familie… - Stadsarchief Turnhout

45
Maak je eigen stamboom! Op zoek naar info over je familie…

Transcript of familie… - Stadsarchief Turnhout

Page 1: familie… - Stadsarchief Turnhout

Maak je eigen stamboom!

Op zoek naar info over je

familie…

Page 2: familie… - Stadsarchief Turnhout

Waarom?

Page 3: familie… - Stadsarchief Turnhout

Waarom op zoek naar je familiegeschiedenis?

• Op zoek naar je eigen roots!

• Wie ben ik en waar kom ik vandaan?

• Meer te weten komen over je familienaam

• Antwoorden krijgen…

– Familieverhalen, -geheimen, oorlogsverleden, drama’s

• Wat deden mijn voorouders? Hoe zagen ze eruit?

• Interessante dingen ontdekken

• In contact komen met verre familieleden

Page 4: familie… - Stadsarchief Turnhout

Software die je kan helpen…

• Gratis:

– Aldfaer: http://aldfaer.net/sitemap/index.php

• Betalend:

– GensDataPro: http://gensdatapro.ngv.nl/

– Haza 21: http://www.hazadata.com/

– Pro-Gen:https://www.pro-gen.nl/nlhome.htm

• Of gebruik vaste fiches:

– Kwartierstaat

– Persoonsfiche

– Gezinsfiche

Page 5: familie… - Stadsarchief Turnhout

Bijhouden van informatie

– Werk van het heden naar het verleden

– Noteer de teruggevonden informatie op een

gestandaardiseerde manier

– Gebruik een fototoestel

– Neem steeds een bronverwijzing op

• Websites

• Drukwerk en documentatie

• Archieven

• Interviews

– Hou een logboek bij van je opzoekingen

Page 6: familie… - Stadsarchief Turnhout

Bronverwijzingen

– H. DE KOK en E. VAN AUTENBOER ed., Turnhout.

Groei van een stad, Turnhout, 1981, p. 22.

– Stadsarchief Turnhout, Archief van de Stad Turnhout,

Oorlog en Bezetting, nr. 94, Brief van mevrouw

Olislaegers, 2 januari 1916

– Stadsarchief Turnhout, Fotocollectie, nr. 5043-06

– Interview met Harry de Kok, 1 november 2017

– http://www.stadsarchiefturnhout.be/nl/content/4035/toeg

angen.html (geraadpleegd op 1 december 2017)

Page 7: familie… - Stadsarchief Turnhout

Op zoek naar informatie

– Begin bij je eigen familie…

– Gebruik genealogisch onderzoek en documentatie

– Duik in het archief

– Schrijf een familiegeschiedenis…

Page 8: familie… - Stadsarchief Turnhout

Begin bij je eigen familie

– Noteer wat je zelf weet over je familie

– Interview familieleden

• Geef uitleg over de context

• Noteer wie, waar, wanneer

• Maak eventueel een opname (na toestemming)

• Bereid je goed voor (vragenlijst of checklist)

• Stel open vragen

– Bekijk familie- en persoonlijke documenten

• Trouwboekjes, bidprentjes, doodsbrieven, foto’s…

– Ga eens kijken op de begraafplaats

Page 9: familie… - Stadsarchief Turnhout

Gebruik onderzoek en documentatie

• … maar blijf kritisch

• Zie het tijdschrift “Vlaamse Stam” (met repertorium)

• Andere genealogische tijdschriften

• Databank (tot 2003) “Wie heeft wat?”

• Via Google!

• Bronbewerkingen (= op basis van info uit archieven)

– https://www.familysearch.org/

– http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

– https://nl.geneanet.org/

– http://www.bskempen.be/

• Documentatie: bidprentjes, doodsbrieven, geboortekaartjes,

menukaarten, enz…

Page 10: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 11: familie… - Stadsarchief Turnhout

… uit de Kempen

– Familiekunde Vlaanderen. Afdeling Kempen

• http://www.fv-kempen.be/

• Documentatiecentrum: elke eerste woensdag van de maand,

15u-22u, in Kasteel De Renesse, Oostmalle

– Nicolaus Poppelius (Ravels)

• http://www.nicolaus-poppelius.be/Genealogie/

– Ragebol (Ravels)

• http://www.ravels-weelde-poppel.be/

– Corsendonca (Oud-Turnhout)

• http://www.corsendonca.be/?page_id=2185

Page 12: familie… - Stadsarchief Turnhout

… uit de Kempen

– Beerse

• http://www.devlierbes.be/

– Vosselaar:

• http://adriaenghys.be/content/documentatiecentrum

– Zie voor een volledig overzicht

• Heemkunde Vlaanderen

• https://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemkringen/

Page 13: familie… - Stadsarchief Turnhout

Duik in het archief! – Wat is archief?

– Rijksarchief en gemeentearchieven

– Openbaarheid van bestuur!

– Persoonsgegevens vanaf 1796

• Burgerlijke Stand

• Bevolking

• Militie

• Kiezerslijsten

– Persoonsgegevens 16e eeuw-1796

• Parochieregisters

• (Notariaat)

Page 14: familie… - Stadsarchief Turnhout

Openbaarheid van bestuur – Recht op inzage in documenten van een gemeente

– Vraag inzage aan via brief, e-mail of webformulier

• Uw naam en adres

• Welke documenten

• Inzage/uitleg/afschrift

– Antwoord binnen 15 dagen

– Inzage binnen 30 dagen

– Beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse overheid

– Zie: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-

van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur

Page 15: familie… - Stadsarchief Turnhout

Rijksarchief: zoeken van archieven van gemeenten

– www.arch.be

Page 16: familie… - Stadsarchief Turnhout

Burgerlijke stand

– Vanaf 1796

– Geboorten, huwelijken (incl. bijlagen) en overlijdens

– Jaarlijkse en tienjaarlijkse indexen

– Akten die 100 jaar of ouder zijn

• Rijksarchief (digitaal!)

• Gemeenten, gemeentearchieven (soms al digitaal)

– Akten jonger dan 100 jaar:

• Bij de gemeente

• na toestemming van de voorzitter van de Rechtbank van

Eerste Aanleg

Page 17: familie… - Stadsarchief Turnhout

Toestemming van Rechtbank

– Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling

Turnhout

– Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

– Toelating vragen om bepaalde opzoekingen te laten

verrichten in de akten van de Burgerlijke Stand die

minder dan 100 jaar oud zijn

– Familienaam, familienamen

– In alle gemeenten van het arrondissement

Page 18: familie… - Stadsarchief Turnhout

Geboorteakte

Page 19: familie… - Stadsarchief Turnhout

Huwelijksakte

Page 20: familie… - Stadsarchief Turnhout

Burgerlijke stand

Page 21: familie… - Stadsarchief Turnhout

Digitaal zoeken in het Rijksarchief

– http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen

– Vrijwilligersproject “Demogen”

– Bevat momenteel méér dan 32 miljoen namen die

voorkomen in

• Burgerlijke stand

• Bevolkingsregister

• Militie

• Parochieregisters

• Notariële akten

• Boedelinventarissen, …

Page 22: familie… - Stadsarchief Turnhout

Registreren bij het Rijksarchief

Page 24: familie… - Stadsarchief Turnhout

Bevolkingsregister

- Vanaf ca. 1796, gestandaardiseerd vanaf 1846

- Alle inwoners per adres, alle wijzigingen

- Tienjaarlijks, met index op naam

- Bij de gemeenten of bij het Rijksarchief (indien

overgedragen door een gemeente)

- Registers ouder dan 120 jaar:

- Vrij raadpleegbaar

- Registers die nog geen 120 jaar oud zijn (uittreksels)

- Na toestemming van betrokkene > echtgeno(o)te >één van

de kinderen > college van burgemeester en schepenen

Page 25: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 26: familie… - Stadsarchief Turnhout

Bevolkingsregister online

– Antwerpen (enkel district Antwerpen)

http://zoeken.felixarchief.be

– Mechelen:

http://www.mechelsegenealogischebronnen.be/

– Turnhout: http://www.genealogieturnhout.be

– Brugge: http://www.archiefbankbrugge.be

Page 27: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 28: familie… - Stadsarchief Turnhout

Andere bronnen uit de 19e-20e eeuw

– Bij de gemeenten (of het Rijksarchief indien

overgedragen):

• Militieregisters

– Alle mannen vanaf 19 jaar (vanaf 1847: 20 jaar)

• Kiezerslijsten

– Kiezers voor de gemeenteraad, provincieraad, Kamer, Senaat

– Pas vanaf 1894: algemeen stemrecht voor mannen

• Belastingsrollen

– nationale belastingen geïnd door de gemeenten

» Patentrecht (tot 1914)

» Belasting op grondbezit

» Personele belasting

Page 29: familie… - Stadsarchief Turnhout

Andere bronnen uit de 19e-20e eeuw – Gemeentelijke belastingen (heel divers)

» Vee, paarden

» Dienstpersoneel

» Aantal werknemers

» Stoomkracht, …

• Kadaster

– Kadastrale leggers: alle eigendommen binnen de gemeente

– Alfabetische index (“aanwijzende tafel”)

– Kadastraal perceelnummer

– Online: website Rijksarchief + www.cartesius.be

Page 30: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 31: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 32: familie… - Stadsarchief Turnhout

Andere bronnen uit de 19e-20e eeuw

– In het Rijksarchief:

• Notariaat

– Alle minuten en repertoria die ouder zijn dan 75 jaar

– Ouder dan 100 jaar: openbaar

– Nog geen 100 jaar: schriftelijke toestemming van een notaris

– Rijksarchief Antwerpen: toegangen R01 en R02

• Registratie en domeinen: erfenisaangiften

• Vreemdelingendossiers

– 2 miljoen dossiers (bevat relaties, persoonsbeschrijving, later foto)

– 1835-1943 (vóór 1889: fragmentarisch)

– Ouder dan 100 jaar: openbaar

– Nog geen 100 jaar: gemotiveerd verzoek en onderzoeksverklaring

Page 33: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 34: familie… - Stadsarchief Turnhout

Andere bronnen uit de 19e-20e eeuw

– Archiefdiensten van het Belgisch Leger

• Koninklijk Legermuseum

– officieren geboren vóór 1900

– onderofficieren en soldaten geboren in 1845-1888

– databank: http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-

db=DossiersOfficiers&-loadframes

• Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht

te Evere: onderofficieren en soldaten geboren vanaf 1889

– Archieven uit katholieke, socialistische en liberale zuil

• KADOC, AMSAB, Liberaal Archief

– Archieven mbt emigratie: https://familiegeschiedenis.be/dossiers/migratie/bronnen/term/all

Page 35: familie… - Stadsarchief Turnhout

Persoonsgegevens vóór 1796

– Parochieregisters (1566-1796)

• Dopen

• Huwelijken

• Begrafenissen

– Notarissen

– Schepenbank

– Weeskamer

– Opgelet voor:

• Schrift (paleografie), afkortingen

• Latijn: https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Vacubularium_Index

Page 36: familie… - Stadsarchief Turnhout

Parochieregisters

– In het Rijksarchief of bij stadsarchieven

– Indexen uit de 19de eeuw

– Recente bewerkingen, gezinssamenstellingen

– Per parochie, afhankelijk van priester

– Beknopt, soms onduidelijk

– 27.000 registers online:

• http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

• Zichtbaar na registratie (zie hoger)

Page 37: familie… - Stadsarchief Turnhout

Doopakten

– Datum van de doop

– Naam van het kind en van de ouders

– Namen van meter en peter – Baptisatus/baptisata est: is gedoopt

– Uxoris: uit het huwelijk

– Filius/filia: zoon/dochter (van)

– Patrinus/patrina, matrina: peter/meter

– Susceptores: peter en meter

– Prolis: kind

– Illegitimus/illegitima: onwettig

Page 38: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 39: familie… - Stadsarchief Turnhout

Huwelijksakten

– Datum van het huwelijk

– Namen van bruid en bruidegom

– Namen van getuigen

– Vanaf de 18e eeuw:

• Datum van ondertrouw (sponsalia)

• Plaats van herkomst en geboorteplaats

– Matrimonium/matrimonio: huwelijk

– Coram testibus: voor de getuigen; coram parocho: voor de priester

– Banno/proclamatione: ban, afroeping

– Tribus bannis: door de drie bannen

– Cum dispensatione: met vrijstelling (van de drie bannen)

Page 40: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 41: familie… - Stadsarchief Turnhout

Begraafakten

– Datum van de begrafenis (sepultus) of van het

overlijden (obiit)

– Naam van de overledene

– Soort begrafenis – Infans: kind

– Exequiae: uitvaart

Page 42: familie… - Stadsarchief Turnhout
Page 43: familie… - Stadsarchief Turnhout

Notariaat

Page 44: familie… - Stadsarchief Turnhout

Schrijf een familiegeschiedenis…

– Voeg extra informatie toe over opvallende

gebeurtenissen (bv. oorlog), beroepen, leefomgeving,

verenigingsleven, politiek leven

– Lees je in over de geschiedenis van een gemeente, van

een bepaalde periode, van een economische sector, …

– Publiceer je familiegeschiedenis in het tijdschrift van de

heemkundige kring

• https://familiegeschiedenis.be/sites/default/files/Lambrecht_H

oe%20schrijf%20ik%20een%20historisch%20verantwoord%2

0artikel.pdf

Page 45: familie… - Stadsarchief Turnhout

Meer weten?

• Familiekunde Vlaanderen

– https://familiekunde-vlaanderen.be/

– www.familiegeschiedenis.be

• Rijksarchief

– http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=genealoog

• Stadsarchief Antwerpen

– https://issuu.com/webredactie/docs/waar_kom_jij_vandaan

• Websites van genealogen – http://www.yory.nl/