Fifa world cup history [finish] !

22
คุณครูศุภณัฐ รัตนปกรณ์

description

my report that must send to my beloved teacher.

Transcript of Fifa world cup history [finish] !

คณครศภณฐ รตนปกรณ

จดท ำโดย...• นำงสำวกมลฉตร มทรพย ชนม.6/6 เลขท 1

• นำยกฤษฎำ พเดช ชนม.6/6 เลขท 2

• นำงสำวกญญำ บญสวสด ชนม.6/6 เลขท 3

• นำยยยะ โตโดะ ชนม.6/6 เลขท 4

• นำงสำวจำมร เหมทย ชนม.6/6 เลขท 5

• นำงสำวเจตยำพร ศรพนธะบตร ชนม.6/6 เลขท 6

• นำงสำวชนำภำ ชวะค ำนวณ ชนม.6/6 เลขท 7

• นำงสำวชลนดำ โสรนทร ชนม.6/6 เลขท 8

• นำงสำวชลตตำ เจรญคณววฏ ชนม.6/6 เลขท 9

ควำมหมำยฟตบอลโลก หรอ ฟตบอลโลกฟฟำ (FIFA World Cup) เปนกำรแขงขนฟตบอลระหวำง

ประเทศโดยมชดทมชำตชำยรวมเขำแขงในกลมสมำชกสหพนธฟตบอลระหวำงประเทศ (ฟ

ฟำ) กำรแขงขนจดขนทก ๆ 4 ป เรมครงแรกในป ค.ศ. 1930 ใน ฟตบอลโลก 1930 ยกเวนใน

ป ค.ศ. 1942 และ 1946 ทงดเวนไปในชวงสงครำมโลกครงทสอง ทมชนะเลศกำรแขงขน

ครงลำสดคอทมชำตเยอรมน ทชนะในกำรแขงขน ฟตบอลโลก 2014 และจะเขำรกษำแชมป

เขำสรอบสดทำย ในกำรแขงขนครงตอไป ทจะจดขนในประเทศรสเซย

กำรจดกำรแขงขนในกำรแขงขนฟตบอลโลก 19 ครง มชำตทชนะในกำรแขงขน 8 ชำต ทมชำตบรำซลชนะ 5 ครง และ

เปนทมเดยวทเขำรวมกำรแขงขนในทกครง สวนทมชำตอนทชนะกำรแขงขนคอ ทมชำตอตำล และ ทมชำต

เยอรมน ชนะ 4 ครง, ทมชำตอำรเจนตนำและทมชำตอรกวย ชนะ 2 ครง และ ทมชำตองกฤษ ทมชำต

ฝรงเศส และทมชำตสเปน ชนะ 1 ครง

กำรแขงขนฟตบอลโลกถอเปนกำรแขงขนกฬำทมผชมมำกทสดในโลก มผชมรำว 715.1 ลำนคนในกำร

แขงขนนดตดสนกำรแขงขนฟตบอลโลก 2006 ทจดขนทประเทศเยอรมน โดยมกำรเตรยมกำรแขงขน ดงน

วนแขงขน กำรแขงขนครงนจะจดขนระหวำงวนท 12 มถนำยน ถง 13 กรกฎำคม พ.ศ .2557 ซงเปนสปดำห

หลงจำกทกำรแขงขนฟตบอลลกในทวปยโรปปดฤดกำลลง และยงตรงกบชวงฤดหนำวของประเทศในเขตกงรอน

อยำงบรำซลอกดวย

สถานทแขงขน เมอง 17 เมองทสนใจจะเขำรบคดเลอกเปนเจำภำพกำรแขงขนฟตบอลโลกครงน

ไดแก เบเลง, เบโลโอรซอนต, บรำซเลย, กมปกรนด,กยำบำ, กรตบำ, โฟลเรยนอโปลส, ฟอรตำเลซำ, โกยำเนย

, มำเนำส, นำตำล, โปรตอำเลเกร, เรซฟ, โอลงดำ (สนำมจะเปนสนำมทใชรวมกน 2 เมอง), รโอบรงโก, รโอเด

จำเนโร, ซลวำดอร และเซำเปำล สวนมำเซโอไดถอนตวไปในเดอนมกรำคม พ.ศ. 2552

ตำมกฎของฟฟำ หำมมเมองทใชแขงขนเกน 1 สนำม และจ ำนวนของเมองเจำภำพตองอยระหวำง 8–10

เมอง โดยสมำพนธฟตบอลบรำซล (เซเบเอฟ )ไดยนค ำขอทจะใชเมองเจำภำพ 12 เมองในกำรจดกำรแขงขน

ฟตบอลโลกรอบสดทำยครงน ตอมำในวนท 26 ธนวำคม พ.ศ .2551 ฟฟำไดอนมตแผนกำรใชเมองเจำภำพท

มำกถง 12 เมอง

กอนหนำทจะมกำรคดเลอกตดสนเมองทจะเปนเจำภำพ มกำรสงสยกนวำ สนำมทจะไดจดกำรแขงขนนดชงชนะเลศคงเปนสนำมมำรำกำนงในเมองรโอเดจำเนโร ซงเคยเปนสนำมแขงขนนดชงชนะเลศฟตบอลโลก 1950 ระหวำงอรกวยกบบรำซลมำแลว แตเดมสมำพนธฟตบอลบรำซลตงใจจะจดกำรแขงขนนดเปดสนำมทสนำมโมรงบในเมองเซำเปำลซงเปนเมองทใหญทสดของบรำซล อยำงไรกตำม วนท 14 มถนำยน พ.ศ. 2553 สนำมโมรงบถกตดชอออกเนองจำกไมสำมำรถวำงเงนประกนกำรปรบปรงสนำมใหเปนไปตำมมำตรฐำนได ตอมำในปลำยเดอนสงหำคม พ.ศ. 2553 สมำคมฟตบอลบรำซลไดประกำศใหใชอำเรนำโกรงชงสจดกำรแขงขนในเซำเปำล

เมอง 12 เมองทจะเปนเจำภำพในกำรแขงขนฟตบอลโลก 2014 ไดรบกำรประกำศอยำงเปนทำงกำรในวนท 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 เมองเบเลง, กมปกรนด, โฟลเรยนอโปลส, โกยำเนย และรโอบรงโกถกตดออก เกนครงของเมองทผำนกำรคดเลอกจะตองปรบปรงสนำมหรอสรำงสนำมขนมำใหมเพอใชในกำรแขงขนครงน ในขณะทสนำมในกรงบรำซเลยจะถกทบและสรำงขนใหม สวนอกหำเมองกก ำลงปรบปรงสนำมของตนเอง

5 สนำมบอลโลก 2014 ทเปนมตรกบสงแวดลอมArena Amazonia - เมอง Manaus

Arena Pantanal - เมอง Cuiaba

Arena Pernambuco - เมอง Recife

Estadio Mineirao - เมอง Belo

HorizonteEstadio Nacional - เมอง Brasilia

12 เมอง และ 12 สนามกฬาส าหรบการแขงขน FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL

การแขงขนฟตบอลนานาชาตยคกอน

ในป ค.ศ. 1914 ฟฟำไดจ ำแนกกำรแขงขนฟตบอลในกฬำโอลมปกวำเปน "กำรแขงขนชงแชมปส ำหรบมอสมครเลน" และลงรบผดชอบในกำรจดกำรกำรแขงและนเปนกำรปทำงใหกบกำรแขงขนฟตบอลระหวำงทวปเปนครงแรก โดยในโอลมปกฤดรอน 1920 ทมทมแขงขนอยำงอยปตและทมจำกยโรปอก 13 ทม มผชนะคอทมเบลเยยม ตอมำทมอรกวย ชนะในกำรแขงขนฟตบอลในโอลมปกในอก 2 ครงถดไปคอในป ค.ศ. 1924 และ 1928 และในป ค.ศ. 1924 ถอเปนยคทฟฟำกำวสระดบมออำชพ

จำกควำมส ำเรจในกำรแขงขนฟตบอลในโอลมปก ฟฟำพรอมดวยประธำนทชอ ชล รเม ไดผลกดนอกครงโดยเรมมองหำหนทำงในกำรจดกำรแขงขนนอกเหนอกำรแขงขนโอลมปก ในวนท 28 พฤษภำคม ค.ศ. 1928 ทประชมฟฟำในอมสเตอรดมตดสนใจทจะจดกำรแขงขนดวยตวเองกบอรกวย ทเปนแชมเปยนโลกอยำงเปนทำงกำร 2 ครง และเพอเฉลมฉลอง 1 ศตวรรษแหงอสรภำพของอรกวยในป ค.ศ. 1930 ฟฟำไดประกำศวำอรกวยเปนประเทศเจำภำพในกำรแขงขนฟตบอลโลกครงแรก

2 นดแรกของกำรแขงขนฟตบอลโลกครงแรก จดขนในวนเดยวกนเมอวนท 13 กรกฎำคม ค.ศ. 1930 ผชนะคอทมฝรงเศส และทมสหรฐอเมรกำ ชนะเมกซโก 4–1 และเบลเยยม 3–0 ตำมล ำดบ โดยผท ำประตแรกในฟตบอลโลกมำจำกลกแซง โลรองต จำกฝรงเศสในนดตดสนทมชำตอรกวยชนะทมชำตอำรเจนตนำ 4–2 ตอหนำผชม 93,000 คนทเมองมอนเตวเดโอ ทมอรกวยจงเปนชำตแรกทชนะกำรแขงขนฟตบอลโลก

การแขงขนฟตบอลโลกกอนสงครามโลกครงทสอง

หลงจำกทเกดกำรแขงขนฟตบอลโลกขนแลว ในกฬำโอลมปกฤดรอน 1932 ทจดขนทเมองลอสแอนเจลส กไมไดรวมกำรแขงขนฟตบอลเขำไปดวย เนองจำกควำมไมไดรบควำมนยมในกฬำฟตบอลในสหรฐอเมรกำ ในขณะทอเมรกนฟตบอลไดรบควำมนยมมำกขน ทำงฟฟำและคณะกรรมกำรโอลมปกสำกล ทมควำมคดเหนตำงกนในเรองผเลนในฐำนะมอสมครเลน ดงนนจงไมมกำรแขงขนฟตบอลในเกมน แตตอมำฟตบอลไดกลบมำในกฬำโอลมปกใน โอลมปกฤดรอน 1936 แตถกลดควำมส ำคญลง เพรำะควำมมชอเสยงของฟตบอลโลก

ประเดนในกำรจดกำรแขงขนในชวงแรกของฟตบอลโลกทเปนควำมยำกล ำบำกในกำรเดนทำงขำมทวปและสงครำมนน มทมจำกอเมรกำใตบำงทมยนดทจะเดนทำงไปยโรปในกำรแขงขนในป 1934 และ 1938 โดยทมบรำซลเปนทมเดยวในอเมรกำใตทเขำแขงขนทง 2 ครงน สวนกำรแขงขนฟตบอลโลก 1942 และ 1946 ไดมกำรยกเลกไปเนองจำกสงครำมโลกครงทสองและพกจำกผลกระทบของสงครำมโลก

การแขงขนฟตบอลโลกหลงสงครามโลกครงทสองศกฟตบอลโลก กลบมำจดขนอกครงหนงหลงจำกทตองหยดพกยำวถง 12 ป เพรำะภยพบตจำกมหำสงครำมโลก ครงท 2 และเปนบรำซล ทเสนอตวมำรบหนำเสอเปนเจำภำพไดอยำงเหมำะเจำะทสด เนองจำก บรรดำชำตตำงๆ ในยโรป ซงพอจะมควำมสำมำรถจดงำนระดบนได ตำงกบอบช ำจำกพษภยของสงครำมแทบทงสนในทสด บรำซล กไดรบเลอกใหเปนเจำภำพไปตำมควำมคำดหมำย แตกลบมปญหำเกยวกบระบบกำรแขงขนจนได ตองเดอดรอนถง จลส รเมต ผใหก ำเนดมหกรรมกฬำทยงใหญชนดน ตองยนมอเขำมำไกลเกลยเอง กอนทในทสดจะตกลงกนไดวำ 16 ทมสดทำย จะแบงเปน 4 กลม โดยมตวยนเอำไว 1 ทมในแตละกลม สวน อกสำมทมทเหลอ ใชวธจบสลำก

เหตกำรณในรอบชงชนะเลศครงน ไมเกนเลยไปนกหำกจะพดวำ ทมแซมบำตกอยในสภำพเสยขวญ หลงจำกทโดนลกยงนเขำไป ท ำใหเพลงแขงแซมบำอนนำเกรงขำมเรมออนลำลงนอยๆ และในทสดสนำมมำรำคำนำ กเงยบสนทรำวกบปำชำรอยป เพรำะเมอเหลอเวลำอก 11 นำทจะหมดเวลำกำรแขงขน อรกวยก ำลงบกหนก ฮลโอ เปเรซ จบบอลไดแลวปำดไปให อลซเดส จกเจย กองหนำตวกลนตะบนสดชวตสงลกหนงเขำไปตงตำขำยเหตกำรณในวนำทนน คอควำมมหศจรรยอนเหลอเชอทแมแตนกเตะอรกวยเองยงไมนกฝนวำ จะสำมำรถบกมำโคนทมบรำซลไดถงถน พรอมกบควำแชมปโลกสมยท 2 ไปครองไดอยำงยงใหญสมศกดศร ทำมกลำงควำมตกตะลงและหยำดน ำตำของชำวบรำซลทงประเทศ

การแขงขนอนของฟฟา

ในกำรแขงขนของฟตบอลส ำหรบผหญง คอ ฟตบอลโลกหญง จดขนครงแรกเมอป ค.ศ. 1991 ทประเทศจนฟตบอลโลกหญงจะมกำรแขงขนทเลกกวำฟตบอลของผชำย แตก ำลงเตบโตอยเรอย ๆ มทมเขำรวมแขงขนในป ค.ศ. 2007 อย 120 ทม มำกกวำ 2 เทำของในป ค.ศ. 1991

คอนเฟเดอเรชนสคพ เปนกำรแขงขนทจดขนกอน 1 ปทจะมกำรแขงขนฟตบอลโลก ในประเทศเจำภำพทจะแขงขน เหมอนเปนกำรอนเครองฟตบอลโลกทจะมำถง เปนกำรแขงขนระหวำงผชนะเลศจำกแตละภมภำคทวโลก )เอเชยนคพแอฟรกนคพโกลดคพโคปำอเมรกำเนชนสคพ และ ฟตบอลยโร) พรอมทงทมทชนะฟตบอลโลกครงลำสดและทมเจำภำพ

ฟฟำจะจดกำรแขงขนฟตบอลเยำวชนระดบนำนำชำต )ฟตบอลโลกเยำวชนอำยไมเกน 20 ป,ฟตบอลโลกเยำวชนอำยไมเกน 17 ป,ฟตบอลโลกหญงอำยไมเกน 20 ป,ฟตบอลโลกหญงอำยไมเกน 17 ป, กำรแขงขนฟตบอลระหวำงสโมสร )ฟฟำคลบเวลดคพ), และกำรแขงขนฟตบอลอนเชน ฟตซอล )ฟตซอลชงแชมปโลก) และฟตบอลชำยหำด )ฟตบอลชำยหำดชงแชมปโลก)

ถวยรำงวลในปจจบน สมำชกทกคน )ทงผเลนและโคช) ของทมใน 3 อนดบแรกจะไดรบเหรยญตรำรปถวยฟตบอลโลก ผชนะไดเหรยญทอง รองชนะเลศไดเหรยญเงน และท 3 ไดเหรยญทองแดง นอกจำกนนในป ค.ศ. 2002 มกำรมอบเหรยญท 4 ใหประเทศเจำภำพคอเกำหลใต กอนหนำกำรแขงขนป ค.ศ. 1978 จะมอบเหรยญใหกบ ผเลนเพยง 11 คน ในนดสดทำยของกำรแขงขนรวมถงนดกำรแขงขนชงท 3 ในเดอนพฤศจกำยน ค.ศ. 2007 ฟฟำประกำศวำสมำชกทกคนของทมผชนะในกำรแขงขนฟตบอลโลกระหวำงป ค.ศ. 1930 และ 1974 จะไดรบรำงวลยอนหลงเปนเหรยญตรำ

รปแบบการแขงขนรอบคดเลอก

กระบวนกำรคดเลอก จะเรมในเกอบ 3 ปกอนทจะแขงรอบสดทำยและจะสนสดในชวง 2 ปกอนกำรแขงขน รปของกำรแขงขนรอบคดเลอกจะแตกตำงกนไปขนอยกบสมำพนธ โดยปกตแลว ท 1 หรอ 2 อนดบแรกทชนะเพลยออฟระหวำงทวป ตวอยำงเชน ผชนะของเขตโอเชยเนยและท 5 ของทมในโซนเอเชย จะแขงรอบเพลยออฟในฟตบอลโลก 2010 และจำกฟตบอลโลก 1938 เปนตนมำ ประเทศเจำภำพจะเขำสรอบสดทำยโดยทนท และทมแชมปจะเขำรอบสดทำยเพอปองกนต ำแหนงในระหวำงป 1938 และ 2002 แตในป 2006 ไดงดไป ทมบรำซลทชนะในกำรแขงขนฟตบอลโลก 2002 เปนทมแรกทแขงขนรอบคดเลอกเพอปองกนต ำแหนง

รอบสดทายกำรแขงขนรอบสดทำยปจจบน มทมเขำแขงขน 32 ชำต ทจะแขงขนนำนรวม 1 เดอน ในประเทศเจำภำพกำรแขงขน โดยแบงเปน 2 รอบคอ รอบแรก )แบงกลม) และรอบแพคดออกในรอบแบงกลม จะแบงออกเปน 8 กลม แตละกลมม 4 ทม โดยม 8 ทม )รวมถงประเทศเจำภำพดวย) ทจะถกเลอกออกมำจำกอนดบโลกฟฟำ และ/หรอ ผลกำรแขงขนฟตบอลโลกครงทผำนมำ ทง 8 ทมจะถกแยกออกไปในแตละกลมสวนทมทเหลอจะใสลงโถ โดยมำกเปนแบงจำกเขตทำงภมศำสตร แตละทมในโถจะจบสลำกกลมทอย และตงแตในป ค.ศ. 1998 มขอบงคบวำในแตละกลมจะไมมทมจำกยโรปมำกกวำ 2 ทม และมำกกวำ 1 ทม จำกสมำพนธฟตบอลของแตละทวปอน

เจาภาพ

กำรคดเลอกประเทศเจำภำพจะผำนกำรลงคะแนนจำกคณะผบรหำรระดบสงของฟฟำ โดยกำรท ำบตรลงคะแนนทรดกม สมำคมฟตบอลแหงชำตของแตละประเทศทตองกำรเสนอตนเปนเจำภำพ จะไดรบหนงสอ "ขอตกลงกำรเปนประเทศเจำภำพ" จำกฟฟำ ทอธบำยถงขนตอนและสงทตองกำรและคำดหวงจำกกำรประมล สมำคมทประมลกไดรบแบบฟอรม เรองกำรยอมรบเงอนไขตำง ๆ ในกำรยนยนอยำงเปนทำงกำรในกำรเปนผเสนอตวเปนประเทศเจำภำพ หลงจำกนนฟฟำจะแตงตงคณะผตรวจสอบเดนทำงไปประเทศทเสนอตว เพอตรวจสอบสงทตองกำรตำง ๆ ในกำรจดกำรแขงขนและรำยงำนทประเทศนนอ ำนวยกำรสรำง โดยกำรตดสนใจคดเลอกวำประเทศใดเปนประเทศเจำภำพนน โดยมำกจะตดสนใจลวงหนำ 6-7 ปกอนปทจด อยำงไรกตำม มบำงครงทมกำรประกำศประเทศเจำภำพหลำยเจำภำพในเวลำเดยวกน เชนในกรณ ฟตบอลโลก 2018 และ 2022

ผลการแขงขนของเจาภาพผชนะในกำรแขงขนฟตบอลโลก 6 ทม จำก 8 ทมทไดรบต ำแหนงชนะเลศในกำรเปนเจำภำพ ยกเวนทมบรำซล ทแพในนดชงชนะเลศในนดทบำนเกดในป ค.ศ. 1950 และสเปน ทไดท 2 ในบำนเกดในป ค.ศ. 1982 สวนองกฤษ )ค.ศ. 1966) และฝรงเศส )ค.ศ. 1998) ไดรบต ำแหนงชนะเลศเพยงครงเดยวในครงทประเทศของตนเปนประเทศเจำภำพ ในขณะทอรกวย )ค.ศ. 1930), อตำล )ค.ศ. 1934) และอำรเจนตนำ )ค.ศ. 1978) ชนะครงแรกในกำรเปนประเทศเจำภำพ แตในปถดมำกไดรบต ำแหนงชนะเลศอก ขณะทเยอรมน )ค.ศ. 1974) ชนะเลศครงท 2 ในครงทเปนประเทศเจำภำพสวนชำตอนทประสบควำมส ำเรจในครงทเปนประเทศเจำภำพ เชน สวเดน )ท 2 ในป ค.ศ. 1958),ชล )ท 3 ในป ค.ศ. 1962),เกำหลใต )ท 4 ในป ค.ศ. 2002) และเมกซโก )รอบ 8 ทมสดทำยทงในป 1970 และ 1986) ทกทมทเปนเจำภำพ มผลลพธทดทสดในกำรแขงขน เวนแต แอฟรกำใต )ค.ศ. 2010) ทเปนประเทศเจำภำพประเทศเดยวทตกรอบตงแตรอบแรก

การจดการและสอครอบคลมฟตบอลโลกเผยแพรภำพทำงโทรทศนครงแรกใน ค.ศ. 1954 และปจจบนถอเปนรำยกำรโทรทศนงำนแขงขนกฬำทมผชมมำกทสดในโลก มำกกวำงำนแขงขนโอลมปกเสยอก โดยมผชมรวมในทกนดกำรแขงขนของฟตบอลโลก 2006 มรำว 26.29 พนลำนคนมผชม 715.1 ลำนคนเฉพำะในนดตดสน )1 ใน 9 ของประชำกรโลก) สวนในรอบคดเลอกในรอบแบงกลม มผชม 300 ลำนคนกำรแขงขนฟตบอลโลกในแตละครงตงแตป ค.ศ. 1966 เปนตนมำจะมสงน ำโชค )มำสคอต) หรอโลโกประจ ำของกำรแขงขน ซงสงน ำโชคตวแรกของฟตบอลโลกคอ วลล ส ำหรบกำรแขงขนฟตบอลโลก 1966 สวนในกำรแขงขนฟตบอลครงลำสด )2010) มกำรออกแบบลกฟตบอล เปนพเศษส ำหรบกำรแขงขน

รางวลฟตบอลโลกเมอจบกำรแขงขนฟตบอลโลกรอบสดทำยในแตละป จะมกำรจดรำงวลใหกบทมและผเลนในดำนตำง ๆ ในปจจบนม 6 รำงวล•รำงวลบอลทองค ำ ส ำหรบผเลนยอดเยยม พจำรณำจำกกำรลงคะแนนของสมำชกสอมวลชน (เรมมกำรมอบครงแรกในป ค.ศ .1982 ) และรำงวลบอลเงนและบอลทองแดง ใหกบผเลนยอดเยยมอนดบ 2 และ 3 ตำมล ำดบ•รำงวลรองเทำทองค ำ ส ำหรบผท ำประตสงสดในฟตบอลโลกรอบสดทำยในแตละป (เรมมกำรมอบรำงวลครงแรกในป ค.ศ .1982 แตกมผลยอนหลงในทกกำรแขงขนตงแตป ค.ศ .1930 ) สวนรำงวลรองเทำเงน และรองเทำทองแดง มอบใหกบผท ำประตในฟตบอลโลกรอบสดทำยอนดบ 2 และอนดบ 3ตำมล ำดบ•รำงวลถงมอทองค ำ (แตเดมใชชอรำงวลยำชน) มอบใหกบผรกษำประตยอดเยยม ตดสนโดยกลมศกษำดำนเทคนคฟฟำ (เรมมกำรมอบครงแรกในป ค.ศ .1994) •รำงวลดำวรงยอดเยยม ส ำหรบดำวรงยอดเยยม ทอำยไมเกน 21 ป นบจำกปเกด ตดสนโดยกลมศกษำดำนเทคนคฟฟำ (เรมมกำรมอบครงแรกในป ค.ศ .2006) •รำงวลทมทเลนขำวสะอำด ส ำหรบทมเลนทมสถตกำรเลนขำวสะอำดทสด นบจำกระบบกำรใหคะแนนและเกณฑของคณะกรรมกำรกำรเลนอยำงขำวสะอำดของฟฟำ (FIFA Fair Play Committee) (เรมมกำรมอบครงแรกในป ค.ศ .1978 ) •รำงวลทมทนำสนใจ หรอทมทเลนไดสนกทสด ส ำหรบทมทใหควำมบนเทงกบผชมมำกทสดในกำรแขงขนฟตบอลโลก ตดสนจำกแบบส ำรวจจำกผชม (เรมมกำรมอบครงแรกในป ค.ศ .1994 ) ทมรวมดำรำ เปนทมทรวบรวมรำยชอนกฟตบอลยอดเยยม 23 คนจำกนกฟตบอลทงหมด ของกำรแขงขนแตละครงตงแตป ค.ศ. 1998

ฟตบอลโลกกบสถตนำรสถต ประเทศ ป ค.ศ.

ชนะมากนดทสด 7 นด 2002ท าประตไดมากทสด 27 ประต 1954เสยประตนอยทสด 0 ประต 2006เสยประตมากทสด 16 ประต 1954

ไมเสยประตนานทสด 517 นาท 1990แชมปโลกทท าประตไดมากทสด 25 ประต 1954แชมปโลกทท าประตไดนอยทสด 11 ประต 1938, 1966,

1994แชมปโลกทเสยประตนอยทสด 2 ประต 1996, 2006

ไมเสยประตนานทสด 14 ประต 1954

สถต ประเทศ ป ค.ศ.รวมแขงขนฟตบอลโลกมากสมยทสด

และ

Antonio Carbajal

Lothar MatthAus

5 สมย 1950 - 1966

1982 - 1998ครองแชมปฟตบอลโลกมากทสด PELE 3 สมย 1958, 1962 และ

1970ลงเตะนดชงชนะเลศมากครงทสด CAFU 3 นด 1994 - 2002นกเตะอายนอยทสดทลงเตะฟตบอลโลก

NORMAN WHITESIDE 17 ป 41 วน 1982

นกเตะอายมากทสดทลงเตะฟตบอลโลก

ROGER MILLA 42 ป 39 วน 1994

เปนกปตนทมมากนดทสด DIEGO MARADONA 16 นด 1986 - 1994ท าประตรวมมากทสดในการแขงขนฟตบอลโลกทกสมย

RONALDO 15 ประต 1998 - 2006

เปนกปตนทมมากนดทสด JUST FONTAINE 13 ประต 1958

แหลงอำงองwww.2010.7.msport.com/yu/th/history

Th.wikipedia

www.Worldcupfigures.com

www.Fhm.in.h

www.Football.kapook.com

www.krobkruakao.com

www.news.springnewstv.tv