სსიპ გარდაბნის · PDF file 2 როგორც...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of სსიპ გარდაბნის · PDF file 2 როგორც...

 • 1

  სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო სკოლა

  როგორ ავამაღლოთ სსიპ გარდაბნის

  მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1

  საჯარო სკოლის 4ა კლასის მოსწავლეებში

  მათემატიკის სწავლის მოტივაცია

  „ყოველ არჩევანს უთუოდ აქვს რაიმე საფუძველი, და ნებელობის შემთხვევაში ასეთ საფუძველს

  მოტივი წარმოადგენს“ დ. უზნაძე

  პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის

  ანგარიში

  ავტორი: სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო

  სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ლია შოთაძე

  2019

 • 2

  როგორც წარმოდგენილი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ

  ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე

  გამოქვეყნებულ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული

  სათანადო წესების შესაბამისად.

  ლია შოთაძე 18/06/2019

  მადლობა

  კვლევაში მონაწილეობისთვის მადლობას ვუხდი სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ

  მარტყოფის N1 საჯარო სკოლის 4ა კლასის მოსწავლეებს, მათ შობლებს, 4ა კლასის საგნებისა და

  დაწყებითი საფეხურის (I-IV) მათემატიკის მასწავლებლებს. ასევე, კვლევის ანგარიშის გაცნობისა

  და გაზიარების ინტერესისათვის მადლიერება მინდა გამოვხატო დაწყებითი საფეხურისა (I-VI)

  და მათემატიკის კათედრის წარმომადგენლების მიმართ.

  განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ

  მარტყოფის N1 საჯარო სკოლის 5ა კლასის მოსწავლე ანანო სალთხუციშვილს ისტ უნარების

  მაღალ დონეზე ფლობისათვის და ანკეტირების მონაცემების თვალსაჩინო წარმოდგენაში

  დახმარებისათვის.

 • 3

  სარჩევი

  თავი 1. შესავალი ------------------------------------------------------------------------------------------- 6

  თავი 2. საკვლევი საკითხის მიმოხილვა

  2.1. პრობლემის აღწერა --------------------------------------------------------------------------------- 8

  2.2. კვლევის მიზანი და საკვლევი კითხვები -------------------------------------------------------- 12

  2.2.1. კვლევის მიზანი ---------------------------------------------------------------------------- 12

  2.2.2. მთავარი საკვლევი შეკითხვა ------------------------------------------------------------- 12

  2.2.3. კვლევის კითხვები/ამოცანები ------------------------------------------------------------ 12

  თავი 3. ლიტერატურის მიმოხილვა ---------------------------------------------------------------------- 13

  3.1. მოტივაცია და ზოგადსაგანმანათლებლო მიდგომა ------------------------------------------- 14

  3.2. რა არის მოტივაცია --------------------------------------------------------------------------------15

  3.3. მოტივაციის ტიპები ------------------------------------------------------------------------------- 17

  3.4. მოტივაციაზე მოქმედი შიდა საკოლო და სხვა ფაქტორები ---------------------------------- 20

  3.4.1. ასაკობრივი და მორალური განვითრების თავისებურებები --------------------------- 20

  3.4.2. მოთხოვნილებები და მრავალმხრივი ინტელექტი -------------------------------------- 26

  3.4.3. TIMSS -ის ფაქტორები ----------------------------------------------------------------------- 29

  3.4.4. საკლასო გარემო, რომელიც ზრდის მოტივაციას ---------------------------------------- 31

  3.5. კავშირი მოტივაციას, ჩართულობასა და აკადემიურ მიღწევებს შორის -------------------- 38

  3.6. მათემატიკის სწავლების კონსტუქტივისტული მიდგომა ------------------------------------ 46

  თავი 4. კვლევის განხორციელების გეგმა ---------------------------------------------------------------- 50

  თავი 5. კვლევის ინსტრუმენტები და შერჩევის სტრატეგია ------------------------------------------ 51

  5.1. თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტები --------------------------------------------------------- 52

  5.2. რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტები ----------------------------------------------------- 53

  თავი 6. შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი და კვლევის შედეგები ------------------------------------------ 54

  6.1. ფოკუს ჯგუფის შედეგები ----------------------------------------------------------------------------------------- 54

  6.1.1. ფოკუს ჯგუფი მასწავლებლებთან -------------------------------------------------------------------- 54

  6.1.2. ფოკუს ჯგუფი მოსწავლეებთან ------------------------------------------------------------------------ 57

  6.2. პირისპირ/ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგები --------------------------------------------- 59

  6.3. რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის შედეგები ------------------------------------------- 61

  6.3.1. მშობელთა გამოკითხვის შედეგები ------------------------------------------------------ 62

  6.3.2. მოსწავლეთა გამოკითხვის შედეგები ---------------------------------------------------- 68

  6.4. მონაცემთა ანალიზის ძირითადი მიგნებები და დასკვნები --------------------------------- 76

 • 4

  თავი 7. ინტერვენცია --------------------------------------------------------------------------------------- 77

  7.1. სწავლების გამრავალფეროვნება - სწავლების დროს მრავალფეროვანი

  მეთოდების/აქტივობების გამოყენება დიფერენცირებული მიდგომის