Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

33
Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Transcript of Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Page 1: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Tervetuloa infotilaisuuteenvuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Page 2: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Eläkeuudistuksen tavoitteet

• pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä

– työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa

• turvata riittävät eläkkeet

• vahvistaa eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä

– vähentää työeläkemaksujen nostopainetta

6.4.2016 2

Riittävätkö eläkerahat?

Pidempään töissä?Miksi

eläkeuudistus tarvitaan?

Page 3: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Mikä ei muutu?

• eläkeuudistuksella ei ole vaikutusta tämän vuoden loppuun mennessä kertyneeseen eläketurvaan:

- henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät

- kertymisprosentteihin muutoksia vasta 1.1.2017 alkaen

- ei vaikutusta maksussa oleviin eläkkeisiin

tänään käsittelemme muutoksia 1.1.2017 lähtien

6.4.2016 3

Page 4: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Miten eläketurva muuttuu 1.1.2017?

• muutoksia eläkeikiin

– vanhuuseläkeiän alaraja nousee 63 vuodesta ylöspäin

– ammatilliset eläkeiät nousevat

• uudet vaihtoehtoiset eläköitymistavat

– osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke

– osa-aikaeläke ja varhennettu vanhuuseläke poistuvat

• eläkettä kertyy tasaisemmin koko työuralta

– eläkkeen kertyminen alkaa jo 17 ikävuodesta

– 1,5 % vuosittaisista työansioista

– palkansaajan eläkemaksua ei vähennetä eläkkeen laskennassa

– lykkäyskorotus, jos jatkaa pidempään työssä

6.4.2016 4

Page 5: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Eläkkeen määrään vaikuttavat asiat

• työuran ansiot v. 2017 lukien 17 ikävuodesta alkaen

• karttumisprosentit

• palkattomilta ajoilta kertyvä eläke

• indeksitarkistukset

• elinaikakerroin

• osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen käyttäminen

• eläkkeelle jäännin myöhentäminen

lykkäyskorotus ja tavoite-eläkeikä

• eläkkeen rinnalla kertyvä uusi eläke

6.4.2016 5

Näistä on tarkempaa

tietoa osoitteessa

www.keva.fi/elakeuudistus

Page 6: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Miten eläkeikä muuttuu?

Page 7: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Eläkeikä

• julkisen alan henkilökohtaiset eläkeiät (63–65 v.) säilyvät

• alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta säilyy v. 1954 ja sitä ennen syntyneillä

• vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee portaittain v. 1955 ja sen jälkeen syntyneillä

• ammatillisiin eläkeikiin korotuksia

• 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ala- ja yläikäraja vahvistetaan sinä vuonna kun henkilö täyttää 62 vuotta

6.4.2016 7

Eläkeuudistus ei vaikuta

ennen vuotta 2017

eläkkeelle siirtyviin.

Page 8: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Vanhuuseläkeikä nousee portaittain

6.4.2016 8

Syntymävuosi Vanhuuseläkkeen alaikäraja

Kertymisenyläikäraja

1954 tai ennen 63 v 68 v

1955 63 v 3 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 68 v

1958 64 v 69 v

1959 64 v 3 kk 69 v

1960 64 v 6 kk 69 v

1961 64 v 9 kk 69 v

1962-1964 65 v 70 v

1965- vahvistetaanmyöhemmin

vahvistetaan myöhemmin

Page 9: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Esimerkki Liisa on syntynyt vuonna 1955, ennuste ikäluokan elinaikakertoimesta on 0,958.

Liisalle on eläkeikään (63 vuotta 3 kuukautta) mennessä kertynyt eläkettä 1600,00 e/kk, joka elinaikakertoimella tarkistettuna on 1532,00 e/kk.

Jatkamalla työskentelyä noin vuoden eteenpäin on Liisa voinut kerryttää takaisin alkuperäisen elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen 68 euroa/kk.

Tavoite-eläkeikä

• jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alaraja ja tätä myöhempi tavoite-eläkeikä– esimerkiksi vuonna 1955 syntyneelle se tarkoittaa noin vuoden,

– 1965 syntyneelle noin kahden vuoden ja

– 1985 syntyneelle noin kolmen vuoden lisätyöskentelyä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen

Tavoite-eläkeikä

määritellään jokaiselle

ikäluokalle.

6.4.2016 9

Page 10: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Henkilökohtainen eläkeikä säilyy

• ennen v. 1960 syntyneellä työntekijällä on henkilökohtainen eläkeikä, jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka

• jos jää eläkkeelle henkilökohtaisen eläkeiän saavutettuaan, eläke on kertynyt ajalta ennen 1995 parempitasoisena

6.4.2016 10

Page 11: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Ammatillinen eläkeikä

6.4.2016 11

Ammatillinen eläkeikä täyttyy nykysäännöin

Ammatillinen eläkeikä nousee

2018 + 3 kk

2019 + 6 kk

2020 + 9 kk

2021 + 1 v

2022 + 1 v 3 kk

2023 + 1 v 6 kk

2024 + 1 v 9 kk

2025 ja sen jälkeen + 2 v

Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään.

Page 12: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Miten eläkettä kertyy jatkossa?

Page 13: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Muutokset eläkkeen kertymisessä

• 1,5 % vuosiansioista 17 ikävuodesta kertymisen yläikärajaan

• lykkäyskorotus

– jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkettä korotetaan 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamista lykätään

• korotettu kertymä 1,7 % vuodessa ikävälillä 53‒62 v. vuoden 2025 loppuun saakka

Huom!

63-vuotiaalle eläkettä kertyy 4,5 % kuluvan vuoden loppuun saakka

6.4.2016 13

Lykkäyskorotus

+0,4 % kuukaudessa

Page 14: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Syntynyt 15.8.1954

Kuntatyössä 1.1.1980 lukien

Ansiotaso 2 600 e/kk

Henkilökohtainen eläkeikä 64 vuotta 11 päivää

täyttyy 26.8.2018, on voimassa edelleen, myös 1.1.2017 jälkeen.

Anneli voi syntymävuotensa perusteella hakea

vanhuuseläkettä aikaisintaan 63 vuoden iässä tai

lykätä eläkkeelle siirtymistä esim. 65 vuoden ikään.

Esimerkki: Anneli, vanhuuseläke eri-ikäisenä

6.4.2016 14

Page 15: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Eläke alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikää ei oikeutta lisäeläkeosuuteen

Kertyneen eläkkeen määrä 31.8.2017 mennessä 1 480 e/kk

jota elinaikakerroin vähentää – 52 e/kk

Annelin vanhuuseläke 1.9.2017 1 428 e/kk

6.4.2016 15

Esimerkki: Anneli, vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana

Page 16: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Kertyneen eläkkeen määrä 1.9.2018 mennessä 1 590 e/kk

- sisältää lisäeläkeosuuden

lykkäyskorotus 12 kuukauden ajalta + 4,8 % +76 e/kk

yhteensä 1 666 e/kk

elinaikakertoimen vaikutus - 59 e/kk

Annelin vanhuuseläke 1.9.2018 1 607 e/kk

6.4.2016 16

Esimerkki: Anneli, vanhuuseläkkeelle 64-vuotiaana

Page 17: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Kertyneen eläkkeen määrä 1.9.2019 mennessä 1 630 e/kk

- sisältää lisäeläkeosuuden

lykkäyskorotus 24 kuukauden ajalta + 9,6 % +156 e/kk

yhteensä 1 786 e/kk

elinaikakertoimen vaikutus - 62 e/kk

Annelin vanhuuseläke 1.9.2019 1 723 e/kk

6.4.2016 17

Esimerkki: Anneli, vanhuuseläkkeelle 65-vuotiaana

Page 18: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Nykyisen osa-aikaeläkkeen tilalle osittainen varhennettu vanhuuseläke

Page 19: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Nykyinen osa-aikaeläke

• osa-aikaeläkkeelle voi jäädä vuonna 1955 tai sitä ennen syntynyt siten, että se alkaa viimeistään 1.1.2017

• alaikäraja 61 vuotta

• osa-aikatyössä on ansiorajat, joita ei saa ylittää eikä alittaa

• myönnetyt osa-aikaeläkkeet jatkuvat entisellään ja niiden maksamisen edellytykset säilyvät ennallaan

osa-aikaeläkkeen rinnalla tehtävästä työstä

kertyy eläkettä 1.1.2017 lukien 1,7 / 1,5 % vuodessa

6.4.2016 19

Myönnetyt osa-

aikaeläkkeet säilyvät

ennallaan.

Page 20: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

• ikäraja aluksi 61 vuotta, vuodesta 2025 lähtien 62 vuotta

• myönnetään aikaisintaan 1.2.2017 lukien

• ei ansio- eikä työaikarajoituksia

• maksuun 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä

• varhennusvähennys 0,4 % varhennuskuukautta kohti

– varhennusaika lasketaan kunkin ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä

• mikäli osittainen varhennettu vanhuuseläke alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikää, julkisen alan vanhoihin parempiin kertymiin tehdään vähennys ajalta ennen vuotta 1995

(2,2 % vuodessa 1,8 %)

6.4.2016 20

Page 21: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Syntynyt 6.6.1956

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 61 vuoden alaikäraja täyttyy vuonna 2017

Yksityisiä työsuhteita vuosina 1978-1981

Valtion palvelusta vuodesta 1982 alkaen

Ansiotaso työuralla keskimäärin 2 800 e/kk

Henkilökohtainen eläkeikä 64 v 4 kk

täyttyy 6.10.2020 vanhuuseläke 1.11.2020

Esimerkki: Matti, osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove)

6.4.2016 21

Page 22: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Esimerkki: Matti, osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove)

Kertymät 31.12.2016 mennessä yhteensä 1 660 e/kkosittainen varhennettu vanhuuseläke 50 % = 830 e/kk

- vähennys ennen 1995 kertyneeseen eläkkeeseen - 35 e/kk

- varhennusvähennys - 95 e/kk

- elinaikakerroin - 35 e/kk

Osittainen varhennettu vanhuuseläke 1.7.2017 665 e/kk

Matti jatkaa ove:lla töitä puoliaikaisestieläkeikäänsä astiarvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 680 e/kk

Matti jatkaa ove:lla kokoaikatyössä

eläkeikäänsä astiarvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 776 e/kk

Matti siirtyy ilman ove:a vanhuuseläkkeelleeläkeiässäänarvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 970 e/kk

6.4.2016 22

Page 23: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Työuraeläke

Page 24: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Työuraeläke

• alaikäraja on 63 vuotta

• aikaisintaan 1.2.2018

• edellyttää 38 vuoden työuraa, joka on tehty rasittavassa ja kuluttavassa työssä

• työkyvyn arviointi

– työkyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt

– mahdollisuus jatkaa työssä on pysyvästi heikentynyt

– työ jatkuu tai sen päättymisestä on enintään vuosi

6.4.2016 24

Työuraeläke voi olla pienempi

kuin työkyvyttömyys-

eläke.

Page 25: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Muita eläkkeeseen vaikuttavia tekijöitä

Page 26: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

• vuodessa työansioista kertyy eläkettä n. 50 €/kk

• vuoden työttömyysajalta (ansiosidonnainen) kertyy eläkettä n. 31 €/kk

• vuodessa sairaspäivärahasta kertyy eläkettä n. 27 €/kk

• 6 kk vuorotteluvapaa + 6 kk työssä, eläkettä 12+24 = n. 36 €/kk

0

20

40

60

Työttömyys SV 6kk v-vapaa + 6kk työssäTyöansio

Esimerkki: Henkilö on yli 53-vuotias ja vuosiansiot ovat n. 35.000 €/v

Page 27: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Työntekijän eläkemaksut

• eläkettä laskettaessa työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä ansioista

• v. 2017 alkaen 53‒62-vuotiailla korotettu eläkemaksu vuoteen 2025 saakka

• työntekijän eläkemaksu 2016

– 18‒52-vuotiaat 5,70 %

– 53‒68-vuotiaat 7,20 %

6.4.2016 27

Page 28: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Työuraa tukemassa jatkossakin

• ammatillinen kuntoutus

• osatyökyvyttömyyseläke

• kuntoutustuki

• työkyvyttömyyseläke

jos työkyvyn alenema sattuu vuodelle 2017 tai sen jälkeen ja

työkyvyttömyyseläke tulee myönnettäväksi, muuttuu se vanhuuseläkkeeksi ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä

6.4.2016 28

Page 29: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Mistä lisää tietoa?

Page 30: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Hoida eläkeasiasi sujuvasti verkossa:

Omat eläketietosi -palvelu

• käyttö helppoa, vaatii ainoastaan pankki-, siru- tai mobiilitunnisteen

• voit hakea eläkettä vaivattomasti ja nopeasti

• vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen laskurit käytettävissä toukokuussa

• pysyt helposti ajan tasalla tilaamalla tekstiviestin saapuneista asiakirjoista

6.4.2016 30

Page 31: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Ota yhteyttä eläkeasioissa!

• Omat eläketietosi –palvelu

– joka päivä klo 6‒24

– www.keva.fi/elaketietosi

• Keva Eläkeneuvoja Facebookissa

– arkisin klo 8‒16

– www.facebook.com/kevaelakeneuvoja

• Eläkeneuvonta

– avoinna arkisin klo 8‒16

– suomenkielinen palvelulinja puh. 020 614 2837

– ruotsinkielinen palvelulinja puh. 020 614 2868

6.4.2016 31

Page 32: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

Anna palautetta!

• mikäli annoit ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi, saat linkin palautekyselyyn

6.4.2016 32

Kerro, miten

onnistuimme!

Page 33: Eläkeuudistus 2017: Kevan infokiertue

6.4.2016 33

Lisää tietoa:www.keva.fi/elakeuudistus

Kiitos osallistumisestasi ja hyvää kotimatkaa!