მე 2 სასწავლო სემინარი ......•...

of 13 /13
მე-2 სასწავლო სემინარი მუნიციპალური სივრცითი გეგმების მომზადებისას სგშ-ის გამოყენების შესახებ: ხარისხის კონტროლი 19 – 20 სექტემბერი 2019, თბილისი

Embed Size (px)

Transcript of მე 2 სასწავლო სემინარი ......•...

 • მე-2 სასწავლო სემინარი მუნიციპალური სივრცითი გეგმების მომზადებისას სგშ-ის გამოყენების შესახებ: ხარისხის კონტროლი

  19 – 20 სექტემბერი 2019, თბილისი

 • სგშ-ში ხარისხის კონტროლის მიზანი

  • უზრუნველყოფილ იქნას, რომ სგშ-ის პროცესით მოწოდებული იყოს სანდო და ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც გასათვალისწინებელია გეგმის ან პროგრამის მიღებისას და ეს ინფორმაცია ეფექტურად გაეცნოს დაინტერესებულ მხარეებს.

  სამართლებრივი მოთხოვნები

  • სგშ-ის პროტოკოლი (მუხლი 7):• თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გარემოსდაცვითი ანგარიშის

  ხარისხი შესაბამისობაში იყოს ამ პროტოკოლის მოთხოვნებთან

 • ხარისხის ასპექტები

  • სგშ-ის ანგარიში (უფრო ხშირი);

  ან

  • ერთიანი სგშ-ის პროცესი (მათ შორის სგშ-ის ადმინისტრაციული პროცედურა).• კომუნიკაცია სგშ-სა და დამგეგმავ ჯგუფებს შორის , • მონაცემებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და

  მიზანშეწონილობა, • ეფექტური ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტებისა და

  ტექნიკის გამოყენება, • დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები და მონაწილეობის

  საშუალებები, • სგშ-ის დასკვნების ინტეგრირების ხარისხი გეგმაში ან პროგრამაში.

 • ხარისხის კონტროლის მიდგომა სგშ-ში

  • ხარისხის კონტროლი შემოიფარგლება მხოლოდ საპროცესო საკითხებით; კონსულტაცია და საზოგადოებრივი კონტროლი განიხილება, როგორც ხარისხის ადეკვატური კონტროლი (ENG, DEN, IT)

  • საპროცესო საკითხების ხარისხის კონტროლი და გარემოსდაცვითი ანგარიშების ოფიციალური მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს არსებით მოსაზრებებს (მაგ. დასკვნები, რეკომენდაციები და ა.შ.) (NL)

  • უფრო სრულყოფილი ხარისხის კონტროლის დებულებები, მაგ. კომპეტენტური პრაქტიკოსების, საკონსულტაციო კომიტეტის ლიცენზირება, კომპეტენტური ორგანოს უფრო ძლიერი როლი (CRO & CZE)

  • მესამე მხარის ინიციატივები: მაგ. პრივილეგირებული გარემოსდამცველი და ხარისხის ნიშანი (ENG)

 • ხარისხის კონტროლი საქართველოში

  • სგშ-ის ანგარიშის განხილვა ექსპერტთა კომისიის მიერ• სგშ-ის კონსულტანტების კვალიფიკაცია• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისი დებულებები

 • სგშ-ის ანგარიშის მიმოხილვა

  • სგშ-ის ანგარიშის განხილვას გარემოსდაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ექსპერტთა კომისიის მეშვეობით („გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ VI თავი);

  • ექსპერტთა კომისიას ქმნის სამინისტრო და ასევე შეიძლება მოიწვიოს უცხოელი ექსპერტი კომისიაში მონაწილეობის მისაღებად;

  • ექსპერტთა კომისია განიხილავს ანგარიშს და წარმოადგენს დასკვნას სგშ-ისანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე.

  • სგშ-ის სახელმძღვანელო მოიცავს სგშ-ის ანგარიშის განხილვის კრიტერიუმებს (დანართი 5)

 • სგშ-ის ანგარიშის მიმოხილვა

  • გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პასუხისმგებელია შექმნას ექსპერტთა კომისია, შესაბამისი განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის განმავლობაში;

  • ექსპერტი შეიძლება იყოს სამინისტროს ან / და მისი სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენელი ან / და საზოგადოებრივი ექსპერტი;

  • ექსპერტთა კომისიის შემადგენლობაში შესაძლებელია იყოს უცხოელი ექსპერტი, თუ მას სამინისტრო მიიწვევს;

  • ექსპერტთა კომისიის შემადგენლობაში უნდა იყვნენ შესაბამისი დარგის ექსპერტები

  • ექსპერტთა კომისია არა მხოლოდ ამზადებს დოკუმენტების დასკვნას, ასევე ამოწმებს სგშ-ის ანგარიშის ხარისხსაც.

 • სგშ-ს ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაზე ჩასატარებელი პროცედურული ეტაპები

  დამგეგმავი ორგანო მიმართავს გაცხადებით სამინისტროს და

  ჯანდაცვის სამინისტროს და გაცხადებასთან ერთად წარუდგენს სგშ-

  ის ანგარიშს და სტრატეგიული დოკუმენტის სამუშაო ვერსიას

  სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და დამგეგმავი

  ორგანო ინდივიდუალურად ათავსებენ განცხადებას,

  სგშ-ს ანგარიშს და სტრატეგიული დოკუმენტის სამუშაო

  ვერსიას თავიანთ ოფიციალურ ვებ - გვერდებზე.

  სამინისტრო ასევე უზრუნველყოფს დოკუმენტების

  განთავსებას მუნიციპალიტეტის (გამგეობა/საკრებულო)

  საინფორმაციო დაფაზე

  დამგეგმავი ორგანო ავრცელებს ინფორმაციას სგშ-ის

  ანგარიშის საჯარო განხილვის ჩატარების ადგილის,

  დროისა და წესების შესახებსამინისტრო ქმნის საექსპერტო

  კომიისიას სგშ-ს ანგარიშის და

  სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის

  განხილვის მიზნით

  საზოგადოება სგშ-ს ანგარიშთან დაკავშირებით

  შენიშვნებს და მოსაზრებებს წარუდგენს

  ინდივიდუალურად სამინისტროსა და ჯანდაცვის

  სამინისტროს

  საექსპერტო კომისია სგშ-ს ანგარიშზე

  საექსპერტო დასკვნას წარუდგენს

  სამინისტროს

  დამგეგმავი ორგანო სგშ-ს ანგარიშთან დაკავშირებით აწყობს

  საჯარო განხილვას სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს

  მონაწილეობით

  დამგეგმავი ორგანო აფორმებს სგშ-ის ანგარიშის საჯარო

  განხილვის შედეგების შესახებ ოქმს

  დამგეგმავი ორგანო საჯარო განხილვის სხდომის ოქმს

  ინდივიდუალურად წარუდგენს სამინისტროს და ჯანდაცვის

  სამინისტროს

  სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო ინდივიდუალურად ,

  ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად გასცემენ შესაბამის

  რეკომენდაციებს სტრატეგიულ დოკუმენტსა და სგშ-ს ანგარიშთან

  დაკავშირებით

  სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო ერთამანეთისგან

  დამოუკიდებლად, ინდივიდუალურად უგზავნიან

  რეკომენდაციებს სტრატეგიულ დოკუმენტსა და სგშ-ს

  ანგარიშთან დაკავშირებით დამგეგმავ ორგანოსსამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და დამგეგმავი ორგანო ინდივიდუალურად, ერთმანეთისგან

  დამოუკიდებლად სგშ-ს ანგარიშსა და სტრატეგიულ დოკუმენტზე მომზადებულ რეკომენდაციებს ათავსებენ მათ

  ოფიციალურ ვებ გვერდებზე,. სამინისტრო ასევე უზრუნველყოფს დოკუმენტების განთავსებას შესაბამისი

  მუნიციპალიტეტის (გამგეობა/საკრებულო) საინფორმაციო დაფაზე

  3 დღე

  3 დღე

  51-55 დღე

  40 დღე

  30 დღე

  40 დღე

  5 დღე

  5 დღე

  5 დღე 3 დღე

  51-55 დღე

 • სგშ-ის კონსულტანტების კვალიფიკაცია

  • „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ შესაბამისად კონსულტანტი არის პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, ასევე სამეცნიერო, ტექნიკური და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობა სგშ-ის ანგარიში და სტრატეგიული დოკუმენტის მოსამზადებლად (თავი I, მუხლი 3)

  • არ არსებობს კონსულტანტის კვალიფიკაციის შემოწმების სისტემა (სერტიფიცირება / ლიცენზია), ამასთან, კონსულტანტის მიერ მომზადებული ანგარიშის ხარისხი დამოკიდებულია მის კომპეტენციასა და პასუხისმგებლობაზე.

 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისი დებულებები

  „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“, მუხლი 83 სამინისტროებს ანიჭებს უფლებას დაადგინოს ხარვეზები და აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით დამგეგმავს განუსაზღვროს ვადა:

  ადმინისტრაციული ორგანო 3 დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 78-ე მუხლის მოთხოვნებთან და განმცხადებელს განუსაზღვრავს ვადას, რომლის განმავლობაშიც წარმოდგენილი უნდა იყოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტი დასაბუთებული გააწყვეტილების მისაღებად.

 • პრაქტიკული რჩევები

  • ლიცენზირების / სერტიფიცირების სქემები, როგორც წესი, არ მუშაობს ხარისხის კონტროლის ინსტრუმენტად

  • გარემოს დაცვის სამინისტროს (და ჯანდაცვის სამინისტროს) როლი მნიშვნელოვანია

  • სგშ- ის კონსულტანტების ხარისხი მნიშვნელოვანია - მოთხოვნები გათვალისწინებული უნდა იქნას სგშ–ის ტექნიკურ დავალებაში

  • გამოიყენეთ კონსულტაციები (შესაბამის ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საზოგადოებასთან), როგორც ხარისხის კონტროლის საშუალება

  • დამგეგმავმა ორგანომ უნდა აკონტროლოს / ზედამხედველობა გაუწიოს სგშ-ის პროცესს (არა მხოლოდ კონტრაქტით დაქირავებულ კონსულტანტებს) და შესაბამის პერსონალს უნდა მიეცე დრო ამ დავალების შესრულებისთვის.

 • კითხვები ან კომენტარები?

 • თემები განხილვისთვის

  • როგორ უზრუნველვყოთ კურორტ ლებარდეს სგშ-ის სათანადო ხარისხი?

  • როგორ უზრუნველვყოთ ხარისხის კონტროლის დასკვნების გათვალისწინება სგშ-ში?

  • სგშ-ის სახელმძღვანელოში ჩამოთვლილი პრინციპებიდან რომელი ხარისხის კრიტერიუმებია ყველაზე აქტუალური (გთხოვთ, შეამოწმოთ სია და შეარჩიეთ 5 ყველაზე აქტუალური კურორტ ლებარდესთვის).