Ekonomija sveta

download Ekonomija sveta

of 297

 • date post

  22-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Odnos ekonomija na nivou sveta, prinicpi trzista i uticaj geopolitickog polozaja na razvoj jednog trzista.

Transcript of Ekonomija sveta

 • UNIVERZITET U BEOGRADU

  FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

  Milo V. Jevti

  PRISTUP PROJEKTOVANJU ORGANIZACIJE

  ZASNOVAN NA MERENJU USKLAENOSTI

  ELEMENATA ORGANIZACIJE

  doktorska disertacija

  Beograd, 2012.

 • UNIVERSITY OF BELGRADE

  FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES

  Milo V. Jevti

  AN APPROACH TO ORGANIZATIONAL DESIGN

  BASED ON MEASURING THE ALIGNMENT OF

  ORGANIZATIONAL ELEMENTS

  Doctoral Dissertation

  Belgrade, 2012

 • Mentor:

  ______________________________________________

  dr Ondrej Jako,

  redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka

  lanovi komisije:

  ______________________________________________

  dr Dragoslav Slovi,

  docent Fakulteta organizacionih nauka

  ______________________________________________

  dr Neboja Janiijevi,

  redovni profesor Ekonomskog fakulteta

  Datum odbrane:

  _______________________________

 • PRISTUP PROJEKTOVANJU ORGANIZACIJE ZASNOVAN NA

  MERENJU USKLAENOSTI ELEMENATA ORGANIZACIJE

  Rezime

  Predmet istrivnj ove doktorske disertcije bio je unpreenje proces

  projektovnj orgnizcije merenjem stnj i usklivnjem element

  orgnizcije. U istraivanju proces projektovnj orgnizcije polo se od nel

  koj su do dns rzvijn u nunoj i strunoj oblsti. Jedn grup teorij, koje su

  u literturi poznte ko teorije kontigencije, govore o neophodnosti d elementi

  orgnizcije budu uskleni s strtegijom orgnizcije i njenim okruenjem. One

  objnjvju d ne postoji jedn njefiksniji nin orgnizovnj, ve d izbor

  orgnizcionog dizjn istovremeno zvisi od izbrne strtegije i okruenj u

  kome orgnizcije posluje. Drug grup teorij nmetnul je principe koji govore o

  znju interne konzistentnosti izmeu element orgnizcije. Ovi principi su u

  literturi poznti ko principi konfigurcije. Istrivnj n ovu temu su pokzl

  d, iako ne postoji pojedinn orgnizcion vrijbl ili stnje nekog element

  orgnizcije koj je u znjnoj meri povezn s rezulttim orgnizcije, postoje

  odreeni modliteti poveznosti element orgnizcije koji se pojvljuju smo u

  orgnizcijm koje postiu bolje rezultte.

  Pregled literture iz oblsti projektovnj orgnizcije poinje utorim klsinih

  teorij i dministrtivnog prvc i temm koje su se uglvnom bvile skupom

  slubenih i stndrdizovnih rdnih odnos koji su izgrivni oko vrstog sistem

  formlnog utoritet. Nkon klsinih teorij, dt je pregled literture i istrivnj

  koj u prvi pln stvljju meuljudske odnose. Empirijsk istrivnj ovih teorij

  su ukzivl d formlni elementi orgnizcije (ko to su struktur, utoritet i sl.)

  ne dju zdovoljvjue rezultte, d istovremeno imju negtivn uticj n

  zdovoljstvo rdnik i meuljudske odnose. Pored formlne strukture, istknut je

  znj neformlnih element orgnizcije, kojim su se vie bvili svremeni

  utori iz ove oblsti. Sledei prvc istrivnj oko kojeg se okupil ve grup

  istriv nziv se kontigentni prvc ili kontigencijske teorije. Ovj prvc

  istrivnj posmtro je odnose koji postoje izmeu orgnizcije i situcije u

 • kojoj se orgnizcij nlzi. On se suprotstvio stvu prethodnih prvc d postoji

  jedn njbolj form orgnizovnj, ve d je potrebno definisti orgnizciju koj

  njvie odgovr specifinim uslovim. Sumirjui pregled literture iz oblsti

  teorije orgnizcije i projektovnj orgnizcije zkljueno je d je do poetk 80-

  tih godin osnovni pristup istrivnju bio pristup koji je rzvijen tokom

  industrijske revolucije, pristup koji je bzirn n prouvnju hijerrhije,

  formlnog utoritet i birokrtije. Tokom 80-tih godin rzvijen je nov

  orgnizcion kultur koj je isticl vrednosti fleksibilnosti, rvne strukture,

  brzog regovnj n potrebe klijent, motivisanosti zposlenih i kvlitet

  proizvod.

  U rdu su predstvljeni modeli orgnizcij njpozntijih utor iz ove oblsti, ko

  to su Henry Mintzberg, McKinsey, Alfred Chandler, ali i novijih autora, kao to su

  Richard Daft, Robert Simons i Jay Galbraith. Kao rezultat istraivanja literature iz

  oblasti projektovanja organizacija i kritikog osvrta na koriene modele

  organizacija, predloen je novi model organizacije, koji je prilagoen postavljenom

  cilju istraivanja, odnosno unapreenju procesa projektovanja zasnovanog na

  merenju i usklaivanju elemenata organizacije. Predloeni model, pored poslovne

  strategije, ine tri elementa organizacije: organizaciona struktura, sistem merenja

  performansi i organizaciona kultura. Meu predloenim elementim dv element

  pripdju grupi element koj se esto nziv tvrdi elementi orgnizcije, dok

  orgnizcion kultur obuhvt pojve koje se obino svrstvju u meke elemente

  orgnizcije.

  Nakon definisanja elemenata organizacije koji ine sastavni deo novog modela

  organizacije, definisane su varijable elemenata koje e biti merene, kao i naini

  njihovog merenja. Varijable elemenata organizacije definisane su na osnovu

  teorijskog objanjenja elemenata organizacije. To su: raspon zaduenja, raspon

  odgovornosti i raspon ogranienja. Za svaki element organizacije, odnosno za svaku

  varijablu, definisane su sedmo-stepene ordinalne skale koje su se koristile za

  merenje njihovih vrednosti. Predloene skle merenj predstvljju ordinalne

  skle, to predstvlj iskork u odnosu n dosdnje nine merenj nekih

 • element orgnizcije, koji su mereni iskljuivo nominlnim sklm, odnosno

  odreivnjem ktegorij kojim su dodeljivni.

  Na osnovu definisanih skala merenja elemenata organizacije definisan je model

  usklenosti element. Definisane su tri varijable koje predstavljaju meru

  usklaenosti elemenata organizacije. Ove varijable predstavljaju nezavisne

  promenljive u nacrtu istraivanja. Kao zavisne varijable u istraivanju uzeti su

  razliiti indikatori efikasnosti organizacija.

  Kako bi se pokazao uticaj usklaenosti elemenata organizacije na efikasnost koje

  organizacije postiu, sprovedeno je istraivanje u kojima su prikupljeni podaci o

  stanju elemenata organizacije kao i kriterijumima efikasnosti koje su organizacije

  ostvarivale. Istrivnje je sprovedeno n preduzeim u Srbiji koj su se po

  kriterijumu visin poslovnog prihod nl meu prvih 300 preduze u

  posmatranim godinama (2007. i 2009. godina). U istrivnju su se koristili

  upitnici sa pitanjima i tvrdnjama koja su sluila z merenje vrednosti vrijbli

  element orgnizcije. Od indiktor efiksnosti koji su mogli d se izrunju n

  osnovu rspoloivih podtk, z zvisnu promenljivu izbrni su indiktori

  produktivnosti preduze, obzirom d su njvie povezn s internom

  efiksnou preduze.

  Dobijeni rezultati faktorske analize (ANOVA) uticaja usklaenosti organizacione

  strukture i sistema merenja performansi na izabrane kriterijume efikasnosti su

  pokazali da organizacije koje spadaju u grupu koje imaju usklaenu organizacionu

  strukturu i sistem merenja performansi imaju vie srednje vrednosti definisanih

  kriterijuma efikasnosti. Dalje, analiza korelacije usklaenosti svih elemenata

  organizacije i izabranih kriterijuma efikasnosti pokazala je da izmeu njih postoji

  linearna meuzavisnosti. U zavisnosti od izbora kriterijuma efikasnosti, u veini

  sluajeva postoji srednja korelacija izmeu nezavisne i zavisne varijable.

  Kroz prikaz rezultata istraivanja disertacije dokazana je opta hipoteza koja je

  postavljena na poetku rada: projektovanje organizacije je mogue unaprediti

  merenjem stanja i meusobnim usklaivanjem elemenata organizacije (hipoteza

  H0). Opta hipoteza je dokazana potvrivanjem etiri posebne hipoteze: mogue je

  definisati zatvoren skup elemenata organizacije kojim se na dobar nain opisuju

 • karakteristike organizacije (hipoteza H1), mogue je meriti stanje elemenata

  organizacije: organizacionu strukturu, sistem merenja performansi i organizacionu

  kulturu (hipoteza H2), mogue je definisati usklaivanje elemenata organizacije

  kojim se doprinosi poboljanju rezultata projektovanja organizacije (hipoteza H3) i

  postoji pozitivna korelacija izmeu usklaenosti elemenata organizacije i

  efikasnosti organizacije (hipoteza H4). Na ovaj nain je dokazano da se

  definisanjem usklaivanja elemenata organizacije unapreuje proces

  projektovanja organizacije.

  Kljune rei

  Projektovanje organizacije, merenje elemenata organizacije, usklaivanje

  elemenata organizacije, organizaciona struktura, sistem merenja performansi,

  organizaciona kultura.

  Nauna oblast

  Organizacione nauke

  Ua nauna oblast

  Organizacija poslovnih sistema

  UDK broj

  005.72

 • AN APPROACH TO ORGANIZATIONAL DESIGN BASED ON

  MEASURING THE ALIGNMENT OF ORGANIZATIONAL ELEMENTS

  Summary

  The subject of this doctoral dissertation is the improvement of the process of

  designing an organization by measuring the state and alignment of organizational

  elements. The research of the organizational designing process started from the

  principles that have been developed thus far in the scientific and professional

  fields. Some theories, known in the literature as contingency theories, speak of the

  necessity for the elements of an organization to be aligned with the strategy of the

  organization and its environment. They explain that there is no one single most

  efficient organizational method, but that the selection of the organizational design

  depends on both the chosen strategy and the environment in which the

  organization operates. Other theories focus on the principles which speak of the

  importance of