ვალდებულებითი სამართალი · PDF file2 1....

Click here to load reader

 • date post

  17-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ვალდებულებითი სამართალი · PDF file2 1....

 • 1

  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეებზე

  2009, №5

  ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ ი თ ი ! !

  ს ა მ ა რ თ ა ლ ი

  1. ვალდებულების შესრულება-შეუსრულებლობა - დაკისრებული ვალდებულების შესრულება - ვალდებულების შესრულება ვადის გადაცილებით - ვალდებულების ჯეროვნად შესრულება - საშინაო ვალის ანაზღაურება 2. პირგასამტეხლო - პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ - საურავის და პირგასამტეხლოს დაკისრება - შეთანხმება ხელშეკრულების არსებით პირობებზე - შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება 3. სოლიდარული ვალდებულება 4. მხარეთა შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობის არსებობის ფაქტის დადასტურების შემოწმება 5. ანაბრებზე რიცხული თანხის დაბრუნება 6. დაჯარიმება და ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისას - გადაზიდვის ხელშეკრულება; ქონებრივი პასუხისმგებლობა ტვირთის დაუცველობისათვის - დაჯარიმება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დარღვევისათვის - იჯარის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება - ზიანის ანაზღაურება ვაგონების მოცდენის გამო - ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების გამო - ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების გამომრიცხავი გარემოებების დადგენა - მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევისას გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება 7. უსაფუძვლო გამდიდრება

 • 2

  1. ვალდებულების შესრულება-შეუსრულებლობა

  საშინაო ვალის ანაზღაურება

  გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით

  #ბს-1660-1614(2კ-08) 23 ივლისი, 2009 წ., ქ. თბილისი

  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა

  შემადგენლობა: მ. ვაჩაძე (თავმჯდომარე, მომხსენებელი), ნ. ქადაგიძე, მ. ცისკაძე

  სარჩელის საგანი: ქმედების განხორციელების დავალება აღწერილობითი ნაწილი: 2007 წლის 27 აგვისტოს მ. თ-ძემ, ვ. დ-ძემ და გ. ც-ძემ სასარჩელო განცხადებით მიმარ-

  თეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს, მოპასუხეების - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ, მესამე პირად კი საქართველოს საბი- ნაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაციაზე მიუთითეს.

  სასარჩელო განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მოსარჩელეებმა 2007 წლის 8 აგვისტოს ადმი- ნისტრაციული საჩივრით მიმართეს მოპასუხეებს სადავო საკითხის გადასაჭრელად, რაზეც პასუხი არ მიუღიათ.

  მოსარჩელეთა განმარტებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წლების განმავლობაში მოსარ- ჩელეთა მოთხოვნაზე პასუხობდა, რომ “სახელმწიფო ვალის შესახებ” საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტით აღიარებული სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა განხილვის მო- წესრიგებისა და რეკომენდაციების მიღების მიზნით საქართველოს მთავრობამ 2004 წლის 15 ნოემ- ბრის #108 დადგენილებით შექმნა საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავ- ლელი სახელმწიფო კომისია, რომელიც უფლებამოსილი იყო, შეემუშავებინა საქართველოში კოო- პერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების ანაზღაურების მექა- ნიზმი და გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინა საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტისათვის. ამდენად, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების ანაზღაურების მექანიზმის დატ- კიცებამდე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვერ დაადგენდა თითოეული საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრის მიმართ არსებული ვალის მოცულობას.

  მოსარჩელეებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ 1992 წლის 9 ოქტომ- ბრის #983 დადგენილებით კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრების წინაშე იკისრა ვალდებუ- ლებები მშენებლობის ღირებულების გაძვირებით გამოწვეული ფასთა სხვაობის თანხა გაეცა რეს- პუბლიკის ბიუჯეტის ხარჯზე, კოოპერატივის თითოეული წევრის მიერ ხარჯთაღრიცხვით გამოწ- ვეული მთლიანი თანხის დაფარვის შემდეგ და დაუმთავრებელი კოოპერატიული სახლების მშენებ- ლობა დასრულებულიყო 1992-1995 წლებში.

  მოსარჩელეთა განმარტებით,