ინტერკულტურული განათლება...

Click here to load reader

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ინტერკულტურული განათლება...

 • საკითხავი მასალა სალექციო კურსისთვის

  ინტერკულტურული განათლება –

  პედაგოგიური მიდგომები

  Reader in

  INTERCULTURAL EDUCATION –

  PEDAGOGICAL APROACHES

  თბილისი 2015

 • აღნიშნული კურსი შეიქმნა ტემპუსის პროექტის „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ ფარგლებში: 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEM- PUS-JPCR

  პროექტის ხელმძღვანელები:

  დოქტ. რონდა სოფერი, გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი იზაბელა პეტრიაშვილი, ასოც. პროფესორი, ივანე ჯ ავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნინო ჭიაბრიშვილი, ასისტ. პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  შედგენაზე მუშაობდნენ პროფესორები:

  ნინო ჭიაბრიშვილი, ილიას სახ. უნივერსიტეტი იზაბელა პეტრიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით მალაზონია, ილიას სახ. უნივერსიტეტი სოფიკო ლობჟანიძე, ილიას სახ. უნივერსიტეტი გიორგი გახელაძე, ილიას სახ. უნივერსიტეტი ინა ბარათაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლია ახალაძე, სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი თამარ შინჯიაშვილი, სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი თამარ ჯოჯუა, სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი რუსუდან ფიფია, სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი გულნარა ჯანოვა, სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტი

  მასალები თარგმნა: თეა ლუარსაბიშვილმა

  რედაქტორი: გვანცა ბურდული

  The course was developed in the framework of

  TEMPUS project “Development of an Interna-

  onal Model for Curricular Reform in Mul cul-

  tural Educa on and Cultural Diversity Training

  (DOIT)”, 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-

  JPCR

  Project Managers:

  Dr. Rhonda Sofer, Gordon Academic College of

  Educa on, Israel

  Izabella Petriashvili, Associate Professor,

  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

  Nino Chiabrishvili, Assistant Professor,

  Ilia State University

  Materials were developed by professors:

  Nino Chiabrishvili, Ilia State University

  Izabella Petriashvili, Ivane Javakhishvili Tbilisi

  State University

  David Malazonia, Ilia State University

  Sopiko Lobjanidze, Ilia State University

  Giorgi Gakheladze, Ilia State University

  Ina Baratashvili, Ivane Javakhishvili Tbilisi

  State University

  Lia Akhaladze, Sokhumi State University

  Tamar Shinjiashvili, Sokhumi State University

  Tamar Jojua, Sokhumi State University

  Rusudan Pipia, Sokhumi State University

  Gulnara Janova, Samtskhe-Javakhe State

  University

  Materials were translated by: Tea Luarsabishvili

  Editor: Gvantsa Burduli

 • 3

  შინაარსი

  თემა 1. ინტერკულტურული განათლება, როგორც პედაგოგიური პარადიგმა 5 მულტიკულტურალიზმი როგორც პედაგოგიური პარადიგმა; რა არის ინტერკულტურული განათლება? ინტერკულტურული განათლება, როგორც მულტიკულტურული საზოგადოების მორალური იმპერატივი

  თემა 2. მულტიკულტურული მასწავლებელი 20 მოსწავლეთა კულტურული წარმომავლობა – -შეხედულებები, რწმენები, ღირებულებები; უწვეტი პიროვნული და პროფესიული განვითარების მზადყოფნა

  თემა 3-4. სწავლება-სწავლის პრინციპები მულტიკულტურულ საკლასო ოთახში 41 ინტერკულტურული ურთიერთობების ხელშემწყობი პედაგოგიური მიდგომები; თანამშრომლობითი სწავლა, საგანთაშორისი სწავლება, კრიტიკული აზროვნება, შემთხვევის ანალიზი, რეფლექსია

  თემა 5. კულტურული იდენტობა მულტიეთნიკურ და მულტიკულტურულ სივრცეში 69 კულტურა და იდენტობა (ენა, რელიგია, ტერიტორია, ისტორია); კულტურის მიმართ მგრძნობიარე მეთოდები მულტიკულტურულ გარემოში

  თემა 6. ინტერკულტურული ურთიერთობების ავტობიოგრაფია 85

  თემა 7. ABCD-გვირგვინი, როგორც ინტერკულტურული განათლების ინსტრუმენტი 97

  თემა 8. კრიტიკული ინციდენტი/მნიშვნელოვანი შემთხვევა 106 კულტურული ინციდენტის კრიტიკული განხილვა; მრავალფეროვან გარემოში ეფექტური კომუნიკაციის გზების შემუშავება

  თემა 9. მრავალფეროვანი გარემო და ინტეგრაცია 119 პედაგოგიური მიდგომები, რომელიც ხელს უწყობს მულტიკულტურულ საკლასო ოთახში ინტეგრაციას.

  თემა 10. კომუნიკაცია მულტიკულტურულ გარემოში 135 კომუნიკაცია: როგორ და არა მხოლოდ რა; ეფექტური კომუნიკაციის ინსტრუმენტები მრავალფეროვან გარემოში

  თემა 11. ინტერკულტურული კომუნიკაცია სოციალური მედიის საშუალებით 145 სოციალური მედიის მრავალსახეობა (google, facebook, linkedin, twitter, YouTube); სოციალური მედიის მნიშვნელობა ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში (არგუმენტები და კონტრარგუმენტები)

  თემა 12-13. აქტიური მოქალაქეობა: უმრავლესობისა და უმცირესობის ინტერესთა ბალანსი დემოკრატიულ საზოგადოებაში 152 აქტიური მოქალაქეობა: კონცეფცია, მიზნები; მოქალაქეობის განვითარების ხელშემწყობი აქტივობები

 • 4

 • 5

  თემა 1. ინტერკულტურული განათლება, როგორც პედაგოგიური პარადიგმა

  მულტიკულტურალი