FIARE BANCA ETICA - fiaregz.files.wordpress.com · Tabares (Fiare Sur) e Javier Vitoria (Fundación...

of 64 /64
FIARE BANCA ETICA O noso interese cambia o mundo

Embed Size (px)

Transcript of FIARE BANCA ETICA - fiaregz.files.wordpress.com · Tabares (Fiare Sur) e Javier Vitoria (Fundación...

 • FIARE BANCA ETICAO noso interese cambia o mundo

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.1. Realidade social, econmica, poltica, no mundo

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.1. Realidade social, econmica, poltica, no mundo

 • 1.2. Os que realmente gobernan o mundo...

  1. UN REPASO REALIDADE

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.3. Que est acontecendo no Estado espaol?

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.3. Que est acontecendo no Estado espaol?

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.3. Que est acontecendo no Estado espaol?

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.4. No Estado espaol, que fai o goberno?

 • 1. UN REPASO REALIDADE1.5. Quen se beneficia realmente?

 • 2. ACTITUDES FRENTE (S) CRISE(S)

  Ningun pode quedar indiferente ante a situacin actual. Hai que actuar e pdese facer de xeitos ben distintos:a) Catastrofistas (fuga cara ao fondo, cambios dentro da mesma estrutura).b) Conservadores (fuga cara ao pasado, vellas solucins para novos problemas).c) Utopistas (fuga cara ao futuro, perigo do non facer). Non o mesmo que Utpicos.d) Escapistas (fuga cara ao interior).e) Responsables (resposta e compromiso aqu e agora esixindo responsabilidades).f) Outras...

  Actitudes frente a la crisis actual, Leonardo Boff(08/01/2013)

  http://leonardoboff.wordpress.com/2013/01/08/actitudes-frente-a-la-crisis-actual/

 • 2. ACTITUDES FRENTE (S) CRISE(S)

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.1. Diferentes propostas.

  http://www.economiasolidaria.org/bibliografia/mujeres_economia_solidaria_y_consumo_responsable

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.1. Diferentes propostas.

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.1. Diferentes propostas.

  E moitas mis...

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.1. Economa Social e Solidaria.

 • O mbito da Economa Solidaria (ES) recolle moitos tipos de proxectos de alternativas ao sistema econmico actual que establecen circutos de intermediacin aforro-crdito:

  Cooperativas de economa social e solidaria. Bancos de tempo. Experiencias de troco. Moedas complementarias. Mercado Social. Circutos de proximidade. Entidades parabancarias...

  3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.1. Economa Social e Solidaria.

  http://www.economiasolidaria.org/

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.1. Economa Social e Solidaria.

  Existe unha TRIPLE implicacin entre a banca tica e a Economa Solidaria (ES):

  Ferramenta financeira ao servizo da ES. Ferramenta financeira baseada nos principios da

  ES (igualdade, emprego, medio ambiente, cooperacin, sen carcter lucrativo, compromiso coa contorna).

  Ferramenta financeira construda sobre a base das redes de ES.

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.2. Que a banca tica?

  Ante a realidade xorden preguntaspreguntas como as seguintes: CobreCobre o sistema bancario actual as nosas demandas como persoas aforradoras, consumidoras e investidoras? AtopanAtopan as organizacins sociais e os seus usuarios/as resposta nas entidades financeiras tradicionais? Onde e desde que criteriosOnde e desde que criterios invisten os nosos cartos as institucins financeiras? Responden as entidades financeirasResponden as entidades financeiras s demandas das nosas sociedades e especialmente s que proveen dos sectores mis desfavorecidos? Existe un modeloExiste un modelo alternativoalternativo de banca que site esas demandas no centro da sa misin, visin e valores?

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.2. Que a banca tica?

  Fronte banca convencional a banca tica un tipo de entidade financeira que combina beneficios sociais e medioambientais coa rendibilidade econmica.

  Distnguese: pola natureza social dos proxectos que financia, polo filtro tico das empresas nas que inviste, e pola transparencia das sas accins.

 • 3. RESPOSTAS ALTERNATIVAS3.2. Propostas no mundo da economa.

  3.2.2. Que a banca tica?

  En resumo, a Banca tica apoia:

  Proxectos de intermediacin financeira que ofrecen Proxectos de intermediacin financeira que ofrecen os servizos bancarios os servizos bancarios habituaishabituais a persoas e organizacins que queren atender s a persoas e organizacins que queren atender s

  consecuencias sociais da actividade de crdito que se leva a cabo co seu consecuencias sociais da actividade de crdito que se leva a cabo co seu dieiro, e que reclaman que dieiro, e que reclaman que dita actividadedita actividade se oriente exclusivamente a se oriente exclusivamente a

  aqueles proxectos que contriban aqueles proxectos que contriban rexeneracinrexeneracin das nosas sociedades. das nosas sociedades.

  Os proxectos de banca tica son propostas de Os proxectos de banca tica son propostas de reocupacin da esfera reocupacin da esfera pblicapblica por parte de persoas e organizacins que reclaman o seu dereito por parte de persoas e organizacins que reclaman o seu dereito

  (e recoecen o seu deber) de artellar sistemas de intermediacin (e recoecen o seu deber) de artellar sistemas de intermediacin coherentes cunha coherentes cunha lxica alternativa propia do neoliberalismolxica alternativa propia do neoliberalismo, e estn , e estn

  vinculadas con outras propostas da vinculadas con outras propostas da Economa SolidariaEconoma Solidaria buscando a buscando a transformacintransformacin desde a perspectiva da xustiza. desde a perspectiva da xustiza.

 • 4. O CAMBIO EST NAS TAS/NOSAS MANS!

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.1. A actividade econmica non neutral.

  Non se desenvolve mediante mecanismos automticos, involuntarios ou inintencionais. Toda decisin econmica , en ltimo termo, unha decisin tica, asumida desde un marco determinado de conviccins con consecuencias que favorecen a uns/unhas e prexudican a outros/as.

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.1. A actividade

  econmica non neutral:banca e armamento

  http://www.bancaarmada.org/http://www.bancaarmada.org/

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.2. O que era un banco...

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.3. O que un banco na actualidade...

  Xestoras de fondos- Seguros Grupo industrial Inmobiliaria

  Capital (accins)

  Dbeda (bonos)

  Aforro clsico:Lquido (libretas, contas)

  DepsitosFondos de inversine pensins

  Intermediacin financeira

  Servizos(comisins)

  DepsitosDomiciliacins/remesasTarxetasCompra directa en bolsaXestin de carteirasComercializacin de produtos bancarios de terceirosAvais e garantasXestin de cobros

  Prstamos e lias de crdito

  Carteira industrial e inmobiliaria

  Carteira de negociacin

  - Accins- Derivados- Divisas- Materias primas- Metais preciosos- Bonos

  BANCO

  SOCIEDADES DO GRUPO

  Mercados

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.4. Cuestionamiento tico da banca.

  1) Destino do dieiro (especulacin, parasos fiscais...).2) Exclusin bancaria.3) Falta de transparencia.4) Distancia respecto do tecido social.5) Mal goberno (conflitos de intereses...).6) Orixe escura do capital (branqueo...).

  Desta complexidade do sistema financeiro deriva unha serie de puntos crticos que o cuestionan integramente:

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.5. Consecuencias.

  1) Mercados financeiros con vida propia, desvencellados da economa real.2) Prdida de independencia regulatoria dos gobernos e insuficiente vixilancia dos mercados (dbeda privada reconvertida en pblica...).3) Prdida de soberana monetaria.4) Capacidade para provocar crises...5) ...

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.6. Conclusins.

  Informarse, formarse, loitar, ser crticos coa banca convencional e actuar en consecuencia.

  http://www.ecologistasenaccion.org/article27064.htmlhttp://www.ecologistasenaccion.org/article27064.html

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.6. Conclusins.

  Optar pola Economa Social e Solidaria e pola Banca tica.

  E moitas mis... Atrvete a coecelas!

  http://opeto.org/http://www.coop57.coop/galicia/http://comunidadescaf.blogspot.com.es/http://www.oikocredit.org/es/iniciohttp://www.economiasolidaria.org/http://www.abamerida.org/http://www.bancaeticabadajoz.es/portal/index.phphttp://bancasininteres.blogspot.com.es/http://www.microfides.com/http://www.fiarebancaetica.coop/

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.6. Conclusins.

  Optar pola Economa Social e Solidaria e pola Banca tica.

  http://www.coop57.coop/galicia/

 • 5. POR QUE UNHA BANCA TICA?5.6. Conclusins.

  Optar pola Economa Social e Solidaria e pola Banca tica.

  http://opeto.org/

 • 6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)6.1. Principios.

  O PROXECTO FIARE (agora Fiare Banca Etica) nace como unha iniciativa de banca tica cun dobre obxectivo:

  - Financiar actividades econmicas que tean un impacto social positivo.

  - Ofrecer persoa aforradora e investidora responsable a posibilidade de apoiar este tipo de actividades, canalizando os seus desexos de decidir conscientemente sobre o uso do seu dieiro.

 • 6.1. Principios.

  1) Identidade: constituda por redes cidads.2) Ao servizo da xustiza. Supn a rexeneracin da sociedade: pr os recursos ao alcance dos empobrecidos fomentando empresas e proxectos de cooperacin-comercio xusto, de loita contra a exclusin e de insercin social, de difusin de valores socioeducativos e transformadores, de sustentabilidade medioambiental.3) Non lucratividade e interese comn.4) Insuficiencia. Hai que fomentar redes solidarias de producin-distribucin-consumo que impliquen unha accin colectiva a contracorrente: - Circutos aforro-crdito militantes. - Construdas sobre redes de persoas e organizacins. - Con lxica non capitalista.

  - Prximas s realidades de exclusin.- E con sistemas de Banca tica.

  5) Accin significativa. Transformar a intermediacin financeira e xerar unha proposta realmente elexible.6) Aforro responsable, participacin e transparencia.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.1. Principios.

  Estes principios concrtanse nunha prctica operativa que contempla:

  Unha informacin detallada do destino do dieiro das persoas aforradoras e dos custos implicados nas operacins bancarias. Unha estrutura de prezos e condicins deseada no dilogo cos destinatarios da actividade financeira e guiada pola sinxeleza, a transparencia, a flexibilidade e a sustentabilidade econmica e social. O traballo nos diferentes territorios baseado no respecto e a colaboracin coas redes locais existentes.

  A seleccin como provedores preferentes de suministros e servizos a empresas de insercin. Unha estrutura organizativa que promove a participacin efectiva das persoas e entidades socias e a estabilidade do proxecto. O establecemento de ratios salariais na escala de 1 a 3 na plantilla profesional de Fiare, e acordes en cuanta aos niveis salariais das entidades que promoven o proxecto FIARE.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.2. Organizacin (en proceso de gran cambio).

  Actualmente FIARE estrutrase cos seguintes rganos: XUNTA ESTATAL/FRUM DE REA: o principal rgano de goberno de Fiare Banca Etica, onde estn representadas as distintas circunscricins cos seus GITs e as socias transversais do proxecto (COOP57). Elaboran as directrices a nivel global. un espazo de deliberacin e toma de decisins onde as persoas representantes expoen a situacin do proxecto en cada territorio para avanzar conxuntamente. OPERATIVA BANCARIA: a oficina e o conxunto de persoas traballadoras que desenvolven a ferramenta bancaria do proxecto e traballan na lia acordada asembleariamente. COMIT DE TICA: Ten como obxectivo asesorar aos rganos de goberno de FIARE e s sas estruturas en cuestins de carcter tico. Tamn debe velar pola coherencia e integridade dos seus piares no desenvolvemento do proxecto. A nivel territorial, as COMISINS DE AVALIACIN TICO-SOCIAL son as encargadas de facer os informes de idoneidade tico-social das solicitudes de financiamento. Estn formadas por persoas que coecen o tecido asociativo e as circunstancias nas que se concretan eses retos ticos aos que Fiare quere respotar mediante o crdito. Circunscricins, antes asociacins territoriais, cos seus GITs: Son os rganos vinculados ao territorio creados para construr e tecer o proxecto o mis preto posible das persoas e colectivos que lle dan pulos. Promoven a creacin do proxecto FIARE como banco tico, cidadn e cooperativo e velan pola identidade do proxecto en cada territorio. Encrganse da sensibilizacin e difusin do proxecto a nivel local, a travs dos GRUPOS LOCAIS e participan nas redes sociais do territorio. Coordnanse en tres zonas: Norte, Centro-Sur, Mediterrnea.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.2. Organizacin: Comit de avaliacin tico-social e os GITs.

  Na II Asemblea de persoas socias de Fiare que tivo lugar o 16 de marzo de 2013 procedemos eleccin do novo Comit de tica: Alfonso Mascuana (Fiare Galiza), Javier Martn (Fiare Castilla y Len), Txema Amigot (Fiare Navarra), Isabel Allende (Fiare Zona Centro), Cristina de la Cruz (Responsable da Coordinacin, Fundacin Fiare), Carlos Ballesteros (Fiare Zona Centro), Josep Maria Gasch (Fiare Catalunya), Esteban Tabares (Fiare Sur) e Javier Vitoria (Fundacin Fiare).

  Nesta II Asemblea quedou de manifesto a importancia vital que teen os GITs (Grupos de Implantacin Territorial) no momento actual que estamos a vivir en Fiare-BpE.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.2. Organizacin territorial (proceso en evolucin e cambio).6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.2. Organizacin actual: GITs (Grupos de Implantacin Territorial).

  22 circunscricins cos seus GITs

  6.Manresa8.Aragn

  9. Asturias

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.2. Organizacin: Oficina.

  8 persoas contratadas8 persoas contratadas que contan que contan co apoio de 2 mis de Banca Popolare Eticaco apoio de 2 mis de Banca Popolare Etica

  Bilbao Bilbao (sede central de Fiare Banca Etica)(sede central de Fiare Banca Etica)

  BarcelonaBarcelona

  Madrid

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)es

  t rut u

  ra o

  pe r

  ativ

  a

 • 6.3. Estrutura participativa.

  NIVEL ESTRUTURA COMPOSICIN/DINMICA

  CIRCUNSCRICIN Asemblea Anual. Elixe cada tres anos o GIT. 21 en toda a rea.

  Grupo de Implantacin

  Territorial GIT e/ou GRUPO

  LOCAL

  5-12 persoas. Reunins quincenais. Elixen a un/unha coordinador/a

  ZONA 3 en toda a rea. Vinculadas a cada Oficina. Norte Bilbao (8 GITs). Mediterrnea Barcelona (6 GITs). Centro-Sur Madrid (7 GITs).

  COORDINACIN DE ZONA

  Composicin: Coordinadores de GITs. Responsable Persoas Socias. Responsable Oficina. Conselleiro de rea. Reunins Trimestrais. Elixen ao/ Referente de Zona.

  REA Todo o Estado. Asemblea Anual.

  FRUM DE REA

  Composicin: Referentes de Zona (3). Responsables Persoas Socias. Director/a Xeral. Conselleiro de rea. Reunins Trimestrais.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.3. Estrutura participativa.

  Asemblea XeralCircunscricin Local

  Circunscricin Local Asemblea

  Xeral

  Conselleiro da rea

  Consello Administracin

  Referente dos/as socios/as na Zona

  (3 para a rea Fiare)

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.3. Estrutura participativa: O grupo local.1. Realiza iniciativas que facilitan a participacin das persoas socias, reforzando o vnculo entre as

  persoas socias e a banca contribundo ao crecemento da base social.2. Pon a disposicin instrumentos e realiza actividades de informacin-formacin sobre finanzas ticas.3. Entra en relacin coas redes e a sociedade civil local como referente e interlocutor local privilexiado do

  sistema de Fiare-BpE no relacionado coa dimensin sociocultural.4. Desenvolve, a nivel cultural, colaboracins significativas coas realidades locais que demostren

  compartir os valores das finanzas ticas.5. D a sa opinin sobre as demandas de adhesin de novas persoas socias.6. Contribe valoracin socioambiental dos proxectos.7. Difunde as informacins sobre a actividade sociocultural da Fiare-BpE.8. Coordina as actividades coa filial e/ou cos/coas banqueiros/as ambulantes que operan no territorio.9. Propn, dentro do regulamento electoral, os/as candidatos/as aos rganos sociais da Fiare-BpE e

  contribe a que sexan coecidos/as.10. Colabora e participa, dentro das disposicins legais e da normativa bancaria, aos proxectos de

  desenvolvemento da Fiare-BpE e as finanzas ticas. 11. Facilita instrumentos e pon en marcha iniciativas para ler, comprender e representar as esixencias

  culturais de todas as persoas socias implicadas, sexa desde un punto de vista cuantitativo ou cualitativo.

  12. Leva a cabo unha accin sociopoltica e sociocultural no territorio.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.4. Base social.

  30.06.14

  4.794.490

  569 organizacins 29 concellos (02.10.14) 4.612 persoas

  2009: Primeiras asembleas en cada territorial. Desde xaneiro-febreiro 2013 hai 22 circunscricins.

  Fiare GalizaFiare Galiza::143.012 de c.s. e 30.398,97 de f.p.143.012 de c.s. e 30.398,97 de f.p. (12.06.14)(12.06.14)

  39 organizacins, unha deputacin e un concello39 organizacins, unha deputacin e un concello e 379 persoase 379 persoas (21.10.14)(21.10.14)

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)ca

  pita l

  soc i

  al

  http://fiaregz.wordpress.com/2013/01/27/o-apoio-dos-concellos-na-construcion-da-banca-etica/http://fiaregz.wordpress.com/about/http://fiaregz.wordpress.com/socios-y-socias/

 • 6.4. Base social.

  A importancia do Capital social

  O que o Fondo Perdido significa

  Permite artellar todo o que Fiare-BpE e dlle consistencia idea convertendo un proxecto en realidade.

  As aportacins a fondo perdido adcanse a cubrir os gastos de funcionamento da actual estrutura (salarios, alugueres, materiais...). Tamn necesario para devolver a dbeda histrica (adianto que fixeron no seu da varias persoas socias de Fiare Euskadi e da Fundacin Fiare para permitir que o proxecto puidera arrancar) asumida cando se constituu Fiare estatal.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. Evolucin histrica.

  2003 fiarefundacin

  2003-2010proceso aberto

  asociacinsterritoriais

  2009-2012 proceso aberto

  actividadefinanceira(axente BpE)

  +compromisos

  entre territoriais

  desenvolvemento territorial

  +capital social

  2012-20142012-2014en procesoen proceso

  Fiare Banca Etica(Integracin Fiare-BpE)

  2009xa realizado

  fiare sl

  GITsGITsFundacin FiareFundacin Fiare

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)es

  t rut u

  ra x

  ur dic

  a

 • 6.5. Banca Popolare Etica (BpE). Proceso de integracin Fiare-BpE.

  Durante varios anos Fiare foi AXENTE da BANCA POPOLARE ETICA. Na actualidade estamos no proceso de integracin con esta. En decembro de 2013 o Banco de Italia deu luz verde integracin.

  Banca Popolare Etica (BpE) unBanca Popolare Etica (BpE) un referente europeoreferente europeo de banca tica.de banca tica. Creada en decembro de 1994 hoxe Creada en decembro de 1994 hoxe o banco por excelencia doo banco por excelencia doTerceiro Sector italiano.Terceiro Sector italiano.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

  http://www.bancaetica.it/Default.ep3http://www.bancaetica.it/Default.ep3

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  O 8 de marzo de 2014, Banca Popolare Etica cumpriu 15 anos cun gran impacto social: 1.800 millns de euros ao servizo de 23.800 proxectos de familias e de empresas da economa social e solidaria.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

  http://www.bancaetica.it/blog/limpatto-sociale-15-anni-banca-eticahttp://fiaregz.wordpress.com/2014/03/07/banca-popolare-etica-xa-ten-15-anos/

 • 6.5. BpE. Proceso de

  integracin Fiare-BpE.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  BpE conta con: 4 reas. 17 oficinas: Padova, Milano, Brescia, Roma, Vicenza, Treviso, Firenze, Bologna, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Genova, Perugia, Ancona, Trieste. En 2013, tamn en Brgamo. 21 banqueiros/as ambulantes. 202 traballadores/as e colaboradores/as. 69 circuscricins locais de socias activas no territorio (cos seus GITs).

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  A 31 de xullo de 2014, os datos da base social de BpE son un total de 36.284 socias:

  persoas fsicas: 30.517, persoas xurdicas: 5.767 (entre elas 9 rexins, 40 provincias,

  300 concellos).

  Os datos econmicos (31 de xullo de 2014) son os seguintes: Capital Social: 48.319.000 . Aforro directo: 928.828.000 . Financiamento aprobado: 788.271.000 . Crditos concedidos: 7.444 proxectos.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

  http://www.bancaetica.it/i-nostri-numerihttp://www.bancaetica.it/i-nostri-numeri

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  En maio de 2012, BpE modifica o seu regulamento electoral e os seus estatutos para admitir a entrada de persoas socias de outro/s pas/es e para adaptar os seus mecanismos electorais e de participacin existencia dunha quinta rea que a rea Fiare.

  Integrarnos no proxecto de BpE supn que este pasa a ser un proxecto que se est desenvolvendo no Estado espaol e en Italia polo que na prctica incorpormonos estrutura cooperativa de BpE, transformando os nosos convenios de capital social en participacins en BpE.

  Durante este ano 2014 tivemos tamn a oportunidade de participar na actualizacin e renovacin do Manifesto poltico de Banca Popolare Etica que xa est nosa disposicin.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.Fiare ten o nmero 1550!

  Fiare Banca Etica pasa a desenvolver actividades bancarias como entidade establecida, superando a fase de axentes dunha entidade estranxeira.Tras a luz verde do Banco de Italia ao proceso de integracin en decembro de 2013, estase procedendo a facer os cambios necesarios para poder establecer unha estrutura operativa no Estado espaol (banca por internet, contas correntes de particulares, tarxetas, oficina en Bilbao...) No mes de xullo de 2014 tivo lugar un gran fito no camio cara apertura da sucursal de Fiare Banca Etica no Estado espaol que deu novos pulos a esta realidade: o Banco de Espaa outorgou oficialmente a inscricin no rexistro de entidades financeiras co nmero 1550. A apertura da oficina foi unha realidade o 1 de outubro de 2014. Desta forma xa estamos en camio para afrontar os nosos propios retos sen deixar de aprender e desde a perspectiva dunha cooperativa de crdito.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  Sensibilizacin e denuncia: Fundacin Fiare

  Est composta por varias persoas representantes dos territorios, referentes de zona... O 7 de marzo de 2014 fxose efectiva a sa refundacin na sede de REAS Euskadi en Bilbao.

  A sa tarefa ser de denuncia, sensibilizacin, actividades parabancarias que non pode realizar a estrutura bancaria... Por exemplo podera levar a cabo campaas como fai en Italia:

  Manter relacin coa cooperativa Fiare Banca Etica, pero ter mis peso na actividade sociopoltica e cultural.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

  http://www.nonconimieisoldi.org/blog/

 • 6.5. BpE. Proceso de integracin Fiare-BpE.

  Acceso informacin: BancanotE, web, blogues...

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)

 • 6.6. Actividade financeira.

  Aforro (31 de decembro de 2013):39.300.000

  mis de 2.000 libretas

  Financiamento aprobado(31 de decembro de 2013):

  case 33.000.000

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)ac

  t ivi

  dad

  e fina n

  c eira

 • Mis informacin sobre proxectos financiados.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)6.6. Actividade financeira.

  act ivi

  dad

  e fina n

  c eira

  http://www.proyectofiare.com/web/gl/prestamos/proxectos

 • 6.7. Financiamentos actuais de Fiare Banca Etica en Galiza.

  Xa podemos anunciar con gran ledicia o primeiro proxecto financiado por Fiare en Galiza desde a creacin da asociacin Fiare Galiza.

  6. PROXECTO FIARE (FIARE BANCA ETICA)ac

  t ivi

  dad

  e fina n

  c eira

  http://fiaregz.wordpress.com/2014/08/12/primeiro-proxecto-financiado-por-fiare-en-galiza/http://fiaregz.wordpress.com/2014/08/12/primeiro-proxecto-financiado-por-fiare-en-galiza/

 • ENFOQUE DOS NOVOS PRODUTOS:

  Priorzase o crdito e en xeral, o servizo s entidades.

  Necesariedade dos produtos: disponse dos que contriban a unha maior incidencia nas entidades sociais.

  No mbito do crdito bscase mellorar o servizo, especialmente a rapidez na resposta.

  No mbito do aforro, enfcase a recollida potenciacin do Mercado Social.

  Contarase con outros produtos na medida na que contriban a estes fins: seguros ticos, produtos a medida en apoio a redes...ac

  t ivi

  dad

  e fina n

  c eira

  http://www.proyectofiare.com/web/gl/prestamos/proxectoshttp://www.proyectofiare.com/web/gl/aforro/informacion-depositos

 • ENFOQUE DOS PREZOS:

  Igualdade de prezos a igualdade de produtos. Fidelizacin polo uso, non polo volume.

  Mutualismo. Mellores condicins para persoas e organizacins socias e, en segunda instancia, para persoas vinculadas rede Fiare.

  Priorizarase ser mis competitivos nos produtos de crdito que en aforro (premio tico). O mis importante apoiar s entidades sociais.

  Elaboracin de criterios claros e compartidos sobre con quen colaborar (libreta redes...).

  act ivi

  dad

  e fina n

  c eira

 • SECTORES AOS QUE SE FINANCIA

  Agroecoloxa.Valores sociais.Cooperacin internacional e comercio xusto.Insercin social e laboral e economa solidaria.

  act ivi

  dad

  e fina n

  c eira

 • Moitas grazas pola vosa atencin.Compromtete! Pasa accin!

  + info:

  www.fiaregz.comwww.fiarebancaetica.coop

  [email protected]@proyectofiare.com

  Nos encontros dos GITs (GIT Galiza Sur e GIT Galiza Norte),nas reunins dos Grupos Locais (Vigo, Corua, Lugo, Ourense, Pontevedra, Compostela...),

  en facebook e en twitter!

  Por suposto tamn nos GITs e grupos locais doutras zonas.Infrmate en www.fiarebancaetica.coop

  http://fiaregz.wordpress.com/achegate/http://www.fiaregz.com/http://www.fiarebancaetica.coop/mailto:[email protected]:[email protected]