მწვავე იშემიური ინსულტისა და ... ... 2...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of მწვავე იშემიური ინსულტისა და ... ... 2...

 • 1

  დანართი

  ინსულტი -

  მწვავე იშემიური ინსულტისა და

  გარდამავალი იშემიური შეტევის

  დიაგნოსტიკა და საწყისი მართვა

  კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია

  (გაიდლაინი)

  დამტკიცებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 16 ნოემბრის

  №01-1300/ო ბრძანებით

  მიღებულია „კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და კლინიკური

  მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასების და დანერგვის

  ეროვნული საბჭოს“ 2018 წლის 6 სექტემბრის №2 სხდომის გადაწყვეტილების შესაბამისად

 • 2

  შინაარსი

  გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი.................................................................................. 7

  საკვანძო პრიორიტეტები დანერგვისათვის ......................................................... 8

  ლექსიკონი და განმარტებები .................................................................................. 9

  შესავალი .................................................................................................... ............15 1.

  დეფინიცია ................................................................................................ 16 1.1.

  ინსულტის ტვირთი საქართველოში ........................................................ 16 1.2.

  მიმდინარე პრაქტიკა ................................................................................ 16 1.3.

  გაიდლაინის საჭიროება ........................................................................... 17 1.4.

  გაიდლაინის მიზანი ................................................................................. 17 1.5.

  ვისთვისაა განკუთვნილი გაიდლაინი .................................................... 18 1.6.

  ამ თემაზე არსებული სხვა გაიდლაინები ................................................ 18 1.7.

  მეთოდები .............................................................................................................. 18 2.

  მიმოხილვა ................................................................................................ 18 2.1.

  მოცულობა ................................................................................................ 19 2.2.

  გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი .................................................................. 20 2.3.

  გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები ..................................... 20 2.3.1.

  პაციენტები ......................................................................................... 21 2.3.2.

  მოწვეული ექსპერტები ...................................................................... 21 2.3.3.

  კლინიკური შეკითხვები ........................................................................... 21 2.4.

  წყარო გაიდლაინის ადაპტირების პროცესი ............................................ 22 2.5.

  დიდი ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და კლინიკური დახელოვნების 2.5.1.

  ინსტიტუტის (NICE) ინსულტის გაიდლაინის მოცულობის მიმოხილვა ... 23

  კლინიკური შეკითხვების შერჩევა დიდი ბრიტანეთის კლინიკური 2.5.2.

  დახელოვნების ინსტიტუტის (NICE) ინსულტის გაიდლაინიდან ............. 24

  რეკომენდაციების უცვლელად მიღება და ადაპტირება ................... 24 2.5.3.

  კლინიკური ლიტერატურის მიმოხილვა რეკომენდაციების განახლებისა 2.6.

  და ახალი შეკითხვებისათვის ......................................................................... 25

  მიმოხილვის პროცესი ........................................................................ 25 2.6.1.

  მტკიცებულებების ხარისხის შეფასება .............................................. 26 2.6.2.

  კლინიკური შეჯამებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბება ......... 27 2.6.3.

  საკვანძო პრიორიტეტები დანერგვისათვის ............................................. 27 2.7.

  ხარჯებზე გავლენის ანალიზი.................................................................. 28 2.8.

  ხარისხის სტანდარტების შემუშავება ...................................................... 29 2.9.

  ხარისხის სტანდარტების სტრუქტურა ............................................. 30 2.9.1.

  ხარისხის სტანდარტების შემუშავების მეთოდი ............................... 30 2.9.2.

  როგორ დაიწერა გაიდლაინი ............................................................. 31 2.9.3.

  გაიდლაინის ვალიდურობის დადასტურება ......................................... 31 2.10.

  სიმპტომების სწრაფი ამოცნობა და დიაგნოსტიკა ........................................ 31 3.

  გარდამავალი იშემიური შეტევის მქონე პირების ადრეული და 3.1.

  მოგვიანებითი შეფასების ურთიერთშედარება და ინსულტის მაღალი რისკის

  მქონე პირთა განსაზღვრა ................................................................................ 31

  კლინიკური მიმოხილვა ..................................................................... 31 3.1.1.

  მტკიცებულებათა შეჯამება ............................................................... 32 3.1.2.

  რეკომენდაციების ადაპტაცია ............................................................. 34 3.1.3.

  რატომ მოხდა რეკომენდაციის ადაპტირება ....................................... 34 3.1.4.

 • 3

  რეკომენდაციები ................................................................................. 35 3.1.5.

  გამოსახვითი გამოკვლევები პაციენტებში გარდამავალი იშემიური შეტევით 4.

  და არამაინვალიდებელი ინსულტით ................................................................. 36

  საეჭვო გარდამავალი იშემიური შეტევა - მიმართვა თავის ტვინის 4.1.

  გამოსახვითი კვლევების ჩასატარებლად ........................................................ 36

  კლინიკური მიმოხილვა ...................................................................... 36 4.1.1.

  მტკიცებულებათა