Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

13

description

Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

Transcript of Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

Page 1: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 2: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 3: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 4: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 5: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 6: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 7: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika
Page 8: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

http://www.slideshare.net/NurulZakiiah/bab3etika-perguruan#

Page 9: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA

Guru aktifmencerminbudayakerja yang cemerlang

Dapatkan kod etika perguruan Malaysia dan buat interpretasi mengenainya.

Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan

manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Guru juga

berperanan menyediakan seorang individu itu tentang peranan dan tanggungjawabnya di

dalam masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga,

masyarakat seterusnya membantu negara mencapai kemajuan.

Dari pendapat keagamaan, seorang guru itu setaraf dan seangkatan dengan

pemimpin dan ketua masyarakat kerana guru berperanan mendidik dan membimbing ahli

masyarakat lain ke arah jalan yang benar dan tidak terpesong dari landasan kehidupan

yang baik. Pekerjaan ini juga dianggap satu ibadah.

             

Guru seharusnya menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi, tidak

mementingkan diri sendiri dan memilih tugas. Ciri-ciri ini penting kerana tugas guru

berkait rapat dengan mutu pendidikan di mana dalam pengajaran, jika guru lakukan

dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, ia akan menarik minat pelajar untuk belajar

dengan lebih bersungguh-sungguh.

           

Olehkeranasetiaptindakandantingkahlaku guru

akanmenjadiperhatiandanikutanpelajar, iamemerlukantindakan yang penuhperhatian

yang telitidanberhati-hati.

KementerianPelajaran Malaysia telahmenetapkangarispanduanataukodetikaperguruan

di Malaysia agar para guru tidaklaridarilandasansertatidakmelakukantindakan yang

tidakwajar.Etikaperguruanadalahsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru

terhadapmasyarakatdannegara, pelajar, rakansejawatdanibubapa.

Page 10: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

Antara kod etika yang telah ditetapkan adalah :-

1)         Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh

mencemarkan sifat profesionalnyadan yang akan menyebabkan hilang

kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.

Pernyataan diatas telah membawa maksud bahawa setiap tindak tanduk dan

sikap guru lakukan mendapat perhatian masyarakat sekeliling terutama pelajar dan ibu

bapa. Adalah amat penting bagi seorang guru agar menjaga perlakuan agar tidak

menccemarkan kredibiliti keguruannya sehingga boleh menghilangkan kepercayaan

masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru yang membawa tanggungjawab

mendidik anak bangsa supaya bertingkah laku baik dan berakhlak mulia. Jika guru gagal,

seluruh masyarakat tidak akan mempercayai guru dalam membantu ibu bapa mendidik

anak-anak mereka.

2)         Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa

kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan  amanah berhubung dengan

kewangan : Etika ini adalah melibatkan sikap dan prinsip hidup seorang guru apabila

memegang sesuatu amanah terutamanya yang melibatkan kewangan. Seorang guru

selain daripada mengajar dan mendidik, ada kalanya guru juga akan melakukan tugas

mengutip yuran sekolah dan sebagainya. Dalam memegang amanah melibatkan wang,

guru mestilah bersikap jujur, berhati-hati dan tidak lalai. Ini adalah kerana kesilapan yang

kecil akibat kecuaian juga boleh membuang kepercayaan pelajar dan ibu bapa

berhubung kewangan terhadap guru tersebut. Sukar bagi mereka untuk

mengamanahkan anak mereka kepada seorang guru yang tidak jujur dan lalai.

3)         Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya

dengan jujur : Ini bermakna ketika guru sedang melakukan tugas dan bergaul dengan

pelajar, guru hendaklah berlaku jujur tanpa melakukan sesuatu itu dengan niat untuk

mendapat ganjaran, nama mahupun populariti dikalangan pelajar. Jujur dalam memberi

perlindungan kepada pelajar dan tidak pernah sekali cuba untuk mempergunakan

hubungan baiknya untuk kesenangan peribadinya.

4)         Tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya.  Kepentingan

murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat,

persatuan atau persendirian.

Apabila berlakunya konflik atau kekeliruan yang memerlukan guru membuat

keputusan antara pelajar, persatuan yang diikuti oleh guru ataupun kehendak

persendirian, keputusan yang perlu guru ambil pelajar menjadi perkara utama perlu guru

dahulukan. Ini adalah kerana sudah menjadi tanggungjawab seorag guru itu untuk

melindungi dan menjaga kepentingan pelajarnya terutama ketika disekolah. Sewaktu

guru sedang menjalankan tugas, perkara lain harus di ketepikan buat sementara waktu

agar guru dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar.

5)         Guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada

setiap muridnya tak mengira bangsa, agama dan kepercayaannya.

Guru mestilah tidak mengamalkan sikap pilih kasih sesama kaum dan agama mengikut

keselesaannya. Seperti contoh Cikgu Azman seorang berbangsa Melayu dan beragama

Islam, maka Cikgu Azman mengajar dan memberi tumpuan kepada pelajar Melayu

sahaja kerana berpendapat beliau mahu membela nasib bangsa sendiri tanpa

Page 11: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

mengambil peduli kaum lain yang dirasakan lebih pandai berbanding pelajar Melayu.

Sikap yang ditonjolkan ini boleh menimbulkan konflik dan perasaan tidak puas hati di

kalangan pelajar-pelajar bangsa Cina dan India.

6)         Guru haruslah bertugas sebagai ’pengganti ibu bapa’ dalam usaha

membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat :  

sebaik sahaja pelajar melangkah kaki ke sekolah, guru adalah merupakan orang paling

tua dan orang yang paling diharapkan untuk menjaga, mengasuh dan mendidik pelajar

kerana pada waktu persekolahan, ibu bapa sebenar keluar bekerja dan tidak dapat

menumpukan perhatian pada anak mereka. Seorang guru yang baik adalah seorang

yang melayan pelajarnya seperti anak sendiri agar pelajar tidak merasa tersisih dan

dapat menikmati kasih sayang yang mungkin tidak diperolehi ketika di rumah.

7)         Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap

semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan

politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain : guru mesti melayan dan

menyempurnakan tugasnya sama rata. Dalam mengajar juga, ilmu pengetahuan

dicurahkan sama rata tanpa mengira status pelajar dihadapannya. Semua pelajar

memerlukan ilmu pengetahuan yang sama sama ada dari mana dan siapa pelajar

tersebut kerana mereka datang ke sekolah dengan tujuan yang sama iaitu menuntut

ilmu.

      8)         Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan

muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi

jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain : semasa mengajar guru harus peka bahawa

pelajar adalah individu yang berbeza antara satu sama lain dari segi pembelajaran dan

pemahamannya. Guru harus peka dan sentiasa prihatin dengan setiap pelajar agar tiada

yang tertinggal dalam membantu mereka menonjolkan potensinya. 

9)         Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit

mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak

berkenaan : guru sebagai seorang pemegang amanah dan seorang yang boleh

dipercayai selepas ibu bapa bagi pelajar itu. Maka apa sahaja maklumat mengenai

pelajar tidak boleh didedahkan sama sekali terutama jika maklumat itu boleh memalukan

dan mengaibkan pelajarnya.

      10)       Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan

murid, masyarakat atau negara : guru tidak boleh bersikap tidak mempedulikan

pelajarnya dan seterusnya tidak mementingkan kehendak masyarakat dan mencapai

matlamat negara.

      11)       Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya

supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan

berguna : melengkapkan pelajar dengan membimbing mereka ke arah dan tujuan yang

baik sekaligus dapat melahirkan warganegara yang baik dan sedia memberi sumbangan

kepada masyarakat dan negara.

      12)       Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh

mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya : guru harus menjaga

dan menyusun katanya dengan baik agar apa sahaja perkataan yang keluar dari guru

Page 12: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

tidak disalah erti dan menimbulkan rasa curiga kepada pelajar-pelajar mahupun ibu

bapa. Ini boleh menjatuhkan maruah dan merendahkan martabat guru itu sendiri.

13)       Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau

'role model' kepada muridnya : guru sentiasa harus menunjukkan tingkah laku yang

baik dan bernilai murni agar dapat memberi contoh atau model yang baik kepada

pelajarnya. Ia juga adalah untuk menjaga nama baik guru dan professionnya.

14)       Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk

pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau

cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan :tuisyen atau kelas tambahan

persendirian yang mahu guru lakukan adalah mesti bertujuan untuk membantu pelajar

meningkatkan prestasi dan mengatasi kelemahannya bukan untuk guru menambah

pendapatan luar waktu sekolah. Apa sahaja pendapatan yang diperolehi daripada

pengajaran adalah dilarang. Ini adalah bagi menjaga kredibiliti seorang guru yang

berpekerti mulia.

      15)       Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau

pengajaran persendirian :menerima bayaran untuk kelas tambahan adalah dilarang,

apatah lagi mengiklankan dirinya untuk apa-apa kelas tuisyen anjurannya. Dengan erti

kata lain guru dilarang meletakkan namanya dalam apa-apa iklan berkaitan agar guru

tidak menimbulkan syak wasangka masyarakat sekeliling.

16)       Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik

persendirian terhadap muridnya :sudah tertakluk dalam perlembagaan negara bahawa

rakyatnya adalah bebas menganut mana-mana agama. Oleh sebab itu guru tidak harus

memaksa mahupun mempengaruhi pelajarnya agar mempercayai apa yang guru

percaya. Guru harus berada di pihak yang neutral agar beri peluang pelajar agar mereka

menilai dan memilih kepercayaan sendiri apakah yang terbaik untuk diri mereka

sendiri. Guruhanyabolehmemberipanduanselebihnyamuridperlumembuatkeputusansendi

ri.

17)      

Gurutidaklahharusmemintaataumenerimahadiahdaripadaibubapaatauahlimasyarak

atdalammenjalankan tugas profesionalnya : setiap tugas dan tanggungjawab yang

dijalankanhendaklahikhlastanpamengharapkanataumemintabalasandaripadaibubapamah

upunmasyarakat.

18)      

Gurutidaklahharusmenjatuhkannamabaikgurulain

: inibermaksudbahawadalampergaulan juga

guruharusmenjaganamabaiksesamarakansetugas agar namabaik dan

maruahgurutidaktercalar di kalanganpelajar.

19)       Guruharuslahmenggunakan cara yang sahaja (iaituberdasarkankecekapan)

untuktujuankenaikanpangkatatauuntukmendapatpekerjaan

: gurusentiasamengemaskinikecekapan dan cara bekerja agar dapatpeluang yang sama

unutkmeningkatkandiri dan tarafpekerjaannya.

Menggunakankemahiranuntuknaikpangkatbukandengan cara

mengampupentadbirsekolah.

Page 13: Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

20)       Gurutidaklahharusmengiklankandirinyadengan cara membesar-

besarkannamanyauntukmendapatkansesuatupangkatdalamprofesionperguruan

: tugas guru yang utamaadalahmengajar dan mendidikpelajar.

Guruharusmengutamakanpelajarberbandingdirinya. Adalahdilarang sama

sekaligurumelampauipelajarnyadenganberlumba-lumbamenempanama.

Seharusnyagurumembantumenaikkannamapelajarbukanuntukkebaikandirinya.

Posted 3rd February 2012 by great.neddy.

Labels: SEKOLAH DAN MASYARAKAT

  

 

Add a comment