Ekonomija: Prevc

of 99 /99
EKONOMIJA ALOJZIJA PREVC

Embed Size (px)

Transcript of Ekonomija: Prevc

 • EKONOMIJA

  ALOJZIJA PREVC

 • Vijeolski strokovni program: Ekonomist

  Ubenik: Ekonomija

  Gradivo za 1. letnik

  Avtorica:

  Alojzija Prevc, univ. dipl. ekon.

  IZ HERA

  Vija strokovna ola

  Strokovna recenzentka:

  Mag. Elizabeta Hernaus Berlec, univ.dipl.ekon.

  Lektor:

  France Ivani, prof. slov. in nem. jez.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  33(075.8)(0.034.2)

  PREVC, Alojzija

  Ekonomija [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Alojzija

  Prevc. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2010. - (Vijeolski

  strokovni program Ekonomist / Zavod IRC)

  Nain dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/

  Ekonomija-Prevc.pdf. - Projekt Impletum

  ISBN 978-961-6824-93-4

  255545344

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2011

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 130. seji dne 6. 5. 2011 na podlagi 26.

  lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in

  58/09) sprejel sklep t. 01301-3/2011/9-2 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju.

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije.

  Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega

  izobraevanja v obdobju 200811.

  Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se

  izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in

  vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

  .

 • Ekonomija

  I

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ................................................................................................................................ 4

  2 KAJ PROUUJE EKONOMIJA, EKONOMSKI PROBLEM, METODE

  PROUEVANJA ...................................................................................................................... 5 2.1 KAJ JE EKONOMSKI PROBLEM .................................................................................................................... 5 2.2 FAZE GOSPODARJENJA ............................................................................................................................... 7 2.3 METODE PROUEVANJA ............................................................................................................................. 8

  3 KORISTNOST IN ODLOANJE POSAMEZNIKA ................................................... 9 3.1 KORISTNOST IN ODLOANJE POSAMEZNIKA ............................................................................................... 9 3.2 POTRONIKOVA IZBIRA IN OMEJITVE........................................................................................................ 11

  4 EKONOMSKI PROBLEM Z VIDIKA DRUBE ...................................................... 16 4.1 TRI OSNOVNA VPRAANJA ....................................................................................................................... 16 4.2 PROIZVODNI DEJAVNIKI ........................................................................................................................... 16 4.3 KRIVULJA ALTERNATIVNIH MONOSTI PROIZVODNJE ALI TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA ....................... 17 4.4 OPORTUNITETNI STROKI ......................................................................................................................... 19 4.5 PREMIK PO KRIVULJI, PREMIK KRIVULJE .................................................................................................. 19

  5 PROIZVODNA FUNKCIJA, STROKI IN VRSTE STROKOV .......................... 22 5.1 KRATKO IN DOLGO OBDOBJE .......................................................................................................... 22 5.2 PRODUKTIVNOST ............................................................................................................................... 23 5.3 PROIZVODNA FUNKCIJA ................................................................................................................... 23 5.4 ANALIZA STROKOV ......................................................................................................................... 25 5.5 VRSTE STROKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA .................................................................. 25

  5.5.1 Celotni stroki: stalni in spremenljivi stroki ................................................................................ 26 5.5.2 Mejni stroki .................................................................................................................................. 27 5.5.3 Stroki na enoto proizvoda ali povpreni stroki ........................................................................... 28 5.5.4 Povezava med mejnimi in povprenimi stroki .............................................................................. 30

  5.6 STROKI V DOLGEM OBDOBJU ....................................................................................................... 30 6 TRNI MEHANIZEM IN NJEGOVO DELOVANJE ............................................... 34

  6.1 KAJ JE TRG? .......................................................................................................................................... 34 6.2 POVPRAEVANJE ................................................................................................................................ 35

  6.2.1 Krivulja povpraevanja ................................................................................................................. 35 6.2.2 Sprememba obsega povpraevanja : sprememba povpraevanja .................................................. 37

  6.3 ELASTINOST POVPRAEVANJA .................................................................................................... 38 6.3.1 Cenovna pronost (elastinost) povpraevanja ............................................................................. 39 6.3.2 Krina elastinost .......................................................................................................................... 41 6.3.3 Dohodkovna elastinost povpraevanja ........................................................................................ 42

  6.4 PONUDBA ............................................................................................................................................. 43 6.4.1 Zakon ponudbe oz. krivulja ponudbe ............................................................................................. 43 6.4.2 Sprememba obsega ponudbe in sprememba ponudbe ................................................................... 44 6.4.3 Cenovna elastinost ponudbe ........................................................................................................ 45

  6.5 RAVNOVESJE MED PONUDBO IN POVPRAEVANJEM ............................................................... 46 7 POPOLNA KONKURENCA IN OPTIMALNI OBSEG PROIZVODNJE ............. 52

  7.1 PREDPOSTAVKE POPOLNE KONKURENCE ................................................................................... 52 7.2 OPTIMALNI OBSEG PROIZVODNJE POPOLNEGA KONKURENTA ............................................ 52 7.3 RAZLINI POSLOVNI IZIDI: DOBIEK, TOKA PRELOMA, TOKA INDIFERENTNOSTI ..... 55 7.4 ALI JE TRNI MEHANIZEM UINKOVIT? ....................................................................................... 56

  8 NEPOPOLNA KONKURENCA ................................................................................... 59 8.1 RAZLINE TRNE STRUKTURE ....................................................................................................... 59 8.2 VZROKI ZA NASTANEK MONOPOLOV ........................................................................................... 60 8.3 OMEJEVANJE MONOPOLOV ............................................................................................................. 61

  9 MAKROEKONOMIJA ................................................................................................. 62 9.1 KRONI TOK GOSPODARSTVA ........................................................................................................ 62 9.2 AGREGATNA PONUDBA (AS) ........................................................................................................... 64 9.3 AGREGATNO POVPRAEVANJE (AD) ............................................................................................. 64

  9.3.1 Gospodinjstva potroni izdatki (C) ............................................................................................. 65 9.3.2 Podjetja investicije (I) ................................................................................................................ 66 9.3.3 Potronja drave (G) ..................................................................................................................... 66

 • Ekonomija

  II

  9.3.4 Tujina: neto izvoz (X) ..................................................................................................................... 66 9.4 NARODNOGOSPODARSKO RAVNOTEJE ..................................................................................... 67 9.5 INVESTICIJE, VAREVANJE, PORABA ............................................................................................ 68

  9.5.1 Enakost investicij in varevanja .................................................................................................... 68 9.5.2 Multiplikator .................................................................................................................................. 69

  9.6 BRUTO DOMAI PROIZVOD .............................................................................................................. 70 9.6.1 Nominalni in realni BDP ............................................................................................................... 72 9.6.2 Gospodarska rast ........................................................................................................................... 72 9.6.3 Merjenje BDP ................................................................................................................................ 74 9.6.4 BDP in dejansko blagostanje ljudi ................................................................................................. 75

  9.7 NEZAPOSLENOST ................................................................................................................................ 76 9.8 INFLACIJA ............................................................................................................................................. 77

  10 POSLOVNI CIKLI IN EKONOMSKA POLITIKA .................................................. 81 10.1 POSLOVNI CIKLI ............................................................................................................................. 81 10.2 VLOGA EKONOMSKE POLITIKE .................................................................................................. 82 10.3 PRORAUNSKA ALI FISKALNA POLITIKA ................................................................................ 82

  10.3.1 Instrumenti proraunske politike: javnofinanni prihodki in odhodki ...................................... 83 10.3.2 Javnofinanni prihodki in odhodki v Sloveniji .......................................................................... 84

  10.4 DENARNA ALI MONETARNA POLITIKA .................................................................................... 84 10.5 ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA ............................................................................................. 86

  10.5.1 Prednosti zunanje trgovine ....................................................................................................... 86 10.5.2 Carina ....................................................................................................................................... 87 10.5.3 Teajna politika ......................................................................................................................... 87 10.5.4 Plailna bilanca ........................................................................................................................ 88

  11 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 93

 • Ekonomija

  III

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Dobrine, proizvodi, blago 7 Slika 2: a) Celotna koristnost b) Mejna koristnost 10 Slika 3: Premica cene ali premica alternativnih monosti potronje 12 Slika 4: Vzporedni premik premice cene navzgor. 13 Slika 5: Nevzporedni premik premice cene navzgor 13 Slika 6: Krivulja proizvodnih monosti 18 Slika 7: a) Celotni proizvod b) Mejni proizvod 24 Slika 8: Celotni, variabilni in fiksni stroki 26 Slika 9: Krivulja mejnih strokov 28 Slika 10: Krivulje mejnih, povprenih fiksnih, povprenih variabilnih in povprenih celotnih strokov 29 Slika 11: Krivulja povpraevanja 36 Slika 12: Sprememba obsega povpraevanja 37 Slika 13: Sprememba povpraevanja 38 Slika 14: Krivulje povpraevanja z razlinimi koeficienti cenovne elastinosti 41 Slika 15: Krivulja ponudbe 43 Slika 16: Pronosti ponudbe 45 Slika 17: Trno ravnovesje 46 Slika 18: Grafini prikaz optimalnega obsega proizvodnje 54 Slika 19: Kroni tok gospodarstva 63 Slika 20: Krivulja agregatne ponudbe in potencialni obseg proizvodnje 64 Slika 21: Narodnogospodarsko ravnovesje 67 Slika 22: BDP na prebivalca za nekatere drave za leto 2009 v evrih 71

  KAZALO TABEL

  Tabela 1: Koliina potroene dobrine, celotna in mejna koristnost 9 Tabela 2: Lestvica alternativnih monosti potronje 11 Tabela 3: Alternativne proizvodne monosti 17 Tabela 4: Celotni, mejni in povpreni proizvod 24 Tabela 5: Stalni, spremenljivi in celotni stroki 26 Tabela 6: Stalni, spremenljivi, celotni in mejni stroki 27 Tabela 7: Razpredelnica celotnih strokov 29 Tabela 8: Povpraevanje po jogurtu 36 Tabela 9: Ponudba jogurtov 43 Tabela 10: Prikaz trnega ravnovesja za 500 ml jogurta 46 Tabela 11: Uinek premikov ponudbe in povpraevanja na ceno in koliino 47 Tabela 12: Optimalni obseg proizvodnje 53 Tabela 13: Prikaz razlinih trnih razmer in poslovnih izidov popolnega konkurenta 55 Tabela 14: Razline trne strukture 60 Tabela 15: Vpliv tujine v agregatnem povpraevanju Slovenije za nekaj let 67 Tabela 16: Primer izrauna realnega BDP 72 Tabela 17: Podatki o BDP za Slovenijo v letih od 2006 do 2010 73 Tabela 18: Izdatkovna struktura BDP v % za Slovenijo v letih od 2003 do 2008 74 Tabela 19: BDP za Slovenijo po metodi dohodkov v mio. 74 Tabela 20: Struktura BDP v % po metodi dodane vrednosti za leto 2008 za Slovenijo in primerjava z EU 75 Tabela 21: Stopnja brezposelnosti za Slovenijo v primerjavi z EU 77 Tabela 22: Tekoi raun plailne bilance Slovenije za leta od 2005 do 2009 90

 • Ekonomija

  IV

 • Ekonomija

  3

  PREDGOVOR

  Ekonomija je del naega ivljenja, v ekonomijo smo vpeti, tudi e si tega ne bi eleli in tudi

  e menimo, da se nas to ne tie ali nas ne zanima. Vsi imamo elje, potrebe in omejene vire,

  odloamo se za tiste dobrine, ki nam najve pomenijo, ki jih najbolj potrebujemo. e ko

  gremo v trgovino po kruh in mleko, ko plaujemo polonice, ko se odloamo kateri avtomobil

  bomo kupili in kako ga bomo plaali in e posebej, ko se odloamo za poklic, tudij, kariero,

  sprejemamo ekonomske odloitve. Ekonomijo e bolj elementarno zautimo, ko stopamo na

  samostojno podjetniko pot, ko je na uspeh odvisen od tega kako bo trg sprejel nae izdelke,

  storitve, kako bomo lahko izrabili vse svoje sposobnosti, da bomo uspeno poslovali in obstali

  na trgu.

  Inflacija ali ekonomska kriza prizadene vse, al ju ne moremo osamiti v nek ekonomski

  laboratorij in jo tam analizirati, preizkuati s katerimi instrumenti ekonomske politike ju lahko

  odpravimo.

  Ubenikov s podroja ekonomije je veliko. Izvirnost tega ubenika je bolj v prilagoditvi

  posameznih poglavij zahtevam programa in odloitvi o tem, katere teme obdelati podrobneje,

  ter povezovanju poglavij kot pa v sami vsebini. Pri tem so mi sluile izkunje pri delu s

  tudenti. Podane so osnove ekonomske znanosti do te mere, da tudent lahko razume in

  presoja ekonomske probleme ne le doma, v podjetju, ustanovi, pa pa tudi ire v drubi.

  elim, da ubenik spodbudi tudente k nadaljnjemu razmiljanju, raziskovanju, odgovorom

  na vpraanja, tehtneji razlagi gospodarske situacije.

  Konni cilj ekonomije naj bi bil izboljati ivljenjsko raven, dosei vejo blaginjo nas vseh!

  Avtorica

 • Ekonomija

  4

  1 UVOD

  Osrednja nit ekonomije je dejstvo, da smo prisiljeni izbirati, se odloati. Na eni strani so nae

  elje, potrebe, na drugi strani pa dobrine, viri, s katerimi jih lahko zagotovimo. Virov je vedno

  manj, kot je naih potreb. Zato moramo izbirati, se odloati, gospodariti z dobrinami, viri, da

  bi im bolje zadovoljili nae potrebe. To velja tako za posameznika, gospodinjstvo, podjetje

  kot za drubo. Kljub velikemu napredku in razvoju problem redkosti in s tem nujnosti

  gospodarjenja ostaja.

  Glas zelo dobro definira vpetost ekonomije v nae ivljenje, ko pravi, da se na ekonomijo

  razumemo prav vsi. Avta ne razstavimo sami, hie ne gradimo sami, kemijskih poskusov ne

  delamo, na ekonomijo pa se razumemo kar vsi (Glas, 1999). To je po eni strani razumljivo, z

  ekonomijo se sreujemo na vsakem koraku, ekonomija je del resninega ivljenja, ekonomske

  odloitve sprejemamo vse ivljenje. Po drugi strani pa to kae tudi na pretirano

  posploevanje, preplitvo razumevanje ali nepoznavanje ekonomskih zakonitosti. Namen

  ubenika je prav v spoznavanju osnovnih ekonomskih kategorij in razumevanju povezanosti

  delovanja ekonomskih zakonitosti.

  Gospodarstva se spreminjajo, razvijajo, vse veji je pomen tehnologije in lovekega znanja,

  veja je skrb za okolje, veja je tudi potreba po medsebojnem usklajevanju odloitev

  posameznih drav ali grupacij, kar se je e posebej izkazalo pri sedanji svetovni krizi. Ker se

  ekonomija spreminja, je tudi ekonomija kot znanost dinamina veda. Osrednje, trajne

  ekonomske resnice, ki jih bomo obravnavali, pa ostajajo nespremenjene.

  Osnov ekonomije se bomo lotili z vidika mikroekonomije, ki prouuje posameznika,

  posamezen trg, posamezno podjetje, gospodinjstvo, ceno na posameznem trgu. Posebno

  pozornost posvetili odloitvam podjetij, povezanih s stroki. Pokazali bomo kako cena vpliva

  na odloitve ponudnikov in kupcev na trgu, zakljuili z modelom popolne konkurence in

  odgovorili ali je trni mehanizem uinkovit.

  Makroekonomija, kot e ime pove, prouuje delovanje gospodarstva kot celote in je relativno

  mlada veda. Med obema nivojema prouevanja ni zelo striktnih meja, osnova za razumevanje

  makroekonomskih agregatov je obnaanje posameznikov, posameznih trgov, ponudbe in

  povpraevanja. Poleg agregatne ponudbe, agregatnega povpraevanja in

  narodnogospodarskega ravnovesja bomo spoznali bruto drubeni proizvod, nezaposlenost,

  inflacijo. Zanimalo nas bo, kako so ti agregati med seboj povezani, od esa so odvisni in kako

  lahko z ekonomsko politiko vplivamo nanje.

  Povzetek obravnavnih tem, poglavij je zajet na koncu poglavij, dodana so vpraanja za

  ponavljanje in vaje za utrjevanje snovi.

  Predmet Ekonomija je povezan z drugimi predmeti kot je menedment, mednarodno

  poslovanje, raunovodstvo, finance, organizacija, trenje, podjetnitvo, upravljanje s

  lovekimi viri.

 • Ekonomija

  5

  2 KAJ PROUUJE EKONOMIJA, EKONOMSKI PROBLEM, METODE PROUEVANJA

  V nai naravi je, da imamo elje, potrebe, ki so veje kot nae zmonosti, kot so nai viri, na

  dohodek. elimo si bolji avtomobil, nov TV sprejemnik, preurediti stanovanje, elimo si na

  turistino potovanje ipd. Zato ker imamo virov, dobrin manj kot elja oz. potreb, pravimo, da

  so viri redki, zato moramo z njimi gospodariti. To je pravzaprav osnovni ekonomski problem.

  Samuelson (2002) je v predgovoru Ekonomiji zapisal, da je ekonomija v svojem srediu

  znanost o izbiri. S tem je zelo dobro opredelil bistvo ekonomije. Nihe ne more imeti vsega.

  Najsi bo posameznik, reven ali bogat, podjetje ali druba, vsi se moramo odloati, izbirati, vsi

  moramo gospodariti, zato da bi redke vire, redke dobrine im bolje uporabili in svoje potrebe

  im bolj optimalno zadovoljili. Ekonomija nas ui prav to: izbirati, odloati se, gospodariti.

  Ekonomija je druboslovna veda. Prouuje delovanje ekonomskih zakonitosti kot posledico

  ekonomskega udejstvovanja posameznika in drube.

  2.1 KAJ JE EKONOMSKI PROBLEM

  Vsak od nas ima elje, potrebe, na primer po hrani, obleki, stanovanju, avtu, ki jih skua

  uresniiti, zadovoljiti z dobrinami.

  Potrebo utimo kot eljo, kot obutek pomanjkanja neesa.

  Potrebe so neomejene, z ekonomskim napredkom se ne manjajo, ampak se razvijajo,

  mnoijo. Potrebe so zelo subjektivne, ker ima vsak od nas razline elje, okuse.

  Dobrine so vse tiste stvari, ki imajo uporabno vrednost in lahko zadovoljijo kakno

  potrebo.

  Dobrine so redke, premalo jih je za zadovoljevanje vseh naih potreb, medtem ko so

  potrebe, elje neomejene.

  ivimo v svetu redkosti (Samuelson in Nordhaus, 2002), kjer si nihe ne more privoiti vseh

  dobrin. e bi bile dobrine neomejene, bi to pomenilo, da nai dohodki ne bi bili omejeni, da

  podjetja ne bi razmiljala, kako visoke stroke lahko imajo ipd. e bi imeli, kolikor bi si

  eleli, nam ne bi bilo treba gospodariti. Vse dobrine bi bile proste kot npr. sonna svetloba,

  puavski pesek, morska voda, zrak itd. Vendar so v realnem svetu dobrine redke in njihova

  koliina je omejena govorimo o ekonomskih dobrinah.

 • Ekonomija

  6

  dobrina > potreba Kadar je dobrin ve, kot je potreb po njih, so to proste dobrine: sonna svetloba,

  puavski pesek, morska voda, zrak.

  dobrina < potreba To so relativno redke ali ekonomske dobrine; imajo ceno, z njimi je treba

  gospodariti.

  Prisiljeni smo izbirati, gospodariti, se odloati o uinkoviti porabi redkih virov. To velja za

  revne in bogate, za posameznika, gospodinjstvo, podjetje in drubo kot celoto (Keeljevi,

  2006).

  Ekonomski problem je v tem, da je dobrin premalo za zadovoljevanje vseh naih potreb,

  zato je treba z njimi gospodariti.

  Cilj vsakega posameznika, vsake drube je odpravljanje te redkosti. Gospodarjenje je

  zavestna lovekova dejavnost, s katero razporejamo dana omejena sredstva na razline

  mone uporabe zaradi im boljega zadovoljevanja potreb (Hrovatin, 2007).

  Ekonomijo definira Samuelson (2002, 4), kot vedo, ki raziskuje, kako ljudje in druba

  uporabljajo redke razpololjive vire za proizvodnjo potrebnih dobrin in kako te dobrine

  razdeljujejo med ljudi. Druba se mora tako organizirati, da bo redke vire uporabila najbolj

  uinkovito. Uinkovito pomeni:

  - z danimi sredstvi dosei maksimalni uinek ali - dani uinek dosei z minimalnimi sredstvi.

  To je mini-max naelo gospodarjenja.

  Izraz dobrina v tem gradivu se nanaa na ekonomske dobrine, ki jih delimo na

  - potrone dobrine ali dobrine za konno porabo, za gospodinjstva, - proizvodne dobrine, ki so namenjene za uporabo v nadaljnji proizvodnji kot

  o reprodukcijski material in o investicijske dobrine kot so stroji, oprema, stavbe1.

  Razlikujemo tudi med dobrino, proizvodom in blagom.

  Kot smo rekli, je dobrina vsaka stvar, ki zadovolji neko potrebo in ima uporabno vrednost.

  Proizvodi so tiste dobrine, ki jih proizvedemo z delom in sredstvi. Blago pa so proizvodi, ki

  so namenjeni trgu oz. so namenjeni za prodajo. Dobrina postane blago, ko pride na trg in dobi

  svojo ceno.

  1 Kot del proizvodnih dejavnikov.

 • Ekonomija

  7

  DOBRINE PROIZVODI BLAGO

  Slika 1: Dobrine, proizvodi, blago

  Vir: Prirejeno po: Glas, 2006, 33

  2.2 FAZE GOSPODARJENJA

  Osnovni ekonomski problem reujemo tako, da proizvedemo dobrine, jih zamenjamo,

  razdelimo dohodke in potroimo. To so faze gospodarjenja.

  S tem, ko dobrine proizvajamo, odpravljamo relativno redkost dobrin. Proizvodnja (Kraun,

  2008) je proces, kjer iz surovin, materiala ob pomoi strojev, naprav, tehnologije in z lastnim

  delom proizvajamo proizvode, proizvajamo uporabno vrednost. Na drugi strani je potronja

  teh proizvodov, ki pomeni zadovoljevanje potreb, potronja je smisel oz. cilj gospodarjenja.

  Vmes je menjava (trgovina) kot naslednja faza gospodarjenja. Predstavljajmo si mizarja, ki

  izdeluje pohitvo, na primer stole. Da lahko zadovolji svoje potrebe, potrebuje e veliko

  proizvodov, ki jih sam ne more proizvesti. Zato (presene) stole v procesu menjave zamenja za

  tisto, kar potrebuje sam. V zaetkih civilizacije je bilo menjave manj, ker so ljudje v glavnem

  sami izdelovali vse, kar so potrebovali. Z razvojem, z vejim znanjem, vloenim v

  proizvodnjo dobrin, so ljudje proizvajali vedno ve presekov tistih proizvodov, za katere so

  imeli razpololjive vire, ki so jih znali izdelovati. Zaela se je specializacija in delitev dela,

  sprva na poljedelstvo, ivinorejo, obrt ipd. S tem se je veala menjava, z veanjem menjave se

  je pojavil denar, ki je menjavo poenostavil.

  Bistvena faza gospodarjenja je tudi razdelitev. Kako razdeliti to, kar smo ustvarili, odloiti o

  tem, koliko kdo zaslui? Najbolj naravno, najbolj pravino bi bilo, da vsak prejme toliko,

  kolikor je k ustvarjenemu produktu prispeval, kolikor je produktiven. Razdelitev torej pove,

  koliko bodo zasluili delavci, koliko menederji, koliko lastniki kapitala, lastniki zemlje,

  odvetniki, uitelji

 • Ekonomija

  8

  2.3 METODE PROUEVANJA

  Pri raziskovanju ekonomskih zakonitosti se veliko nauimo s prouevanjem zgodovine, zelo

  nam pomagajo tudi statistini podatki, predvsem za matematino-statistine modele

  (Samuelson in Nordhaus, 2002).

  Kot orodje uporabljamo ve metod raziskovanja. Z metodo abstrakcije izluimo bistvene

  elemente in odmislimo vse, kar je nebistveno. Predpostavljamo, da se ostali pogoji ne

  spreminjajo (ceteris paribus). Odloanje o tem, kaj je bistveno in kaj ne, mora biti zelo tehtno,

  da nas ne privede do napanih sklepov. Raziskujemo lahko induktivno, tako da sklepamo na

  osnovi posaminih opazovanj, izhajamo od posameznega k splonemu; ali deduktivno, kjer

  splono zakonitost razloimo na posameznem primeru, to je od splonega k posameznemu.

  Pri prouevanju ekonomije loimo pozitivni in normativni pristop. e opisujemo ekonomsko

  dogajanje, analiziramo, prouujemo, gre za pozitivni pristop, e pa ekonomija daje nasvete,

  kako mora biti, vkljuuje vrednostne sodbe, pa gre za normativni pristop.

  Primer: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji znaa 6,5 % (pozitivni pristop).

  Stopnja inflacije je previsoka (normativni pristop).

 • Ekonomija

  9

  3 KORISTNOST IN ODLOANJE POSAMEZNIKA

  Vsak dan se moramo odloati, kako gospodariti z redkimi, omejenimi viri. as in denar sta

  omejena vira za vse nas, zato ju skuamo pametno razporejati. To pomeni odgovoriti na

  obiajna vpraanja, kot na primer: Ali naj preberem knjigo ali se raje odloim za sprehod v

  naravo? Ali naj vstanem eno uro prej ali raje spim? Ali naj se odloim za tudij ali za

  dodatno zaposlitev? Ali naj varujem za prihodnost ali raje vse potroim? Ali naj kupim nov

  avto ali raji popravim starega?

  3.1 KORISTNOST IN ODLOANJE POSAMEZNIKA

  Odloamo se tako, da izberemo dobrine, ki jih najbolj potrebujemo, ki nam prinaajo najveje

  zadovoljstvo, najvejo koristnost. Koristnost je sposobnost dobrine, da zadovolji neko

  potrebo, je merilo pri izbiri razlinih monosti potronje. Predpostavljamo, da potroniki

  elimo maksimirati svojo koristnost.

  Loimo celotno in mejno koristnost. Celotna koristnost je skupno zadovoljstvo od vseh enot

  dobrin, ki jih potroimo. Mejna koristnost pa pomeni dodatno koristnost, ki jo prinese

  dodatna enota dobrine, pomeni prirast koristnosti, ki nam jo daje dodatna enota

  dobrine.

  Izraz mejni je kljuni izraz v ekonomiji, pogosto ga bomo uporabljali in pomeni dodatno!

  Ko potroimo ve in ve enot dobrine, se poveuje celotna koristnost, vendar je prirast

  koristnosti oz. dodatna ali mejna koristnost z veanjem potronje vedno manji. To je zakon

  padajoe mejne koristnosti, ki pravi, da dodatna koristnost pada, ko troimo dodatne enoto

  dobrine.

  Poglejmo primer: Prvi kozarec vode nas zelo odeja, vsak naslednji, vsak dodatni kozarec pa

  vedno manj. Ali prva kepica sladoleda nam bo prinesla veliko zadovoljstvo, druga, tretja e

  manj, po etrti ali peti nam je lahko e slabo.

  Na osnovi tega je bila zasnovana padajoa krivulja povpraevanja.

  Tabela 1: Koliina potroene dobrine, celotna in mejna koristnost

  tevilo enot

  potroene

  dobrine

  Celotna koristnost

  (TU = total utility)

  Mejna koristnost, koristnost dodatne

  enote (MU = marginal utility)

  0 0

  1 4 4

  2 7 3

  3 9 2

  4 10 1

  5 10 0

  Vir: Prirejeno po: Samuelson, 2002, 81

  To prikaemo lahko tudi s sliko.

 • Ekonomija

  10

  5

  0

  10

  U (k

  ori

  stn

  ost)

  Koliina

  MU

  (Mejn

  ak

  ori

  stn

  ost)

  Koliina

  1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

  Slika 2: a) Celotna koristnost b) Mejna koristnost

  Vir: Samuelson, 2002, 82

  Zato smo za prvo enoto dobrine pripravljeni plaati sorazmerno vijo ceno, ker od nje

  priakujemo veliko koristnost. Nadaljnje, dodatne enote pa kupimo le, e so sorazmerno

  poceni.

  Seveda kupujemo ne le ene, ampak ve dobrin. Svoj omejen dohodek elimo porabiti tako, da

  bomo najbolj zadovoljni, da bomo dosegli najvejo koristnost. e je cena neke dobrine

  dvakrat ali trikrat vija, nam mora prinesti tudi dvakrat ali trikrat vejo koristnost.

  Najveje zadovoljstvo ali koristnost pri danem dohodku in trnih cenah bomo dosegli, ko bo

  mejna koristnost zadnjega evra izdatkov za neko dobrino natanno enaka mejni koristnosti

  izdatka za katerokoli drugo dobrino.

  To lahko zapiemo:

  1 2

  1 2

  MU dobrine MU dobrine MU dobrine n

  P dobrine P dobrine P dobrine n

  MU je mejna koristnost in P cena dobrine.

  Takrat velja, da je mejna koristnost prve dobrine v razmerju s ceno te dobrine enaka mejni

  koristnosti druge dobrine v razmerju s ceno druge dobrine in enaka mejni koristnost n-te

  dobrine v razmerju s ceno n-te dobrine.

  To je zakon racionalne izbire.

  Kako lahko to razloimo? e se v zgornji enabi povea cena prve dobrine, enaba ve ne

  velja, ravnoteje se porui. Potronik bo moral troiti te dobrine manj, e eli ohraniti

  ravnoteje (Samuelson in Nordhaus, 2002).

 • Ekonomija

  11

  3.2 POTRONIKOVA IZBIRA IN OMEJITVE

  Pri svoji izbiri smo potroniki omejeni s cenami dobrin, ki so dane in z dohodkom, ki ga

  imamo na razpolago.

  Krivulja alternativnih monosti potronje ali premica cene

  Mone kombinacije, mone izbire ponazorimo s premico alternativnih monosti ali premico

  cene.

  Poglejmo, kako.

  Predpostavimo, da kupujemo dve dobrini, npr. hrano in obleko in da imamo omejen dohodek

  30 , obleka stane 6 , hrana 2 . Predpostavimo, da porabimo ves dohodek in da lahko

  kupimo le ti dve dobrini.

  DOH = 30 ,

  Pobleka = PO = 6 ,

  Phrana = PH = 2 .

  e porabimo ves dohodek, so nae alternativne monosti nakupov ali izbire naslednje.

  Tabela 2: Lestvica alternativnih monosti potronje

  Monost

  (alternativa) Enota hrane Enota obleke

  1. 0 5

  2. 3 4

  3. 6 3

  4. 9 2

  5. 12 1

  6. 15 0

  Vir: Hrovatin, 2007, 18

  V tabeli t. 2 so prikazane vse mone kombinacije nakupov obeh dobrin, pri danem dohodku

  in pri danih cenah. e se odloimo in potroimo dohodek za obleko, kupimo 5 enot obleke,

  potroimo ves dohodek (5 6 je 30 ) za obleko. e se odloimo in ves dohodek potroimo

  za hrano, lahko kupimo 15 enot hrane (15 2 je 30 ). e se odloimo za 3 enote hrane

  (3 2 ), lahko kupimo pri danih cenah in dohodku 4 enote obleke. e te monosti nariemo,

  dobimo premico alternativnih monosti potronje oz. premico cene.

 • Ekonomija

  12

  3

  1

  1512960

  2

  4

  3

  5

  Hrana

  Ob

  leka

  Slika 3: Premica cene ali premica alternativnih monosti potronje

  Vir: Hrovatin, 2007, 19

  Premica cene nam pokae vse mone kombinacije nakupov dveh dobrin, med katerimi lahko

  potronik izbira, e kupuje samo dve dobrini in porabi ves dohodek pri danih cenah.

  Vsaka toka na premici kae eno od monih kombinacij med obema dobrinama. e izberemo

  toko pod premico, pomeni, da nismo potroili vsega dohodka, toka nad premico pa je zaradi

  premajhnega dohodka nedosegljiva.

  Premica je padajoa, kar pomeni, da se moramo odpovedati doloeni koliini ene dobrine, e

  elimo kupiti ve druge. V naem primeru pomeni, da se moramo odpovedati doloeni

  koliini obleke, e elimo kupiti ve hrane in obratno. Obeh dobrin ne moremo kupovati ve,

  ker imamo omejen dohodek.

  Nagib premice kae razmerje med cenama obeh dobrin. Nagib nam pove, koliko enotam

  obleke se moramo odpovedati, e elimo kupiti eno enoto hrane ve.

  Ker stane obleka 6 in hrana 2 , se moramo odpovedati 1/3 enote obleke, e elimo kupiti

  eno enoto hrane ve. Ker se tej alternativi (1/3 enote obleke) odpovemo, smo jo nekako

  rtvovali, pomeni, da je 1/3 obleke alternativni ali oportunitetni stroek hrane. Enako so

  alternativni stroek nakupa ene enote obleke 3 enote hrane. V ekonomiji se pogosto sreujemo

  z oportunitetnimi stroki, stroki neizbrane (rtvovane) monosti.

  Alternativni stroek nakupa je rtvovana koliina nakupa ene dobrine (1/3 enote obleke)

  zaradi poveanega nakupa druge dobrine za enoto (zaradi poveanega nakupa hrane za eno

  enoto). (Hrovatin, 2007, 1824; Samuelson in Nordhaus, 2002, 96101; Pranikar, 2008,

  1921.)

  Primer: Kaj se zgodi, e se ceni obeh dobrin (hrane in obleke) zniata za polovico? Dohodek

  je e vedno 30 ,

  PO = 3 ,

  PH = 1 .

  Ker se spremenita obe ceni za enak odstotek, ostane nagib premice (razmerje cen) enak, za

  nas pa to pomeni, da lahko kupimo ve, podvojimo nakupe obeh dobrin. Premica cene se

  premakne vzporedno navzgor.

 • Ekonomija

  13

  1

  151260

  2

  4

  3

  5

  Hrana

  Oble

  ka

  21 272418

  10

  9

  8

  7

  6

  3093

  Slika 4: Vzporedni premik premice cene navzgor.

  Vir: Hrovatin, 2007, 22

  Enako bi se zgodilo, e bi se poveal na realni dohodek. e pa bi se ceni obeh dobrin

  poveali sorazmerno ali e bi se na dohodek zmanjal, bi to pomenilo vzporedni premik

  premice navzdol.

  Primer: Kaj se zgodi, e se zmanja cena hrane na 1 , cena obleka pa ostane enaka?

  DOH = 30 ,

  PO = 6 ,

  PH = 1 .

  Razmerje cen hrane in obleke je 1/6.

  1

  151260

  2

  4

  3

  5

  Hrana

  Obl

  eka

  21 272418

  10

  9

  8

  7

  6

  3093

  Slika 5: Nevzporedni premik premice cene navzgor

  Vir: Hrovatin, 2007, 23

  V tem primeru gre za nevzporedni premik premice cene, kot je prikazano na sliki t. 5,

  spremenilo se je razmerje cen, zato se nagib premice spremeni.

 • Ekonomija

  14

  Povzetek

  Ekonomski problem je v redkosti, v nesorazmerju med omejenimi dobrinami in neomejenimi

  eljami, potrebami. Dobrine so relativno redke, zato je treba z njimi gospodariti.

  Gospodarjenje je zavestna lovekova dejavnost, s katero razporejamo dana omejena sredstva

  na razline mone uporabe zaradi im boljega zadovoljevanja potreb. To velja tako za

  posameznika kot za drubo.

  Ekonomski problem reujemo v fazah gospodarjenja, ki so proizvodnja, menjava, razdelitev

  in potronja.

  Mikroekonomija prouuje posameznika, posamezen trg, posamezno podjetje, gospodinjstvo,

  ceno na posameznem trgu. Z delovanjem gospodarstva kot celote se ukvarja makroekonomija.

  Koristnost in odloanje posameznika. Vsak posameznik skua dosei najvejo koristnost. To

  je takrat, ko bo dodatna (mejna) koristnost zadnjega evra izdatkov za neko dobrino natanno

  enaka dodatni (mejni) koristnosti izdatka za katerokoli drugo dobrino. Pri svoji izbiri smo

  potroniki omejeni s cenami dobrin in z dohodkom, ki ga imamo na razpolago.

  Premica cene nam pokae vse mone kombinacije nakupov dveh dobrin, e kupujemo samo

  dve dobrini in porabimo ves dohodek pri danih cenah. Lastnosti premice cene:

  je padajoa; e eli potronik ve ene dobrine, se mora nujno odrei drugi dobrini;

  pokae alternativni ali oportunitetni stroek druge dobrine, ki se ji odreemo zaradi nakupa dodatne enote prve dobrine in obratno;

  naklon premice je enak razmerju cen obeh dobrin.

 • Ekonomija

  15

  Vpraanja za ponavljanje

  1. Kaj je osnovni ekonomski problem? Ali menite, da je mono, da ekonomski problem ne bi obstajal?

  2. Kaj je potreba in kaj je dobrina? 3. Kakno je lahko razmerje med dobrinami in potrebami? 4. Kako se loijo ekonomske dobrine od prostih? 5. Kaj je gospodarjenje? Obrazloite mini-max naelo gospodarjenja! 6. Kaj prouuje mikro-, kaj makroekonomija? 7. Brezposelnost v Sloveniji je znaala 6,5 %, kar je manj od povpreja EU.

  Opredelite, ali gre za pozitivno ali normativno ekonomsko analizo.

  8. Kaj je celotna in kaj mejna koristnost? 9. Kdaj je potronik v ravnoteju? Kako definiramo zakon racionalne izbire? 10. Katere omejitve ima potronik pri svoji izbiri? 11. Kaj prikazuje premica cene? 12. Kaj so oportunitetni stroki? 13. Kaj se zgodi s premico cene, e se obe ceni sorazmerno:

  a. poviata, b. zmanjata?

  14. Kaj se zgodi s premico cene, e se ceni spremenita nesorazmerno?

  Vaje:

  1. Joe je tudent, njegov edini dohodek je tipendija, v viini 150 . Troi le dve dobrini, dobrino A in dobrino B. Dobrina A stane 5 evrov, dobrina B pa 10

  evrov.

  a. Izdelajte tabelo in nariite Joetovo premico alternativnih monosti potronje b. Kakno je razmerje cen? c. koliko znaajo oportunitetni stroki potronje dodatne dobrine B? d. Joe kupi 5 enot dobrine A in 5 enot dobrine B. Ali se je odloil racionalno?

  e. Spremenita se ceni obeh dobrin, obe ceni se poveata za 20 % kaj to pomeni za premico, nariite

  f. Zaradi slabih ocen, se tipendija znia na 100 evrov. Kaj to pomeni za premico nariite

  g. Cena dobrine B se je zmanjala za 10 % kaj to pomeni za premico nariite.

  2. Grafino prikaite, kako se premakne premica alternativnih monosti potronje, e:

  a. Se realni dohodek zmanja. b. Nominalni dohodek se povea, hkrati pa se poveata ceni obeh dobrin v istem

  razmerju.

  c. Ceni obeh dobrin se zmanjata za 30 %.

  3. Ali so naslednje trditve pravilne ali napane? a. Nagib premice cene kae razmerje med cenama obeh dobrin. b. Ekonomska teorija predpostavlja, da je temeljni nagib lovekovega obnaanja

  humanost.

  c. Ekonomske dobrine so tiste, pri katerih je obseg povpraevanja pri ceni ni, manji od ponudbe.

 • Ekonomija

  16

  4 EKONOMSKI PROBLEM Z VIDIKA DRUBE

  Ali bomo proizvajali raunalnike, letala, traktorje, avtomobile, pohitvo, telefone, pridelovali

  penico, koruzo, aj? Koliko posameznih dobrin rabimo? Kako bomo izdelali te dobrine in

  kako bomo razdelili sadove med gospodinjstva? Vsaka druba mora doloiti nain kako bo

  reevala tri osnovna vpraanja: Kaj proizvajati in koliko? Kako? Za koga?

  4.1 TRI OSNOVNA VPRAANJA

  Vsaka druba se je e neko in se e danes pri reevanju temeljnega ekonomskega problema

  sooa s tremi osnovnimi vpraanji:

  Kaj: katere dobrine, v kaknih koliinah, kakne kakovosti, kdaj (moka, sladkor, strena

  opeka, stroji ...).

  Kako: s kaknimi viri, po kakni tehnologiji in kdo bo proizvajal, kako kombinirati

  proizvodne dejavnike, da bo dobiek im veji?

  Za koga: kako razdeliti to, kar smo proizvedli, med posamezna gospodinjstva? Ali dobijo

  visoke dohodke menederji, delavci, portniki, lastniki nepreminin? Kako razdeliti dohodek

  med delavce, lastnike kapitala, dravo?

  Odgovori na ta vpraanja povedo, kako je posamezna druba organizirana, da jih lahko reuje.

  Obstajata dva temeljna naina organiziranja gospodarstva oz. reevanja temeljnih problemov:

  trni in planski. Pri trnem odloitve sprejema trg, podjetniki, posamezniki, ki se odloajo za

  proizvodnjo tistega, kjer imajo najviji zasluek. Osnovno vodilo pri tem so trne cene. Pri

  planskem pa odloitve sprejema vlada oz. drava, ki je tudi lastnica sredstev za proizvodnjo.

  Oba sistema sta se razvila zgodovinsko, glede na nain proizvodnje. Tako se je trni,

  kapitalistini sistem razvil iz antinega in germanskega proizvodnega naina, medtem ko je

  planski, dravni sistem nastal iz slovanskega in polazijskega proizvodnega naina.

  Nobena sodobna, konkretna druba ni eno ali drugo, ampak meanica trno-planskega naina.

  Tudi v trnem sistemu vlada igra pomembno vlogo pri nadziranju trga in prav tako obstaja trg

  tudi v planskem sistemu (Samuelson in Nordhaus, 2002).

  4.2 PROIZVODNI DEJAVNIKI

  Gospodarska mo drave je odvisna od tega, koliko imamo proizvodnih dejavnikov in kako

  so uinkoviti. Proizvodni dejavniki so vse tisto, kar potrebujemo za proizvodnjo. Vsaka

  konkretna proizvodnja rabi nekaj posebnega, znailnega. Npr. za proizvodnjo pohitva

  potrebujemo les, stroje za obdelavo lesa, mizarje, skladia; v gradbenitvu gradbeni material,

  zidarsko orodje, zidarje, v proizvodnji avtomobilov, letal ali raunalnikov spet nekaj drugega.

  Proizvodne dejavnike lahko razvrstimo po nekih skupnih znailnostih in po ve kriterijih.

  Glede na vlogo, ki jo imajo v produkcijskem procesu, jih delimo na (Hrovatin, 2007):

  - delo (delavcev), - delovna sredstva (stroji, zgradbe ...) in - predmeti dela (surovine, material, polizdelki).

 • Ekonomija

  17

  Neoklasina teorija jih deli glede na dohodke, ki jih dobijo njihovi lastniki, na:

  - zemljo ali naravne vire (energetski viri, rude, les, naravna bogastva, okolje) lastniki prejmejo dohodek ali rento;

  - delo (ki ga opravlja tisoe poklicev na vseh ravneh) delavci prejmejo plao; - kapital so trajne dobrine v gospodarstvu, opredmeteno premoenje, ki smo jih

  proizvedli, da z njimi proizvajamo druge dobrine: stroji, oprema, poslovne stavbe,

  trgovske stavbe, ceste, raunalniki, orodje, avtomobili ; dohodek kapitala je dobiek

  ali obresti, e kapital posodimo.

  V novejem asu se vse bolj zavedamo, kako pomembno je znanje in veine, ki jih imajo

  delavci, prav tako tehnologija, tehnoloko znanje kot nov proizvodni dejavnik.

  4.3 KRIVULJA ALTERNATIVNIH MONOSTI PROIZVODNJE ALI TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA

  Druba ne more imeti vsega, ker so tudi proizvodni dejavniki redki, omejeni. Zato mora tudi

  druba gospodariti, se odloati o uinkoviti uporabi redkih virov.

  Samuelson (2002) je skual odgovor na tri osnovna vpraanja ponazoriti tako, da je proueval

  izbiro drube med proizvodnjo masla in puk. Maslo simbolizira ivljenjske potrebine,

  puke pa vojake izdatke. (Lahko si predstavljamo tudi izbiro med javnimi in zasebnimi

  dobrinami ali kapitalskimi in irokopotronimi dobrinami.)

  Primer: puke in maslo.

  Razmiljajmo, kot da lahko proizvajamo le ti dve dobrini.

  Najveja koliina masla, ki jo je mogoe proizvesti z danimi viri in ob dani uinkovitosti je 5

  mio. ton. e gospodarstvo usmeri vse proizvodne dejavnike v proizvodnjo masla, ga

  proizvede 5 mio. ton in ni puk. Druga skrajnost pa je 15.000 puk, e ne proizvede ni

  masla. To sta dve skrajnosti, med njima pa je e veliko drugih monosti.

  Tabela 3: Alternativne proizvodne monosti

  Monosti Maslo

  (v mio. ton)

  Puke

  (v tisoih)

  A 0 15

  B 1 14

  C 2 12

  D 3 9

  E 4 5

  F 5 0

  Vir: Samuelson, 2002, 10

  Iz tabele t. 3 vidimo razline mone kombinacije proizvodnje masla in puk.

 • Ekonomija

  18

  3

  5420

  9

  6

  12

  Maslo (mio ton)

  Puke

  15

  31

  U

  I

  AB

  C

  D

  E

  F

  Slika 6: Krivulja proizvodnih monosti

  Vir: Samuelson, 2002, 11

  Krivulja proizvodnih monosti kae najvejo koliino proizvodnje, ki jo lahko doseemo ob

  danem tehnolokem znanju, produktivnosti in ob razpololjivih proizvodnih dejavnikih.

  Druba je torej omejena z danimi proizvodnimi dejavniki in z njihovo uinkovitostjo

  (znanjem, produktivnostjo). Predstavlja izbor dobrin in storitev, ki so na voljo doloenemu

  gospodarstvu.

  Predpostavljamo, da gospodarstvo proizvaja uinkovito, to pomeni, da je na krivulji in ne

  znotraj nje, torej da uporabi vse svoje vire uinkovito, tako da proizvede najve. Ko je na

  transformacijski krivulji pomeni, da poveanje proizvodnje ene dobrine nujno pomeni

  zmanjanje proizvodnje druge dobrine.

  Toka U pomeni, da gospodarstvo e ni polno zaposleno, e ni proizvodno uinkovito. Toke I

  pa z danimi viri ne moremo dosei.

  Krivuljo proizvodnih monosti imenujemo tudi transformacijska krivulja, saj nam kae,

  kako se s prenaanjem proizvodnih virov iz proizvodnje dobrine A (puke) v proizvodnjo B

  (maslo) izdelek A transformira v izdelek B.

  Transformacijska krivulja kae vse mogoe izbire, ki jih ima druba oz. gospodarstvo. Katero

  monost bo ta dejansko izbrala, je odvisno od priakovanega outputa, od strukture potreb

  drube. Izbira pa ni le strogo ekonomsko, ampak tudi ire drubeno vpraanje.

  Krivulja proizvodnih monosti opozarja na:

  - redkost proizvodnih dejavnikom s tem, da ni mogoe proizvajati nad krivuljo, zato je krivulja padajoa;

  - izbiro, kar pomeni, da se druba odloi za eno od kombinacij; - oportunitetne stroke, ki se kaejo kot stroki neizbrane monosti.

  Je izboena, konkavna (je krivulja), kar kae, da se za nadaljnje enote ene dobrine

  oportunitetni stroki poveujejo. Proizvodni dejavniki namre niso enako uinkoviti v

  proizvodnji obeh dobrin.

 • Ekonomija

  19

  4.4 OPORTUNITETNI STROKI

  Kot zrcalna slika redkosti in izbire so oportunitetni stroki. Zaradi redkosti smo prisiljeni

  izbirati, se odloati med posameznimi variantami. Da bi se lahko odloali, jih moramo

  ovrednotiti. Oportunitetni stroki so stroki druge, zavrene alternative, ki je nismo izbrali.

  Oportunitetni stroek je ovira za odloitev. To je tisto, o emer se premiljuje, kar se vrednoti

  in na koncu zavre. Oportunitetni stroki so pomembni tako za gospodarstvo kot celoto kot za

  podjetja.

  4.5 PREMIK PO KRIVULJI, PREMIK KRIVULJE

  Premik po krivulji pomeni izbiro ene od monosti (od A do F, kot so prikazane v tabeli t. 3).

  To moramo loiti od premika krivulje. Zaelen premik krivulje je navzven, navzgor, kar

  pomeni gospodarsko rast. Zakaj gospodarstvo lahko raste? Zato, ker je na razpolago ve

  proizvodnih dejavnikov ali pa so ti bolj uinkoviti, bolj produktivni zaradi tehnolokega

  razvoja, vejega znanja.

  Primer: tabela prikazuje lestvico proizvodnih monosti.

  Dobrina A 1000 800 600 400 200 0

  Dobrina B 0 100 200 300 400 500

  Nariite graf.

  Kaj pomeni, e pride do neoptimalne porabe proizvodnih dejavnikov? Kako se to odrazi?

  Kaj pomeni, e se povea produktivnost za 20 % v proizvodnji obeh dobrin?

  Kaj pomeni, e se povea produktivnost le pri dobrini B za 20 %?

 • Ekonomija

  20

  Povzetek

  Vsaka druba se sooa s tremi temeljnimi vpraanji: kaj in koliko proizvajati, kako in za

  koga? Sodobne drube ta vpraanja reujejo z meanico trno-planskega naina.

  Ker so proizvodni dejavniki omejeni, se mora gospodarstvo odloiti, izbirati med razlinimi

  kombinacijami za proizvodnjo dobrin in storitev. Proizvodni dejavniki so vse tisto, kar

  potrebujemo za proizvodnjo. Delimo jih glede na vlogo, ki jo imajo v proizvodnem procesu,

  na delo, delovna sredstva in predmete dela, glede na dohodke lastnikov pa so to zemlja,

  kapital in delo.

  Krivulja proizvodnih monosti kae najvejo koliino proizvodnje, ki jo lahko doseemo ob

  danem tehnolokem znanju, produktivnosti in ob razpololjivih proizvodnih dejavnikih..

  Imenujemo jo tudi transformacijska krivulja, saj nam kae, kako se s prenaanjem

  proizvodnih virov iz proizvodnje dobrine A v proizvodnjo dobrine B izdelek A transformira v

  izdelek B. Krivulja je padajoa, kar pomeni, da je druba omejena z danimi proizvodnimi

  dejavniki.

  Krivulja proizvodnih monosti opozarja na:

  - redkost proizvodnih dejavnikom s tem, da ni mogoe proizvajati nad krivuljo, zato je padajoa krivulja;

  - izbiro, kar pomeni, da se druba odloi za eno od kombinacij; - oportunitetne stroke, ki se kaejo kot stroki neizbrane monosti.

  Je izboena, konkavna, kar kae, da se za nadaljnje enote ene dobrine oportunitetni stroki

  poveujejo.

  Oportunitetni stroki so kot zrcalna slika redkosti in izbire. Da bi se lahko odloali, moramo

  posamezne monosti ovrednotiti. Oportunitetni stroki so stroki druge, zavrene alternative,

  ki je nismo izbrali.

  Zaelen premik krivulje je navzven, navzgor, kar pomeni gospodarsko rast. Vzrok

  gospodarske rasti je veji obseg proizvodnih dejavnikov ali njihova veja uinkovitost.

 • Ekonomija

  21

  Vpraanja za ponavljanje

  1. Katera so osnovna vpraanja, s katerimi se sreuje vsako gospodarstvo, in kako jih reuje?

  2. Kaj so proizvodni dejavniki? Kako jih delimo? Kateri so proizvodni dejavniki v podjetju, kjer ste zaposleni, oz. v podjetju, ki ga poznate?

  3. Kaj prikazuje krivulja proizvodnih monosti? 4. Kaj pomenijo oportunitetni stroki proizvodnje? 5. Kaken premik krivulje eli druba ustvariti? Kako to lahko izvede? 6. Kako se premakne krivulja, e se produktivnost pri obeh dobrinah povea? 7. Kako se spremeni krivulja proizvodnih monosti, e so proizvodni dejavniki

  uporabljeni neproduktivno, neoptimalno?

  8. Zakaj je krivulja padajoa in zakaj je konkavna?

  Vaje:

  1. Gospodarski razvoj drave s transformacijsko krivuljo prikaemo:

  S premikom po krivulji

  S premikom iz toke pod krivuljo v toko na krivulji

  S premikom krivulje na desno, navzgor.

  2. Transformacijska krivulja se premakne navzgor, e:

  se povea tevilo delavcev,

  se povea produktivnost delavcev

  se povea koliina kapitala

  Ni od navedenega 3. Kaj pomeni pomik iz ene toke v drugo na transformacijski krivulji?

  4. Andreja se odloa ali naj se vpie na tudij na viji strokovni oli ali naj sprejme dodatno zaposlitev. Stroki tudija znaajo 1.500 , z dodatnim delom pa bi

  zasluila 2.500 . Koliko znaajo oportunitetni stroki tudija?

 • Ekonomija

  22

  5 PROIZVODNA FUNKCIJA, STROKI IN VRSTE STROKOV

  Da bi imeli dobrine, jih moramo proizvesti. Proizvodnjo organizirajo podjetja tako, da

  zaposlijo delavce, nabavijo surovine, material, polizdelke, stroje, zgradbe, raunalnike, vse,

  kar potrebujejo za proizvodnjo, se pravi, da najamejo proizvodne dejavnike. S troenjem

  proizvodnih dejavnikov nastajajo stroki. Podjetja elijo biti uspena, elijo im veji dobiek,

  zato morajo biti proizvodni dejavniki optimalno uporabljeni in produktivni. Vsak evro

  nepotrebnih strokov zmanjuje dobiek.

  Zamislimo si podjetje, ki izdeluje jeklene konstrukcije za montane industrijske hale.

  Zaposlenih ima 10 ljudi s povpreno bruto plao 1.500 evrov, direktor, ki je tudi lastnik

  podjetja, ima plao v viini 3.500 evrov bruto. Za proizvodnjo kupi material in polizdelke v

  vrednosti 45.000 evrov. Storitve drugih podjetij za izdelavo gradbene dokumentacije, nadzor,

  raunovodske, telefonske, potne storitve in varovanje znaajo 7.000 evrov meseno. V prvem

  polletju izdela tri konstrukcije, za katere bo iztril 170.000 evrov. Kako lahko im bolj

  optimalno posluje? Ali naj montao na terenu izvedejo njegovi delavci, ali bo ceneje, e

  najame posebno ekipo pogodbenih izvajalcev? Katere mesene pavalne stroke lahko

  zmanja?

  V tem poglavju bomo poleg proizvodne funkcije spoznali vrste strokov in se nauili, kdaj so

  stroki najniji.

  5.1 KRATKO IN DOLGO OBDOBJE

  Proizvodnja se eli prilagajati trnemu povpraevanju, eli proizvajati tiste dobrine in storitve

  po katerih ljudje povpraujejo. Za prilagajanje proizvodnje trnemu povpraevanju je

  pomemben as. Tehnologije in proizvodnih zmogljivosti se ne da zelo hitro spreminjati.

  Obnaanje proizvodnje in strokov bomo opazovali v kratkem in dolgem obdobju, zato

  najprej opredelimo, kaj pomeni kratko in dolgo obdobje.

  Kratko obdobje je tisto, kjer se proizvodnja glede na povpraevanje lahko poveuje ali

  zmanjuje, vendar so proizvajalci pri tem omejeni. Spreminjajo se lahko le spremenljivi

  (variabilni) proizvodni dejavniki, kot so delo, surovine, izkorienost strojev. Npr. uvede se

  lahko dodatna izmena. Fiksnih proizvodnih dejavnikov, kot so zgradbe, stroji (kapital), pa v

  kratkem roku ne moremo spreminjati. Kratko obdobje je torej tisto, kjer je vsaj en dejavnik

  fiksen.

  Na dolgi rok pa podjetja lahko prilagodijo tudi kapital, na dolgi rok so vsi proizvodni

  dejavniki spremenljivi, gibljivi (Samuelson in Nordhaus, 2002).

  Kratki in dolgi rok nimata neke natanne asovne opredelitve, ker je ta opredelitev razlina za

  razlino vrsto proizvodnje. Nekatera podjetja imajo tako dejavnost, da se lahko prilagodijo

  zelo hitro, npr. istilni servis lahko povea ponudbo v nekaj dneh ali tednu dni, v letalski

  industriji pa to traja ve let.

 • Ekonomija

  23

  5.2 PRODUKTIVNOST

  Produktivnost je pomemben ekonomski kazalnik, veanje produktivnosti je nujno za

  gospodarski razvoj. Produktivnost lahko definiramo na ve nainov, najbolj splono je

  opredelimo kot razmerje med proizvodom (rezultatom, outputom) in uporabljenim

  proizvodnim dejavnikom.

  Za prouevanje proizvodnje, predvsem za izraanje produktivnosti pogosto upotevamo le

  dva proizvodna dejavnika, delo in kapital. Produktivnost dela in produktivnost kapitala tako

  lahko izrazimo:

  produktivnost dela = Q/L; produktivnost kapitala = Q/K.

  Q je obseg proizvodnje, L vloeno delo, K vloeni kapital.

  Mejna produktivnost pokae dodatno produktivnost, to je poveanje proizvodnje, ki ga

  povzroi ena dodatna enota proizvodnega dejavnika ob drugem fiksnem dejavniku. Mejna

  produktivnost pove, kaken je prispevek dodatne enote proizvodnega dejavnika k

  poveanemu proizvodu ob tem, da je drugi dejavnik fiksen, da se ne spreminja. Mejna

  produktivnost je v neoklasini ekonomski teoriji tudi klju za razdelitev dohodka posameznim

  dejavnikom (Kraun, 2008).

  5.3 PROIZVODNA FUNKCIJA

  Proizvodnja je proces, kjer s proizvodnimi dejavniki proizvajamo output, dobrine. Rezultat,

  koliina proizvedenih dobrin je odvisna od tega, kako dobro kombiniramo proizvodne

  dejavnike. Proizvajalci, ponudniki seveda elijo kombinirati dejavnike tako, da bo rezultat,

  obseg proizvodnje im veji. Proizvodna funkcija izraa odvisnost med koliino izdelanih

  proizvodov in proizvodnimi dejavniki, ki so bili pri tem uporabljeni (Kraun, 2008).

  Proizvodna funkcija kae najvejo koliino dobrin in storitev, ki jih je mogoe

  proizvesti z dano koliino proizvodnih dejavnikov (Samuelson in Nordhaus, 2002, 103).

  Obstaja toliko razlinih proizvodnih funkcij kolikor je razlinih proizvodov in storitev. Vemo,

  da vsaka proizvodna rabi nekaj posebnega, npr.: mlekarna rabi za svojo proizvodnjo mleko,

  stroje za predelavo mleka, delavce, hladilnice ipd., raunovodski servis dober raunovodski

  program, raunalnike, raunovodjo, knjigovodje, pisarniki material; proizvajalci tekstila spet

  nekaj drugega.

  Nekatere kategorije pa so skupne, lahko jih izrazimo za vsako proizvodnjo: to so celotni,

  povpreni in mejni proizvod.

  Celotni proizvod so vsi proizvodi, ki jih proizvedemo v fizinih enotah, npr. 1000 ton jekla,

  100 ton penice, koliina strojev, ki jih proizvedemo, ipd.

 • Ekonomija

  24

  Tabela 4: Celotni, mejni in povpreni proizvod

  Enota dela Celotni proizvod Mejni proizvod Povpreni proizvod

  0 0

  1 2.000 2.000 2.000

  2 3.000 1.000 1.500

  3 3.500 500 1.167

  4 3.800 300 950

  5 3.900 100 780

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 104

  Ko poznamo celoten proizvod, lahko izraunamo mejni proizvod.

  Mejni proizvod je dodaten proizvod, ki ga dobimo, e zaposlimo eno dodatnega enoto

  proizvodnega dejavnika, medtem ko vsi ostali ostanejo nespremenjeni. Vzemimo, da je

  dodatna enota delo. Mejni proizvod dela je torej dodaten output, ki ga dobimo, e zaposlimo

  eno dodatno enoto dela. To je prav to, kar smo definirali kot mejno produktivnost. Mejni

  proizvod je pravzaprav mejna produktivnost, v naem primeru v tabeli t. 4 je mejni proizvod

  mejna produktivnost dodatnih enot dela ob fiksnem kapitalu.

  Povpreni proizvod izraunamo tako, da celoten output delimo s tevilom enot inputa, v

  naem primeru s tevilom enot dela.

  Me

  jni

  pro

  izv

  od

  Delo

  0 1 2 3 4 5

  1.000

  2.000

  3.000

  Celo

  tni

  pro

  izv

  od

  Delo

  10 432 5

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  Slika 7: a) Celotni proizvod b) Mejni proizvod

  Vir: Samuelson in Nordhaus, 2002, 105

  Proizvodna funkcija nam pokae zakon padajoega donosa, ki je eden od osnovnih,

  najstarejih ekonomskih zakonov. Zakon padajoega donosa pravi, da bomo dobili manj in

  manj dodatnega (mejnega) proizvoda, ko dodajamo nove in nove enote enega proizvodnega

  dejavnika, medtem ko ohranimo druge inpute nespremenjene (Samuelson in Nordhaus,

  2002, 104). Mejni proizvod vsake dodatne enote inputa pada ob ostalih nespremenjenih

  inputih.

 • Ekonomija

  25

  To lahko vidimo na krivulji celotnega proizvoda, ki ne naraa enakomerno, ampak padajoe.

  e bolje to vidimo na grafu mejnega proizvoda, kjer imamo delo na abscisi in mejni proizvod

  na enoto dela na ordinati.

  Kraun (2008, 89) razlaga zakon padajoih donosov predvsem kot spoznanje, da tedaj, kadar

  imamo v proizvodnji vsaj en proizvodni dejavnik, ki ga ni mogoe poveevati, po neki

  koliini poveevanje proizvoda ne bo ve sorazmerno z dodajanjem drugih proizvodnih

  dejavnikov. To najbolje vidimo, e imamo le dva dejavnika, od katerih je eden fiksen, drugi

  pa se spreminja.

  Kot primer avtorji navajajo pridelavo na nekem omejenem zemljiu, na neki njivi. Ko

  poveujemo tevilo delavcev, ki delajo na tej njivi, se bo pridelek poveeval, vendar le do

  nekega najvijega donosa, dodajanje novih delavcev potem ne bo ve smiselno, ne bo

  doprineslo k vejemu pridelku.

  5.4 ANALIZA STROKOV

  Proizvodnja je organizirana v podjetjih, ki so osnovne gospodarske celice. Podjetja so

  organizirana razlino glede na naravo proizvodnje in pravni okvir, ki ga doloa zakonodaja.

  Pri nas je to Zakon o gospodarskih drubah, ki doloa, da so podjetja lahko samostojni

  podjetniki, osebne ali kapitalske gospodarske drube.

  Cilji podjetja, proizvajalca, ponudnika so razlini, osnovni cilj pa je vedno maksimalni

  dobiek. Ostali cilji so lahko rast podjetja, rast trnega delea, rast prodaje, zadovoljstvo

  zaposlenih, inovativnost ipd.

  Dobiek dobimo, ko od celotnega prihodka odtejemo stroke:

  dobiek = celotni prihodek celotni stroki (dobiek = TR TC).

  Stroki so denarno izraeni potroki proizvodnih dejavnikov.

  V procesu proizvodnje se proizvodni dejavniki (inputi) porabljajo in nastajajo izdelki in

  storitve (output.). Ko se porabljajo proizvodni dejavniki, nastajajo stroki. Stroki so denarno

  izraeni potroki (obraba) proizvodnih dejavnikov.

  Proizvodnji vedno sledijo stroki, podjetja morajo plaati proizvodne dejavnike. Da bi bil

  dobiek im veji, morajo biti stroki im manji, potrebno jih je obvladovati. Vsak evro

  nepotrebnih strokov zmanjuje dobiek. Ali je ceneje zaposliti novega delavca, plaati

  nadure, zaposliti tudenta, so vpraanja, ki si jih zastavljajo proizvajalci.

  5.5 VRSTE STROKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

  S stalia ekonomista je najpomembneja delitev strokov glede na obseg poslovanja.

  Posamezni stroki se obnaajo razlino, e spreminjamo obseg proizvodnje, nekateri se

  spreminjajo, nekateri pa ne. S tega vidika delimo stroke na stalne in spremenljive. Opazovali

  jih bomo v kratkem obdobju.

 • Ekonomija

  26

  5.5.1 Celotni stroki: stalni in spremenljivi stroki

  Podjetje eli vedno proizvajati po najnijih monih strokih.

  Tabela 5: Stalni, spremenljivi in celotni stroki

  Koliina Q,

  obseg proizv.

  Stalni stroki

  FC

  Spremenljivi

  stroki VC

  Celotni stroki

  TC

  0 55 0 55

  1 55 30 85

  2 55 55 110

  3 55 75 130

  4 55 105 160

  5 55 155 210

  6 55 225 280

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 116

  Stalni (fiksni) stroki (FC) so tisti, ki so neodvisni od obsega proizvodnje, vedno so enaki,

  ali proizvajamo, obratujemo ali ne. To so na primer najemnine, fiksni del pla zaposlenih,

  obresti za kredite, stroki varovanja zgradb in podobno.

  Spremenljivi (variabilni) stroki (VC) so tisti, ki se spreminjajo, ko se spreminja obseg

  proizvodnje. To so stroki za material, surovine, ki jih potrebujemo, plae delavcev v

  proizvodnji, stroki strojnih ur, stroki elektrike itd. Spremenljivi (variabilni) stroki (VC)

  rastejo s koliino proizvodnje.

  Skupni stroki so spremenljivi (variabilni) in stalni (fiksni), kar zapiemo

  TC = VC + FC.

  Uporabljamo angleke kratice; TC pomeni total costs ali skupne stroke; VC variable costs

  ali spremenljive stroke in FC fixed costs ali stalne stroke.

  Skupne stroke dobimo tako, da setejemo variabilne in fiksne stroke, oz. tako, da setejemo

  zmnoke potrokov vseh proizvodnih dejavnikov z njihovo ceno.

  5420

  100

  200

  Koliina

  Stro

  ki

  7 986

  500

  400

  300

  1031

  600

  700

  800

  Celot

  ni str

  oki

  TC

  Fiksni stroki FC

  Varia

  bilni

  stro

  ki VC

  Slika 8: Celotni, variabilni in fiksni stroki

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 119

 • Ekonomija

  27

  Krivulja fiksnih strokov je vodoravna premica, ker se fiksni stroki ne spreminjajo z

  obsegom proizvodnje. Krivulja variabilnih strokov naraa, v zaetku poasneje, nato z

  vejim obsegom proizvodnje bolj strmo. Krivulja celotnih strokov je enaka krivulji

  variabilnih strokov, le da je za viino fiksnih strokov dvignjena od izhodia.

  Primer: V spodnji tabeli so prikazani stalni in variabilni stroki. Izraunajte celotne stroke in

  nariite krivulje stalnih, variabilnih in celotnih strokov.

  Q FC VC TC

  0 50 0

  10 50 25

  20 50 35

  30 50 55

  40 50 105

  50 50 185

  6 50 300

  5.5.2 Mejni stroki

  Tudi pri strokih se sreamo z mejnimi, dodatnimi stroki za proizvodnjo ene dodatne enote

  outputa. Mejni stroki so v ekonomiji kljuen pojem.

  Mejni stroki so dodatni stroki za proizvodnjo ene dodatne enote outputa.

  Tabela 6: Stalni, spremenljivi, celotni in mejni stroki

  Koliina Q Stalni stroki

  FC

  Spremenljivi

  stroki VC

  Celotni

  stroki TC Mejni stroki MC

  0 55 0 55

  1 55 30 85 30 (85 55) ali 30 0

  2 55 55 110 25 (110 85) ali 55 30

  3 55 75 130 20 (130 110) ali 75 55

  4 55 105 160 30 (160 130) ali 105 75

  5 55 155 210 50 (210 160) ali 155 105

  6 55 225 280 70 (280 210) ali 225 155

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 118

  V zgornji tabeli je prikazano, kako izraunamo mejne stroke. To lahko zapiemo tudi v

  obliki enabe:

  MC n = TC n TC n-1 = (FC+VC) n FC+VC)n-1 = VC n VC n-1

  MC so marginal costs ali mejni stroki.

  V doloeni proizvodnji so dodatni stroki lahko zelo nizki, na primer za letalsko drubo, ki

  ima nekaj praznih sedeev, je mejni dodatni stroek le vrednost prigrizka za mejnega potnika.

  Prav tako so mejni stroki nizki na primer pri prodaji dodatne ure na tenikem igriu ipd.

 • Ekonomija

  28

  5420

  10

  20

  Koliina

  Mej

  ni s

  trok

  i

  7 986

  50

  40

  30

  1031

  60

  70

  80

  Mej

  ni s

  trok

  i MC

  Slika 9: Krivulja mejnih strokov

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 112

  Mejni stroki so v obliki krivulje, ki se z obsegom proizvodnje najprej zmanjuje, nato

  naraa (v obliki razpotegnjene rke J). To je znailno za veino proizvodnih dejavnosti, ker

  se v kratkem asu kapital ne spreminja.

  5.5.3 Stroki na enoto proizvoda ali povpreni stroki

  Povpreni stroki so stroki na enoto, dobimo jih tako, da celotne stroke delimo s tevilom

  proizvodnih enot (s koliino). Stroki na enoto proizvoda so bistvena postavka v kalkulaciji

  prodajne cene.

  Izraunamo jih:

  AC = TC/Q

  AVC = VC/Q

  AFC = FC/Q

  Kratice pomenijo:

  AC = average costs, povpreni stroki,

  TC = total costs, celotni stroki,

  Q = quantity, koliina,

  AVC = average variable costs, povpreni variabilni stroki,

  AFC = average fixed costs, povpreni fiksni stroki.

  Povpreni stroki so sestavljeni iz povprenih fiksnih in povprenih spremenljivih strokov.

  To lahko zapiemo:

  AC = AFC + AVC

  Povpreni stalni (fiksni) stroki z naraanjem koliine padajo. e proizvedemo ali prodamo

  vejo koliino, ve enot, lahko isti znesek fiksnih strokov razporedimo na ve enot.

  Povpreni variabilni stroki nekaj asa padajo, nato rastejo.

  Povpreni stroki prav tako najprej padajo zaradi padanja povprenih fiksnih strokov (ker

  povpreni fiksni stroki z veanjem koliine padajo), nato zanejo naraati zaradi naraanja

  variabilnih strokov.

 • Ekonomija

  29

  Tabela 7: Razpredelnica celotnih strokov

  Koliina

  Q

  Stalni

  stroki

  FC

  Spremenljivi

  stroki VC

  Celotni

  stroki

  TC

  Mejni

  stroki

  MC

  Povpreni

  AC =

  TC/Q

  AFC =

  FC/Q

  AVC =

  VC/Q

  0 55 0 55

  1 55 30 85 30 85/1 = 85 55/1 = 55 30

  2 55 55 110 25 110/2 = 55 55/2 = 27,5 27,5

  3 55 75 130 20 43,33 18,33 25

  4 55 105 160 30 40 13,75 26,25

  5 55 155 210 50 42 11 31

  6 55 225 280 70 46,67 9,1667 37,5

  7 55 315 370 90 52,85 7,85 45

  8 55 425 480 110 60 6,8 53,125

  Vir: Prirejeno po: Samuelson in Nordhaus, 2002, 118

  Vse vrste strokov lahko izpeljemo iz razpredelnice celotnih strokov, kot je prikazano v

  tabeli t. 7

  Vse vrste strokov lahko nariemo v obliki krivulj, ki veljajo za veliko veino proizvodnje.

  5420

  10

  20

  Koliina

  Povp

  ren

  i in

  me

  jni s

  tro

  ki

  7 986

  50

  40

  30

  1031

  60

  70

  80

  Mej

  ni s

  tro

  ki M

  C

  Povpreni fiksni stroki AFC

  Povp

  ren

  i var

  iabi

  lni s

  trok

  i AVCPo

  vpre

  ni s

  trok

  i AC

  M

  Slika 10: Krivulje mejnih, povprenih fiksnih, povprenih variabilnih in povprenih celotnih

  strokov

  Vir: Samuelson in Nordhaus, 2002, 119

  Krivulja povprenih fiksnih strokov pada z veanjem proizvodnje, ker se stroki porazdelijo

  na ve enot. Povpreni variabilni stroki najprej padajo, ker v zaetku variabilni stroki ne

  rastejo tako hitro, po doloenem obsegu proizvodnje pa rastejo vedno hitreje. Povpreni

  celotni stroki kot vsota povprenih fiksnih in povprenih variabilnih strokov v zaetku

  padajo, tako kot oboji (AVC in AFC), nato pa naraajo zaradi veanja AVC.

 • Ekonomija

  30

  5.5.4 Povezava med mejnimi in povprenimi stroki

  Zakaj nas zanimajo mejni stroki?

  Zato, ker je med mejnimi stroki in povprenimi stroki pomembna zveza. Ko so mejni

  stroki (MC) pod povprenimi (AC), takrat povpreni (AC) padajo, in ko so mejni stroki nad

  AC, takrat AC naraajo (Samuelson, 2002, str. 120). V toki, kjer so mejni stroki enaki

  povprenim strokom, so povpreni stroki najmanji. Torej, v toki kjer so mejni stroki

  enaki povprenim, so povpreni stroki najniji, tam je njihov minimum (MC = AC = AC

  minimum).

  To povemo lahko tudi tako: ko so mejni stroki niji od povprenih, vleejo povprene

  stroke navzdol. Ko so mejni stroki enaki AC, ne rastejo niti ne padajo, ampak je to njihov

  minimum. Ko so MC nad AC, vleejo AC navzgor.

  To je tudi osrednja povezava. Podjetje, ki ie najnije povprene stroke proizvodnje, poie

  tisto koliino proizvodnje, pri kateri so mejni stroki enaki povprenim.

  Zakaj? e so mejni stroki pod povprenimi, stane dodatno proizvedena enota manj, kot so

  povpreni stroki, torej povpreni stroki e padajo. Nasprotno pa, e so mejni stroki veji od

  povprenih, stane zadnja dodatna enota ve, kot so povpreni stroki (Samuelson in

  Nordhaus, 2002; Hrovatin, 2007).

  5.6 STROKI V DOLGEM OBDOBJU

  Dolgo obdobje je plansko obdobje. V dolgem obdobju lahko podjetje poljubno spreminja vse

  proizvodne dejavnike, lahko se prilagodi, lahko povea proizvodne zmogljivosti ipd. Zato so

  v dolgem obdobju tudi vsi stroki variabilni, spremenljivi. Prav tako mora podjetje na dolgi

  rok pokrivati vse stroke, e eli uspeno poslovati.

  Dolgoroni povpreni stroki so niji od tistih v kratkem obdobju, ker imajo podjetja as, da

  zaposlujejo tiste proizvodne dejavnike, ki so bolj produktivni. V to so prisiljena, da bi bila

  konkurenna na trgu. Dolgoroni stroki padajo zaradi prednosti masovne dolgorone

  proizvodnje, ki se kaejo v (Hrovatin, 2008):

  - veji produktivnosti zaradi veje specializacije v proizvodnji, - prihrankih pri organizaciji, vodenju ob veji proizvodnji in - v denarnih prihrankih, ko podjetje lahko zaradi veje koliine dobi bolje nabavne

  pogoje, laje oglauje itd.

  Gre za prihranke obsega kot prednost masovne produkcije. Poveevanje obsega zaposlenosti

  vseh proizvodnih dejavnikov lahko pripelje do enakomernega poveanja obsega proizvodnje,

  lahko pa je poveanje obsega proizvodnje neproporcionalno veje ali manje. Enakomerno

  poveanje obsega proizvodnje imenujemo konstantni donos, zmanjanje padajoi donos in

  poveanje naraajoi donos obsega. Razlog za razline tipe donosov (imond et al., 2005)

  je v tehnologiji, ki lahko pospeuje proizvodnjo ali jo pa tudi zavira.

  Samuelson (2002) meni, da vsekakor ne smemo spregledati pomena tehnologije, pravzaprav

  nujnosti uvajanja novih tehnologij, znanja. Nove tehnologije vnaajo dramatine spremembe

  v proizvodnjo, ki potiskajo krivuljo celotnega proizvoda navzgor. Skuajmo najti dobrino,

  izdelek, ki se ni spremenil v minulih tridesetih letih! Nove tehnologije, inovativnost in znanje

  so temelj trnega sistema.

 • Ekonomija

  31

  Povzetek

  Podjetja elijo biti uspena, pri tem imajo proizvodnja, kombiniranje proizvodnih dejavnikov

  in obvladovanje strokov kljuno vlogo.

  Odzivanje proizvodnje opazujemo v kratkem in dolgem obdobju. Kratko obdobje je tisto, kjer

  vsaj enega dejavnika ne moremo spreminjati (je fiksen), na dolgi rok pa podjetja lahko

  spreminjajo vse proizvodne dejavnike.

  Produktivnost opredelimo kot razmerje med proizvodom (rezultatom, outputom) in

  uporabljenim proizvodnim dejavnikom.

  Proizvodnjo spremljajo stroki, ki so denarno izraeni potroki (obraba) proizvodnih

  dejavnikov. Cilj podjetja je maksimalni dobiek, ki je razlika med celotnim prihodkom in

  stroki.

  Stroke spremljamo po ve kriterijih. Glede na obseg proizvodnje loimo stalne (fiksne) in

  variabilne ali spremenljive stroke. Stalni so vedno enaki, spremenljivi pa se spreminjajo, ko

  se spreminja output. Skupne stroke dobimo s setevanjem obeh. Mejni stroki so dodatni

  stroki za proizvodnjo ene dodatne enote outputa. Povpreni stroki so stroki na enoto, so

  bistvena postavka v kalkulaciji prodajne cene. Sestavljeni iz povprenih fiksnih in povprenih

  spremenljivih strokov.

  Med mejnimi stroki in povprenimi stroki je pomembna zveza. Ko so mejni stroki (MC)

  pod povprenimi (AC), takrat povpreni (AC) padajo, in ko so mejni stroki nad AC, takrat

  AC naraajo. V toki, kjer so mejni stroki enaki povprenim strokom, so povpreni stroki

  najniji.

  V dolgem obdobju lahko spreminjamo vse proizvodne dejavnike, zato so tudi vsi stroki

  variabilni, spremenljivi. Dolgoroni povpreni stroki so niji od tistih v kratkem obdobju.

  Padajo zaradi prednosti masovne dolgorone proizvodnje, ki se kae v veji produktivnosti,

  bolji organizaciji in denarnih prihrankih pri nabavi, oglaevanju.

 • Ekonomija

  32

  Vpraanja za ponavljanje

  1. Opredelite kratko in dolgo obdobje. 2. Kaj je produktivnost, mejna produktivnost? 3. Kakno odvisnost kae proizvodna funkcija? 4. Definirajte zakon padajoega donosa. 5. Pojasnite, kaj so stroki, od esa so odvisni. 6. Kako izraunamo dobiek? 7. Kako delimo stroke glede na obseg proizvodnje? 8. Opredelite fiksne, variabilne, celotne stroke. 9. Kaj so mejni stroki? 10. Kakna je povezava med mejnimi in povprenimi stroki? 11. Kdaj proizvajamo ob najnijih strokih? 12. Pojasnite, kaj so AVC, AFC in AC, in jih grafino prikaite. 13. Kakno vlogo ima tehnologija pri obvladovanju strokov v dolgem obdobju? 14. Kako se kaejo prednosti masovne produkcije?

  Vaje:

  1. V tabeli izpolnite manjkajoe podatke.

  Q TC FC VC 5.6.1.1 ATC AVC AFC MC

  O 24

  1 40

  2 50

  3 108

  4 52

  5 39,2

  6 47

  2. Podjetje je sklenilo pogodbo z odvetniko pisarno in je zaelo plaevati pavalni znesek.

  Kaken vpliv ima novi stroek tega pavala na naslednje stroke podjetja:

  ( + poveanje, zmanjanje, = nespremenjeno)

  FC AC AVC MC

  Kaj pa e bi bil novi stroek odvisen od obsega proizvodnje?

  FC AC AVC MC

  3. Dopolnite!

  ___________ so prirast variabilnih strokov zaradi proizvodnje dodatne enote proizvoda.

  Ko so mejni stroki manji od celotnih povprenih strokov (AC), AC _________________,

  ko so mejni stroki veji od celotnih povprenih strokov, AC _______________, ko so mejni

  stroki enaki AC, so AC ______________.

 • Ekonomija

  33

  4. Podjetje izdeluje kovinska ohija za elektronske elemente. Izdelali so 1000 ohiij. Vrednost ploevine in ostalega materiala, ki jo porabijo za eno ohije je 40 ,

  vrednost tujih storitev 5 . Za delo je potrebno 2000 ur neposrednega dela in 500

  strojnih ur. Stroek delovne ure je 12 , strojne ure pa 20 . Stroki

  administracije in vodenja znaajo 16.000 . Predpostavimo, da je podjetje

  prodalo vseh 1000 ohiij in zanje iztrilo 100.000 . Izraunajte:

  a. Koliko znaajo stroki? b. Je imelo podjetje izgubo ali dobiek?

  5. V tabeli izpolnite manjkajoe podatke!

  Q TC FC VC MC AC AFC AVC

  0 50

  1 75

  2 95

  3 111

  4 128

  5 159

  6 202

  7 54

  8 350

 • Ekonomija

  34

  6 TRNI MEHANIZEM IN NJEGOVO DELOVANJE

  Podjetja proizvajajo izdelke in storitve za trg, kjer jih ponudijo bodisi drugim podjetjem ali

  nam kot konnim potronikom. Na primer mlekarna izdeluje jogurte, ki jih bomo vzeli kot

  primer za analizo povpraevanja in ponudbe.

  Kraljica trnega mehanizma je trna cena, njej se prilagajajo kupci in prodajalci, od trne cene

  je odvisno, koliko smo pripravljeni kupiti ali prodati, kje se ponudba in povpraevanje

  izenaita oz. kje se oblikuje trno ravnovesje. Potroniki s svojimi nakupi na trgu povemo, kaj

  naj se proizvaja, konkurenca med ponudniki sili podjetja, da proizvajajo po najnijih strokih.

  Trg bomo analizirali z vidika povpraevanja in ponudbe. Spoznali bomo, kako deluje trg,

  zakon ponudbe in povpraevanja, dejavnike, ki vplivajo na povpraevanje in ponudbo, trno

  ravnovesje. Zanimalo nas bo, kako mono se spremeni prodaja, povpraevanje, e se

  spremeni cena.

  6.1 KAJ JE TRG?

  Trg je prostor, kjer se sooajo povpraevalci in ponudniki, da odloajo o ceni blaga, koliini

  prodaje in nakupa. Klasien prostor, kjer se ponudniki in povpraevalci dejansko sreujejo, je

  trnica. Vendar s pojmom trga razumemo ve kot to, to so vsa prodajna mesta za razlino

  blago od spletne trgovine, prodajnih mest v majhnih trgovinicah do velikih prodajnih sredi.

  Samuelson (2002, 27) opredeljuje trg kot mehanizem, ki povezuje kupce in prodajalce, da

  doloajo ceno in koliino posameznih dobrin in storitev.

  Pranikar (2008) opredeljuje trg kot stik med kupci in prodajalci, kjer se odloa o prodani ali

  kupljeni koliini doloenega blaga in njegovi ceni.

  Samuelson (2002) opisuje trno gospodarstvo kot dovren, zapleten mehanizem, kjer

  posamezniki sledijo svojemu lastnemu interesu. V trnem sistemu ima vse svojo ceno. Cene

  so tiste, ki trg uravnoveajo. Cena pomeni pogoj, po katerem ljudje kupujejo oz. prodajajo,

  prav tako je cena signal proizvajalcu in potroniku. e se povea povpraevanje, bo cena

  narasla, kar je signal proizvajalcem za vejo proizvodnjo, ki spet znia cene in vzpostavi

  ravnovesje. To velja tako za cene potronih dobrin kot za cene proizvodnih dejavnikov. Cene

  torej usklajujejo odloitve proizvajalcev in potronikov na trgu. Vije cene spodbujajo vejo

  proizvodnjo in manje nakupe, nije cene pa spodbujajo potronjo in zavirajo proizvodnjo.

  V sodobnem svetu prevladuje trni sistem kot nain za reevanje osnovnih ekonomskih

  vpraanj, kaj proizvajati, kako in za koga. Poglejmo kako trg ureja ta osnovna tri vpraanja.

  Kaj in koliko? Potroniki s svojimi nakupi na trgu povemo, kaj elimo in s tem odgovarjamo na vpraanje, kaj in koliko naj se proizvaja. Podjetja motivira elja po

  im vejem dobiku in elijo ponuditi tisto, kar potroniki elimo.

  Kako? Konkurenca med proizvajalci prisili podjetja, da proizvajajo z najnijimi stroki, da uvajajo novo tehnologijo. Cilj je ohranjati im nije stroke z uporabo

  najbolj uinkovite metode proizvodnje.

  Za koga? Klju za razdelitev dohodkov v trnem mehanizmu je lastnina proizvodnih dejavnikov, delavci dobijo plao, kapitalisti dobiek, viri rento.

 • Ekonomija

  35

  Poleg trga potronih dobrin kot najbolj splone oblike trga poznamo e trg proizvodnih

  dejavnikov, ki ga sestavljata trg kapitalnih (ali investicijskih dobrin) in trg dela. Lahko

  govorimo tudi o drugih trgih, npr. trgu vrednostnih papirjev, panonih trgih ipd.

  Za utemeljitelja trnega mehanizma in svobodne konkurence velja Adam Smith, ki je

  zagovarjal specializacijo, delitev dela. Uil je, da bo nevidna roka trgov vodila k

  optimalnemu ekonomskemu rezultatu, ko posamezniki sledijo svojim lastnim interesom.

  Njegovo delo Bogastvo narodov iz leta 1776 je e vedno aktualno. Vizija Adama Smitha je

  najpomembneji in najtrajneji prispevek sodobni ekonomiji.

  6.2 POVPRAEVANJE

  Orodje, s katerim prouujemo gibanje cen na trgih, je analiza ponudbe in povpraevanja, kajti

  na vsakem trgu so povpraevalci in ponudniki. Potronikove elje in potrebe doloajo

  povpraevanje po dobrinah, podjetniki stroki so osnova ponudbe dobrin.

  Loimo individualno povpraevanje posameznega potronika in trno oz. skupno

  povpraevanje. Trno je setevek individualnih povpraevanj.

  Kaj je povpraevanje? To so vse sile, ki na trgu delujejo prek kupcev (Hrovatin, 2007, 41).

  Na povpraevanje najbolj vpliva cena. Vija ko je cena nekega izdelka ali storitve ob drugih

  nespremenjenih pogojih, manj so kupci pripravljeni kupiti.

  Zakon povpraevanja pravi, da se pri viji ceni koliina povpraevanja zmanja ob

  drugih nespremenjenih pogojih.

  6.2.1 Krivulja povpraevanja

  Vzemimo primer, da v trgovini kupujemo jogurt. Jogurta v druini precej porabimo, vendar se

  nam zdi cena 1,30 evra za 500-mililitrsko pakiranje previsoka, zato se ne bomo odloili za

  nakup ali pa bomo vzeli le enega. Pri ceni 1 evro bi se mogoe odloili za dva, e pa cena

  pade na 70 ali 50 centov, bomo kupili ve jogurtov.

  Cena je tista, ki doloa povpraevanje, ki najbolj elementarno vpliva na povpraevanje, ob

  predpostavki, da se drugi pogoji ne spreminjajo (ceteris paribus). Vija ko je cena, manja je

  koliina povpraevanja. Cena in koliina sta v obratnem sorazmerju, zato ima krivulja

  povpraevanja znailno padajoo obliko.

  Krivuljo povpraevanja lahko nariemo kot razmerje med ceno in kupljeno koliino.

  Krivuljo povpraevanja oznaimo s rko D, kar pomeni demand oz. povpraevanje.

  Uporabimo na primer jogurtov, iz podatkov, ki so prikazani v tabeli in nariemo krivuljo

  povpraevanja,

 • Ekonomija

  36

  Tabela 8: Povpraevanje po jogurtu

  Cena

  P

  Koliina Q

  1

  0,70

  1,30

  D

  4

  0,50

  1 2 7

  Slika 11: Krivulja povpraevanja

  Vir: Tabela 8

  Zakaj koliina povpraevanja pade, ko cena raste? To nam govori e zdrava pamet. Zakon

  povpraevanja lahko pojasnimo z delovanjem dveh uinkov.

  - Z uinkom nadomestitve (substitut): npr. e zraste cena puranjega mesa, bomo namesto drajega puranjega mesa kupili ve pianjega mesa; e se podraijo jagode,

  bomo izbrali raje marelice ali maline ali enje, v naem primeru jogurta bi to

  pomenilo, da se raje odloimo za kislo mleko, kefir ali drugo vrsto jogurta ipd.

  - Zaradi uinka dohodka: e se poveajo cene, je na realni dohodek manji, manj lahko kupimo. e se cena jogurta podvoji, bomo omejili porabo.

  Substituti so dobrine, s katerimi lahko nadomestimo povpraevani izdelek, npr. plin in nafta

  za ogrevanje, margarina in maslo, pianje in puranje meso, sladkor in umetno sladilo,

  jagode in maline ali enje, jogurt lahko nadomestimo s kislim mlekom, kefirjem ipd.

  Komplementarne ali dopolnilne dobrine pa so tiste, ki se dopolnjujejo pri zadovoljevanju

  potreb, tiste, ki jih troimo skupaj; npr. avto in bencin; smui, smuarski evlji in palice,

  jogurt in ovseni ali koruzni kosmii ipd.

  Poleg cene na povpraevanje vplivajo tudi drugi dejavniki. To so:

  dohodek potronika, ob vejem dohodku bo tudi povpraevanje veje;

  cene in razpololjivost drugih dobrin, ki so zamenljive (substituti) in dopolnilnih (komplementarnih) dobrin;

  preference, povpraevanje je odvisno od tega, kakne so nae preference, elje, okus, kakne so nae potrebe; vzemimo, da smo se odloili za bolj zdravo ivljenje,

  spremenile so se nae preference, zato bomo kupovali le jogurt z manj maobe, brez

  dodanega sladkorja, jogurtove napitke ipd.

  Cena P Koliina Q

  1. 1,30 1 kos

  2. 1,00 2 kosa

  3. 0,70 4 kosi

  4. 0,50 7 kosov

 • Ekonomija

  37

  velikost trga je prav tako dejavnik povpraevanja, veji ko je trg, veje je lahko povpraevanje; to je e posebej pomembno za proizvajalce, ponudnike;

  kulturoloke znailnosti, na Kitajskem jogurta kot ga poznamo mi, pojedo zelo malo.

  6.2.2 Sprememba obsega povpraevanja : sprememba povpraevanja

  Ne zamenjujte: pomikanje po krivulji (vpliv cene) in premik krivulje (drugi dejavniki)!

  Kaj pa e se spremenijo drugi dejavniki in ne cena?

  Rekli smo, da na povpraevanje vplivajo tudi drugi dejavniki, ne le cena. Glede na to ali se

  spremeni cena ali pa se spremenijo drugi dejavniki loimo spremembo obsega povpraevanja

  in spremembo povpraevanja. Obseg povpraevanja se spremeni, e se spremeni cena. e se

  cena povia, kupimo manj jogurta, pri viji ceni se spremeni (zmanja) obseg povpraevanja.

  Torej, e se spremeni cena, govorimo o spremembi obsega povpraevanja, takrat se

  pomikamo po krivulji povpraevanja navzgor ali navzdol, odvisno od povianja ali

  zmanjanja cene.

  Ce

  na P

  Koliina QQ1Q2

  P1

  P2

  D

  Slika 12: Sprememba obsega povpraevanja

  Vir: Hrovatin, 2007, 47

  e pa se spremenijo drugi dejavniki, npr. dohodek, preference, cene substitutov ali

  komplementov, pa govorimo o spremembi povpraevanja. Takrat se krivulja povpraevanja

  premakne navzdol (levo) ali navzgor (desno). e se nam povea dohodek, si lahko privoimo

  ve vseh dobrin, tudi jogurta, govorimo o spremembi (poveanju) povpraevanja. (Krivluja se

  premakne desno navzgor.) e namesto jogurta raje kupimo kislo mleko ali kefir, se torej

  odloimo za substitut, se spremeni (zmanja) povpraevanje po jogurtu (krivulja se premakne

  levo navzdol). e naih priljubljenih kosmiev (komplementarne dobrine) ni, bomo tudi

  jogurta kupili manj, se bo nae povpraevanje zmanjalo (krivulja se premakne levo navzdol).

  Prav tako se spremeni povpraevanje, e se odloimo za bolj zdravo ivljenje in kupujemo ve

  jogurta (sprememba preference). Krivulja se premakne desno navzgor.

 • Ekonomija

  38

  Cen

  a P

  Koliina

  Q

  D1

  D2

  Cen

  a P

  Koliina

  Q

  D1

  D2

  Slika 13: Sprememba povpraevanja

  Vir: Hrovatin, 2007, 46

  Razliko med spremembo obsega povpraevanja in spremembo povpraevanja lahko

  obrazloimo tudi drugae. Cena najbolj vpliva na koliino (obseg) povpraevanja, zato je

  cena neposredno zajeta v samem grafu krivulje povpraevanja (P na ordinati). e se

  spremeni cena, se spremeni obseg povpraevanja in to ponazorimo s pomikanjem po krivulji.

  Spremembo ostalih dejavnikov, ki niso neposredno zajeti v grafu, pa ponazorimo s premikom

  krivulje povpraevanja navzgor ali navzdol.

  Vaja za samostojno delo:

  Analizirajte in grafino prikaite naslednje spremembe:

  - e se povea na dohodek, - odloili smo se, da