შინაარსი საკონსტიტუციო ...სამოქალაქო...

of 13 /13
შინაარსი 1. საკონსტიტუციო სამართალი 2. სამოქალაქო სამართალი 3. სამოქალაქო სამართლის პროცესი 4. ადმინისტრაციული სამართალი 5. სამეწარმეო სამართალი 6. ნოტარიატი საკონსტიტუციო სამართალი თემა I. კონსტიტუციის ცნება, დამახასიათებელი ნიშნები და მნიშვნელობა (ზოგადი მიმო- ხილვა) კონსტიტუციის ცნება, არსი და იურიდიული მნიშვნელობა. კონსტიტუციის ნორმების ადგი- ლი სამართლის სისტემაში. კონსტიტუცია მიმდინარე კანონმდებლობის იურიდიული ბაზა. კონსტიტუციის უზენაესობა. თემა II. საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია ქვეყნის უზენაესი კანონი, უმნიშვნე- ლოვანესი პოლიტიკური და სამართლებრივი დოკუმენტი. საქართველოს კონსტიტუციის სის- ტემა. საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის წესი. თემა III. საქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების ცნება და არსი. სახელმწიფოს მართვაში ხალ- ხის მონაწილეობის ფორმები. პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და ფუნქციონირების წესი. სა- ხელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და ადგილობრივი თვითმმართველობა. სახელმწიფო და ეკლესია. კონსტიტუციური შეთანხმება. თემა IV. მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქეობის ცნება. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების წესი და საფუძ- ვლები.უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების პირობები. სა- ქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძვლები. ბავშვების მოქალაქეობის შეცვლის წესი. სა- ქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესი. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქმეთა გა- დაწყვეტის წესი. თემა V. საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ცნება და იურიდიული ბუნება. ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გარანტიები, მათი რეალიზაციის პირობები და სა- შუალებები. საჩივრისა და პეტიციის უფლება. სახელმწიფო ორგანოების თანამდებობის პირთა არაკანონიერი მოქმედებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უფლება. სასამართლო წესით დაცვის (სამართლიანი სასამართლოს) უფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართვე- ლოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური მოვალეობები. უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. თავშესაფრის უფლება. თემა VI. საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა საქართველოს, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს კონსტიტუციურ-სამართლებრივი სტატუსი. ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შე- მადგენლობაში. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, სოფელი, დაბა, თემი. თემა VII. სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა. მათი ორგანიზაციისა და საქმიანობის კონსტიტუ- ციური პრინციპები

Embed Size (px)

Transcript of შინაარსი საკონსტიტუციო ...სამოქალაქო...

 • შინაარსი

  1. საკონსტიტუციო სამართალი2. სამოქალაქო სამართალი3. სამოქალაქო სამართლის პროცესი4. ადმინისტრაციული სამართალი5. სამეწარმეო სამართალი

  6. ნოტარიატი

  საკონსტიტუციო სამართალი

  თემა I. კონსტიტუციის ცნება, დამახასიათებელი ნიშნები და მნიშვნელობა (ზოგადი მიმო-ხილვა)

  კონსტიტუციის ცნება, არსი და იურიდიული მნიშვნელობა. კონსტიტუციის ნორმების ადგი-ლი სამართლის სისტემაში. კონსტიტუცია – მიმდინარე კანონმდებლობის იურიდიული ბაზა. კონსტიტუციის უზენაესობა.

  თემა II. საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციასაქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია – ქვეყნის უზენაესი კანონი, უმნიშვნე-

  ლოვანესი პოლიტიკური და სამართლებრივი დოკუმენტი. საქართველოს კონსტიტუციის სის-ტემა. საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის წესი.

  თემა III. საქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების კონსტიტუციური საფუძვლებისაქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების ცნება და არსი. სახელმწიფოს მართვაში ხალ-

  ხის მონაწილეობის ფორმები. პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და ფუნქციონირების წესი. სა-ხელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და ადგილობრივი თვითმმართველობა. სახელმწიფო და ეკლესია. კონსტიტუციური შეთანხმება.

  თემა IV. მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქეობის ცნება. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების წესი და საფუძ-

  ვლები.უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების პირობები. სა-ქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძვლები. ბავშვების მოქალაქეობის შეცვლის წესი. სა-ქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესი. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქმეთა გა-დაწყვეტის წესი.

  თემა V. საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

  ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ცნება და იურიდიული ბუნება. ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გარანტიები, მათი რეალიზაციის პირობები და სა-შუალებები. საჩივრისა და პეტიციის უფლება. სახელმწიფო ორგანოების თანამდებობის პირთა არაკანონიერი მოქმედებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უფლება. სასამართლო წესით დაცვის (სამართლიანი სასამართლოს) უფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართვე-ლოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური მოვალეობები. უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. თავშესაფრის უფლება.

  თემა VI. საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა საქართველოს, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს კონსტიტუციურ-სამართლებრივი სტატუსი.

  ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შე-მადგენლობაში. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები – ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, სოფელი, დაბა, თემი.

  თემა VII. სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა. მათი ორგანიზაციისა და საქმიანობის კონსტიტუ-ციური პრინციპები

 • საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების ცნება და სისტემა. ხელისუფლების დანაწილება, რო-გორც სახელმწიფოს დემოკრატიული ორგანიზაციის ფუძემდებლური კონსტიტუციური პრინ-ციპი. ხელისუფლების განშტოებათა შორის კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმი.

  თემა VIII. საქართველოს საარჩევნო სისტემასაარჩევნო სისტემის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს საარჩევნო სისტემის სახეები. სა-

  არჩევნო პროცესი და მისი სტადიები.აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საარჩევნო სისტემა, მისი

  თავისებურებანი.თემა IX. საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტი – საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლო-

  ბითი ორგანო. უფლებამოსილების ვადა, კომპეტენცია და სტრუქტურა. საქართველოს პარლა-მენტის წევრის სტატუსი. სადეპუტატო მანდატის ხასიათი. პარლამენტის წევრის უფლებამოსი-ლების შეწყვეტის საფუძვლები. პარლამენტის წევრის საქმიანობის გარანტიები. საქართველოს პარლამენტის აქტები. საქართველოს პარლამენტის სესიები და პლენარული სხდომები. საკანონ-მდებლო პროცესი და მისი სტადიები.

  თემა X. საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი და პირობები. საქართველოს პრეზიდენტის სამარ-

  თლებრივი სტატუსი. პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფო მეთაური. პრეზიდენტი, როგორც სა-ქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. ეროვნული უშიშროების საბჭო, როგორც პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო. საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია. პრეზიდენტის უფლებამოსილებანი, დაკავშირებული საქართველოს მთავრობასთან. პრეზიდენ-ტის უფლებამოსილებანი სახელმწიფო ორგანოების ფორმირების პროცესში. პრეზიდენტის უფ-ლებამოსილებანი, დაკავშირებული პარლამენტის საქმიანობასთან. სუსპენზიური ვეტოს უფლე-ბა. საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების წესი (იმპიჩმენტი). საქართვე-ლოს პრეზიდენტის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა.

  თემა XI. საქართველოს მთავრობა.საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი სტატუსი. მთავრობის შემადგენლობა,

  სტრუქტურა, უფლებამოსილებანი და საქმიანობის წესი. მთავრობის წევრთა უფლებამოსილების მოხსნის წესი და პირობები. მთავრობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ურთიერთობა საქართველოს პარლამენტთან. მთავრობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ურთიერთობა საქართველოს პრეზიდენტთან. მთავრობის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა.

  საქართველოს პროკურატურის სტატუსი, პროკურატურის ორგანოთა სისტემა. უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი.

  თემა XII. სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციური საფუძვლები სასამართლო ხელისუფლების სისტემა. მართლმსაჯულების განხორციელება და საკონსტი-

  ტუციო სამართალწარმოება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საერთო სასამართლო-ების სისტემა, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მისი ფორმირების წესი და უფლებამოსი-ლება.

  რაიონული (საქალაქო) სასამართლოები.სააპელაციო სასამართლოები.მართლმსაჯულების განხორციელების კონსტიტუციური პრინციპები.საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შექმნის წესი, კომპეტენცია. საკონსტიტუციო

  სამართალწარმოების განხორციელების პროცესი. საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუ-ციური წარდგინებით შესვლის უფლება.

  მოსამართლეთა საქმიანობის კონსტიტუციური გარანტიები.

 • საქართველოს ადვოკატურა.თემა XIII. ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური საფუძვლებიადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება. ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა.

  ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილება.ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა:საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის

  შესახებ”.საქართველოს ორგანული კანონი “საერთო სასამართლოების შესახებ”.საქართველოს კანონი „ადვოკატთა შესახებ”.საქართველოს ორგანული კანონი „რეფერენდუმის შესახებ”.საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“.საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”.საქართველოს ორგანული კანონი „ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ”.საქართველოს კანონი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ”.საქართველოს კანონი „კონტროლის პალატის შესახებ“.საქართველოს საარჩევნო კოდექსი.საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ”.საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და

  საქმიანობის წესის შესახებ”.საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი.

  სამოქალაქო სამართალი

  თემა I. ზოგადი დებულებანისამოქალაქო სამართლის ადგილი სამართლის სისტემაში. კერძო და საჯარო სამართალი.

  სამოქალაქო კანონმდებლობა. სამოქალაქო კანონის შესვლა ძალაში. კანონისა და სამართლის ანალოგია. სამოქალაქო კანონთა უკუქცევითი ძალა. სამოქალაქო კანონთა მიზანი.

  კერძო სამართლის სისტემა. სამოქალაქო კოდექსის სისტემა. ზოგადი ნაწილის ცნება, მნიშვნელობა და სახეები.

  დისპოზიციური და იმპერატიული ნორმები სამოქალაქო სამართალში.თემა II. პირები სამოქალაქო სამართალშია) ფიზიკური პირებიუფლებაუნარიანობა. ქმედუნარიანობის ცნება და მნიშვნელობა. ქმედუუნაროდ პირის მიჩნე-

  ვის საფუძვლები (ასაკი, ჯანმრთელობა). შეზღუდული ქმედუნარიანობა.სახელის უფლება. სამოქალაქო სახელი. კომერციული სახელი. პირადი არაქონებრივი უფლებები: სახელი, პატივი, ღირსება, პირადი ცხოვრების საიდუმ-

  ლოება, პირადი ხელშეუხებლობა, საქმიანი რეპუტაცია.უფლება საკუთარ გამოსახულებაზე. პირადი უფლებების დაცვა გარდაცვალების შემდეგ. საცხოვრებელი ადგილი. რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი. არჩევით საცხოვრებელი ადგი-

  ლი და კანონით საცხოვრებელი ადგილი. საცხოვრებელი ადგილის გაუქმების დაუშვებლობა პი-რის ნების საწინააღმდეგოდ.

  პირის აღიარება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, მისი შედეგები.პირის გამოცხადება გარდაცვლილად და მისი შედეგები. ბ) იურიდიული პირები

 • იურიდიული პირის ცნება და ნიშნები. იურიდიული პირის სახეები: კერძო სამართლისა დასაჯარო სამართლის იურიდიული პირები. სამეწარმეო (კომერციული) და არასამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირები.

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და მათი მონაწილეობა სამოქალაქო-სამართლებ-რივ ურთიერთობებში. სახელმწიფოს მონაწილეობა კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში.

  იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა. ზოგადი და სპეციალური უფლებაუნარიანობა.კერძო სამართლის იურიდიული პირების სახელწოდება (საფირმო სახელწოდება).არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნება, რეგისტრაცია,

  წესდების სამართლებრივი ბუნება. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. არასამეწარმეო (არაკომეციული) იურიდიული პირის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

  არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება).თემა III. გარიგებანიზოგადი ნორმები გარიგებათა შესახებ. გარიგების ცნება. ნების გამოვლენის ნამდვილობა. მართლსაწინააღმდეგო და ამორალური გა-

  რიგებანი. გარიგების ბათილობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, ნების გამოვლენის არა-სერიოზულობის, ქმედუუნარობის ან ფსიქიკური მოშლილობის გამო. მოჩვენებითი და თვალ-თმაქცური გარიგებანი. ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება. გარიგების კონვერსია. გარი-გების ნაწილის ბათილობა. დადასტურების მნიშვნელობა გარიგებათა ბათილობისას.

  ქმედუნარიანობა, როგორც გარიგების ნამდვილობის პირობა.არასრულწლოვანის მიერ დადებული გარიგება. არასრულწლოვანის ემანსიპაცია. წარმომად-

  გენლის თანხმობის გარეშე დადებული გარიგება.გარიგების ფორმა.საცილო გარიგებანი.შეცდომით დადებული გარიგებანი. მოტყუებით დადებული გარიგებანი. იძულებით დადე-

  ბული გარიგებანი.პირობითი გარიგებანი.პირობითი გარიგების ცნება. ამორალური პირობა. ნებაზე დამოკიდებული, პოზიტიური და

  ნეგატიური პირობა. გარიგებები გადადების და გაუქმების პირობით.თანხმობა გარიგებებში.წარმომადგენლობა გარიგებებში.თემა IV. ვადები. ხანდაზმულობავადების გამოთვლა. ხანდაზმულობა. მოთხოვნები, რომლებზედაც ხანდაზმულობის ვადები

  არ ვრცელდება. ხანდაზმულობის ვადები. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა. ხანდაზმულობის ვადა სანივ-თო მოთხოვნათა მიმართ. ვალდებული პირის უფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლისას. და-მატებითი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა. ხანდაზმულობის ვადის შეცვლის დაუშვებლობა მხარეთა შეთანხმებით.

  სანივთო (ქონებრივი) სამართალი

  თემა I. ქონებაქონების ცნება. ნივთის სახეები. არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ცნება. აქცესორული

  და შეზღუდული უფლებები. ნივთისა და უფლების ნაყოფი.თემა II. მფლობელობამფლობელობის ცნება და სახეები. მფლობელობის შეწყვეტა, მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმ-

  ფცია. კეთილსინდისიერი მფლობელი, მისი უფლებები, არაუფლებამოსილი კეთილსინდისიერი

 • მფლობელისა და არაკეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობანი. საკუთრების შეძენა ხან-დაზმულობით.

  თემა III. საკუთრებასაკუთრების უფლების შინაარსი. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის უფლება.

  მესაკუთრის მიერ ნივთით სარგებლობის ხელისშემშლელი მოქმედების აღკვეთის მოთხოვნა.საერთო საკუთრება.

  თემა IV. საკუთრების შეძენა და დაკარგვასაკუთრების შეძენა უძრავ ნივთებზე. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე.

  პირობადადებული საკუთრება. საკუთრების შეძენა უპატრონო ნივთზე. ნაპოვარი. განძი. თანასაკუთრება შერწყმის შედეგად წარმოშობილ ნივთზე. ახალი მესაკუთრისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა.

  თემა V. საკუთრების შეძენა უფლებებსა და მოთხოვნებზეუფლებებსა და მოთხოვნებზე საკუთრების შეძენის ცნება და შინაარსი. მოთხოვნის დათმობა.

  ვალის გადაკისრება.თემა VI. ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლებშიმრავალბინიან სახლებში ბინის საკუთრების ცნება. ბინის უპირატესი შესყიდვის უფლება. წი-

  ლის განსაზღვრა საერთო საკუთრებაში. ბინის საკუთრების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ურთიერთობანი ბინის მესაკუთრეთა შორის.

  თემა VII. სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობაა) აღნაგობააღნაგობის ცნება. აღნაგობის უფლების წარმოშობის საფუძვლები.აღნაგობის უფლების გასხვისება. საზღაური აღნაგობის უფლებისათვის. აღნაგობის უფლების

  რეგისტრაცია. აღნაგობის უფლების შეწყვეტა.ბ) უზუფრუქტიუზუფრუქტის ცნება. უზუფრუქტის სახეები. უზუფრუქტუარის უფლება-მოვალეობანი.

  უზუფრუქტის შეწყვეტა. გ) სერვიტუტებისერვიტუტის ცნება. სერვიტუტის პირობები. ნაგებობის მოვლის ვალდებულება. მიწის გაყო-

  ფის შედეგები. უფლებამოსილი პირის უფლებების დაცვა. პირადი სერვიტუტი.თემა VIII. საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებაა) გირავნობაცნება. მოძრავი ნივთებისა და ფასიანი ქაღალდების დაგირავების წესი. გირავნობის სახეები.

  რეგისტრირებული გირავნობა. გარიგების დადება გირავნობის საგანზე. გირავნობის გაუქმებისსაფუძვლები. გირავნობის საგნის რეალიზაცია. გირაოს გასხვისების შედეგები.

  ბ) იპოთეკაცნება. საერთო იპოთეკა. იპოთეკის რეგისტრაცია. ნივთის დატვირთვა იპოთეკით რამდენ-

  ჯერმე. მესაკუთრის უფლება კრედიტორის დაკმაყოფილებისას. იპოთეკის გადასვლა ახალ კრე-დიტორზე. იპოთეკით დატვირთული ნივთის რეალიზაციის წესი. ნივთის იძულებით მართვა (სეკვესტრი).

  თემა IX. საჯარო რეესტრისაჯარო რეესტრის დანიშნულება. რეესტრში ჩანაწერის უტყუარობისა და სისრულის პრე-

  ზუმფცია. რეგისტრირებულ უფლებათა რიგითობა.

  ვალდებულებითი სამართალი

  ზოგადი ნაწილი

 • თემა I. ზოგადი დებულებანი ვალდებულებათა შესახებვალდებულების ცნება და სახეები. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები. ვალდებულე-

  ბის წარმოშობა ხელშეკრულების მომზადების საფუძველზე. ხელშეკრულების დასადებად გაწე-ული ხარჯების ანაზღაურება.

  თემა II. ზოგადი დებულებანი ხელშეკრულებათა შესახებხელშეკრულების ცნება და სახეები. ხელშეკრულების თავისუფლება. ხელშეკრულების დადე-

  ბის ვალდებულება.თემა III. ხელშეკრულების დადებახელშეკრულების დადების წესი (ოფერტი, აქცეპტი). ქუჩაში ხელშეკრულების დადების თავი-

  სებურება.თემა IV. ხელშეკრულების შინაარსიხელშეკრულების პირობები (არსებითი, ჩვეულებრივი, შემთხვევითი პირობები). ხელშეკრუ-

  ლების სტანდარტული პირობები. მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულებები.თემა V. ხელშეკრულებიდან გასვლათემა VI. ვალდებულების შესრულებათემა VII. ვალდებულების დარღვევაზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ვალდებულების დარღვევისას. ხელშეკრულების მისადაგე-

  ბა შეცვლილი გარემოებებისადმი. უარი გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობებზე. მო-ვალის მიერ ვადის გადაცილება. ვალდებულების დარღვევა ორმხრივი ხელშეკრულების დროს.

  თემა VIII. მოთხოვნის უზუნველყოფის დამატებითი საშუალებებიპირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია.თემა IX. ვალდებულების შეწყვეტავალდებულების შეწყვეტა მისი შესრულებით, ნოვაციით, დეპონირებით, ურთიერთმოთხოვ-

  ნათა გაქვითვით, ვალის პატიებით. ვალდებულების შეწყვეტა, როცა მოვალე და კრედიტორი ერთი და იგივე პირი აღმოჩნდება. ვალდებულების შეწყვეტა მოვალის ან კრედიტორის გარდაც-ვალების გამო. ვალდებულების შეწყვეტა იურიდიული პირის ლიკვიდაციის გამო.

  თემა X. კრედიტორთა ან მოვალეთა სიმრავლე ვალდებულებებშისოლიდარული კრედიტორები. სოლიდარული მოვალეები.

  განსაკუთრებული ნაწილი

  თემა XI. ნასყიდობის ხელშეკრულებანასყიდობის ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. გამყიდველისა და მყიდველის უფლებები

  და მოვალეობები. ნივთის შემთხვევით დაღუპვის რისკის გადასვლა. ნასყიდობა გადახდის გან-ვადებით. გამოსყიდვის უფლება. ოფცია. უპირატესი შესყიდვის უფლება. ნასყიდობა ნივთის მო-წონების პირობით.

  თემა XII. გაცვლის ხელშეკრულებათემა XIII. ჩუქების ხელშეკრულებაჩუქების ხელშეკრულების ცნება. ჩუქების ხალშეკრულების დადება. საჩუქრის დაპირება. შე-

  წირულობა. ჩუქების გაუქმება და გაჩუქებული ნივთის გამოთხოვა. თემა XIV. ქირავნობის ხელშეკრულებაქირავნობის ხელშეკრულების ცნება. მხარეთა უფლებები და მოვალეობანი. ქირავნობის ხელ-

  შეკრულების შეწყვეტა.თავი XV. ლიზინგის ხელშეკრულებათემა XVI. იჯარის ხელშეკრულებაიჯარის ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. მისი განსხვავება ქირავნობის ხელშეკრულები-

  საგან. მიწის იჯარა ინვენტართან ერთად. იჯარის ხელშეკრულების მოშლა.

 • თემა XVII. სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის ხელშეკრულებაცნება და შინაარსი. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები. ხელშეკრულების შეწყვეტა.თემა XVIII. სესხის ხელშეკრულებასესხის ხელშეკრულების ცნება. სესხის ზეპირი ხელშეკრულების ნამდვილობა. პროცენტი

  სესხისათვის. ვალის დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლება. სესხის შეპირება. ხელშეკრულებისშეწყვეტა.

  თემა XIX. დავალების ხელშეკრულებადავალების ხელშეკრულების ცნება. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები. დავალების გადან-

  დობა მესამე პირისათვის. დავალების ხელშეკრულების შეწყვეტა. მარწმუნებლისა და რწმუნე-ბულის გარდაცვალების შედეგები.

  თემა XX. საკუთრების მინდობასაკუთრების მინდობის ცნება. მინდობილი მესაკუთრის უფლება-მოვალეობანი. მინდობილი

  მესაკუთრისათვის ხარჯების ანაზღაურება. მინდობილი მესაკუთრის პასუხისმგებლობა.თემა XXI. შუამავლობის ხელშეკრულებაშუამავლობის ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. ექსკლუზიური დავალება. საშუამავლო

  ხელშეკრულების მოშლა. შუამავლობა ბინის ქირავნობისას. შუამავლობა სესხებისას.თემა XXII. მიბარების ხელშეკრულებამიბარების ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები. გვა-

  როვნული ნივთის მიბარების თავისებურებანი. სასტუმროში მიბარების თავისებურებანი.თემა XXIII. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებაამხანაგობის ხელშეკრულების ცნება. ამხანაგობის მონაწილეთა უფლებები და მოვალეობები.

  ამხანაგობის მონაწილეთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა. ამხანაგობიდან ერთ-ერთი მონაწი-ლის გასვლის შედეგები. ამხანაგობის შეწყვეტის საფუძვლები და წესი.

  თემა XXIV. სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებასამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. მარჩენალისათვის გადაცემული

  ქონების გასხვისების დაუშვებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა. მარჩენალის გარდაცვალებისშედეგები.

  საოჯახო სამართალი

  თემა I. ქორწინების წესი და პირობებიქორწინების ცნება. დაქორწინების პირობები. დაქორწინების გაფორმება. ქორწინების დამაბ-

  რკოლებელი გარემოებები. ხელმეორედ დაქორწინების წესი.თემა II. ქორწინების შეწყვეტაქორწინების შეწყვეტის საფუძვლები. განქორწინების დაუშვებლობა. განქორწინების წესი.

  ქორწინების აღდგენა გარდაცვლილად გამოცხადებული მეუღლის დაბრუნებისას. მსჯავრდადე-ბულ მეუღლესთან განქორწინების წესი.

  თემა III. ქორწინების ბათილობაქორწინების ბათილობის საფუძველი. ქორწინების ბათილობის მომენტი.თემა IV. მეუღლეთა უფლებები და მოვალეობებიმეუღლეთა პირადი უფლებები. კანონით დადგენილი ქონებრივი უფლებები და მოვალეობე-

  ბი. მეუღლეთა სახელშეკრულებო ქონებრივი ურთიერთობები. მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მო-ვალეობა.

  თემა V. შვილებაშვილების ცნება. შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაცია. მშვილებელი.

  შვილად აყვანა მეუღლეების მიერ. მშობლების თანხმობა გაშვილებისას. მეურვეობაში მყოფიბავშვის შვილება. ათი წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის შვილება. ნაშვილების ურთიერთობანი

 • ღვიძლ მშობლებთან. შვილად აყვანის გაუქმება და მისი შედეგები. შვილად აყვანის ბათილად ცნობის საფუძველები.

  თემა VI. მეურვეობა და მზრუნველობამეურვეობისა და მზრუნველობის ცნება. მეურვეობა, მზრუნველობა. მეურვეობისა და მზრუნ-

  ველობის ორგანოები. მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება. მეურვის ან მზრუნველის და-ნიშვნის წესი. მეურვის და მზრუნველის უფლებები. მეურვისა და მზრუნველის მოვალეობანი. მეურვისა და მზრუნველის უფლებამოსილება, შეზღუდვა. მეურვისა და მზრუნველის გათავი-სუფლება მათი მოვალეობისაგან. მეურვეობის შეწყვეტის საფუძვლები.

  მემკვიდრეობითი სამართალი

  თემა I. ზოგადი დებულებანიმემკვიდრეობის ცნება. მამკვიდრებელი. მემკვიდრეები. თანამემკვიდრეები. უღირსი მემ-

  კვიდრე. სამკვიდრო (სამკვიდრო ქონება). სამკვიდროს გახსნა. სამკვიდროს გახსნა კომლში.თემა II. მემკვიდრეობა კანონითკანონით მემკვიდრეები. კანონით მემკვიდრეთა რიგითობა. არაშრომისუნარიან პირთა უფ-

  ლებები მემკვიდრეობისას. მემკვიდრეობის უფლებების ჩამორთმევა ცოცხლად დარჩენილი მე-უღლისათვის. უმკვიდრო ქონების გადასვლა ხაზინაზე.

  თემა III. მემკვიდრეობა ანდერძითანდერძის ცნება. ერთობლივი ანდერძი. წილის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ. ანდერძით მემ-

  კვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა.თემა IV. ანდერძის ფორმასანოტარო ფორმა. შინაურული ანდერძი. დახურული ანდერძი.თემა V. მემკვიდრის მემკვიდრის დანიშვნათემა VI. სავალდებულო წილისავალდებულო წილის ცნება. სავალდებულო წილის განსაზღვრა. უარი სავალდებულო წი-

  ლის მიღებაზე. სავალდებულო წილის მიღების უფლების ჩამორთმევა.თემა VII. საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი)ლეგატის ცნება. საანდერძო დანაკისრის საგანი. საანდერძო დანაკისრის შესრულების ფარ-

  გლები და ვადა. საანდერძო დანაკისრი სავალდებულო წილის მიღებისას. უარი საანდერძო და-ნაკისრის მიღებაზე. საანდერძო დანაკისრი საერთო სასარგებლო მიზნით.

  თემა VIII. ანდერძის შეცვლა ან მოშლაანდერძის შეცვლის საშუალებები. ანდერძის ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძვლები. თემა IX. ანდერძის აღსრულებათემა X. სამკვიდროს მიღება და უარი მის მიღებაზესამკვიდროს მიღება. სამკვიდროს მიღების ვადა და ვადის გაგრძელება. სამკვიდროს განკარ-

  გვის დაუშვებლობა. მემკვიდრეობითი ტრანსმისია. უარის თქმა სამკვიდროს მიღებაზე.თემა XI. სამკვიდროს გაყოფასამკვიდროს გაყოფის წესის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ. საჩუქრის ჩათვლა მოანდერძის

  წილში. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყოფა მემკვიდრეებს შორის. საადგილმამულო მეურნეო-ბის გადასვლა მემკვიდრეობით. ჩასახული მემკვიდრის უფლება სამკვიდროს გაყოფისას. წილისმიღების უზრუნველყოფის ვალდებულება. წილის განკარგვის უფლება. წილის გათანაბრება.მემკვიდრის გამოუცხადებლობის შედეგები. უპირატესი მემკვდრეობის უფლება.

  თემა XII. კრედიტორების დაკმაყოფილება მემკვიდრეთა მიერთემა XIII. სამკვიდროს დაცვათემა XIV. სამკვიდრო მოწმობა

 • სამოქალაქო სამართლის პროცესი

  თემა I. სასამართლოსამართალწარმოების ძირითადი დებულებები. უწყებრივი ქვემდებარეობა. განსჯადობა.

  სასამართლოს შემადგენლობა. აცილება. პროცესის ხარჯები. საპროცესო უზრუნველყოფა. საპროცესო ვადები. სასამართლო შეტყობინება და დაბარება.

  თემა II. მხარეებიმხარეთა საპროცესო უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა. საპროცესო თანამონაწილეობა.

  მესამე პირები. წარმომადგენლობა სასამართლოში.თემა III. სასამართლო მტკიცებულებებიმტკიცებულებათა შეგროვება და შეფასება. მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა. ადგილზე

  დათვალიერება. მხარეთა ახსნა-განმარტებები. წერილობითი მტკიცებულება. მოწმეთა ჩვენება. ნივთიერი მტკიცებულება. ექსპერტის დასკვნა.

  თემა IV. სასარჩელო წარმოებასაქმეების განხილვა I ინსტანციით. შეგებებული სარჩელი. სარჩელის უზრუნველყოფა. საქმის

  მომზადება მთავარ სხდომაზე განსახილველად. სასამართლოს მთავარი სხდომა. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. სასამართლო გადაწყვეტილება. სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა. გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულება. საქმის წარმოების დამთავრება გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე. საქმის წარმოების შეჩერება. სასამართლო განჩინება. სასამართლო ოქმი.

  თემა V. გამარტივებული წარმოებათამასუქისა და ჩეკის თაობაზე აღძრული სარჩელების განხილვა. დავალიანების

  გადახდევინების შესახებ საქმის განხილვის გამარტივებული წესი. ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე საქმის განხილვის გამარტივებული წესი.

  თემა VI. უდავო წარმოება ზოგადი დებულებები. იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა. მოქალაქის

  უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება და მოქალაქის გარდაცვლილად გამოცხადება. მოქალაქის შეზღუდულ ქმედუნარიანად და ქმედუუნაროდ აღიარება. დაკარგულ ან განადგურებულ საწარმდგენლო ფასიან ქაღალდსა და საორდენო ფასიან ქაღალდზე უფლების აღდგენა (გამოწვევითი წარმოება). ქონების უპატრონოდ ცნობა. შვილად აყვანა.

  თემა VII. საოჯახო, ადმინისტრაციული, სახელმწიფო-სამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილი და რეკეტული ქონების ჩამორთმევასა და სახელმწიფოსათვის გადაცემასთან დაკავშირებული საქმეების განხილვის თავისებურებები

  საოჯახო საქმეთა განხილვის თავისებურებანი. წარმოება რეკეტული ან ქურდული სამყაროს წევრის ქონების ჩამორთმევასა და სახელმწიფოსათვის გადაცემასთან დაკავშირებით.

  თემა VIII. სასამართლო გადაწყვეტილებათა გასაჩივრება აპელაციის დასაშვებობა. საქმის წარმოება სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო

  სასამართლოს გადაწყვეტილება. კასაციის დასაშვებობა. საქმის წარმოება საკასაციო სასამართლოში. საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. კერძო საჩივრის დასაშვებობა და განხილვის წესი.

  თემა IX. საქმის წარმოების განახლებაგანცხადება საქმის წარმოების განახლების შესახებ და მისი განხილვის წესი. გარდამავალი

  დებულებები.ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა:საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი.

 • ადმინისტრაციული სამართალი

  თემა I. ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის ზოგადი დებულებანიადმინისტრაციული ორგანოების ურთიერთდახმარების ვალდებულება, სამართლებრივი

  დახმარების პირობა და ფარგლები, უარის თქმა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენაზე, სამართლებრივ დახმარებაზე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება,

  დოკუმენტის ოფიციალური დამოწმების უფლება, საზოგადოებრივი ექსპერტი,საზოგადოებრივი ექსპერტის მიერ დასკვნის წარდგენა, საექსპერტო დასკვნის იურიდიული ძალა, საზოგადოებრივი ექსპერტის მოვალეობის შეწყვეტა.

  თემა II. ინფორმაციის თავისუფლებაპირადი საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება, პროფესიული საიდუმლოება,

  სახელმწიფო საიდუმლოება, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების ვადა, საჯარო რეესტრი, ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია, პერსონალური მონაცემების საიდუმლოება, მონაცემებში შესწორების შეტანა ან მათი განადგურება.

  თემა III. ადმინისტრაციულ ორგანოსათვის მიმართვის უფლებათემა IV. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, გაცემა და გაცემაზე უარისაჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, საჯარო

  ინფორმაციის გაცემა, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა.თემა V. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების სახეებიინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ფორმა, ინდივიდუალური

  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები, ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები.

  თემა VI. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრებაადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების უფლება, ადმინიტრაციული

  საჩივრის განმხილველი უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების ვადა, ადმინისტრაციული საჩივრის შინაარსი, ადმინისტრაციული საჩივრის მიღებაზე ან განხილვაზე უარის თქმა, ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადა.

  თემა VII. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერებაადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერება ადმინისტრაციული

  საჩივრის წარდგენისას.ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა:საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.

  სამეწარმეო სამართალი

  ზოგადი ნაწილი

  თემა I. სამეწარმეო (კომერციული) საქმიანობის ცნებასამეწარმეო (კომერციული) საქმიანობის მართლზომიერება, არაერთჯერადობა, მოგების მი-

  ზანი, დამოუკიდებლობა და ორგანიზებულობა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) საქმიანობა. თავისუფალი პროფესიების ცნება.

  თემა II. საწარმოთა სამართლებრივი ფორმები საწარმოს ცნება. ინდივიდუალური საწარმო. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოე-

  ბა (სპს). კომანდიტური საზოგადოება (კს). შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს). სააქციო საზოგადოება (სს). კოოპერატივი. პარტნიორის ცნება. ფიზიკური პირი, იურიდი-

 • ული პირი და სახელმწიფო, როგორც პარტნიორები. რეგისტრაციის ცნება და მნიშვნელობა. იუ-რიდიული პირის ცნება. იურიდიული პირის ზოგადი უფლებაუნარიანობა.

  თემა III. საწარმოს დაფუძნება. რეგისტრაციის პირობებისამეწარმეო რეესტრის ცნება და მნიშვნელობა. საწარმოთა რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლე-

  ბის მქონე პირები. რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ფაქტები. რეგისტრაციის გაუქმება. რე-გისტრაციის სისწორის პრეზუმფცია. რეგისტრაციის განხორციელების პრეზუმფცია.

  თემა IV. საწარმოთა პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობის ცნება. პასუხისმგებლობის პირობები. კრედიტორის ცნება. მესამე პირის

  ცნება. შესატანის ცნება. ფულადი და არაფულადი შესატანები. შესატანის შეტანის წესი. შესატა-ნის შემცირება საწესდებო კაპიტალის შემცირებით. პარტნიორთა თანასწორუფლებიანობისპრინციპები.

  თემა V. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობასაზოგადოების ხელმძღვანელობის უფლების მქონე პირები. საერთო კრება. ხელმძღვანელო-

  ბითი საქმიანობა. საზოგადოების ხელმძღვანელობის უფლებამოსილებათა შეზღუდვა. საზოგა-დოების ხელმძღვანელობის საგარეო ურთიერთობა. კონკურენციის აკრძალვა. საზოგადოების ხელმძღვანელთა ვალდებულება. მტკიცების ტვირთი. იმპერატიული ნორმა რეგრესული ანაზ-ღაურების მოთხოვნის შესახებ. საწესდებო კაპიტალის შენარჩუნების უზრუნველყოფა. საკონ-სულტაციო საბჭო.

  თემა VI. ხანგრძლივობა. რეორგანიზაცია. ლიკვიდაციახანგრძლივობა. სპს-ის, კს-ის, შპს-ის, სს-ისა და კოოპერატივის ლიკვიდაცია. საზოგადოების

  ლიკვიდაციისას ქონების განაწილების წესი. საზოგადოების რეორგანიზაცია, საწარმოთა შერ-წყმა, გაყოფა ნატურით.

  თემა VII. ხანდაზმულობა. გასაჩივრების ვადებიხანდაზმულობის ცნება. პრეტენზიის ცნება.თემა VIII. ფილიალებიფილიალის ცნება. ფილიალის რეგისტრაცია. საზღვარგარეთის საწარმოთა ფილიალის რეგის-

  ტრაცია.

  კერძო ნაწილი

  თემა IX. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაცნება. პარტნიორთა კრება. საზოგადოების ხელმძღვანელობა. პარტნიორის კონტროლის უფ-

  ლება. ლიკვიდაციის საფუძვლები. წილი კაპიტალის გასხვისება. პარტნიორის გარდაცვალება.თემა X. კომანდიტური საზოგადოებაცნება. კონკურენციის აკრძალვა. კომანდიტის კონტროლის უფლება. საზოგადოების ხელ-

  მძღვანელობა. მოგება და ზარალი. კომანდიტის პასუხისმგებლობა. კომანდიტის წილის გასხვი-სება ან მემკვიდრეობით გადაცემა.

  თემა XI. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაცნება. შპს-ის განსხვავება სს-იგან. საწესდებო კაპიტალი. პარტნიორის უფლება-მოვალეობანი.

  წილის გასხვისება. წილის ცნება. წილის გასხვისებას გათანაბრებული გარიგებანი. დამატებითი შენატანების გადახდა.

  პარტნიორთა კრების მოწვევა. კონტროლი საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე. კრებაზე გა-დაწყვეტილების მიღების პროცედურა.

  თემა XII. სააქციო საზოგადოება.ცნება. საზოგადოების წიგნი. აქციათა ფორმები. აქციის ცნება და აქციათა სახეები. ჩვეულებ-

  რივი და პრივილეგირებული აქციები. აქციის ნომინალური ღირებულება. აქციების გასხვისებისწესი. ფასიანი ქაღალდების კაპიტალის სხვა ფორმები.

 • აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები. საერთო კრება და მისი კომპეტენცია. სამეთვალყუ-რეო საბჭო და მისი კომპეტენცია. დირექტორები.

  წლიური ანგარიში და მოგების გამოყენება. ქონების მოვლის ვალდებულება. რევიზია. კაპი-ტალის შეძენის ღონისძიებები.

  თემა XIII. კოოპერატივიცნება. პაი. კოოპერატივში გაწევრიანება. წევრის გასვლა კოოპერატივიდან. საერთო კრება.

  წარმომადგენელთა კრება. სამეთვალყურეო საბჭო. გამგეობა. დირექტორები.ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა:საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 1997 წ.საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 1994 წ.

  ნოტარიატი

  1. ნოტარიატის წარმოშობის ისტორია. ნოტარიატის სისტემები თანამედროვე მსოფლიოში.2. ლათინური ნოტარიატის საერთაშორისო კავშირი.3. მმართველობა და თვითმმართველობა ნოტარიატის სისტემაში.4. ნოტარიატის კომპეტენცია და მისი ადგილი სამოქალაქო ბრუნვაში. 5. სანოტარო მოქმედება და მისი შესრულების ძირითადი მოთხოვნები (ვადები, შესრულების

  გადადება, შეჩერება, უარი სანოტარო მოქმედების შესრულებაზე).6. გარიგების დამოწმების ზოგადი წესი, პირობები და შედეგები.7. კანონით უფლებამოსილ თანამდებობის პირთა მიერ შესრულებული სანოტარო

  მოქმედებები. მათი შესრულების ფარგლები და სპეციფიკა.8. საზღვაო პროტესტი.9. სანოტარო საქმიანობის განხორციელებაზე ზედამხედველობა და კონტროლი. ნოტარიუსის

  ქონებრივი პასუხისმგებლობა და სამსახურებრივი დაზღვევა.10. მინდობის, დავალების და რწმუნების დადასტურების თავისებურებანი (მათი მოქმედების

  ვადა. მოქმედების შეწყვეტის საფუძვლები. გადანდობის უფლება).11. ნოტარიუსის შემოსავლის დაბეგვრის წესი.12. სანოტარო მოქმედებები, რომლებსაც ასრულებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის

  ორგანოებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამდებობის პირები.13. თანამდებობის პირების მიერ იმ ანდერძებისა და რწმუნებულებების დადასტურება,

  რომლებიც უთანაბრდება სანოტარო წესით დადასტურებულ დოკუმენტებს.14. სამკვიდროს გახსნა საზღვარგარეთ და მათთან დაკავშირებული სანოტარო მოქმედებების

  შესრულების წესი და პირობები.15. დოკუმენტის ასლისა და დოკუმენტიდან ამონაწერის დადასტურების წესი. დუბლიკატი.16. დოკუმენტზე ხელმოწერის ნამდვილობის დადასტურების წესი.17. მოქალაქის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის სანოტარო წესით დადასტურება.18. მოქალაქის განსაზღვრულ ადგილას ყოფნის ფაქტის სანოტარო წესით დადასტურება.19. მოქალაქის ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან იგივეობის სანოტარო წესით

  დადასტურება.20. მოქალაქეთა, დაწესებულებათა და ორგანიზაციათა განცხადებების მიღების წესი,

  დოკუმენტთა შესანახად მიღება.21. ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტში მიღება.22. სააღსრულებო ფურცლის გაცემა.23. ქონების წილზე საკუთრების მოწმობის, მეუღლეთა საერთო ქონებაში წილზე საკუთრების

  მოწმობის გაცემა.

 • 24. საზღვარგარეთ სამოქმედოდ გაცემულ დოკუმენტთა სანოტარო წესით დამოწმების წესი და თავისებურებანი „ლეგალიზაცია, აპოსტილი”.

  25. საქართველოს მოქალაქეთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლება მემკვიდრეობასა და საკუთრებაზე.

  26. არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა დაფუძნების და რეორგანიზაციისათვის საჭირო დოკუმენტთა დამოწმების წესი და პირობები.

  27. სამეწარმეო იურიდიულ პირთა დაფუძნების და რეორგანიზაციისათვის საჭირო დოკუმენტთა დამოწმების წესი და პირობები.

  28. საქორწინო ხელშეკრულება, მისი დამოწმების წესი.29. წილის განკარგვის დადასტურების წესი და პირობები კომერციულ საზოგადოებებში.

  შინაარსი

  1. საკონსტიტუციო სამართალი

  2. სამოქალაქო სამართალი

  3. სამოქალაქო სამართლის პროცესი

  4. ადმინისტრაციული სამართალი

  5. სამეწარმეო სამართალი

  6. ნოტარიატი

  საკონსტიტუციო სამართალი

  თემა I. კონსტიტუციის ცნება, დამახასიათებელი ნიშნები და მნიშვნელობა (ზოგადი მიმოხილვა)

  კონსტიტუციის ცნება, არსი და იურიდიული მნიშვნელობა. კონსტიტუციის ნორმების ადგილი სამართლის სისტემაში. კონსტიტუცია – მიმდინარე კანონმდებლობის იურიდიული ბაზა. კონსტიტუციის უზენაესობა.

  თემა II. საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია

  საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია – ქვეყნის უზენაესი კანონი, უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სამართლებრივი დოკუმენტი. საქართველოს კონსტიტუციის სისტემა. საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის წესი.

  თემა III. საქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების კონსტიტუციური საფუძვლები

  საქართველოს საზოგადოებრივი წყობილების ცნება და არსი. სახელმწიფოს მართვაში ხალხის მონაწილეობის ფორმები. პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და ფუნქციონირების წესი. სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და ადგილობრივი თვითმმართველობა. სახელმწიფო და ეკლესია. კონსტიტუციური შეთანხმება.

  თემა IV. მოქალაქეობა

  საქართველოს მოქალაქეობის ცნება. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების წესი და საფუძვლები.უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების პირობები. საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძვლები. ბავშვების მოქალაქეობის შეცვლის წესი. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესი. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქმეთა გადაწყვეტის წესი.

  თემა V. საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

  ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ცნება და იურიდიული ბუნება. ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გარანტიები, მათი რეალიზაციის პირობები და საშუალებები. საჩივრისა და პეტიციის უფლება. სახელმწიფო ორგანოების თანამდებობის პირთა არაკანონიერი მოქმედებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უფლება. სასამართლო წესით დაცვის (სამართლიანი სასამართლოს) უფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური მოვალეობები. უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. თავშესაფრის უფლება.

  თემა VI. საქართველოს �