რესურსების მობილიზების...

of 63 /63
Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová, www.fundraising.cz 1 რესურსების მობილიზების სახელმძღვანელო 3 დღიანი სამუშაო შეხვედრა, საქართველო, 2014 წლის ივნისი ტრენერები: იან კრუპა, იანა ლედვინოვა ჩეხეთის დაფინანსების მოზიდვის ცენტრი Czech Fundraising Center www.fundraising.cz წინამდებარესახელმძღვანელო„ვიშეგრადისფონდის“ მხარდაჭერითგანხორციელებულიპროექტის - „ეკონომიკურიგანათლებისსაბჭოს (CEE) ტრენერთაქსელისამოქალაქოსექტორისსიცოცხლისუნარიანობისადაგანვითარებისათვის“ ფარგლებშიმომზადდა.

Embed Size (px)

Transcript of რესურსების მობილიზების...

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 1

  რესურსების მობილიზების

  სახელმძღვანელო

  3 დღიანი სამუშაო შეხვედრა, საქართველო, 2014 წლის ივნისი

  ტრენერები:

  იან კრუპა, იანა ლედვინოვა

  ჩეხეთის დაფინანსების მოზიდვის ცენტრი

  Czech Fundraising Center www.fundraising.cz

  წინამდებარესახელმძღვანელო„ვიშეგრადისფონდის“

  მხარდაჭერითგანხორციელებულიპროექტის - „ეკონომიკურიგანათლებისსაბჭოს (CEE)

  ტრენერთაქსელისამოქალაქოსექტორისსიცოცხლისუნარიანობისადაგანვითარებისათვის“

  ფარგლებშიმომზადდა.

  http://www.fundraising.cz/

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 2

  სარჩევი

  თავი 1 - დაფინანსების მოძიება ადგილობრივ დონეზე (Grassroots Fundraising) ................................. 4 რატომ უნდა მოიძიონ ორგანიზაციებმა დაფინანსება ............................................................... 4 არამომგებიანი შემოსავლების წყაროები სხვადასხვა ქვეყნებში ................................................ 5 დაფინანსების მოძიება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში .................................................... 5

  სავარჯიშო ფურცელი - საკონტროლო სია დაფინანსების მოძიების მზაობის დასადგენად . 6 დაფინანსებისმოძიების წყაროები .................................................................................................... 8

  დონორების პოვნა ........................................................................................................................ 8 დონორების განაწილება: „ხახვის რგოლების“ მოდელი ........................................................... 10

  სავარჯიშო ფურცელი - დონორების სია ................................................................................. 11 რატომ გვაძლევს ხალხი ფულს? ................................................................................................ 12

  დაფინანსების მოძიების მეთოდები ............................................................................................... 13 მეთოდების ეფექტურობა ........................................................................................................... 14 დაფინანსების მოძიების სხვადასხვა მეთოდის შეფასების კრიტერიუმები ............................ 15

  თავი 2 - ინდივიდუალური კონტრიბუცია ......................................................................................... 16 თანხების მოძიების პირამიდები ............................................................................................... 16

  განსაკუთრებული ღონისძიებები ................................................................................................... 18 პირდაპირ ფოსტით დაკავშირება ................................................................................................... 20 წევრების მოზიდვა .......................................................................................................................... 21 ფონათონი ........................................................................................................................................ 22 პირისპირ შეხვედრა ........................................................................................................................ 24

  თავი 3 - კორპორაციული შემოწირულობა .......................................................................................... 29 კორპორაციული დახმარების ტიპები ............................................................................................. 29 კორპორაციული შემოწირულობების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები....................... 29 კორპორაციული დონორების მოტივაცია ....................................................................................... 30 თანხებისმოზიდვის არგუმენტი - თანხების მოზიდვის შემთხვევა ............................................. 32 სავარჯიშო ფურცელი - თქვენი ორგანიზაციის წარდგენა .................................................... 33

  თექვსმეტი ნაბიჯი, რაც დაფინანსებისმოძიებასსრული კრახით დაასრულებს: ......................... 34 თავი 4 - სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბება ..................................................................... 35

  პარტნიორობის ჩამოყალიბება ........................................................................................................ 35 სანდო პარტნიორები ვართ? ....................................................................................................... 35 პარტნიორობის დამყარება ......................................................................................................... 36 ძალაუფლების ფორმები ............................................................................................................ 37

  ადგილობრივი მთავრობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები -ურთიერთდამოკიდებულება? 40 საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირება და პარტნიორობის ჩამოყალიბება -

  პრაქტიკული მაგალითის განხილვა .......................................................................................... 43 თავი 5 - დაფინანსების მოძიების კამპანიის დაგეგმვა ........................................................................ 47

  რატომ უნდა გამოვიყენოთ ფონდების მოძიების სტრატეგია? ................................................. 47 სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი სტადიები ...................................................................... 48 ბოსტონის მატრიცა .................................................................................................................... 48

  თავი 6- რესურსების ხანგრძლივი მოძიება ........................................................................................ 51 სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი .......................................................................................... 52

  ანალიტიკური ინსტრუმენტები ...................................................................................................... 54 SWOT ანალიზი .......................................................................................................................... 54 STEEP ანალიზი .......................................................................................................................... 55 სავარჯიშო ფურცელი – ორგანიზაციული ანალიზი და საჭიროებების შეფასება............... 57 შეფასება ...................................................................................................................................... 58

  ორგანიზაციული ეთიკა და მისიის განხორციელების ვალდებულება ......................................... 59 ეთიკა სამოქალაქო სექტორში .................................................................................................... 59 ეთიკური სტანდარტები ............................................................................................................. 60 ღირებულებები და ეთიკური დილემები .................................................................................. 60 სავარჯიშო ფურცელი – ღირებულებები და ეთიკური დილემა ........................................... 63

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 3

  „ფიქრიადვილია, კეთებაძნელი. სხვების ნაფიქრალის გაკეთება კი - ყველაზეძნელი.”

  იოჰან ვოლფგანგ გოეთე

  POINT(Platform for Opportunities and Ideas in Non-Profit Training)

  არამომგებიან ტრენინგთან დაკავშირებული

  შესაძლებლობებისა და იდეების პლატფორმა

  რესურსების მობილიზება და დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია მთავარი

  გამოწვევაა სამოქალაქო სექტორის სიცოცხლისუნარიანობის და

  დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.წარმოდგენილი პროექტი

  ამ გამოწვევას კვალიფიციური ტრენერებისა და კონსულტანტების ქსელის

  შექმნითუმკლავდება, რომლებიც ფოკუსირებულები არიან „ვიშეგრადის

  ოთხეულის“ (V4) და აღმოსავლეთპარტნიორობის წევრ ქვეყნებში რესურსების

  მობილიზებასა და ფონდების მოძიებაზე, განაწილებისა და გაცვლის

  ხელშეწყობაზე, ბიძგის მიმცემი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებასა და,

  ამგვარად, მათიშესაძლებლობების გაძლიერებაზე, თავიანთ ქვეყნებში

  განვითარების პროცესისხელშეწყობის მიზნით.

  პროექტი ფოკუსირებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ წევრ ქვეყანაზე

  (უკრაინა, მოლდოვას რესპუბლიკა და საქართველო), სადაც მის

  განმახორციელებელს ადგილობრივ პარტნიორებთან (ტრენინგ ცენტრები და

  ხელშემწყობი ორგანიზაციები) თანამშრომლობით წარმატებული პროექტების

  განხორციელების გამოცდილებააქვს. V4 გუნდში შემავალი ექსპერტები

  რესურსების მობილიზების ნოუ-ჰაუს მიწოდებას უზრუნველყოფენ საკუთარი

  ქვეყნებიდან აღებული ეფექტური განვითარების მოდელების გამოყენებით.

  აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე სამ წევრ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი

  გაცილებით მყიფეა. საზოგადოებრივი აღიარებისდეფიციტი, პოლიტიკის დონეზე

  მინიმალური გავლენა, ხელმძღვანელობის დეფიციტი, რესურსების ნაკლებობა და

  მუდმივი დამოკიდებულება გარე დაფინანსებაზე - ურთიერთდაკავშირებული

  გამოწვევების ერთობლიობასწარმოადგენს, რომელთა მოგვარება აუცილებელია

  სამოქალაქო სექტორის განვითარებისათვის. პროგრამის განსაკუთრებული

  სარგებელი იმაშიმდგომარეობს, რომ ის ორიენტირებულია ქვეყნისშიდა

  ექსპერტიზისა და ხელმძღვანელობის განვითარებაზე, რომელიც ფოკუსირებულია

  რესურსების მობილიზების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. ქსელის

  ელემენტებზე ყურადღების გამახვილება იმაზე მეტყველებს, რომ ეს იქნება არა

  ერთჯერადი ინტერვენცია, არამედ რეგიონში რესურსების მობილიზების

  შესაძლებლობების გაძლიერების,კომპეტენტურობისა და

  ხელმძღვანელობისგანვითარებისკენ მიმართული მუდმივი ძალისხმევა. ამას კი იმ

  აქტიური ტრენერებით და კონსულტანტებით დაკომპლექტებული

  ჯგუფიგანახორციელებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სამოქალაქო საზოგადოების

  ორგანიზაციების განვითარებას საკუთარ ქვეყნებში.

  ჩეხეთის რესპუბლიკა საქართველო უნგრეთი მოლდოვას რესპუბლიკა

  პოლონეთი სლოვაკეთი უკრაინა

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 4

  თავი 1 - დაფინანსების მოძიებაადგილობრივ დონეზე (Grassroots Fundraising)

  რატომ უნდა მოიძიონ ორგანიზაციებმადაფინანსება

  ფანდრეიზინგი (დაფინანსების მოძიება) უცხო სიტყვაა, რომლის წარმოთქმა

  და თარგმნა რთულია. ის სხვადასხვა მეთოდებსა და პროცედურებსმოიცავს

  არამომგებიანი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ზოგადად სამოქალაქო

  საზოგადოების ღონისძიებების საფინანსებლად.

  ფანდრეიზინგი (დაფინანსების მოძიება) არის „მეცნიერება“სხვების

  წარმატებით დარწმუნების შესახებ იმის თაობაზე, რომ ორგანიზაციის

  საქმიანობა მნიშვნელოვანია. ეს არის ხალხის მოტივირების „მეცნიერება“,

  რომ სასიკეთო საქმეები გააკეთონ და ამას საკუთარი დრო, ინტერესი და

  ნდობა მოახმარონ.

  დაფინანსების მოძიებამხოლოდ თანხის მიღებას არ ნიშნავს. ეს არის

  ორგანიზაციის შემომწირველების, მეგობრების და იმ

  ადამიანებისიდენტიფიცირება და განსაზღვრა, რომლებსაც მისი მისიის

  სჯერათ და ამ ორგანიზაციის მიზნების მიღწევის პროცესში ჩართვა და მისი

  ხელშეწყობასურთ.

  დაფინანსებისმოძიებააგრეთვე ორგანიზაციის იმგვარ განვითარებასნიშნავს,

  რომ ის ღია იყოს და მიესალმოს ყველას ჩართულობას, ვინც კი მის იმედებსა

  და ოცნებებსიზიარებს.

  დაფინანსების მოძიებაორგანული, ორიგინალური და კრეატიული

  პროცესია. ნუ ეცდებით უნივერსალური რეკომენდაციების და

  დირექტივების გამოყენებას, ნურც ვინმეს წარმატების ფორმულის ზუსტ

  გამეორებასმოინდომებთ ნებისმიერ ფასად.სცადეთ იპოვოთ შთაგონება

  დაფინანსების მოძიებაში და განსაზღვროთ ის გზა, რომლის მეშვეობითაც

  უნდა მოიძიოთ სახსრები თქვენი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 5

  არამომგებიანი შემოსავლების წყაროები სხვადასხვა ქვეყნებში

  დაფინანსების მოძიება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში

  დონორების დახასიათება:

  ძალიან ცოტა ადგილობრივი ფონდი ადგილობრივი წყაროთი

  საზოგადოებაში შემოწირულობის გაცემის დაბალი კულტურა

  ბიზნესის ცნობიერების დაბალი დონე ქველმოქმედებისდა შემოწირულობის

  გაცემასთან მიმართებაში

  მესამე სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით ნაკლები

  სახელმწიფოებრივი გაგება

  სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების დამახასიათებელი თვისებები:

  დინამიკური ზრდა და ენთუზიაზმი

  მოხალისეობაზე დაფუძნებული პატარა ორგანიზაციების რაოდენობა

  პროფესიული ორგანიზაციების მცირე რაოდენობა

  მცირე რაოდენობის მთავარი წყარო, უმთავრესად საზღვარგარეთიდან

  წყაროების დივერსიფიკაციის ნაკლებობა

  არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვის საჭიროებისა და ცოდნის დეფიციტი

  არანაირი მონიტორინგი და სტატისტიკა

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  მომსახურების

  ღირებულება

  სახელმწიფო

  დაფინანსება

  კერძო

  შემოწირულობა

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 6

  სავარჯიშო ფურცელი - საკონტროლო სია დაფინანსების მოძიების მზაობის

  დასადგენად1

  უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ კითხვებს თქვენი ორგანიზაციის მიმართ.

  თითოეული რიცხვის წინ დაწერეთ „კი“, „არა“ ან „არ ვარ დარწმუნებული“. თან

  დაურთეთ კომენტარები, სადაც შეგიძლიათ. ______ 1. გვყავს ძლიერი, ეფექტური და თავდადებული საბჭო? a) საბჭოს თითოეული წევრი დიდ დროს უთმობს ჩვენს ორგანიზაციას.

  b) საბჭოს თითოეულ წევრს ფინანსური წვლილი შემოაქვს ჩვენს ორგანიზაციაში.

  c) საბჭოს თითოეული წევრი საზოგადოებას კვალიფიციურად უხსნის

  ორგანიზაციის მისიასა და პროგრამას.

  d) საბჭოს თითოეული წევრი აქტიურად მოიძიებს ახალ შემომწირველებს.

  e) საბჭო ეფექტურად განსაზღვრავს ორგანიზაციის მიმართულებას გრძელვადიან

  პერსპექტივაში.

  f) საბჭოს სათითოეული წევრი ფინანსურ დახმარებასითხოვს ორგანიზაციული

  მიზნების მიღწევაში.

  g) საბჭოს თითოეული წევრი იცნობს ბიუჯეტს და ესმის, თუ რა როლი აკისრია მას

  პროგრამის განხორციელებაში

  ______ 2. გვაქვს შემომწირველთა ფართო ბაზა? a) მათი რაოდენობა საკმარისია პროგრამის განხორციელების და ფონდების

  მოძიებისათვის.

  b) თემის ლიდერებისთვის მნიშვნელოვანი რაოდენობის შემომწირველები გვყავს.

  c) იმდენად მრავალფეროვანი შემომწირველები გვყავს, რომ ეს საკმარისია

  ორგანიზაციის ეფექტურად მუშაობისთვის.

  d) ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურები არიან და გვეხმარებიან, საკუთარ

  თავს თვლიან ჩვენს შემომწირველებად.

  ______ 3. გვყავს ძლიერი, ეფექტური და თავდადებული პერსონალი? a) ეფექტური გენერალური დირექტორი, რომელიც ორგანიზაციას წარმოადგენს

  და განსახიერებს შიგნით და გარეთ.

  b) გადამზადებული და გამოცდილი პერსონალი.

  c) პერსონალის მკაფიო ამოცანები, მიზნები, სამუშაო გრაფიკი და საშუალებები

  მათი პროგრესის შესაფასებლად და გასაუმჯობესებლად.

  d) პერსონალი, რომელიც ხელს უწყობს, ასწავლის და იწვევს საბჭოს, კომიტეტებს

  და მოხალისეებს. პერსონალი, რომელიც ახალ გზებსეძებს, რომ სამუშაოს

  განხორციელების პროცესი სახალისო გახადოს.

  ______4. გვაქვს აქტიური და ეფექტური სისტემა მოხალისეების ჩასართავად? a) აქტიური სისტემა მოხალისეების ასაყვანად და ორგანიზაციის სასარგებლოდ

  დასასაქმებლად.

  b) სისტემა იწვევს ქმედებას და შედეგებიმოაქვს.

  1 დიკ ქუქი, რესურსების გაძლიერების სამუშაო წიგნი, სიცოცხლისუნარიანი თემების ინსტიტუტი, დემოკრატიის ქსელის პროგრამა, რივიერა, აპრილი 2001 წ.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 7

  c) მათი გადამზადების, მხარდაჭერისა და ლიდერობის პოტენციალის

  განვითარების სისტემა.

  ______5. გვაქვს თუ არა ნათლად განსაზღვრული, ადვილად გასაგები, შესაბამისი და ეფექტური პროგრამა? a) პროგრამა, რომელიც შემუშავდა მისიის განსახორციელებლად გადასადგმელი

  ნაბიჯების სერიოზულ ანალიზზე დაყრდნობით.

  b) ნათელი პროგრამა, რომლის ახსნა მარტივად შეიძლება.

  c) პროგრამა, რომელსაც აქვს სისტემატური და ხილული შედეგები, რაც

  ორგანიზაციის ეფექტურობაზე მეტყველებს.

  ______ 6. გვაქვს ეფექტური კომუნიკაცია? a) შემომწირველებისთვის ინფორმაციის რეგულარულად მიწოდება

  განხორციელებული ღონისძიებების, შედეგების, საჭიროებებისა და

  შესაძლებლობების შესახებ.

  b) შესაბამისი ინფორმაციის ეფექტურად გადაცემა პერსონალს, საბჭოს,

  კომიტეტებს, მოხალისეებსა და წევრებს შორის.

  c) მედიის ეფექტური და სისტემატური გამოყენება ფართო საზოგადოებისთვის

  ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

  ______ 7. გვაქვს რეალისტური ბიუჯეტი? a) შესრულებადი შემოსავლებთან მიმართებაში და საკმარისი ხარჯები

  შემოთავაზებული პროგრამის განსახორციელებლად.

  b) რეალისტური იმის მიმართ, რომ საკმარისი შესაძლებლობები, გამოცდილება და

  ხელმძღვანელობა გაგვაჩნია მის გასაზრდელად.

  ______ 8. გვაქვს დაფინანსების მოძიების რეალური გეგმა? a) გეგმის მომზადება ორგანიზაციის ძლიერი, სუსტი მხარეებისა და

  შესაძლებლობების ანალიზის საფუძველზეხდება.

  b) დაფინანსების მოძიების გეგმაში შედის:

  1) ფონდების მოძიების ღონისძიებების ჩამონათვალი

  2) ზოგადი ფინანსური ამოცანა, რომელიც ქვეამოცანებად იყოფა

  ღონისძიებების მიხედვით

  3) თითოეული ღონისძიების განსახორციელებლად ხელმძღვანელობის

  და პერსონალის განსაზღვრა

  4) საჭირო რესურსების, მათ შორის ფინანსური ხარჯების, საჭირო

  მოხალისეებისა და ა.შ., განსაზღვრა

  5) ღონისძიებების განხორციელების რეალისტური გრაფიკი

  6) დროის გამოყოფა მიღწევების აღსანიშნავად, იმ ადამიანებისთვის

  მადლობის სათქმელად დააღიარებისთვის, რომლებიც დახმარებას

  გვიწევდნენ, ასევე, მათი ძალისხმევის შედეგების შესაფასებლად.

  ______ 9. გვაქვს სისტემა პოტენციური დონორების განსასაზღვრად, რომ ვთხოვოთ დაფინანსება და გავზარდოთ მათი ჩართულობა? a) მოხალისეებით დაკომპლექტებული დაფინანსების მოძიების აქტიური

  კომიტეტი.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 8

  b) სახელების და მისამართების მოძიების საშუალება და მათი დამატება

  პოტენციური დონორების ნუსხაში.

  c) პოტენციური დონორებისთვის დაფინანსების რეგულარულად თხოვნის

  საშუალება.

  d) დონორებისთვის თხოვნით მიმართვის საშუალება, რომ შემოწირულობა

  გაზარდონ.

  e) დონორების დაჯგუფების საშუალება, რომ მათთვის მისაღები ფორმით

  სათანადო თანხის გაღებავთხოვოთ.

  ______ 10. გვაქვს წინსვლის შეგრძნება? a) საბჭოს, თანამშრომლებისა და მოხალისეების მღელვარება და ენთუზიაზმი.

  b) შეგრძნება, რომ ორგანიზაცია წინ მიიწევს დასახული ამოცანების

  შესასრულებლად.

  _______ „კი“-ს საერთო რაოდენობა ქულები: 9 - 10 დაფინანსებისმოძიების პროცესში ჩართვის დიდი მზაობა 7 - 8 დაფინანსებისმოძიების პროცესში ჩართვის კარგი მზაობა 6 დაფინანსებისმოძიების პროცესში ჩართვის საშუალო მზაობა 5 საჭიროა მუშაობა დაფინანსებისმოძიების პროცესში ჩასართავად 0 - 4 დაფინანსებისეფექტურად მოძიებასთან დაკავშირებული სერიოზული

  დაბრკოლებები

  დაფინანსებისმოძიების წყაროები2

  დონორების პოვნა

  პოტენციური დონორები ყველგანაა. მათი დადგენა დაფინანსების მოძიების

  მნიშვნელოვანი ნაწილია და მის ეფექტურობასმნიშვნელოვნად აუმჯობესებს.

  ხშირად გვესმის ამ სახის უკმაყოფილება: „ნუ ვიდარდებთ, ის მაინც არ მოგვცემს

  რამეს. მას არ მოვწონვართ. მას ურჩევნია სხვა...“ვისაც კი ხვდებით,ყოველ მეორეს

  რომ მოსწონდეთ, თქვენ იქნებოდით ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე ყველაზე

  მეტად მოსწონთ. ამრიგად, დავივიწყოთ ისინი, ვისაც არ მოვსწონვართ და

  ყურადღება მივაქციოთ მათ, ვინაც შეიძლება რაიმე მოგვცეს.

  დაფინანსებისმოძიების ჟარგონზე ასეთ ადამიანებს „პოტენციურ დონორებს“ ან

  „პოტენციურ სპონსორებს“უწოდებენ.პირველ რიგში, ისინი რამდენიმე

  კატეგორიად უნდა დავყოთ იმისთვის, რომ მოგვიანებით სათანადო სტრატეგია

  განვსაზღვროთ თითოეული ჯგუფისთვის.

  დონორები შემდეგ კატეგორიებადიყოფიან:

  1. ფონდები

  2. სამოქალაქო ასოციაციები, რელიგიური ორგანიზაციები და სხვა

  არამომგებიანი ორგანიზაციები

  3. მეწარმეები, მწარმოებლები და სავაჭრო ორგანიზაციები

  2 იანა ლედვინოვა: ფული, ფული ყველგან – ადგილობრივ დონეზე დაფინანსების მოძიება (Grassroots Fundraising), ჯონს ჰოპკინსის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ბალტიმორი, აშშ, 1997წ.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 9

  4. მთავრობა და სახელმწიფო ადმინისტრაცია

  5. ინდივიდუალური დონორები, წევრები, გულშემატკივრები და

  საზოგადოება

  დახმარების კატეგორიები

  1. საოპერაციო (ზოგადი სახის დახმარება)

  ფარავს ორგანიზაციის ფუნქციონირების ხარჯებს, რომ საზოგადოების

  საჭიროებები დაკმაყოფილდეს

  შესაძლებელია დაიფაროს ცალკეული ადამიანების, ფონდების

  შემოწირულობებიდან და კორპორაციული გრანტებიდან, გამომუშავებული

  შემოსავლიდან, ან ფულადი შემოწირულობიდან

  2. სპეციალური პროექტები

  გამოიყენება ახალი პროექტის წამოსაწყებად, ან პროექტის

  დასაფინანსებლადგანსაზღვრული დროით.

  შესაძლებელია დაიფაროს ფონდებიდან და კორპორაციული გრანტებიდან,

  სახელმწიფო უწყებების ან ცალკეული ადამიანების შემოწირულობებიდან

  3. კაპიტალი/აღჭურვილობა

  გამოიყენება ქარხნის ასაშენებლად ან გასარემონტებლად, მიწის ან ძირითადი

  აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით

  იფარება კაპიტალური კამპანიებიდან, დიდი საჩუქრიდან(major gift),

  ფონდების, კორპორაციების, სახელმწიფო უწყებების შემოწირულობებიდან

  4. ფულადი შემოწირულობა

  ძირითადი თანხა ინახება როგორც გრძელვადიანი ინვესტიცია, შემოსავალი

  კი ფუნქციონირებაზეიხარჯება

  ცალკეული ინდივიდების მიერ გაწეული დახმარება, ფულადი

  შემოწირულობა

  ფონდების მოძიების დაგეგმვის ინსტრუმენტები

  გადარჩენის შანსი დონორების მრავალფეროვნების ზრდასთან

  ერთადმატულობს! ნუ შემოიფარგლებით მხოლოდ ერთი კატეგორიის დონორების მოძიებით.

  თქვენშეგიძლიათ დონორთა ერთი ჯგუფის წარუმატებლობა ან მათ მიერ

  ინტერესის დაკარგვა დონორთა სხვა ჯგუფებითდააბალანსოთ.

  ასევე მნიშვნელოვანია დონორთა დაყოფა შემდეგ ჯგუფებად:

  1. პოტენციური დონორები (ვვარაუდობთ, რომ რაიმეს მოგვცემენ)

  2. პირველადი დონორები

  3. დონორები, რომლებმაცადრე გაგვიწიეს დახმარება

  ეს არის ძირითადი დაყოფა დონორებთან ინდივიდუალურად მუშაობის

  სტრატეგიის განსაზღვრისათვის. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციურ

  დონორს დახმარების დაუყოვნებლად გაწევის მოთხოვნაშეაშინებს, შეიძლება

  მივმართოთდონორს, რომელთანაც ვთანამშრომლობთ.

  სხვადასხვა მიზეზის გამო ხშირად ვყოყმანობთ, მივმართოთ თუ არა

  დახმარებისთვის მას, ვინც ყველაზე ახლოსაა ჩვენთან. ბევრჯერ ვცდილობთ სულ

  უფრო მეტი დამატებითი დახმარების მოძიებას და ახალი დონორების პოვნას

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 10

  მაშინ, როდესაც ის დონორები, რომლებმაც გაგვიწიეს ან ახლა გვიწევენ

  დახმარებას, ჩვენს თხოვნას ელოდებიან და სიხარულით დაგვეხმარებოდნენ

  ფინანსურად. ის ენერგია და რესურსები, რასაც ჩვენ ახალი ფინანსური

  მხარდამჭერების და დონორების პოვნაშივხარჯავთ, გაცილებით აღემატება ძველი

  კონტაქტების შენარჩუნებისთვის საჭირო ენერგიასა და რესურსებს.

  ფინანსური რესურსების მოპოვება ბარტერული პროცესია

  ეს პროცესი ბაზრის მთლიანი პოტენციალის (დონორების მრავალფეროვნების) და

  მის ფარგლებში მომუშავე ძალის (გარემოს) საფუძვლიან ცოდნასმოითხოვს.

  ორგანიზაციას შეუძლია, რომ ეფექტურად მიაწოდოს თავისი გზავნილი ბაზარს

  და ახსნას, თუ რატომ არის სარგებლიანი მათ პროგრამაში ინვესტიციის ჩადება.

  ბაზარი კრიტიკულია ნებისმიერი ორგანიზაციის მიმართ. ეს არის ფინანსების,

  მოხალისეების, დამხმარეებისა და შემომწირველების წყარო. ბაზრის ძალები

  აგრეთვე ახდენს გავლენას ჩვენი ამოცანების განხორციელებაზე.

  დონორების განაწილება: „ხახვის რგოლების“ მოდელი

  წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ორგანიზაცია იმყოფება სამი, საერთო ცენტრის მქონე

  რგოლის შუაში. სამიზნის ცენტრში განთავსებულები არიან ისინი, რომლებიც

  ყველაზე ახლოს არიან თქვენს ორგანიზაციასთან (მართვის კომიტეტის წევრები,

  მრჩეველთა საბჭო, მთავარი დონორები და ორგანიზაციის აღმასრულებელი

  პერსონალი, მათ შორის პროფესიონალები). გარშემო წრეზე განთავსებული არიან

  თქვენს პროგრამაში აქტიურად ჩართული მხარეები, კლიენტები, წევრები ან

  შემომწირველები და,რა თქმა უნდა, თქვენი დონორები. ცენტრიდან ყველაზე

  მოშორებულ წრეზე არიან ისინი, რომლებიც თქვენს ინტერესებსიზიარებენ,

  ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ გამხდარიყვნენ თქვენი ორგანიზაციის წევრები

  ან შემომწირველები, თქვენი პოტენციური დონორები - ისინი, რომლებსაც

  დახმარების თხოვნითარ მიმართეთ, რადგან თქვენი აზრით ფინანსურად არ

  დაგეხმარებოდნენ. ამ წრეების გარეთ მთელი სამყარო თავსდება - ისინი,

  რომლებმაც არ იციან თქვენს შესახებ და არც თქვენც არ იცნობთ მათ. თქვენი

  კონკურენტებიც იქ არიან განლაგებულები. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც

  თქვენგან განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. ეს კონცენტრული

  რგოლებიატომივითმოქმედებს.ცენტრში მოცემული ბირთვი თქვენს

  ორგანიზაციასაერთიანებს. მისი ძლიერება სუსტდება, რაც უფრო შორდებით

  ცენტრს. ცენტრში მყოფებს კი ევალებათ, რომგარე რგოლებზე განთავსებულები

  მოიზიდონ.

  მსგავსი წრეები შეიძლება ნებისმიერი ორგანიზაციის ბუნებრივი შემადგენელი

  ნაწილიარ იყოს. უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს „წრეები“ შეგნებულად და განზრახ

  უნდა შექმნათ და შეინარჩუნოთ. თქვენი დონორების და შემომწირველებისწრე

  დახურული არ არის. მისი შექმნისა და არსებობის პროცესი დინამიკურია და ბევრ

  ფაქტორზეადამოკიდებული. უნდა ივარაუდოთ, რომ წრეში განთავსებულების

  დაახლოებით 20% შეიცვლება წლის განმავლობაში -იმის გათვალისწინებით, რომ

  სათანადოდ მიხედავთ თქვენს „წრეებს“.

  დონორების წრის შესაქმნელად და მასთან მუშაობის დროს ყოველთვის უნდა

  გახსოვდეთ, რომ ამ ადამიანებზე გავლენას ბევრი სხვა ფაქტიახდენს: გარემო,

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 11

  რომელშიც ცხოვრობენ, მუშაობენ და ისვენებენ. სოციალური, პოლიტიკური,

  ეკონომიკური, ეთნიკური და გეოგრაფიული გავლენა იმ რეალობის შემადგენელ

  ნაწილსწარმოადგენს, რომელსაც ყურადღება

  უნდა მიაქციოთ.

  ჩვენს გარშემო არსებულ გარემოში მნიშვნელოვანი ძალაა კონკურენცია. ბევრი

  ორგანიზაცია მეტოქეობას უწევს ერთმანეთს ერთსა და იმავე დონორის

  მოსაზიდად. ინტერესების სფერო იმ თანხებს და დროსამცირებს, რაც შეიძლება

  თქვენზე გამოჰყოს კონკრეტულმა ადამიანმა. სოციალური გარემოს დამატებითი

  ფაქტებია სწრაფი ცვლილებები, რომელებთანაც ადაპტირება უნდა ისწავლოთ ისე,

  რომ ამან უარყოფითი ზეგავლენა არ მოახდინოს დონორთან თქვენს

  ურთიერთობაზე.

  შეიძლება იფიქროთ, რომ ამ თავში დიდი დრო დავუთმეთ იმ შეკითხვაზე პასუხის

  გაცემას, თუ ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი დონორები, თუმცა, მოიცადეთ. პირველ

  რიგში განსაზღვრეთ მათი ადგილი. ესსარგებელს მოგიტანთ! თუ პოტენციურ

  დონორებს არასისტემურად მოეპყრობით, სტატისტიკის მიხედვით, თქვენი

  წარმატების მაჩვენებელი იმერყევებს 1-სა და 10%-ს შორის (გამონაკლის

  შემთხვევებში), მაგრამ თუ უფრო ფრთხილად მოეკიდებით ამ საკითხს,

  მაჩვენებელმა შეიძლება 50%-სმიაღწიოს.

  სავარჯიშო ფურცელი - დონორების სია

  სცადეთ, რაც შეიძლება მეტი პასუხი გასცეთ შემდეგ სამ შეკითხვას:

  1. ვინ გაუწევს ფინანსურ დახმარებას თქვენს არამომგებიან ორგანიზაციას, თუმცა

  შეიძლება უფრო ნაკლები შემოწირულობა გაიღონ, ვიდრე თქვენ გსურთ?

  (განიხილეთ ახლანდელი ხელმძღვანელები, წევრები, დონორები, ოჯახი და ახლო

  მეგობრები)

  ___________________________________________________________________

  2. რომელი ინდივიდები და ორგანიზაციები არიან თვითდაინტერესებულები

  თქვენი ორგანიზაციის წარმატებაში და სათანადო ინფორმაციის მიწოდების ან

  თხოვნის შემთხვევაში შეიძლება ფინანსურად დაგხმარებოდნენ? (განიხილეთ

  კლიენტები, მათი ოჯახები, შესაბამისი დარგების სპეციალისტები, გამყიდველები

  და შემომწირველები)

  ___________________________________________________________________

  3. თქვენი აზრით, რომელი ინდივიდები ან ორგანიზაციები გაუწევენ ფინანსურ

  დახმარებას თქვენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, თუმცა, ამისთვის

  სავარაუდოდ შეიძლება დიდი ინფორმაციის მიწოდება და

  დარწმუნებადაჭირდეთ? (განიხილეთ ორგანიზაციები, რომლებიც

  დამოკიდებული არიან მთელი საზოგადობის კეთილდღეობაზე და

  ორგანიზაციები, რომლებიც ისეთ პრობლემებსაგვარებენ, რომელთა გადაჭრასაც

  თქვენი ორგანიზაციაცდილობს).

  ___________________________________________________________________

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 12

  რატომ გვაძლევს ხალხი ფულს?3

  არამომგებიანი ორგანიზაციები ხშირად ასახელებენ შემდეგ მიზეზებს, თუ რატომ

  უწევს ხალხი მათ ფინანსურ დახმარებას:

  საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება

  რეკლამირება (ბრენდის სახელი ან პროდუქტი)

  გადასახადისგან გათავისუფლება

  პირადი სარგებელი და სახელი

  ძალაუფლების განცდა

  ფულის გათეთრება

  სხვა შემთხვევაში უსარგებლო პროდუქციის დარიგება

  ორგანიზაციის ერთგულების „ყიდვა“ და ა.შ....

  აღსანიშნავია, რომ ადამიანები ხშირად ასახელებენ არაკომერციული

  ორგანიზაციებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის მოტივაციის შემდეგ

  მიზეზებს:

  გამოსადეგობის განცდა

  გაცემით მიღებული კმაყოფილება

  სოციალური მიზნების განხორციელება

  პირადი კმაყოფილება

  სხვების დახმარების სურვილი

  პრობლემის გადაჭრის სურვილი

  კონტრიბუციამ დონორის საჭიროებებიუნდა დააკმაყოფილოს!

  ადამიანები სიხარულით გასცემენ თანხებს, როდესაც:

  ამის მნიშვნელოვანი და სასწრაფო საჭიროება არსებობს

  დონორი არის ძალიან მოტივირებული

  დონორი ხედავს მის გარშემო სხვებს, რომლებიც საკუთარი დროს და

  ფინანსებს გამოყოფენ

  დონორმა იცის, რომ მაშინვე მადლობას გადაუხდიან, სათანადოდ

  დააფასებენ მის ფინანსურ დახმარებას და უახლეს ინფორმაციას მიაწვდიან

  ორგანიზაციის წინსვლის შესახებ

  დონორმა იცის ზუსტად, რა თანხები დაიხარჯება და დარწმუნებულია, რომ

  ჭკვიანურად და გონივრულად დაიხარჯება

  ორგანიზაციაში აქვთ მღელვარების და ოპტიმიზმის განცდა, რომ პროგრამისა

  და ფინანსურ მიზნებსგანახორციელებენ.

  ფულის გაცემა სიამოვნებაა. ადამიანები ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ კარგად

  იგრძნონ თავი, მიიღონ სოციალური აღიარება, ან საკუთარი შეგნების გამო. ისინი

  უმტკიცებენ საკუთარ თავს, რომ შეუძლიათ ამის კეთება ან უბრალოდ ეს

  საშუალებას აძლევს მათ, რომ თავიანთი მორალური ღირებულებები და

  რწმენაგამოხატონ.4

  3ხრასტ უ მილევსკაში ჩატარებულ სამუშაო სესიაზე გაკეთებული დასკვნებიდან, 1995 წ. 4როსო, ჰენრი: „სემინარი დაფინანსების მოძიების შესახებ“, ვენა, 1991 წ.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 13

  დაფინანსების მოძიების მეთოდები სწორი მეთოდის შერჩევა პირველი საფეხურია თხოვნის წარმატებულად

  დასაკმაყოფილებლად. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოკლედ არის წარმოდგენილი

  დაფინანსების მოძიების სხვადასხვა მეთოდები და მათი შესაბამისობა დონორთა

  სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ

  სახსრების მოძიების მეთოდების და დონორთა ჯგუფების ცხრილი5 დონორი

  მეთოდი

  ფონდები სამოქალაქო

  რელიგიურიდა

  სხვა

  არასამთავრობო

  ორგანიზაციები

  მეწარმეები

  მწარმოებლები

  სავაჭრო

  ორგანიზაციები

  მთავრობა

  სახელმწიფო

  ადმინისტრაცია

  ინდივიდუალური

  დონორები, წევრები

  გულშემატკივრები

  საზოგადოება

  პროექტის წერა +++ - ++ +++ ---

  რეკლამირება - - +++ - +++

  ღონისძიებები - ++ +++ - +++

  მეილინგი

  (ფოსტის

  გაგზავნა)

  -- + + -- +++

  ,,ფონათონი”

  (დაფინანსების

  მოძიების

  კამპანია, როდესაც

  ტელეფონზე

  დარეკვით

  ითხოვენ

  ფინანსურ

  დახმარებას)

  -- ++ +++ -- +++

  წევრობა --- + + --- +++

  პირისპირ

  შეხვედრა

  ++ ++ +++ ++ +++

  შემდეგი მეთოდები უმთავრესად ეფუძნება „პირისპირ“დახმარების თხოვნას.

  ფულადი

  შემოწირულობა

  ++ + + --- +++

  მემკვიდრეობა --- --- - --- +++

  თანამშრომლის

  კონტრიბუცია

  -- ++ +++ + ---

  სესხი

  (ფული ან დრო)

  - ++ +++ + -

  არამატერიალური

  ფორმით

  დახმარება

  - ++ +++ + ++

  სარეკლამო

  ბუკლეტი

  -- ++ +++ -- ---

  მიზეზთან

  დაკავშირებული

  მარკეტინგი

  - ++ +++ - ---

  კონტრაქტირება --- ++ +++ +++ ---

  5 იანა ლედვინოვა: ფული, ფული ყველგან – – ადგილობრივ დონეზე დაფინანსების მოძიება (Grassroots Fundraising), ჯონს ჰოპკინსის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ბალტიმორი, აშშ, 1997წ.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 14

  რესურსები ორგანიზაციიდან ორგანიზაციას კი არ მიეწოდება, არამედ

  ადამიანიდან ადამიანს. რაც უფრო უშუალო და პერსონალურია მიდგომა, მით

  უფრო ეფექტური იქნება დაფინანსების მოძიება!

  გახსოვდეთ, რომ ამან შეიძლება ბევრ წარუმატებლობას და უიღბლო

  ცდასაგარიდოთ. ეფექტურ კომუნიკაციას და პატიოსან მოქცევას შეუძლია

  ნებისმიერი დონორის კარები გააღოს მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად კარგად

  იცნობთ დაფინანსებისმოძიების მეთოდებსა და ტექნიკას.

  მეთოდების ეფექტურობა

  რაც უფრო პირადია, მით უფრო ეფექტურია!

  რეკლამირება

  ყველაზე ნაკლებ ეფექტური მეთოდი - ამ დროს პერსონალური კონტაქტი არ

  მყარდება. კონტაქტს ამყარებთთქვენ (ან თქვენი ორგანიზაცია) „ყველასთან“,

  ანონიმურად. ამ მეთოდის დადებითი მხარე შეიძლება იყოს ფართო

  აუდიტორიის მოცვა.

  ღონისძიებები

  თქვენ შეიძლება ნახოთ და გაესაუბროთ პოტენციურ დონორს, თუმცა,

  ჩვეულებისამებრ, ღონისძიებას ძალიან ბევრი ხალხიესწრება, რის გამოც მას

  დიდ დროს ვერ დაუთმობთ. კონტაქტი ძალიან ხანმოკლეა.

  წერილების გაგზავნა

  მეორე ადამიანთან პირადი კონტაქტი წერილის მეშვეობით მყარდება და ეს

  პირისპირ კონტაქტსგამორიცხავს. მეორე მხრივ, შესაძლებელია ჯერ

  მისწეროთ ბევრ ადამიანს და ამის შემდეგ გაესაუბროთ მათ.

  „ფონათონი“

  შეგიძლიათ გაესაუბროთ ადამიანებს და ეს მეთოდი ძალიან ახლოსაა პირად

  კონტაქტთან. ამ შემთხვევაშიც შეგიძლიათ ტელეფონით დაელაპარაკოთ

  ბევრ ადამიანს და შემდეგ პირისპირ შეხვდეთ მათ.

  წევრობა

  ამ მეთოდს დიდი უპირატესობა აქვს, რადგან ინდივიდსა და ორგანიზაციას

  შორისხანგრძლივი ურთიერთობა მყარდება.ძალიან სასარგებლოა

  დროდადრო წევრებთან შეხვედრა, მათთვის წერილის მიწერა, დარეკვა ან

  პირისპირ შეხვედრა.

  პირისპირ შეხვედრა

  ეს აქ ჩამოთვლილთაგან ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მას გააჩნია უშუალო

  კომუნიკაციის უპირატესობა. ეს მეთოდი დიდ ცოდნას, გამოცდილებას და

  ყველაზე მეტ დროსმოითხოვს.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 15

  დაფინანსების მოძიების სხვადასხვა მეთოდის შეფასების კრიტერიუმები6

  ფული არ არის ერთადერთჲ რამ, რაც დაფინანსების მოძიების დროს შეგიძლიათ

  მიიღოთ. შესაძლებელია შეიმუშავოთ სხვა სტრატეგიული მიდგომები ფინანსურ

  შემოსავალთან ერთად. სწორი მეთოდის შერჩევისას ყურადღება უნდა მიექცეს

  გუნდურ მუშაობას, მოხალისეების მართვას, საზოგადოებასთან ურთიერთობასა

  და იმიჯის მართვას.

  მეთოდებთან დაკავშირებით შემდეგი საკითხებიგანიხილეთ:

  მეთოდი მოიცავს საზოგადოების ინფორმირებას თქვენს საკითხებთან,

  ორგანიზაციასთან, მისიასა და ღონისძიებებთან დაკავშირებით

  მეთოდი ბევრი ახალი პოტენციური დონორის მოძიებასითვალისწინებს

  მეთოდი წევრების რაოდენობასზრდის

  მეთოდი არსებული დონორების ვალდებულებებსა და

  კონტრიბუციასზრდის

  მეთოდი დიდ ფინანსურ მოგებას იძლევა ინვესტირებული დროს სანაცვლოდ

  მეთოდის განსახორციელებლად საკმარისია მოხალისეთა ან

  თანამშრომლოების მიერ მინიმალური დროის დახარჯვა

  მეთოდის განსახორციელებლად დიდი თანხაარ არის საჭირო

  მეთოდის ხელახლა გამოყენება შესაძლებელია და ახდენს თანხების

  გენერირებას, რომლის განახლება შესაძლებელია ყოველწლიურად

  მეთოდი ახდენს თანხების გენერირებას ძალიან მცირე შეზღუდვებით.

  მოძიებული თანხები თვითნებურ ჩამოჭრასარ ექვემდებარება

  ფონდების მოძიებაზე დახარჯული დრო არ ჩამოაცილებს პერსონალსა და

  მოხალისეებს თქვენს მიზანს. პირიქით, ის უფრო აახლოებს მათ თქვენს

  მიზანთან, სპონსორებსა და პროგრამასთან

  მეთოდი აყალიბებს მოხალისეებისა და პერსონალის მორალს

  მეთოდი ახალ ხელმძღვანელობას ან არსებული ხელმძღვანელობის უნარ-

  ჩვევებსა და კომპეტენციასავითარებს

  ___________________________________________________________________

  6 რიჩარდ ქუქი, დაფინანსების მოძიების სამუშაო წიგნი, მესამე სექტორის პროექტი, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, აშშ, 1994 წ.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 16

  თავი 2 - ინდივიდუალური კონტრიბუცია7

  თანხების მოძიების პირამიდები

  7 იანა ლედვინოვა, იან კრუპა, პიოტრ ბაბუჩეკი, რესურსების მოძიების კრეატიული სტრატეგიები © Czech Fundraising Center, პრაღა, 2003 წ.

  მემკვიდრეობა

  კაპიტალი, ფულადი

  შემოწირულობა

  დიდი საჩუქარი (Major

  Gift)

  (პირისპირ შეხვედრა)

  დამატებითი წვლილი, გარდა

  ყოველწლიურისა (ტელეფონი,

  წვეულებები)

  მცირე ყოველწლიური კონტრიბუციები

  (ფოსტა)

  პერიოდული მცირე კონტრიბუციები

  (ღონისძიებები)

  დონორთა სამყარო

  უფრო

  პერსონალური

  თხოვნის

  მეთოდები

  ნაკლებად

  პერსონალური

  თხოვნის

  მეთოდები

  წინსვლის

  10წელი

  $ $ $ $ $ $

  $ $

  კონტრიბუციის

  თანხა

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 17

  არამომგებიანი ორგანიზაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური

  საჩუქრების როლი. ვხედავთ, რა უდიდეს გავლენასახდენს ინდივიდუალური

  შემოწირულობებიარამომგებიანი ორგანიზაციების ბიუჯეტზე მთელი მსოფლიოს

  მასშტაბით. მაშინ, როცა ინდივიდუალური დონორების მოზიდვასდიდი დრო და

  თანხები სჭირდება, მათ შეიძლება თქვენს ორგანიზაციას მისცენ ის, რასაც ბევრი

  სხვა დონორივერ შეძლებს.

  თუ კარგად მუშაობთ, შეგიძლიათ ინდივიდის გრძელვადიანი დახმარების და

  იმისიმედი გქონდეთ, რომ შემოწირულობა ყოველწლიურად გაიზრდება.

  დონორები შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიყვანოთ პირამიდის თავთან მათი

  მოტივირებით, რომ უფრო ახლოს იყვნენ თქვენთან. დაფინანსების მოძიების

  პირამიდა შესანიშნავი ინსტრუმენტია იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ იზრდება

  თქვენი ურთიერთობა.

  დაფინანსებისმოძიების მთელი პირამიდა ინდივიდუალური დონორებიდან

  თანხების მიღების სხვადასხვა გზებსწარმოადგენს. ყურადღება მიაქციეთ იმას,

  რომ მის თავში მოცემულია თხოვნის უფრო უშუალო მეთოდები და მის ძირში კი -

  ნაკლებად პერსონალური თხოვნის მეთოდები. პირამიდის გვერდით

  მოთავსებული ნიშანი - $$$$ ასახავს თანხას, რისი მიღებაც შეუძლია

  ორგანიზაციას პირამიდის სხვადასხვა დონეზე.

  შეიძლება იკითხოთ, რატომ არ ვიყენებთ სახსრების მოძიების უფრო ეფექტურ

  ინდივიდუალურ მეთოდს ღონისძიებების ორგანიზებაზე, ფოსტით მიმოწერის

  წარმოებასა და „ფონათონებზე“ დიდი დროის და თანხების ხარჯვის ნაცვლად.

  პასუხი ნათელია. მხოლოდ თქვენს ორგანიზაციასთან ახლოს მყოფი ადამიანები

  გაგიწევენ მნიშვნელოვან დახმარებას (დიდი საჩუქარი (‘Major gift’), ფულადი

  შემოწირულობა ან მემკვიდრეობა).

  პირამიდის ძირზე განთავსებული დაფინანსებისმოძიების მეთოდები მხოლოდ

  ფულის სათხოვნელადარ გამოიყენება. მათი სხვა და უფრო მნიშვნელოვანი

  როლია ახალი წევრების, გულშემატკივრებისა და მეგობრების შეძენა.

  დაფინანსებისმოძიების ინდივიდუალურ მეთოდებზე საუბრისას გახსოვდეთ,

  რომ:

  შეიძლება ვსაუბრობდეთ უფრო მეტად მეგობრების შეძენაზე, ვიდრე

  დაფინანსების მოძიებაზე.

  რატომ ვაკაკუნებთ კარზე გაუბედავად?

  სთხოვეთ სათანადო თანხა სწორად შერჩეულ ადამიანს სათანადო დროს

  სათანადო მიზეზით.

 • Resource Mobilization Handbook © 2014, Jan Kroupa, Jana Ledvinová , www.fundraising.cz 18

  განსაკუთრებული ღონისძიებები

  შეგიძლიათ ბევრი ღონისძიება გამართოთ თქვენი ორგანიზაციის ან პროექტის

  დასახმარებლად. არ არსებობს ზოგადი რჩევა, თუ როგორ უნდა მოახდინოთ მათი

  დაგეგმვა და რომელი მათგანია ყველაზე უფრო წარმატებული. ბაზრობა,

  ფესტივალი, მუსიკალური, სახვითი ხელოვნების ღონისძიებები, თეატრალური

  წარმოდგენები, სადილი, ვახშამი, აუქციონი, ლატარეა, სპორტული ღონისძიება,

  ნავით სეირნობა და ა.შ. განსაკუთრებულ ღონისძიებაზე შეიძლება შეაგროვოთ

  თანხა ან ხელმოწერები პეტიციისთვის. მთავარია, ჩაატაროთ სათანადო

  ღონისძიება სათანადო დროს სწორად შერჩეული ადამიანებისთვის. გახსოვდეთ,

  რომ მათ შესაძლოა ხშირად ეპატიჟებოდნენ მსგავს ღონისძიებებზე და ამიტომ

  ეცადეთ, რომ რაიმე ახალი �