სასკოლო - · PDF file ა(ა)იპ საქართველოს...

Click here to load reader

 • date post

  19-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of სასკოლო - · PDF file ა(ა)იპ საქართველოს...

 • სასკოლო -სასწავლო გეგმა

  სასკოლო სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილები:

  1. სკოლის მისია;

  2. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო მომსახურეობის

  ჩამონათვალი და აღწერილობა;

  3. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო

  და სააღმზრდელო მომსახურეობის ჩამონათვალი და აღწერილობა;

  4. სასწავლო მასალის ჩამონათვალი, საფეხურებისა დასაგნების შესაბამისად, მათ შორის

  სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი, კლასების/დონეების და საგნების მიხედვით

  (რომელიც მოქმედებს არჩევიდან მინიმუმ 6 წელი);

  5. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური

  სასწავლო გეგმა სსსმ მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;

  6. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა

  და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისათვის, საშემოდგომო

  გამოცდების ჩატარებისათვის და სხვა);

  7. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა;

  8. საათობრივი ბადე.

  2017-2018 საწსწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე

  დაყრდნობით და გათვალისწინებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

  რეკომენდაციები, რომელიც განხილულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე დირექტორის

  მონაწილეობით და დამტკიცებულია დირექტორის მიერ. სკოლის მისიაზე დაფუძნებული სასკოლო

  სასწავლო გეგმა საშუალებას მოგვცემს წარმატებით დავამთავროთ 2017-2018 საწავლო წელი.

 • ა (ა )იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახური

  მეფე თამარის სახელობის

  სკოლა -პანსიონის 2017-2018 სასწავლო წლის

  სასკოლო -სასწავლო გეგმა

  1.1.სკოლა-პანსიონის მისიაა:

  ზოგადი განათლების სამივე და პროფესიული განათლების III საფეხურზე მრავალმხრივი

  განვითარების ხელშეწყობა, განახლებული სასწავლო და პროფესიული პროგრამების გამართული

  ინფრასტრუქტურისა და ადეკვატური აღჭურვილობის მეშვეობოთ შრომის ბაზარზე ორიენტირებული,

  კონკურენტუნარიანი, სახელობო და სახელევნებო განათლების კვალიფიციური მოზარდის მომზადება,

  რომელსაც ექნება პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რაც

  უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა ერთი მესამედის ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას

  და თვითდასაქმებას ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად. მუსლიმან და ქრისტიან ქართველ

  ბავშვთა თანაცხოვრება, შემდგომში მათი ინტეგრირების მიზნით.

  1.2. სკოლა-პანსიონის ხედვა:

  ზოგადი განათლების სამივე და პროფესიული განათლების III საფეხურზე მოსწავლეებს მისცეს

  მრავალმხრივი განათლება. აღზარდოს ეროვნული, კულტურულ-მემკვიდრეობითი, ტრადიციული

  ღირებულებების შესაბამისად, რომელიც იქნება ქვეყნის ინტერესების დამცველი, ტოლერანტი;

  შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებულ მოსწავლეებს განუვითაროს მუსიკალური, ხალხური რეწვის,

  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სპეციალობებისათვის აუცილებელი საგანმანათლებლო უნარ-

  ჩვევები, მოახდინოს მუსლიმან და ქრისტიან ქართველ ბავშვთა თანაცხოვრება-ინტეგრირება, ხელი

  შეუწყოს მოსწავლეებს მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენებაში, კურსდამთავრებულთა

  დასაქმებაში, კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და მომავალი განვითარების გზის სწორად არჩევაში,

  შრომის ბაზარსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში დამკვიდრებაში.

  1.3. სკოლა-პანსიონის მიზანია:

   ზოგადი განათლების მიცემა მოსწავლეთათვის დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე;

   სახელობო და სახელოვნებო განათლება;

   შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნებში მცხოვრები

  ქართველი ბავშვებისათვის მუსიკალური (ფორტეპიანო, საორკესტრო, ხალხური საკრავები,

  ხალხური საგუნდო და საეკლესიო გალობა) და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების (ფერწერა,

  ხატწერა, თექა, გობელენი, ქსოვა, ქარგვა, მინანქარი, ხეზე კვეთა, ხის დამუშავება, კერამიკა, ქვაზე

  კვეთა, ლითონის ნაკეთობათა დამუშავება, ჭედურობა, ოქრომჭდლობა) სპეციალობებში შესაბამისი

  სახელობო და სახე