საქართველოს - GIPA · საქართველოს...

of 148 /148

Embed Size (px)

Transcript of საქართველოს - GIPA · საქართველოს...

Page 1: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს
Page 2: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს
Page 3: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 1994 წელს შეიქმნა.

დაარსებისთანავე უნივერსიტეტმა თავი მოუყარა ბიზნესის, სამოქალაქო

საზოგადოებისა და საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებს. არსებობის 16 წლის

განმავლობაში ინტერაქტიული საგანმანათლებლო პროგრამების, კვლევებისა და

ტრენინგების მეშვეობით უნივერსიტეტმა თავისი წვლილი შეიტანა ეფექტური

მმართველობის, სამართლისა და საერთაშორისო პოლიტიკის, ასევე

დამოუკიდებელი მედიის განვითარებაში.

ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამები, რომლის ქვაკუთხედია ლიბერალური

დემოკრატიის პრინციპები, სიტყვის თავისუფლება და ინოვაცია, კვლევასა და

ინტერაქტიულ სწავლებაზეა დაფუძნებული და სტუდენტებს უვითარებს როგორც

თეორიული, ასევე პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.

აკადემიური პროგრამებისა და ტრენინგ-კურსების გარდა, ინსტიტუტში არაერთი

წარმატებული პროექტი ხორციელდება: რეგიონულ კოლეჯებსა და სკოლებთან

წარმატებით მუშაობს ინსტიტუტში არსებული აგრარული განვითარების პროგრამა,

ხოლო საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

წარმატებით ახორციელებს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების ანალიზს.

2011 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის

კავკასიური სკოლისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ‘’IREX Georgia’’-ს

ერთობლივი პროექტი, რომელიც სტუდენტური მედიის განვითარებას

ითვალისწინებს, სკოლაში ამოქმედდება „ინტეგრირებული ნიუსრუმი“, რომელიც

უახლესი ტექნიკით არის აღჭურვილი.

2010 წელს დაარსდა და წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას სადისკუსიო

კლუბი Frontline Georgia, ასევე უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს ინგლისურენოვანი

Radio GIPA - ს ფუნქციონირებასაც , ტალღაზე FM 94.3.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში არსებობს ოთხი სკოლა,

რომელთა შემადგენლობაშიც ფუნქციონირებს 8 საგანმანათლებლო პროგრამა:

Page 4: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

1. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა

2. მმართველობის სკოლა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

3. ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა

მულტი-მედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის სამაგისტრო

პროგრამა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

4. სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

5. გარდა ამისა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევითი

ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს სადოქტორო პროგრამა.

Page 5: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

სოციალურ  მეცნიერებათა  საბაკალავრო  პროგრამის  მიზანია  განათლებული, მოაზროვნე, ფართო თვალსაწიერისა და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების  მქონე ახალგაზრდების  გაზრდა,  რომლებიც  მზად  იქნებიან  როგორც  დამოუკიდებლად 

მუშაობისათვის, ისე უფრო მაღალ  საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის... 

სწავლების თვალსაზრისით, ეს არის ის, რასაც დასავლეთში Liberal Arts Education-s უწოდებენ ანუ ზოგადი, ფართო და ხარისხიანი განათლება, სვლა ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ და სხვადასხვა დისციპლინის ერთიან კონტექსტში გააზრება; თეორიული ცოდნის მიწოდება-მიღების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების სინთეზი.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში სტუდენტს ენიჭება ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში შესაბამისი მიმართულების - კონცენტრაციის (მეიჯორი) მითითებით.

კონტაქტი:

მისამართი: გორგასლის 101, 0114, თბილისი

ტელ: (995 32) 2 497545

საკონტაქტო პირი - ხათუნა ბერაია

ტელ: 599 611717

Page 6: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

მი

სანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ბაკალავრი/

BA in

Soc

ial S

cien

ces

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- მმართველობა

/maj

orin

g in

Adm

inist

ratio

n ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

- საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

/maj

orin

g in

Inte

rnat

iona

l Rel

atio

ns

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- ჟურნალის

ტიკ

ა/m

ajor

ing

in Jo

urna

lism

ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

- ეკო

ნომი

კა/m

ajor

ing

in E

cono

mic

s ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

- ფსი

ქოლოგი

ა/m

ajor

ing

in P

hsyc

holo

gy

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 24

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

ბაკალავრიატი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

Page 7: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სტრუქტ

ურა და აღ

წერილ

ობა

: სო

ციალ

ური მეცნ

იერებების

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა ოთხწ

ლიანი

ა და შედგება

რვა

სემესტრის

აგან

, რომლ

ის განმავლ

ობაში

სტუდენტმა

უნდ

ა დააგრ

ოვო

ს სუ

ლ 2

40 კრედ

იტი.

სწავლების

პირ

ველი ეტ

აპი

(I-V

სემესტრი)

მოიც

ავს

ზოგადი განათლების

ინტ

ენსი

ურ

კურსს

- 95 კრ

ედიტ

ს და ძი

რით

ად საფ

აკულტეტ

ო კურსს

(მაპროფირ

ებელ

ი საგნ

ები)

- 35

კრედ

იტს.

დანარ

ჩენი

კრედ

იტები ნაწი

ლდება შემდ

ეგნაირ

ად: 6

0 კრ

ედიტ

ს სტ

უდენტი აითვი

სებს

სწავლ

ების

მეორე ეტ

აპზე

(VI-

VII

სემესტრი)

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა კო

ნკრეტ

ული მი

მართულების

- კო

ნცენტრაც

იის

(მმართველობი

ს, საერთაშორის

ურთიე

რთობები

ს, ეკო

ნომი

კის,

ჟურნალის

ტიკ

ის ან ფსი

ქოლოგი

ის) ს

ავალ

დებულო

საგნები

ს საფუძვლიანი

და სი

ღრმი

სეული შესწავლის

ას დ

ა 25

კრ

ედიტ

ს - ს

წავლ

ების

მესამე

ეტაპზე

(VII

I სემესტრი)

სად

იპლომო

ნაშრომზ

ე დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობი

სას.

25

თავის

უფალ

კრედ

იტს

სტუდენტი დააგრ

ოვებს

- მი

სთვი

ს საინ

ტერ

ესო

საგნები

ს არ

ჩევი

თ (სწავლების

პირ

ველ

და მეორე ეტ

აპებზე)

როგო

რც

საქართველოს საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტის

სოცი

ალური მეცნ

იერების

სკო

ლაში,

ასევე

სხვ

ა აკრედ

იტებულ

უნი

ვერსი

ტეტ

ებში

.

კრედ

იტების

განაწილ

ება

სტ

უდენტების

საერთაშორის

ო აკადემიუ

რი სტ

ატუსი

ს მქონე

ინგ

ლის

ური ენის

შესწავლ

ით დაინტ

ერესება

სახელ

მწიფ

ო პო

ლიტ

იკაა

და მი

სი

მიზანია

, საქარ

თველოს მო

ქალაქეებმ

ა შეძლ

ონ

ევრ

ოპუ

ლ სივ

რცე

ში ინტ

ეგრირ

ება და საკუ

თარ

ი შესაძლ

ებლობები

ს სრ

ულფასოვანი

რეალიზ

ება.

ზოგადი განათლების

კუ

რსი

95

კრედ

იტი 

ძირით

ადი სპეც

იალობა

-მეი

ჯორი

ძი

რით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

-35 კრ

ედიტ

ი კო

ნცენტრაც

ია- 6

0 კრ

ედიტ

ი სადიპ

ლომო

ნაშრომი

- 25

კრედ

იტი

სულ

-120

კრედ

იტი 

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები

25 კრედ

იტი 

Page 8: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

შესაბამი

სად

პროგრ

ამით

გათ

ვალის

წინებუ

ლია

უცხ

ო ენი

ს, ინგ

ლის

ურის

, ინტ

ენსი

ური სწავლება

(I-V

სემესტრი)

-25 კრ

ედიტ

ი.

ბაკალავრიატის

ხარ

ისხი

ს დამად

ასტურებელ

ი საბუ

თის

დიპ

ლომი

ს მი

საღებად

აუცი

ლებელ

ია სტუდენტმა

ინგ

ლის

ური ენის

გამოცდ

ა წარმატებით

ჩააბაროს.

ინგ

ლის

ური ენის

გამოცდ

ისგან განთ

ავის

უფლდებიან ის

სტუდენტები,

რომლ

ებიც

ფლობენ

TOEF

L-ის

ა და სხ

ვა

საერ

თაშორის

ო აღიარების

მქო

ნე ინგ

ლის

ური ენის

ცოდნი

ს დამად

ასტურებელ

სერ

ტიფ

იკატ

ს.

ბაკალავრიატის

ყველა სტ

უდენტის

ათვი

ს სავალდებულოა მესამე

დონი

ს ბ2

ის წარმატებით

ჩაბარ

ება.

სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სკოლაში

დაწყებუ

ლია

სტუდენტთა

თვი

თმმარ

თველობი

ს ჩამო

ყალიბ

ების

პროცე

სი. უნი

ვერსი

ტეტ

ში ა

რსებუ

ლი

რეგულაც

იის შესაბამი

სად

, სტუდენტთა ერ

თი,

არჩეული,

წარ

მომადგე

ნელი,

სხვ

ა სკოლების

თვი

თმმარ

თველობი

ს წარმო

მადგე

ნლებთან

ერთად

, რეგულარ

ულად

მიი

ღებს მო

ნაწი

ლეო

ბას რექტორატ

ის სამუშაო

შეხ

ვედრებში

201

2 წლ

ის შემოდგო

მიდან

. სტ

უდენტთა და ად

მინი

სტრაც

იის ამ

საკით

ხზე შეხვ

ედრების

დროს გამო

იკვეთა მო

საზრება,

რომ სტ

უდენტთა თვი

თმმარ

თველობი

ს არ

ჩევნები

ჩატარ

დეს

და

შესაბამი

სი დ

ოკუ

მენტ

აცია

გაფ

ორმდ

ეს 2

012

წლის

შემოდგო

მაზე ,

სტუდენტთა

ახალ

ი ნაკადის

ჩარ

იცხვ

ის შ

ემდეგ

. თუმც

ა,

მიმდ

ინარ

ე სასწავლო

წელ

საც

სტუდენტები აქტიუ

რად

არიან ჩართულნი

სკო

ლის

ცხო

ვრებაში

და სასწ

ავლო

პროცე

სის შეფასებაში

(საგნები

ს რეი

ტინ

გი, რ

ეკომენდ

აციე

ბი, სურვი

ლები)

პრ

ოგრ

ამის

წარ

მატებულად

დასრულების

შემთხვ

ევაში სტ

უდენტს ენიჭ

ება ბაკალავრის

აკადემიუ

რი ხარის

ხი სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებებში

შესაბამი

სი მიმ

ართულების

- კო

ნცენტრაც

იის

(მეი

ჯორი)

მით

ითებით

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: პრ

ოგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუცი

ლებელ

წინ

აპირ

ობას წარმო

ადგენს

: 1.

საშუალ

ო სკო

ლის

ატესტატ

ი;

2. ერთიანი

ეროვნული გამო

ცდების

წარ

მატებით

ჩაბარ

ება.

კონც

ენტრაც

იები

ს აღ

წერილ

ობა

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- მმართველობა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მის

ცეს სტ

უდენტებს აუ

ცილებელ

ი საბაზის

ო ცოდნა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

; გააც

ნოს მათ

მსო

ფლიო

სულიე

რი,

მხატვრ

ული,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი და სამეცნ

იერო

მემკვიდ

რეო

ბა; შ

ეასწავლოს მსოფლიო

ისტ

ორიი

სა დ

ა გეოგრ

აფიი

ს უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

ეტაპები და მო

ვლენები;

განუვი

თარ

ოს სტ

უდენტებს ლოგი

კური და კრ

იტიკ

ული აზ

როვნების

უნარი;

გააცნ

ოს

კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტები;

სამოქალაქო

განათ

ლების

პრაქტიკ

ული კუ

რსი

ს მეშვ

ეობი

თ აზიაროს სტ

უდენტები სამო

ქალაქო

შეგნები

ს,

Page 9: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სახე

ლმწ

იფოებრივ

ი აზ

როვნების

, სახელ

მწიფ

ოს დემოკრ

ატიუ

ლი წყობი

ს, ლ

იბერ

ალური ღირ

ებულებების

, ადამიანი

ს უფლებათ

ა ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

; გააცნ

ოს ინ

დივ

იდის

როლი,

პასუხი

სმგებლ

ობა

და უფლებები საზოგადოებაში.

მმარ

თველობი

ს კო

ნცენტრაც

იის

სტუდენტები

შეის

წავლ

იან

მმარ

თველობი

სა და

თვი

თმმარ

თველობი

ს საფუძვლებს.

ორგანი

ზაც

იული

მენეჯმენტ

ის ძ

ირით

ად პ

რინ

ციპებს

; საჯარ

ო პ

ოლიტ

იკის

, საჯარ

ო ო

რგანი

ზაც

იები

ს და

პროექტების

მართვი

ს მნიშ

ვნელ

ოვან

საკი

თხე

ბს.

პროგრ

ამის

მიზ

ანია

სტუდენტებს განუ

ვითარ

ოს სო

ციალ

ური და დემოკრ

ატიუ

ლი ფასეუ

ლობები

ს, მოქალაქეო

ბრივ

ი ღირ

ებულებების

დაც

ვის

უნარი ;

გამო

უმუ

შავო

ს პრ

ობლ

ემების

დამოუკი

დებლად

გადაჭრის

და

ცოდნი

ს ეფ

ექტურად

გამო

ყენები

ს უნარი.

სწავლების

პრ

ოცე

სში

განსაკუთრებული

მნიშ

ვნელ

ობა

დაეთმო

ბა კრ

იტიკ

ული 

და

ანალ

იტიკ

ური

აზროვნების

ხე

ლშეწყობას,

ჯგუ

ფში

მუ

შაობი

ს და

დროის

მენეჯმენტ

ის პრობლ

ემების

გად

აჭრას

.

წარმატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები მზ

ად იქნებიან შრ

ომი

ს ბაზარ

ზე კო

ნკურენცი

ისათ

ვის და/ან

გააგრ

ძელებენ

სწავლ

ას უმაღლესი

განათლების

მეო

რე საფეხ

ურზე

. სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

ბაკალავრს აქვს

სოცი

ალური მეცნ

იერებების

ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

კარგი

, ხოლო

მმართველობი

ს მი

მართულების

საფ

უძვლიანი

ცოდნა

. ბაკალავრი ფლობს

სრულყო

ფილ

ინ

ფორმაცი

ას კონკრეტ

ულ

სფერ

ოში

არ

სებუ

ლი თეო

რიე

ბისა

და მი

მდინ

არე

პროცე

სები

ს შესახე

ბ და შეუძლ

ია ამ სფ

ეროს

კომპლექსუ

რი საკი

თხე

ბის გაცნ

ობი

ერება.

ბაკალავრი კარგად

ერკვევა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სხ

ვადასხვ

ა მი

მართულებებში

; შეუ

ძლია

ამ მი

მართულებების

დახასიათება და

მათი ამოცა

ნები

ს განსაზ

ღვრ

ა; იცნ

ობს

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ათა

ძი

რით

ად ცნებებს

და თეო

რიუ

ლ მიდ

გომებს

; კარ

გად

ერკვევა

ძირით

ად ფილ

ოსო

ფიუ

რ დ

ა ფსი

ქოლოგი

ურ

თეო

რიე

ბში,

მსოფლიო

სულიე

რ დ

ა მხ

ატვრ

ულ

მემკვიდ

რეო

ბაში

; იცნ

ობს

უმთ

ავრეს

ეკო

ნომი

კურ

და სამართლებრივ

პროცე

სებს

. ბაკალ

ავრს

აქვს

თეო

რიუ

ლი ცო

დნა

საჯ

არო

პოლიტ

იკის

, საჯ

არო

ორგანი

ზაც

იები

ს და პრ

ოექტების

მარ

თვი

ს შესახე

ბ. ერკვევა

კვლევის

ძირ

ითად

მეთ

ოდებში

და შეუძლ

ია კვლ

ევის

მონაცე

მები

ს დამუშავება

. კარ

გად

ფლობს

ინგ

ლის

ურ

ენას,

შეუ

ძლია

ინ

გლის

ურად

ვერ

ბალური და წერილ

ობი

თი კო

მუნი

კაცი

ა.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

უნარების

საფ

უძველ

ზე ბაკალავრი შეძლ

ებს

ამ

ცოდნი

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებას.

ბაკალავრს

აქვს

უნარი

კონსულტაც

იები

ს გავლ

ის შედეგად

, რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც კი,

გამონახო

ს ადეკვატური და

ბაკალავრს აქვს

მმართველობასთ

ან დ

აკავში

რებული საკი

თხე

ბის

იდენტიფ

იცირ

ების

ა და გადაწყვეტ

ის უ

ნარი:

ეფექტურად

იყენებს

სი

ტუაც

იური ლიდ

ერობი

ს მო

დელ

ს. შეუ

ძლია

თეო

რიუ

ლი თუ

კვლევით

ი პრ

ოექტის

სხვ

ადასხვ

ა კო

მპონენტ

ის დ

ამოუკი

დებელ

ი დაგეგმვა და განხ

ორცი

ელება;

ასევე

, კვლ

ევის

პროცე

სში

წამო

ჭრილ

ი პრ

ობლ

ემების

ამო

ცნობა

და

Page 10: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ეფექტური

გზები

პრობლ

ემების

მო

საგვ

არებლად

; შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სად

რეაგი

რება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

გარკვეუ

ლი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა

კვლევით

კო

მპონენტ

ს,

რაც

ბაკალავრს

აძლევს

კვლევის

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

ხელმძღვანელობი

თ/რ

ეკომენდ

აციე

ბით

მათ

ი გადაჭრა;

ბაკალავრს შეუძლ

ია საჭირ

ო მასალ

ის მოძი

ება,

შეფ

ასება და

ანალ

იზი,

საკუთარ

ი მო

საზრებების

ლოგი

კურად

ჩამოყალიბ

ება.

ბაკალავრს აქვს

ცოდნა

და უნარი მი

ღებული თეო

რიუ

ლი ცო

დნა

პრ

აქტიკ

აში გამო

იყენოს;

კურსდ

ამთავრებულს ასევე შეუძლ

ია

საშუ

ალო

სირ

თულის

პროექტების

დაგეგმვა და განხ

ორცი

ელება;

დასკვნი

ს უნარი

ბაკალავრი

ფლობს

არ

აკომპლექსუ

რი

პრობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა

და

მისი

ფორმუ

ლირ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გად

აწყვეტ

ის გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

ლოგი

კური

დასკვნი

ს გაკეთება.

ბაკალ

ავრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

მეტ

-ნაკლებად

კო

მპლექსუ

რად

განსჯ

ა.

ბაკალავრს შეუძლ

ია ლ

ოგი

კურად

აზროვნება და ლიტ

ერატ

ურის

კრ

იტიკ

ული ანალ

იზი;

გააჩნია

მმართველობი

ს სფერ

ოში

არ

სებუ

ლი პრ

ობლ

ემების

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა დ

ა მათი

კრიტ

იკული ანალ

იზის

უნარი;

შეუ

ძლია

ერთი და იგ

ივე მო

ვლენის

თუ

კონც

ეფცი

ის სხვ

ადასხვ

ა კუ

თხი

თ დ

ანახვა

და გაანალ

იზება;

აქვს

უნარი და ცო

დნა

კრიტ

იკულად

შეაფასოს ესა თუ

ის პო

ზიც

ია,

შეიმ

უშაოს საკუ

თარ

ი განსხვ

ავებული შეხე

დულება და

ლოგი

კურად

დაიცვ

ას იგი

. შეუ

ძლია

: სხვ

ადასხვ

ა მმარ

თველობი

თი

თეო

რიე

ბის დად

ებით

ი და უარ

ყოფით

ი მხ

არეები

ს განსაზ

ღვრ

ა და

სათანად

ო დ

ასკვნები

ს გამო

ტანა;

დამაჯ

ერებლად

განავით

აროს და დაასაბუ

თოს თავის

ი თვალსაზრის

ი, ადეკვატურად

აღიქ

ვას და გაანალ

იზოს

საზოგადოებრივ

ი პრ

ოცე

სები

; საკუთარ

ი მო

საზრებების

თანმი

მდევრული და არ

გუმენტ

ირებული ჩამო

ყალიბ

ება.

ბაკალავრი ით

ვისებს

აბს

ტრაქტული აზ

როვნების

უნარს,

რომელიც

საშუ

ალებას

აძლ

ევს მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის სწო

რად

გააზრების

, არ

გუმენტ

აციი

ს, ანალიზ

ის, მსჯ

ელობი

ს აგების

ა და დამუშავებუ

ლი

ინფორმაცი

ის სინ

თეზ

ირების

უნარს.

კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადმო

სცეს

საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზ

ე მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის დ

ამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პროგრ

ამის

სასწავლ

ო ფორმატი

ბაკალავრს შეუძლ

ია გამარ

თულად

მეტ

ყველ

ება და წერა;

საკუთარ

ი და

სხვი

სი აზ

რის

მკაფ

იოდ

და

ნათლად

გადმო

ცემა

როგო

რც

ზეპირ

ი მეტყველ

ების

, ასევე

წერის

დროს.

ესმი

ს მასალის

ძი

რით

ადი

აზრი

და

მოკლ

ე ში

ნაარ

სის

დამახინ

ჯების

გარეშე

გადმო

ცემს

მას

. აკად

ემიუ

რი

პროცე

სის

განმავლობაში

შეძენი

ლი

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვა, შედარ

ებით

ი და

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

ა და

არგუ

მენტ

ირებულად

საკუ

თარ

იპო

ზიც

იის

დასაბუთების

Page 11: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ბაკალავრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

უნარი

ბაკალავრს

საშუ

ალებას აძლევს

ეფექტური

მონაწი

ლეო

ბა

მიიღ

ოს

არჩეული

მიმართულების

თემატ

იკასთან დაკავში

რებულ

დის

კუსი

ებში

. შეუ

ძლია

საკუთარ

ი მო

საზრებების

, თეო

რიუ

ლი

და

კვლევის

შედეგების

თანმი

მდევრული

და

არგუ

მენტ

ირებული

გადმო

ცემა

როგო

რც

ზეპირ

ად,

ასევე

წერილ

ობი

თ.

ბაკალავრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

გარემოში

სწორი

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთ

ოდებს.

იგ

ი ფლობს

კრიტ

იკული შენი

შვნები

ს მო

მზად

ების

ა და დებატ

ებში

ჩაბმ

ის უნარს,

აქვს

კუ

ლტურა

მოუსმინ

ოს

სხვი

ს აზ

რს

და

დაასაბუ

თოს

თავის

ი განსხვ

ავებული

პოზიც

ია.

კვლევით

ი სტ

ატიე

ბის,

რეფ

ერატ

ების

, ასევე კო

ნფერ

ენცი

ებზე წარმო

დგენი

ლი

მოხს

ენებების

დროს ბაკალავრი ავლენს ცო

დნი

ს, რ

ოგო

რც ზეპირ

ი,

ასევე

წერილ

ობი

თი

ფორმი

გადმო

ცემი

ს უნარს.

კუ

რსდ

ამთავრებულს

შეუძლ

ია

თავის

უფლად

წარმართოს

დიალოგი

არ

ასპეცი

ალის

ტებთან,

რად

გან

მას

აქვს

გამო

მუშავებუ

ლი

საკი

თხე

ბის

მარტივ

ად

ჩამო

ყალიბ

ების

ა და

გადმო

ცემი

ს უნარი.

სწავლის

უნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

სწავლის

მეტ

-ნაკლ

ებად

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

პროფესიუ

ლი

განვით

არების

შესაძლებლობებს

.

ბაკალავრს აქვს

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლების

უნარი.

დამოუკი

დებლად

სწავლ

ისა და პრ

ოფესიუ

ლი ზრდის

კენ სწრაფ

ვის

უნარი,

რაც

გულის

ხმობს

, როგო

რც პრ

აქტიკ

ული გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეც

ნიერ

ო საქმი

ანობი

ს წარმო

ებას

; ბაკალ

ავრს

შეუძლ

ია მიღ

ებული სასწავლო

დავალ

ებების

დამოუკი

დებელ

ი შესრ

ულება,

საჭირ

ო ინფ

ორმაცი

ის მოძი

ება არ

სებუ

ლი სასწ

ავლო

და სამეცნ

იერო

რესურსები

ს გამო

ყენები

თ; საკუთარ

ი სწავლის

შედეგების

ადეკვატური შეფასება და შემდ

გომი

სწავლ

ის

საჭი

როებების

განსაზღვრ

ა; აქვს დამოუკი

დებლად

მუშაობი

ს უნარი;

პასუხს

აგებს

საკუთარ

სამუშაოზე და შეუძლ

ია მის

ი შეფასება;

ღირ

ებულებები

ბაკალავრს მკაფ

იოდ

აქვს ჩამო

ყალიბ

ებული

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს და ად

ეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა

ღირ

ებულებები,

ბაკალავრი

იცნო

ბს

და

აფასებს ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

ბაკალავრი

კარგად

ერ

კვევა

და

იზიარებს

ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

აქვს ეთ

იკური გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

უნარი

და

აღჭუ

რვი

ლია

სო

ციალ

ური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს გრ

ძნობი

თ.

ბაკალავრი

ითვი

სებს

სხ

ვადასხვ

ა სი

ტუაც

იებშ

ი ეთ

იკური

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

, კო

ლეგიალობი

ს და

ეთიკ

ური

Page 12: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

მას

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

დილ

ემის

დროს

ობი

ექტური

მსჯელ

ობი

სა დ

ა ანალ

იზის

უნარს.

აც

ნობი

ერებს

პოლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკო

ნომი

კური

და

ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას

ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. პატივ

ს ცე

მს

ადამიანი

ს უფლებებს

და

ითვალის

წინებს

მათ

რელ

იგიუ

რ,

ეთნი

კურ

და

კულტურულ

თავის

ებურებებს.

სრულად

აცნ

ობი

ერებს საკუ

თარ

თავზე აღ

ებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას;

ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

-მმართველობა

საგნ

ების

ჩამონათვალი:

სა

გნები

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური

I

X

X

X

ინგლ

ისური

II

X

X

X

X

ინგლ

ისური

III

X

X

X

X

ინგლ

ისური

IV

X

X

X

X

ინგლ

ისური

V

X

X

X

X

ქართული მართლწერა

X

X

X

დიადი წი

გნები

I X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

I X

X

X

X

სამო

ქალაქო

განათ

ლება

X

X

X

X

დიადი წი

გნები

II

X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

II

X

X

X

X

კალკუ

ლუსი

X

X

X

X

ლოგი

კა

X

X

X

X

შესავ.

საზ

ოგადოებ

.გეო

გრაფ

იაში

X

X

X

შესავ.

ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

X

X

X

X

X

შესავალი სო

ციოლოგი

აში

X

X

X

Page 13: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები

X

X

X

X

კვლევის

მეთ

ოდები

X

X

X

საქართველოსმცო

დნეობა

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

X

X

X

სამართლის

საფ

უძვლები

X

X

X

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

X

X

X

ზოგადი მენეჯმ-ის

საფ

უძვლები

X

X

X

X

საზ

-თან

ურთ

-ის შესავალი

X

X

X

მსოფლიო

ეკო

ნომი

კა

X

X

X

საჯარ

ო მმართველობა

საქარ

თვ.

X

X

X

X

პროექტის

მარ

თვი

ს საფუძვლები

X

X

X

კვლევის

დიზ

აინი

ს საფუძვლები

X

X

X

X

სამო

ქალაქო

საზ

ოგ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

შესავ.

კურსი

კულტ

. მემკვიდ

რ-ში

X

X

X

X

კომუ

ნიკაცი

ა და ლიდ

ერობა

X

X

X

ორგანი

ზაც

. მენეჯ

მ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

საჯარ

ო პოლიტ

იკის

საფ

უძვლები

X

X

X

X

F

საჯარ

ო სექტ

-ის ეკონ-ს საფუძვლ

. X

X

X

X

შესავ.

კურსი

ადგი

ლობრ

ივ

თვი

თმმარ

თველობაში

X

X

X

კომუ

ნიკაცი

ის ფსი

ქ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

X

რიტ

ორიკ

ა &

კამათ

ის ხელ

ოვნება

X

X

X

X

პროფესიუ

ლი წერის

უნარები

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო უ

რთ

. შესავალ

ი X

X

X

აღმო

სავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

X

მედია

, პოლიტ

იკა და საზოგად

. X

X

X

X

შესავ.

სოცი

ალურ

ფსი

ქოლოგი

აში

X

X

X

X

შესავ.

საჯ

არო

მმართველობაში

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

X

X

X

დასავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

თემთან

მუშაობა

და სათემო

პრ

ოექტების

მარ

თვა

X

X

X

Page 14: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში

X

X

X

ქართული სახე

ლმწ

-ის ის

ტორია

X

X

X

ინფორმაცი

ის მოძი

ების

, ანალ

იზის

და წერის

ტექნი

კა

X

X

X

X

სადიპ

ლომო

ნაშრომი

X

X

X

X

X

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

-სპეცი

ალობი

თ მმართველობა

, იყენებს

სხვ

ადასხვ

ა მეთოდს

სტუდენტთათ

ვის

სასუ

რველი

კონპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყო

ველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ინ

ტერ

აქტივ

ს. საგნ

ების

უმრ

ავლესობა

მო

იცავს

სწავლების

ის

ეთ კო

მპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა

პრეზ

ენტაც

იები

სა დ

ა ინ

დივ

იდუალ

ური

ნაშრომები

ს წარდგენა

. გამოყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური მუ

შაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

სტუდენტებს შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

უვი

თარ

ებს.

სტუდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ბაკალ

ავრს აძლევს კვლევის

სათანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

(სპეცი

ალობი

თ მმართველობა

) კურსდ

ამთავრებულები

დასაქმდ

ებიან როგო

რც სახე

ლმწ

იფო

საჯარ

ო, ასევე

არასამთავრობო

სექტორში

(იმ პო

ზიც

იებზ

ე, სად

აც არაა

სავალ

დებულო

მაგის

ტრის

ხარ

ისხი

) წარმატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები გააგრძელებენ

სწავლ

ას განათ

ლების

მეო

რე საფეხ

ურზე.

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამას

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

(წერ

ილობი

თი,

ზეპირ

ი) შუ

ალედ

ური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტუდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

Page 15: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.4

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

ხორცი

ელდება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

და მო

წვეუ

ლი

ლექტორების

მიე

რ, რ

ომლ

ებიც

სტუდენტებს თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხო

ვნების

შესაბამის

ცოდნას უზიარებენ

. უნი

ვერსი

ტეტ

ს აქვს

ელექტრონუ

ლი ბი

ბლიო

თეკა,

რომლ

ის საშუალ

ებით

აც სტუდენტებს ხე

ლი მი

უწვდებათ

სილ

აბუსი

გათვალის

წინებუ

ლ ლ

იტერ

ატურაზ

ე; ასევე

თანამედ

როვე

მოთხო

ვნების

შესაბამის

ად აღჭუ

რვი

ლი ბი

ბლიო

თეკა სამკით

ხველ

ო დ

არბაზით

. კო

მპიუ

ტერ

ულ

ცენტრში

არსებუ

ლი ყველ

ა კო

მპიუ

ტერ

ი ჩართულია

ინტ

ერნეტში

. ყველ

ა აუ

დიტ

ორია

აღჭუ

რვი

ლია

კომპიუ

ტერ

ით დ

ა პროექტორით

.

სასწავლო გეგ

მა 

საგნ

ის

კოდი

კურსი

კრ

ედიტ

თა

რაო

დენობა

საკო

ნტაქტ

საათ

ები

დამოუკი

დებელ

ისაათ

ები

სემესტ

რები

ლექტორები

I II

IIIIV

VVI

VII

VIII

ზოგადი განათლების

კურსი

-95 კრ

ედიტ

SS e

ng10

1 ინ

გლის

ური ენა 1

 5 

56

69

5  

    

    

    

 ქ. ჭ

ელიძ

ე SSgeo2

01 

ქართული მართლწერა 

5 56

69

5

    

    

    

   ხ

.ჩაჩანიძ

ე/ი.ში

რავა

SSgrb3

01 

დიადი წი

გნები ‐1 

6 56

94

6

    

    

    

  ლ

. ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

Page 16: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SShis401

 შესავ. მსო

ფ. ი

სტორიშ

ი ‐ 1

 6 

56

94

6  

    

    

    

 ზ.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSced5

01 

სამო

ქალაქო განათ

ლება 

5 56

69

5

    

    

    

  თ

. ნორაკიძ

ე SSen

g102

 ინ

გლის

ური ენა 2

 5 

56

69

  5

    

    

    

ნ. ჭიღ

ვარია

SShis402

 შესავ. მსო

ფ. ი

სტორიშ

ი ‐2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე 

SSgrf601

 შესავ. საზ

. გეო

გრაფ

იაში

  6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

SSgrb3

02 

დიადი წი

გნები ‐ 2

 6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

SSen

g103

 ინ

გლის

ური ენა 3

 5 

56

69

    

5  

    

    

ს.ბაზაძე

SSfsy110

 ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

  5

    

    

  რ

.საყვარელ

იძე

SSen

g104

 ინ

გლის

ური ენა 4

 5 

56

69

    

  5 

    

    

ქ.ჭე

ლიძ

SSsak130

 საქართველოსმცო

დნეობა  

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

ი SSeko1

40 

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  მ.კაკუ

ლია

SSsam15

0 სამართლის

 საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.კოკაია

SSen

g105

 ინ

გლის

ური ენა  5 

5 56

69

  

    

  5 

    

  ს.ბაზაძე

SSmen

170 

ზოგადი მენეჯმ. საფ

უძვლ

. 5 

56

69

    

    

5   

    

მ.მახათაძე

SSeko1

90 

მსოფლიო

 ეკო

ნომი

კა 

5 56

69

  

    

  5 

    

  გ.ბაქრ

აძე

 

  

  

  

  

ძირით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

‐35 კრ

ედიტ

ი 

SSkal701

 კალკუ

ლუსი

 4 

56

44

4  

    

    

    

დ..მეტ

რეველ

ი SSlog801

 ლოგი

კა  

6 56

94

6

    

    

    

  ნ.თომაშვ

ილი

SSfil90

1 შესავ. ფილ

ოს. ისტ

ორიაში

 5 

56

69

    

5  

    

    

გ.მარგვ

ელაშვი

ლი

SSkvl120

 კვლევის

 მეთ

ოდები 

5 56

69

  

  5

    

    

  მ.

სეხ

ნიაშვი

ლი

SSso

c610

შესავალი სო

ციოლოგი

აში 

5 56

69

  

  5

    

    

  ა.დიაკო

ნიძე

SSpr18

0 საზ

- თან ურთ

-ობი

ს შესავ. 

5 56

69

  

    

  5

    

  ნ.

შოში

ტაიშვ

ილი

SSpre160

 პრ

ეზენტაც

იის უნარები 

536

89

  

    

5  

    

  მ.

იოსელიანი

Page 17: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

კონც

ენტრაც

იის (ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა) კურსი

‐60 კრ

ედიტ

ი + დიპ

ლომი

 25 კრ

ედიტ

ი‐სუ

ლ 85 კრ

ედიტ

ი 

SSsxm20

0 საჯარ

ო მმართვ.საქართ

-ში 

6 56

94

  

    

    

6   

  ნ.დოლიძ

ე SSpm

c210

 პრ

ოექტის

 მარ

თვი

ს საფუძვლ

. 6 

56

94

    

    

  6 

    

ხ.ხვ

იჩია

SSkvl220

 კვლევის

 დიზ

აინი

ს საფუძვლ

. 6 

56

94

    

    

  6 

    

ნ. ღონღ

აძე

SSngo2

30 

 სამოქალაქო საზ

-ის საფუძვლ

. 6 

56

94

    

    

  6 

    

თ.კობერიძ

ე SSkm

e760

 შესავ. კურსი

 კულტ. მემკვიდ

. 6 

56

94

    

    

  6 

    

ც. ელის

აშვი

ლი

SSmen

400 

ორგანი

ზ. მენეჯ

მ-ის

საფ

უძვლ

. 6 

56

94

    

    

    

6   

მ.მახათაძე

SSpo

l410

 საჯარ

ო პოლიტ

იკის

საფ

უძვლ

. 6 

56

94

    

    

    

6   

ნ.ღონღ

აძე

SSeko 42

0 საჯ

. სექტ

-ის ეკონ-ის

საფ

უძვ

. 6 

56

94

    

    

    

6   

გ.ბაქრ

აძე

SStvt410

 შესავ.

კურსი

ადგი

ლ. თ

ვითმმ

. 6 

56

94

    

    

    

6   

ლ. სოფრომაძე

SSkdl770

 კო

მუნი

კაცი

ა და ლ

იდერ

ობა 

6 56

94

  

    

    

  6 

  რ

.მშვ

იდობაძე

 

დიპ

ლომი

 25

  

   

    

    

    

25  

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები ‐ ს

ავალ

დებულოა 25

 კრედ

იტის

 დაგროვება 

SSkfs600

 კო

მუნი

კ-ის

 ფსი

ქ-ის

 საფ

უძვლ

. 5 

36

89

    

5  

    

    

ლ.ზარ

დალ

იშვი

ლი

SSrkx620

 რიტ

ორიკ

ა & კამათ

ის ხელ

ოვნ

. 5 

36

89

    

5  

    

    

ლ. ბ

ერძენი

შვილ

ი SSir64

0 საერ

თ. უ

რთ

-ის შესავალი 

5 36

89

  

  5

    

    

  ბ.

კვაში

ლავა

SSaci650

 აღ

მოსავლ

ური ცი

ვი-ის ის

ტ. 

5 36

89

  

    

5  

    

  ნ.

 ჩარ

ექიშ

ვილი

SSmps67

0 მედია, პოლიტ

 და საზოგად

-ბა 

5 36

89

  

    

5  

    

  ზ

. ქორიძ

ე SSsfs680

 შესავ. სოცი

ალურ ფსი

ქ -ში 

5 36

89

  

    

5  

    

  თ

. ჩხე

იძე

SSir72

0 შესავ. კონფ

ლიქ

ტოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

  5

    

  დ

. სახვაძე

SSqsi730

 ქართ

. სახელ

მწიფ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSdci660

 დასავლური ცი

ვილ

-ის ის

ტ. 

5 36

89

  

    

  5

    

  თ

. კობახი

ძე

SSpcu6

30 

პროფესიუ

ლი წერის

 უნარები 

5 36

89

  

    

    

5  

  ნ.

ჯაფ

იაშვ

ილი

SSsm

s690

 შესავალი საჯარ

ო მმართვ-ში

 5 

36

89

    

    

  5

    

ნ. დ

ოლიძ

ე SSeis700

 ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

  5

    

მ. კაკულია

SStem 710

 თემთან მუშაობა დ

ა სათემო 

პროექტ‐ის მართვა 

5 36

89

  

    

    

  5

  თ

.თავარ

თქი

ლაძე

SSact740

 ინ

ფო‐ს მოძი

ების

, ანალიზ

ის დ

ა წერის

 ტექნი

კა 

5 36

89

  

    

    

  5

  ნ.

ჯაფ

იაშვ

ილი

Page 18: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მის

ცეს სტ

უდენტებს აუ

ცილებელ

ი საბაზის

ო ცოდნა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

; გააც

ნოს მათ

მსო

ფლიო

სულიე

რი,

მხატვრ

ული,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი და სამეცნ

იერო

მემკვიდ

რეო

ბა; შ

ეასწავლოს მსოფლიო

ისტ

ორიი

სა დ

ა გეოგრ

აფიი

ს უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

ეტაპები და მო

ვლენები;

განუვი

თარ

ოს სტ

უდენტებს ლოგი

კური და კრ

იტიკ

ული აზ

როვნების

უნარი;

გააცნ

ოს

კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტები;

სამოქალაქო

განათ

ლების

პრაქტიკ

ული კუ

რსი

ს მეშვ

ეობი

თ აზიაროს სტ

უდენტები სამო

ქალაქო

შეგნები

ს,

სახე

ლმწ

იფოებრივ

ი აზ

როვნების

, სახელ

მწიფ

ოს დემოკრ

ატიუ

ლი წყობი

ს, ლ

იბერ

ალური ღირ

ებულებების

, ადამიანი

ს უფლებათ

ა ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

; გააცნ

ოს ინ

დივ

იდის

როლი,

პასუხი

სმგებლ

ობა

და უფლებები საზოგადოებაში.

საერ

თაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს კო

ნცენტრაც

იის სტ

უდენტები შეის

წავლ

იან საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

სა დ

ა პო

ლიტ

იკის

ძირ

ითად

ცნ

ებებსა

და თეო

რიე

ბს. ს

ტუდენტები მი

იღებენ

ცოდნას

საერთაშორის

ო ორგანი

ზაც

იები

ს, საერთაშორის

ო პოლიტ

იკის

ფაქტორების

ა და

საერ

თაშორის

ო უ

საფრთხო

ების

საკით

ხებშ

ი. გაეცნ

ობი

ან კავკასი

ის, დ

ასავლეთ

ის ქვეყნების

ა და რუსეთის

პოლიტ

იკური ის

ტორიი

ს მნიშ

ვნელ

ოვან ეტ

აპებს.

პროგრ

ამის

მიზ

ანია

სტუდენტებს მი

სცეს

კომპლექსუ

რი ცო

დნა

პოლიტ

იკური,

ეკო

ნომი

კური,

სოცი

ალური,

გლ

ობალური და რეგიო

ნალური პრ

ოცე

სები

ს შესახე

ბ. მოახდინ

ოს თანამედ

როვე

საერთაშორის

ო ურთიე

რთობებშ

ი არ

სებუ

ლი ძი

რეუ

ლი

პრობლ

ემების

გააზრება და განზ

ოგადება.

წარ

მატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები მზ

ად იქნებიან შრ

ომი

ს ბაზარ

ზე კო

ნკურენცი

ისათ

ვის და/ან

გააგრ

ძელებენ

სწავლ

ას უმაღლესი

განათლების

მეო

რე საფეხ

ურზე

. სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

ბაკალავრს აქვს

სოცი

ალური მეცნ

იერებების

ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

კარგი

, ხოლო

საერთაშორის

ურთიე

რთობები

ს მი

მართულების

საფუძვლიანი

ცოდნა

. ბაკალ

ავრი ფლობს

სრ

ულყო

ფილ

ინფ

ორმაცი

ას კონკრეტ

ულ

სფ

ეროში

არსებუ

ლი თეო

რიე

ბისა

და

მიმდ

ინარ

ე პრ

ოცე

სები

ს შესახე

ბ და

შეუძლ

ია ამ სფ

ეროს კო

მპლექსუ

რი

საკი

თხე

ბის გაცნ

ობი

ერება.

ბაკალავრი კარგად

ერკვევა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სხ

ვადასხვ

ა მი

მართულებებში

; შეუ

ძლია

ამ მი

მართულებების

დახასიათება და

მათი ამოცა

ნები

ს განსაზ

ღვრ

ა; სტუდენტს აქვს

საერთაშორის

ურთიე

რთობები

ს თეო

რიუ

ლი და საფუძვლიანი

ცოდნა

. კერძო

დ,იგი

კარ

გად

ერკვევა გე

ოპო

ლიტ

იკის

ა და პო

ლიტ

იკის

საკი

თხე

ბში;

აცნ

ობი

ერებს კავკასიი

ს, ევრ

ოპი

ს ქვეყნები

სა დ

ა რუსეთის

პოლიტ

იკურ

პრობლ

ემებს.

აქვს უნარი გააანალიზ

ოს

ფაქტორები,

რომლ

ებიც

საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთოებების

პრ

ოცე

სებზ

ე და საერ

თაშორის

ო ორგანი

ზაც

იებზ

ე ზემოქმედ

ებენ

. სტ

უდენტს ჩამო

უყალიბ

დება კო

მპლექსუ

რი წარმო

დგენა

საერ

თაშორის

ო უ

რთიე

რთობებზ

ე და შეძლ

ებს გააც

ნობი

ეროს

გლ

ობალიზ

აციი

ს და ინ

ტეგრაც

იის როლი თანამედ

როვე

Page 19: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობებშ

ი. ბაკალ

ავრს აქვს

ცოდნა

და

უნარი,

მოვლ

ენების

კონტ

ექსტ

ში დ

ანახვი

სა დ

ა განხ

ილვი

სა.

კარგად

ფლობს

ინგ

ლის

ურ

ენას,

შეუ

ძლია

ინგ

ლის

ურად

ვერბალური და წერილ

ობი

თი კო

მუნი

კაცი

ა.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

უნარების

საფ

უძველ

ზე ბაკალავრი შეძლ

ებს

ამ

ცოდნი

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებას.

ბაკალავრს

აქვს

უნარი

კონსულტაც

იები

ს გავლ

ის შედეგად

, რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც კი,

გამონახო

ს ადეკვატური და

ეფექტური

გზები

პრობლ

ემების

მო

საგვ

არებლად

; შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სად

რეაგი

რება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

გარკვეუ

ლი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა

კვლევით

კო

მპონენტ

ს,

რაც

ბაკალავრს

აძლევს

კვლევის

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

ბაკალავრს აქვს

საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობებთ

ან

დაკავში

რებული საკი

თხე

ბის იდ

ენტიფ

იცირ

ების

ა და გადაწყვეტ

ის

უნარი.

შეუ

ძლია

საერთაშორის

ო პროცე

სებშ

ი წარმო

ქმნი

ლი

სიტუაც

იისა

და ვი

თარ

ების

შეფ

ასება და აქვს

საკუთარ

ი არ

გუმენტ

ირებული თვალსაზრის

ის ჩამოყალიბ

ების

უნარი.

შეუძლ

ია კვლ

ევით

ი პრ

ოექტის

დაგეგმვა და განხ

ორცი

ელება;

საჭი

რო

მასალის

მო

ძიება,

შეფასება

და

ანალ

იზი;

საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

ლოგი

კურად

ჩამო

ყალიბ

ება.

ასევე

მზად

აა

გამო

იყენოს

მიღებული

თეო

რიუ

ლი

ცოდნა

პრ

აქტიკ

აში

გამო

იყენოს.

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

საშუ

ალო

სი

რთულის

პრ

ოექტების

დაგეგმვა და განხ

ორცი

ელება;

დასკვნი

ს უნარი

ბაკალავრი

ფლობს

არ

აკომპლექსუ

რი

პრობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა

და

მისი

ფორმუ

ლირ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გად

აწყვეტ

ის გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

ლოგი

კური

დასკვნი

ს გაკეთება.

ბაკალ

ავრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

მეტ

-ნაკლებად

კო

მპლექსუ

რად

განსჯ

ა.

ბაკალავრს შეუძლ

ია ლ

ოგი

კურად

აზროვნება და ლიტ

ერატ

ურის

კრ

იტიკ

ული ანალ

იზი;

საერთაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს სფ

ეროში

 არ

სებუ

ლი ძი

რით

ადი პრ

ობლ

ემის

 იდენტიფ

იკაც

ია, გამოცა

ლკევება 

და ე

რთმანეთთან შედ

არება;

ბაკალ

ავრი ით

ვისებს

აბს

ტრაქტული

აზროვნების

უნარს,

რომელიც

საშუალ

ებას

აძლ

ევს მი

ღებული

ინფორმაცი

ის სწო

რად

გააზრების

, არგუ

მენტ

აციი

ს, ანალიზ

ის,

მსჯელ

ობი

ს აგების

ა და დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის

სინთ

ეზირ

ების

საშუალ

ებას

. ბაკალავრს შეუძლ

ია:

პროცე

სებზ

ე მო

ქმედ

ი ფაქტორების

 შეფ

ასება;

ჩატ

არებული კვლევის

 შედეგად

 მიღ

ებული მო

ნაცე

მები

ს სწორი დიაგნ

ოსტ

ირება;

  ახალი 

ინფორმაცი

ის განზოგადება;

 შედ

ეგების

 ფორმუ

ლირ

ება და 

დასკვნები

ს გამო

ტანა;

 გად

აწყვეტ

ილების

 მიღ

ება და მი

სი დ

აცვა

; კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადმო

სცეს

საკუ

თარ

ი ბაკალავრს

შეუძლ

ია

გამართულად

მეტყველ

ება

და

წერა

- საკუ

თარ

ი და

სხვი

სი აზ

რის

მკაფ

იოდ

და

ნათლად

გადმო

ცემა

Page 20: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზ

ე მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის დ

ამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პროგრ

ამის

სასწავლ

ო ფორმატი

ბაკალავრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

როგო

რც ზეპირ

ი მეტყველ

ების

დროს,

ასევე

წერ

ილობი

თ. შ

ეუძლ

ია

მასალის

ძი

რით

ადი

აზრის

გაგება

და

მოკლ

ე ში

ნაარ

სის

დამახინ

ჯების

გარ

ეშე გადმო

ცემა

;  ჯგუ

ფში

 მუშაობა დ

ა ჯგუ

ფური 

გადაწყვეტ

ილებების

 შემუ

შავებაში

 მო

ნაწი

ლეო

ბა;

საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

 დაც

ვა; დარ

გის სპეც

იალის

ტებთან  

და ასევე,

სხვ

ა სფ

ეროს 

ექსპერ

ტებთან კო

მუნი

კაცი

ა და 

კამათი;

პრ

ოფესიუ

ლ 

მოლაპარ

აკებასა თუ კონფ

ლიქ

ტების

 მოგვ

არებაში მო

ნაწი

ლეო

ბა.

აკად

ემიუ

რი

პროცე

სის

განმავლობაში

შეძენი

ლი

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვა,

შედარ

ებით

ი და

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

ა და

არგუ

მენტ

ირებულად

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

დასაბუთების

უნარი

ბაკალავრს

საშუ

ალებას აძლევს

ეფექტური

მონაწი

ლეო

ბა მი

იღოს

საერ

თაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს თემატ

იკასთან დაკავში

რებულ

დის

კუსი

ებში

; შეუძლ

ია

თეო

რიუ

ლი

მასალის

ა თუ

კვლევის

შედეგების

თანმი

მდევრული და არ

გუმენტ

ირებული გადმო

ცემა

. ბაკალავრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

გარემოში

ეფ

ექტური

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთოდებს.

იგ

ი ფლობს

კრ

იტიკ

ული

შენი

შვნები

ს მო

მზად

ების

ა და

დებატ

ებში

ჩაბმ

ის უნარს,

აქვს

კუ

ლტურა

მოუსმინ

ოს

სხვი

ს აზ

რს

და დაასაბუ

თოს

თავის

ი განსხვ

ავებული

პოზიც

ია. კვლევით

ი სტ

ატიე

ბის

მომზ

ადების

და

მოხს

ენებების

დროს

ბაკალავრი

ავლენს

ცოდნი

ს (რ

ოგო

რც

ზეპირ

ი , ასევე

წერილ

ობი

თი

ფორმი

თ) გადმო

ცემი

ს უნარს.

კურსდ

ამთავრებულს

შეუძლ

ია

თავის

უფლად

წარმართოს

დიალოგი

არასპეცი

ალის

ტებთან,

რად

გან

მას

აქვს

გამო

მუშავებუ

ლი

საკი

თხე

ბის მარტივ

ად ჩამოყალიბ

ების

ა და გადმო

ცემი

ს უნარი.

სწავლის

უნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

სწავლის

მეტ

-ნაკლ

ებად

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

პროეფ

სიული

განვით

არების

შესაძლებლობებს

.

ბაკალავრს აქვს

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლების

უნარი.

დამოუკი

დებლად

სწავლ

ისა და პრ

ოფესიუ

ლი ზრდის

კენ სწრაფ

ვის

უნარი,

რაც

გულის

ხმობს

, როგო

რც პრ

აქტიკ

ული გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეც

ნიერ

ო საქმი

ანობი

ს წარმო

ებას

; ბაკალ

ავრს

შეუძლ

ია მიღ

ებული სასწავლო

დავალ

ებების

დამოუკი

დებელ

ი შესრ

ულება,

საჭირ

ო ინფ

ორმაცი

ის მოძი

ება არ

სებუ

ლი სასწ

ავლო

და სამეცნ

იერო

რესურსები

ს გამო

ყენები

თ; საკუთარ

ი სწავლის

შედეგების

ადეკვატური შეფასება და შემდ

გომი

სწავლ

ის

Page 21: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საჭი

როებების

განსაზღვრ

ა; აქვს დამოუკი

დებლად

მუშაობი

ს უნარი;

პასუხს

აგებს

საკუთარ

სამუშაოზე და შეუძლ

ია მის

ი შეფასება;

აცნ

ობი

ერებს პო

ლიტ

იკური,

სოცი

ალურ

-ეკო

ნომი

კური

და ფსი

ქოლოგი

ური ფაქტორების

თავის

ებურებებს და

გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ების

ას ეყრ

დნო

ბა დ

ემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. სრულად

აცნ

ობი

ერებს საკუ

თარ

თავზე აღ

ებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მოქმედ

ებს კეთილ

სინდ

ისიე

რად

; ღირ

ებულებები

ბაკალავრს მკაფ

იოდ

აქვს ჩამო

ყალიბ

ებული

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს და ად

ეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა

ღირ

ებულებები,

ბაკალავრი

იცნო

ბს

და

აფასებს ზოგაგს

აკაც

ობრ

იო ღ

ირებულებებს.

მას

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

ბაკალავრი

აქვს

სამო

ქალაო

საზოგადოების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი თანამედ

როვე

ლიბ

ერალ

ური,

დემოკრ

ატიუ

ლი

ღირ

ებულებების

ადმი

და ფასეუ

ლობები

სადმი

პატ

ივის

ცემა

.

მონაწი

ლეო

ბას

იღებს

ეთიკ

ური 

ნორმები

სა 

და 

ეროვნული 

ინტერ

ესების

 დაც

ვაში

; აც

ნობი

ერებს

სოცი

ალურ, 

სახე

ლმწიფ

ო 

და 

სამო

ქალაქო 

პასუ

ხისმგებლ

ობას;

პატ

ივს სც

ემს სხ

ვადასხვ

ა ქვეყნი

ს კუ

ლტურულ

ღირ

ებულებებს და აც

ნობი

ერებს მათ

თავის

ებურებებს.

ბაკალავრი

ითვი

სებს

სხ

ვადასხვ

ა სი

ტუაც

იებშ

ი ეთ

იკური

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

, კო

ლეგიალობი

ს და

ეთიკ

ური

დილ

ემის

დროს

ობი

ექტური

მსჯელ

ობი

სა დ

ა ანალ

იზის

უნარს.

აც

ნობი

ერებს

პოლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკო

ნომი

კური

და

ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას

ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. სრ

ულად

აც

ნობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას;

ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

-საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

საგნ

ების

ჩამონათვალი:

სა

გნები

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური

I

X

X

X

ინგლ

ისური

II

X

X

X

X

ინგლ

ისური

III

X

X

X

X

Page 22: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ინგლ

ისური

IV

X

X

X

X

ინგლ

ისური

V

X

X

X

X

ქართული მართლწერა

X

X

X

დიადი წი

გნები

I X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

I X

X

X

X

სამო

ქალაქო

განათ

ლება

X

X

X

X

დიადი წი

გნები

II

X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

II

X

X

X

X

კალკუ

ლუსი

X

X

X

X

ლოგი

კა

X

X

X

X

შესავ.

საზ

ოგად

. გეო

გრაფ

იაში

X

X

X

შესავ.

ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

X

X

X

X

X

შესავალი სო

ციოლოგი

აში

X

X

X

ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები

X

X

X

X

კვლევის

მეთ

ოდები

X

X

X

საქართველოსმცო

დნეობა

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

X

X

X

სამართლის

საფ

უძვლები

X

X

X

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

X

X

X

ზოგადი მენეჯმ-ის

საფ

უძვლები

X

X

X

X

საზ

-თან

ურთ

-ის შესავალი

X

X

X

მსოფლიო

ეკო

ნომი

კა

X

X

X

საქართვ.

და სამხ

. კავკ-ის

რეგიო

ნი

მსოფლ

. გეო

პოლ

. სივ

რცე

ში

X

X

X

პოლ

. გეო

გრ. დ

ა გეოპო

ლიტ

იკა

X

X

X

საერ

თაშორის

ო ორგანი

ზაც

იები

X

X

X

თანამ

რუსეთის

საგარ

. პოლიტ

იკა

X

X

X

დემოკრ

-სა და განვით

-ის ის

ტ-ია

X

X

X

X

პოლიტ

ოლოგი

ის შესავალ

ი X

X

X

X

პოლიტ

იკური კავკასიო

ლოგი

ა X

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო სამარ

თალ

ი X

X

X

დას

. ქვეყ-ის

საგ

. პოლ

-ის ის

ტორია

X

X

X

X

Page 23: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პოსტ

საბჭ

ოთა ქვეყ

-ის თანამ

. პო

ლიტ

. პრობლ

ემები

X

X

X

კომუ

ნიკაცი

ის ფსი

ქ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

X

რიტ

ორიკ

ა &

კამათ

ის ხელ

ოვნება

X

X

X

X

პროფესიუ

ლი წერის

უნარები

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო უ

რთ

. შესავალ

ი X

X

X

აღმო

სავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

X

მედია

, პოლიტ

იკა და საზ

-ბა

X

X

X

X

შესავ.

სოცი

ალურ

ფსი

ქოლოგი

აში

X

X

X

X

შესავ.

საჯ

არო

მმართველობაში

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

X

X

X

დასავლური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტორ

. X

X

X

თემთან

მუშაობა

და სათემო

პრ

ოექტების

მარ

თვა

X

X

X

შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში

X

X

X

ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტორ

X

X

X

ინფო

-ის მო

ძიების

, ანალიზ

-ის და

წერის

ტექნი

კა

X

X

X

X

სადიპ

ლომო

ნაშრომი

X

X

X

X

X

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

იყენებს

სხვ

ადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის სასუ

რველი

კონპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყო

ველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ი

ნტერ

აქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს სწავლების

ისეთ

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა პრეზ

ენტაც

იები

სა დ

ა ინ

დივ

იდუალ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

სტ

უდენტებს

შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

უვი

თარ

ებს.

სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ბაკალ

ავრს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარ

-ჩვევებს

.

Page 24: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დასაქმები

ს სფ

ერო

: საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამა

სოცი

ალურ

მეცნ

იერებებში

(ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა

-საერთაშორის

ო ურთიე

რთოებები)

კუ

რსდ

ამთავრებულები

დასაქმდ

ებიან სახე

ლმწ

იფო

საჯ

არო

სამსახუ

რში

კერ

ძოდ

, ისე

დაწესებულებებში

, რომელთა პრ

ოფილ

ია საგარ

ეო დ

ა უსაფრთხო

ების

პოლიტ

იკის

შემუ

შავება

და გატარ

ება.

(იმ

პოზიც

იებზ

ე, სად

აც არაა

სავალ

დებულო

მაგის

ტრის

ხარ

ისხი

) ასევე შეძლ

ებენ

დასაქმდ

ნენ შესაბამი

სი პროფილ

ის

არასამთავრობო

სექტორში

, სამეც

ნიერ

ო-კვლ

ევით

ინსტიტ

უტებში

, საერთაშორის

ო ორგანი

ზაც

იებშ

ი და მასმედ

იის საშუ

ალებებში

. ასევე,

წარ

მატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები გააგრძელებენ

სწავლ

ას განათ

ლების

მეო

რე საფეხ

ურზე.

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამას

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

(წერ

ილობი

თი და ზეპირ

ი) შუალ

ედური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.4

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

Page 25: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ინფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

ხორცი

ელდება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

და მო

წვეუ

ლი

ლექტორების

მიე

რ, რ

ომლ

ებიც

სტუდენტებს თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხო

ვნების

შესაბამის

ცოდნას უზიარებენ

. უნი

ვერსი

ტეტ

ს აქვს

ელექტრონუ

ლი ბი

ბლიო

თეკა,

რომლ

ის საშუალ

ებით

აც სტუდენტებს ხე

ლი მი

უწვდებათ

სილ

აბუსი

გათვალის

წინებუ

ლ ლ

იტერ

ატურაზ

ე; ასევე

თანამედ

როვე

მოთხო

ვნების

შესაბამის

ად აღჭუ

რვი

ლი ბი

ბლიო

თეკა სამკით

ხველ

ო დ

არბაზით

. კო

მპიუ

ტერ

ულ

ცენტრში

არსებუ

ლი ყველ

ა კო

მპიუ

ტერ

ი ჩართულია

ინტ

ერნეტში

. ყველ

ა აუ

დიტ

ორია

აღჭუ

რვი

ლია

კომპიუ

ტერ

ით დ

ა პროექტორით

.

სასწავლო გეგ

მა 

საგნ

ის

კოდი

კურსი

კრ

ედიტ

თა

რაო

დენობა

საკო

ნტაქტო

საათ

ები

დამოუკი

დებელ

ისაათ

ები

სემესტ

რები

ლექტორები

I II

IIIIV

VVI

VII

VIII

ზოგადი განათლების

კურსი

-95 კრ

ედიტ

SS e

ng10

1 ინ

გლის

ური ენა 1

 5 

56

69

5  

    

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSgeo2

01 

ქართული მართლწერა 

5 56

69

5

    

    

    

  ჩაჩანი

ძე/შირ

ავა

SSgrb3

01 

დიადი წი

გნები ‐1 

6 56

94

6

    

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ. საყვარელ

იძე

SShis401

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიშ

ი ‐ 1

 6 

56

94

6  

    

    

    

ზ.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSced5

01 

სამო

ქალაქო განათ

ლება 

5 56

69

5

    

    

    

  თ

.ნორაკიძ

ე SSen

g102

 ინ

გლის

ური ენა 2

 5 

56

69

  5

    

    

    

ნ.ჭი

ღვარია

SShis402

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიშ

ი ‐2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSgrf601

 შესავ. საზ

ოგ. გეო

გრაფ

იაში

  6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ასათიანი

/გ

.ხომერიკ

SSgrb3

02 

დიადი წი

გნები ‐ 2

 6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

SSen

g103

 ინ

გლის

ური ენა 3

 5 

56

69

    

5  

    

    

ს.ბაზაძე

SSfsy110

 ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

  5

    

    

  რ

.საყვარელ

იძე

Page 26: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SSen

g104

 ინ

გლის

ური ენა 4

 5 

56

69

    

  5 

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSsak130

 საქართველოსმცო

დნეობა  

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

ი SSeko1

40 

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  მ.

კაკულია

  

SSsam15

0 სამართლის

 საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.კოკაია

SSen

g105

 ინ

გლის

ური ენა  5 

5 56

69

  

    

  5 

    

  ს.

ბაზ

აძე

SSmen

170 

ზოგადი მენეჯმენტ

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

  5 

    

   მ

.მახათ

აძე

SSeko1

90 

მსოფლიო

 ეკო

ნომი

კა 

5 56

69

  

    

  5 

    

  გ.

ბაქრაძე

  

  

  

  

 

ძირით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

‐35 კრ

ედიტ

ი 

SSkal701

 კალკუ

ლუსი

 4 

56

44

4  

    

    

    

დ. მეტ

რეველ

SSlog801

 ლოგი

კა  

6 56

94

6

    

    

    

  ნ.

თომაშვ

ილი

SSfil90

1 შესავალი ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორ

-ში 

5 56

69

  

  5

    

    

  გ.

მარ

გველ

აშვი

ლი

SSkvl120

 კვლევის

 მეთ

ოდები 

5 56

69

  

  5

    

    

  მ.

სეხ

ნიაშვი

ლი

SSso

c610

შესავალი სო

ციოლოგი

აში 

5 56

69

  

  5

    

    

  ა.

დიაკო

ნიძე

SSpr18

0 საზოგ-თან ურთიე

რთ

-ის შესავალი 

5 56

69

  

    

  5

    

  ნ.

შოში

ტაიშვ

ილი

SSpre160

 პრ

ეზენტაც

იის უნარები 

5 36

89

  

    

5  

    

   მ

. იოსელიანი

კონც

ენტრაც

იის (ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა) კურსი

‐60 კრ

ედიტ

ი + დიპ

ლომი

 25 კრ

ედიტ

ი‐სუ

ლ 85 კრ

ედიტ

ი 

SSir

240

საერ

თაშორის

ო სამარ

თალ

ი 6 

56

94

    

    

  6 

    

გ. ტუღუში

SSir25

0 საქ.

და სამხ

. კავკ-ის

რეგ

იონი

მსოფლ

გეო

პოლიტ

იკურ

სივ

რცე

ში 

6 56

94

  

    

    

6   

  თ

.ფხალაძე

SSir26

0 პო

ლიტ

. გეო

გრ დ

ა გეო

პოლიტ

იკა 

6 56

94

  

    

    

6   

  ზ

. დავით

აშვი

ლი

SSir27

0 საერ

თაშორის

ო ორგანი

ზაც

იები

 6 

56

94

    

    

  6 

    

დ. ჭ

ოჭუ

ა SSir44

0 თანამ

. რუსეთის

საგარ

ეო პოლიტ

. 6 

56

94

    

    

  6 

    

თ.ფხალაძე

SSir45

0 პო

ლიტ

იკური კავკასიო

ლოგი

ა 6 

56

94

    

    

    

6   

მ. არეშიძ

ე SSir46

0 დემოკრ

-სა და გ

ანვი

თ-ის ის

ტორია

 6 

56

94

    

    

    

6   

ბ. კვაში

ლავა

SSir47

0 პო

ლიტ

ოლოგი

ის შესავალ

ი 6 

56

94

    

    

    

6   

ბ. კვაში

ლავა

SSir78

0 დას

. ქვეყნ

-ის საერ

თ  პოლიტ

.ისტ

. 6 

56

94

    

    

    

6   

კ. ქენქაძე

SSir79

0 პო

სტსაბჭ

ოთა სი

ვრცი

ს პო

ლიტ

იკა

6 56

94

  

    

    

  6 

  მ.

კომახი

Page 27: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

 დიპ

ლომი

 25

  

   

    

    

    

25  

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები ‐ ს

ავალ

დებულოა 25

 კრედ

იტის

 დაგროვება

 

SSkfs600

 კო

მუნი

კაცი

ის ფსი

ქ-ის

 საფ

უძვლები 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

.ზარ

დალ

იშვი

ლი

SSrkx620

 რიტ

ორიკ

ა & კამათ

ის ხელ

ოვნება 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

. ბერ

ძენი

შვილ

ი SSir64

0 საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთ

-ის შესავალი 

5 36

89

  

  5

    

    

   ბ

. კვაში

ლავა

SSaci650

 აღ

მოსავლ

ური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

  5

    

    

 ნ. ჩარ

ექიშ

ვილი

SSmps67

0 მედია, პოლიტ

იკა და საზოგადოება 

5 36

89

  

    

5  

    

   ზ

. ქორიძ

ე SSsfs680

 შესავალი სო

ციალ

ურ ფსი

ქოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

5  

    

   თ

. ჩხე

იძე

SSir72

0 შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

  5

    

   დ

.სახვაძე

SSqsi730

 ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

 ნ. ჩარ

ექიშ

ვილი

SSdci660

 დასავლური ცი

ვილიზ

აციე

ბის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

 თ. კობახი

ძე

SSpcu6

30 

პროფესიუ

ლი წერის

 უნარები 

5 36

89

  

    

    

5  

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

SSsm

s690

 შესავალი საჯარ

ო მმართველობაში

 5 

36

89

    

    

  5

    

 ნ. დ

ოლიძ

ე SSeis700

 ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

  5

    

 მ. კაკულია

SStem71

0 თემთან მუშაობა დ

ა სათემო პროექტების

მართვა 

5 36

89

  

    

    

  5

   თ

. თავარ

თქი

ლაძე

SSact740

 ინ

ფო‐ის მო

ძიების

, ანალიზ

ისა და წერის

 ტექნი

კა 

5 36

89

  

    

    

  5

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- ჟურნალის

ტიკ

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მის

ცეს სტ

უდენტებს აუ

ცილებელ

ი საბაზის

ო ცოდნა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

; გააც

ნოს მათ

მსო

ფლიო

სულიე

რი,

მხატვრ

ული,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი და სამეცნ

იერო

მემკვიდ

რეო

ბა; შ

ეასწავლოს მსოფლიო

ისტ

ორიი

სა დ

ა გეოგრ

აფიი

ს უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

ეტაპები და მო

ვლენები;

განუვი

თარ

ოს სტ

უდენტებს ლოგი

კური და კრ

იტიკ

ული აზ

როვნების

უნარი;

გააცნ

ოს

კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტები;

სამოქალაქო

განათ

ლების

პრაქტიკ

ული კუ

რსი

ს მეშვ

ეობი

თ აზიაროს სტ

უდენტები სამო

ქალაქო

შეგნები

ს,

სახე

ლმწ

იფოებრივ

ი აზ

როვნების

, სახელ

მწიფ

ოს დემოკრ

ატიუ

ლი წყობი

ს, ლ

იბერ

ალური ღირ

ებულებების

, ადამიანი

ს უფლებათ

ა ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

; გააცნ

ოს ინ

დივ

იდის

როლი,

პასუხი

სმგებლ

ობა

და უფლებები საზოგადოებაში.

Page 28: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ის კონც

ენტრაც

იის სტ

უდენტები მი

იღებენ

ცოდნას

იმ ღირ

ებულებების

, პრინ

ციპები

ს და სტ

ანდარ

ტების

შესახებ

, რასაც

ეყრ

დნო

ბა

საუკეთესო

პრაქტიკ

ა თანამედ

როვე

ჟურნალის

ტიკ

აში;

პროგრ

ამა გამო

უმუ

შავებს

სტუდენტებს

ჟურნალის

ტიკ

ის ძირ

ითად

ი ინ

სტრუმენტ

ების

გამო

ყენები

თ პროფესიუ

ლი ამოცა

ნები

ს ეფ

ექტურად

გად

აჭრის

უნარს.

სტ

უდენტები მი

იღებენ

ცოდნას მედია

ეთიკ

ის, მედ

ია სამარ

თლის

და ახალ

ი მედიი

ს უმთ

ავრესი საკი

თხე

ბის შესახე

ბ. გაეცნ

ობი

ან პროფესიუ

ლი

წერის

ა და ტელ

ე და რად

იო გად

აცემების

მომზ

ადების

სპეცი

ფიკ

ას. პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

სტუდენტები აზ

იაროს

ჟურნალის

ტური ეთ

იკის

ნო

რმებს

და განუ

ვითარ

ოს პრ

ოფესიუ

ლი კო

რექტულობი

ს და ობი

ექტურობი

ს უნარი.

წარმატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები მზ

ად იქნებიან შრ

ომი

ს ბაზარ

ზე კო

ნკურენცი

ისათ

ვის და/ან

გააგრ

ძელებენ

სწავლ

ას უმაღლესი

განათლების

მეო

რე საფეხ

ურზე

. სწავლის

შედ

ეგები

ცნობა

და გაცნ

ობი

ერება

ბაკალავრს აქვს

სოცი

ალური მეცნ

იერებების

ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

კარგი

, ხოლო

საერთაშორის

ურთიე

რთობები

ს მი

მართულების

საფუძვლიანი

ცოდნა

. ბაკალ

ავრი ფლობს

სრ

ულყო

ფილ

ინფ

ორმაცი

ას კონკრეტ

ულ

სფ

ეროში

არსებუ

ლი თეო

რიე

ბისა

და

მიმდ

ინარ

ე პრ

ოცე

სები

ს შესახე

ბ და

შეუძლ

ია ამ სფ

ეროს კო

მპლექსუ

რი

საკი

თხე

ბის გაცნ

ობი

ერება.

ბაკალავრი

კარგად

ერკვევა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სხ

ვადასხვ

ა მი

მართულებებში

; შეუ

ძლია

ამ მი

მართულებების

დახასიათება და

მათი

ამოცა

ნები

ს განსაზ

ღვრ

ა;

ბაკალავრი

კარგად

იც

ნობს

ჟუ

რნალიტ

იკის

ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

და

იცის

, თუ

რა

წარმო

ადგენს

საუ

კეთესო

ჟურნალის

ტური პრ

აქტიკ

ა.

შეუძლ

ია ი

ნფორმაცი

ის მ

ოკვლევა,

დამუშავება

, კლ

ასიფ

იცირ

ება,

მი

წოდება და შენახვ

ა. აცნ

ობი

ერებს

სინამდ

ვილის

ადეკვატურად

ასახვი

ს საჭი

როებას

. მეტყველ

ებს და წერს გამართულად

. იც

ნობს

რად

იო დ

ა ტელ

ე გადაც

ემების

მომზ

ადების

სპეცი

ფიკ

ას. ფლობს

პრ

ოფესიუ

ლი

წერის

ტექნი

კას.

ერ

კვევა

და

იცნო

ბს სხ

ვადასხვ

ა სახი

ს მედია

ორგანი

ზაც

იის

აგებულებას

და

სტრუქტ

ურული

რგო

ლების

ფუნქცი

ებს:

გაზ

ეთი,

რად

იო, ტელ

ევიზ

ია, ინ

ტერ

ნეტ

-გამო

ცემა

, ინტ

ერნეტ

-ტელ

ევიზ

ია დ

ა სხ

ვა

იცნო

ბს და

იზიარებს

ჟურნალის

ტური

ეთიკ

ის ფუნდ

ამენტურ

პრ

ინცი

პებს

. კარგად

ფლობს

ინ

გლის

ურ

ენას

, შეუძლ

ია

ინგლ

ისურად

ვერბალური და წერილ

ობი

თი კო

მუნი

კაცი

ა.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

უნარების

საფ

უძველ

ზე ბაკალავრი შეძლ

ებს

ამ

ცოდნი

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებას.

ბაკალავრს

აქვს

უნარი

კონსულტაც

იები

ბაკალავრს აქვს

ჟურნალის

ტიკ

ასთან

დაკავში

რებული საკი

თხე

ბის

იდენტიფ

იცირ

ების

ა და გადაწყვეტ

ის უ

ნარი.

შეუ

ძლია

ჟუ

რნალის

ტური კვლევის

ჩატ

არება

- საჭირ

ო ინფ

ორმაცი

ის მოძი

ება

დოკუ

მენტ

ებიდ

ან დ

ა მო

ნაცე

მთა ბაზებიდ

ან, ი

ნტერ

ვიუს აღ

ება იმ

Page 29: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

გავლ

ის შედეგად

, რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც კი,

გამონახო

ს ადეკვატური და

ეფექტური

გზები

პრობლ

ემების

მო

საგვ

არებლად

; შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სად

რეაგი

რება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

გარკვეუ

ლი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა

კვლევით

კო

მპონენტ

ს,

რაც

ბაკალავრს

აძლევს

კვლევის

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

ადამიანები

სგან

, ვინ

ც შეიძ

ლება მი

სთვი

ს საინ

ტერ

ესო

ინფ

ორმაცი

ას

ფლობდ

ეს; შ

ეუძლ

ია ასევე

იმი

ს განსაზ

ღვრ

აც, თ

უ რამდენად

სანდ

ოა ინ

ფორმაცი

ის ესა

თუ

ის წყარ

ო, დ

ა რა ფორმი

თ დ

ა დ

ოზით

შეუძლ

ია დ

აეყრ

დნო

ს მას პრ

ოფესიუ

ლი საქმიანო

ბის

წარმართვი

სას.

სტ

უდენტს შეუძლ

ია მიი

ღოს მო

ნაწი

ლეო

ბა რად

იო გად

აცემების

მო

მზად

ებაში

(რად

იო ჯ

იპას

ბაზ

აზე)

და გამო

იყენოს

აუდიო

ჩამწერ

ი. ასევე

, თავის

ი ჟუ

რნალის

ტური საქმიანო

ბისას სტ

უდენტი

აქტიუ

რად

მოიხ

მარს ინ

ტერ

ნეტს,

სოცი

ალურ

მედ

იას და

ალტერ

ნატიუ

ლი მედიი

ს სხ

ვა ფორმებს

. დასკვნი

ს უნარი

ბაკალავრი

ფლობს

არ

აკომპლექსუ

რი

პრობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა

და

მისი

ფორმუ

ლირ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გად

აწყვეტ

ის გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

ლოგი

კური

დასკვნი

ს გაკეთება.

ბაკალ

ავრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

მეტ

-ნაკლებად

კო

მპლექსუ

რად

განსჯ

ა.

ბაკალავრს შეუძლ

ია ლ

ოგი

კურად

აზროვნება და ჟუ

რნალის

ტური

მასალის

კრიტ

იკული ანალ

იზი;

ჟურნალის

ტიკ

ის სფერ

ოში

არ

სებუ

ლი ძი

რით

ადი პრ

ობლ

ემის

იდენტიფ

იკაც

ია, გ

ამოცა

ლკევება

და ერ

თმანეთთან

შედ

არება;

ბაკალ

ავრი ით

ვისებს

აბს

ტრაქტული

აზროვნების

უნარს,

რომელიც

საშუალ

ებას

აძლ

ევს მი

ღებული

ინფორმაცი

ის სწო

რად

გააზრების

, არგუ

მენტ

აციი

ს, ანალიზ

ის,

მსჯელ

ობი

ს აგების

ა და დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის

სინთ

ეზირ

ების

საშუალ

ებას

. ბაკალ

ავრს შეუძლ

ია: ჟურნალის

ტურ

პრ

ოცე

სებზ

ე მო

ქმედ

ი ფაქტორების

შეფ

ასება;

ჩატ

არებული

კვლევის

, ინტ

ერვი

უს შედეგად

მიღ

ებული მო

ნაცე

მები

ს სწორი

დიაგნ

ოსტ

ირება;

ახალი ინ

ფორმაცი

ის განზოგადება;

შედ

ეგების

ფორმუ

ლირ

ება და დასკვნები

ს გამო

ტანა;

გად

აწყვეტ

ილების

მი

ღება და მი

სი დ

აცვა

; პრობლ

ემების

და მო

ვლენების

კონექსტში

დანახვა

და გააზ

რება.

კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადმო

სცეს

საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პროგრ

ამის

სასწავლ

ო ფორმატი

ბაკალავრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

ბაკალავრს შეუძლ

ია გამარ

თულად

მეტ

ყველ

ება და წერა-

საკუთარ

ი და

სხვი

სი აზ

რის

მკაფ

იოდ

და

ნათლად

გადმო

ცემა

როგო

რც

ზეპირ

ი მეტყველ

ების

დროს,

ასევე

წერ

ილობი

თ. შ

ეუძლ

ია მასალ

ის

ძირით

ადი

აზრის

გაგება

და

მოკლ

ე ში

ნაარ

სის

დამახინ

ჯების

გარეშე

გადმო

ცემა

. გუ

ნდში

 მუ

შაობა 

და 

გუნდ

ური 

გადაწყვეტ

ილებების

 შემუ

შავებაში

 მო

ნაწი

ლეო

ბა;

საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

 დაც

ვა; არ

სებუ

ლი 

პრობლ

ემების

ა და მო

ვლენების

შესახე

ბ ობი

ექტური დოკუ

მენტ

ის (ს

ტატ

ია, გ

ადაც

ემა)

აკად

ემიუ

რი

პროცე

სის

განმავლობაში

შეძენი

ლი

მრავალ

მხრივ

Page 30: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ხე

დვა,

შედარ

ებით

ი და

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

ა და

არგუ

მენტ

ირებულად

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

დასაბუთების

უნარი

ბაკალავრს

საშუ

ალებას

აძლევს

მონაწი

ლეო

ბა მი

იღოს

მედიი

ს ნები

სმიე

მიმართულებასთან

დაკავში

რებულ

დის

კუსი

ებში

; შეუძლ

ია

თეო

რიუ

ლი

მასალის

ა თუ

კვლევის

შედეგების

თანმი

მდევრული და არ

გუმენტ

ირებული გადმო

ცემა

. ბაკალავრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

გარემოში

ეფ

ექტური

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთოდებს.

იგ

ი ფლობს

კრ

იტიკ

ული

შენი

შვნები

ს მო

მზად

ების

ა და

დებატ

ებში

ჩაბმ

ის უნარს,

აქვს

კუ

ლტურა

მოუსმინ

ოს

სხვი

ს აზ

რს

და დაასაბუ

თოს

თავის

ი განსხვ

ავებული

პოზიც

ია.

სტატ

იები

ს,

რად

იო

თუ

ტელ

ეგად

აცემების

მო

მზად

ების

ას ბაკალ

ავრი ავლენს ცო

დნი

ს, რ

ოგო

რც ზეპირ

ი, ასევე

წერილ

ობი

თი

ფორმი

თ, გადმო

ცემი

ს უნარს.

კურსდ

ამთავრებულს

შეუძლ

ია

თავის

უფლად

წარმართოს

დიალოგი

არასპეცი

ალის

ტებთან,

რად

გან

მას

აქვს

გამო

მუშავებუ

ლი

საკი

თხე

ბის მარტივ

ად ჩამოყალიბ

ების

ა და გადმო

ცემი

ს უნარი.

სწავლის

უნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

სწავლის

მეტ

-ნაკლ

ებად

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

პროეფ

სიული

განვით

არების

შესაძლებლობებს

.

ბაკალავრს აქვს

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლების

უნარი.

დამოუკი

დებლად

სწავლ

ისა და პრ

ოფესიუ

ლი ზრდის

კენ სწრაფ

ვის

უნარი,

რაც

ძირ

ითად

ად პრაქტიკ

ული გამო

ცდილ

ების

გაღ

რმავებას

გულის

ხმობს

. ბაკალ

ავრს შეუძლ

ია მიღ

ებული სასწავლო

დავალ

ებების

დამოუკი

დებელ

ი შესრ

ულება,

საჭირ

ო ინფ

ორმაცი

ის

მოძი

ება არ

სებუ

ლი სასწ

ავლო

და სხ

ვა რესურსები

ს გამო

ყენები

თ;

საკუ

თარ

ი სწავლის

შედ

ეგების

ადეკვატური შეფასება და შემდ

გომი

სწავლის

საჭირ

ოებების

განსაზღვრ

ა; აქვს დამოუკი

დებლად

და

გუნდ

ში მუშაობი

ს უნარი;

პასუხს

აგებს

საკუთარ

სამუშაოზე და

შეუძლ

ია მის

ი შეფასება;

აცნ

ობი

ერებს პო

ლიტ

იკური,

სოცი

ალურ

-ეკონო

მიკუ

რი და ფსი

ქოლოგი

ური ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ების

ას ეყრ

დნო

ბა დ

ემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. ღირ

ებულებები

ბაკალავრს მკაფ

იოდ

აქვს ჩამო

ყალიბ

ებული

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს და ად

ეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა

ბაკალავრი

კარგად

ერ

კვევა

და

იზიარებს

ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

მო

ნაწი

ლეო

ბას

იღებს

ეთიკ

ური

ნორმები

სა და

ეროვნული ინ

ტერ

ესების

დაც

ვაში

;

Page 31: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ღირ

ებულებები,

ბაკალავრი

იცნო

ბს

და

აფასებს ზოგაგს

აკაც

ობრ

იო ღ

ირებულებებს.

მას

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

აცნო

ბიერ

ებს

სოცი

ალურ

, სახე

ლმწიფ

და

სამო

ქალაქო

პასუ

ხისმგებლ

ობას;

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

დამოუკი

დებელ

ი მედიი

ს მნიშ

ვნელ

ობა

დემოკრ

ატიი

სათვი

ს და ჟუ

რნალის

ტის

ფუნქცი

ები,

უფლებები

და

პასუ

ხისმგებლ

ობები

დემოკრ

ატიუ

ლ საზ

ოგადოებაში.

იც

ნობს

პროფესიუ

ლი

ქცევის

ნო

რმებს

და იმ

ძირ

ითად

ეთიკ

ურ

დილ

ემებს,

რომელთაც

ჟურნალის

ტები

საქმიანო

ბისას

აწყდ

ებიან

და

შეუძლ

ია ამ

ცო

დნი

ს გამო

ყენება

პრ

ოფესიუ

ლი

საქმიანო

ბის

წარმართვი

სას.

ით

ვალის

წინებს

საზოგადოების

რელ

იგიუ

რ,

ეთნი

კურ

და

კულტურულ

თავის

ებურებებს.

სრ

ულად

აცნ

ობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მო

ქმედ

ებს

კეთილ

სინდ

ისიე

რად

; ძი

რით

ადი სპეც

იალობა

-ჟურნალის

ტიკ

ა საგნ

ების

ჩამონათვალი:

სა

გნები

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური

I

X

X

X

ინგლ

ისური

II

X

X

X

X

ინგლ

ისური

III

X

X

X

X

ინგლ

ისური

IV

X

X

X

X

ინგლ

ისური

V

X

X

X

X

ქართული მართლწერა

X

X

X

დიადი წი

გნები

I X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

I X

X

X

X

სამო

ქალაქო

განათ

ლება

X

X

X

X

დიადი წი

გნები

II

X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

II

X

X

X

X

კალკუ

ლუსი

X

X

X

X

Page 32: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ლოგი

კა

X

X

X

X

შესავ.

საზ

ოგ.

გეო

გრაფ

იაში

X

X

X

შესავალი ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტ-ში

X

X

X

X

X

შესავალი სო

ციოლოგი

აში

X

X

X

ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები

X

X

X

X

კვლევის

მეთ

ოდები

X

X

X

საქართველოსმცო

დნეობა

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

X

X

X

სამართლის

საფ

უძვლები

X

X

X

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

X

X

X

ზოგადი მენეჯმ-ის

საფ

უძვლები

X

X

X

X

საზ

-თან

ურთ

-ის შესავალი

X

X

X

მსოფლიო

ეკო

ნომი

კა

X

X

X

ახალ

ი ამბები

ს გაშუ

ქება

X

X

X

რად

იო გად

აცემების

მომზ

ადება

X

X

X

ფოტოჟუ

რნალის

ტიკ

ა X

X

X

მედია

ეთიკ

ა და

მედ

ია სამარ

თ.

X

X

X

X

ტელ

ეგად

აცემების

მომზ

ადება

X

X

X

პრაქტიკ

უმი

ტელ

ევიზ

იაში

X

X

X

მედიამრ

ავალ

ფერ

ოვნება

X

X

X

X

ახალ

ი მედია

X

X

X

კონფ

ლიქ

ტების

გაშუქება

X

X

X

X

მარკ-სა

და რეკლამის

საფ

უძვლები

X

X

X

კომუ

ნიკი

ს ფსი

ქოლ

-ის საფუძვლ

. X

X

X

X

რიტ

ორიკ

ა &

კამათ

ის ხელ

ოვნება

X

X

X

X

პროფესიუ

ლი წერის

უნარები

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო უ

რთ

. შესავალ

ი X

X

X

აღმო

სავლ

. ცივ

ილიზ

ის ისტ

ორია

X

X

X

X

მედია

, პოლიტ

იკა და საზოგად

. X

X

X

X

შესავ.

სოცი

ალურ

ფსი

ქოლოგი

აში

X

X

X

X

შესავ.

საჯ

არო

მმართველობაში

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

X

X

X

Page 33: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დასავლური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტ-ია

X

X

X

თემთან

მუშაობა

და სათემო

პრ

ოექტების

მარ

თვა

X

X

X

შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში

X

X

X

ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტ-ია

X

X

X

ინფო

-ის მო

ძიების

, ანალიზ

-ის და

წერის

ტექნი

კა

X

X

X

X

სადიპ

ლომო

ნაშრომი

X

X

X

X

X

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

იყენებს

სხვ

ადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის სასუ

რველი

კონპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყო

ველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ი

ნტერ

აქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს სწავლების

ისეთ

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა პრეზ

ენტაც

იები

სა დ

ა ინ

დივ

იდუალ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

სტ

უდენტებს

შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

უვი

თარ

ებს.

სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ბაკალ

ავრს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

(ძირ

ითად

ი სპეც

იალობი

თ-ჟურნალის

ტიკ

ა) კურსდ

ამთავრებულები

დასაქმდ

ებიან ბეჭდ

ვით

მედიაში

, ტელ

ევიზ

იასა

და

რად

იოში

; სახე

ლმწიფ

ო თუ

ბი

ზნეს

ორგანი

ზაც

იები

ს პრ

ეს სამსახურში

. ასევე

სახე

ლმწ

იფო

საჯარ

ო და

არასამთავრობო

სექტორში

(იმ პო

ზიც

იებზ

ე, სად

აც არაა

სავალ

დებულო

მაგის

ტრის

ხარ

ისხი

) ასევე,

წარ

მატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები გააგრძელებენ

სწავლ

ას განათ

ლების

მეო

რე საფეხ

ურზე.

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამას

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

(წერ

ილობი

თი და ზეპირ

ი) შუალ

ედური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

Page 34: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.4

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

ხორცი

ელდება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

და მო

წვეუ

ლი

ლექტორების

მიე

რ, რ

ომლ

ებიც

სტუდენტებს თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხო

ვნების

შესაბამის

ცოდნას უზიარებენ

. უნი

ვერსი

ტეტ

ს აქვს

ელექტრონუ

ლი ბი

ბლიო

თეკა,

რომლ

ის საშუალ

ებით

აც სტუდენტებს ხე

ლი მი

უწვდებათ

სილ

აბუსი

გათვალის

წინებუ

ლ ლ

იტერ

ატურაზ

ე; ასევე

თანამედ

როვე

მოთხო

ვნების

შესაბამის

ად აღჭუ

რვი

ლი ბი

ბლიო

თეკა სამკით

ხველ

ო დ

არბაზით

. კო

მპიუ

ტერ

ულ

ცენტრში

არსებუ

ლი ყველ

ა კო

მპიუ

ტერ

ი ჩართულია

ინტ

ერნეტში

. ყველ

ა აუ

დიტ

ორია

აღჭუ

რვი

ლია

კომპიუ

ტერ

ით დ

ა პროექტორით

. ჟუ

რნალის

ტიკ

ის სპეცი

ალობი

ს სტ

უდენტებს განსაკუთრებული საშუ

ალება აქვთ

სასწავლ

ო პრაქტიკ

ის დ

როს გამო

იყენონ ჯიპ

ას რად

იო სტუდია

იქ

არსებუ

ლი ყველ

ა რესურსი

თ.

სასწავლ

ო გეგ

მა

 

საგნ

ის

კოდი

კურსი

კრ

ედიტ

თა

რაო

დენობა

საკო

ნტაქ

ტო

საათ

ები

დამოუკი

დებე

ლი

საათ

ები

სემესტ

რები

ლექტორები

I II 

III 

IV 

V VI

V II VI II 

Page 35: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ზოგადი განათლების

კურსი

-95 კრ

ედიტ

SSen

g101

ინ

გლის

ური ენა 1

 5 

56

69

5  

    

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSgeo2

01 

ქართული მართლწერა 

5 56

69

5

    

    

    

  ჩაჩანი

ძე/შირ

ავა

SSgrb3

01 

დიადი წი

გნები 1 

6 56

94

6

    

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ. საყვარელ

იძე

SShis401

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიშ

ი  1 

6 56

94

6

    

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძ

SSced5

01 

სამო

ქალაქო განათ

ლება 

5 56

69

5

    

    

    

  თ

.ნორაკიძ

ე SSen

g102

 ინ

გლის

ური ენა 2

 5 

56

69

  5

    

    

    

ნ.ჭი

ღვარია

SShis402

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიაში

 2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძ

SSgrf601

 შესავ. საზ

ოგად

. გეო

გრაფ

იაში

  6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ასათიანი

/გ

.ხომერიკ

SSgrb3

02 

დიადი წი

გნები 2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

SSen

g103

 ინ

გლის

ური ენა 3

 5 

56

69

    

5  

    

    

ს.ბაზაძე

SSfsy110

 ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

  5

    

    

  რ

.საყვარელ

იძე

SSen

g104

 ინ

გლის

ური ენა 4

 5 

56

69

    

  5 

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSsak130

 საქართველოსმცო

დნეობა  

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

ი SSeko1

40 

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  მ.

კაკულია

  

SSsam15

0 სამართლის

 საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.კოკაია

SSen

g105

 ინ

გლის

ური ენა  5 

5 56

69

  

    

  5 

    

   ს

. ბაზ

აძე

SSmen

170 

ზოგადი მენეჯმენტ

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

  5 

    

   მ

.მახათ

აძე

SSeko1

90 

მსოფლიო

 ეკო

ნომი

კა 

5 56

69

  

    

  5 

    

   გ

. ბაქრაძე

  

  

  

  

 

ძირით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

‐35 კრ

ედიტ

ი  

SSkal701

 კალკუ

ლუსი

 4 

56

44

4  

    

    

    

დ. მეტ

რეველ

SSlog801

 ლოგი

კა  

6 56

94

6

    

    

    

  ნ.

თომაშვ

ილი

SSfil90

1 შესავალი ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

 5 

56

69

    

5  

    

    

გ.მარგვ

ელაშვი

Page 36: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SSkvl120

 კვლევის

 მეთ

ოდები 

5 56

69

  

  5

    

    

  მ.

სეხ

ნიაშვი

ლი

SSso

c610

შესავალი სო

ციოლოგი

აში 

5 56

69

  

  5

    

    

  ა.

დიაკო

ნიძე

SSpr18

0 საზოგად

-თან ურთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 56

69

  

    

  5

    

  ნ.შო

შიტაიშვ

ილი

SSpre160

 პრ

ეზენტაც

იის უნარები 

5 36

89

  

    

5  

    

   მ

. იოსელიანი

კონც

ენტრაც

იის (ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა) კურსი

‐60 კრ

ედიტ

ი + დიპ

ლომი

 25 კრ

ედიტ

ი‐სუ

ლ 85 კრ

ედიტ

ი   SS

news280

 ახალ

ი ამბები

ს გაშუ

ქება

56

94

    

    

  6 

    

თ. ც

ომაია

SSrad 29

0 რად

იო გად

აცემების

მომზ

ადებ

56

94

    

    

  6 

    

თ.ნაჭყები

ა SSfot300

 ფოტოჟუ

რნალის

ტიკ

ა 6 

56

94

    

    

  6 

    

ლ.ბლაგონრ

ავოვ

SSmlow31

0 მედია

ეთიკ

ა და

მედ

ია სამარ

თალ

ი 6 

56

94

    

    

  6 

    

ზ. ქორიძ

ე SSkog810

 კო

ნფლიქ

ტების

გაშუქება

6

56

94

  

  

 6

  

ნ. ჟიჟ

ილაშვი

ლი

SSprt490

 პრ

აქტიკ

უმი

ტელ

ევიზ

იაში

56

94

    

    

    

6   

ნ. ორჯონი

კიძე

SSmed

500

მედიამრ

ავალ

ფერ

ოვნება

6 56

94

  

    

    

  6 

  თ

.ცომაია

SSaxm51

0 ახალ

ი მედია

56

94

    

    

    

6   

ნ.ჯაფ

იაშვ

ილი

SStlg

480 

ტელ

ეგად

აცემების

მომზ

ადება

6 56

94

  

    

    

  6 

  ნ.ორჯონი

კიძე

SSmrs80

0 მარკეტ

-ის და რეკლამის

საფ

უძვლ

. 6 

56

94

  

  

  

6  

ნ.ნერგაძე

 დიპ

ლომი

 25

  

   

    

    

    

25  

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები ‐ ს

ავალ

დებულოა 25

 კრედ

იტის

 დაგროვება

 

SSkfs600

 კო

მუნი

კაცი

ის ფსი

ქოლ

-ის საფუძვლ 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

.ზარ

დალ

იშვი

ლი

SSrkx620

 რიტ

ორიკ

ა & კამათ

ის ხელ

ოვნება 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

. ბერ

ძენი

შვილ

ი SSir64

0 საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 36

89

  

  5

    

    

  ბ.

კვაში

ლავა

SSaci650

 აღ

მოსავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

  5

    

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSmps67

0 მედია, პოლიტ

იკა და საზოგადოება 

5 36

89

  

    

5  

    

  ზ

. ქორიძ

ე SSsfs680

 შესავ.

სოცი

ალურ ფსი

ქოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

5  

    

  თ

. ჩხე

იძე

SSir72

0 შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

  5

    

  დ

. სახვაძე

SSqsi730

 ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSdci660

 დასავლური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

თ. კობახი

ძე

SSpcu6

30 

პროფესიუ

ლი წერის

 უნარები 

5 36

89

  

    

    

5  

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

SSsm

s690

 შესავალი საჯარ

ო მმართველობაში

 5 

36

89

    

    

  5

    

 ნ. დ

ოლიძ

Page 37: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SSeis700

 ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

  5

    

 მ. კაკულია

SStem 710

 თემთან მუშაობა დ

ა სათემო 

პროექტ‐ის მართვა 

5 36

89

  

    

    

  5

  თ

.თავარ

თქი

ლაძე

SSact740

 ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ების

, ანალიზ

ის 

და წ

ერის

 ტექნი

კა 

5 36

89

  

    

    

  5

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- ეკო

ნომი

კა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მის

ცეს სტ

უდენტებს აუ

ცილებელ

ი საბაზის

ო ცოდნა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

; გააც

ნოს მათ

მსო

ფლიო

სულიე

რი,

მხატვრ

ული,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი და სამეცნ

იერო

მემკვიდ

რეო

ბა; შ

ეასწავლოს მსოფლიო

ისტ

ორიი

სა დ

ა გეოგრ

აფიი

ს უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

ეტაპები და მო

ვლენები;

განუვი

თარ

ოს სტ

უდენტებს ლოგი

კური და კრ

იტიკ

ული აზ

როვნების

უნარი;

გააცნ

ოს

კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტები;

სამოქალაქო

განათ

ლების

პრაქტიკ

ული კუ

რსი

ს მეშვ

ეობი

თ აზიაროს სტ

უდენტები სამო

ქალაქო

შეგნები

ს,

სახე

ლმწ

იფოებრივ

ი აზ

როვნების

, სახელ

მწიფ

ოს დემოკრ

ატიუ

ლი წყობი

ს, ლ

იბერ

ალური ღირ

ებულებების

, ადამიანი

ს უფლებათ

ა ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

; გააცნ

ოს ინ

დივ

იდის

როლი,

პასუხი

სმგებლ

ობა

და უფლებები საზოგადოებაში.

ეკონო

მიკი

ს კო

ნცენტრაც

იის სტ

უდენტები შეის

წავლ

იან ეკონო

მიკი

ს საფუძვლებსა

და ძი

რით

ად პრინ

ციპებს

. განუ

ვითარ

დებათ

პრაქტიკ

ული

უნარ

–ჩვევები

თეო

რიუ

ლ ც

ოდნასა

და

მსოფლიო

ში ა

პრობი

რებული

გამო

ცდილ

ების

გამოყენები

სა დ

ა რეალიზ

აციი

ს მეთოდების

შესახებ

. გაერ

კვევიან ეკონო

მიკუ

რი გარემოს შეფასებასა და გაანალ

იზებაში.

პრ

ოგრ

ამა

მისც

ემს

სტუდენტებს

ეკონო

მისტ

ების

თვი

ს აუ

ცილებელ

საბაზის

ო ცო

დნას

ფინ

ანსებს

ა და

ფინ

ანსუ

რ აღ

რიც

ხვაში.

გააც

ნობს

მაკრ

ოეკონო

მიკი

ს, საერთაშორის

ო ვაჭრობი

ს და საბანკო

საქმი

ს ძი

რით

ად პრინ

ციპებს

. პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მოამზად

ოს სპეც

იალის

ტი,

რომელიც

დაუ

ფლებულია

პროფესიუ

ლი

კარიე

რის

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ცოდნასა

და ხე

რხე

ბს,

პროფესიუ

ლი ქც

ევის

ა და ეთ

იკის

სტანდარ

ტებს.

წარმატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები მზ

ად იქნებიან შრ

ომი

ს ბაზარ

ზე კო

ნკურენცი

ისათ

ვის და/ან

გააგრ

ძელებენ

სწავლ

ას უმაღლესი

განათლების

მეო

რე საფეხ

ურზე

. სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

ბაკალავრს აქვს

სოცი

ალური მეცნ

იერებების

ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

კარგი

, ხოლო

ეკო

ნომი

კის მი

მართულების

საფუძვლიანი

ცოდნა

. ბაკალ

ავრი ფლობს

ბაკალავრი კარგად

ერკვევა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სხ

ვადასხვ

ა მი

მართულებებში

; შეუ

ძლია

ამ მი

მართულებების

დახასიათება და

მათი ამოცა

ნები

ს განსაზ

ღვრ

ა; იცნ

ობს

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ძირით

ად ცნებებს

და თეო

რიუ

ლ მიდ

გომებს

; კარ

გად

ერკვევა

Page 38: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სრულყო

ფილ

ინფ

ორმაცი

ას კონკრეტ

ულ

სფ

ეროში

არსებუ

ლი თეო

რიე

ბისა

და

მიმდ

ინარ

ე პრ

ოცე

სები

ს შესახე

ბ და

შეუძლ

ია ამ სფ

ეროს კო

მპლექსუ

რი

საკი

თხე

ბის გაცნ

ობი

ერება.

ძირით

ად ფილ

ოსო

ფიუ

რ დ

ა ფსი

ქოლოგი

ურ

თეო

რიე

ბში,

მსოფლიო

სულიე

რ დ

ა მხ

ატვრ

ულ

მემკვიდ

რეო

ბაში

; ეკო

ნომი

კის

კონც

ენტრაც

იის სტ

უდენტს აქვს

ფარ

თო

თეო

რიუ

ლი ცო

დნა

მსოფლიო

და საქართველოს ეკონო

მიკი

ს შესახე

ბ. ფინ

ანსუ

რი

სისტ

ემების

და მაკრ

ოეკონო

მიკი

ს ძი

რით

ადი პრ

ინცი

პები

ს შესახე

ბ.

კარგად

ერკვევა საერ

თაშორის

ო ვაჭრობი

სა დ

ა მარ

კეტინ

გის

საკი

თხე

ბში.

კარგად

ფლობს

ინგ

ლის

ურ

ენას,

შეუ

ძლია

ინგ

ლის

ურად

ვერბალური და წერილ

ობი

თი კო

მუნი

კაცი

ა.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

უნარების

საფ

უძველ

ზე ბაკალავრი შეძლ

ებს

ამ

ცოდნი

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებას.

ბაკალავრს

აქვს

უნარი

კონსულტაც

იები

ს გავლ

ის შედეგად

, რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც კი,

გამონახო

ს ადეკვატური და

ეფექტური

გზები

პრობლ

ემების

მო

საგვ

არებლად

; შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სად

რეაგი

რება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

გარკვეუ

ლი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა

კვლევით

კო

მპონენტ

ს,

რაც

ბაკალავრს

აძლევს

კვლევის

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

ბაკალავრს აქვს

ეკო

ნომი

კასთ

ან დ

აკავში

რებული საკი

თხე

ბის

იდენტიფ

იცირ

ების

ა და გადაწყვეტ

ის უ

ნარი.

შეუ

ძლია

ეკო

ნომი

კის

თანამედ

როვე

პრ

ინცი

პები

სა

და

მეთოდების

პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენება

.

კვლევის

ა და

დასკვნები

ს,

შედეგების

სწორი

ინტერ

პრეტ

აცია

. შეუძლ

ია საჭი

რო

მასალის

მო

ძიება,

შეფასება

და

ანალ

იზი,

საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

ლოგი

კურად

ჩამოყალიბ

ება;

მიღ

ებული

თეო

რიუ

ლი

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენება

; შეუძლ

ია ს

აშუალ

სირთულის

პრ

ოექტების

დაგეგმვა

და

განხ

ორცი

ელება

(მაგ

. მარტივ

ი ბი

ზნეს გეგმ

ის შედ

გენა

)

დასკვნი

ს უნარი

ბაკალავრი

ფლობს

არ

აკომპლექსუ

რი

პრობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა

და

მისი

ფორმუ

ლირ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გად

აწყვეტ

ის გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

ლოგი

კური

დასკვნი

ს გაკეთება.

ბაკალ

ავრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

ბაკალავრს შეუძლ

ია ლ

ოგი

კურად

აზროვნება და ლიტ

ერატ

ურის

კრ

იტიკ

ული ანალ

იზი;

გააჩნია

ეკო

ნომი

კის

სფერ

ოში

არსებუ

ლი

პრობლ

ემების

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა დ

ა მათი კრ

იტიკ

ული

ანალ

იზის

უნარი;

შეუ

ძლია

ერთი და იგ

ივე ეკონო

მიკუ

რი

მოვლ

ენის

თუ

კონც

ეფცი

ის სხვ

ადასხვ

ა კუ

თხი

თ დ

ანახვა

და

გაანალ

იზება;

შეუ

ძლია

კრიტ

იკულად

შეაფასოს ესა თუ

ის

პოზიც

ია, შ

ეიმუ

შაოს საკუ

თარ

ი განსხვ

ავებული შეხე

დულება და

ლოგი

კურად

დაიცვ

ას იგი

. შეუ

ძლია

სხვ

ადასხვ

ა ეკონო

მიკუ

რი

თეო

რიე

ბის დად

ებით

ი და უარ

ყოფით

ი მხ

არეები

ს განსაზ

ღვრ

ა და

სათანად

ო დ

ასკვნები

ს გამო

ტანა.

შეუ

ძლია

დამაჯ

ერებლად

Page 39: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

მეტ

-ნაკლებად

კო

მპლექსუ

რად

განსჯ

ა.

განავი

თარ

ოს და დაასაბუ

თოს თავის

ი თვალსაზრის

ი,

ადეკვატურად

აღიქ

ვას და გაანალ

იზოს ეკონო

მიკუ

რი პრ

ოცე

სები

. შეუძლ

ია საკუთარ

ი მო

საზრებების

თანმი

მდევრული და

არგუ

მენტ

ირებული ჩამო

ყალიბ

ება.

ბაკალ

ავრი ით

ვისებს

აბსტ

რაქტული აზ

როვნების

უნარს,

რომელიც

საშუალ

ებას

აძლ

ევს

მიღებული ინ

ფორმაცი

ის სწო

რად

გააზრების

, არგუ

მენტ

აციი

ს,

ანალ

იზის

, მსჯ

ელობი

ს აგების

ა და დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის

სინთ

ეზირ

ების

უნარს.

კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადმო

სცეს

საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პროგრ

ამის

სასწავლ

ო ფორმატი

ბაკალავრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

ბაკალავრს

შეუძლ

ია გამართულად

მეტყველ

ება

და

წერა;

აქვს

თანამედ

როვე

ინფ

ორმაცი

ული ტექნო

ლოგი

ების

გამოყენები

ს უნარ

-ჩვევები,

ინ

ფორმაცი

ის

მენეჯმენტ

ის

უნარი.

ცო

დნი

სა

და

პრობლ

ემის

ანალიზ

ის უ

ნარის

გამოყენება

ახალ

ან უცხ

ო გარ

ემოში

, ცო

დნი

ს ინ

ტეგრირ

ების

უნარი,

როგო

რც ჯგუ

ფური მუ

შაობი

ს, ასევე

პი

როვნული

სოცი

ალური

და

ეთიკ

ური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს,

პროფესიუ

ლი

ქცევის

ა და ეთ

იკის

ნორმები

ს გათვი

თცნ

ობი

ერების

უნარი.

აკად

ემიუ

რი

პროცე

სის

განმავლობაში

შეძენი

ლი

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვა,

შედარ

ებით

ი და

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

ა და

არგუ

მენტ

ირებულად

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

დასაბუთების

უნარი

ბაკალავრს

საშუ

ალებას აძლევს

ეფექტური

მონაწი

ლეო

ბა მი

იღოს

ეკონო

მიკუ

თემატ

იკასთან

დაკავში

რებულ

დის

კუსი

ებში

.

შეუძლ

ია საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

, თეო

რიუ

ლი

და

კვლევის

შედეგების

თანმი

მდევრული

და

არგუ

მენტ

ირებული

გადმო

ცემა

როგო

რც

ზეპირ

ად,

ასევე

წერილ

ობი

თ.

ბაკალავრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

გარემოში

სწ

ორი

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთოდებს.

კუ

რსდ

ამთავრებულს

შეუძლ

ია

თავის

უფლად

წარმართოს

დიალოგი

არ

ასპეცი

ალის

ტებთან,

რად

გან

მას

აქვს

გამო

მუშავებუ

ლი

საკი

თხე

ბის

მარტივ

ად

ჩამო

ყალიბ

ების

ა და

გადმო

ცემი

ს უნარი.

სწავლის

უნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

სწავლის

მეტ

-ნაკლ

ებად

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

ბაკალავრს აქვს

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლების

უნარი.

დამოუკი

დებლად

სწავლ

ისა და პრ

ოფესიუ

ლი ზრდის

კენ სწრაფ

ვის

უნარი,

რაც

გულის

ხმობს

, როგო

რც პრ

აქტიკ

ული გამო

ცდილ

ების

Page 40: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

გაცნ

ობი

ერების

ა და

პროეფ

სიული

განვით

არების

შესაძლებლობებს

. გაღრმავებას,

ასევე

სამეც

ნიერ

ო საქმი

ანობი

ს წარმო

ებას

; ბაკალ

ავრს

შეუძლ

ია მიღ

ებული სასწავლო

დავალ

ებების

დამოუკი

დებელ

ი შესრ

ულება,

საჭირ

ო ინფ

ორმაცი

ის მოძი

ება არ

სებუ

ლი სასწ

ავლო

და სამეცნ

იერო

რესურსები

ს გამო

ყენები

თ; საკუთარ

ი სწავლის

შედეგების

ადეკვატური შეფასება და შემდ

გომი

სწავლ

ის

საჭი

როებების

განსაზღვრ

ა; აქვს დამოუკი

დებლად

მუშაობი

ს უნარი;

პასუხს

აგებს

საკუთარ

სამუშაოზე და შეუძლ

ია მის

ი შეფასება;

ღირ

ებულებები

ბაკალავრს მკაფ

იოდ

აქვს ჩამო

ყალიბ

ებული

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს და ად

ეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა

ღირ

ებულებები,

ბაკალავრი

იცნო

ბს

და

აფასებს ზოგაგს

აკაც

ობრ

იო ღ

ირებულებებს.

მას

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

ბაკალავრი

კარგად

ერ

კვევა

და

იზიარებს

ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

აქვს ეთ

იკური გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

უნარი

და

აღჭუ

რვი

ლია

სო

ციალ

ური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს გრ

ძნობი

თ.

ბაკალავრი

ითვი

სებს

სხ

ვადასხვ

ა სი

ტუაც

იებშ

ი ეთ

იკური

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

, კო

ლეგიალობი

ს და

ეთიკ

ური

დილ

ემის

დროს

ობი

ექტური

მსჯელ

ობი

სა დ

ა ანალ

იზის

უნარს.

აც

ნობი

ერებს

პოლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკო

ნომი

კური

და

ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას

ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. სრ

ულად

აც

ნობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას;

ძირით

ადი სპეც

იალობა

-ეკო

ნომი

კა

საგნ

ების

ჩამონათვალი:

სა

გნები

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური

I

X

X

X

ინგლ

ისური

II

X

X

X

X

ინგლ

ისური

III

X

X

X

X

ინგლ

ისური

IV

X

X

X

X

Page 41: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ინგლ

ისური

V

X

X

X

X

ქართული მართლწერა

X

X

X

დიადი წი

გნები

I X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

I X

X

X

X

სამო

ქალაქო

განათ

ლება

X

X

X

X

დიადი წი

გნები

II

X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

II

X

X

X

X

კალკუ

ლუსი

X

X

X

X

ლოგი

კა

X

X

X

X

შესავ.

საზ

ოგად

. გეო

გრაფ

იაში

X

X

X

შესავ.

ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

X

X

X

X

X

შესავალი სო

ციოლოგი

აში

X

X

X

ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები

X

X

X

X

კვლევის

მეთ

ოდები

X

X

X

საქართველოსმცო

დნეობა

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

X

X

X

სამართლის

საფ

უძვლები

X

X

X

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

X

X

X

ზოგადი მენეჯმენტ

ის

საფუძვლები

X

X

X

X

საზ

-თან

ურთ

-ის შესავალი

X

X

X

მსოფლიო

ეკო

ნომი

კა

X

X

X

მათემატ

იკა ეკონო

მისტ

ების

თვი

X

X

X

X

ფინ

ანსუ

რი აღ

რიც

ხვა

X

X

X

X

X

მარკეტინ

გის საფუძვლები

X

X

X

X

ფინ

ანსები

X

X

X

საბანკო

საქმე

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო ვაჭრობა

X

X

X

X

X

მაკრ

ოეკონო

მიკა

X

X

X

კომერცი

ული სამართალ

ი X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო ეკო

ნომი

კა

X

X

X

საქართველოს ეკონო

მიკა

X

X

X

X

Page 42: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

კომუ

ნიკაცი

ის ფსი

ქ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

X

რიტ

ორიკ

ა &

კამათ

ის ხელ

ოვნება

X

X

X

X

პროფესიუ

ლი წერის

უნარები

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო უ

რთ

. შესავალ

ი X

X

X

აღმო

სავლ

ური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტ.

X

X

X

X

მედია

, პოლიტ

და საზოგადოება

X

X

X

X

შესავ.

სოცი

ალურ

ფსი

ქოლოგი

აში

X

X

X

X

შესავ.

საჯ

არო

მმართველობაში

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

X

X

X

დას

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

თემთან

მუშაობა

და სათემო

პრ

ოექტების

მარ

თვა

X

X

X

შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში

X

X

X

ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტ.

X

X

X

ინფო

-ის მო

ძიების

, ანალიზ

-ის და

წერის

ტექნი

კა

X

X

X

X

სადიპ

ლომო

ნაშრომი

X

X

X

X

X

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

იყენებს

სხვ

ადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის სასუ

რველი

კონპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყო

ველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ი

ნტერ

აქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს სწავლების

ისეთ

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა პრეზ

ენტაც

იები

სა დ

ა ინ

დივ

იდუალ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

სტ

უდენტებს

შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

უვი

თარ

ებს.

სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ბაკალ

ავრს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საბაკალავრო

პროგრ

ამა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებებში

კუ

რსდ

ამთავრებულები

დასაქმდ

ებიან

როგო

რც

აღმასრ

ულებელ

და

საკანო

ნმდებლო

ხე

ლის

უფლების

სტ

რუქტ

ურებში

, ად

გილობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს ორგანო

ებში

, საერ

თაშორის

ეკონო

მიკუ

რი

ორგანი

ზაც

იები

ს წარმო

მადგე

ნლობებშ

ი, ბანკებშ

ი და სხ

ვა ფინ

ანსუ

რ ორგანი

ზაც

იებშ

ი (იმ პო

ზიც

იებზ

ე, სად

აც არაა

სავალ

დებულო

მაგის

ტრის

ხარ

ისხი

)

Page 43: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ასევე,

წარ

მატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები გააგრძელებენ

სწავლ

ას განათ

ლების

მეო

რე საფეხ

ურზე.

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამას

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

(წერ

ილობი

თი და ზეპირ

ი) შუალ

ედური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.4

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

ხორცი

ელდება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

და მო

წვეუ

ლი

ლექტორების

მიე

რ, რ

ომლ

ებიც

სტუდენტებს თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხო

ვნების

შესაბამის

ცოდნას უზიარებენ

. უნი

ვერსი

ტეტ

ს აქვს

ელექტრონუ

ლი ბი

ბლიო

თეკა,

რომლ

ის საშუალ

ებით

აც სტუდენტებს ხე

ლი მი

უწვდებათ

სილ

აბუსი

გათვალის

წინებუ

ლ ლ

იტერ

ატურაზ

ე; ასევე

თანამედ

როვე

მოთხო

ვნების

შესაბამის

ად აღჭუ

რვი

ლი ბი

ბლიო

თეკა სამკით

ხველ

ო დ

არბაზით

. კო

მპიუ

ტერ

ულ

ცენტრში

არსებუ

ლი ყველ

ა კო

მპიუ

ტერ

ი ჩართულია

ინტ

ერნეტში

. ყველ

ა აუ

დიტ

ორია

აღჭუ

რვი

ლია

კომპიუ

ტერ

ით დ

ა პროექტორით

.

Page 44: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სასწავლო გეგ

მა 

საგნ

ის

კოდი

კურსი

კრ

ედიტ

თა

რაო

დენობა

საკო

ნტქტ

საათ

ები

დამოუკი

დებელ

ისაათ

ები

სემესტ

რები

ლექტორები

I II

IIIIV

VVI

VII

VIII

ზოგადი განათლების

კურსი

-95 კრ

ედიტ

SS e

ng10

1 ინ

გლის

ური ენა 1

 5 

56

69

5  

    

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSgeo2

01 

ქართული მართლწერა 

5 56

69

5

    

    

    

  ჩაჩანი

ძე/შირ

ავა

SSgrb3

01 

დიადი წი

გნები 1 

6 56

94

6

    

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ. საყვარელ

იძე

SShis401

 შესავ. მსო

ფლიო

 ისტ

ორიშ

ი 1 

6 56

94

6

    

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSced5

01 

სამო

ქალაქო განათ

ლება 

5 56

69

5

    

    

    

  თ

.ნორაკიძ

ე SSen

g102

 ინ

გლის

ური ენა 2

 5 

56

69

  5

    

    

    

ნ.ჭი

ღვარია

SShis402

 შესავ. მსო

ფლიო

 ისტ

ორიშ

ი 2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSgrf601

 შესავ.

საზ

ოგად

.გეო

გრაფ

იაში

  6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ასათიანი

/გ

.ხომერიკ

SSgrb3

02 

დიადი წი

გნები ‐ 2

 6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

SSen

g103

 ინ

გლის

ური ენა 3

 5 

56

69

    

5  

    

    

ს.ბაზაძე

SSfsy110

 ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

  5

    

    

  რ

.საყვარელ

იძე

SSen

g104

 ინ

გლის

ური ენა 4

 5 

56

69

    

  5 

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSsak130

 საქართველოსმცო

დნეობა  

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

ი SSeko1

40 

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  მ.

კაკულია

  

SSsam15

0 სამართლის

 საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.კოკაია

SSen

g105

 ინ

გლის

ური ენა  5 

5 56

69

  

    

  5 

    

   ს

. ბაზ

აძე

SSmen

170 

ზოგადი მენეჯმენტ

ის 

5 56

69

  

    

  5 

    

   მ

.მახათ

აძე

Page 45: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საფუძვლები 

SSeko1

90 

მსოფლიო

 ეკო

ნომი

კა 

5 56

69

  

    

  5 

    

   გ

. ბაქრაძე

  

  

  

  

 

ძირით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

‐35 კრ

ედიტ

ი 

SSkal701

 კალკუ

ლუსი

 4 

56

44

4  

    

    

    

დ. მეტ

რეველ

SSlog801

 ლოგი

კა  

6 56

94

6

    

    

    

  ნ.

თომაშვ

ილი

SSfil90

1 შესავ. ფილ

ოს-ის

 ისტ

ორიაში

 5 

56

69

    

5  

    

    

გ. მარ

გველ

აშვი

ლი

SSkvl120

 კვლევის

 მეთ

ოდები 

5 56

69

  

  5

    

    

  მ.

სეხ

ნიაშვი

ლი

SSso

c610

შესავალი სო

ციოლოგი

აში 

5 56

69

  

  5

    

    

  ა.

დიაკო

ნიძე

SSpr18

0 საზ

-თან ურთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 56

69

  

    

  5

    

  ნ.

შოში

ტაიშვ

ილი

SSpre160

 პრ

ეზენტაც

იის უნარები 

5 36

89

  

    

5  

    

   მ

. იოსელიანი

კონც

ენტრაც

იის (ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა) კურსი

‐60 კრ

ედიტ

ი + დიპ

ლომი

 25 კრ

ედიტ

ი‐სუ

ლ 85 კრ

ედიტ

ი 

SSmat 320

 მათემატ

იკა

ეკონო

მისტ

ების

თვი

ს 6 

56

94

    

    

  6 

    

მეტრეველ

ი SSfin

330 

ფინ

ანსუ

რი აღ

რიც

ხვა 

6 56

94

  

    

    

6   

   გვარამია

SSmark340

 მარკეტინ

გის საფუძვლები 

6 56

94

  

    

    

6   

   ჩარ

კვიანი

SSfin

350 

ფინ

ანსები

 6 

56

94

    

    

  6 

    

 კაკულია

SSban8

40 

საბანკო

საქმე 

6 56

94

  

    

    

6   

   კაკულია

SSmek 520

 მაკრ

ოეკონო

მიკა 

6 56

94

  

    

    

  6 

   ბაქრაძე

SSkos530

 კო

მერცი

ული სამართალ

ი 6 

56

94

    

    

    

6   

 კოკაია

SSsek540

 საერ

თაშორის

ო ეკო

ნომი

კა 

6 56

94

  

    

    

  6 

   ეთერ

ია

SSsek550

 საქართველოს ეკონო

მიკა 

6 56

94

  

    

    

  6 

   კაკულია

SSsva850

 საერ

თაშორის

ო ვაჭრობა 

6 56

94

  

    

    

  6 

   ეთერ

ია

 დიპ

ლომი

 25

  

   

    

    

    

25  

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები ‐ ს

ავალ

დებულოა 25

 კრედ

იტის

 დაგროვება 

SSkfs600

 კო

მუნი

კ-ის

 ფსი

ქ-ის

 საფ

უძვ

. 5 

36

89

    

5  

    

    

ლ.ზარ

დალ

იშვი

ლი

SSrkx620

 რიტ

ორიკ

ა & კამათ

ის ხელ

ოვნ

 5 

36

89

    

5  

    

    

ლ. ბ

ერძენი

შვილ

ი SSir64

0 საერ

თ. უ

რთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 36

89

  

  5

    

    

  ბ.

კვაში

ლავა

SSaci650

 აღ

მოსავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტ 

5 36

89

  

    

5  

    

  ნ.

 ჩარ

ექიშ

ვილი

Page 46: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SSmps67

0 მედია, პოლიტ

. და საზოგად

. 5 

36

89

    

  5

    

    

ზ. ქორიძ

ე SSsfs680

 შესავ. სოც. ფსი

ქოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

5  

    

  თ

. ჩხე

იძე

SSir72

0 შესავ. კონფ

ლიქ

ტოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

  5

    

  დ

. სახვაძე

SSqsi730

 ქართ

. სახელ

მწ-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSdci660

 დას

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

 თ. კობახი

ძე

SSpcu6

30 

პროფესიუ

ლი წერის

 უნარები 

5 36

89

  

    

    

5  

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

SSsm

s690

 შესავ. საჯ

არო მმართველ

-ში 

5 36

89

  

    

    

5  

   ნ

. დოლიძ

ე SSeis700

 ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

  5

    

 მ. კაკულია

SStem 710

 თემთან მუშაობა დ

ა სათემო 

პროექტ‐ის მართვა 

5 36

89

  

    

    

  5

   თ

.თავარ

თქი

ლაძე

SSact740

 ინ

ფორმაც‐ის

 მოძი

ების

, ანალ

იზ. დ

ა წერის

 ტექნ 

5 36

89

  

    

    

  5

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

ძირით

ადი სპეც

იალობა

- ფსი

ქოლოგი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

მის

ცეს სტ

უდენტებს აუ

ცილებელ

ი საბაზის

ო ცოდნა

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

; გააც

ნოს მათ

მსო

ფლიო

სულიე

რი,

მხატვრ

ული,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი და სამეცნ

იერო

მემკვიდ

რეო

ბა; შ

ეასწავლოს მსოფლიო

ისტ

ორიი

სა დ

ა გეოგრ

აფიი

ს უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

ეტაპები და მო

ვლენები;

განუვი

თარ

ოს სტ

უდენტებს ლოგი

კური და კრ

იტიკ

ული აზ

როვნების

უნარი;

გააცნ

ოს

კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტები;

სამოქალაქო

განათ

ლების

პრაქტიკ

ული კუ

რსი

ს მეშვ

ეობი

თ აზიაროს სტ

უდენტები სამო

ქალაქო

შეგნები

ს,

სახე

ლმწ

იფოებრივ

ი აზ

როვნების

, სახელ

მწიფ

ოს დემოკრ

ატიუ

ლი წყობი

ს, ლ

იბერ

ალური ღირ

ებულებების

, ადამიანი

ს უფლებათ

ა ძი

რით

ად

პრინ

ციპებს

; გააცნ

ოს ინ

დივ

იდის

როლი,

პასუხი

სმგებლ

ობა

და უფლებები საზოგადოებაში.

ფსი

ქოლოგი

ის კონც

ენტრაც

იის სტ

უდენტები იღ

ებენ

როგო

რც მრ

ავალ

მხრივ

. ისე

სპეცი

ალიზ

ებილ

თეო

რიუ

ლი ცო

დნას ამ

დარ

გში და უფლებიან

შესაბამი

ს პრ

აქტიკ

ულ

უნარ

-ჩვევებს

. ისი

ნი შეი

სწავლიან ფსი

ქოლოგი

ის ზ

ოგად

საფ

უძვლებს და ძი

რით

ად ფსი

ქოლოგი

ურ

დარ

გებს

/თეო

რიე

ბს -

სო

ციალ

ურ

, იურიდ

იულ

და პო

ლიტ

იკურ

ფსი

ქოლოგი

ას,

განწ

ყობი

ს თეო

რიას,

საო

რგანი

ზაც

იო ქცე

ვას;

აით

ვისებენ ფსი

ქოლოგი

ური კვლევის

მეთოდებს;

იმ

უშავებენ

სოცი

ალურ

ტრავმასთ

ან

დაკავში

რებულ

საკი

თხე

ბზე,

გაეც

ნობი

ან

ფსი

ქოლოგი

ური

კონსულტაც

იისა

და

ფსი

ქოსო

ციალ

ური

დახმარების

პრინ

ციპებს

; შეიძ

ენენ

თემთან

მუშაობი

ს, ს

ოცი

ალური

განვით

არების

ა და

ფსი

ქოსო

ციალ

ური

პროექტების

მართვი

ს უნარ

-ჩვევებს

. სწავლების

პრ

ოცე

სში

განსაკუთრებული

მნიშ

ვნელ

ობა

დაეთმო

ბა კრ

იტიკ

ული 

და

ანალ

იტიკ

ური

აზროვნების

ხე

ლშეწყობას,

ვერბალური

(ზეპირ

ი და

წერით

ი მეტყველ

ების

) უნარების

, ჯგუ

ფში

მუ

შაობი

ს , დროის

მენეჯმენტ

ის,

პრობლ

ემების

დამოუკი

დებლად

გად

აჭრის

და ცო

დნი

ს ეფ

ექტურად

გამოყენები

ს უნარების

განვი

თარ

ებას

.

Page 47: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

ბაკალავრს აქვს

სოცი

ალური მეცნ

იერებების

ყველ

ა ძი

რით

ადი მი

მართულების

შესახებ

კარგი

, ხოლო

ფსი

ქოლოგი

ის

მიმართულების

საფ

უძვლიანი

ცოდნა

. ბაკალავრი ფლობს

სრულყო

ფილ

ინ

ფორმაცი

ას კონკრეტ

ულ

სფერ

ოში

არ

სებუ

ლი თეო

რიე

ბისა

და მი

მდინ

არე

პროცე

სები

ს შესახე

ბ და შეუძლ

ია ამ სფ

ეროს

კომპლექსუ

რი საკი

თხე

ბის გაცნ

ობი

ერება.

ბაკალავრი

კარგად

ერ

კვევა

სოცი

ალურ

მეცნ

იერებებსა

და

მის

მიმართულებებში

; შეუ

ძლია

ამ მი

მართულებების

დახასიათება და

მათი

ამოცა

ნები

ს განსაზ

ღვრ

ა; ი

ცნობს

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ძირით

ად ცნ

ებებს

და

თეო

რიუ

ლ მი

დგო

მებს

. კარგად

ერ

კვევა

მსოფლიო

სულიე

რ დ

ა მხ

ატვრ

ულ

მემკვიდ

რეო

ბაში

; აც

ნობი

ერებს

ადამიანი

ს უფლებებს და ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებს.

ბაკალავრს

გააჩნი

ა ფსი

ქოლოგი

ის

ძირით

ადი

თეო

რიუ

ლი

სისტ

ემების

, ზოგადფსი

ქოლოგი

ური

თეო

რიე

ბის

და

უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

კონც

ეფცი

ების

საფ

უძვლიანი

ცოდნა

; ფ

ლობს

სპეც

იალურ

ლექსი

კას

და შეუძლ

ია დ

არგი

ს ძი

რით

ადი

ცნებების

განმარ

ტება,

ფსი

ქოლოგი

ის,

როგო

რც

მეცნ

იერების

, საგნ

ისა

და

ამოცა

ნები

ს დახასიათება;

აქვს

ცოდნა

ფსი

ქოლოგი

ის ს

ხვად

ასხვ

ა მი

მართულების

ა და

დის

ციპლ

ინის

შესახე

ბ; აქვს

წარმო

დგენა

ფსი

ქოლოგი

ის, რ

ოგო

რც მეცნ

იერების

, ჩამოყალიბ

ების

ისტ

ორიაზე;

იც

ნობს

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

მი

ღებულ

კვლევის

მეთოდოლოგი

ას დ

ა ფლობს

ფსი

ქოლოგი

ური

კვლევის

ძირ

ითად

მეთოდებს,

შეუ

ძლია

კვლ

ევის

მონაცე

მები

ს დ

ამუშავება

ბაზ

ისურ

დონეზე;

იც

ნობს

ფსი

ქოლოგი

ური

ზემოქმედ

ების

პრ

ინცი

პებს

; კარგად

ფლობს

ინ

გლის

ურ

ენას

, შეუძლ

ია

ინგლ

ისურად

ვერბალური და წერილ

ობი

თი კო

მუნი

კაცი

ა კო

ლეგებთან

. ცო

დნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

უნარების

საფ

უძველ

ზე ბაკალავრი შეძლ

ებს

ამ

ცოდნი

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებას.

ბაკალავრს

აქვს

უნარი

კონსულტაც

იები

ს გავლ

ის შედეგად

, რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც კი,

გამონახო

ს ადეკვატური და

ეფექტური

გზები

პრობლ

ემების

მო

საგვ

არებლად

; შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სად

რეაგი

რება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

გარკვეუ

ლი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა

კვლევით

კო

მპონენტ

ს,

რაც

ბაკალავრს

აქვს

სასწავლო

პრ

ოცე

სში

მიღებული

თეო

რიუ

ლი

ცოდნი

სა

და

მეთოდოლოგი

ური

გამო

ცდილ

ების

პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

ფსი

ქოლოგი

ის

სხვადასხვ

ა დარ

გის

პრობლ

ემატ

იკასთან

დაკავში

რებით

(იურიდ

იული

და

დევიაცი

ური,

პო

ლიტ

იკური

და

სხვა

);

მას

შეუძლ

ია 

ფსი

ქოლოგი

ური პრ

ინცი

პები

ს გამო

ყენება

სხვ

ადასხვ

ა საკი

თხე

ბთან

(პირ

ოვნული,

სოცი

ალური თუ

ორგანი

ზაც

იული)

მიმ

ართებით

და

ფსი

ქოსო

ციალ

ური

დახმარების

გაწევა;

შეუ

ძლია

 თეო

რიუ

ლი 

თუ 

კვლევით

ი პრ

ოექტის

 სხვ

ადასხვ

ა კო

მპონენტ

ის დ

ამოუკი

დებელ

ი დაგეგმვა 

და 

განხ

ორცი

ელება.

წარმატებით

გავლ

ილი

სასწავლო

კუ

რსი

ს შედეგად

მას

შეეძლ

ება ფსი

ქოლოგი

ის, როგო

რც

დარ

გის,

Page 48: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ბაკალავრს

აძლევს

კვლევის

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

გამო

ყენება

საზ

ოგადოებრივ

ი ცხ

ოვრ

ების

სხვ

ადასხვ

ა სფ

ეროში

და

სხვადასხვ

ა სო

ციალ

ური

ჯგუ

ფის

კეთილ

დღეო

ბის

გასაუმჯ

ობესებლ

ად.

დასკვნი

ს უნარი

ბაკალავრი

ფლობს

არ

აკომპლექსუ

რი

პრობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა

და

მისი

ფორმუ

ლირ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გად

აწყვეტ

ის გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

ლოგი

კური

დასკვნი

ს გაკეთება.

ბაკალ

ავრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

მეტ

-ნაკლებად

კო

მპლექსუ

რად

განსჯ

ა.

ბაკალავრს

აქვს

მეცნ

იერების

სხ

ვადასხვ

ა სფ

ეროში

მი

ღებული

ცოდნი

ს სი

ნთეზ

ირების

ა და

კონკრეტ

ულ

თემატ

იკასთან

მი

სადაგების

უნარი;

ის

ითვი

სებს

აბს

ტრაქტული

და ლოგი

კური

აზროვნების

უნარს,

რომელიც

მას

საშუალ

ებას

აძლ

ევს

გაიაზ

როს

და

გაანალ

იზოს

მიღებული

ინფორმაცი

ა,

განსაზ

ღვრ

ოს

ფსი

ქოლოგი

ის მეცნ

იერების

ა და

მისი

მო

მიჯნავე

სფ

ეროების

აქტუალ

ური ამოცა

ნები

და მათი ზოგადი კო

ნტექსტ

ი; მას

გააჩნია

ფსი

ქოლოგი

ის ს

ფერ

ოში

არსებუ

ლი

პრობლ

ემების

მრავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა დ

ა მათი კრ

იტიკ

ული ანალ

იზის

უნარი;

შეუ

ძლია

ერთი და

იგივ

ე მო

ვლენის

თუ

კონც

ეფცი

ის სხვ

ადასხვ

ა კუ

თხი

თ დ

ანახვა

და

გაანალ

იზება;

შეუ

ძლია

სხვ

ადასხვ

ა ფსი

ქოლოგი

ური

თეო

რიე

ბის

დად

ებით

ი და უარ

ყოფით

ი მხ

არეები

ს განსაზ

ღვრ

ა და სათანად

დასკვნები

ს გამო

ტანა,

ფსი

ქოლოგი

ური პრ

ოცე

სები

ს ად

ეკვატურად

აღ

ქმა და მათი ანალ

იზი.

კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადმო

სცეს

საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზ

ე მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის დ

ამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პროგრ

ამის

სასწავლ

ო ფორმატი

ბაკალავრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

ბაკალავრს შეუძლ

ია გამარ

თულად

მეტ

ყველ

ება და წერა;

საკუთარ

ი მო

საზრებების

, თეო

რიუ

ლი

თუ

ექსპერ

იმენტული

კვლევით

ი გეგმ

ების

და

კვლევის

შედეგების

თანმი

მდევრული

და

არგუ

მენტ

ირებული ჩამო

ყალიბ

ება და

ნათ

ლად

გად

მოცე

მა;

აქვს

ფსი

ქოლოგი

ურ

ლიტ

ერატ

ურაზ

ე მუ

შაობი

ს უნარ

-ჩვევები

; შეუ

ძლია

მასალის

ძი

რით

ადი

აზრის

გაგება

და

მოკლ

ე ში

ნაარ

სის

დამახინ

ჯების

გარეშე

გადმო

ცემა

, მო

ნაწი

ლეო

ბის

მიღება

ფსი

ქოლოგი

ურ

თემების

ადმი

მი

ძღვნილ

დის

კუსი

ებში

, არ

გუმენტ

ირებული

და

კრიტ

იკული

ესეს

დაწერ

ა აკად

ემიუ

რი

წერის

სტ

ანდარ

ტების

დაც

ვით

; ფლობს

ფსი

ქოლოგი

ური

ზემოქმედ

ების

შესაბამის

სამეტ

ყველ

ო სტილ

ს.

სწავლის

უნარი

ბაკალავრს

შეუძლ

ია

სწავლის

მეტ

-ნაკლ

ებად

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

პროეფ

სიული

განვით

არების

შესაძლებლობებს

.

ბაკალავრს

აქვს

ცო

დნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლ

ების

უნარი.

დამოუკი

დებლად

სწავლის

ა და

პროფესიუ

ლი

განვით

არების

მო

ტივ

აცია

, რაც

გუ

ლის

ხმობს

, როგო

რც

პრაქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეცნ

იერო

საქმიანო

ბის

წარმო

ებას

; ბაკალ

ავრს შეუძლ

ია მიღ

ებული სასწავლო

დავალ

ებების

Page 49: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დამოუკი

დებელ

ი შესრ

ულება,

საჭი

რო

ინ

ფორმაცი

ის მო

ძიება

არსებუ

ლი სასწავლო

და სამეცნ

იერო

რესურსები

ს გამო

ყენები

თ. ი

ს პასუ

ხს ა

გებს

საკუთარ

სამუშაოზე,

შეუ

ძლია

მის

ი შეფასება

და

შემდ

გომი

სწავლის

საჭი

როებების

განსაზ

ღვრ

ა (შედ

ეგების

ად

ეკვატურ

შეფ

ასებაზ

ე დაყრდნო

ბით

). ღირ

ებულებები

ბაკალავრს მკაფ

იოდ

აქვს ჩამო

ყალიბ

ებული

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს და ად

ეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა

ღირ

ებულებები,

ბაკალავრი

იცნო

ბს

და

აფასებს ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

მას

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

ბაკალავრი

იზიარებს

ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს ,

პატ

ივს

სცემს

ადამიანი

ს უფლებებს.

აქვს

ეთიკ

ური

გადაწყვეტ

ილებების

მი

ღების

უნარი

და აღ

ჭურვი

ლია

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგე

ბლობი

ს გრ

ძნობი

თ. ა

ცნობი

ერებს და იც

ავს პრ

ოფესიუ

ლი.

ფსი

ქოლოგი

ური

ეთიკ

ის სტ

ანდარ

ტებს

- კვლევის

დაგეგმვის

, განხ

ორცი

ელების

, მო

ნაცე

მთა

ბაზის

შექმნი

სა

და

კვლევით

ი ანგარიშ

ის

წარმო

დგენი

სას.

აქვს

კრ

იტიკ

ის კო

რექტულად

გამო

თქმის

ა და

მიღების

უნარი.

ძირით

ადი სპეც

იალობა

-ფსი

ქოლოგი

ა საგნ

ების

ჩამონათვალი:

სა

გნები

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური

I

X

X

X

ინგლ

ისური

II

X

X

X

X

ინგლ

ისური

III

X

X

X

X

ინგლ

ისური

IV

X

X

X

X

ინგლ

ისური

V

X

X

X

X

ქართული მართლწერა

X

X

X

Page 50: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დიადი წი

გნები

I X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

I X

X

X

X

სამო

ქალაქო

განათ

ლება

X

X

X

X

დიადი წი

გნები

II

X

X

X

X

შესავალი მსოფლიო

ისტ

ორიაში

II

X

X

X

X

კალკუ

ლუსი

X

X

X

X

ლოგი

კა

X

X

X

X

შესავ.

საზ

ოგად

. გეო

გრაფ

იაში

X

X

X

შესავ.

ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

X

X

X

X

X

შესავალი სო

ციოლოგი

აში

X

X

X

ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები

X

X

X

X

კვლევის

მეთ

ოდები

X

X

X

საქართველოსმცო

დნეობა

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

X

X

X

სამართლის

საფ

უძვლები

X

X

X

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

X

X

X

ზოგადი მენეჯმენტ

ის

საფუძვლები

X

X

X

X

საზ

-თან

ურთ

-ის შესავალი

X

X

X

მსოფლიო

ეკო

ნომი

კა

X

X

X

ფსი

ქიკუ

რი პრ

ოცე

სები

 X

X

X

X

სოცი

ალური ფსი

ქოლოგი

ა X

X

X

X

განწ

ყობი

ს ფსი

ქოლოგი

ა X

X

X

 ფსი

ქო-კონსულტაც

ია 

X

X

X

ფსი

ქოლ

. კვლ

ევის

მეთ

ოდები

X

X

X

X

პოლიტ

იკური ფსი

ქოლოგი

ა X

X

X

დევიაცი

ური ქც

ევის

ა და

იურიდ

იული ფსი

ქოლოგი

ა X

X

X

X

საორგანი

ზაც

იო ქცე

ვა 

X

X

X

ქცევის

ა და პი

როვნ

-ის ფსი

ქ-ია

 X

X

X

სოცი

ალური ტრავმა

და

ფსი

ქოსო

ციალ

ური დახმარება

X

X

X

Page 51: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

კომუ

ნიკაცი

ის ფსი

ქ-ის

საფ

უძვლ

. X

X

X

X

რიტ

ორიკ

ა &

კამათ

ის ხელ

ოვნება

X

X

X

X

პროფესიუ

ლი წერის

უნარები

X

X

X

X

საერ

თაშორის

ო უ

რთ

. შესავალ

ი X

X

X

აღმო

სავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

X

მედია

, პოლიტ

იკა და საზოგად

. X

X

X

X

შესავ.

სოცი

ალურ

ფსი

ქოლოგი

აში

X

X

X

X

შესავ.

საჯ

არო

მმართველობაში

X

X

X

ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

X

X

X

დასავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

X

X

X

თემთან

მუშაობა

და სათემო

პრ

ოექტების

მარ

თვა

X

X

X

შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში

X

X

X

ქართული სახე

ლმწ

-ის ის

ტორია

X

X

X

ინფო

-ის მო

ძიების

, ანალიზ

-ის და

წერის

ტექნი

კა

X

X

X

X

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საბაკალ

ავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

იყენებს

სხვ

ადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის სასუ

რველი

კონპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყო

ველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ი

ნტერ

აქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს სწავლების

ისეთ

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა პრეზ

ენტაც

იები

სა დ

ა ინ

დივ

იდუალ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

სტ

უდენტებს

შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

უვი

თარ

ებს.

სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ბაკალ

ავრს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის უ

ნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

(ძირ

ითად

ი სპეც

იალობი

თ-ფ

სიქო

ლოგი

ა) კურსდ

ამთავრებულები

შეძლებენ

პროფესიუ

საქმიანო

ბას

ფსი

ქოლოგი

ის (ზ

ოგადი,

სოცი

ალური,

იურიდ

იული და პო

ლიტ

იკური)

სფერ

ოში

და/ან

ნების

მიერ

იმ სახე

ლმწ

იფო

თუ

კერ

ძო

დაწესებულებაში,

რომლ

ის ეფექტური ფუნქცი

ონი

რება ფსი

ქოლოგი

ის ცოდნას მო

ითხო

ვს (მაგალით

ად, P

R,

HR

, დევიაცი

ისა და დანაშაუ

ლობი

ს პრ

ევენცი

ა/კო

რექცი

ა, ფსი

ქოლოგი

ური კო

ნსულტაც

ია დ

ა სხ

ვა.).

Page 52: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ასევე,

წარ

მატებული კუ

რსდ

ამთავრებულები გააგრძელებენ

სწავლ

ას განათ

ლების

მეო

რე საფეხ

ურზე.

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საბაკალავრო

პრ

ოგრ

ამას

სო

ციალ

ურ

მეცნ

იერებებში

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

(წერ

ილობი

თი და ზეპირ

ი) შუალ

ედური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.4

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ საბაკალავრო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

ხორცი

ელდება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

და მო

წვეუ

ლი

ლექტორების

მიე

რ, რ

ომლ

ებიც

სტუდენტებს თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხო

ვნების

შესაბამის

ცოდნას უზიარებენ

. უნი

ვერსი

ტეტ

ს აქვს

ელექტრონუ

ლი ბი

ბლიო

თეკა,

რომლ

ის საშუალ

ებით

აც სტუდენტებს ხე

ლი მი

უწვდებათ

სილ

აბუსი

გათვალის

წინებუ

ლ ლ

იტერ

ატურაზ

ე; ასევე

თანამედ

როვე

მოთხო

ვნების

შესაბამის

ად აღჭუ

რვი

ლი ბი

ბლიო

თეკა სამკით

ხველ

ო დ

არბაზით

. კო

მპიუ

ტერ

ულ

ცენტრში

არსებუ

ლი ყველ

ა კო

მპიუ

ტერ

ი ჩართულია

ინტ

ერნეტში

. ყველ

ა აუ

დიტ

ორია

აღჭუ

რვი

ლია

კომპიუ

ტერ

ით დ

ა პროექტორით

.

Page 53: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სასწავლო გეგ

მა

 

საგნ

ის

კოდი

კურსი

კრ

ედიტ

თა

რაო

დენობა

საკო

ნტაქ

ტო

საათ

ები

დამოუკი

დებე

ლი

საათ

ები

სემესტ

რები

ლექტორები

I II 

III 

IV 

V VI

V II VI II 

ზოგადი განათლების

კურსი

-95 კრ

ედიტ

SSen

g101

ინ

გლის

ური ენა 1

 5 

56

69

5  

    

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSgeo2

01 

ქართული მართლწერა 

5 56

69

5

    

    

    

  ჩაჩანი

ძე/შირ

ავა

SSgrb3

01 

დიადი წი

გნები 1 

6 56

94

6

    

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ. საყვარელ

იძე

SShis401

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიშ

ი  1 

6 56

94

6

    

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSced5

01 

სამო

ქალაქო განათ

ლება 

5 56

69

5

    

    

    

  თ

.ნორაკიძ

ე SSen

g102

 ინ

გლის

ური ენა 2

 5 

56

69

  5

    

    

    

ნ.ჭი

ღვარია

SShis402

 შესავალი მსოფლიო

 ისტ

ორიაში

 2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ზ

.აბაში

ძე/ნ

.თომაძე

SSgrf601

 შესავ. საზ

ოგად

. გეო

გრაფ

იაში

  6 

56

94

  6

    

    

    

ლ.ასათიანი

/გ

.ხომერიკ

SSgrb3

02 

დიადი წი

გნები 2 

6 56

94

  

6  

    

    

  ლ

.ბერ

ძენი

შვილ

ი/

ფ.საყვარელ

იძე

SSen

g103

 ინ

გლის

ური ენა 3

 5 

56

69

    

5  

    

    

ს.ბაზაძე

SSfsy110

 ფსი

ქოლოგი

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

  5

    

    

  რ

.საყვარელ

იძე

SSen

g104

 ინ

გლის

ური ენა 4

 5 

56

69

    

  5 

    

    

ქ. ჭელ

იძე

SSsak130

 საქართველოსმცო

დნეობა  

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.ასათიანი

/ გ.ხო

მერიკ

ი SSeko1

40 

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  მ.

კაკულია

  

SSsam15

0 სამართლის

 საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

5   

    

  ლ

.კოკაია

Page 54: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

SSen

g105

 ინ

გლის

ური ენა  5 

5 56

69

  

    

  5 

    

   ს

. ბაზ

აძე

SSmen

170 

ზოგადი მენეჯმენტ

ის საფ

უძვლები 

5 56

69

  

    

  5 

    

   მ

.მახათ

აძე

SSeko1

90 

მსოფლიო

 ეკო

ნომი

კა 

5 56

69

  

    

  5 

    

   გ

. ბაქრაძე

 

  

  

  

  

ძი

რით

ადი საფაკულტეტ

ო კურსი

‐35 კრ

ედიტ

ი  

SSkal701

 კალკუ

ლუსი

 4 

56

44

4  

    

    

    

დ. მეტ

რეველ

ი SSlog801

 ლოგი

კა  

6 56

94

6

    

    

    

  ნ.

თომაშვ

ილი

SSfil90

1 შესავალი ფილ

ოსო

ფიი

ს ის

ტორიაში

 5 

56

69

    

5  

    

    

გ.მარგვ

ელაშვი

ლი

SSkvl120

 კვლევის

 მეთ

ოდები 

5 56

69

  

  5

    

    

  მ.

სეხ

ნიაშვი

ლი

SSso

c610

შესავალი სო

ციოლოგი

აში 

5 56

69

  

  5

    

    

  ა.

დიაკო

ნიძე

SSpr18

0 საზოგად

-თან ურთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 56

69

  

    

  5

    

  ნ.შო

შიტაიშვ

ილი

SSpre160

 პრ

ეზენტაც

იის უნარები 

5 36

89

  

    

5  

    

   მ

. იოსელიანი

კონც

ენტრაც

იის (ძირ

ითად

ი სპეც

იალობა) კურსი

‐60 კრ

ედიტ

ი + დიპ

ლომი

 25 კრ

ედიტ

ი‐სუ

ლ 85 კრ

ედიტ

ი  SS

fsy3

60

ფსი

ქიკუ

რი პრ

ოცე

სები

 6 

56

94

    

    

  6 

    

თ. ც

ომაია

SSfsy 37

0 სო

ციალ

ური ფსი

ქოლოგი

ა 6 

56

94

    

    

  6 

    

თ.ნაჭყები

ა SSfsy 38

0 განწ

ყობი

ს ფსი

ქოლოგი

ა 6 

56

94

    

    

  6 

    

ლ.ბლაგონრ

ავოვა

SSfsy390

 ფსი

ქო-კონსულტაც

ია 

6 56

94

  

    

    

6   

  ზ

. ქორიძ

SSfkm83

0 ფსი

ქოლოგი

ური კვლევის

მეთოდები

6 56

94

 

  

  

6  

 ნ.

ჟიჟ

ილაშვი

ლი

SSpfs560

 პო

ლიტ

იკური ფსი

ქოლოგი

ა 6 

56

94

    

    

    

6   

ნ. ორჯონი

კიძე

SSdif570

დევიაცი

ური ქც

ევის

ა და

იურიდ

იული ფსი

ქოლოგი

ა 6 

56

94

    

    

    

6   

თ.ცომაია

SSsrq5

80 

საორგანი

ზაც

იო ქცე

ვა 

6 56

94

  

    

    

  6 

  ნ.ჯაფ

იაშვ

ილი

SSqp

f590

 ქც

ევის

ა და პი

როვნების

ფსი

ქოლოგი

ა 6 

56

94

    

    

    

6   

ნ.ორჯონი

კიძე

SSstr820

 სო

ციალ

ური ტრავმა

და

6 56

94

 

  

  

 6 

 ნ.ნერგაძე

Page 55: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ფსი

ქოსო

ციალ

ური დახმარება

 დიპ

ლომი

 25

  

   

    

    

    

25  

თავის

უფალ

ი კრ

ედიტ

ები ‐ ს

ავალ

დებულოა 25

 კრედ

იტის

 დაგროვება

 

SSkfs600

 კო

მუნი

კაცი

ის ფსი

ქოლ

-ის საფუძვლ 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

.ზარ

დალ

იშვი

ლი

SSrkx620

 რიტ

ორიკ

ა & კამათ

ის ხელ

ოვნება 

5 36

89

  

  5

    

    

  ლ

. ბერ

ძენი

შვილ

ი SSir64

0 საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთ

-ის შესავ. 

5 36

89

  

  5

    

    

  ბ.

კვაში

ლავა

SSaci650

 აღ

მოსავლ

. ცივ

ილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

  5

    

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSmps67

0 მედია, პოლიტ

იკა და საზოგადოება 

5 36

89

  

    

5  

    

  ზ

. ქორიძ

ე SSsfs680

 შესავ.

სოცი

ალურ ფსი

ქოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

5  

    

  თ

. ჩხე

იძე

SSir72

0 შესავალი კო

ნფლიქ

ტოლოგი

აში 

5 36

89

  

    

  5

    

  დ

. სახვაძე

SSqsi730

 ქართული სახე

ლმწ

იფ-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

ნ.  ჩარ

ექიშ

ვილი

SSdci660

 დასავლური ცი

ვილიზ

-ის ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

5  

    

თ. კობახი

ძე

SSpcu6

30 

პროფესიუ

ლი წერის

 უნარები 

5 36

89

  

    

    

5  

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

SSsm

s690

 შესავალი საჯარ

ო მმართველობაში

 5 

36

89

    

    

  5

    

 ნ. დ

ოლიძ

ე SSeis700

 ეკონო

მიკი

ს ის

ტორია

 5 

36

89

    

    

  5

    

 მ. კაკულია

SStem 710

 თემთან მუშაობა დ

ა სათემო 

პროექტ‐ის მართვა 

5 36

89

  

    

    

  5

  თ

.თავარ

თქი

ლაძე

SSact740

 ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ების

, ანალიზ

ის 

და წ

ერის

 ტექნი

კა 

5 36

89

  

    

    

  5

   ნ

. ჯაფ

იაშვ

ილი

საქართველოს საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტი

სოცი

ალურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა სკოლა

მი

სამართი:

გო

რგასლ

ის 1

01, 0

114,

თბი

ლის

ი ტელ

: (99

5 32

) 2 4

9754

5 საკო

ნტაქტო

პირ

ი - ხ

ათუნა

ბერ

აია

ტელ

: 599

611

717

Page 56: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

მმართველობის სკოლა

მმართველობის სკოლის მიზანია საქართველოს საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორებისათვის თავისუფალი და ანალიტიკური აზროვნების მქონე ლიდერების, კვალიფიციური სახელმწიფო მოხელეებისა და მენეჯერების მომზადება.

15 წლის არსებობის მანძილზე მმართველობის სკოლა 900-მდე კურსდამთავრებულს ითხლის, რომელთა 95% წარმატებით არის დასაქმებული სხვადასხვა ორგანიზაციებში.

მმართველობის სკოლაში 2012-2014 წლებისათვის მიღება ცხადდება 2 სამაგისტრო პროგრამაზე:

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობის დღის სამაგისტრო პროგრამაზე ინტენსიური სალექციო კურსი მიმდინარეობს ერთი წლის განმავლობაში. მეორე წელს სტუდენტები გაივლიან სასწავლო პრაქტიკას (სტაჟირებას) საჯარო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო ორგანიზაციებში.

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია დასაქმებული

ადამიანებისათვის. სალექციო კურსი მიმდინარეობს საღამოს საათებში, რაც სტუდენტებს მისცემს სწავლის პარერელურად მუშაობის საშუალებას. სასწავლო პროცესი საჯარო მმართველობა (სასწავლო პროცესი)

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. ორი სემესტრის განმავლობაში ლექციები ინტენსიურად მიმდინარეობს, ხოლო მეოთხე სემესტრი ეთმობა სტაჟირებასა და სადიპლომო თეზისებზე/კვლევებზე მუშაობას. სტაჟირება ითვალისწინებს სასწავლო პრაქტიკას სხვადასხვა საჯარო, კერძო,არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ჩვენს ინსტიტუტში შეძენილი თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გადაიტანონ.

ლექციები და სემინარები ტარდება ყოველდღიურად 10:00 – 15:00. ქართველ ლექტორებთან ერთად, საჯარო მმართველობის პროგრამაზე ლექციებს აშშ-ს ცნობილი უნივერსიტეტებიდან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები კითხულობენ.

Page 57: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პროგრამის მთლიანი საფასური შეადგენს 3000 ევროს ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

საჯარო პოლიტიკა (სასწავლო პროცესი)

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. ორი სემესტრის განმავლობაში ლექციები ინტენსიურად მიმდინარეობს.

ლექციები და სემინარები ტარდება კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ საღამოობით.

პროგრამის მთლიანი საფასური შეადგენს 3000 ევროს ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

ადგილობრივი თვითმმართველობა - მილევადი პროგრამა (სასწავლო პროცესი)

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. სამი სემესტრის განმავლობაში ლექციები ინტენსიურად მიმდინარეობს, ხოლო მეოთხე სემესტრი ეთმობა სადიპლომო თეზისებზე/კვლევებზე მუშაობას. სასწავლო პროცესი ასევე ითვალისწინებს სამთვიან სასწავლო პრაქტიკას სხვადასხვა საჯარო, კერძო, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, ჩვენს ინსტიტუტში შეძენილი თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გადაიტანონ.

სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. ლექციები და სემინარები ტარდება ყოველდღიურად 10:00 – 15:00.

პროგრამის მთლიანი საფასური შეადგენს 3000 ევროს ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

კონტაქტი: ბროსეს 2, თბილისი ტელ: 249 75 00 ელ-ფოსტა: [email protected] მობ: 595 59 23 01 www.sg.gipa.ge

Page 58: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

საჯარ

ო მმართველობი

ს პრ

ოგრ

ამა

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საჯარ

ო მმართველობი

ს მაგი

სტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

Page 59: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

საჯარ

ო მ

მართველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

აღზარ

დოს

სახე

ლმწიფ

ო მ

ოხე

ლე,

რომელიც

ერკვევა

სახე

ლმწიფ

ო მ

ართვი

სა დ

ა სახე

ლმწიფ

ოებრივ

ი მო

წყობი

ს კო

ნცეფ

ციებსა

და პრ

ინცი

პებშ

ი, ო

რგანი

ზაც

იულ

და ად

მინი

სტრაც

იულ

თეო

რიე

ბსა და სამართალ

ში,

საჯარ

ო მარ

თვი

ს თეო

რიასა

და ეთ

იკაში,

მის

პოლიტ

იკურ

, ეკო

ნომი

კურ

და ის

ტორიუ

ლ ასპექტებში

.

პროგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: საჯარ

ო მმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

განკუთვნილ

ია მათთვი

ს ვი

საც

სურს

საჯარ

ო სამსახურში

მო

ღვაწეობა

და

სახე

ლმწიფ

ო მ

მართველობი

ს საკი

თხე

ბის

ღრმად

შესწავლ

ა. პ

როგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუცი

ლებელ

წინ

აპირ

ობას

წარმო

ადგენს

: 1)

ბაკალავრის

ან

მასთ

ან გათანაბრებული

ხარის

ხი ნები

სმიე

რ სპეც

იალობაში

; 2)

ერ

თიანი

სამაგი

სტრო

გამო

ცდების

ზღვარის

წარმატებით

გად

ალახვა

; 3)

პროგრ

ამის

ძირ

ითად

ი საგნ

ების

სწავლ

ება მი

მდინ

არეო

ბს ინგ

ლის

ურ

ენაზე,

რაც

აბი

ტურიე

ნტების

გან

მოით

ხოვს

ინგ

ლის

ური ენის

ცოდნას.

სწავლის

შედ

ეგები:

ცო

დნა

და გაცნ

ობი

ერება

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა სპეც

იალიზ

აციი

ს სფ

ეროს

სიღრმი

სეული

ცოდნა

, რაც

აისახე

ბა

დარ

გის

სისტ

ემების

, ინ

სტიტ

უტების

ა და

სპეც

იალიზ

აციი

ს საგნ

ების

ცოდნაში

.

მაგი

სტრი

გაცნ

ობი

ლია

საერ

თაშორის

ო და

უცხ

ოური

საჯარ

მმარ

თველობი

ს სი

სტემებს,

სრ

ულად

ერ

კვევა

მმარ

თველობი

ს ძი

რით

ად ტიპ

ებსა

და

პოლიტ

იკური

პროცე

სები

ს წარმართვი

ს მთ

ავარ

პრინ

ციპებშ

ი. მაგის

ტრს სი

ღრმი

სეულად

აქვს შესწავლილ

ი ერ

ოვნული

სახე

ლმწიფ

ო მმარ

თველობი

ს სი

სტემა

და

ნორმები

, გააზ

რებული

აქვს

სი

სტემის

თავის

უბერებები

და

მარეგულირ

ებელ

ი გარემო

. მაგი

სტრი

იცნო

ბს მი

კრო

და

მაკრ

ოეკონო

მიკუ

რ პრ

ოცე

სებს

, შესწავლილ

ი აქვს

სახელ

მწიფ

ოს როლი ეკონო

მიკუ

რი აქტივ

ობი

ს გაძლ

იერებაში.

მაგი

სტრი

სიღრმი

სეულად

ერკვევა საგადასახად

ო პ

ოლიტ

იკაში,

კარგად

იც

ნობს

გადასახად

ების

ა და

მოსაკრ

ებლების

გავლ

ენას

ბი

უჯეტ

ის შ

ევსები

ს პრ

ოცე

სზე,

აფასებს

საფინ

ანსო

პოლიტ

იკას

საერ

თაშორის

ო გამოცდ

ილებასთან

მიმ

ართებაში.

Page 60: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

მაგი

სტრს

შესწ

ავლილ

ი აქვს

კუ

ლტურული

მემკვი

დრეო

ბის

მართვა

, შეუ

ძლია

მის

ი დაც

ვის პო

ლიტ

იკის

შემუშავება

საკუთარ

ი მო

საზრებების

ა და

საერ

თაშორის

ო გამო

ცდილ

ების

გაზიარების

გზ

ით.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას მი

ღებული

ცოდნი

სა და

გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

მის

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებასა

და

დანერ

გვას

. სასწავლო

პრ

ოცე

სში

რეალური

ქეის

ების

განხ

ილვა

, პრ

აქტიკ

ული

სამუ

შაოების

და

ღონი

სძიე

ბები

ს განხ

ორცი

ელება,

სწავლების

მესამე სემესტ

რში

სავალ

დებულო

სასწავლ

პრაქტიკ

ა მაგი

სტრს

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარს

უძლ

იერებს

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა ახალ

ი იდ

ეები

ს გენერირ

ების

უნარი.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

დროის

/რესურსი

ს სი

მცირ

ის პ

ირობებშ

იც ადეკვატური

და

ეფექტური

გზები

მონახო

ს პრ

ობლ

ემატ

ური

სიტუაც

იის გადასაჭრელ

ად;

შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ადაპტირ

ება

და

შესაბამი

სი

ქმედ

ებების

განხ

ოცი

ელება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი უკავი

ა კვლევით

კომპონენტ

ს,

რაც

მაგი

სტრს

აძლევს

კვლევის

მაღალ

დონეზე

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

.

სასწავლო

პრ

აქტიკ

ის განმავლობაში

განმავლობაში

მაგი

სტრი

ეფექტურად

იყ

ენებს

სახე

ლმწ

იფო

ად

მინი

სტრირ

ების

სფ

ეროში

მი

ღებულ

თეო

რიუ

ლ ცოდნას და აქვს

უნარი ეს

ცოდნა

სრულად

გამო

იყენოს მმარ

თველობი

თი პრ

ოცე

სის განმავლობაში

. მაგი

სტრი

ითვი

სებს

გამო

ყენები

უნარებს,

როგო

რებიც

აა

სტატ

ისტიკ

ური

მონაცე

მები

ს შეგრ

ოვები

სა

და

დამუშავები

ს,

მეორად

მო

ნაცე

მებთ

ან

მუშაობი

სა

და

მათი

ანალ

იზის

, პრ

ეზენტაც

იის

მომზ

ადების

ცო

დნი

ს ად

ეკვატურ

გამო

ყენებას

შესაბამი

ს კო

ნტექსტ

ში.

კვლევით

ი და აკად

ემიუ

რი პრ

ოექტების

, სად

იპლომო

ნაშრომები

ს მო

მზად

ების

დროს მაგი

სტრი პრ

აქტიკ

ულად

ითავის

ებს კვლევის

ეფ

ექტურად

და სი

ღრმი

სეულად

წარ

მართვი

ს უნარს.

მაგი

სტრს

აქვს

საჯარ

ო მმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

წამო

ჭრილ

ი პრ

ობლ

ემების

ად

ეკვატური

გადაწყვეტ

ისათ

ვის

შესაბამი

სი

პროექტების

შემუ

შავები

სა

და

განხ

ორცი

ელების

უნარი.

სი

ღრმი

სუელ

ად

ერკვევა

პროექტის

შემუ

შავებაში

, შეუძლ

ია

დაგეგმო

ს განხ

ორცი

ელების

პრ

ოცე

სი და

შეიმ

უშაოს

პროცე

სის

შესაბამი

სი მონი

ტორინ

გისა

და შეფასების

კრიტ

ერიუ

მები

.

სახე

ლმწიფ

- ცე

ნტრალ

ურ

თუ

ად

გილობრ

ივ, ის

ევე

როგო

რც

არასამთავრობო

ორგანი

ზაც

იებშ

ი სასწავლო

პრაქტიკ

ის გ

ავლით

, მაგი

სტრი

ითვი

სებს

რეალურ

ორგანი

ზაც

იულ

კო

ნტექსტ

ში

ეფექტური

მუშაობი

სა

და

მოსახლ

ეობი

ს საჭი

როებების

განსაზ

ღვრ

ის უ

ნარს.

დასკვნი

ს უნარი

მაგი

სტრი

ფლობს

პრ

ობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა და

მისი

ჩამო

ყალიბ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გადაწყვეტ

ის ეფ

ექტური

გზის

შერჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

(თ

უნდ

აც

არასრული)

ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ება,

დამუშავება

და დასაბუთებული

დასკვნი

ს გაკეთება.

მაგიტ

რი აღ

ჭურვი

ლია

მის

გარ

შემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუ

ძლია

მათ

ი სი

ნთეზ

ურად

განსჯ

ა.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა საჯარ

ო მ

მართველობი

ს სფ

ეროში

არსებუ

ლი

პრობლ

ემების

მრ

ავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა და

მათი

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

უნარი.

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

გამო

ცდილ

ების

საფ

უძველ

ზე მაგი

სტრი

სწავლობს

როგო

რ უ

ნდა

შეაფ

ასოს

განხ

ორცი

ელებული

სამუ

შაო

, მი

სი ად

ეკვატურობა

დასახულ

მი

ზნებთ

ან,

განაზოგადოს

მიღებული

შედეგები

და

დაშვებუ

ლი

შეცდ

ომები

მო

მავალი

დაგეგმვის

პრ

ოცე

სში

გამო

იყენოს.

სწავლების

ფორმატიდ

ან გ

ამომდ

ინარ

ე, მ

აგის

ტრი

ითვი

სებს

აბსტ

რაქტული

აზროვნების

უნარს,

რომელიც

Page 61: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საშუ

ალებას

აძლ

ევს მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის სწო

რად

გააზრების

, არ

გუმენტ

აციი

ს ანალ

იზის

, მსჯელ

ობი

ს აგების

ა და

დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის სინ

თეზ

ირების

უნარს.

პრ

ოგრ

ამის

სპეც

იფიკ

იდან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

საჯარ

მმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

სამეცნ

იერო

კვლევით

ნაშრ

ომები

ს გაანალ

იზებას

, მეცნ

იერულად

დასაბუთებული

პოზიც

იის გამო

ყოფასა და კო

მპეტ

ენტური დასკვნი

ს გაკეთებას

.

კო

მუნი

კაცი

ის უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

აკად

ემიუ

და

პროფესიუ

საზოგადოებას

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

მშობლ

იურ

და

უცხ

ო ენებზე

გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზ

ე მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პრ

ოგრ

ამის

სასწ

ავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნაყო

ფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

საჯარ

ო მმართველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

რამდენიმ

ე საგანი

ინგ

ლის

ურ

ენაზ

ე იკ

ითხე

ბა ა

შშ-ს

და

ევროპი

ს წამყვანი

უნი

ვერსი

ტეტ

ების

პრ

ოფესორების

მიე

რ. შესაბამი

სად

, მაგი

სტრი

ითვი

სებს

როგო

რც

მშობლ

იურ

ენაზე ასევე ინ

გლის

ურ

ენაზე აკად

ემიუ

რი ნაშრ

ომები

ს შექმნი

ს,

კვლევით

ი პრ

ოექტების

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

წარმო

დგენი

ს ტექნი

კას.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა განსხვ

ავებული

აზრის

გაგები

სა და

სახე

ლმწ

იფო

პო

ლიტ

იკის

სფ

ეროში

წამო

ჭრილ

ი საკი

თხები

ს ანალ

იზის

ას

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

დასაბუთების

უნარი.

სწავლების

ფორმატიდ

ან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

ო გარემოში

სწორი

კომუ

ნიკაცი

ის, დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთოდებს.

საჭი

როების

შემთ

ხვებაში,

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა სხ

ვადასხვ

ა პო

ლიტ

იკურ

პრ

ოცე

სებშ

ი მო

სახლ

ეობი

ს ჩართულობი

ს უზრუნველ

ყოფის

ა და მო

სახლ

ეობასთ

ან მუშაობი

ს უნარი.

პრ

ოგრ

ამის

სასწ

ავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

ლიდ

ერის

თვი

სებებს

, ასევე გუ

ნდში

ნაყოფიე

რი მუ

შაობი

ს უნარ

-ჩვევას

. სწავლის

ას მი

ღებული

გამო

ცდილ

ება

მაგი

სტრს

აძლევს

შესაძლ

ებლობას დასმუ

ლი საკი

თხი

არა მარტო

საჯ

არო

მოხე

ლეთ

ა შო

რის

, არამედ

ინტ

ერდის

ციპლ

ინურ

გუნდ

შიც განი

ხილოს.

სწავლის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლის

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

სტრატ

ეგიუ

ლი

დაგეგმვის

მაღ

ალ

დონეს.

მაგი

სტრს

აქვს

დამოუკი

დებლობი

ს მაღალ

ი ხარის

ხით

პრ

ოფესიუ

ლი

ზრდის

კენ

სწრაფ

ვა, რაც

გუ

ლის

ხმობს

, როგო

რც

პრაქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეცნ

იერო

საქმიანო

ბის

წარმო

ებას

. აქვს

სახელმწიფ

მმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

საკანო

ნმდებლო

ცვ

ლილ

ებების

, სო

ციალ

ურ

-პო

ლიტ

იკური

და

ეკონო

მიკუ

რი

სიახლეები

ს და

უახლესი

მეცნ

იერული

მიღწევები

ს მი

დევნები

სა და

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლ

ების

უნარი.

შეუძლ

ია დამოუკი

დებლად

გაიფ

ართოვო

Page 62: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ცოდნა

საჯარ

ადმი

ნისტ

რირ

ების

სფ

ეროში

მი

მდინ

არე

სიახლეებზ

ე დაყრდნო

ბით

. საჯარ

ო მმარ

თველობი

ს მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლა

განაგრ

ძოს

სადოქტ

ორო

პრ

ოგრ

ამაზ

ე და

დაკავდეს

აკადემიუ

რი საქმიანო

ბით

.

ღირ

ებულებები

აფასებეს

თავის

და

სხვები

ს დამოკი

დებულებას

ღირ

ებულებების

ადმი

და

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თ იც

ავს

პროფესიუ

ლი

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის ფ

არგლ

ებს.

გააჩნია

განსხვ

ავებების

ა და კუ

ლტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და

პატივ

ისცე

მის

უნარი.

მაგი

სტრს

აქვს

სო

ციალ

ური

პასუ

ხილმგ

ებლობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

სრ

ულად

გაცნ

ობი

ერებული აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა დ

ა გენდ

ერული საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

მაგი

სტრი

იცნო

ბს საჯარ

ო სამსახურის

ეთ

იკას

, აქვს

ეთ

იკური

გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

უნარი და აღ

ჭურვი

ლია

სოცი

ალური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს გრ

ძნობი

თ. მაგი

სტრი ით

ვისებს

პროფესიუ

სიტუაც

იებშ

ი ეთ

იკური

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

, ეთ

იკური

დილ

ემის

დროს ობი

ექტური მსჯელ

ობი

სა დ

ა ანალ

იზის

უნარს.

მაგი

სტრი

სამეცნ

იერო

თუ

პრ

აქტიკ

ულ

საქმოანობებშ

ი ით

ვალის

წინებს

საზ

ოგადოებრივ

ინტ

ერესებსა

და ღირ

ებულებებს.

საქმიანო

ბისას

იგი

აცნო

ბიერ

ებს

პოლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკონო

მიკუ

რი

და ფსი

ქოლოგი

ური ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას

ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. სრ

ულად

აცნ

ობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მო

ქმედ

ებს

კეთილ

სინდ

ისიე

რად

და

ორიე

ნტირ

ებულია

წარ

მოდგენი

ლ პირ

თა ინ

ტერ

ესების

დაც

ვაზე;

საჭი

როების

შემთხვ

ევაში,

წვლ

ილი შეაქვს

ახალი ღირ

ებულებების

ფორმი

რებაში.

Page 63: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანი

ცო

დნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ა უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

საჯარ

ო მმართველობა

და მენეჯმენტ

ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

სამართლის

საფუძვლები/ად

მინი

სტრაც

იული

სამართალ

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ურბანუ

ლი მართვა

და პო

ლიტ

იკა

კვლევის

მეთ

ოდები/დიზ

აინი

სტ

ატის

ტიკ

თანამედ

როვე

საჯ

არო

მმართველობა

მი

კროეკონო

მიკა

მაკრ

ოეკონო

მიკა

საჯარ

ო ფინ

ანსები

/საგად

ასახად

პოლიტ

იკა

საჯარ

ო გამოსვლები/

ლიდ

ერობა

საჯარ

ო პოლიტ

იკა/პო

ლიტ

იკის

ანალ

იზი

შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

სასწავლო

პრაქტიკ

სამაგი

სტრო

ნაშრომი

Page 64: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საჯ

არო

მმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა იყ

ენებს სხ

ვადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის

სასუ

რველი

კომპეტ

ეციე

ბის

გამო

სამუ

შავებლ

ად.

ყოველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს

ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული ყუ

რად

ღება ეთ

მობა

ინტ

ერაქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს ის

ეთ სწავლ

ების

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა

პრეზ

ენტაც

იები

სა და

ანალ

იტიკ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

, რაც

სტ

უდენტების

დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობი

ს აუ

ცილებლობას

ითვალის

წინებს

. გამოყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური მუ

შაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

იმი

ტირ

ებული

მერ

ის არჩევნები,

საპარ

ლამენტო

დებატ

ები

და ჯგუ

ფური პრ

ოექტების

განხო

რცი

ელება უწყობს

ხელ

ს. მესამე სემესტ

რის

დასაწყი

სში სტ

უდენტები წერენ

შემაჯ

ამებელ

გამოცდ

ას.

სავალდებულო

სასწავლ

ო პრაქტიკ

ა, რ

ომლ

ის ხელ

შეწყობაც საჯარ

ო მმართველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

სტუდენტების

თვი

ს ხო

რცი

ელდება,

აძლევს მათ

საშუალ

ებას

სწავლ

ისას

მიღ

ებული ცო

დნა

პრაქტიკ

აში გამო

ყენო

ნ. სასწავლ

ო პროცე

სის მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლევით

კომპონენტ

ს, ყოველი სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

მაგიტ

რანტს

აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საჯარ

ო მმართველობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

კურსდ

ამთავრებულებს მი

ღებული ცო

დნი

ს საფუძველ

ზე შესაძლ

ებლობა

ექნებათ

პრ

ოფესიუ

ლად

განვი

თარ

დნენ და წარმატებული

კარიე

რა განახო

რცი

ელონ როგო

რც

საჯარ

ო სექტორში

, ასევე საერ

თაშორის

ო დ

ა არ

ასამთავრობო

ორგანი

ზაც

იებშ

ი და კერძო

სექტრში

, რასაც

უზრუნველ

ყოფს საჯარ

ო მმართველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

სასწავლ

ო გეგმა

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საჯარ

ო მმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამას

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

შუ

ალედ

ური

კომპონენტ

ების

ა და დასკვნი

თი

გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა

შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80 %

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

Page 65: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის

გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და

მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

ბ საჯარ

მმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

აკად

ემიუ

რი

პერსო

ნალი

და

მოწვეუ

ლი

პროფესურა

გამო

ირჩევა

მაღალ

ი კვალ

იფიკ

აციი

თ,

რაც

შეიძ

ლება

დად

გინდ

ეს მათი

აკად

ემიუ

რი

ხარის

ხით

, მი

ღებული

განათლებით

და

პროფესიუ

ლი

გამო

ცდილ

ებით

. ად

გილობრ

ივ ექსპერ

ტებტან

ერ

თად

, პრ

ოგრ

ამაში

კონც

ენტრირ

ებული

დარ

გები

ს საუკეთესო

უცხ

ოელ

ი სპეც

იალის

ტები/მო

წვეუ

ლი

პროფესორები

იყენებენ

სწავლ

ების

დასავლურ

მეთ

ოდიკ

ას დ

ა სტ

უდენტებს

უზიარებენ

მსო

ფლიო

ს წამყვან უნი

ვერსი

ტეტ

ებში

მიღ

ებულ

გამოცდ

ილებას

.

Page 66: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სასწავლო

გეგმა

:

საგნ

ის

კოდები

საგანი

საგნ

ის სტატ

უსი

საკო

ნტაქტო

საათების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

I II

III

IV

PP50

2 საჯარ

ო მმართველობა

და მენეჯმენტ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათი

PP60

1 ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

120

საათი

M

gt53

1 ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

5 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Law

506

სამართლის

საფ

უძვლები

/ ადმი

ნსტრაციუ

ლი

სამართალ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36 საათი

5 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

100

საათი

M

gt52

1 ად

ამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

70 საათ

Dev

655

ურბანუ

ლი პო

ლიტ

იკა და მართვა

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

120

საათი

Res5

00

კვლევის

მეთ

ოდები

/ დიზ

აინი

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

45

7

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

130

საათი

Stat

506

სტატ

ისტიკ

ა ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

PP50

3 თანამედ

როვე

საჯ

არო

მმართველობა

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათი

Econ

518

მიკრ

ოეკონო

მიკა

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Econ

520

მაკრ

ოეკონო

მიკა

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

PP75

0 საჯარ

ო ფინ

ანსები

/ საგადასახად

ო პოლიტ

იკა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათი

Med

ia84

8 საჯარ

ო გამოსვლები

/ ლიდ

ერობა

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

100

საათი

Page 67: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

უნი

ვერსი

ტეტ

ის არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

საგნ

ის კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

I II

III

IV

PSc5

54

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვით

არება

არჩევი

თი

25 -1

00

4

Mgt

516

პროექტის

მარ

თვა

არ

ჩევი

თი

30 -

120

5

Econ

500

საერ

თაშორის

ო განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

36 -

120

5 √

Mgt

540

კორპო

რაც

იული მართვა

არ

ჩევი

თი

36 -1

20

5

PR 6

10

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს ტექნო

ლოგი

ები

არჩევი

თი

30 -

110

4

PP52

2 საჯარ

ო პოლიტ

იკა

/ პოლიტ

იკის

ანალიზ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40

6

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათი

შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

32

5

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

სასწავლო

პრაქტიკ

ა ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

160

15

სამაგი

სტრო

ნაშრომი

/ სადიპ

ლომო

ძი

რით

ადი

25

Page 68: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პროგრ

ამის

განმახო

რცი

ელებლები

პროგრ

ამას

ახო

რცი

ელებს პრ

ოგრ

ამის

ხელ

მძღვანელი მი

მართულების

ხელ

მძღვანელებთან

ერთად

. პრ

ოგრ

ამის

ხელ

მძღვანელი:

ირინ

ა გო

რგი

ლაძე

საკო

ნტაქტო

ინფ

ორმაცი

ა - 5

95 5

5 42

92;

Gor

gila

dze@

gipa

.ge

საგნ

ები და ლექტორები

საგანი

ლექტორები

საჯარ

ო მმართველობა

და

მენეჯმენტ

ი ნი

ნო დ

ოლიძ

ადგი

ლობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

ელ

ისაბედ

სოფრომაძე

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა ლევან

ზარ

დალ

იშვი

ლი

სამართლის

საფ

უძვლები

/ ად

მინსტრაც

იული სამართალ

ი ირ

აკლი ხმ

ალაძე

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ქეთევან

ხაფ

ავა

ურბანუ

ლი პო

ლიტ

იკა და მართვა

ცი

რა ელ

ისაშვი

ლი

კვლევის

მეთ

ოდები

/ დიზ

აინი

ნი

ნო ღონღ

აძე

სტატ

ისტიკ

ა ჟანა

ანთ

ია

თანამედ

როვე

საჯ

არო

მმარ

თველობა

ნი

ნო დ

ოლიძ

მიკრ

ოეკონო

მიკა

გი

ორგი

ბაქრაძე

მაკრ

ოეკონო

მიკა

გი

ორგი

ბაქრაძე

Page 69: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საჯარ

ო ფინ

ანსები

/ საგადასახად

პოლიტ

იკა

დავით

ნარ

მანი

საჯარ

ო გამოსვლები

/ ლიდ

ერობა

მაკა

იოსელიანი

/ რუსუ

დან

მშ

ვიდობაძე

საჯარ

ო პოლიტ

იკა

/ პოლიტ

იკის

ანალ

იზი

ნინო

ღონღ

აძე

Page 70: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

საჯარ

ო პოლიტ

იკის

პროგრ

ამა

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საჯარ

ო მმართველობი

ს მაგი

სტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

საჯარ

ო პოლიტ

იკის

პროგრ

ამის

მიზ

ანია

მსუ

რველებს მი

სცეს

საშუალ

ება აიმაღლონ პრ

ოფესიუ

ლი დონე

ადმი

ნისტ

რირ

ების

დარ

გში,

შეის

წავლ

ონ საჯარ

ო პოლიტ

იკის

მიმ

ართულებები და ძი

რით

ადი პრ

ინცი

პები

, შეი

სწავლონ სახე

ლმწიფ

ო მმართველობი

ს ძი

რით

ადი

თეო

რიე

ბი დ

ა მო

ახდინ

ონ მათი

ანალ

იზი,

დაეუფლონ კვლევის

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტებს,

გაეცნ

ონ სო

ციალ

ურ

, პო

ლიტ

იკურ

,

Page 71: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ეკონო

მიკუ

რ დ

ა კუ

ლტურულ

სფერ

ოში

არსებუ

ლ მნი

შვნელოვან საკი

თხე

ბს დ

ა გაიზ

იარონ დასავლეთ

ის წარ

მატებული ქვეყნები

ს საერ

თაშორის

ო გამოცდ

ილება,

რაც

აუცი

ლებელ

ია კარ

იერის

წარ

მატებით

გაგრძელების

ათვი

ს.

პროგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: საჯარ

ო პო

ლიტ

იკის

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

შექმნი

ლია

საზოგადოებრივ

ი სფ

ეროს

სხვადასხვ

ა ორგანი

ზაც

იებშ

ი, სახე

ლმწიფ

დაწესებულებებში

, საერ

თაშორის

ო დ

ა ერ

ოვნულ

არასამთავრობო

ორგანი

ზაც

იებშ

ი დასაქმებუ

ლი ად

ამიანები

სათვი

ს. პროგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუ

ცილებელ

წი

ნაპი

რობას

წარმო

ადგენს

: 1)

ბაკალავრის

ხარის

ხი ნები

სმიე

რ სფ

ეროში

; 2)

ერ

თიანი

სამაგი

სტრო

გამო

ცდების

ზღვარის

წარმატებით

გადალ

ახვა

; უპი

რატ

ესობა

ენიჭ

ებათ

სტ

უდენტებს,

ვი

საც

მინი

მუმ

1 წლ

იანი

სამუ

შაო

გამო

ცდილ

ება აქვთ

. სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

მაგი

სტრები

ფლობენ

სპეც

იალიზ

აციი

ს სფ

ეროს

სისტ

ემურ

, სი

ღრმი

სეული

ცოდნას,

რაც

აისახე

ბა

ქვედ

არგი

ს სტ

რუქტ

ურის

, ინ

სტიტ

უტების

ა და

სპეც

იალიზ

აციი

ს საგნ

ების

ცოდნაში

მაგი

სტრი

სიღმი

სეულად

ერ

კვევა

ქართულ

და

საერ

თაშორის

სახე

ლმწიფ

ო მ

მართველობი

ს სი

სტემებში

, ზედ

მიწევნით

იცნ

ობს

საჯარ

პოლიტ

იკის

მი

მართულებებს,

თეო

რიე

ბს,

არსებუ

პრობლ

ემებს

და

შეუძლ

ია

თავის

უფლად

ის

აუბრ

ოს

ამ

პრობლ

ემების

გადაჭრის

გზ

ებზე,

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს

და

ანალ

იზი

გაუკეთოს

არსებუ

სისტ

ემას

მთ

ლიანო

ბაში

და

შეუმუ

შაოს პრ

ობლ

ემათ

ა გადაჭრის

გზები.

მაგი

სტრი

იცნო

ბს მი

კრო

და

მაკრ

ოეკონო

მიკუ

რ პრ

ოცე

სებს

, შესწავლილ

ი აქვს

სახელ

მწიფ

ოს როლი ეკონო

მიკუ

რი პო

ლიტ

იკის

განსაზ

ღვრ

ასა და განხ

ორცი

ელებაში.

მაგი

სტრი

სიღრმი

სეულად

ერკვევა საფინ

ანსო

და საგადასახად

პოლიტ

იკაში,

კარ

გად

იცნ

ობს

გად

ასახად

ების

ა და მო

საკრ

ებლების

გავლ

ენას

ბი

უჯეტ

ის შევსების

პრ

ოცე

სზე,

აფ

ასებს

საფინ

ანსო

პო

ლიტ

იკას

საერთაშორის

ო გამოცდ

ილებასთან

მიმ

ართებაში.

მაგი

სტრს

შესწ

ავლილ

ი აქვს

კუ

ლტურის

, სო

ციალ

ური

და

ჯანდაც

ვის პო

ლიტ

იკის

უმნიშ

ვნელ

ოვანესი

მახასიათებლები

და

თავის

ებურებები,

იც

ნობს

დარ

გში

არსებუ

ლ პრ

ობლ

ემებს

და

Page 72: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

შესაბამი

ს კანო

ნმდებლობას

და

ფლობს

ინ

ფორმაცი

ას

წარმატებული საერ

თაშორის

ო გამოცდ

ილების

შესახებ

. მაგი

სტრები

იცნო

ბენ პო

ლიტ

იკური

ფილ

ოსო

ფიი

ს განვით

არების

ის

ტორიას,

ფილ

ოსო

ფიუ

რი

აზროვნების

პრ

ინცი

პებს

და

მის

ძირით

ად ტ

ენდენცი

ებს.

მაგის

ტრი

ფლობს

საფ

უძვლიან ცო

დნას

კვლევის

ძი

რით

ად მეთოდებში

, თეო

რიუ

ლი

და

პრაქტიკ

ული

დასკვნები

ს გამო

ტანის

უნარს

გამო

ყენები

სტატ

ისტიკ

ის

მეშვ

ეობი

თ. მ

აგის

ტრი საფუძვლიანად

ერკვევა ად

მინი

სტრაც

იულ

და

კონსტიტ

უცი

ურ

სამართალ

ში, იც

ნობს

ძი

რით

ად კანო

ნებს

, ერ

კვევა

საარ

ჩევნო

კო

დექსშ

ი.

იცნო

ბს

საჯარ

სექტ

ორის

მენეჯმენტ

ის უ

მთავრეს

პრინ

ციპებს

და ად

ამიანუ

რი რესურსები

ს მართვი

ს ძი

რით

ად ასპექტებს.

ცო

დნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწ

ავლის

ას მიღ

ებული ცო

დნი

სა დ

ა გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

მის

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებასა

და

დანერ

გვას

. აქვს

ახალი

იდეები

ს გენერირ

ების

უნარი.მაგი

სტრს

აქვს

უნარი

დროის

/რესურსი

ს სი

მცირ

ის

პირობებშ

იც

ადეკვატური

და

ეფექტური

გზები

მონახო

ს პრ

ობლ

ემატ

ური სი

ტუაც

იის გადასაჭრელ

ად;

შეუძლ

ია

უცხ

გარემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სი ქმედ

ებების

განხ

ოცი

ელება.

სასწ

ავლო

პრ

ოცე

სის მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კო

მპონენტ

ს, რ

აც მაგის

ტრს აძლევს კვლევის

მაღ

ალ

დონეზე ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

განმავლობაში

განმავლობაში

მაგი

სტრი

ეფექტურად

იყ

ენებს

საჯარ

ო პო

ლიტ

იკის

ა და

სახე

ლმწიფ

ადმი

ნისტ

რირ

ების

სფერ

ოში

მიღ

ებულ

თეო

რიუ

ლ ცოდნას და აქვს

უნარი

ეს

ცოდნა

გამო

იყენოს

მმარ

თველობი

თი

პროცე

სის

განმავლობაში

. მაგი

სტრებს

შეუძლ

იათ

არ

ჩეული

მოდულების

(ეკო

ნომი

კური,

კულტურის

, ჯანდაც

ვის)

ფარ

გლებში

მიღ

ებული

ცოდნი

ს საფუძველ

ზე

კომპლექსუ

რად

გამო

იყენონ

პოლიტ

იკუ

-ეკონო

მიკუ

რი

და

სოცი

ალური

თეო

რიე

ბი

სხვადასხვ

ა პრ

აქტიკ

ული გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

დროს.

მაგი

სტრი

სრულყო

ფილ

ად გ

ეგმავს

და

ახორცი

ელებს

კვლევით

სამუ

შაოებს,

შეუძლ

ია საჭი

რო

მასალის

მო

ძიება,

შეფასება

და

ანალ

იზი,

საკუთარ

ი მო

საზრებების

ლოგი

კურად

ჩამოყალიბ

ება.

მას ასევე აქვს

უნარი ის

ეთი გამო

ყენები

თი უნარების

მეშვეობი

თ,

როგო

რებიც

აა

სტატ

ისტიკ

ური

მონაცე

მები

ს შეგრ

ოვება

და

დამუშავება

, მეორად

მონაცე

მებთ

ან მ

უშაობა

და მათი

ანალ

იზი,

პრ

ეზენტაც

იის

მომზ

ადება

თანამედ

როვე

სტ

ანდარ

ტების

შესააბამის

ი კვლევით

ი სამუ

შაოს ჩატარ

ება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია მნიშ

ვენლ

ოვანი

პრ

ოექტის

დაგეგმვა

და

შემუ

შავება

, ასევე

აქვს

უნარი

განსაზ

ღვრ

ოს

პროექტის

მო

ნიტორინ

გისა

და შეფასების

კრიტ

ერიუ

მები

.

Page 73: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დასკვნი

ს უნარი

მაგი

სტრი

ფლობს

პრ

ობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა და

მისი

ჩამო

ყალიბ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გადაწყვეტ

ის ეფ

ექტური

გზის

შერჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

(თ

უნდ

აც

არასრული)

ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ება,

დამუშავება

და დასაბუთებული

დასკვნი

ს გაკეთება.

მაგიტ

რი აღ

ჭურვი

ლია

მის

გარ

შემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუ

ძლია

მათ

ი სი

ნთეზ

ურად

განსჯ

ა.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა საჯარ

ო პო

ლიტ

იკის

სფ

ეროში

არ

სებუ

ლი

პრობლ

ემების

მრ

ავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა და

მათი

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

უნარი.

მაგის

ტრს შეუძლ

ია კრიტ

იკულად

შეაფასოს ესა

თუ

ის

პო

ზიც

ია,

შეიმ

უშაოს

საკუ

თარ

ი განსხვ

ავებული

შეხე

დულება და ლოგი

კურად

დაიცვ

ას იგი

. სწავლ

ისას

მიღ

ებული

ცოდნი

სა დ

ა გამო

ცდილ

ების

საფ

უძველ

ზე

მაგი

სტრი

სწავლობს

როგო

უნდ

ა შეაფ

ასოს

განხ

ორცი

ელებული

სამუ

შაო

, მი

სი

ადეკვატურობა

დასახულ

მიზ

ნებთ

ან, განაზოგადოს

მიღებული

შედეგები.

გაით

ვალის

წინო

ს დაშვებუ

ლი

შეცდ

ომები

და

რის

კ-ფაქტორები

მომავალი

საქმინ

ობი

ს დაგეგმვის

პრ

ოცე

სში.

სწავლების

ფორმატიდ

ან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

ითვი

სებს

აბსტ

რაქტული აზ

როვნების

უნარს,

რომელიც

საშუალ

ებას

აძლ

ევს

მიღებული

ინფორმაცი

ის სწორად

გააზ

რების

, არ

გუმენტ

აციი

ს ანალ

იზის

, მსჯელ

ობი

ს აგების

ა და დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის

სინთ

ეზირ

ების

უნარს.

პრ

ოგრ

ამის

სპეც

იფიკ

იდან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

საჯარ

ო პოლიტ

იკის

სფერ

ოში

სამეც

ნიერ

ო კვლ

ევით

ი ნაშრომები

ს გაანალ

იზებას

, მეცნ

იერულად

დასაბუთებული

პოზიც

იის

გამო

ყოფასა და კო

მპეტ

ენტური დასკვნი

ს გაკეთებას

. კო

მუნი

კაცი

ის უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია აკად

ემიუ

რ და

პროფესიუ

საზოგადოებას

წერ

ილობი

თი

და ზეპირ

ი ფორმი

გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია ახალი

საინ

ფორმაცი

ო დ

ა საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათვი

სება

, უცხ

ოურ

ენაზე მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პრ

ოგრ

ამის

სასწავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნაყო

ფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას

.

მაგი

სტრი

ითვი

სებს

აკად

ემიუ

რი

ნაშრ

ომები

ს მო

მზად

ების

, კვლევით

ი პრ

ოექტების

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

წარმო

დგენი

ს ტექნი

კას.

მაგის

ტრს გააჩნი

ა განსხვ

ავებული აზ

რის

გაგები

სა და

სახე

ლმწიფ

ო პო

ლიტ

იკის

სფ

ეროში

წამო

ჭრილ

ი საკი

თხე

ბის

ანალ

იზის

ას

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

არგუ

მენტ

ირებულად

დასაბუთების

უნარი.

სწავლების

ფორმატიდ

ან გ

ამომდ

ინარ

ე, მ

აგის

ტრი

ითვი

სებს

მის

თვი

ს უცხ

გარემოში

სწორი

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული

ადაპტაც

იისა

და

ადეკვატური

რეაგი

რების

მეთოდებს.

იგ

ი ფლობს

კრ

იტიკ

ული

შენი

შვნები

ს მო

მზად

ების

ა და

დებატ

ებში

ჩაბმ

ის უნარს,

აქვს

კუ

ლტურა

მოუსმინ

ოს

სხვი

ს აზ

რს

და

დაასაბუ

თოს

თავის

ი განსხვ

ავებული

პოზიც

ია. კვლევით

ი სტ

ატიე

ბის,

რეფ

ერატ

ების

, ასევე

კონფ

ერენცი

ებზე

წარმო

დგენი

ლი

მოხს

ენებების

დროს

მაგი

სტრი ავლენს ცო

დნი

ს, რ

ოგო

რც ზეპირ

ი, ასევე

წერ

ილობი

თი

Page 74: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ფორმი

თ გად

მოცე

მის უნარს.

საჭირ

ოების

შემთხვ

ებაში,

მაგის

ტრს

გააჩნი

ა სხ

ვადასხვ

ა პო

ლიტ

იკურ

პრ

ოცე

სებშ

ი მო

სახლ

ეობი

ს ჩართულობი

ს უზრუნველ

ყოფის

ა და მო

სახლ

ეობასთ

ან მუშაობი

ს უნარი.

პრ

ოგრ

ამის

სასწ

ავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნაყოფიე

რი მუ

შაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

სწავლ

ისას

მიღ

ებული

გამო

ცდილ

ება

მაგი

სტრს

აძლევს

შესაძლ

ებლობას

დასმუ

ლი

საკი

თხი

არ

ა მარტო

საჯარ

მოხე

ლეთ

ა შო

რის

, არ

ამედ

ინ

ტერ

დის

ციპლ

ინურ

გუნდ

შიც განი

ხილოს.

სწავლის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლის

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

სტრატ

ეგიუ

ლი

დაგეგმვის

მაღ

ალ

დონეს.

მაგი

სტრს

აქვს

დამოუკი

დებლად

სწავლის

ა და

პროფესიუ

ლი

ზრდის

კენ

სწრაფ

ვის

უნარი,

რაც

გუ

ლის

ხმობს

, როგო

რც

პრაქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეცნ

იერო

საქმიანო

ბის

წარმო

ებას

. აქვს

საჯ

არო

პოლიტ

იკის

ა სხ

ვადსასხ

ვა

სფერ

ოში

საკანო

ნმდებლო

ცვ

ლილ

ებების

, სო

ციალ

ურ

-პო

ლიტ

იკური,

კულტურული

და ეკონო

მიკუ

რი

სიახლეები

ს დ

ა უახლესი

მეცნ

იერული

მიღწევები

ს მი

დევნები

სა და

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლ

ების

უნარი.

შეუძლ

ია

დამოუკი

დებლად

გაიფ

ართოვო

ს ცო

დნა

, მოიძ

იოს მი

სთვი

ს საინ

ტერ

ესო

ინფ

ორმაცი

ა საჯარ

ო ად

მინი

სტრირ

ების

სფ

ეროში

მი

მდინ

არე

სიახლეებზ

ე.

საჯარ

ო მ

მართველობი

ს მაგი

სტრს

შეუძლ

ია ს

წავლ

ა განაგრ

ძოს

სადოქტ

ორო

პროგრ

ამაზ

ე და დაკავდეს

აკადემიუ

რი საქმიანო

ბით

. ღირ

ებულებები

მაგი

სტრს

მკაფ

იოდ

აქვს

ჩამო

ყალიბ

ებული

საკუ

თარ

ი ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა.

ასევე

აქვს უნარი

შეაფასოს და

ადეკვატურად

აღიქ

ვას სხ

ვათა ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა,

გაიზ

იაროს

და

პროფესიუ

ლი

საქმინ

ობი

ს ეთ

იკის

ფარ

გლებში

დაიცვ

ას ორივ

ე მხ

არის

უფლებები.

ის

აგრეთ

ვე

იცნო

ბს

და

აფასებს

ზოგაგს

აკაც

ობრ

იო

ღირ

ებულებებს.

მაგის

ტრს

გააჩნი

ა განსხვ

ავებების

ა და

კულტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და

პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სო

ციალ

ური

პასუ

ხიმგ

ებლობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

სრ

ულად

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

მაგი

სტრი ერ

კვევა და იზ

იარებს საჯარ

ო სამსახუ

რის

ეთიკ

ას, ა

ქვს

ეთიკ

ური

გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

უნარი

და აღ

ჭურვი

ლია

სო

ციალ

ური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს გრ

ძნობი

თ. მაგი

სტრი

ითვი

სებს

პრ

ოფესიუ

ლ სიტ

უაც

იებშ

ი ეთ

იკური გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ების

, კო

ლეგიალობი

ს და

ეთიკ

ური

დილ

ემის

დროს

ობი

ექტური

მსჯელ

ობი

სა და

ანალ

იზის

უნარს.

მაგი

სტრი

სამეცნ

იერო

თუ

პრ

აქტიკ

ულ

საქმიანო

ბებშ

ი ით

ვალის

წინებს

საზოგადოებრივ

ინ

ტერ

ესებსა

და

ღირ

ებულებებს.

აც

ნობი

ერებს

პოლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკო

ნომი

კური

და

ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ლ ფ

ასეუ

ლობებს

. სრ

ულად

აცნ

ობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მო

ქმედ

ებს

კეთილ

სინდ

ისიე

რად

და ორიე

ნტირ

ებულია

წარ

მოდგენი

ლ პირ

თა

ინტერ

ესების

დაც

ვაზე;

საჭირ

ოების

შემთხვ

ევაში,

წვლ

ილი შეაქვს

ახალ

ი ღირ

ებულებების

ფორმი

რებაში.

Page 75: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ცო

დნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

მიკრ

ო ეკო

ნომი

კა

საჯარ

მმარ

თველობა

და

ადგი

ლობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

კვლევის

მეთ

ოდები

მაკრ

ო ეკო

ნომი

კა

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოება

ად

ამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

საჯარ

ორგანი

ზაც

იები

ს მენეჯმენტ

სტატ

ისტიკ

ადმი

ნისტ

რაც

იული

და

საკო

ნსტიტ

უცი

ო სამარ

თალ

პროექტების

მარ

თვა

საჯარ

ო ფინ

ანსები

საჯარ

ო დ

ა პო

ლიტ

იკა

საგადასახად

ო კოდექსი

კვლევის

დიზ

აინი

პოლიტ

იკის

ანალიზ

ჯანდაც

ვის პო

ლიტ

იკა

კულტურის

პოლიტ

იკა

ეკონო

მიკუ

რი პო

ლიტ

იკა

შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

სადიპ

ლომო

ნაშრომი

Page 76: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედეგების

მი

საღწევად

საჯარ

ო პო

ლიტ

იკის

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

იყენებს

სხვადასხვ

ა მეთოდს

სტუდენტთათ

ვის

სასუ

რველი

კომპეტ

ენცი

ების

გამო

სამუ

შავებლ

ად.

ყოველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს

ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული ყუ

რად

ღება ეთ

მობა

ინტ

ერაქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს ის

ეთ სწავლ

ების

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა

პრეზ

ენტაც

იები

სა და

ანალ

იტიკ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

, რაც

სტ

უდენტების

დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობი

ს აუ

ცილებლობას

ითვალის

წინებს

. სასწავლო

პრ

ოცე

სის

მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწი

ლი

ეთმო

ბა კვლევით

კო

მპონენტ

ს , ყო

ველი

სტუდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

მაგიტ

რანტს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და

კომუ

ნიკაცი

ის ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

: საჯარ

ო პ

ოლიტ

იკის

კურსდ

ამთავრებულები

კარიე

რას

გააგრ

ძელებენ

ან

დასაქმდ

ებიან

როგო

რც

საჯარ

ო ს

ექტორში

, ასევე

ისეთ

ცნ

ობი

ლი

ორგანი

ზაც

იები

ს წამყვან

პოზიც

იებზ

ე, რ

ოგო

რიც

აა ე

როვნული

ბანკი,

საერთაშორის

ო ს

ავალ

უტო

ფონდ

ი, ა

მერიკ

ის

შეერ

თებული შტ

ატების

განვი

თარ

ების

სააგენტ

ო, მსო

ფლიო

ბანკი

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საჯარ

ო პო

ლიტ

იკის

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამას

აქვს

სტ

უდენტების

ცო

დნი

ს შეფასების

მრ

ავალ

კომპონენტ

იანი

სი

სტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

წერ

ილობი

თი და შუ

ალედ

ური გამო

ცდებით

და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

Page 77: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის

გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და

მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

ბ საჯარ

ო პოლიტ

იკის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამა ხო

რცი

ლედ

ება შესაბამი

სი კვალიფ

იკაც

იის მქონე

აკადემიუ

რი პერსო

ნალის

, მკვლევარ

თა

და მო

წვეუ

ლი

პროფესურის

მიე

რ, რომლ

ებიც

სტუდენტებს

თანამედ

როვე

სტანდარ

ტების

ა და მო

თხვ

ონები

ს შესაბამი

ს ცო

დნას

უზიარებენ

.

Page 78: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სასწავლო

გეგმა

:

საგნ

ის

კოდები

საგანი

საგნ

ის სტატ

უსი

საკო

ნტაქტო

სთ

-ის რაო

-ბა

სამუ

შაო

საათ

ების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

რაო

-ბა

კრედ

იტების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I II

II

I IV

Econ

550 

მიკრ

ო ეკო

ნომი

კა

ძირით

ადი

42

140

7

PP51

1  საჯ

არო

მმართველობა

და ად

გილობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობა

ძი

რით

ადი

42

140

7

Med

ia 

580 

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

არ

ჩევი

თი

21

60

3

PP55

5 ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა არ

ჩევი

თი

24

90

4

Res501

 კვლევის

მეთ

ოდები

ძირით

ადი

24

90

4

Econ

570 

მაკრ

ოეკონო

მიკა

ძი

რით

ადი

30

120

5

PSc554

 სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

25

100

4

Mgt551 

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ძი

რით

ადი

25

100

4

Mgt590 

საჯარ

ო ორგანი

ზაც

იები

ს მენეჯმენტ

ი ძი

რით

ადი

25

110

4

Stat550 

გამო

ყენები

თი სტ

ატის

ტიკ

ა ძი

რით

ადი

25

100

4

Law680 

საკო

ნსტიტ

უცი

ო დ

ა ად

მინი

სტრაც

იული

სამართალ

ი ძი

რით

ადი

30

120

5

Mgt516 

პროექტების

მარ

თვა

არ

ჩევი

თი

30

120

5

PP75

1 საჯარ

ო ფინ

ანსები

ძი

რით

ადი

30

120

5

PP51

0 საჯარ

ო პოლიტ

იკა

ძირით

ადი

30

120

5

PP61

0 საგადასახად

ო კოდექსი

ძი

რით

ადი

30

120

5

Res523

 კვლევის

დიზ

აინი

ძი

რით

ადი

24

100

4

PP52

1 პო

ლიტ

იკის

ანალიზ

ი ძი

რით

ადი

30

120

5

PP72

0 ჯანდაც

ვის პო

ლიტ

იკა

არჩევი

თი

60

180

10

PP73

0 კუ

ლტურის

პოლიტ

იკა

არჩევი

თი

60

180

10

PP75

0 ეკონო

მიკუ

რი პო

ლიტ

იკა

არჩევი

თი

60

180

10

  შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

სავალდ

. 32

90

5

  სადიპ

ლომო

ნაშრომი

სავალდ

. -

- 25

Page 79: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

უნი

ვერსი

ტეტ

ის არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

საგნ

ის კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

I II

III

IV

Econ

552

ეროვნული უსაფრთხო

ების

ანალ

იზი

არჩევი

თი

36 -

120

6

Econ

525

საერ

თაშორის

ო ეკო

ნომი

კა

არჩევი

თი

36 -

120

6

Econ

500

საერ

თაშორის

ო განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

36 -

120

5 √

Mgt

540

კორპო

რაც

იული მართვა

არ

ჩევი

თი

36 -1

20

5

PR 6

10

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს ტექნო

ლოგი

ები

არჩევი

თი

30 -

110

4

პროგრ

ამის

განმახო

რცი

ელებლები

სამაგი

სტრო

პროგრ

ამას

ახო

რცი

ელებს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

ხელ

მძღვანელი მი

მართულების

ხელ

მძღვანელებთან

ერთად

.

Page 80: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგნ

ების

და ლექტორების

ჩამონათვალი

საგანი

ლექტორები

მიკრ

ო ეკო

ნომი

კა

გიორგი

ბაქრაძე

საჯ

არო

მმართველობა

და

ადგი

ლობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

ნი

ნო დ

ოლიძ

პრეზ

ენტაც

იის უნარები

მაკა

იოსელიანი

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა ლევან

ზარ

დალ

იშვი

ლი

კვლევის

მეთ

ოდები

მაკა

სეხნი

აშვი

ლი

მაკრ

ოეკონო

მიკა

გი

ორგი

ბაქრაძე

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვით

არება

თამარ

კობერიძ

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ქეთევან

ხაფ

ავა

საჯარ

ო ორგანი

ზაც

იები

ს მენეჯმენტ

ი მამუ

კა მახათ

აძე

გამო

ყენები

თი სტ

ატის

ტიკ

ა ნი

ნო ტორონჯ

აძე

საკო

ნსტიტ

უცი

ო დ

ა ად

მინი

სტრაც

იული სამართალ

ი ერ

ეკლე გლ

ურჯიძ

პროექტების

მარ

თვა

ხათუნა

ხვი

ჩია

საჯარ

ო ფინ

ანსები

თენგო

შერგელაშვი

ლი

საჯარ

ო პოლიტ

იკა

ნინო

ღონღ

აძე

საგადასახად

ო კოდექსი

ზვი

ად როგავა

კვლევის

დიზ

აინი

ნი

ნო ღონღ

აძე

პოლიტ

იკის

ანალიზ

ი ნი

ნო ღონღ

აძე

ჯანდაც

ვის პო

ლიტ

იკა

ნატა ავალ

იანი

კულტურის

პოლიტ

იკა

ცირა ელ

ისაშვი

ლი

ეკონო

მიკუ

რი პო

ლიტ

იკა

გიორგი

ბაქრაძე

Page 81: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობი

ს პრ

ოგრ

ამა

(მილ

ევად

ი)

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საჯარ

ო მმართველობი

ს მაგი

სტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

Page 82: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ადგი

ლობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

მიზ

ანია

ადგი

ლობრ

ივი საჯარ

ო მოხე

ლეები

ს, მენეჯ

ერების

, თემის

ლიდ

ერების

ჩამო

ყალიბ

ება კვალ

იფიც

იურ

სპეცი

ალის

ტებად

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობი

ს პრ

ოგრ

ამა ით

ვალის

წინებს

თეო

რიუ

ლი ცო

დნი

სა დ

ა პრ

აქტიკ

ული გამო

ცდილ

ების

გად

აცემას

საქართველოს

ადგი

ლობრ

ივი

მმარ

თველობი

სა და

თვი

თმმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

უკვე

დასაქმებუ

ლ,

თუ

ამ

სფ

ეროთი

დაინტ

ერესებულ

პირ

თათ

ვის.

აქედან

გამომდ

ინარ

ე რეკომენდ

ირებულია

, მაგრამ

არა სავალდებული,

რომ აპლიკ

ანტი ფლობდ

ეს

ზოგად

ინ

ფორმაცი

ას თვი

თმმარ

თველობი

ს ორგანო

ების

საქმიანო

ბის,

ცე

ნტრალ

ური

ხელის

უფლების

ა და

ადგი

ლობრ

ივი

ერთეუ

ლების

ურთიე

რთობი

ს და დეც

ენტრალ

იზაც

იის

პროცე

სები

ს შესახე

ბ. პ

როგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს აუ

ცილებელ

წინ

აპირ

ობას

წარმო

ადგენს

: 1) ბ

აკალ

ავრის

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული ხარის

ხი ნების

მიერ

სპეცი

ალობაში

; 2) ე

რთიანი

სამაგის

ტრო

გამოცდ

ების

ზღვარის

წარ

მატებით

გად

ალახვა

; სწავლის

შედ

ეგები:

ცო

დნა

და გაცნ

ობი

ერება

მაგი

სტრი

ფლობს

საჯ

არო

ადმი

ნისტ

რირ

ების

სფერ

ოს

სისტ

ემურ

, სიღ

რმი

სეულ

ცოდნას,

რაც

აის

ახება დარ

გის

სტრუქტ

ურის

სი

სტემების

, ინ

სტიტ

უტების

ა და

სპეც

იალიზ

აციი

ს საგნ

ების

ცოდნაში

. დარ

გის

ცოდნა

საშუ

ალებას

იძ

ლევა

ახლებურად

იქ

ნას

დანახული

მიმდ

ინარ

ე მო

ვლენები.

მაგის

ტრს შეუძლ

ია განიხ

ილოს

ეს მო

ვლენები

ანალ

იტიკ

ურად

და

მრავალ

მხრივ

ი პერსპექტივ

ით.

შეუძლ

ია

პარალ

ელების

გავლ

ება

სხვადასხვ

ა სფ

ეროებს შო

რის

.

მაგი

სტრი

გაცნ

ობი

ლია

საერ

თაშორის

და

უცხ

ოური

ადგი

ლობრ

ივი

მმარ

თველობი

სა

და

თვი

თმმარ

თველობი

ს სი

სტემებს,

სრულად

ერკვევა მმარ

თველობი

ს ძი

რით

ად ტ

იპებსა

და პო

ლიტ

იკური პრ

ოცე

სები

ს წარმართვი

ს მთ

ავარ

პრინ

ციპებშ

ი.

მაგი

სტრს

სიღრმი

სეულად

აქვს

შესწავლილ

ი ერ

ოვნული

სახე

ლმწიფ

მმარ

თველობი

სა

და

თვი

თმმარ

თველობი

ს სი

სტემები

და

ნორმები

, გააზ

რებული

აქვს

სი

სტემის

თავის

უბერებები და მარეგულირ

ებელ

ი გარემო

. მაგი

სტრი

ერკვევა

მიკრ

ო და

მაკრ

ოეკონო

მიკუ

რ პრ

ოცე

სებშ

ი,

იცნო

ბს

ადგი

ლობრ

ივი

ეკონო

მიკუ

რი

განვით

არების

მი

მართულებებს.

მაგი

სტრი სი

ღრმი

სეულად

ერკვევა საგადასახად

ო პოლიტ

იკაში,

კარგად

იცნ

ობს

გად

ასახად

ების

ა და მო

საკრ

ებლების

გავლენას

Page 83: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ბიუჯეტ

ის შევსები

ს პრ

ოცე

სზე,

აფასებს საფინ

ანსო

პოლიტ

იკას

საერ

თაშორის

ო გამოცდ

ილებასთან

მიმ

ართებაში.

მაგი

სტრს შესწავლილ

ი აქვს

ქალ

აქის

მარ

თვი

სა დ

ა ურბანუ

ლი

პოლიტ

იკის

ძირ

ითად

ი პრ

ინცი

პები

. გაც

ნობი

ლია

კულტურული

მემკვი

დრეო

ბის

მართვი

ს სპეც

იფიკ

ას, შეუძლ

ია მი

სი დაც

ვის

პოლიტ

იკის

შემუ

შავება

საკუ

თარ

ი მო

საზრებების

ა და

საერ

თაშორის

ო გამოცდ

ილების

გაზ

იარების

გზით

. ცო

დნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას მი

ღებული

ცოდნი

სა და

გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

მის

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებასა

და

დანერ

გვას

. სასწავლო

პრ

ოცე

სში

რეალური

ქეის

ების

განხ

ილვა

, პრ

აქტიკ

ული

სამუ

შაოების

და

ღონი

სძიე

ბები

ს განხ

ორცი

ელება,

სწავლების

მეოთხე

სემესტ

რში

სავალდებულო

სასწავლო

პრ

აქტიკ

ა მაგი

სტრს

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარს

უძლ

იერებს.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა ახალ

ი იდ

ეები

ს გენერირ

ების

უნარი.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია დროის

/რესურსი

ს სი

მცირ

ის პი

რობებშ

იც

ადეკვატური

და

ეფექტური

გზები

მონახო

ს პრ

ობლ

ემატ

ური სი

ტუაც

იის გადასაჭრელ

ად;

შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ადაპტირ

ება და შესაბამი

სი

ქმედ

ებების

განხ

ოცი

ელება.

სასწ

ავლო

პრ

ოცე

სის

მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი უკავი

ა კვლევით

კომპონენტ

ს,

რაც

მაგი

სტრს

აძლევს

კვლევის

მაღალ

დონეზე

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

.

სასწ

ავლო

პრ

აქტიკ

ის განმავლობაში

მაგი

სტრი

ეფექტურად

იყ

ენებს

სახე

ლმწიფ

მართვი

სა

და

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

მიღ

ებულ

თეო

რიუ

ლ ცოდნას და

აქვს

უნარი

ეს ც

ოდნა

სრულად

გამოიყ

ენოს

მმარ

თველობი

თი

პროცე

სის განმავლობაში

. მაგი

სტრი

ითვი

სებს

გამო

ყენები

უნარებს,

როგო

რებიც

აა

სტატ

ისტიკ

ური

მონაცე

მები

ს შეგრ

ოვები

სა და

დამუშავები

ს,

მეორად

მო

ნაცე

მებთ

ან

მუშაობი

სა

და

მათი

ანალ

იზის

, პრ

ეზენტაც

იის

მომზ

ადების

ცო

დნი

ს ად

ეკვატური

გამო

ყენება

შესაბამი

ს კო

ნტექსტ

ში.

მაგი

სტრი

სასწ

ავლო

პრ

ოცე

სში

სიღრმი

სეულად

ეც

ნობა

ინ

ფრასტრუქტ

რის

სახე

ებს,

რაც

მას

აძლევს

საშუ

ალებას

გააკეთ

ოს

ინფრასტრუქტ

ურის

პრ

ობლ

ემების

შეფასება

და

შეიმ

უშაოს მათი ეფ

ექტურად

მოგვ

არების

პროგრ

ამები.

კვლევით

ი და

აკად

ემიუ

რი

პროექტების

, სადიპ

ლომო

ნაშრ

ომები

ს მო

მზად

ების

დროს

მაგი

სტრი

პრაქტიკ

ულად

ით

ავის

ებს კვლევის

სიღ

რმი

სეულად

წარ

მართვი

ს უნარს.

მაგი

სტრს

აქვს

ად

გილობრ

ივი

მმარ

თველობი

სა

და

თვი

თმმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

წამო

ჭრილ

ი პრ

ობლ

ემების

ად

ეკვატური

გადაწყვეტ

ისათ

ვის

შესაბამი

სი

პროექტების

მო

მზად

ების

და

განხ

ორცი

ელების

უნარი.

სი

ღრმი

სუელ

ად

ერკვევა

პროექტის

შემუ

შავებაში

, შეუძლ

ია

დაგეგმო

ს განხ

ორცი

ელების

პროცე

სი დ

ა შეიმ

უშაოს პრ

ოცე

სის შესაბამი

სი

მონი

ტორინ

გისა

და შეფასების

კრიტ

ერიუ

მები

.

სახე

ლმწიფ

ო -

ცენტრალ

ურ

თუ

ადგი

ლობრ

ივ, ის

ევე

როგო

რც

არასამთავრობო

ორგანი

ზაც

იებშ

ი სასწ

ავლო

პრაქტიკ

ის გავლით

, მაგი

სტრი

ითვი

სებს

რეალურ

ორგანი

ზაც

იულ

კო

ნტექსტ

ში

ეფექტური

მუშაობი

სა

და

მოსახლ

ეობი

ს საჭი

როებების

განსაზ

ღვრ

ის უ

ნარს.

Page 84: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დასკვნი

ს უნარი

მაგი

სტრი

ფლობს

პრ

ობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა და

მისი

ჩამო

ყალიბ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გადაწყვეტ

ის ე

ფექტური

გზის

შერ

ჩევა

და საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

ინ

ფორმაცი

ის

მოძი

ება,

დამუშავება

და

დასაბუთებული

დასკვნი

ს გაკეთება.

მაგი

ტრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია მათ

ი სი

ნთეზ

ურად

განსჯ

ა.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა სახე

ლმწიფ

მმარ

თველობი

სა

და

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

არ

სებუ

ლი

პრობლ

ემების

მრ

ავალ

მხრივ

ი ხე

დვი

სა და

მათი

კრიტ

იკული

ანალ

იზის

უნარი.

სწ

ავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

გამო

ცდილ

ების

საფ

უძველ

ზე მაგი

სტრი სწავლობს

როგო

რ უ

ნდა

შეაფ

ასოს

განხ

ორცი

ელებული

სამუ

შაო

, მი

სი ად

ეკვატურობა

დასახულ

მიზ

ნებთ

ან, განაზოგადოს

მიღებული

შედეგები

და

დაშვებუ

ლი

შეცდ

ომები

მო

მავალი

დაგეგმვის

პრ

ოცე

სში

გამო

იყენოს.

სწავლების

ფორმატიდ

ან გამომდ

ინარ

ე, მაგის

ტრი

ითვი

სებს

აბსტ

რაქტული

აზროვნების

უნარს,

რომელიც

საშუ

ალებას

აძლევს

მიღებული

ინფორმაცი

ის

სწორად

გააზ

რების

, არ

გუმენტ

აციი

ს ანალ

იზის

, მსჯელ

ობი

ს აგების

ა და

დამუშავებუ

ლი ინ

ფორმაცი

ის სინ

თეზ

ირების

უნარს.

პრ

ოგრ

ამის

სპეც

იფიკ

იდან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

საჯარ

ო ად

მინი

სტრირ

ების

სფ

ეროში

სამეცნ

იერო

კვლევით

ნაშრ

ომები

ს გაანალ

იზებას

, მეცნ

იერულად

დასაბუთებული

პოზიც

იის გამო

ყოფასა და კო

მპეტ

ენტური დასკვნი

ს გაკეთებას

.

კო

მუნი

კაცი

ის უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

აკად

ემიუ

და

პროფესიუ

საზოგადოებას

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

მშობლ

იურ

და

უცხ

ო ენებზე

გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია

ახალ

ი საინ

ფორმაცი

და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზ

ე მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პრ

ოგრ

ამის

სასწავლ

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნაყო

ფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

მაგი

სტრი ით

ვისებს

მშო

ბლიუ

რ ენაზე აკად

ემიუ

რი ნაშრ

ომები

ს შექმნი

ს, კვლევით

ი პრ

ოექტების

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

წარმო

დგენი

ს ტექნი

კას.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა განსხვ

ავებული

აზრის

გაგები

სა

და

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს პო

ლიტ

იკის

სფ

ეროში

წამო

ჭრილ

ი საკი

თხე

ბის

ანალ

იზის

ას საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იის

დასაბუთების

უნარი.

სწავლების

ფორმატიდ

ან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

ითვი

სებს

მი

სთვი

ს უცხ

ო გარემოში

სწორი

კომუ

ნიკაცი

ის,

დროული ად

აპტაც

იისა

და ად

ეკვატური რეაგი

რების

მეთ

ოდებს.

საჭი

როების

შემთ

ხვებაში,

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა სხ

ვადასხვ

ა პო

ლიტ

იკურ

პრ

ოცე

სებშ

ი მო

სახლ

ეობი

ს ჩართულობი

სა და

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს განხ

ორცი

ელების

დროს

თანამონაწი

ლეო

ბის

მაღალ

ი ხარიხ

სის

უზრუნველ

ყოფის

, მო

სახლ

ეობასთ

ან

მუშაობი

ს უნარი.

პრ

ოგრ

ამის

სასწ

ავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნ

აყოფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

სწავლის

ას მი

ღებული

გამო

ცდილ

ება

მაგი

სტრს

Page 85: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

აძლევს შესაძლ

ებლობას დასმუ

ლი საკი

თხი

არა მარტო

საჯ

არო

მო

ხელეთ

ა შო

რის

, არ

ამედ

ინ

ტერ

დის

ციპლ

ინურ

გუ

ნდში

ც განი

ხილოს.

მაგი

სტრი

ფლობს

კრ

იტიკ

ული

შენი

შვნები

ს ჩამო

ყალიბ

ების

ა და

განსახილ

ველი

საკი

თხე

ბის

გარშემო

დებატ

ებში

ჩაბმი

ს უნარს.

მას

შეუ

ძლია

კრიტ

იკულად

შეაფასოს

არცე

ბული პო

ზიც

ია, შ

ეიმუ

შაოს განსხვ

ავებული შეხედულება და

დაიცვ

ას იგი

.

სწავლის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლის

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლ

ენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და დაგეგმვის

მაღ

ალ დ

ონეს.

სწავლის

პროცე

სის

დროს

გამო

ყენებუ

ლი

მეთოდიკ

ა უვი

თარ

ებს

სტუდენტს

სისტ

ემური

ანალ

იზის

უნარს,

აჩვევს

რეგულარ

ულ

მუ

შაობას

როგო

რც

სახე

ლმძღვანელოებთან

(ქარ

თულ

და უცხ

ოურ

ენებზ

ე),

ასევე პრ

ოფესორ

-მასწავლ

ებლებთან

და ჯგუ

ფთან

.

მაგი

სტრს

აქვს

დამოუკი

დებლობი

ს მაღალ

ი ხარის

ხით

პრ

ოფესიუ

ლი

ზრდის

კენ

სწრაფ

ვა, რაც

გულის

ხმობს

, როგო

რც

პრაქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ების

გაღრმავებას,

ასევე

სამეცნ

იერო

საქმიანო

ბის

წარმო

ებას

. აქვს

სახელ

მწიფ

ო მ

მართველობი

სა დ

ა ად

გილობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სფ

ეროში

საკანონმდებლო

ცვ

ლილ

ებების

, სო

ციალ

ურ

-პოლიტ

იკური

და

ეკონო

მიკუ

რი

სიახლეები

ს დ

ა უახლესი მეცნ

იერული მი

ღწევები

ს მი

დევნები

სა

და

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლ

ების

უნარი.

შეუძლ

ია

დამოუკი

დებლად

გაიფ

ართოვო

ს ცო

დნა

საჯარ

ადმი

ნისტ

რირ

ების

სფ

ეროში

მი

მდინ

არე

სიახლეებზ

ე დაყრდნო

ბით

. საჯარ

ო მმარ

თველობი

ს მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლა

განაგრ

ძოს

სადოქტ

ორო

პრ

ოგრ

ამაზ

ე და

დაკავდეს

აკად

ემიუ

რი საქმიანო

ბით

.

ღირ

ებულებები

მაგი

სტრს

უვი

თარ

დება

ღირ

ებულებები,

რომლ

ებიც

ეფ

უძნება

ადამიანი

ს უფლებების

ა და

თავის

უფლებების

ლიბ

ერალ

ურ

პრინ

ციპებს

; საკუთარ

ი ქვეყნი

ს ინ

ტერ

ესებსა

და

ასევე

სხვა

ერ

ების

ა და

რელ

იგიუ

რი

ჯგუ

ფების

მი

მართ

პატივ

ისცე

მას;

საკუ

თარ

ი პო

ზიც

იისადმი

პრინ

ციპუ

ლ მ

იდგო

მასთ

ან

ერთად

სხ

ვისი

აზ

რის

ადმი

პატივ

ისცე

მასა

და

საღ

დამოკი

დებულებას

. ანუ

, მაგი

სტრს

მკაფ

იოდ

აქვს

ჩამო

ყალიბ

ებული

საკუ

თარ

ი ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა

და

აქვს

უნარი

შეაფ

ასოს

და

ადეკვატურად

აღიქ

ვას

სხვათა

ღირ

ებულებათ

ა სი

სტემა,

გაიზ

იაროს

და

პროფესიუ

ლი

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის

ფარ

გლებში

მაგი

სტრი

იცნო

ბს ს

აჯარ

ო ს

ამსახუ

რის

ეთიკ

ას, აქვს

ეთიკ

ური

გადაწყვეტ

ილებების

მი

ღების

უნარი

და

აღჭუ

რვი

ლია

სო

ციალ

ური პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს გრ

ძნობი

თ. მ

აგის

ტრი ით

ვისებს

პრ

ოფესიუ

ლ სიტ

უაც

იებშ

ი ეთ

იკური გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ების

, ეთ

იკური

დილ

ემის

დროს

ობი

ექტური

მსჯელ

ობი

სა

და

ანალ

იზის

უნარს.

მაგი

სტრი

სამეცნ

იერო

თუ

პრ

აქტიკ

ულ

საქმოანობებშ

ი ით

ვალის

წინებს

საზოგადოებრივ

ინ

ტერ

ესებსა

და

ღირ

ებულებებს.

საქმი

ანობი

სას იგ

ი აც

ნობი

ერებს პო

ლიტ

იკური,

სო

ციალ

ურ

-ეკო

ნომი

კური

და

ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ლ ფ

ასეუ

ლობებს

. სრ

ულად

აცნ

ობი

ერებს საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მო

ქმედ

ებს

Page 86: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

დაიცვ

ას ო

რივ

ე მხ

არის

უფლებები.

ის აგრეთ

ვე იცნ

ობს

და

აფასებს

ზოგადსაკაცო

ბრიო

ღირ

ებულებებს.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა განსხვ

ავების

ა და

კულტირ

ული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და

პატივ

ისცე

მის

უნარი,

აქვს

სო

ციალ

ური

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშენები

მოქმედ

ების

უნარი.

სრ

ულიად

გაცნ

ობი

ერებული

აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა

და

გენდ

ერული

საკი

თხე

ბის

მნიშ

ვნელ

ობა

.

კეთილ

სინდ

ისიე

რად

და

ორიე

ნტირ

ებულია

წარმო

დგენი

პირთა

ინტერ

ესების

დაც

ვაზე;

საჭი

როების

შემთ

ხვევაში,

წვლილ

ი შეაქვს

ახალი ღირ

ებულებების

ფორმი

რებაში.

ცო

დნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ა უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

სახე

ლმწ

იფო

მმართველობი

ს საფუძვლები

სამართლის

საფუძვლები/ად

მინი

სტრაც

იული

სამართალ

ორგანი

ზაც

იული მენეჯმენტ

პრ

ოექტის

მარ

თვა

ად

ამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ლიდ

ერობა

ეკონო

მიკი

ს პრ

ინცი

პები

საჯარ

ო ფინ

ანსები

/საგად

ასახად

პოლიტ

იკა

კულტურული მემკვი

დრეო

ბა

საჯარ

ო გამოსვლები/პრ

ეზენტაც

იის

უნარები

კვლევის

მეთ

ოდები/კვლევის

დიზ

აინი

სტატ

ისტიკ

Page 87: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პოლიტ

იკის

ანალიზ

ადგი

ლობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობა

ურბანუ

ლი განვით

არება და

პოლიტ

იკა

ადგი

ლობრ

ივი ეკონო

მიკუ

რი

განვით

არება

შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

სასწავლო

პრაქტიკ

სამაგი

სტრო

ნაშრომი

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედეგების

მი

საღწევად

ად

გილობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

იყენებს

სხვადასხვ

ა მეთოდს

სტუდენტთათ

ვის სასუ

რველი კო

მპეტ

ეციე

ბის გამო

სამუ

შავებლ

ად. ყ

ოველი კუ

რსი

მიმ

დინ

არეო

ბს ლ

ექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუ

თრებული

ყურად

ღება ეთ

მობა

ინტ

ერაქტივ

ს. ს

აგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს

სწავლების

ისეთ

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა პრ

ეზენტაც

იები

სა და

ანალ

იტიკ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

, რაც

სტ

უდენტების

დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობი

ს აუ

ცილებლობას

ითვალის

წინებს

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

იმი

ტირ

ებული

მერ

ის ა

რჩევნები,

საპარლამენტო

დებატ

ები და ჯგუ

ფური პრ

ოექტების

განხო

რცი

ელება უწყობს

ხელ

ს. მესამე სემესტ

რის

დასაწყი

სში სტ

უდენტები

წერენ

შემაჯ

ამებელ

გამოცდ

ას.

სავალდებულო

სასწავლ

ო პრაქტიკ

ა, რ

ომლ

ის ხელ

შეწყობაც ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობი

ს პრ

ოგრ

ამის

სტუდენტების

თვი

ს ხო

რცი

ელდება,

აძლევს

მათ

საშუ

ალებას

სწავლის

ას მი

ღებული

ცოდნა

პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენო

ნ. სასწავლო

პრ

ოცე

სის

მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კომპონენტ

ს, ყოველი სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

მაგიტ

რანტს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

. დასაქმები

ს სფ

ერო

:

Page 88: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

კურსდ

ამთავრებულები

შეძლ

ებენ

ეფექტურად

იმუ

შაონ როგო

რც

ადგი

ლობრ

ივ, ასევე

ცენტრალ

ურ

მმართველობი

ს ორგანო

ებსა

და არ

ასამთავრობო

სექტორში

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

ად

გილობრ

ივი მმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამას

აქვს სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

მრავალ

კომპონენტ

იანი

სის

ტემა,

რაც

განპი

რობებუ

ლია

შუ

ალედ

ური

კომპონენტ

ების

ა და

დასკვნი

თი

გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სი

სტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის

გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

Page 89: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ადგი

ლობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

აკადემიუ

რი

პერსო

ნალი

და

მოწვეუ

ლი

პროფესურა

გამო

ირჩევა

მაღ

ალი

კვალ

იფიკ

აციი

თ, რაც

შეი

ძლება

დად

გინდ

ეს მ

ათი

აკად

ემიუ

რი

ხარის

ხით

, მი

ღებული

განათლებით

და

პროფესიუ

ლი

გამო

ცდილ

ებით

. პრ

აქტიკ

ოსი

ადგი

ლობრ

ივი

ექსპერ

ტები

იყენებენ

უახლეს

თეო

რიუ

ლ მ

ასალ

ას, სწავლების

დასავლურ

მეთ

ოდიკ

ას დ

ა ს

აერთაშორის

გამო

ცდილ

ებას

. სასწავლო

გეგმა

: სა

გნის

კო

დები

საგანი

საგნ

ის სტატ

უსი

საკო

ნტაქტო

საათების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

I II

III

IV

PP50

1 სახე

ლმწიფ

ო მმართველობი

ს საფუძვლები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

5 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Law

506

სამართლის

საფ

უძვლები/ად

მინი

სტრაც

იული

სამართალ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

5 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Mgt

599

ორგანი

ზაც

იული მენეჯმენტ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Mgt

528

პროექტის

მარ

თვა

არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

36 საათი

5 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Mgt

510

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

30 საათი

4 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

70 საათ

PP68

0 ლიდ

ერობა

არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

30

4 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

70 საათ

Mgt

530

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

24

3 √

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

60 საათ

Econ

519

ეკონო

მიკი

ს პრ

ინცი

პები

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

40 საათი

6

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათი

PP75

5 საჯარ

ო ფინ

ანსები

/საგად

ასახად

ო პოლიტ

იკა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

5

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

Page 90: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

Dev

509

კულტურული მემკვი

დრეო

ბა

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

28

4

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

80 საათ

Med

ia84

7 საჯარ

ო გამოსვლები/პრ

ეზენტაც

იის უნარები

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

30

4

ინ

დივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

70 საათ

Res

500

კვლევის

მეთ

ოდები და კვლევის

დიზ

აინი

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

45

7

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

130

საათი

Stat

505

სტატ

ისტიკ

ა ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

24

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

70

4

PP52

0 პო

ლიტ

იკის

ანალიზ

ი ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

5

PP60

1 ად

გილობრ

ივი თვი

თმმარ

თველობი

ს საფუძვლები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათები

40

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

6

Dev

600

ადგი

ლობრ

ივი ეკონო

მიკუ

რი განვით

არება

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათები

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

5

Dev

680

ურბანუ

ლი განვით

არება და პო

ლიტ

იკა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

30

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

4

შემაჯამებელ

ი გამო

ცდა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

32

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90 საათ

5

სასწ

ავლო

პრაქტიკ

ა ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

160

15

სამაგი

სტრო

ნაშრომი

/ სადიპ

ლომო

ძი

რით

ადი

20

Page 91: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

უნი

ვერსი

ტეტ

ის არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

საგნ

ის კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

I II

III

IV

PSc5

54

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვით

არება

არჩევი

თი

25 -1

00

4

PP73

0 კუ

ლტურის

პოლიტ

იკა

არჩევი

თი

60 -

240

10

Econ

500

საერ

თაშორის

ო განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

36 -

120

5 √

Mgt

540

კორპო

რაც

იული მართვა

არ

ჩევი

თი

36 -1

20

5

PR 6

10

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს ტექნო

ლოგი

ები

არჩევი

თი

30 -

110

4

პროგრ

ამის

განმახო

რცი

ელებლები

პროგრ

ამას

ახო

რცი

ელებს პრ

ოგრ

ამის

ხელ

მძღვანელი მი

მართულების

ხელ

მძღვანელებთან

ერთად

. პრ

ოგრ

ამის

ხელ

მძღვანელი:

ირინ

ა გო

რგი

ლაძე

საკო

ნტაქტო

ინფ

ორმაცი

ა - 5

95 5

5 42

92;

Gor

gila

dze@

gipa

.ge

Page 92: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგნ

ები და ლექტორები

საგანი

ლექტორები

სახე

ლწმიფ

ო მმართველობი

ს საფუძვლები

ნინო

დოლიძ

სამართლის

საფ

უძვლები

/ ად

მინსტრაც

იული სამართალ

ი ირ

აკლი ხმ

ალაძე

ორგანი

ზაც

იული მენეჯმენტ

ი ნი

ნო დ

ოლიძ

პროექტის

მარ

თვა

ხათუნა

ხვი

ჩია

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

ირ

მა ბერ

ძენი

შვილ

ლიდ

ერობა

რუსუ

დან

მშვიდ

ობაძე

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა ლევან

ზარ

დალ

იშვი

ლი

ეკონო

მიკი

ს პრ

ინცი

პები

გი

ორგი

ბაქრაძე

საჯარ

ო ფინ

ანსები

/საგად

ასახად

პოლიტ

იკა

დავით

ნარ

მანი

კულტურული მემკვი

დრეო

ბა

ცირა ელ

ისაშვი

ლი

საჯარ

ო გამოსვლები/პრ

ეზენტაც

იის

უნარები

მარინ

ე იო

სელიანი

კვლევის

მეთ

ოდები/კვლევის

დიზ

აინი

მარიამ სეხნ

იაშვ

ილი

სტატ

ისტიკ

ა ჟანა

ანთ

ია

პოლიტ

იკის

ანალიზ

ნინო

ღონღ

აძე

Page 93: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

                                                      ად

გილობრ

ივი

თვი

თმმარ

თველობი

ს საფუძვლები

ლიზ

ა სო

ფრომაძე

ადგი

ლობრ

ივი ეკონო

მიკუ

რი

განვით

არება

დავით

ნარ

მანი

ურბანუ

ლი განვით

არება და

პოლიტ

იკა

ცირა ელ

ისაშვი

ლი

Page 94: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა უკვე ათი წელია წარმატებით ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებს მედიისა და კომუნიკაციის მიმართულებით, რითაც ემსახურება თავისუფალი მედია გარემოს მხარდაჭერას კავკასიის რეგიონში.

2011 წლის სექტემბრიდან სამაგისტრო პროგრამები ხორციელდება სამხრეთ კაროლაინას უნივერსიტეტის ჟურანალისტიკისა და მას. კომუნიკაციის სკოლასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ოქტომბრიდან სტუდენტური მედიის განვითარებისათვის ამოქმედდა ინტეგრირებული ნიუსრუმი, რომელიც უახლესი ტექნიკით არის აღჭურვილი.

2010 წელს დაარსდა და წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას სადისკუსიო კლუბი "ფრონტლაინ ჯორჯია", ასევე სკოლის ბაზაზე მაუწყებლობს რადიო GIPA, ტალღაზე FM 94.3.

სკოლაში მოქმედებს ორი სამაგისტრო პროგრამა:

• მულტი-მედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის პროგრამა • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

Page 95: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 1   საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

მუ

ლტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ისა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: მასო

ბრივ

ი კო

მუნი

კაცი

ის მაგის

ტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

6 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ინ

გლის

ური

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

მასო

ბრივ

ი კო

მუნი

კაცი

ების

სფერ

ოში

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამის

დანიშ

ნულება სტ

უდენტების

თვი

ს ჟუ

რნალის

ტიკ

ის პ

რინ

ციპები

ს და მეთოდების

სწავლ

ებაში

მდგო

მარეო

ბს. ამაში

იგულის

ხმება

ინფორმაცი

ის შეგროვება

ინტ

ერვი

უების

ჩატ

არების

და დოკუ

მენტ

ების

მეშვეობი

თ; ამ ინ

ფორმაცი

ის ანალიზ

ი და მი

სი გამოყენება

კონკრეტ

ული ამბი

ს სი

ტყვებით

, გრაფ

იკით

, ფოტოებით

, აუდიო

და

ვიდეო

მასალ

ებით

მიუ

კერძო

ებლად

და ზუსტ

ად გად

მოსაცე

მად

. აღ

ნიშნ

ული

სიუჟეტები

საზოგადოებას

უნდ

ა ემსახუ

რებოდეს

და სო

ციალ

ური

სამართლიანო

ბის დამკვიდ

რების

კენ უნდ

ა იყ

ოს

მიმართული.

აღნი

შნული პრ

ოგრ

ამა სტ

უდენტებს რთული საკი

თხე

ბის საზოგადოების

თვი

ს გამარტივ

ებული სახი

თ მიწ

ოდებას

და კანო

ნდარ

ღვევები

ს გამო

ძიებას

ასწავლის

; პროგრ

ამა სტ

უდენტებს

ასევე სო

ციალ

ური მედიი

ს და სხ

ვა ინტ

ერაქტიუ

ლი საშუ

ალებების

გამოყენები

თ საზ

ოგადოებრივ

ი ფორუმი

ს შექმნას ასწავლ

ის, რ

ათა საზოგადოებას

ჰქო

ნდეს

განცდ

ა რომ მას შეუძლ

ია იმო

ქმედ

ოს

საკუ

თარ

ი ინ

ტერ

ესების

დასაც

ველად

. გარ

და ამის

ა პრ

ოგრ

ამა სტ

უდენტებს აწვდ

ის ცოდნას იმ

ის შესახებ

თუ

როგო

რ უ

ნდა მო

ხდეს

ორიგ

ინალ

ური კვლევის

ანალიზ

ი და საკუ

რსო

ნამუშევრ

ის დ

აწერ

ა.

სტუდენტების

თვი

ს კვლევის

სწავლ

ებაში შედის

მათ

თვი

ს ანალ

იტიკ

ური,

კრიტ

იკული და შემო

ქმედ

ებით

ი აზ

როვნების

უნარ

-ჩვევები

ს გამო

მუშავებაში

დახმარების

გაწევა.

პროგრ

ამა სტ

უდენტებს

აძლევს

საშუ

ალებას

გაიარ

ონ

სპეც

იალიზ

აცია

მედ

ია მ

ენეჯ

მენტ

ში ან

მულტიმ

ედიუ

რ ჟურნალის

ტიკ

აში.

პროგრ

ამა ინ

გლის

ურ

ენაზე ის

წავლ

ება და ის

საერთაშორის

ო აუდიტ

ორიი

სთვი

ს არ

ის

განსაზ

ღვრ

ული.

კავკასი

ის ჟურნალის

ტიკ

ის დ

ა მედია

მენეჯ

მენტ

ის სკო

ლის

მიზ

ანია

შეასრ

ულოს ეს

მის

ია პრაქტიკ

ულ

სამუშაოზე დაფ

უძნებული სწავლების

მეშვეობი

თ, რ

ომელსაც საერ

თაშორის

და ქართველი სპეც

იალის

ტები წარუძღ

ვები

ან უ

მაღლესი ხარის

ხის მუ

ლტიმ

ედიუ

რ ლ

აბორატ

ორიაში

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: მასო

ბივი

კომუ

ნიკაცი

ის სამაგის

ტრო

პროგრ

ამა განკუთვნილ

ია იმ პი

რთათ

ვის,

რომლ

ებსაც სუ

რთ

შეი

ძინო

ნ ახალ

ი სპეც

იალობა

-მედ

ია მენეჯ

მენტ

ი ან

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ა. პროგრ

ამის

მი

ზნო

ბრივ

ი აუ

დიტ

ორია

ასევე

მოიც

ავს იმ

პირ

ებს,

რომლ

ებსაც

უკვე მი

ღებული

აქვთ

საბაზ

ისო

განათ

ლება ჟუ

რნალის

ტიკ

აში

ან მედ

ია მენეჯ

მენტ

ში დ

ა სუ

რთ

გაიღრმავო

ნ ცო

დნა

აღნი

შნული

მიმართულებებით

. აღ

ნიშნ

ულიდ

ან გამომდ

ინარ

ე, სამაგის

ტრო

პროგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუცი

ლებელ

წინ

აპირ

ობას წარმო

ადგენს

: 1)

ბაკალ

ავრის

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული

ხარის

ხი ნების

მიერ

სფერ

ოში

(მათ

შორის

ჟუ

რნალის

ტიკ

აში

და

მენეჯმენტ

ში);

2) ე

რთიანი

სამაგის

ტრო

გამოცდ

ების

ზღვარის

წარ

მატებით

გად

ალახვა

; 3)

ინგ

ლის

ური

ენის

სრულყო

ფილ

ი ცო

დნა

, რად

გან

სწავლა

ინგლ

ისურ

ენაზე

მიმდ

ინარ

ეობს

; 4) საქართველოს საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტიო

ს ჟუ

რნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ის სკო

ლის

ბაზ

აზე დაკომპლექტებულ

მიმ

ღებ

კომი

სიასთან

გასაუ

ბრებ

ის

წარმატებით

გავლა.

Page 96: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 2   სწ

ავლის

შედ

ეგები:

1.

ცოდნა

და გაცნ

ობი

ერება

1.1

სტუდენტები შეიძ

ენენ

ჟურნალის

ტიკ

ის სფერ

ოში

არსებუ

ლი თეო

რიე

ბის და კვლევების

შედ

ეგების

ღრმა

და სი

სტემატ

ურ

ცოდნას,

რაც

მათ

ახალი

ორიგ

ინალ

ური იდ

ეები

ს განვით

არების

და გარკვეუ

ლი პრ

ობლ

ემების

გად

აწყვეტ

ის გზების

მოძი

ების

საშუალ

ებას

მის

ცემს

. 1.

2 სტ

უდენტები მო

ახდენენ

ჟურნალის

ტური პრ

აქტიკ

ის კრიტ

იკულად

გააზრების

დემონსტრირ

ებას

, მათ

შორის

ფაქტების

, სტანდარ

ტების

, კო

ნვენცი

ების

და პრ

ინცი

პები

ს გააზ

რება,

ასევე

იმ ში

და და გარე ძალების

გააზრება,

რომლ

ებიც

ზეგ

ავლენას

ახდ

ენენ

ამ პრ

აქტიკ

აზე.

1.

3 სტ

უდენტები შეიძ

ენენ

მედ

ია ბიზ

ნესი

ს ოპერირ

ების

სის

ტემურ

ცოდნას,

მათ

შორის

იმ ში

და და გარე ძალების

კარ

გად

გაც

ნობი

ერება,

რომლ

ებიც

ზეგავლენას

ახდ

ენენ

მედ

ია ბიზ

ნესი

ს ოპერირ

ებაზ

ე.

1.4

სტუდენტებმა

უნდ

ა მო

ახდინ

ონ კავკასიი

ს ქვეყნებშ

ი ჟუ

რნალის

ტიკ

ის ისტ

ორიი

ს, ეთიკ

ის დ

ა კანო

ნები

ს ცო

დნი

ს დემონსტრირ

ება.

2.

ცო

დნი

ს პრ

აქტიკ

აში გამო

ყენები

ს უნარი

2.1

სტუდენტები შეძლ

ებენ

პრაქტიკ

აში გამო

იყენონ ურნალის

ტური თეო

რიე

ბის,

კვლ

ევების

შედ

ეგების

და პრ

აქტიკ

ის ცოდნა

და გააზ

რება რთული

პრობლ

ემების

გად

აწყვეტ

ისთვი

ს ახალ

ი და ორიგ

ინალ

ური გზ

ების

მოსაძი

ებლად

. 2.

2 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

გამოიყ

ენონ ინ

ტერ

ნეტის

, მათ

შორის

სხვ

ადასხვ

ა მო

ნაცე

მთა ბაზების

ცოდნა

და გაგე

ბა რათ

ა მათ

დამოუკი

დებლად

შეძლონ

იმ კვლ

ევების

ჩატ

არება,

რაც

საჭირ

ოა სი

ღრმი

სეული და საგამო

ძიებო

სიუ

ჟეტების

მოსამზ

ადებლად

. 2.

3 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

პრაქტიკ

აში გამო

იყენონ სამენეჯმენტ

ო ფუნქცი

ების

ცოდნა

და კო

ნცეპტუალ

ური გაგე

ბა, რ

ათა მათ

შეძლონ მედია

ბიზ

ნესშ

ი არ

სებუ

ლ მის

აღებ

რის

კებზ

ე წასვლა,

გამოწვევების

მიღ

ება და კრ

იზის

ების

გად

ალახვა

. 2.

4 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

გამოიყ

ენონ ჟუ

რნალის

ტის

ისეთი ცა

ლკეული უნარ

-ჩვევები

როგო

რებიც

აა: სიუ

ჟეტების

ტექსტ

ების

წერ

ა და მათი მო

ნტაჟი,

ფოტოსუ

რათ

ების

გად

აღება და რედ

აქტირ

ება,

გრაფ

იკის

შექმნა და მო

ნტაჟი,

აუდიო

ს ჩაწერა და მო

ნტაჟი,

ვიდ

ეოების

გად

აღება და მო

ნტაჟი რათ

ა მათ

შეძლ

ონ ინ

ტერ

აქტიუ

ლი მედია

კონტ

ენტის

შექმნა.

3.

დასკვნი

ს უნარი

3.1

სტუდენტები შეძლ

ებენ

ახალი და რთული ინ

ფორმაცი

ის გამოძი

ებას

, ანალიზ

ს, ორგანი

ზებას

და სი

ნთეზ

ირებას

, მათ

შორის

იმ ინ

ფორმაცი

ის

რომელიც

მონაცე

მთა ბაზიდ

ან არის

მიღ

ებული,

იმი

სთვი

ს რომ მათ

საფ

უძვლიანი

შეფ

ასებები/დასკვნები

გააკეთონ.

3.

2 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

აწო

ნ-დაწონო

ნ სხ

ვადასხვ

ა წყარ

ოების

მიე

რ მოწო

დებული ფაქტები და მო

საზრებები,

რათ

ა მედიი

სთვი

ს შექმნან

სამართლიანი

, დაბალ

ანსებუ

ლი და მი

უკერძო

ებელ

ი სი

უჟეტები.

3.

3 სტ

უდენტები დაეყრ

დნო

ბიან

მედ

ია კვლ

ევის

თეო

რიე

ბს დ

ა მეთოდებს რათ

ა მათ

შესაბამის

ი გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ება შეძლ

ონ.

3.

4 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

სწრ

აფად

მიი

ღონ ეთ

იკური და იუ

რიდ

იული გადაწყვეტ

ილებები და გააკეთ

ონ შესაბამი

სი შეფ

ასებები,

მაშინ

აც კი თუ

ყველა

რელ

ევანტური ინ

ფორმაცი

ა არ

იქნება ხე

ლმი

საწვ

დომი

. 4.

პრ

ოფესიო

ნალური უნარ

-ჩვევები

4.

1 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

ისეთი აპარ

ატურის

გამოყენებას,

რომელსაც ჩვეუ

ლებრივ

იყენებენ მუ

ლტიმ

ედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტები

(ფოტო

-კამერ

ები,

ვიდ

ეო

კამერები,

აუდიო

ჩამწერები,

მობი

ლური ტელ

ეფონები

, ფლიპ

კამერ

ები)

, რათ

ა შექმნან პრ

ოფესიო

ნალური დონი

ს კო

ნტენტი რომელიც

ნების

მიერ

ი ასაკის

და კატეგ

ორიი

ს აუ

დიტ

ორიი

სთვი

ს იქ

ნება

განკუ

თვნილ

ი.

4.2

სტუდენტები შეძლ

ებენ

იმ კო

მპიუ

ტერ

ული პრ

ოგრ

ამების

გამოყენებას,

რომლ

ებსაც მუ

ლტიმ

ედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტები ჩვეუ

ლებრივ

იყენებენ ხო

ლმე

(A

dobe

Pho

tosh

op, A

dobe

Illu

stra

tor,

Ado

be P

rem

ier;

Fina

l Cut

Pro

) რათ

ა მათ

შეძლონ პრ

ოფესიო

ნალური დონი

ს კო

ნტენტის

შექმნა რომელიც

ნების

მიერ

ი ასაკის

და კატეგ

ორიი

ს აუ

დიტ

ორიი

სთვი

ს იქ

ნება

განკუ

თვნილ

ი.

4.3

სტუდენტები შეძლ

ებენ

ბლოგერების

თვი

ს განკუთვნილ

ი სერვი

სები

ს (b

logg

er.c

om, W

ordP

ress

.com

, Typ

ePad

.com

) და კო

ნტენტის

მარ

თვი

ს სი

სტემების

(D

rupa

l, W

ordP

ress

) გამოყენებას,

ონლ

აინ სი

უჟეტების

/კონტ

ენტის

შექმნას

და გამო

ქვეყნებას.

4.

4 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

ქსელური პლ

ატფორმები

ს (F

aceb

ook.

com

, Tw

itter

) და კო

ნტენტის

გაზ

იარების

თვი

ს განკუთვნილ

ი რესურსები

ს (Y

ouTu

be,

Flic

kr, S

crib

d) გამოყენებას ინ

ფორმაცი

ის ინტ

ერნეტის

საშუალ

ებით

გავრცე

ლების

მიზ

ნით

. 4.

5 სტ

უდენტებს ეც

ოდინ

ებათ

ციფ

რული უსაფრთხო

ების

პლატ

ფორმები

ს გამო

ყენება

(Pid

gin

in O

TR, T

OR

, Vau

ltlat

Suite

) რათ

ა მათ

მიე

რ მოპო

ვებუ

ლი

ინფორმაცი

ა და ინ

ტერ

ნეტ

კომუ

ნიკაცი

ის პრივ

ატულობა

იყო

ს დაც

ული.

5.

საკო

მუნი

კაცი

ო უ

ნარ

-ჩვევები

5.

1 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

აკადემიუ

რი პატიო

სნების

დაც

ვით

საკუთარ

ი დასკვნები

ს, შეფ

ასებების

და არ

გუმენტ

ების

წარ

დგენას აკად

ემიუ

რი და

პროფესიო

ნალური წრ

ეები

სთვი

ს ინ

გლის

ურ

და ქართულ

ენებზ

ე.

Page 97: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 3  

5.2

სტუდენტები შეძლ

ებენ

აკადემიუ

რი პატიო

სნების

დაც

ვით

იდეები

ს სი

უჟეტებში

, ფოტოებში

, გრაფ

იკაში,

აუდიო

და ვი

დეო

ჩანაწერ

ებში

გად

მოცე

მას.

5.

3 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

მოსაზრებების

გად

მოცე

მას ზეპირ

ად დ

ა ტექნო

ლოგი

ების

გამოყენები

თ აუდიტ

ორიი

სთვი

ს იდ

ეები

ს მი

წოდების

და საკუ

თარ

ი თვალსაზრის

ის არგუ

მენტ

ირების

მიზ

ნით

. 6.

სწავლის

უნარ

-ჩვევები

6.

1 სწრაფ

ად ცვალებად

ი მედია

გარ

ემოს მი

ერ შემოთავაზ

ებული ახალ

ი გამო

წვევების

თვი

ს და შესაძლ

ებლობები

სთვი

ს მხ

რის

ასაბმ

ელად

სტუდენტები

დამოუკი

დებლად

სწავლ

ას შეძლებენ

. 6.

2 სტ

უდენტებს გააზ

რებული ექნებათ

სწავლ

ის პროცე

სის ყველ

ა ასპექტ

ი, რათ

ა მათ

სხვ

ების

თვი

ს (მაგალ

ითად

კოლეგ

ების

თვი

ს) სწავლ

ებაში

დახმარების

გაწევა შეძლ

ონ რაც

უზრუნველ

ყოფს მუ

დმი

ვ პრ

ოფესიო

ნალურ

განვი

თარ

ებას

და რაც

საჭირ

ოა გლ

ობალურ

მედ

ია ბაზ

არზე

კონკურენტუნარიანო

ბის შესანარჩუ

ნებლ

ად.

7.

ფასეუ

ლობები

7.

1 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

ურნალის

ტურ

ნამუშევრ

ებში

მათ

შორის

სიუ

ჟეტებში

, ფოტოებში

, საინფ

ორმაცი

ო გრაფ

იკულ

ნამუშევრ

ებში

, აუდიო

და ვი

დეო

ჩანაწერებში

და ასევე ბეჭდ

ურ

და ონლ

აინ პუ

ბლიკ

აციე

ბში არ

სებუ

ლი ფასეუ

ლობები

ს შეფასებას

რაც

მათ

დაეხმ

არება სხ

ვები

სთვი

ს ამ

ჟუ

რნალის

ტური ნამუ

შევრ

ების

ხარ

ისხზ

ე ინ

ფორმაცი

ის მიწ

ოდებაში.

7.

2 სტ

უდენტები შეძლ

ებენ

საკუთარ

ი და სხ

ვები

ს ფასეუ

ლობები

ს შეფასებას

, მაგალ

ითად

ინი

ციატ

ივის

, პროფესიო

ნალიზ

მის და პასუ

ხისმგებლ

იანო

ბის

მნიშ

ვნელ

ობი

ს შეფასებას

. ეს საჭი

როა გუ

ნდური მუ

შაობი

ს მეშვეო

ბით

რთული დავალ

ებების

შესასრულებლად

. 7.

3 სტ

უდენტებს კარგად

ეცო

დინ

ებათ

ადამიანი

ს ბუ

ნება

და ლიდ

ერობი

ს და მენეჯმენტ

ის სხვ

ადასხვ

ა სტ

ილები,

მათ

ასევე

გააზრებული ექნებათ

ლიდ

ერებსა

და მენეჯერ

ებს შო

რის

განსხ

ვავება

რათ

ა მათ

შეძლონ სხ

ვები

ს მო

ტივ

ირება და გადაწვეტილ

ებების

მიღ

ების

პროცე

სისთ

ვის ხე

ლის

შეწყობა

. 7.

4 სტ

უდენტებს გააზ

რებული ექნებათ

ღირ

ებულებების

მრავალ

ფერ

ოვნების

მნი

შვნელობა

. მათ

ასევე

გააზრებული ექნებათ

საზ

ოგადოების

სხვ

ადასხვ

ა ფენების

ფასეუ

ლობები

, რაც

საჭირ

ოა სწორი ლიდ

ერობი

სთვი

ს და მედია

ორგანი

ზაც

იის სწ

ორი მი

მართულებით

წაყვანი

სთვი

ს.

Page 98: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 4   

კურსი

ს კო

დი

კურსი

ს დასახელ

ება

ცოდნა

და

გაცნ

ობი

ერება

ცოდნი

ს და

გაგე

ბის

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

პროფესიო

ნალური

უნარ

-ჩვევები

საკო

მუნი

კაცი

ო უნარ

-ჩვევები

სწავლის

უნარ

-ჩვევები

ფასეუ

ლობები

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

MFC

600

მედია

სამარ

თალ

ი და ეთ

იკა

√ √

M

FC 6

01

აკად

ემიუ

რი წერა

M

FC 6

02

მასო

ბრივ

ი კო

მუნი

კაცი

ების

თეო

რიე

ბი

MFC

603

კვლევის

მეთ

ოდები

M

FC 6

04

ჟურნალის

ტური ოსტ

ატობა

(საფ

უძვლები)

M

FC 6

05

ჟურნალის

ტური ოსტ

ატობა

(მაღ

ალი საფეხ

ური)

√ √

M

FC 6

06

ვიზუალ

ური კო

მუნი

კაცი

√ √

M

FC 6

07

სამაუწყებლო

ჟურნალის

ტიკ

ის საფ

უძვლები

√ √

MFC

608

W

eb 2

.0-სოცი

ალური მედია

და პრ

ოგრ

ამირ

ება

ჟურნალის

ტების

თვი

√ √

MFC

609

მედია

-მენეჯ

მენტ

ი და ლიდ

ერის

როლი მედია

-ორგანი

ზაც

იაში

MFC

610

მედია

როგო

რც ბი

ზნესი

JO

UR

600

ჟუ

რნალის

ტიკ

ა 2.

0-ონლ

აინ ჟუ

რნალის

ტიკ

√ √

JO

UR

601

როგო

რ მოვყვეთ

ამბ

ავი გამო

სახუ

ლებით

√ √

JO

UR

602

კო

ნვერ

გირებული

(მულტი-პლ

ათფორმუ

ლი)

ნიუ

სრუმი

√ √

JO

UR

603

დოკუ

მენტ

ური ფილ

მი: ი

დეი

დან

პრემიე

რამდე

√ √

MN

G 6

00

მედია

-კონტ

ენტის

მარ

თვა

M

NG

601

მედია

-გაყიდ

ვები

M

NG

602

მედია

-მარ

კეტინ

გი

MN

G 6

03

მედიი

ს ეკონო

მიკუ

რი თავის

ებურებები

PR

P 60

0 პრ

აქტიკ

ული პრ

ოექტი

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

PRP

601

სტაჟირ

ება

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

RES

600

კვლევით

ი ნაშრ

ომი

√ √

√ √

√ √

√ PR

701

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს საფუძვლები

PSc5

54

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვი

თარ

ება

Med

ia58

0 პრ

ეზენტაც

იის უნარ

-ჩვევები

√ √

Page 99: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 5  სწ

ავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

საკლ

ასო

ოთახის

ფარ

გლებში

სასწავლ

ო მეთ

ოდოლოგი

ები მო

იცავს ლექცი

ებს,

დის

კუსი

ებს,

სტუდენტების

პრეზ

ენტაც

იებს

, ჟურნალის

ტიკ

ის დ

ა მედია

მენეჯ

მენტ

ის სფერ

ოებიდ

ან მოწვეუ

სტუმრ

ებთან

შეხ

ვედრებს,

კრიტ

იკულ

ანალიზ

ს, როლურ

სავარ

ჯიშ

ოებს,

გუნდ

ურ

პროექტებს,

სიუ

ჟეტების

წერ

ას დ

ა რედ

აქტირ

ებას

, გრაფ

იკის

შექმნას

და მო

ნტაჟს,

ფოტოების

რედ

აქტირ

ებას

, აუდიო

ს ჩაწერას

და რედ

აქტირ

ებას

და ვი

დეო

ს მო

ნტაჟს.

სტუდენტები ასევე ის

წავლ

იან კვლევის

ჩატ

არებას

ონლ

აინ მო

ნაცე

მთა ბაზის

და

Goo

gle

Scho

lar-ის

, ასევე

ეროვნული ბი

ბლიო

თეკიდ

ან მიღ

ებული

ბეჭდ

ური მასალების

გამოყენები

თ.

საკლ

ასო

ოთახის

გარ

ეთ სტუდენტები ფაკულტეტ

ის თ

ანამშრ

ომლ

ებთან

მჭი

დრო

ურთიე

რთკავშ

ირში

იმუ

შავებენ და რეალურ

ახალ

ამბ

ებს გააშუქებენ რესპო

ნდენტების

გან ინ

ტევიუ

ების

აღების

, ფოტოების

გად

აღების

, ვიდ

ეოს გადაღ

ების

და აუ

დიო

ს ჩაწერის

მეშვეობი

თ. გ

არდა ამის

ა მათთვი

ს მი

ცემუ

ლი ჟუ

რნალის

ტური დავალ

ებების

შესასრულებლად

სტუდენტები ამ

მასალ

ებს

დაამო

ნტაჟებენ

. ამი

ს შემდ

ეგ სტუდენტები სხ

ვადასხვ

ა მასალებს ერ

თად

შეკრებენ

და მუ

ლტიმ

ედიუ

რი ახალ

ი ამბები

ს ვებს

აიტის

თვი

ს და

„რად

იო G

IPA

-სთვი

ს“ ახალი ამბები

ს გამო

შვებებს

მოამზად

ებენ

. სტ

უდენტებს ასევე

ვებსაიტ

ის დ

ა რად

იო სად

გურის

მარ

თვი

ს საშუ

ალება ექნებათ

და ის

ინი ფაკულტეტ

ის თ

ანამშრ

ომლ

ებთან

ერთად

მედ

ია პროგრ

ამების

თვი

ს შეთავაზ

ებების

მომზ

ადებაზ

ე იმ

უშავებენ.

სტ

უდენტები გამო

იყენებენ

პროფესიო

ნალურ

აღჭუ

რვი

ლობას და კო

მპიუ

ტერ

ულ

პროგრ

ამებს,

მათ

შორის

ფოტო

კამერ

ებს,

ვიდ

ეოკამერებს,

აუდიო

ჩამწერებს,

მობი

ლურ

ტელ

ეფონებს

, ფლიპ

კამერებს,

Ado

be P

hoto

shop

- ს, A

dobe

Illu

stra

tor-ს,

Ado

be P

rem

ier-ს და

Fina

l Cut

Pro

-ს ინტ

ერაქტიუ

ლი კო

ნტენტის

მოსამზ

ადებლად

, რომელიც

ნების

მიერ

ი ასაკის

და კატეგორიი

ს აუ

დიტ

ორიი

სთვი

ს იქ

ნება

განკუ

თვნილ

ი. სტუდენტები ასევე გამო

იყენებენ

ბლოგერების

თვი

ს განკუთვნილ

რესურსებს

(blo

gger

.com

, Wor

dPre

ss.c

om, T

ypeP

ad.c

om) დ

ა კო

ნტენტის

მარ

თვი

ს სი

სტემებს

(Dru

pal,

Wor

dPre

ss)

ონლ

აინ სი

უჟეტების

მოსამზ

ადებლად

და გამო

საქვეყნებლ

ად.

დასაქმები

ს სფ

ერო

: სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა სტ

უდენტებს მუ

ლტიმ

ედიუ

რ ჟურნალის

ტებად

ამზ

ადებს,

უნერგავს

რა მათ

ისეთ

უნარ

-ჩვევებს

და ცო

დნას,

რომლ

ებიც

საჭირ

ოა შერეუ

ლ მედ

ია გარ

ემოში

სამუშაოდ

ახალი

ტექნო

ლოგი

ების

და სხ

ვადასხვ

ა პლ

ატფორმები

ს გამო

ყენები

თ. ი

მ სტ

უდენტების

შემთხვ

ევაში,

რომლ

ებიც

მედ

ია მენეჯ

მენტ

ის მიმ

ართულებას

ირჩევენ,

პროგრ

ამა მათ

დაბალ

ი და საშუ

ალო

რგო

ლის

სამენეჯმენტ

ო პოზიც

იებზ

ე სამუ

შაოდ

ამზ

ადებს.

ყველა სტ

უდენტი საკმარ

ის ცოდნას მი

იღებს კვლევების

ჩატ

არების

შესახებ

, რათ

ა მათ

შეძლონ სერიო

ზული საკუ

რსო

ნამუშევრ

ების

დაწერ

ა,

რომლ

ებში

ც ის

ინი სხ

ვა მკვლევარ

ების

მიე

რ გაკეთ

ებული დასკვნები

ს ინ

ტერ

პრეტ

ირებას

მოახდენენ

; ასევე

სტუდენტები მი

იღებენ

საკმარის

ცოდნას იმ

ისთვი

ს, რომ დამოუკი

დებლად

ან ჯგუ

ფთან

ერ

თად

ჩაატარ

ონ კვლევა და განახო

რცი

ელონ კვლევის

შედ

ეგების

ანალიზ

ი.

ის სტუდენტები რომლ

ებიც

მუტიმ

ედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ის მიმ

ართულებას

აირ

ჩევენ შეძლ

ებენ

იმუ

შაონ შემდ

ეგ პოზიც

იებზ

ე:

• მუ

ლტიმ

ედიუ

რი რეპორტიო

რი/კო

რესპო

ნდენტი,

რედ

აქტორი,

პროდიუ

სერი,

ახალი ამბები

ს წამყვანი

და ასევე მუ

შაობა

სხვ

ა პრ

ოგრ

ამებში

ან მუ

ლტიმ

ედიუ

რ საშუალ

ებებში

, ბეჭ

დურ

ან

ონლ

აინ გამო

ცემებშ

ი და/ან

შერ

ეულ

ნიუ

სრუმშ

ი.

• ფოტოჟუ

რნალის

ტი

• დოკუ

მენტ

ური ფილ

მები

ს რეჟის

ორი/პრ

ოდიუ

სერი/რედ

აქტორი/მკვლ

ევარ

ი ის

სტუდენტები რომლ

ებიც

მედ

ია მენეჯ

მენტ

ის მიმ

ართულებას

აირ

ჩევენ შეძლ

ებენ

ისეთ

სამენეჯ

მენტ

ო პოზიც

იებზ

ე მუ

შაობას ბეჭდ

ურ

/ონლ

აინ/სამაუწყებლო

მედ

ია საშუალ

ებებში

როგო

რებიც

აა:

• დაბალ

ი და საშუ

ალო

რგო

ლის

სამენეჯ

მენტ

ო პოზიც

იები

პროგრ

ამის

სპეცი

ალის

ტები

• მარკეტინ

გის,

რეკლამირ

ების

და გაყი

დვები

ს სპეც

იალის

ტები

• დამსაქმებელ

ი ჟუ

რნალის

ტები და ფრილ

ანსერები

სტუდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

მუ

ლტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის სამაგის

ტრო

პროგრ

ამის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი

სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

:

Page 100: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 6  

A ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემის

შემად

გენელი ნაწი

ლია

საშუალ

ო მაჩვენებლ

ის (G

PA) გ

ამოანგარიშ

ება,

რომლ

ის გად

ალახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი და მატერ

იალური რესურსები

ს შესახე

ბ პრ

აქტიკ

ული,

უნარ

-ჩვევებზ

ე ორიე

ნტირ

ებული კუ

რსები

ს გასავლ

ელად

სტუდენტები გამო

იყენებენ

ახალ

„მუ

ლტიმ

ედიუ

რ საგანმანათლებლო

ცენტრს“

, რომლ

ის მის

ამარ

თია

ალექსანდ

რე ჭავჭ

ავაძის

ქუ

ჩა #

10ა.

აღნი

შნული

ცენტ

რი

აღჭუ

რვი

ლია

უახლესი

ტექნი

კით

და

კომპიუ

ტერ

ული

პროგრ

ამებით

, რომლ

ებსაც

იყენებენ

პროფესიო

ნალი

ჟურნალის

ტები

და

მედია

მენეჯ

ერები

როგო

რც

საქართველოში

ისე

ევრ

ოპაში

და ა.შ.შ.

-ში.

ამ ცე

ნტრის

შესაქმნელ

ად სახსრ

ები ა.შ.შ.

-ს საერთაშორის

ო განვი

თარ

ების

სააგენტ

ომ

(USA

ID-მ

) გამოყო

, ხოლო

ცენტრის

შემქმნელი და მმარ

თველი კი

IR

EX-

ია. კ

ავკასი

ის ჟურნალის

ტიკ

ის დ

ა მედია

მენეჯ

მენტ

ის სკო

ლა ამ

დაწესებულების

ერთ

-ერთი უმთ

ავრესი ბენეფიც

იარია

. ამ ცე

ნტრის

შიგ

ნით

არსებუ

ლი სი

ვრცე

ადვი

ლად

ცვალებად

ია დ

ა სასწ

ავლო

საჭი

როებების

მიხ

ედვი

თ მის

ი გადაკეთ

ება საკმაო

დ მარ

ტივ

ია რ

ადგან მთ

ელი

ავეჯ

ი და თვი

თ კედ

ლებიც

კი

მობი

ლურია

. აღ

ნიშნ

ულ

ცენტრს სტ

უდიი

ს დონი

ს აღ

ჭურვი

ლობა

აქვს,

რომელიც

ინ

ტერ

ვიუების

ჩაწერ

ის, მონტ

აჟის

, წარ

მოების

და მრ

ავალ

პლატ

ფორმი

ანი კო

ნტენტის

შექმნის

საშუალ

ებას

იძლ

ევა,

მათ

შორის

: -

40 კომპიუ

ტერ

ი (1

5 დიუ

იმიანი

Mac

book

Pro

ნოუთბუ

ქები

) -

4 დიდ

ეკრანიანი

კომპიუ

ტერ

ი (2

7 დიუ

იმიანი

iMac

პერ

სონალური კო

მპიუ

ტერ

ები)

-

30 ვიდ

ეო კამერ

ა (თ

ავის

ი აქსესუ

არებით

) -

6 ლ

აივ სტ

რიმ

ინგი

სთვი

ს საჭი

რო

მობი

ლური ვი

დეო

აპარატ

ურა

- 18

ფოტო

კამერ

ა (თ

ავის

ი აქსესუ

არებით

) -

სტუდიი

ს ლაივსტრიმ

ისთვი

ს საჭი

რო

ვიდ

ეო აპარატ

ურა

(მულტიკ

ამერ

იანი

სტუდიუ

რი ხარის

ხის ტელ

ეპროგრ

ამების

საწარ

მოებლად

) -

4 ვი

დეო

პროექტორი

- 25

აუდიო

ჩამწერი

(თავის

ი აქსესუ

არებით

) -

12 აიფ

ედი.

თეო

რიუ

ლი კუ

რსი

ბროსეს ქუ

ჩა #

2-ში

ისწავლება,

სად

აც ერთ

საკლასო

ოთახში

25 სტ

უდენტის

თვი

ს განკუთვნილ

ი კო

მპიუ

ტერ

ი დგას.

ორ

საკლასო

ოთახს პრ

ოექტორები და ე.წ.

„სმარ

ტ ბორდები“

(ინტ

ერაქტიუ

რი დაფ

ები)

აქვთ

. კავკასიი

ს ჟუ

რნალის

ტიკ

ის დ

ა მედია

მენეჯ

მენტ

ის სკო

ლას

საქარ

თველოს ერ

ოვნულ

ბიბ

ლიო

თეკასთან

შეთ

ანხმ

ება აქვს

დად

ებული.

გარ

და ამის

ა მას ბრ

ოსეს ქუ

ჩა #

2-ში

მცი

რე ბი

ბლიო

თეკა აქვს

სად

აც

ინახება წი

გნები

ჟურნალის

ტიკ

ასა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის შესახებ

. ა.შ.შ.

-ს სახელ

მწიფ

ო დ

ეპარ

ტამენტის

გან მი

ღებული გრ

ანტის

წყალობი

თ სკო

ლამ

შეი

ძინა

კვლ

ევით

ი ჟუ

რნალები,

დამატ

ებით

ი ელ

ექტრონუ

ლი და ბეჭდ

ური წი

გნები.

Page 101: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მენდ

ია-მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

მულტი-მედიუ

რი ჟუ

რნალის

ტიკ

ასა და მედია

-მენეჯ

მენტ

ის პროგრ

ამა

განახლ

ებულია

: 201

2 წლ

ის იანვარი-აპრილ

ი 7  პრ

ოგრ

ამის

სასწავლ

ო გეგ

მა:

საგნ

ის კოდი

საგანი

საგნ

ის სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I II

II

I IV

V

M

FC 6

00

მედია

სამარ

თალ

ი და ეთ

იკა

ძი

რით

ადი

42-1

08

6 √

MFC

601

აკად

ემიუ

რი წერა

ძი

რით

ადი

42-1

08

6 √

M

FC 6

02

მასო

ბრივ

ი კო

მუნი

კაცი

ების

თეო

რიე

ბი

ძირით

ადი

28-1

22

6 √

M

FC 6

03

კვლევის

მეთ

ოდები

ძი

რით

ადი

42-1

08

6

MFC

604

ჟუ

რნალის

ტური ოსტ

ატობა

(საფ

უძვლები)

ძი

რით

ადი

56-1

19

7 √

M

FC 6

05

ჟურნალის

ტური ოსტ

ატობა

(მაღ

ალი საფეხ

ური)

ძი

რით

ადი

56-1

19

7

MFC

606

ვი

ზუალ

ური კო

მუნი

კაცი

ა ძი

რით

ადი

56-1

19

7

MFC

607

სამაუწყებლო

ჟურნალის

ტიკ

ის საფ

უძვლები

ძირით

ადი

56-1

19

7

MFC

608

W

eb 2

.0-სოცი

ალური მედია

და პრ

ოგრ

ამირ

ება ჟუ

რნალის

ტების

თვი

ს ძი

რით

ადი

56-1

19

7

MFC

609

მედია

-მენეჯ

მენტ

ი და ლიდ

ერის

როლი მედია

-ორგანი

ზაც

იაში

ძი

რით

ადი

28-1

22

6 √

MFC

610

მედია

როგო

რც ბი

ზნესი

ძი

რით

ადი

28-1

22

6

JOU

R 6

00

ჟურნალის

ტიკ

ა 2.

0-ონლ

აინ ჟუ

რნალის

ტიკ

ა ძი

რით

ადი

56-1

19

7

JOU

R 6

01

როგო

რ მოვყვეთ

ამბ

ავი გამო

სახუ

ლებით

ძი

რით

ადი

56-1

19

7

JOU

R 6

02

კონვერ

გირებული

(მულტი-პლ

ათფორმუ

ლი)

ნიუ

სრუმი

ძი

რით

ადი

84-9

1 7

√ JO

UR

603

დოკუ

მენტ

ური ფილ

მი: ი

დეი

დან

პრემიე

რამდე

არჩევი

თი

56-1

19

7

MN

G 6

00

მედია

-კონტ

ენტის

მარ

თვა

ძი

რით

ადი

28-1

47

7

MN

G 6

01

მედია

-გაყიდ

ვები

ძი

რით

ადი

28-1

47

7

MN

G 6

02

მედია

-მარ

კეტინ

გი

ძირით

ადი

28-1

47

7

MN

G 6

03

მედიი

ს ეკონო

მიკუ

რი თავის

ებურებები

არ

ჩევი

თი

28-1

47

7

PRP

600

პრაქტიკ

ული პრ

ოექტი

ძირით

ადი

- 10

PRP

601

სტაჟირ

ება

ძირით

ადი

- 2

R

ES 6

00

კვლევით

ი ნაშრ

ომი

ძი

რით

ადი

- 15

PR 7

01

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს საფუძვლები

არჩევი

თი

54-1

21

7

PSc5

54

სამო

ქალაქო

საზ

ოგადოების

განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

25-7

5 4

M

edia

580

პრეზ

ენტაც

იის უნარ

-ჩვევები

არ

ჩევი

თი

21-5

4 3

Page 102: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

1  

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობაში

მი

სანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საზოგადოებრივ

ურთიე

რთობათა მაგი

სტრი

პრ

ოგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 EC

TS კრედ

იტი

სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

Page 103: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

2  ჟუ

რნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის სკო

ლის

მიზ

ანია

თავის

უფალ

ი, დ

ამოუკი

დებელ

ი და პრ

ოფესიუ

ლი მედიი

სა დ

ა კო

მუნი

კაცი

ის

განვით

არების

ხელ

შეწყობა

კავკასი

აში მაღალ

ი ხარის

ხის დასავლური ტიპ

ის აკადემიუ

რი და სასერტიფ

იკატ

ო პროგრ

ამების

საშუალ

ებით

. სკოლის

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

მიზ

ანია

ისეთი კუ

რსდ

ამთავრებულების

გამოშვ

ება,

რომლ

ებიც

დაიმკვი

დრებენ

თავს ,

როგო

რც შემო

ქმედ

ებით

ი კო

მუნი

კატორები,

რომელთაც

აქვთ

უნარი დაგეგმო

ნ და წარმატებით

განახორცი

ელონ

საკო

მუნი

კაცი

ო სტრატ

ეგია

სხვ

ადასხვ

ა ტიპ

ის მედ

ია საშუალ

ებებით

. ის სტ

უდენტებს უქმნი

ს აუ

ცილებელ

თეო

რიუ

ლ საფ

უძველ

ს და ხე

ლს

უწყობს

პრაქტიკ

ული უნარ

-ჩვევები

ს განვით

არებას

კომუ

ნიკაცი

ის, საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს ან

მარ

კეტინ

გის სფ

ეროებში

ეფექტური

მუშაობი

სათვი

ს, როგო

რც სამთ

ავრობო

, ისე

კომერცი

ულ

და არ

ასამთავრობო

სექტორში

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: სამაგი

სტრო

პროგრ

ამაზ

ე დაიშვებიან პი

რები:

1) ვი

საც აქვს

ბაკალ

ავრის

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული აკად

ემიუ

რი ხარის

ხი; 2

) ვი

ნც

წარმატებით

გადალ

ახა

ერთიანი

სამაგი

სტრო

გამო

ცდების

ზღვარი;

3)

ვი

ნც წარმატებით

გაიარა

გასაუბრ

ება

საქართველოს

საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტში

4) ი

ნგლის

ური ენის

ცოდნა

სწავლის

შედ

ეგები:

ცო

დნა

და

გაცნ

ობი

ერება

აქვს

სპეცი

ალიზ

აციი

ს სფ

ეროს სი

სტემური,

სი

ღრმი

სეული ცი

დნა

, რაც

აის

ახება ქვედ

არგი

ს სტ

რუქტ

ურის

, ინსტიტ

უტების

ა და სპეც

იალიზ

აციი

ს საგნ

ების

ცოდნაში

მაგი

სტრმა

იცი

ს საზოგადოებრივ

ი აზ

რის

ფორმი

რების

პროცე

სის ძი

რით

ადი

ასპექტ

ები.

გაც

ნობი

ერებული აქვს

მის

ი როლი და იც

ნობს

აზრის

გამოხატვი

ს ფორმებს

. აქვს

ცოდნა

მედ

ია ს

ისტემების

, მათი

ფუნქცი

ონი

რების

მექანიზ

მები

ს და

ინსტ

იტუცი

ური,

ეკონო

მიკუ

რი,

სო

ციალ

ური,

კუ

ლტურული

და

ისტორიუ

ლი

კონტ

ექსტ

ის შესახე

ბ; იც

ნობს

სხ

ვადასხვ

ა სახი

ს მედია

ორგანი

ზაც

იის სტ

რუქტ

ურას

. იც

ის, თუ

რა

ფაქტორები

განაპი

რობებს

PR

კამპანი

ის ე

ფექტურობას

და

Page 104: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

3  

როგო

რია

ამ

ეფექტურობი

ს გაზრდის

გზები;

აგრ

ეთვე

, ესმი

ს, თ

უ რ

ოგო

იმუშაოს დამკვეთ

თან

(კლიე

ნტთან

) და დაეხმ

აროს მას მი

ზნი

ს მი

ღწევაში

.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწავლის

ას მი

ღებული

ცოდნი

სა და

გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

მის

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენებასა

და

დანერ

გვას

. აქვს

ახალ

ი იდ

ეები

ს გენერირ

ების

უნარი.

მაგი

სტრს

აქვს

უნარი

დროის

/რესურსი

ს სი

მცირ

ის პ

ირობებშ

იც ადეკვატური

და

ეფექტური

გზები

მონახო

ს პრ

ობლ

ემატ

ური

სიტუაც

იის გადასაჭრელ

ად;

შეუძლ

ია უ

ცხო

გარ

ემოში

ადაპტირ

ება და შესაბამი

სი

ქმედ

ებების

განხ

ოცი

ელება.

სასწავლო

პრ

ოცე

სის

მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კომპონენტ

ს,

რაც

მაგი

სტრს

აძლევს

კვლევის

მაღალ

დონეზე

ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს

.

შეუძლ

ია

კონკრეტ

ული

ამოცა

ნები

ს დასმა

სასუ

რველი

შედეგების

მი

საღწევად

, მო

ქმედ

ების

გეგმი

ს შედგენა

, მი

ღებული ცო

დნი

ს ორგანი

ზება

ამ ამოცა

ნები

ს გადასაჭრელ

ად და

გეგმ

ის განსახორცი

ელებლად

საჭი

რო

პრ

აქტიკ

ული ნაბი

ჯების

გად

ადგმ

ა.

აქვს

კვლ

ევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე წარმართვი

ს უნარი;

პრ

ობლ

ემების

იდენტიფ

იცირ

ების

, დასმი

ს და გადაწყვეტ

ის უნარი.

საქმიანი

წამო

წყების

ა და

ინიც

იატივ

ის საკუ

თარ

თავზე

აღების

უნარი

ხედავს

შესაძლ

ებლობებს

და

სახავს

გეგმ

ებს

ამ

შესაძლ

ებლობები

ს გამო

საყენებლ

ად,

ახერ

ხებს

ად

ამიანები

ს დარ

წმუნებას

ქმედ

ების

საჭი

როებაში

და

იზიდ

ავს

შესაბამი

ს რესურსებს

. საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს მაგი

სტრს

ესმი

ს,

როგო

შეცვ

ალა

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სპეც

იალის

ტის

პროფესია

თანამედ

როვე

, ტექნო

ლოგი

ურად

მაღალ

განვით

არებულმა

გარემომ

და

ფლობს

ამ

მო

თხო

ვნების

შესაბამი

ს უნარ

-ჩვევებს

. აქვს

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს ამოცა

ნები

ს გადასაწყვეტ

ად ყველა

შესაბამი

სი წყაროს მო

ძიების

, შეფასების

და გამო

ყენები

ს უნარი;

შეუ

ძლია

კვლევის

ჩატარ

ება

- საჭი

რო

ინ

ფორმაცი

ის მო

ძიება

დოკუ

მენტ

ებიდ

ან,

მონაცე

მთა

ბაზებიდ

ან და

ექსპერ

ტული

ცოდნი

ს მქონე

ად

ამიანები

სგან

; შეუძლ

ია მოპო

ვებუ

ლი

ინფორმაცი

ის სანდოობი

ს შეფასება და გამო

ყენება

გადაწყვეტ

ილებების

მიღ

ების

ას.

მაგი

სტრს შეუძლ

ია პროფესიუ

ლი ტექნი

კის ფლობა

და აქვს

პროფესიუ

ლი

ინსტ

რუმენტ

ების

გამოყენები

ს უნარი.

ტექსტ

ური

პრეს

-რელ

იზის

, ვი

დეო

პრ

ეს-რ

ელიზ

ის მომზ

ადება და გავრ

ცელება,

მონაცე

მთა ბაზებზე მუ

შაობა

და

სპეც

იალური

კომპიუ

ტერ

ული

პროგრ

ამების

გამო

ყენება

ინ

ფორმაცი

ის

გასავრ

ცელებლად

.

Page 105: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

4  დასკვნი

ს უნარი

მაგი

სტრი

ფლობს

პრ

ობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა და

მისი

ჩამო

ყალიბ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გადაწყვეტ

ის ე

ფექტური

გზის

შერ

ჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

(თ

უნდ

აც

არასრული)

ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ება,

დამუშავება

და დასაბუთებული

დასკვნი

ს გაკეთება.

მაგი

სტრი

აღჭუ

რვი

ლია

მი

ს გარშემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუძლ

ია

მათი

სინთ

ეზურად

განსჯა.

სამაგი

სტრო

კურსი

ს გავლ

ის შემდეგ

სტუდენტს

აქვს დასაბუთებული

გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ების

უნარი,

შეუ

ძლია

კრიტ

იკული აზ

როვნება,

სი

ტუაც

იის ად

ეკვატურად

შეფ

ასება და ლოგი

კური

მსჯ

ელობი

ს საფუძველ

ზე გადაწყვეტ

ილების

მიღ

ება.

შეუ

ძლია

ბაზ

რის

და აუ

დიტ

ორიი

ს კვლევის

ანალიზ

ი.

აქვს

აბს

ტრაქტული აზ

როვნების

, ანალიზ

ის დ

ა სი

ნთეზ

ის უნარი;

შეუ

ძლია

კო

მპლექსუ

რი ტექსტ

ის გაგება;

შეუ

ძლია

კომპლექსუ

რი კო

ნცეფ

ციის

გაგება,

სხ

ვა კონც

ეფცი

ებთან

დაკავში

რება და პრ

აქტიკ

აში გამო

ყენება

; შეუ

ძლია

სხ

ვადასხვ

ა დის

ციპლ

ინაში მი

ღებული ცო

დნი

ს ინ

ტეგრირ

ება.

კომუ

ნიკაცი

ის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

აკად

ემიუ

და

პროფესიუ

საზოგადოებას

წერილ

ობი

თი

და

ზეპირ

ი ფორმი

გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, მი

ღებული

ინფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პრ

ოგრ

ამის

სასწავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს

უყალიბ

ებს

გუნდ

ში ნაყო

ფიე

რი

მუშაობი

ს უნარ

-ჩვევებს

.

მაგი

სტრს

აქვს

პრ

ოფესიუ

ლი

კომუ

ნიკაცი

ის ძლ

იერად

განვით

არებული

უნარი.

შეუძლ

ია ად

ამიანები

ს მო

ტივ

ირების

ა და

საერ

თო

მი

ზნები

საკენ

წარმართვა

. საქმიანო

ბაში

კო

მუნი

კაცი

ისათ

ვის

აქტიუ

რად

იყ

ენებს

ინტერ

ნეტს,

სოცი

ალურ

მედ

იას და ალ

ტერ

ნატიუ

ლი მედიი

ს სხ

ვა ფ

ორმებს

. იც

ის კომუ

ნიკაცი

ის თ

ეორიე

ბი, რა მო

დელ

ები

და თეო

რიე

ბი გ

ამოიყ

ენება

ინფორმაცი

ის გად

აცემის

პროცე

სები

ს ასახსნელ

ად.

ადვი

ლად

შეუ

ძლია

საერთო

ენი

ს გამო

ნახვ

ა არ

ა მხ

ოლოდ

იმავე

პროფესიი

ს მქონე

, არ

ამედ

სხვ

ა პრ

ოფესიი

ს მქონე

ადამიანებთ

ანაც

, და მათთან

ერთად

ეფ

ექტურად

მუშაობა

საერთო

მიზ

ნები

ს მი

საღწევად

. სწავლის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლის

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლ

ენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

სტრატ

ეგიუ

ლი

დაგეგმვის

მაღ

ალ

დონეს.

აქვს

სწავლ

ის დ

ა ცო

დნი

ს მუ

დმი

ვი განახლების

უნარი,

არ

უშვ

ებს ხელიდ

ან

შესაძლ

ებლობებს

ცო

დნი

ს გასაახლებლად

, უწყვეტად

ის

წრაფ

ვის

თვი

თგანვით

არების

ა და პრ

ოფესიუ

რი სრ

ულყო

ფის

აკენ

.

ღირ

ებულებები

აფასებეს

თავის

და

სხვები

ს დამოკი

დებულებას

ღირ

ებულებების

ადმი

და

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თ იც

ავს

პროფესიუ

ლი

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის ზღვრ

ებს.

გააჩნი

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს პრ

ოფესიი

ს ეთ

იკური

მოთხო

ვნების

ცოდნა

და სო

ციალ

ური პასუ

ხისმგებლ

ობი

ს შეგრ

ძნება;

იც

ნობს

პროფესიუ

ლი

ქცევის

ნო

რმებს

და

უფიქ

რია

იმ

ეთიკ

ურ

Page 106: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

5  

განსხვ

ავებების

ა და კუ

ლტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და

პატივ

ისცე

მის

უნარი.

მაგი

სტრს

აქვს

სო

ციალ

ური

პასუ

ხილმგ

ებლობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

სრ

ულად

გაცნ

ობი

ერებული აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა დ

ა გენდ

ერული საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

დილ

ემებზე,

რომელსაც

შესაძლ

ოა

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სპეც

იალის

ტი

საქმიანო

ბისას

წააწყდ

ეს.

იქცე

ვა

პროფესიუ

ლი სტ

ანდარ

ტების

შესაბამის

ად.

განსხვ

ავებების

ა და კუ

ლტურული მრ

ავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

და

პატივ

ისცე

მის

უნარი;

სრულად

აქვს

გათავის

ებული

ლიბ

ერალ

ური

ღირ

ებულებები და გახს

ნილია

უცხ

ო კულტურების

ადმი

. ესმი

ს და იზ

იარებს ზოგადსაკაცო

ბრიო

პროგრ

ესულ

ღირ

ებულებებს

და მო

ქმედ

ებს მათ

შესაბამის

ად.

ცო

დნა

/ გაცნ

ობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ა უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

საზოგადოებრივ

ი აზ

რი 

ზოგადი მენეჯმენტ

ი  

პროექტების

მარ

თვა

საზოგადოებასთან 

ურთიე

რთობი

ს საფუძვლები 

Page 107: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

6  მარკეტინ

გის 

საფუძვლები და

რეკლამა

კომუ

ნიკაცი

ის 

ფსი

ქოლოგი

ა 

კომუ

ნიკაცი

ის 

თეო

რია

 

საზოგადოებასთან 

ურთიე

რთობი

ს ტექნო

ლოგი

ები 

ინტეგრირ

ებული 

მარკეტინ

გული 

კომუ

ნიკაცი

ა 

კვლევის

 მეთ

ოდები 

ახალ

ი ტექნო

ლოგი

ები და

საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობა

ღონი

სძიე

ბის მართვა 

მულტიმ

ედია

ბი

ზნესგ

ეგმი

ს შედგენა დ

ა ფინ

ანსები

ს მართვა 

საჯარ

ო გამოსვლა და

წერით

ი ოსტ

ატობა

სოცი

ალურ

საკი

თხე

ბზე

კამპანიი

ს წარმო

ება 

სასწავლო პრაქტიკ

ა 

Page 108: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

7  სადიპ

ლომო

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგები სწავლების

შემდეგი მეთოდების

მეშვეობი

თ იქნება მი

ღწეული:

-

ლექცი

ა -

სემი

ნარი

/ დის

კუსი

ა -

სტუდენტების

დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობა

(კით

ხვა,

პროექტების

/ საში

ნაო

დავალ

ებების

მომზ

ადება)

-

პრეზ

ენტაც

იები

დასაქმები

ს სფ

ერო

: სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

კურსდ

ამთავრებულების

დასაქმება

შესაძლებელ

ია სახელ

მწიფ

ო, კერ

ძო ან არ

ასამთავრობო

ორგანი

ზაც

იები

ს საზოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს დეპარ

ტამენტებსა

და პრ

ეს-სამსახუ

რებში

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასება ხდ

ება შეფასების

მრავალ

კომპონენტ

იანი

სის

ტემის

საფ

უძველ

ზე და შეესაბამება საქართველოში

შეფასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

- ფრიადი

91-1

00%

B

- ძალ

იან კარგი

81-9

0%

C - კ

არგი

– 71

-80%

Page 109: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

8  D

- დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61-7

0%

E - საკმარ

ისი

51-6

0%

FX - ვერ

ჩააბარა

41-5

0%

F - ჩ

აიჭრ

- 4

0% დ

ა ნაკლ

ები

საქართველოს საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტის

რეგულაც

იის თანახმად

, სტუდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემის

შემადგენელი ნაწი

ლია

საშუალ

ო მაჩვენებლ

ის (G

PA) გ

ამოანგარიშ

ება,

რომლ

ის გად

ალახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქუ

ლა:

A

= 4

B

= 3,

2 C

= 2,

4 D

= 1

,6

E =

0,8

ინფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და

მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

ბ სამაგი

სტრო

პროგრ

ამის

აკადემიუ

რი პერსო

ნალი და მო

წვეუ

ლი პრ

ოფესურა გამო

ირჩევა

მაღ

ალი კვალ

იფიკ

აციი

თ, როგო

რც ღრმა

თეო

რიუ

ლი

ცოდნი

თ, ასევე პრ

აქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ებით

. აკად

ემიუ

რი

პერსო

ნალის

დიდ

ნაწილ

ს მი

ღებული

აქვს

განათ

ლება

დასავლეთ

ის წამყვან

უნი

ვერსი

ტეტ

ებში

, ისი

ნი აქტ

იურად

იყენებენ სწავლების

თანამედ

როვე

მეთ

ოდიკ

ას.

სწავლების

პროცე

სში სტ

უდენტები

სისტ

ემატ

ურად

იყენებენ ყველ

ა საჭი

რო

მატ

ერიალურ

-ტექნი

კურ

საშუალ

ებას

: ახალ

ი ამბები

ს მუ

ლტიმ

ედიუ

რი ცე

ნტრი,

, რად

იო G

IPA

– F

M 9

4,3,

Fro

ntlin

e საქართველო

სასწავლო

გეგმა

:

Page 110: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

9  

# პრ

ოგრ

ამის

დასახელ

ება და

საგნ

ის კოდი

სagaნი

ლექტორის

 სახე

ლი და 

გვარ

ი  

საგნ

ის 

სტატ

უსი

 კრ

ედიტ

ების

 განაწი

ლება 

საკო

ნტაქტო 

საათ

ების

 რაო

დენობა 

 

დამოუკი

დებ

ლად

 სამუშაო 

საათ

ების

 რაო

დენობა 

 

საათ

ების

 საერ

თო 

რაო

დენ

ობა 

 

კრედ

იტების

 რაო

დე

ნობა 

 

კრედ

იტების

განაწი

ლება

სემესტ

რების

მი

ხედვი

I II 

III 

IV 

1 PR

 210

 Mcom70

0 საზოგადოებრივ

ი  

  აზრი

ნინო

 დანელ

ია 

ძირით

ადი 

30 

95 

125 

5 X 

  

 

2 PR

 210

 Mgt70

0 ზოგადი მენეჯმენტ

ი ნი

ნო 

შოში

ტაიშვი

ლი

არჩევი

თი 

39 

86 

125 

5 X 

  

 

PA11

0 M

gt51

6 პრ

ოექტების

მარ

თვა

არჩევი

თი

30

95 

125 

X  

  

3 PR

 210

 PR

701

საზოგადოებასთან 

ურთიე

რთობი

ს საფუძვლები

ელდარ

პი

რმი

საშვ

ილი

ძირით

ადი

54 

121 

175 

7 X 

  

 

4 PR

 210

 Mgt70

1მარკეტინ

გის 

საფუძვლები და

რეკლამა

გიორგი

ბარკალაია

ძირით

ადი

39 

111 

150 

6 X 

  

 

5 PR

 210

 Mcom70

1 კო

მუნი

კაცი

ის 

ფსი

ქოლოგი

ა ზურაბ

მხ

ეიძე

ძი

რით

ადი

30 

   

95 

   

125 

   

5  

 X

 

 

6 PR

 210

 Mcom70

2 კო

მუნი

კაცი

ის 

თეო

რია

თინ

ათინ

 ზურაბიშ

ვილი

ძირით

ადი

39

111

150 

6  

X  

 

7 PR

 210

 PR

702 

საზოგადოებასთან 

ურთიე

რთობი

ს თორნი

კე

გურული

ძირით

ადი

54 

121 

175 

7  

X  

 

Page 111: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

10 

 

ტექნო

ლოგი

ები 

8

PR21

0 Mgt70

2 ინ

ტეგრირ

ებული 

მარკეტინ

გული 

კომუ

ნიკაცი

გიორგი

ბარკალაია

ძირით

ადი

48 

102 

150 

6  

X  

 

9 PR

210 

Res700

 კვლევის

მეთ

ოდები

ბაად

ურ

კო

პლატ

აძე

ძირით

ადი

54 

121 

175 

7  

X  

 

10

PR21

0 Jour70

0 ახალ

ი ტექნო

ლოგი

ები და

საზოგადოებასთან

ურთერ

თობა

ალექსანდ

რე

ასათ

იანი

ძი

რით

ადი 

39 

111 

150 

6  

X    

 

11

PR21

0 Mgt70

3 ღონი

სძიე

ბის მართვა

თორნი

კე

გურული

ძირით

ადი

39 

111 

150 

6  

 X 

 

12

PR21

0 Jour70

1 მუ

ლტიმ

ედია

ლეი

ლა

ბლაგონრ

ავო

ვა

ძირით

ადი

39 

111 

150 

6  

 X 

 

13

PR21

0 Mgt70

4 ბი

ზნესგ

ეგმი

ს შედგენა დ

ა ფინ

ანსები

ს მართვა

გიორგი

თურქი

ა ძი

რით

ადი

39 

111 

150 

6  

 X 

 

14

PR21

0 Mcom70

3 საჯარ

ო გამოსვლა

და წერით

ი ოსტ

ატობა

თინ

ათინ

 ცო

მაია

 ძი

რით

ადი 

39 

111 

150 

6  

 X 

 

15

PR21

0 PR

704 

სოცი

ალურ

საკი

თხე

ბზე

კამპანიი

ს წარმო

ება

თინ

ათინ

ცო

მაია

 ძი

რით

ადი 

36 

89 

125 

5  

  

16 

PR21

0 PR

703 

პრაქტიკ

ული

ნიმუ

შები

ს ანალ

იზი

ელდარ

პი

რმი

საშვ

ილი

 

არჩევი

თი

36 

89 

125 

5    

  

Page 112: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ჟურნალის

ტიკ

ისა და მედია

მენეჯ

მენტ

ის კავკასი

ური სკოლა

საზ

ოგადოებასთან

ურთიე

რთობი

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამა 

 

11 

 

PR21

0 PR

706 

სასწავლო პრაქტიკ

არჩევი

თი

  

  

  

 X 

P

 

17

P

სადიპ

ლომო

ნაშრ

ომი

  

ძირით

ადი

 

 

26

  

 X 

 

 

  

 

sul

120

  

  

Page 113: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სამართლის და პოლიტიკის სკოლა

სკოლის შესახებ

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა (SLP) საბოლოო სახით 2007 წელს ჩამოყალიბდა, როდესაც მასში ინსტიტუტში არსებული სამართლისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამები გაერთიანდა. ამ ფაქტს საფუძველი ჩაუყარა GIPA-ში 2005 წელს პირველი ინგლისურენოვანი სამართლისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების შექმნამ.

SLP-ს მთავარი მიზანი ისეთი დიპლომატების, იურისტების, სახელმწიფო მოღვაწეების, მმართველებისა და საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანების აღზრდაა, რომელთა მთავარ ამოცანას ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებების დანერგვა და სახელმწიფოს ძლიერების განმტკიცება წარმოადგენს, და ვისი საქმიანობაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში.

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში არსებული სწავლების პრინციპები და მეთოდოლოგია კონკურენტულ გარემოს ქმნის, რაც მიზნად ისახავს მაგისტრთა სათანადო მომზადებას მომავალი წარმატებული კარიერისათვის. სკოლაში მოქმედებს თავისუფალი არჩევითი საგნების სისტემა და (კონცენტრაციის) მიმართულებები, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში.

მიუხედავად იმისა, რომ სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ორივე პროგრამა მხოლოდ ექვსი წლის წინ შეიქმნა, სკოლას კურსდამთავრებულთა დასაქმების მეტად მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ეს მიღწევა ორი გარემოებითაა განპირობებული: კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობით (რომელიც ემყარება სკოლაში მათ მიერ შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს) და კურსდამთავრებულთა ახალი კონტაქტებით (რომელშიც შედიან სკოლაში შეძენილი მეგობრები და სკოლის პროფესურა და ლექტორები, რომლებიც კურსდამთავრებულებს ეხმარებიან საჭირო ინფორმაციითა და რეკომენდაციებით). ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში. შესაბამისად, მიმდინარე წლისთვისაც კი ჩვენი ყოფილი სტუდენტების დასაქმების მაჩვენებელი 87%-ს აღწევს.

სკოლა გთავაზობთ ორ სამაგისტრო პროგრამას:

• საერთაშორისოურთიერთობები

• საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და ლიბერალურ დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალები

პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით და ავითარებს სამართლებრივი კაზუსების შეფასებისა და ანალიზის უნარს.

Page 114: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორთა უმრავლესობას დასავლური განათლება აქვს მიღებული და საკუთარ სფეროში აქტიურად მოღვაწე ადამიანები არიან. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება ამერიკული და ევროპული სკოლების გამოცდილებას, რაც სასწავლო პროცესის განმავლობაში თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკის ერთობლიობას ითვალისწინებს. სკოლის მიზანია საქართველოში დანერგოს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებული სასწავლო მეთოდები და დასავლური გამოცდილება ქართულ რეალობას მიუსადაგოს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. სავალდებულო და არჩევითი საგნების გავლის შემდეგ სტუდენტები მუშაობენ სადიპლომო ნაშრომზე.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და დიპლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი.

პროგრამაში დასაქმებულნი არიან მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებული პროფესორ-მასწავლებლები და ცნობილი ქართველი სპეციალისტები. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება საერთაშორისო ურთიერთობების ამერიკული სკოლის გამოცდილებას, რაც ითვალისწინებს სასწავლო პროცესში როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკაში გამოსადეგი უნარ-ჩვევების ათვისებას. სწორედ ამ მიზნით ლექტორთა შერჩევის დროს ყურადღება ექცევა არა მხოლოდ მათ აკადემიურ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. პროგრამა დაარსებიდან მოყოლებული წარმატებით ნერგავს ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში (იელი, ტაფტი, ჰარვარდი, ჯონს ჰოპკინსი) აპრობირებულ სასწავლო მეთოდებს და დასავლურ გამოცდილებას ქართულ რეალობას უსადაგებს.

პროფესურისა და მოწვეული კვალიფიციური ლექტორების დახმარებით პროგრამა სტუდენტებს მრავალმხრივ განათლებას სთავაზობს და საშუალებას აძლევს გაეცნონ პოლიტოლოგიის, დიპლომატიისა და სამხედრო სტრატეგიის ხელოვნების, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალურ საკითხებს. პროგრამა ორიენტირებულია საერთაშორისო ურთიერთობების ორ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე (კონცენტრაციაზე): საერთაშორისო უსაფრთხოება და საერთაშორისო განვითარება. საერთაშორისო უსაფრთხოების ან საერთაშორისო განვითარების განხრით სწავლის გაგრძელება მაგისტრანტებს საშუალებას მისცემს მეტი ყურადღება დაუთმონ მათთვის საინტერესო ასპექტის სიღრმისეულ შესწავლას. შესაბამისად, კურსდამთავრებულებს გააჩნიათ ცოდნა რათა იმუშაონ როგორც უსაფრთხოების მიმართულებით (მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროში ან ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატში) ასევე განვითარების მიმართულებით (მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში ან რომელიმე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტში). კურსის დასრულებისას სტუდენტები უნდა იყვნენ არა მხოლოდ კონკურენტუნარიანნი თავიანთ სფეროში რათა შეძლონ დასაქმება, არამედ უნდა შეეძლოთ დამოუკიდებლად აზროვნება და ქმედება და გაცნობიერებული ჰქონდეთ თავიანთი ადგილი საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და ქვეყნის სამომავლო განვითარებაში.

Page 115: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

საერ

თაშორის

ო სამარ

თლის

პროგრ

ამა

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საერ

თაშორის

ო სამარ

თლის

მაგის

ტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ინ

გლის

ური

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

Page 116: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საქართველოს

საზოგადოებრივ

საქმეთ

ა ინ

სტიტ

უტის

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

შექმნი

ლია

იმ

ისათ

ვის,

რომ

მოამზად

ოს

ბაკალავრის

შემდ

გომი

დონი

ს სპეც

იალის

ტი,

რომელიც

აღ

ჭურვი

ლია

პრ

აქტიკ

ული

საქმიანო

ბის

განხ

ორცი

ელების

ა და

დამოუკი

დებელ

ი სამეცნ

იერო

კვლ

ევის

ათვი

ს საჭი

რო

უნარ

-ჩვევები

თ.

სამართლის

ა და პო

ლიტ

იკის

სკო

ლის

საერთაშორის

ო სამარ

თლის

პროგრ

ამა მი

ზნად

ისახავს

აღზარ

დოს სამართლის

საერთაშორის

პრაქტიკ

ასა და დემოკრ

ატიუ

ლ ფასეუ

ლობებზ

ე დაფ

უძნებული ცო

დნი

თა და უნარ

-ჩვევები

თ აღჭუ

რვი

ლი პრ

ოფესიო

ნალები.

პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: საერ

თაშორის

ო ს

ამარ

თლის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამა განკუთვნილ

ია ი

მ პი

რთათ

ვის,

რომლ

ებსაც

უკვე მი

ღებული

აქვთ

საბაზ

ისო

განათლება სამართალ

ში დ

ა სუ

რთ

გაიღრმავო

ნ ცო

დნა

საერთაშორის

ო სამარ

თლის

სხვ

ადასხვ

ა მი

მართულებით

. აღ

ნიშნ

ულიდ

ან

გამო

მდინ

არე,

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუ

ცილებელ

წი

ნაპი

რობას

წარმო

ადგენს

: 1)

ბაკალავრის

ან

მასთ

ან

გათანაბრებული ხარის

ხი სამარ

თლის

სფერ

ოში

; 2) ე

რთიანი

სამაგის

ტრო

გამოცდ

ების

ზღვარის

წარ

მატებით

გად

ალახვა

; 3) ს

წავლ

ება

მიმდ

ინარ

ეობს

ინგ

ლის

ურ

ენაზე,

რაც

აბი

ტურიე

ნტების

გან ინ

გლის

ური ენის

სრულყო

ფილ

ცოდნას.

სწავლის

შედ

ეგები:

კომპეტ

ენცი

ები

ზოგადი

დარ

გობრ

ივი

ცოდნა

და გაცნ

ობი

ერება

აქვს

სპეცი

ალიზ

აციი

ს სფ

ეროს სი

სტემური,

სი

ღრმი

სეული ცი

დნა

, რაც

აის

ახება ქვედ

არგი

ს სტ

რუქტ

ურის

, ინსტიტ

უტების

ა და სპეც

იალიზ

აციი

ს საგნ

ების

ცოდნაში

. დარ

გის ცო

დნა

საშუალ

ებას

იძლ

ევა

ახლებურად

იქნას

დანახული დარ

გთან

დაკავში

რებული მი

მდინ

არე საკი

თხე

ბი.მაგის

ტრს

შეუძლ

ია განიხ

ილოს ეს

მოვლ

ენები ანალ

იტიკ

ურად

და

მრავალ

მხრივ

ი პერსპექტივ

ით. შ

ეუძლ

ია პარ

ალელ

ების

გავლ

ება სხ

ვადასხვ

ა სფ

ეროებს შო

რის

.

მაგი

ტრს

გააჩნი

ა კო

მბინ

ირებული

თეო

რიუ

ლი

და პრ

აქტიკ

ული

ცოდნა

(განათ

ლება)

სამარ

თლის

სხვ

ადასხვ

ა სფ

ეროებში

. სასწავლ

პროცე

სის

განმავლობაში

მაგის

ტრი

ეუფლება

ქართული,

უცხ

ქვეყნები

ს ერ

ოვნული

და

საერ

თაშორის

შეთანხმ

ებებით

ჩამო

ყალიბ

ებული სამართლებრივ

ი სი

სტემების

თავის

ებურებებსა

და მო

დელ

ებს,

ასევე

ამ სამართლებრივ

ი სი

სტემების

დინ

ამიუ

რი

განვით

არების

ა და

მიმდ

ინარ

ეობი

ს პრ

ოცე

სს,

რაც

უზრუნველ

ყოფილ

ია

სასამართლო

პრ

აქტიკ

ისა

და

სხვა

პრ

აქტიკ

ული მაგალით

ების

ილუსტ

რირ

ებით

. შედარ

ებით

ი განათლების

პრ

ინცი

პებზ

ე დაწყო

ბილი

საგანმანათ

ლებლო

პროცე

სის

საფუძველ

ზე

მიღებული

ცოდნი

Page 117: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

მაგი

სტრი აფ

ართოებს სამართლებრივ

ი კუ

ლტურის

თვალსაწი

ერს

და

იძენს

სხვადასხვ

ა სამართლებრივ

ი დასაბუთების

ა და

არგუ

მენტ

აციი

ს ხერხე

ბს.

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

სტ

რუქტ

ურის

ა და

შინაარ

სის

გათვალის

წინები

თ,

მაგი

სტრი

იძენს

სიღრმი

სეულ

ცო

დნას

საერ

თაშორის

სამართლის

სხ

ვადასხვ

ა სფ

ეროებში

და

ამ

სფერ

ოების

ათვი

ს დამახასიათებელ

ინ

სტიტ

უცი

ურ

ასპექტ

ებში

. ასევე

მაგი

სტრს

ძალუძს

რთული

სამართლებრივ

ი ტექსტ

ების

წაკი

თხვ

ა და მათი სწორი გაანალ

იზება.

სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

განმავლობაში

მაგი

სტრი

იღებს

ინგლ

ისური

ენის

(მათ

შორის

იურიდ

ული

ინგლ

ისურის

) კარგ

ცოდნას,

რაც

მას

შესაძლ

ებლობას

აძლევს

აღნი

შნულ

ენაზ

აწარ

მოოს

იურიდ

იული საქმიანო

ბა.

ცო

დნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

სწ

ავლის

ას მიღ

ებული ცო

დნი

სა დ

ა გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე მაგი

სტრი შეძლ

ებს მი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენებასა

და დანერ

გვას

. აქვს ახალ

ი იდ

ეები

ს გენერირ

ების

უნარი.

მაგის

ტრს

შეუ

ძლია

დროის

/რესურსი

ს სი

მცირ

ის პირ

ობებშ

იც

ადეკვატური და ეფ

ექტური გზ

ები მო

ნახო

ს პრ

ობლ

ემატ

ური სი

ტუაც

იის გადასაჭრელ

ად;

შეუძლ

ია

უცხ

გარემოში

ად

აპტირ

ება

და

შესაბამი

სი ქმედ

ებების

განხ

ოცი

ელება.

სასწ

ავლო

პრ

ოცე

სის მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კო

მპონენტ

ს, რ

აც მაგის

ტრს აძლევს კვლევის

მაღ

ალ

დონეზე ჩატარ

ების

თვი

ს საჭი

რო

ცოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

მაგი

სტრს

უნარი

აქვს

მი

ღებული

განათლება

გამო

იყენოს

პრაქტიკ

აში.

მიღ

ებული

პრაქტიკ

ული

ცოდნი

სა დ

ა თვი

სებები

ს წყალ

ობი

თ მაგი

სტრს

შეუძლ

ია პრ

აქტიკ

აში

დამოუკი

დებლად

გადაწყვიტ

ოს

რთული

და

კომპლექსუ

რი

სამართლებრივ

ი საკი

თხე

ბი, შ

ეადგი

ნოს სხ

ვადასხვ

ა სამართლებრივ

ი დოკუ

მენტ

ები

(მათ

შო

რის

ხე

ლშეკრ

ულებები

და

შეთანხმ

ებები)

, და

გასც

ეს

პრაქტიკ

ული იუ

რიდ

იული რჩევები

. ინ

გლის

ური

ენის

კარ

გი ც

ოდნი

ს წყალ

ობი

თ მაგის

ტრს შეუძლ

ია

იმუშაოს საერ

თაშორის

ო გარ

ემოში

. ამავდროულად

, შედარ

ებით

ი სამართლებრივ

ი განათლება

მას

დაეხმ

არება

კარგად

გაიგ

ოს,

აღ

იქვას

და

გაანალ

იზოს

სხვა

იუ

რის

დიქ

ციის

სამართლებრივ

ი საკი

თხე

ბი

და

მოახდინ

ოს

მათი

ადაპტირ

ება

ქართულ

იუ

რიდ

იულ

სი

ვრცე

სთან

. აღ

ნიშნული

ასევე

გაუად

ვილებს

მაგი

სტრს თავის

უფლად

იმუ

შაოს არ

ა მხ

ოლოდ

ქარ

თულ

არამედ

უცხ

ოურ

იურიდ

ულ

და ფიზ

იკურ

პირ

ებთან

. შეძენი

ლი

ცოდნი

ს გამო

ყენები

მაგი

სტრს

უნარი

აქვს

მო

ნაწი

ლეო

ბა

მიიღ

ოს

საერ

თაშორის

ო და მრ

ავალ

იურის

დიქ

ციის

მქო

ნე სამარ

თლებრივ

Page 118: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პროექტებში

, მოამზად

ოს აღ

ნიშნ

ულ

პროექტებთან

დაკავში

რებით

სხ

ვადასხვ

ა მემო

რანდუმები

და სამართლებრივ

ი დასკვნები

. რთულ

და

კომპლექსუ

რ ს

ამარ

თლებრივ

ტექსტ

ებთან

მუშაობი

ს შედეგად

მაგი

სტრს

უყალიბ

დება

ტექსტ

ების

კვლევის

ა და

ანალ

იზის

უნარი,

რაც

შეუძლ

ია

წარმატებით

გამო

იყენოს

პრაქტიკ

აში.

დასკვნი

ს უნარი

მაგი

სტრი

ფლობს

პრ

ობლ

ემის

ამოცნ

ობი

სა და

მისი

ჩამო

ყალიბ

ების

უნარს,

შეუძლ

ია

პრoბ

ლემის

გადაწყვეტ

ის ეფ

ექტური

გზის

შერჩევა

და

საკუ

თარ

ი გადაწყვეტ

ილების

დასაბუთება.

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა წყარ

ოდან

(თ

უნდ

აც

არასრული)

ინ

ფორმაცი

ის მოძი

ება,

დამუშავება

და დასაბუთებული

დასკვნი

ს გაკეთება.

მაგიsტრი აღ

ჭურვი

ლია

მის

გარ

შემო

მი

მდინ

არე

მოვლ

ენების

ა და

მონაცე

მები

ს ანალ

იზის

უნარით

. შეუ

ძლია

მათ

ი სი

ნთეზ

ურად

განსჯ

ა.

მაგი

სტრს

გააჩნი

ა ფაქტებიდ

ან

სამართლებრივ

ად

მნიშ

ვნელ

ოვანი

და

რელ

ევანტური

საკი

თხები

ს იდ

ენტიფ

იცირ

ების

, ანალ

იზის

ა და

დასაბუთებული

სამართლებრივ

ი გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

უნარი.

სწ

ავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე მაგი

სტრს შეუძლ

ია სამარ

თლებრივ

ი პრ

ობლ

ემის

მრ

ავალ

მხრივ

ი დანახვა

, სხ

ვადასხვ

ა სამართლებრივ

ი არ

გუმენტ

ების

ა და ალ

ტერ

ნატივ

ების

განხი

ლვა

და საკუ

თარ

ი მო

საზრების

არ

გუმენტ

ირებულად

ჩამო

ყალიბ

ება.

მაგი

სტრს

შესაძლ

ებლობა

ექნება

ასევე

ზუსტ

ად

და

სწორად

განახო

რცი

ელოს სამართლებრივ

ი სუ

ბსუმფ

ციის

პროცე

სი დ

ა მო

ახდინ

ოს

შესაბამი

სი

სამართლებრივ

ი კო

ნცეფ

ციის

შეფარ

დება მო

ცემუ

ლ ფ

აქტობრ

ივ გარ

ემოებებთან

. პროგრ

ამის

სპეც

იფიკ

იდან

გამო

მდინ

არე,

მაგი

სტრი

შეძლ

ებს

კომპლექსუ

რი

იურიდ

იული

ნაშრ

ომები

ს გაანალ

იზებას

, რთული

სასამართლო

გადაწყვეტ

ილებების

გაგებას

და

აღნი

შნული გადაწყვეტ

ილებიდ

ან შესაბამის

ი სამართლებრივ

ი წი

ნადად

ების

(r

atio

de

cide

ndi)

ჩამო

ყალიბ

ებას

, ასევე

მეცნ

იერულად

დასაბუთებული

პოზიც

იის

გამო

ყოფასა

და

კომპეტ

ენტური დასკვნი

ს გაკეთებას

.

კო

მუნი

კაცი

ის უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია აკად

ემიუ

რ და

პროფესიუ

საერ

თაშორის

ო სამარ

თლის

პროგრ

ამა ინ

გლის

ურენოვანი

ა.

Page 119: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საზოგადოებას

წერ

ილობი

თი

და ზეპირ

ი ფორმი

მშობლ

იურ

და

უცხ

ო ე

ნებზ

ე გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები.

შეუძლ

ია ახალ

ი საინ

ფორმაცი

ო და

საკო

მუნი

კაცი

ო საშუ

ალებების

ათ

ვისება

, უცხ

ოურ

ენაზე მი

ღებული ინ

ფორმაცი

ის

დამოუკი

დებლად

დამუშავება

. პრ

ოგრ

ამის

სასწ

ავლო

ფორმატი

მაგი

სტრს უყალიბ

ებს გუ

ნდში

ნაყო

ფიე

რი მუ

შაობი

ს უნარ

-ჩვევას.

შესაბამი

სად

, მაგის

ტრები შეძლ

ებენ

იურიდ

იული

ტერ

მინო

ლოგი

ის გამოყენები

თ ინგ

ლის

ურ

ენაზე

წერილ

ობი

თი თუ

ზეპირ

ი ფორმი

თ კომუ

ნიკაცი

ის წარ

მოებას

. სწ

ავლის

ას მიღ

ებული გამო

ცდილ

ება

მაგის

ტრს აძლევს

შესაძლ

ებლობას დასმუ

ლი საკი

თხი

არა მარტო

იურის

ტთა,

არ

ამედ

ინტ

ერდის

ციპლ

ინურ

გუნდ

შიც განი

ხილოს,

რად

განაც

მას აქვს

სამარ

თლებრივ

ი საკი

თხე

ბის ად

ვილად

აღსაქმელ

ი ფორმი

თ ჩამოყალიბ

ების

ა და გადმო

ცემი

ს უნარი.

მი

ღებული ცო

დნა

და გამო

ცდილ

ება მაგი

სტრს დაეხმ

არება

გააზ

რებული და კო

მპეტ

ენტური სამართლებრივ

ი გადაწყვეტ

ილების

ჩამოყალიბ

ებაში,

მის

ი სი

სწორის

ა და

ადეკვატურობი

ს მი

საღები ფორმი

თ გად

მოცე

მაში

. მაგის

ტრი

ფლობს

კრიტ

იკული შენი

შვნები

ს ჩამო

ყალიბ

ების

ა და

განსახილ

ველი საკი

თხე

ბის გარშემო

დებატ

ებში

ჩაბმი

ს უნარს.

მას შეუძლ

ია კრიტ

იკულად

შეაფასოს არ

სებუ

ლი პო

ზიც

ია,

შეიმ

უშავო

ს განსხვ

ავებული შეხედულება და დაიცვ

ას იგი

. შეუძლ

ია სამარ

თლებრივ

ი პრ

ობლ

ემის

გად

ასაწყვეტ

ად

სამართლის

ყველა შესაბამი

სი წყაროს მო

ძიება,

განმარტება და

გამო

ყენება

, როგო

რც ქართულ

, ასევე

ინგ

ლის

ურ

ენაზე.

სწავლის

უნარი

მაგი

სტრს

შეუძლ

ია

სწავლის

დამოუკი

დებლად

წარმართვა

, ავლენს სწავლის

პროცე

სის თავის

ებურების

გაცნ

ობი

ერების

ა და

სტრატ

ეგიუ

ლი

დაგეგმვის

მაღ

ალ

დონეს.

სწავლის

პრ

ოცე

სის

დროს

გამო

ყენებუ

ლი

მეთოდიკ

ა უვი

თარ

ებს

სტუდენტს

სისტ

ემური

ანალ

იზის

უნარს,

აჩვევს

რეგულარ

ულ

მუ

შაობას

როგო

რც სახელმძღვანელოებთან

(ქართულ

და უცხ

ოურ

ენებზე)

, ასევე

პროფესორ

-მასწავლ

ებლებთან

და

ჯგუ

ფთან

.

მაგი

სტრს

აქვს

დამოუკი

დებლობი

ს მაღალ

ი ხარის

ხით

პრ

ოფესიუ

ლი ზრდის

კენ სწრაფ

ვა, რ

აც გულის

ხმობს

, როგო

რც

პრაქტიკ

ული

გამო

ცდილ

ების

გაღ

რმავებას,

ასევე

სამეც

ნიერ

საქმიანო

ბის წარმო

ებას

. აქვს

საკანონმდებლო

ცვლ

ილებების

, სასამართლო

პრ

აქტიკ

ის

და

მეცნ

იერული

სიახლეები

ს მი

დევნები

სა და

ცოდნი

ს მუ

დმი

ვად

განახლ

ების

უნარი.

შეუძლ

ია

დამოუკი

დებლად

გაიფ

ართოვო

ს ცო

დნა

საერ

თაშორის

ო ს

ამარ

თლის

სფერ

ოში

არსებუ

ლ ს

იახლ

ეებზ

ე დაყრდნო

ბით

. საერთაშორის

ო სამარ

თლის

მაგის

ტრს შეუძლ

ია

სწავლა

განაგრ

ძოს

სადოქტ

ორო

პრ

ოგრ

ამაზ

ე და

დაკავდეს

აკად

ემიუ

რი საქმიანო

ბით

.

ღირ

ებულებები

აფასებეს

თავის

და

სხვები

ს დამოკი

დებულებას

მაგი

სტრი

იცნო

ბს

და

გათავის

ებული

აქვს

იუ

რის

ტის

Page 120: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ღირ

ებულებების

ადმი

და

პასუ

ხისმგებლ

ობი

თ იც

ავს

პროფესიუ

ლი

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის ფ

არგლ

ებს.

გააჩნია

განსხვ

ავებების

ა და კუ

ლტურული

მრავალ

ფერ

ოვნების

დაფ

ასების

ა და

პატივ

ისცე

მის

უნარი.

მაგი

სტრს

აქვს

სო

ციალ

ური

პასუ

ხილმგ

ებლობი

თა

და

სამო

ქალაქო

თვი

თშეგნ

ებით

მო

ქმედ

ების

უნარი.

სრ

ულად

გაცნ

ობი

ერებული აქვს

თანაბარ

ი შესაძლ

ებლობები

სა დ

ა გენდ

ერული საკი

თხე

ბის მნიშ

ვნელ

ობა

.

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის ნ

ორმები

. სამეცნ

იერო

თუ

პრაქტიკ

ულ

საქმიანო

ბაში

ის

ით

ვალის

წინებს

საზოგადოებრივ

ინ

ტერ

ესებსა

და

ღირ

ებულებებს.

იგ

ი აც

ნობი

ერებს

პოლიტ

იკური,

სოცი

ალურ

-ეკო

ნომი

კური და ფსი

ქოლოგი

ური

ფაქტორების

თავის

ებურებებს

და

გადაწყვეტ

ილების

მი

ღების

ას

ეყრდნო

ბა

დემოკრ

ატიუ

ფასეუ

ლობებს

. ნები

სმიე

რი

საქმიანო

ბის

განხ

ორცი

ელების

ას

მაგი

სტრი,

უპი

რველეს

ყოვლ

ისა,

ემსახურება ად

ამიანი

ს უფლებების

ა და

კანო

ნის

უზენაესო

ბის

პრინ

ციპები

ს დაც

ვას.

იგი

მოქმედ

ებს

სამართლიანო

ბის

გათვალის

წინები

თ; სრ

ულად

აცნ

ობი

ერებს

საკუ

თარ

თავზე

აღებულ

პასუ

ხისმგებლ

ობას,

მო

ქმედ

ებს

კეთილ

სინდ

ისიე

რად

და

ორიე

ნტირ

ებულია

წარმო

დგენი

პირთა

ინტერ

ესების

დაც

ვაზე;

საჭი

როების

შემთ

ხვევაში,

წვლილ

ი შეაქვს

ახალი ღირ

ებულებების

ფორმი

რებაში.

ცო

დნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ა უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

ინგლ

ისური ენა

იურის

ტთათ

ვის

სამართლებრივ

ი მართლწერა

საერ

თაშორის

სისხ

ლის

სამართალ

შედარ

ებით

ი კო

ნსტიტ

უცი

ური

სამართალ

ადამიანი

ს უფლებებათ

ა დაც

ვის

საერ

თაშორის

Page 121: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სამართალ

ი შედარ

ებით

ი ხე

ლშეკრ

ულებით

ი სამართალ

საერ

თაშორის

საჯარ

ო სამარ

თალ

საერ

თაშორის

სავაჭრ

ო სამარ

თალ

საერ

თაშორის

სამეწარმეო

სამართალ

საერ

თაშორის

ჰუმანი

ტარ

ული

სამართალ

შედარ

ებით

ი სი

სხლის

სამართლებრივ

ი იუ

სტიც

ია

კორპო

რატ

იული

მართვა

საერ

თაშორის

ბიზნეს გარიგ

ებები

ევროკავშ

ირის

სამართალ

ინტელ

ექტუალ

ური

საკუ

თრების

სამართალ

საერ

თაშორის

საინ

ვესტ

იციო

სამართალ

ჯანდაც

ვის

საერ

თაშორის

სამართალ

საერ

თაშორის

Page 122: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

კერძო

სამარ

თალ

ი სადიპ

ლომო

ნაშრ

ომი

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

საერთაშორის

ო სამარ

თლის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამა იყ

ენებს სხ

ვადასხვ

ა მეთოდს სტ

უდენტთათ

ვის

სასუ

რველი

კონპეტ

ეციე

ბის

გამო

სამუ

შავებლ

ად.

ყოველი

კურსი

მი

მდინ

არეო

ბს

ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუთრებული ყუ

რად

ღება ეთ

მობა

ინტ

ერაქტივ

ს. საგნები

ს უმრ

ავლესობა

მოიც

ავს ის

ეთ სწავლ

ების

კომპონენტ

ებს,

როგო

რიც

აა

პრეზ

ენტაც

იები

სა და

ანალ

იტიკ

ური

ნაშრ

ომები

ს წარდგენა

, რაც

სტ

უდენტების

დამოუკი

დებელ

ი მუ

შაობი

ს აუ

ცილებლობას

ითვალის

წინებს

. გამო

ყენებუ

ლია

ჯგუ

ფური

მუშაობი

ს პრ

ინცი

პიც,

რასაც

იმი

ტირ

ებული

სასამართლო

პროცე

სები

ს და ჯგუ

ფური

პროექტების

განხო

რცი

ელება

უწყობს

ხელ

ს. ს

ამუშაო

პრაქტიკ

ა, რ

ომლ

ის ხ

ელშეწყობაც

საერ

თაშორის

ო ს

ამარ

თლის

პროგრ

ამის

სტ

უდენტების

თვი

ს ხო

რცი

ელდება,

აძლ

ევს

მათ

საშუალ

ებას

სწავლ

ისას

მიღ

ებული

ცოდნა

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენო

ნ. ს

ასწავლ

პროცე

სის მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კომპონენტ

ს, ყოველი სტ

უდენტის

თვი

ს სავალდებულოა სადიპ

ლომო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

მაგიტ

რანტს აძლევს კვლევის

სათ

ანად

ო დ

ონეზე ჩატარ

ების

ა და კო

მუნი

კაცი

ის ც

ოდნასა

და უნარ

-ჩვევებს.

დასაქმები

ს სფ

ერო

: საერ

თაშორის

ო ს

ამარ

თლის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამის

კურსდ

ამთავრებულები

შეძლ

ებენ

მიღ

ებული

ცოდნა

გამოიყ

ენონ,

როგო

რც

კერძო

ასევე,

სახე

ლმწიფ

ო და

საერ

თაშორის

ო სტ

რუქტ

ურებში

. პრ

ოგრ

ამა

იძლევა

ღრმა

თეო

რიუ

ლ ცო

დნას,

ის

ევე

როგო

რც

პრაქტიკ

ულ

გამოცდ

ილებას

, რაც

კურსდ

ამთავრებულებს აძლევს შესაძლ

ებლობას აწარ

მოონ კვლევა ან

პრაქტიკ

ა საერ

თაშორის

სამართლის

სხვ

ადასხვ

ა მი

მართულებით

. სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

კუ

რსდ

ამთავრებულებს

შეეძლებათ

სახე

ლმწიფ

ო სასერტიფ

იკატ

ო გამო

ცდის

ჩაბარება,

რომელიც

სავალდებულოა იუ

სტიც

იის უმაღლეს

სკო

ლაში მი

საღებად

, ასევე

ადვო

კატის

ა და პრ

ოკუ

რორის

თანამდებობი

ს დასაკავებლად

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

Page 123: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საერ

თაშორის

ო სამარ

თლის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამას

აქვს სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

მრავალ

კომპონენტ

იანი

სის

ტემა,

რაც

განპირ

ობებუ

ლია

შუ

ალედ

ური

კომპონენტ

ების

ა და დასკვნი

თი

გამო

ცდის

ქულებით

. სტ

უდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა

შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის

გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და

მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

ბ საერ

თაშორის

ო სამარ

თლის

სამაგის

ტრო

პროგრ

ამის

აკადემიუ

რი პერსო

ნალი და მო

წვეუ

ლი პრ

ოფესურა გამო

ირჩევა

მაღ

ალი კვალ

იფიკ

აციი

თ,

რაც

შეიძ

ლება

დად

გინდ

ეს მათი

აკად

ემიუ

რი

ხარის

ხით

, მი

ღებული

განათლებით

და

პროფესიუ

ლი

გამო

ცდილ

ებით

. პრ

ოგრ

ამაში

კონც

ენტრირ

ებული დარ

გები

ს საუკეთესო

სპეცი

ალის

ტები იყ

ენებენ

სწავლ

ების

დასავლურ

მეთ

ოდიკ

ას დ

ა სტ

უდენტებს უზიარებენ

მსო

ფლიო

ს წამყვან უნი

ვერსი

ტეტ

ებში

მიღ

ებულ

გამოცდ

ილებას

.

Page 124: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

პროგრ

ამის

სასწავლ

ო გეგმა

:

საგნ

ის

კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ები

ს დაანგ

არი

შება

კრედ

იტები

ს რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I

IIIII

IV

eng5

03

ინგლ

ისური ენა იუ

რის

ტთათ

ვის

ძირით

ადი

27 -

90

5

law

501

სამართლებრივ

ი მართლწერა

ძირით

ადი

27- 9

0 5

la

w67

0 საერ

თაშორის

ო სის

ხლის

სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

36- 9

6 6

la

w60

0 შედარ

ებით

ი კო

ნსტიტ

უცი

ური სამართალ

ი ძი

რით

ადი

45 -9

0 6

la

w50

5 ად

ამიანი

ს უფლებებათ

ა დაც

ვის

საერ

თაშორის

ო სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

42 –

110

6

 

law

519

საერ

თაშორის

ო საჯ

არო

სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

39-1

00

6

la

w52

5 შედარ

ებით

ი ხე

ლშეკრ

ულებით

ი სამართალ

ი ძი

რით

ადი

48 -9

6 6

law

660

საერ

თაშორის

ო სავაჭრო

სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

42 -1

00

6

la

w61

0 საერ

თაშორის

ო სამეწარ

მეო

სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

42-1

00

6

la

w61

5 საერ

თაშორის

ო ჰუმანი

ტარ

ული სამართალ

ი არ

ჩევი

თი

39-1

00

6

la

w67

5 შედარ

ებით

ი სი

სხლის

სამარ

თლებრივ

ი მართლმსაჯ

ულება

არჩევი

თი

30-8

0 5

mgt

540

კორპო

რაც

იული მართვა

არ

ჩევი

თი

36 -8

0 5

la

w74

0 საერ

თაშორის

ო ბიზ

ნეს გარიგ

ებები

არჩევი

თი

42-8

0 5

la

w76

0 ევროკავშირ

ისა სამართალ

ი არ

ჩევი

თი

39- 8

0 6

la

w62

0 ინ

ტელ

ექტუალ

ური საკუ

თრების

სამართალ

ი არ

ჩევი

თი

30 -9

0 5

law

640

სართაშორის

ო საინვესტიც

იო სამარ

თალ

ი არ

ჩევი

თი

36- 9

0 5

law

630

ჯანდაც

ვის სამართალ

ი არ

ჩევი

თი

30 -1

00

5

la

w65

0 საერ

თაშორის

ო კერ

ძო სამარ

თალ

ი ძი

რით

ადი

36 -

108

6

სამაგი

სტრო

თემა

ძირით

ადი

20

სკოლის

არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

:

Page 125: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგნ

ის

კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ები

ს დაანგ

არი

შება

კრედ

იტებ

ის

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I

IIIII

IV

Res

504

კვლევის

მეთ

ოდები

არჩევი

თი

36-9

0 5

IR

505

შესავალი საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს თეო

რიაში

არ

ჩევი

თი

45-1

05

6

IR50

7 საგარეო

პოლიტ

იკის

ანალიზ

ი არ

ჩევი

თი

39-1

05

6

Econ

500

საერ

თაშორის

ო განვი

თარ

ება

არჩევი

თი

36-1

10

5

Ec

on52

5 ეკონო

მიკი

ს საწყის

ები

არჩევი

თი

42-1

00

6

Econ

615

საერ

თაშორის

ო ეკო

ნომი

კა

არჩევი

თი

41-1

05

6

უნი

ვერსი

ტეტ

ის არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

:

საგნ

ის

კო დი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ები

ს დაანგ

არი

შება

კრედ

იტებ

ის

რაო

დენობა

კრედ

იტების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I

IIIII

IV

Mgt

530

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

ა არ

ჩევი

თი

30 -

90

5

Mgt

521

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

არ

ჩევი

თი

30-6

0 4

PP

503

თანამედ

როვე

საჯ

არო

მმართველობა

არ

ჩევი

თი

40 -

100

6

PP75

0 საჯარ

ო ფინ

ანსები

/საგად

ასახად

პოლიტ

იკა

არჩევი

თი

40-1

00

6

Med

ia84

8 საჯარ

ო გამოსვლები/ლიდ

ერობა

არ

ჩევი

თი

40-1

00

6

Page 126: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს პრ

ოგრ

ამა

მისანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: საერ

თაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს მაგი

სტრი

პროგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

: 12

0 კრ

ედიტ

ი სწავლების

ენა

: ქართული

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

მაგი

სტრატ

ურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

Page 127: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

მი

ზანია

აღ

ზარ

დოს

პროფესიო

ნალი

დიპ

ლომატები,

სახე

ლმწიფ

მოხე

ლეები

, აღ

ნიშნ

ული

სფერ

ოს

მკვლ

ევარ

ები,

რომელთა

მთავარ

ამოცა

ნას

ლიბ

ერალ

ური

დემოკრ

ატიი

ს ღირ

ებულებების

გათვალის

წინები

თ ქვეყნი

სა და

საზოგადოების

პო

ლიტ

იკური,

სო

ციალ

ური,

ეკონო

მიკუ

რი

და

კულტურული

განვით

არების

ხე

ლის

შეწყობა

წარ

მოად

გენს

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

განკუთვნილ

ია იმ

პი

რთათ

ვის,

რომლ

ებსაც

უკვე

მიღებული

აქვთ

უმაღლესი

განათლება

ნები

სმიე

რ ს

ფერ

ოში

და

სურთ

გაიღრმავო

ნ ცო

დნა

საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს მ

იმარ

თულებით

. შესაბამი

სად

, სამაგის

ტრო

პროგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

აუცი

ლებელ

წინ

აპირ

ობას წარმო

ადგენს

: 1) ბ

აკალ

ავრის

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული

ხარის

ხი ნების

მიერ

სფერ

ოში

; 2) ე

რთიანი

სამაგის

ტრო

გამოცდ

ების

ზღვრ

ის გად

ალახვა

;

სწავლის

შედ

ეგები:

ცნ

ობა

და გაცნ

ობი

ერება

დარ

გის თეო

რიუ

ლად

ღრმად

შესწავლ

ა სო

ციალ

ური მეცნ

იერებების

ახლ

ებურად

გააზ

რების

საშუალ

ებას

იძლ

ევა.

შესაბამის

ად

მსოფლიო

ში მიმ

დინ

არე პრ

ოცე

სები

ს ანალ

იზი და

მიდგო

მა პროფესიო

ნალურ

დონეზე ხდ

ება.

დარ

გის

შესწავლა და

გაც

ნობი

ერება საშუ

ალებას

იძლ

ევა

საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს ყველ

აზე

მნიშ

ვნელ

ოვან

საკი

თხე

ბი სიღ

რმი

სეულად

იქნას

განხი

ლული,

მაგალ

ითად

დიპ

ლომატიი

სა

და

ომი

ს ხე

ლოვნება,

სახე

ლმწ

იფოს

პოლიტ

იკური

მოდელ

ები

და

ეკონო

მიკუ

რი

განვით

არება.

სფ

ეროს

შესახე

ბ ზოგადი

თეო

რიუ

ლი

ცოდნი

ს ფლობი

ს შედეგად

შესაძლ

ებელ

ია

დარ

გის

კონკრეტ

ული

მიმართულებებით

შესწავლ

ა უფრო

ღრმა

კვლ

ევის

ათვი

ს,

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

დარ

გის

შესწავლის

პრ

ოცე

სი

ავით

არებს

ანალ

იტიკ

ურ

უნარ

-ჩვევებს

ა და

თეო

რიუ

ლი

მოდელ

ების

კონკრეტ

ულ

შემთხვ

ევაზ

ე მო

რგები

ს უნარს,

რაც

საბო

ლოოდ

იძ

ლევა

საშუ

ალებას

ანალ

იზის

ა და დასკვნი

სათვი

ს გამო

ყენებუ

ლ იქნას

არ

ა მხ

ოლოდ

სხვ

ადასხვ

ა თეო

რიუ

ლი

მოდელ

ები,

დარ

გის

შესწავლა აიოლებს

მომი

ჯნავე

დარ

გებშ

ი ცო

დნი

ს ათ

ვისებას,

რაც

განაპირ

ობებს

სამუშაო

სფერ

ოს

არეალის

გაზრდას

. დასაქმება

შესაძლ

ებელ

ია

საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

ს,

ეროვნული

უსაფრთხო

ების

ა და

განვით

არებასთან

დაკავში

რებულ

სფ

ეროებში

-

როგო

რც

შესაბამი

ს სახე

ლმწ

იფო

ინ

სტიტ

უტებში

, საერ

თაშორის

Page 128: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

არამედ

უკვე

პრაქტიკ

ულად

გამო

ცდილ

ი მაგალით

ები აღ

ნიშნ

ული სფ

ეროდან

.

ორგანი

ზაც

იებშ

ი, კერ

ძო დ

ა არ

ასამთავრობო

სექტორში

.

დასკვნი

ს უნარი

დარ

გის ცო

დნა

ანვით

არებს მო

ვლენათ

ა შეფასების

უნარს,

კრ

იტიკ

ულ

, ლოგი

კურ

აზ

როვნებას

, რაც

ობი

ექტური

დასკვნი

ს გამო

ტანის

საშუ

ალებას

იძ

ლევა.

დარ

გის

შესწავლის

შედეგად

საერ

თაშორის

ურთიე

რთობებთ

ან დ

აკავში

რებულ

მოვლ

ენებს

აფასებს

კომპეტ

ენტურად

. პრ

ოფესიო

ნალურად

აანალიზ

ებს

საგარეო

და საში

ნაო

პოლიტ

იკის

საკით

ხებს

. შეუძლ

ია

პრაქტიკ

ულად

დააკავშ

იროს

ეკონო

მიკუ

რი

განვით

არების

ა და სამხ

ედრო

-პოლიტ

იკური

საკი

თხე

ბი.

იცნო

ბს

დიპ

ლომატიუ

რი

საქმიანო

ბის

ძირით

ად

პრინ

ციპებს

და

აცნო

ბიერ

ებს

ეროვნული

ინტერ

ესის

ცნ

ებას

.

კომუ

ნიკაცი

ის უნარი

დანერ

გილი სასწავლო

მეთ

ოდოლოგი

ა აკად

ემიუ

რი პრ

ოცე

სის განმავლობაში

ორიე

ნტირ

ებულია

ჯგუ

ფურ

მუშაობასა

და

პრეზ

ენტაც

იები

ს შესრ

ულებაზ

ე, რაც

აჩვევს

სხვადასხვ

ა ტიპ

ის აუდიტ

ორიასთ

ან

ურთიე

რთობას

და ავით

არებს როგო

რც

კომუ

ნიკაცი

ის ასევე

გად

მოცე

მის უნარს,

დარ

გში მი

ღებული თეო

რიუ

ლი და პრ

აქტიკ

ული ცო

დნა

საშუ

ალებას

იძლ

ევა იო

ლად

დაამყარ

ოს ურთიე

რთობა

როგო

რც ქართველ

ასევე

უცხ

ოელ

კოლეგებთან

, გამარ

თოს

დის

კუსი

ა პრ

ოფესიო

ნალურ

დონეზე,

ჩაერთოს აკად

ემიუ

თუ

პრაქტიკ

ულ

საქმი

ანობაში

.

სწავლის

უნარი

სწორად

დაგეგმი

ლი აკად

ემიუ

რი პრ

ოცე

სი

ავით

არებს რეგულარ

ული და ინ

ტენსი

ური

მუშაობი

ს უნარს,

როგო

რც დამოუკი

დებლად

მაგალით

ად სახელ

მძღვანელოებთან

ასევე

გუნდ

ში.

ეს უ

ნარი განაპი

რობებს

მოტივ

აციას სწავლის

გაგრ

ძელების

როგო

რც აკად

ემიუ

რი ხარის

ხის

მოსპოვებლ

ად ასევე

უცხ

ოეთ

ის უ

ნივერსი

ტეტ

ებში

სწავლის

გასაგრძელებლად

.

მიღებული ცო

დნი

ს შედეგად

შეუ

ძლია

გააგრ

ძელოს დარ

გის

უფრო

სიღ

რმი

სეული შესწავლა ის

ეთი მი

მართულებებით

როგო

რიც

აა მაგალ

ითად

სხვ

ადასხვ

ა რეგიო

ნები

ს უსაფრთხო

ება და განვით

არება;

საერთაშორის

ურთიე

რთობათა თეო

რიი

ს უახლესი კო

ნცეფ

ციები;

სხ

ვადასხვ

ა სახე

ლმწ

იფოების

საგარ

ეო დ

ა უსაფრთხო

ების

პო

ლიტ

იკის

ანალიზ

ღირ

ებულებები

დარ

გის შესწავლის

შედ

ეგად

ყალ

იბდება

ად

ამიანი

ს უფლებებსა

და თავის

უფლებების

ლიბ

ერალ

ურ

პრინ

ციპებზ

ე დაფ

უძნებული

დარ

გის შესწავლის

შედ

ეგად

უვი

თარ

დება პი

რველ

რიგ

ში

პროფესიუ

ლი ზრდის

მოთხო

ვნილ

ება,

საკუთარ

ი პო

ზიც

იის

დაც

ვის უნარი,

რაც

საბოლოოდ

, საკუ

თარ

ი ქვეყნი

Page 129: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ღირ

ებულებები;

ინ

ტერ

ესების

სამსახუ

რში

რეალიზ

დება.

ცოდნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

ა უნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

√ √

√ √

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

√ √

საერ

თაშორის

ეკონო

მიკა

√ √

შედარ

ებით

ი პო

ლიტ

იკა

√ √

√ √

√ √

საერ

თაშორის

განვით

არება

√ √

საერ

თაშორის

√ √

√ √

Page 130: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სამართლის

შესავალი

ეროვნული

უსაფრთხო

ების

ანალ

იზი

√ √

კვლევის

მეთ

ოდები

√ √

√ √

√ √

დიპ

ლომატიი

ს ის

ტორია

√ √

დიდ

ი სახე

ლმწ

იფოების

დიპ

ლომატია

√ √

მოლაპარ

აკებების

წარმო

ების

ხე

ლოვნება

ომი

ს თეო

რია

და

თანამედ

როვე

განვით

არება

√ √

საერ

თაშორის

ტერ

ორიზ

მი

√ √

დაზ

ვერვი

ს თეო

რია

და პრ

აქტიკ

ა √

საგარეო

პო

ლიტ

იკის

ანალ

იზი

√ √

√ √

დიპ

ლომატიუ

რი

პროტოკო

ლი

სამაგი

სტრო

ნაშრ

ომი

სწავლის

შედ

ეგების

მიღ

წევი

ს მეთოდები:

Page 131: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

სწავლის

შედ

ეგების

მის

აღწევად

რასაც

განაპირ

ობებს

სტუდენტთათ

ვის სასუ

რველი კო

მპეტ

ენცი

ების

გამომუ

შავება

, საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამა

სხვადასხვ

ა მეთოდს

იყ

ენებს.

თით

ოეუ

ლი

სალექცი

ო კუ

რსი

მი

მდინ

არეო

ბს

ლექცი

ა/სემი

ნარის

ფორმატით

, სადაც

განსაკუ

თრებული

ყურად

ღება

ეთმო

ბა ს

ტუდენტის

ჩარ

თულობას

აკად

ემიუ

რ პ

როცე

სში.

უმეტესი

საგნ

ების

შეფასების

სი

სტემაში

სავალდებულოა

პრეზ

ენტაც

იები

ს,

(როგო

რც

ჯგუ

ფური

აგრეთ

ვე ინ

დოვი

დუალ

ური)

ანალ

იტიკ

ური ნაშრ

ომები

ს, სიმ

ულაც

იები

ს, იმი

ტირ

ებული მო

ლაპარ

აკებების

შესრულება.

სწავლ

ების

ეს კო

მპონენტ

ი სტ

უდენტებს

დამოუკი

დებელ

ი და ჯგუ

ფური მუ

შაობი

ს უნარს უვი

თარ

ებს.

საერთაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს პრ

ოგრ

ამა უზრუნველ

ყოფს სამუ

შაო

პრ

აქტიკ

ის ხ

ელშეწყობას სტ

უდენტების

თვი

ს, რ

აც სწავლ

ის დ

როს მი

ღებული

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს. შესაძლებლობას

იძლევა.

სასწავლ

ო პროცე

სის მნიშ

ვნელ

ოვანი

ნაწილ

ი ეთ

მობა

კვლ

ევით

კომპონენტ

ს, ყოველი

სტუდენტის

თვი

ს სავალდებულოა

სამაგი

სტრო

თემაზ

ე მუ

შაობა

და მი

სი დ

აცვა

, რაც

ერთგვ

არად

ამო

წმებს

მაგი

ტრანტის

უნარს

მიღებული

ცოდნი

ს საფუძველ

ზე

სათანად

ო დ

ონეზე ჩაატ

აროს კვლევა.

დასაქმები

ს სფ

ერო

: საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

კუ

რსდ

ამთავრებულები

შეძლ

ებენ

მი

ღებული

ცოდნა

გამო

იყენონ,

როგო

რც კერძო

ასევე

, სახელ

მწიფ

ო დ

ა საერ

თაშორის

ო სტრუქტ

ურებში

. პროგრ

ამა იძ

ლევა ღრმა

თეო

რიუ

ლ ცოდნას და პრ

აქტიკ

ულ

გამო

ცდილ

ებას

, რაც

კუ

რსდ

ამთავრებულებს

აძლევს

შესაძლ

ებლობას

აწარ

მოონ

კვლევა

ან

პრაქტიკ

ა საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

ს სხ

ვადასხვ

ა მი

მართულებით

. სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა:

საერ

თაშორის

ო უ

რთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პროგრ

ამას

აქვს სტ

უდენტების

ცოდნი

ს შეფასების

მრავალ

კომპონენტ

იანი

სის

ტემა,

რაც

განპი

რობებუ

ლია

შუ

ალედ

ური კო

მპონენტ

ების

ა და დასკვნი

თი გამო

ცდის

ქულებით

. სტუდენტის

ცოდნი

ს შეფასების

სის

ტემა

შეესაბამება საქართველოში

შეფ

ასების

ცენტრალ

ური სი

სტემით

დად

გენი

ლ ხუთი სახი

ს დად

ებით

შეფ

ასებას

: A

ფრიადი

– 91

-100

%

B ძალიან კარგი

– 8

1-90

%

C კარგი

– 7

1 –

80%

D

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი –

61 –

70%

Page 132: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

E საკმარ

ისი

- 51

– 60

%

FX ვერ

ჩააბარა

- 41

– 50

%

F ჩაიჭ

რა

- 40%

და ნაკლ

ები

სტუდენტის

ცო

დნი

ს შეფასების

სი

სტემის

შემადგენელი

ნაწი

ლია

საშუ

ალო

მაჩვენებლის

(G

PA)

გამო

ანგარიშ

ება,

რომლ

ის

გადალ

ახვი

ს მი

ნიმალურ

ზღვარს წარმო

ადგენს

2.5

ქულა:

A

= 4

B

= 3,

2

C =

2, 4

D

= 1

, 6

E =

0, 8

ინ

ფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

და

მატერ

იალური

რესურსები

ს შესახე

ბ საერ

თაშორის

ო ურთიე

რთობები

ს სამაგი

სტრო

პრ

ოგრ

ამის

აკად

ემიუ

რი

პერსო

ნალი

და

მოწვეუ

ლი

პროფესურა

გამო

ირჩევა

მაღალ

ი კვალ

იფიკ

აციი

თ, რაც

შეიძ

ლება

დად

გინდ

ეს მათი

აკად

ემიუ

რი

ხარის

ხით

, მი

ღებული

განათლებით

და

პროფესიუ

ლი

გამო

ცდილ

ებით

. პრ

ოგრ

ამაში კო

ნცენტრირ

ებული დარ

გები

ს საუკეთესო

სპეცი

ალის

ტები იყ

ენებენ

სწავლ

ების

დასავლურ

მეთ

ოდიკ

ას დ

ა სტ

უდენტებს უზიარებენ

მსოფლიო

ს წამყვან უნი

ვერსი

ტეტ

ებში

მიღ

ებულ

გამოცდ

ილებას

. სასწავლო

გეგმა

:

საგნ

ის კოდები

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

საკო

ნტაქტო

საათების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I

IIIII

IV

IR50

5

საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

45

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

105

საათ

6 √

Page 133: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

Econ

525

ეკონო

მიკი

ს საფუძვლები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

42

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

100

საათ

6 √

Econ

615

საერ

თაშორის

ეკონო

მიკა

არ

ჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

41

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

105

საათ

6

PSc5

05

შედარ

ებით

ი პო

ლიტ

იკა

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

42

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

107

საათ

6

Econ

500

საერ

თაშორის

განვით

არება

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

5

Law

515

საერ

თაშორის

სამართლის

საფუძვლები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

6

IR 5

52

ერ

ოვნული

უსაფრთხო

ების

ანალ

იზი

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

39

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

108

საათ

6

Res

504

კვლევის

მეთოდები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

საათ

5

IR55

0

დიპ

ლომატიი

ს ის

ტორია

ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

6 √

IR65

5

დიდ

ი სახე

ლმწ

იფოების

დიპ

ლომატია

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

6 √

IR 5

00

საერ

თაშორის

მოლაპარ

აკებების

წარმო

ების

ხე

ლოვნება

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

საათ

5

IR65

0

ომი

ს თეო

რია

და

თანამედ

როვე

განვით

არება

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

6

IR61

5 საერ

თაშორის

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

44

6

Page 134: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

ტერ

ორიზ

მი

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

100

საათ

ი IR

675

დაზ

ვერვი

ს თეო

რია

და

პრაქტიკ

არჩევი

თი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

95

საათ

5

IR50

7

საგარეო

პო

ლიტ

იკის

ანალ

იზი

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

39

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

105

საათ

6

IR68

0

დიპ

ლომატიუ

რი

პროტოკო

ლი

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

39

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

90

საათ

5

სადიპ

ლომო

ნაშრ

ომი

ძი

რით

ადი

30

უნი

ვერსი

ტეტ

ის არჩევი

თი საგნ

ები

(რეკომენდ

ირებული)

:

საგნ

ის

კოდი

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

განაწილ

ება

სემესტ

რები

I

IIIII

IV

Law

505

ად

ამიანი

ს უფლებათ

ა დაც

ვის

საერ

თაშორის

ო სამარ

თალ

არჩევი

თი

39-1

00

6 √

Law

760

ევროკავშირ

ის სამარ

თალ

არჩევი

თი

39-8

0 6

Law

660

საერ

თაშორის

ო სავაჭრო

სამარ

თალ

არჩევი

თი

42-1

00

6

Law

740

საერ

თაშორის

ო ბიზ

ნეს გარიგ

ებები

არ

ჩევი

თი

42-8

0 5

Mgt

530

ორგანი

ზაც

იული კო

მუნი

კაცი

არჩევი

თი

30-1

00

5 √

Med

ia84

7

საჯარ

ო გამოსვლები/ლიდ

ერობა

არჩევი

თი

40-1

10

6

Page 135: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

PP52

0 საჯარ

ო პოლიტ

იკის

ანალიზ

ი არ

ჩევი

თი

40-1

10

6

M

gt55

1

ადამიანუ

რი რესურსები

ს მართვა

არჩევი

თი

30-9

0 5

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სალ

ექცი

ო კურსები

ს განახო

რცი

ელებელ

ი აკად

ემიუ

რი პერსო

ნალი

ლექტორი

საგანი

ბაკუ

რ კვაში

ლავა

შედარ

ებით

ი პო

ლიტ

იკა;

საერ

თაშორის

ურთიე

რთობები

თორნი

კე შარ

აშენიძ

დაზ

ვერვი

ს თეო

რია

და

პრაქტიკ

ა;

დიპ

ლომატიი

ს ის

ტორია

; დიდ

ი სახე

ლმწიფ

ოების

დიპ

ლომატია

თენგი

ზ ფხალაძე

საერ

თაშორის

მოლაპრაკებების

წარმო

ების

ხე

ლოვნება;

დიპ

ლომატიუ

რი

პროტოკო

ლი

რევაზ

ბახტაძე

ერ

ოვნული უსაფრთხო

ების

ანალიზ

მერაბ

კაკულია

საერ

თაშორის

ო ეკო

ნომი

კა; ეკო

ნომი

კა

ნატალ

ია არქანი

საერ

თაშორის

ო განვი

თარ

ება

ვანო

მაჭავარ

იანი

საგარეო

პოლიტ

იკის

ანალიზ

დავით

სახვაძე

კვლევის

მეთ

ოდოლოგი

დავით

თევზაძე

ომი

ს თეო

რია

და

თანამედ

როვე

Page 136: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

განვით

არება

დავით

ჭოჭუ

საერ

თაშორის

ო ტერ

ორიზ

მი

ნინო

ხურცი

ძე

საერ

თაშორის

ო სამარ

თალ

Page 137: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

კვლევითი ცენტრი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბაზაზე შემქნილი სადოქტორო პროგრამა სოციალური მეცნიერებების სფეროში სასწავლო  პროგრამებისა  და სამეცნიერო  კვლევების  ერთობლიობაა,  რომელიც  მიზნად  ისახავს მაღალკვალიფიციური მეცნიერ - სპეციალისტების და პედაგოგების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის და მთავრდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით.

საკონტაქტო პირი:

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

mail: [email protected]

მის: გორგასლის 101, თბილისი

Page 138: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

1

დამტკი

ცებუ

ლია

საქარ

თველოს საზოგადოებრივ

საქმეთა ინ

სტიტ

უტის

სამეცნ

იერო

საბჭო

ს სხ

დომაზე.

ოქმი

#03/

12; 1

9 მარტი,

201

2 საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

სახელ

წოდება:

სადოქტ

ორო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებებში

მი

სანი

ჭებელი კვალ

იფიკ

აცია

: სო

ციალ

ურ

მეც

ნიერ

ებათ

ა დოქტ

ორი/

PhD

in S

ocia

l Sci

ence

s პრ

ოგრ

ამის

მოცუ

ლობა

კრედ

იტებით

18

0 კრედ

იტი

სწავლების

ენა

: ქართული,

(ცალ

კეული კუ

რსები

შეი

ძლება იკ

ითხე

ბოდეს

უცხ

ო ენაზე)

უმაღლესი აკად

ემიუ

რი განათლების

საფ

ეხური:

Page 139: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

2

დოქტ

ორანტურა

საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

ტიპ

ი:

აკად

ემიუ

რი/კვლევით

ი საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

მიზ

ანი:

G

IPA

-ს სად

ოქტ

ორო

პროგრ

ამა სო

ციალ

ური მეცნ

იერებების

სფერ

ოში

სასწავლ

ო პროგრ

ამების

ა და სამეცნ

იერო

კვლ

ევების

ერ

თობლ

იობაა,

რომელიც

მიზ

ნად

ისახავს

მაღ

ალკვალ

იფიც

იური მეცნ

იერ

- სპეც

იალის

ტების

და პედაგოგები

ს მო

მზად

ებას

უმაღლესი სასწავლებლების

ათვი

ს და მთ

ავრდება დოქტ

ორის

აკადემიუ

რი ხარის

ხის მი

ნიჭე

ბით

. პრ

ოგრ

ამა მი

ზნად

ისახავს

: o

მეცნ

იერული კვლევის

თვი

ს საჭი

რო

თანამედ

როვე

მეთ

ოდების

ათვი

სებას

o

უმაღლესი სკოლის

პედ

აგოგი

კისა

და განათლების

სის

ტემის

მარ

თვი

ს მეთოდების

შესწავლ

ას

o

კონკრეტ

ული სადოქტ

ორო

პროგრ

ამით

გათ

ვალის

წინებუ

ლი დის

ციპლ

ინების

ღრმად

შესწავლ

ას

o

სადის

ერტაც

იო ნაშრომი

ს მო

მზად

ებას

და საჯარ

ო დ

აცვას

o

ადგი

ლობრ

ივი სპეც

იალის

ტების

საერთაშორის

ო აკადემიუ

რ დ

ა სამეცნ

იერო

სივ

რცე

ში ჩარ

თვი

ს ხე

ლშეწყობას.

დოქტ

ორის

აკადემიუ

რი ხარის

ხის მი

ნიჭე

ბის აუ

ცილებელ

მინ

იმალ

ურ

სტანდარ

ტს აწესრიგ

ებს დოქტ

ორანტურის

დებულება

(იხ.

დანარ

თი

1) სად

ოქტ

ორო

პროგამები

ს განხ

ორცი

ელების

”უ

მაღლესი განათლების

შესახებ

” საქარ

თველოს კანო

ნის შესაბამი

სად

. პრ

ოგრ

ამაზ

ე დაშვები

ს წი

ნაპი

რობა

: G

IPA

-ს დ

ოქტ

ორანტურაში სწავლის

უფლება აქვს

მაგის

ტრს,

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული აკად

ემიუ

რი ხარის

ხის მქონე

პირ

ს.

სწავლის

შედ

ეგები:

სადოქტ

ორო

პროგრ

ამის

დასრულების

შემდეგ

დოქტ

ორანტი

წარმო

ადგენს

პირ

ს, რ

ომელსაც

შეუძლ

ია მ

აღალ

კვალ

იფიც

იურად

შეასრულოს სამეცნ

იერო

თუ

პედ

აგოგი

ური საქმიანო

ბა. დ

ამოუკი

დებლად

და სრ

ულფასოვნად

შეადგი

ნოს სასწავლო

პროგრ

ამა და

Page 140: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

3

წარუძღ

ვეს ლექცი

ა-სემი

ნარებს,

აწარმო

ოს სამეცნ

იერო

კვლ

ევა და წარმო

ადგენდ

ეს დ

არგი

ს ექსპერ

ტს ან

პრაქტიკ

ოს სპეც

იალის

ტს

სხვადასხვ

ა სტ

რუქტ

ურაში.

ცოდნა

და

გაცნ

ობი

ერება

დარ

გის/ქვედ

არგი

ს უახლეს

მი

ღწევებზ

ე დამყარებული

ცოდნა

, რაც

ცო

დნი

ს გაფარ

თოების

ა და

ინოვაცი

ური

მეთოდების

გამო

ყენები

ს საშუ

ა-ლებას

იძ

ლევა

რეფ

ერირ

ებად

ი პუ

ბლიკ

აციი

სთვი

ს აუ

ცილებელ

ი სტ

ანდარ

ტის

დონეზე

დოქტ

ორს

გააჩნი

ა დარ

გში

უახლეს

მი

ღწევებზ

ე დაფ

უძნებული

სისტ

ემური

ცოდნა

და

ინოვაცი

ური

კვლევის

მეთოდების

გამო

ყენები

არ

სებუ

ლი

ცოდნი

ს ფარ

გლების

შესაძლ

გაფარ

თოების

გაც

ნობი

ერების

უნარი.

ცოდნი

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენები

ს უნარი

ინოვაცი

ური

კვლევის

დამოუკი

დებლად

დაგეგმვა,

განხ

ორცი

ელება და ზედ

ამხე

დვე

-ლობა

. ახლებური

კვლევით

ი და

ანალ

იტიკ

ური

მეთოდების

და

მიდგო

მები

ს შემუ

შავება

, რომლ

ებიც

ახალ

ი ცო

დნი

ს შექმნაზეა

ორიე

ნტირ

ებული.

სწავლის

ას

მიღებული

ცოდნი

სა

და

გამო

ცდილ

ების

საფუძველ

ზე

დოქტ

ორმა

უნდ

ა შეძლოს ამ

ცოდნი

ს დ

ა ახლებური

კვლევით

ი მი

დგო

მები

ს პრ

აქტიკ

აში

გამო

ყენება

/ დანერ

გვა.

დასკვნი

ს უნარი

ახალ

ი,

რთული

და

ხშირ

ად

წინააღ

მდეგობრ

ივი

იდეები

სა დ

ა მი

დგო

მები

ს კრ

იტიკ

ული

ანალ

იზი,

სინ

თეზ

ი და შეფასება,

რით

აც

ხდება

ახალ

ი მეთოდოლოგი

ის

განვით

არების

ხე

ლშეწყობა

. პრ

ობლ

ემის

გადაჭრის

თვი

ს სწორი

და

ეფექტური

გადაწყვეტ

ილების

დამოუკი

დებლად

მიღ

ება.

დოქტ

ორს

შეუძლ

ია

სხვადასხვ

ა ინ

ოვაცი

ური

კვლევით

ი მეთოდების

და

მიდგო

მები

ს შემუ

შავება

, რომლ

ებიც

ახალი

ცოდნი

ს შექმნაზეა

ორიე

ნტირ

ებული.

დოქტ

ორს

შეუძლ

ია

პრობლ

ემის

გადაჭრის

თვი

ს ეფ

ექტური

გადაწყვეტ

ილების

დამოუკი

დებლად

მი

ღება.

შესაბამი

სი

კვლევის

შედეგები

უნდ

ა ქვეყნდ

ებოდეს

რეფ

ერირ

ებად

საერ

თაშორის

ო ჟურნალებში

. კო

მუნი

კაცი

ის

უნარი

ახალ

ი ცო

დნი

ს არ

სებუ

ლთან

ურთიე

რკავშირ

ში

დასაბუთებუ

-ლად

და გარკვევით

წარ

მოჩენა

.

დოქტ

ორს

შეუძლ

ია

აკად

ემიუ

და

პროფესიუ

ლ ს

აზოგადოებას

წერ

ილობი

თი

და ზეპირ

ი ფორმი

თ გადასცე

ს საკუ

თარ

ი დასკვნები

და

არგუ

მენტ

ები

პრობლ

ემის

გადაწყვეტ

ასთან

მი

მართებაში.

დოქტ

ორს

შეუძლ

ია

საერ

თაშორის

სამეცნ

იერო

საზოგადოებასთან

თემატ

ურ

პო

ლემიკ

აში

Page 141: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

4

ჩართვა

.

სწავლის

უნარი

უახლეს

მი

ღწევებზ

ე დამყარე-

ბული

ცოდნი

დან

გამო

მდინ

არე

ახალ

ი იდ

ეები

ს განვით

არების

მზ

აობა

სწავლ

ისა და საქმიანო

ბის,

მათ

შორის

კვლ

ევების

პროცე

სში.

დოქტ

ორს აქვს

მზაო

ბა უ

ახლეს

მეც

ნიერ

ულ

მი

ღწევებზ

ე დაყრდნო

ბით

მუ

დმი

ვად

გაიფ

ართოოს თავის

ცოდნა

და გამო

იყენოს

ეს მი

ღწევები

სწავლების

ა და

კვლევის

პრ

ოცე

სში.

ღირ

ებულებები

ღირ

ებულებათ

ა დამკვიდ

რების

გზ

ების

კვლევა

და

მათ

დასამკვიდ

რებლად

ინ

ოვაცი

ური

მეთოდების

შემუშავება

.

ეყრდნო

ბა დემოკრ

ატიუ

ლ ფასეუ

ლობებს

. იც

ავს

პროფესიო

ნალური

საქმიანო

ბის

ეთიკ

ის

ნორმებს

. დოქტ

ორი

აწარ

მოებს

ღირ

ებულებათ

ა დამკვიდ

რების

გზ

ების

კვლევას

.

ცო

დნა

/გაც

ნობი

ერება

პრაქტიკ

აში

გამო

ყენება

დასკვნი

ს უნარი

კომუ

ნიკაცი

აუნარი

სწავლის

უნარი

ღირ

ებულებები

სწავლების

თანამედ

როვე

მეთოდები

კვლევის

მეთოდოლოგ

ია

სადოქტ

ორო

ნაშრ

ომი

სავალდებულო

კურსები

● კვლევის

მეთ

ოდოლოგი

ა ● სწავლების

თანამედ

როვე

მეთ

ოდოლოგი

Page 142: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

5

სასწავლო

გეგმა

:

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

საკო

ნტაქტო

საათების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

რაო

დენობა

კვლევის

მეთოდოლოგი

ა ძი

რით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

36

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

6

სწავლების

თანამედ

როვე

მეთოდები

ძირით

ადი

საკო

ნტაქტო

საათი

45

ინდივ

იდუალ

ური მუ

შაობა

110

საათ

7

საგანი

საგნ

ის

სტატ

უსი

კრ

ედიტ

ების

დაანგ

არიშ

ება

კრედ

იტების

რაო

დენობა

კრ

ედიტ

ების

განაწი

ლება

სემესტ

რები

გაზაფ

ხული

შემო

დგო

მა

კვლევის

მეთ

ოდები

ძი

რით

ადი

39-1

10

6 √

სწავლების

თანამედ

როვე

მეთ

ოდები

ძი

რით

ადი

48-1

10

7

სადოქტ

ორო

პროგრ

ამაზ

ე დაშვება

ხორცი

ელდება შემდ

ეგი პრ

ოცე

დურების

დაც

ვით

:

Page 143: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

6

დოქტ

ორანტობი

ს კანდ

იდატ

ი წარმო

ადგენს

განაც

ხადს

და

საჭი

როების

შემთხვ

ევაში

გადის

გასაუ

ბრებას

მიმ

ღებ

კომი

სიასთან

, რომელიც

დად

გენი

ლია

დაც

ვის საბჭ

ოს მი

ერ.

განაცხ

ადი

უნდ

ა შეიც

ავდეს

:

ა) ავტ

ობი

ოგრ

აფიას;

ბ) სამაგის

ტრო

ან მასთ

ან გათ

ანაბრებული ხარის

ხის დამად

ასტურებელ

საბუთს;

გ) სად

ოქტ

ორო

ნაშრომი

ს პრ

ოექტი

(მაქსი

მუმ

1000

სიტ

ყვა)

;

დ) ს

ადოქტ

ორო

პროგრ

ამის

ხელ

მძღვანელის

(დოქტ

ორის

ხარ

ისხი

ს მატარ

ებლი პი

რის

) შუამდგო

მლობას.

დოქტ

ურანტურაში ჩარიც

ხვიდ

ან ო

რი თვი

ს ვადაში დოქტ

ორანტი,

ხელ

მძღვანელთან

შეთ

ანხმ

ებით

წარ

მოად

გენს

ინდ

ივიდ

უალ

ურ

სასწავლო

გეგმას,

რომელსაც ად

ასტურებს ან

ჩაასწორებს დაც

ვის საბჭ

ო დ

ა რომელში

ც დგი

ნდება:

ა) კვლ

ევის

ეტაპები

ბ) სავალ

დებულო

საგნები

ს სი

გ) პუბლ

იკაც

იები

(თუ

ასეთი არ

სებო

ბს)

დ) პ

ედაგოგი

ური და სამეცნ

იერო

პრაქტიკ

ის მიმ

ართულებები

პროგრ

ამის

კომპონენტ

ები:

G

IPA

-ს სად

ოქტ

ორო

პროგრ

ამა შედგება

2 კომპონენტ

ისგან:

სასწავლ

ო დ

ა კვლევით

ი.

სასწავლო

კო

მპონენტ

ი წარმო

ადგენს

სასწავლო

და

კვლევით

ი ელ

ემენტების

ერ

თობლ

იობას,

რაც

დოქტ

ორანტს

ეხმარება

სადის

ერტაც

იო ნაშრომი

ს მო

მზად

ებაში.

კვლევით

ი კო

მპონენტ

ი გუ

ლის

ხმობს

უშუ

ალოდ

სად

ისერ

ტაც

იო ნაშრომი

ს შესრ

ულებას

. პრ

ოგრ

ამის

სტრუქტ

ურა:

დოქტ

ორანტურა მო

იცავს

180 კრ

ედიტ

ს. კრედ

იტები ნაწი

ლდება შემდ

ეგ ძირ

ითად

კატ

ეგორიე

ბად

, სად

აც კ

რედ

იტების

მინ

იმალ

ური

რაო

დენობი

ს მოგრ

ოვება

სავალ

დებულოა:

Page 144: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

7

a. სალექცი

ო კურსები

/კონსულტაც

ია/სემინ

არები

- 10-

30 კრედ

იტი

სალექცი

ო კურსები

ს საგნ

ები და მო

ცულობა

დგი

ნდება დოქტ

ურანტის

სასწავლ

ო გეგმი

ს ფარ

გლებში

, ამავე

დროს,

დოქტ

ურანტს

ეძლევა

შესაძლ

ებლობა

თვი

თონ

გადაანაწი

ლოს

კრედ

იტების

მო

პოვები

ს აქცე

ნტი.

პრ

იორიტ

ეტულად

ამ

მი

მართულებით

დგი

ნდება

”კვლ

ევით

ი მეთოდები”

კონსულტაც

იები

კვლ

ევის

საგანთან

მიმ

ართებაში.

b.

სადოქტ

ორო

ნაშრომი

ს პრ

ოსპექტუსი

(დამტკი

ცები

ს შემთ

ხვევაში)

- 15

კრედ

იტი

პირველი

წლის

ბოლოს საბჭ

ოს განსახილ

ველად

წარ

ედგი

ნება

სად

ოქტ

ორო

ნაშრომი

ს დასაბუთებული

მონახაზი,

(მი

ნიმუ

მ 5,

000

სიტყვა)

რომელში

ც განი

საზღვრ

ება სადის

ერტაც

იო კვლ

ევის

პრობლ

ემა,

მის

ი მნიშ

ვნელ

ობა

, ლიტ

ერატ

ურა და მასალა,

რომელსაც

ეყრდნო

ბა კ

ვლევა,

კვლ

ევის

მეთ

ოდი

და საკი

თხი

ს შესწავლის

მოსალოდნელი

შედეგები.

სად

ოქტ

ორო

ნაშრომი

ს დასაბუთებული მო

ნახაზი ით

ვლება მი

ღებულად

, და დოქტ

ორანტს მი

ენიჭ

ება შესაბამი

სი კრედ

იტები თუ

საბჭო

ს 1/

3 წევრ

ებმა

მას არ

მის

ცემს

უარ

ყოფით

ი შეფასება.

c. სალექცი

ო კურსები

ს წაკი

თხვ

ა – პედაგოგი

ური პრ

აქტიკ

ა –

10-4

0 კრ

ედიტ

სალექცი

ო კ

რედ

იტები

ჯამდება

სადოქტ

ორო

პროგრ

ამაზ

ე ჩარიც

ხვის

თარ

იღიდ

ან. სალექცი

ო კ

ურსი

ს მო

მზად

ება-ჩატარ

ება

წარმო

ადგენს

სად

ოქტ

ორო

პროგრ

ამის

ერთ

-ერთ

მთავარ

კომპონენტ

ს, რ

ადგანაც

მომავალი

დოქტ

ორის

ხარ

ისხი

ს მფ

ლობელი

მოიაზრება

მაღ

ალკვალ

იფიც

იურ

პროფესორად

და მო

ეთხო

ვება

პედ

აგოგი

ური უნარების

ცოდნა

და ინ

ტენსი

ური პრ

აქტიკ

ა.

d. კო

ნფერ

ენცი

ები,

პუბლ

იკაც

იები

და სხ

ვა სახის

სამეც

ნიერ

ო აქტ

იურობა

- 30

-60 კრ

ედიტ

სამეცნ

იერო

პრ

ოცე

სში

მონაწი

ლეო

ბა მო

მავალი

დოქტ

ორის

ხარის

ხის

მფლობელის

ბუ

ნებრ

ივ მო

ვალეო

ბას

წარმო

ადგენს

, შესაბამი

სად

, სადოქტ

ორო

პრ

ოგრ

ამის

სტ

უდენტს

ევალ

ება

ინტეგრირ

ება

მიმდ

ინარ

ე დარ

გობრ

ივ დის

კუსი

აში

და

ამ

მიმართულებით

შესაბამის

ი უნარების

გამოვლ

ენა.

თით

ო სტატ

ია რეფ

ერირ

ებად

პერ

იოდულ

გამოცე

მაში

ფასდება

10 კრედ

იტად

, იმ შემთ

ხვევაში,

თუ

დის

ერტაც

იის ხე

ლმძღვანელი

მას დად

ებით

ად შეაფასებს.

Page 145: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

8

e. სადოქტ

ორო

დის

ერტაც

ია -

100 კრ

ედიტ

შედ

გება

მინ

იმუმ

50,0

00 სიტ

ყვის

გან,

ბიბ

ლიო

გრაფ

იის,

დანარ

თების

ა და რეც

ენზიე

ბის გარეშე

მოიც

ავს:

შესავალ

სა დ

ა დასკვნას

(არა უმეტეს

1/3

-სა)

მოიც

ავს:

კვლ

ევით

ნაწილ

ს (არა ნაკლ

ებ 2

/3-სა)

მოიც

ავს:

სად

ისერ

ტაც

იო ნაშრომი

ს პრ

ეზენტაც

იას,

რომელსაც მო

სდევს სამეცნ

იერო

შეკით

ხვები,

დებატ

ი (დ

ისერ

ტაც

იის

დაც

ვა)

დის

ერტაც

ია გ

ანიხ

ილება

დაც

ვის

საბჭ

ოს

სხდომაზე

საჯარ

ოდ

. განხ

ილვი

ს შემდ

ეგ ტ

არდება

ფარ

ული

კენჭ

ისყრ

ა.

დის

ერტაც

იის შეფასება განი

საზღვრ

ება შემფ

ასებელ

თა დასკვნები

ს საფუძველ

ზე დაც

ვის დასრულების

თანავე

შეფასების

სის

ტემა:

დოქტ

ორანტის

სად

ისერ

ტაც

იო ნაშრომი

ს შესაფასებლად

მოქმედ

ებს შეფასების

შემდეგი სი

სტემა:

ფრიადი

(sum

ma

cum

laud

e) –

შესანიშ

ნავი

ნაშრომი

;

ძალიან კარგი

(mag

na c

um la

ude)

– შ

ედეგი,

რომელიც

წაყენებულ

მოთხო

ვნებს ყო

ველმხ

რივ

აღემატ

ება;

კარგი

(cum

laud

e) –

შედ

ეგი,

რომელიც

წაყენებულ

მოთხო

ვნებს აღ

ემატ

ება;

საშუ

ალო

(ben

e) –

შედ

ეგი,

რომელიც

წაყენებულ

მოთხო

ვნებს ყო

ველმხ

რივ

აკმაყოფილ

ებს;

დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი (r

ite) –

შედ

ეგი,

რომელიც

, ხარ

ვეზების

მიუ

ხედავად

, წაყენებულ

მოთხო

ვნებს მაინ

ც აკმაყო

ფილ

ებს;

არად

ამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი (in

suffi

cien

ter)

– შედ

ეგი,

რომელიც

წაყენებულ

მოთხო

ვნებს მნიშ

ვნელ

ოვანი

ხარ

ვეზების

გამო

ვერ

აკმაყო

ფილ

ებს;

სრულიად

არად

ამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი (su

b om

ni c

anon

e) –

შედ

ეგი,

რომელიც

წაყენებულ

მოთხო

ვნებს სრ

ულიად

ვერ

აკმაყო

ფილ

ებს.

დის

ერტაც

ია ი

თვლ

ება დაც

ულად

, თუკი

მას

დად

ებით

ი ხმ

ა მი

სცა სამეცნ

იერო

საბჭო

ს 2/

3, ხოლო

დაც

ული

დის

ერტაც

იის

შეფასება

(”ფრიადი”

, ”ძალ

იან

კარგი

”, ”კარ

გი”,

”საშუალ

ო” ან

”დამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი”) განი

საზღვრ

ება

დად

ებით

ი ხმ

ების

უმრ

ავლესობი

დან

გამომდ

ინარ

ე. არად

ამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი შეფასების

მიღ

ების

შემთხვ

ევაში დოქტ

ორანტს ენიჭ

ება ერ

თი წლ

ის

განმავლობაში

გად

ამუშავებუ

ლი

სადის

ერტაც

იო ნაშრომი

ს წარდგენი

ს უფლება;

ხოლო

სრულიად

არად

ამაკმაყო

ფილ

ებელ

ი შეფასების

მიღ

ების

ას დ

ოქტ

ორანტი კარგავს

იგი

ვე სად

ისერ

ტაც

იო ნაშრომი

ს წარდგენი

ს უფლებას

.

Page 146: საქართველოს - GIPA · საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველოს

9

ინფორმაცი

ა საგანმანათ

ლებლო

პროგრ

ამის

განხო

რცი

ელების

ათვი

ს აუ

ცილებელ

ი ად

ამიანუ

რი

რესურსები

ს შესახე

ბ:

1.

სადის

ერტაც

იო საბჭო

არის

(იგი

ვე სამეც

ნიერ

ო საბჭო

) და აირჩევა

რექტორატ

ის მიე

რ ინსტიტ

უტის

სკო

ლების

აკადემიუ

რი

საბჭ

ოების

წარ

მომადგენლ

ების

გან.

2.

სადის

ერტაც

იო საბჭო

ს მუ

შაობას უძღ

ვება

საბჭო

ს თავმჯ

დომარე,

რომელიც

არის

ინსტიტ

უტის

რექტორი საჭი

როების

შემთ

ხვევაში სადის

ერტაც

იო საბჭო

იწვევს ექსპერ

ტებს

(დოქტ

ორის

ხარ

ისხი

ს მატარ

ებელ

ს) სხვ

ა უმაღლესი

სასწავლებლებიდ

ან კონკრეტ

ული ექსპერ

ტიზ

ის განსახო

რცი

ელებლად

.