El viaje de Chihiro - El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki Material did£ ctic de la...

download El viaje de Chihiro - El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki Material did£ ctic de la pell£­cula Cicle Superior

of 8

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of El viaje de Chihiro - El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki Material did£ ctic de la...

 • El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki

  Material didàctic de la pel·lícula Cicle Superior

  Drac Màgic

  Sant Pere Mitjà, 66

  08003 Barc e l o n a

  tel.: 93 216 00 04

  fax: 93 215 35 19

  c o rreu electrònic: drac@dracmagic.cat

  w w w. d r a c m a g i c . c a t

  Amb el suport de

 • 3 Fitxa tècnica

  3 Sinopsi

  3 Què treballem?

  4 Viatge iniciàtic cap a la maduresa

  5 Proposta d’activitats

  5 L’estructura narrativa

  7 Proposta d’activitats

  7 Filmografia

  í n d e x

  2

 • El viaje de Chihiro

  Títol original: Sen to Chihiro no Kamikakushi

  Direcció: Hayao Miyazaki Guió: Hayao Miyazaki Producció: Japó, 2001 Música: Jo Hisaishi Versió: castellana Durada: 124 minuts

  C h i h i ro és una nena de deu anys enfada-

  da amb el seu pare i la seva mare, que

  han decidit traslladar-se a un nou barr i .

  De camí a la nova casa, el pare de

  C h i h i ro es confon i, per erro r, arriben a

  les restes d’un parc d’atraccions abando-

  nat. Entre els edificis buits topen amb un

  magnífic banquet. A excepció de Chihiro ,

  que està enfadada, no poden resistir la

  temptació de devorar les suculències

  sense demanar permís. Quan se’n volen

  adonar ja és massa tard: el pare i la mare

  s’han convertit en porcs. Sense saber- h o

  han entrat en un món fantàstic i Chihiro

  haurà d’emprar tot el seu enginy per alli-

  berar la seva família de la maledicció.

  f i t x a t è c n i c a

  s i n o p s i

  3

  El viaje de Chihiro és una excel·lent oportunitat per apro x i-

  m a r-se a un cinema d’animació molt interessant, no

  només per la qualitat dels seus dibuixos, sinó també per la

  fantàstica aventura que proposa. S’hi poden descobrir i

  a p re n d re molts aspectes de la cultura japonesa, tant en la

  seva vessant més quotidiana com en aquells aspectes que

  són més transcendents.

  De fet, totes les aventures que anirà vivint Chihiro al llarg

  de la pel·lícula resultaran un important procés d’apre n e n-

  tatge per a la protagonista, que desenvoluparà i potenciarà

  valors tan valuosos com la responsabilitat, la valentia i la

  confiança en si mateixa. Així doncs, al llarg de la pel·lícula

  els espectadors i espectadores presenciaran el viatge ini-

  ciàtic de Chihiro cap a la maduresa i, per corre s p o n d è n c i a

  amb la seva edat, s’identificaran més fàcilment amb les

  decisions que aquesta anirà prenent en el pro c é s .

  q u è t r e b a l l e m ?

 • Viatge iniciàtic cap a la maduresa

  El viaje de Chihiro, plantejada com una

  fabulosa pel·lícula d’aventures, narra la

  t r a n s f o rmació i el creixement d’una nena

  de deu anys a través d’un seguit d’expe-

  riències increïbles. És per això que es

  podria dir que el film re p resenta el viatge

  iniciàtic de Chihiro cap a la maduresa.

  Aquest particular viatge comença pre c i s a-

  ment amb una mudança: la família de

  C h i h i ro es trasllada a un barri nou. Aquesta

  idea, però, no entusiasma Chihiro, ja que

  suposa un munt de canvis a la seva vida:

  anar a una escola nova, adaptar-se a unes

  noves normes, establir noves relacions, fer

  nous amics i amigues... De camí cap a la

  casa nova, en una parada del trajecte, la

  família va a parar a un parc d’atraccions

  abandonat. Un indret aparentment solitari,

  però on els restaurants presenten banquets

  suculents que els desperten la gana. A

  causa de la golafreria del seu pare i la seva

  m a re, que devoren el menjar sense perm í s ,

  es converteixen en porcs i, junt amb

  C h i h i ro, els tres queden atrapats en aquest

  lloc insòlit, que resulta ser un món fantàstic

  que no té ni lloc ni temps, un tros de terr a

  sagrat i aïllat habitat per Déus antics i

  éssers màgics. Així, Chihiro serà l’única que

  estarà en condicions d’alliberar els seus

  p a res i a ella mateixa; però com re s o l d re la

  seva situació en un espai que és fora de tot

  e s p a i - t e m p s ?

  En quedar-se en un món diferent, Chihiro

  no pot protagonitzar el clàssic re t o rn. La

  t o rnada no pot passar pel desplaçament

  físic, ja que el món fantàstic i el nou barr i

  on es traslladaven no comparteixen la

  mateixa realitat. Per re t o rn a r, doncs,

  C h i h i ro haurà de trobar la connexió entre

  els dos mons, però aquesta connexió no és

  cap camí, sinó que la connexió es troba al

  seu propi interior. Només podrà tornar a

  casa quan aconsegueixi fer-se re s p o n s a b l e

  d’ella mateixa i dels seus actes, quan asso-

  leixi una maduresa personal i quan hagi

  completat el seu procés d’aprenentatge que

  la faci capaç d’enfro n t a r-se a la bru i x a

  Yubaba i vèncer-la. Aquest, doncs, acabarà

  sent l’autèntic viatge de la protagonista.

  Però quina és realment la transformació de

  C h i h i ro ?

  Aquest món dels Déus en què es troba atra-

  pada està regit per normes molt estrictes, i

  C h i h i ro es veu obligada a sotmetre-s’hi si vol

  continuar existint i no desaparèixer. Una de

  les normes principals és que l’existència en

  aquest món està vinculada a la utilitat de

  cada ésser. És a través del treball i l’esforç

  per aconseguir les coses com cada ésser

  esdevé útil, i només si són útils s’hi poden

  q u e d a r. Si aquesta norma principal no es

  compleix, és a dir, si un menja del gran

  banquet sense haver-se’l guanyat, es con-

  v e rteix en porc, com el que li ha passat a la

  seva família. Chihiro, naturalment, no és

  una excepció i té l’obligació de treballar per

  p o d e r-se quedar en aquest món i alliberar

  els seus pares i els amics que hi farà. Per

  tant, per poder quedar-s’hi Chihiro haurà de

  f i rmar un contracte de treball.

  La transformació de Chihiro comença pre c i-

  sament en aquest punt, quan aconsegueix

  que la bruixa Yubaba li doni feina com a

  p a rt del personal de neteja de l’Aburaya, la

  casa dels banys divins públics. L’entrada al

  món del treball re p resentarà un símbol de

  m a d u resa i marcarà el primer pas de la

  infància cap a l’edat adulta. La nena que

  fins aquell moment havia estat fràgil i sobre-

  p rotegida, que es queixava perquè no es

  volia canviar de casa, perquè no volia pas-

  sar tanta estona dins del cotxe, perquè no

  volia menjar..., aquesta nena haurà d’en-

  f ro n t a r-se a les obligacions i a la presa de

  decisions: haurà de netejar els Déus (per

  més pudents que siguin), haurà d’acabar la

  feina a temps i eficientment, haurà de re s o l-

  d re els desastres causats pel Sense Cara i

  haurà de trobar la manera de salvar la seva

  família i els seus amics.

  4

 • Amb tot, serà encarant-se a tots aquests obs-

  tacles com Chihiro aprendrà, a poc a poc, a

  p re n d re decisions i a assumir-ne les conse-

  qüències. En definitiva, és així com s’anirà

  c o n v e rtint en una persona madura, o com diu

  Hayao Miyazaki1, el director de la pel·lícula,

  com Chihiro “aprèn a tenir confiança en ella

  mateixa”. I serà gràcies a aquest procés com

  podrà salvar els seus pares i realitzar el viatge

  de re t o rn al món re a l .

  Proposta d’activitats

  • Reflexioneu sobre el procés d’apre n e n t a t- ge de Chihiro. Què li suposa tre b a l l a r, a la

  p rotagonista? Quins valors aprèn? Quines

  són les principals diferències de compor-

  tament de Chihiro del principi al final de

  la pel·lícula?

  • A la nostra societat, l’entrada al món laboral és a partir dels 16 anys. Per què

  c reieu que és a aquesta edat i no a una

  altra? Què penseu del fet que una nena

  de deu anys hagi de treballar? Quines

  conseqüències creieu que tindria per a

  v o s a l t res?

  • Quina diferència detecteu entre la mane- ra com està narrada aquesta pel·lícula i

  d ’ a l t res pel·lícules d’aventures que conei-

  xeu? A El viaje de Chihiro hi apare i x e n

  a rmes o batalles? La protagonista compta

  amb poders sobrenaturals per superar els

  e n t rebancs? Per què creieu que ha estat

  plantejada d’aquesta manera, doncs?

  Què es volia ressaltar amb això?

  • C h i h i ro decideix quedar-se a l’Aburaya i buscar una feina per tal de poder salvar

  als seus pares, que han estat convert i t s

  en porcs. Quina estratègia hauríeu utilit-

  zat vosaltres? Penseu en una altern a t i v a

  per solucionar la situació.

  L’estructura narrativa

  El viaje de Chihiro s’allunya de l’estru c t u r a

  n a rrativa clàssica del conte occidental basat

  en la dualitat de l’acte/conseqüència, dire c-

  tament vinculada a una segona dualitat

  imperant: la del bé/mal i el càstig/pre m i