Fereastra de sus

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  578
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Fereastra de sus

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

ljrlitor : tsENIAMIN PITIgC'onsilier literar : SANDA CRASNEANU Coperta : GEORGE CRISTEA"

RAYMONB CHAI{DLER

F'ffiRffiA$TRA DE STJSIn romaneSte de Gherasim

fic

tsBN

973-95819-4-3$

Editura Bebe Bucuregti, 1993

Gapitolu8 unuC"r" se gdsea pe bulevardul Dresda, in cartierul Oak Knell din Pasadena. O casd mare, solidd qi

The High Window Raymond Chandler Penguin Books @ 1943, by the Estate of Raymond ChandlerToate drepturile asupra acestei versiuni sunt rezervate Editurii BEBE

.

by

frumoasd, cu perefi de cdrdrnidd rogcatd, acoperig din fiEld de teracota 9i cornigd de piatrd albd. La parter, ferestrele de la.fatadd aveau grilaje de fier. Cele de la etaj erau ca la casele de tard, cu inflorituri de piatrd imprejur, imitdnd in mod exagerat, stilul iococo. Din fafa casei qi de ldngd boschetele inflorite din apropiere, se intlndea intr-o pantd lind, spre stradd, o pajigte verde, frumoasa, de vreo jumdtate de pogon, revdrsdndu-se in jurul unui enorm cedru de Himalaia, ca o maree verde, rdcoroasd, in jurul unei stdnci. Trotuarul gi aleea erau foarte largi, iar pe alee se

gdseau trei salcdmi de toatd f rumusetea. Era o mireasrnd puternicd de vard, in dimineala aceea; vegetatia stdtea neclintitd ?n aerul incremenit a ceea ce se poate numi s zi pldcutd.

Dupd cdte stiam, in casd locuia o doamna Elizabeth Bright Murdock irnpreund cu, familia. Doamna voia si, .angajele uD detectiv particular cinstit, care sd n-arunce scrufir d,e havand pe podea gi sd nu poarte decdt un pistol. Mai gtiarn despre ea

RAYMOND CHANDLERndt-drdu bdtrdn, cu favorili, pe nume Jasper Murdock, care fdcuse o groazd de bani ,,ajutdnd" comunitatea. in fiecare an, la aniversarea sd, ii apdrea in ziarul din Pasadena fotografia, cu anul nagterii 9i al morlii, sub care scria ,,Datoria a fost sensul vietii lui". - Mi-am ldsat magina in stradd gi, pdgind pe c6teva zeci de dale de piatrd fixate in gazonul verde, am ajuns la un portic cu acoperig !uguiat gi am sunat. ln fafa casei, pe o distantd scurtd de la uEd pAnd la marginea drumului de acces, se lntindea un zid scund de cdrdmidd ro9ie. La capdtul aleii, pe un bloc de beton era'un mic negru pictat, in pantaloni de cdldrie albi, cu jachetd verde gi gapcd iogie. in mdnd |inea un bici, iar la picioarele lui, in blocul de beton, se gdsea o verigd de fier. Pdrea cam trist, de parcd agtepta de mult timp acolo gi incepuse sd-gi cam piardd rdbdarea. M-am apropiat de el gi l-am batut ugor cu mana pe cap, in timp ce agteptam sd apard cineva la u$e. Dupd o bucatd de vrerne, o mutrd acrd, intre doud vArste, in finutd de servitoare, a deschis uqa de la intrare cam vreo doudzeci de centimetri gi rn-a privit

FEREASTRA DE SUS

cd era vdduva unui

UEa rdmdsese intredeschisi. $i-a vdrdt prin ugd vdrful nasului gi o mAnd slabd. Mi-am scos portofelul, arn luat o carte de vizitd cu numele meu gi i-a.rn pus-o in mAnd. Mdna gi nasul s-au retras, iar Lga rni-a fost

trdntitd

M-am gdndit cd poate trebuia si fi mers la uga din spate. M-am dus iar la miculul negru gi l-arn bitut

in nas.

u$or pe cap. Frate dragd, am zis, avem amdndoi aceeagi

soartd.

-

- Philip Marlowe, am zis. O caut pe doamna Murdock. Sunt agteptat. Mutra acrd intre doud vdrste a scragnit din dintir a inchis repede ochii, i-a deschis tot atAt de repede pi, cu o voce agresivd, a zis: - Pe care? - Poftim? doamnd Murdock? -a intrebat aproape - Pe care tipand. Pe doamna Elizabeth Bright Murdock. Nu gtiam -sunt mai multe. cd - Sunt; a rdspuns sec. Avefi o carte de vizitd?

cu

suspiciune.

aterizat pe o tufe de hortensii, aproape de cotul meu. $i-a rnigcat ugor aripile in sus gi ?n jos, de cAteva ori, apoi a decolat greoi gi. s-a indepdrtat pnin aerul inmiresmat, fierbinte qi incremenit. USa din fdtd s-a deschis din nou" Mutra acra a zis: - Pofti{i. Am intrat. Cantera era mare, pdtratd; atrnosfera rdcoroasd gi odihnitoare a unei capele funerare. Chiar mirosul era asemandtor. Tapiserie pe perefii goi de stuc. Grilaj de fier, irnitind balcoane, in exteriorul ferestrelor laterale inalte. Scaune masive incrustate, imbrdcate in pluq, cu spdtare tapisate,.gi ciucuri suflati in aur mat, at,Arndnd de o parte gi de alta. In fund, un vitraliu cam de mdrimea unui teren de tenis. Sub el, ugi de sticld, cu draperii. O camerd veche,, mucegditd, apdsdtoare gi ostild. Nu pdrea sd fi stat cineva vreodatd in ea qi nici nu cred cd ai putea exista vreo fiin{d cu asemenea-ihten{ii.,,Mese cu tdblii de marmurd si picioare arcuite; ce&suri suflate in aur, statuete de rnarmurd in doud culori: O grdmadd de vechituri, care fi-ar lua o siptdnnAnd sd le Etergii de parf. O gr.oazd de bani irosifi. Cu treizeci de ani in

gurd, dar n-am aprins-o. Flagnetarul a - trecut cu cdruciorul lui albastru cu alb, c6ntAnd 1a flagnetd, ,,Curca in paie". Un- fluture mare, negru cu auriu, a

A trecut foarte mult timp. Mi-am vArdt o fiEard in

RAYMOND CHANDLER

o

urme, in bogatul qi linigtitu.l orag provincial Pasadena, asemenea incapere pdrea, probabil, o cameri"

vreme, mutra acrd a deschis o ugd Si mi-a facut semn sd intru. - Domnul Marlowe, a zis ea prin u9d cu o voce nesuferitd, gi s-a indepdrtat scrAgnind din dinfi.

Am iegit gi-am trecut printr-o galerie; dupd

o

Capitolul doiBra o cdmdru|5 cu vedere spre grddina din spate. Covorul rogu cu maro era urdt, mobila specifica unuiochelari cu rama de sidef, gedea la o masa de lucru, cu o magind de scris pe tdblia trasd in stdnga ei. Mdinile stdteau deasupra claviaturii gata de lucru, dar in magind nu se afla nici o foaie de hdrtie. M-a privit cAnd arn intrat in camera, cu expresia rigida gi carn ndtdngd a unei persoane sfioase, care pozeazd pentru un instantaneu. M-a invitat sd iau loc cu o voce limpede si pldcutd. - Sunt domnigoara Davis, secretara doamnei Murdock. Doregte sd vi cer c6teva referinte.tigara neaprinsd pe borul pdlSriei. - Vrei sd spui cd m-a chemat fird sd gtie nimic despre mine? Buza i-a tremurat gi gi-a mugcat-o. Nu gtiam dacd era speriatd sau iritatd, ori se cdznea doar sd pard distantd gi calculatd. Oricum, riu pdrea fericitd.F

mic birou. O tatA blondd, slabd gi plipandd,

cu

- Referinfe?Referinte. Vd surprinde? - Desigur. pdldria pe masa de lucru gi Mi-am pus

l0

RAYMOND CHANDLER

FEREASTRA DE SUS

n

'directorul unei firme numele dumneavoastrd de la - Doamna a aflat a Bdncii de Asigurdri din California. Dar nici el nu vd cunoaste personal. i-am - Pregdtegte{i creionul,cd era zis. gi gata de L-a ridicat gi mi-a ardtat ascufitlucru.

pdrul, aproape de culoarea castanei. Ndrile aveauaspect albicios de om anemic. Bdrbia era prea mic5, prea asculitd, d6ndu-i un aer de nesiguranfd. Nu era fardati, avea doar ruj rogu-portocaliu pe buze, dar nu exagerat. Ochii in spatele ochelarilor erau foarte mari, de un albastru de cobalt cu irigi' mari, inexpresivi. Pleoapele erau atdt de inguste, incAt ochii aveau un ugor aer oriental, ca .gi cum pielea fefei era de la naturd atdt de intinsd inc6t ii intinsese g! ochii la colfuri. intreaga fafi avea un farmec contrastant, chiar uEor nevrotic, lipsindu-i doar putin fard, bine ales, pentru a deveni frapantd. Purta o rochie de in, dintr-o singurd bucatd, cu mdneci scurte gi fdrd garnituri. Pe brafele goale se vedeau c6|iva pistrui gi un pic de puf. N-am acordat multd atenfie celor ce se vorbeau la telefon. Tot ce i se spunea stenografia cu migcdri

'

Ohls din personalul procurat.urii districtuale, Qi detectivul-locotenent Carl Randall de la Biroul Central de Criminalisticd. Crezi cd-i de ajuns? Nu rddeti de mine, a zis ea. Fac doar ceea ce mi -se cere. Mai bine nu-i suna pe ultimii doi, decdt dacd gtii -ce am de fdcut, am spus. N-am fds de dumneata. E foarte cald, nu? - Nu e foaite cald pentru Pasadena, a rdspunsea.

Sacramento sau in biroul sdu din State Building, in Los Angeles. Apoi Sidney Dreyfus, Jr. de la biroul de avocati Dreyfus, Turner & Swa/ne, cu sediul in Title-lnsurance Building. Ai notat? Scria repede gi cu ugurinfd. Dddea .din cap fdrd sd-gi ridice privirea. Lumlna dansa in pdrul ei blond. - Oliver Fry de la Fry-Krantz Gorporation, Oil Well Tools, de pe. East Ninth in cartierul industrial. Apoi, dacd te intereseazd gi cdfiva politigti:,Bernard

Am inceput: - Mai intdi, unul din vicepregedintii aceleiagi bdnci, George S. Leake. E la biroul central. Apoi senatolul Huston Oglethorpe. Poate fi . gdsit la

ugoare

gi

indemdnatice

term.inat, a agdfat cartea de telefon de un cArlig, s-a ridicat in picioare Ei gi-a aranjat rochia. Dacd vrefi sd agteptali cAteva momente, a zis

de creion. Dupd ce

a

A pus cartea de telefon pe masa de lucru gi s-a apucat de treabd. In timp ce cduta numerele gi telefona incoace gi-ncolo, eu o studiam. Cu toatd paloarea ei naturald,pdrea destul de sdndtoasd. Pdruf aspru, blond ardmiu, nu era urdt in sine, dar era atAt de bine intins pe capul ei rnic, de parcd n-ar fi fost pdr. Sprdncenele subtiri Ei nbobig?ruit de drepte erau mai inchise decAt',iY

Pe la jumdtatea drumului s-a reintors gi a inchis un sertar de sus al mesei de lucru. Dupd aceea a iegit. Uga s-a inchis. S-a fdcut linigte. in fala ferestrei zumzaia o albind. Undeva, mai departe, se tdnguia un aspirator. Am luat figara neaprinsd de pe pdl6rie, am pus-o in gurd 9i m-am ridicat. M-am dus la masa de lucru gi am deschis sertarul pe care il lnchisese. - N-ar fi trebuit sd o fac, dar eram curios. $i, de fapt, nici nu md privea cd in sertar avea un mic Colt automat. Am inchis sertarul gi m-am agezat din nou. Dupd vreo patru minute a deschis uga gi a zis: - Doamna Murdock va agteaptd. in fafa un