLANA

  Plan predstavlja kvantificirano izražene ciljeve nekog poduzeća ili organizacije, dok je

  financijski plan proračunskog korisnika akt kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te

  rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. (Zakon o proračunu, NN 87/08)

  Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke

  iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane

  prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana. Sadržaj

  i izgled financijskog plana utvrđen je odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o

  proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom

  planu, te uputama za izradu prijedloga državnog proračuna. Proračunske klasifikacije su

  organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja.

  Financijski plan izvanproračunskih korisnika sastoji se od općeg dijela i posebnog dijela

  kojima su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u tekuće i razvojne

  programe.

  Programska klasifikacija znači da se financijski plan korisnika državnog proračuna sastoji

  od programa odnosno aktivnosti i projekata. Program predstavlja skup neovisnih, usko

  povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Svaki korisnik

  sam za sebe utvrđuje programe kako ih provodi na temelju zakonodavnog okvira koji mu

 • 7

  propisuje djelokrug rada, kao i akata planiranja. Aktivnost je dio programa za koji nije

  unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja a u kojemu su planirani rashodi i izdaci za

  ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt bi bio sastavni dio programa za koji je

  unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje

  ciljeva utvrđenih programom.

  Ministarstvo financija temeljem smjernica Vlade izrađuje Upute kojima je propisano da

  su proračunski korisnici u sklopu decentraliziranih funkcija, u koje spada i Škola, kod

  planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnom standardu dužni primjenjivati

  određene financijske pokazatelje.

  Prilikom planiranja potrebno je odrediti vrijeme koje se odnosi na planiranje, a koje može

  biti kratkoročno i dugoročno.

  Dugoročno planiranje povezuje se sa strateškim planiranjem koje obuhvaća vrijeme koje

  je duže od jedne godine, a njime se donosi temeljna poslovna politika koja obuhvaća

  definiranje dugoročnih ciljeva razvoja kao i donošenje adekvatne strategije kojom se žele

  postići zadani ciljevi.

  Temeljne faze dugoročnog planiranja:

  - Pregled i ispitivanje okruženja

  - Popis planiranih zahtjeva

  - Uspostavljanje i priopćavanje ciljeva poduzeća

  - Prosudba postojećeg planiranja resursa

  - Kreiranje modela paniranja

  - Povezivanje strateškog planiranja s financijskim planiranjem odnosno

  proračunom

  S druge strane, kratkoročno planiranje je aktivnost koje pokriva razdoblje obično do

  jedne godine ili kraće, kojim se definiraju konkretne aktivnosti i zadaci kojima se želi

  postići zadane dugoročne ciljeve. Na razini kratkoročnog planiranja donosi se glavni

  poslovni plan i fleksibilni proračun za pojedine centre odgovornosti. (Vašiček, D.,

  2011,2012:1-2)

 • 8

  Faze kratkoročnog planiranja:

  - Određivanje ciljeva

  - Istraživanje različitih metoda i postupaka za ispunjavanje ciljeva

  - Prikupljanje informacija o alternativama

  - Selektiranje mogućih odluka za ispunjavanje ciljeva

  - Izbor najbolje odluke za realizaciju cilja i njezina provedba

  2.2. OBILJEŽJA I FUNKCIJE PLANIRANJA