EINDDOCUMENT 'zet jeZELF op de kaart' Zet jeZELF op de kaart! 1 18 januari 2016 1. ZET JEZELF OP DE

download EINDDOCUMENT 'zet jeZELF op de kaart' Zet jeZELF op de kaart! 1 18 januari 2016 1. ZET JEZELF OP DE

of 85

 • date post

  10-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EINDDOCUMENT 'zet jeZELF op de kaart' Zet jeZELF op de kaart! 1 18 januari 2016 1. ZET JEZELF OP DE

 •  

       

 • Zet jeZELF op de kaart!

  18 januari 2016 

  1 . Z E T   J E Z E L F   O P   D E   K A A R T !

  1.1 Colofon  

  Project:    Lingewaard 

  Locatie:    Nijmegen 

  Course:  2 minoren, 1 lab.   Minor Samenwerken aan een duurzame Civil Society & Stad en land 

  Aangeboden door:  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

  Datum:    18 januari 2016 

  Auteurs:    Jeanine Velders     JV  Maatschappelijk werk & dienstverlening  Leonie van Elst    LvE  Maatschappelijk werk & dienstverlening Ragna de Greeff    RdG  Regional development & innovation  Sanne  Bronkhorst   SB  Pedagogiek  Tom Jansen         TJ  Communicatie & multimedia design  Tom de Wit          TdW  Bouwkunde, richting Architectuur 

 • Voorwoord

  18 januari 2016 

  2 . V O O R W O O R D

  Voor u ligt het eindresultaat van project Lingewaard. Geschreven in het kader van de minor ‘Samenwerken aan een duurzame civil  society’ en de minor ‘Stad & Land’ te Nijmegen. Dit onderzoek is in de tweede helft van 2015 uitgevoerd in opdracht van Stichting ZELF  Lingewaard, die een brug slaat tussen burger initiatieven, gemeente en omgeving. 

  Dit eindresultaat is een inventarisatie van de (huidige) ontwikkelingen, knelpunten en kansen ten aanzien van burgerinitiatieven in de  gemeente Lingewaard. Het inventariserend onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. In het kwantitatieve deel  wordt de huidige kaart van Lingewaard en best practises met betrekking tot burgerinitiatieven beschreven, waar mogelijk  ondersteund door cijfers. In het kwalitatieve deel wordt ingegaan op de wensen en behoeften van (potentiële) initiatiefnemers,  gevolgd door aanbevelingen op welke manier onder andere Stichting Zelf Lingewaard hierop kan inspelen.  

  Ons project 

  Wij hebben met heel veel plezier en enthousiasme aan dit project gewerkt. Als samengestelde groep van zes studenten met  verschillende opleidingsachtergronden was het een enorme uitdaging om dit project uit te voeren. Ieder heeft vanuit zijn of haar  vakgebied een grote bijdrage kunnen leveren aan het eindresultaat. Dit maakt dat deze minor ons de mogelijkheid heeft geboden om  interdisciplinair samen te werken. Het was af en toe best lastig maar mede door de goede begeleiding vanuit onze opdrachtgever,  tussenpersoon en de minor hebben wij dit gehele project als succesvol ervaren. 

  Daarom willen wij graag de personen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit eindresultaat. Allereerst een  woord van dank aan onze opdrachtgevers Hubert van Keulen en Stefan Franken die ons de mogelijkheid hebben geboden om de  uitvoering van dit onderzoek te mogen doen. Zij waren tevens bereid om hun ervaringen en kennis te delen. Daarnaast dank aan  Korrie Melis.  Met haar hebben we intensief contact gehad en we konden altijd voor een feedback moment bij haar terecht.  Als laatste een woord van dank aan alle respondenten, initiatiefnemers en anderen betrokkenen die hebben meegewerkt aan ons  projectresultaat en tijd vrij hebben gemaakt om hun ervaringen en kennis te delen.  

  Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 • Samenvatting                           

   

  18 januari 2016 

  3 . S A M E N V A T T I N G  

  In deze samenvatting staat beschreven op welke manier het project is uitgevoerd en welke resultaten dit heeft  opgeleverd. Deze samenvatting geeft een beknopte weergave van een vijf maanden durend onderzoek weer.    In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:  

  3.1 Hoofdvraag   Hoe kunnen de (potentiële) initiatiefnemers van de gemeente Lingewaard duurzaam burgerinitiatieven organiseren?     In dit project is getracht inzicht te krijgen in op welke manier (potentiële) initiatiefnemers van de gemeente Lingewaard  duurzaam burgerinitiatieven kunnen organiseren. Dit om de randvoorwaarden hiervan naar boven te halen. Door de  beantwoording van de deelvragen, is tevens de hoofdvraag beantwoord: Hoe kunnen de (potentiële) initiatiefnemers  van de gemeente Lingewaard duurzaam burgerinitiatieven organiseren?  

  3.2 De  deelvragen   ‐ Hoe ziet de kaart ten aanzien van de burgerinitiatieven van de gemeente Lingewaard er op dit moment uit?   ‐ Waar liggen de wensen en behoeften van de initiatiefnemers ten aanzien van burgerinitiatieven in de gemeente 

  Lingewaard?  ‐ Hoe kan stichting ZELF zich verder positioneren opdat duurzame burgerinitiatieven verder worden vergroot? 

    Het antwoord op deze vragen hebben de projectleden verkregen middels exploratief onderzoek. In het kader hiervan is  er gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van individuele personen, mediaproducten, literatuurbronnen,  documenten, databronnen en diverse registratiesystemen. Er zijn interviews afgenomen met initiatiefnemers van  burgerinitiatieven, waarvan het projectteam ze als best practise heeft aangeduid. De beschrijving van een best practise  bevindt zich in de begrippenlijst. Deze interviews zijn geanalyseerd. Die resultaten zijn door de projectleden  geïnterpreteerd en met elkaar in verband gebracht.   Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden om de informatie te vergaren. Er is  kwantitatief onderzoek gedaan om een beter inzicht te krijgen in de omgeving van Lingewaard en daarmee ook de  omgeving waar de burgerinitiatieven zich bevinden. Daarnaast is er gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoek vormen  zoals narratieve interviews. Uit deze interview zijn verschillende randvoorwaarden met betrekking tot een duurzaam  burgerinitiatief geïdentificeerd.   Ondertussen is er ook gewerkt aan een interactieve kaart waarin initiatiefnemers zichzelf op de kaart kunnen zetten. Dit  is een digitale plek waar initiatiefnemers, vrijwilligers en andere belangstellenden elkaar kunnen vinden.   Er is een omgevingsanalyse opgesteld om de gemeente Lingewaard in kaart te brengen. Dit ter ondersteuning van de  interactieve kaart. Tijdens de transdisciplinaire bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd aan de genodigden en op  deze manier getracht de burgers van Lingewaard eigenaar te maken van het project.   De projectleden hebben door middel van een ‘Transect Walk’ een dwarsdoorsnede van Bemmel en Huissen gemaakt.  Daarnaast hebben de projectleden verschillende burgerinitiatieven bezocht en ook hier een actieve rol in gespeeld. Ze  hebben deelgenomen en/of veldnotities gemaakt en zijn in gesprek gegaan met verschillende burgers, initiatiefnemers,  de gemeente en andere betrokkenen. 

  3.3 De  resultaten   Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat energie, gedrevenheid, enthousiasme en het inzetten van je eigen  netwerk essentieel zijn voor het slagen van een burgerinitiatief. Daarnaast zijn de randvoorwaarden en samenwerking  met de gemeente en anderen belanghebbenden, zoals burgers en (vergelijkbare) burgerinitiatieven, belangrijke factoren  voor succes.  Resultaten die uit dit onderzoek voortgekomen zijn, is de digitale kaart die de burgerinitiatieven van Bemmel en Huissen  in kaart brengt, het tweede resultaat wat is voortgekomen uit het onderzoek is een tijdlijn van een burgerinitiatief en de  randvoorwaarden hiervan en hieruit voortgekomen zijn er een aantal aanbevelingen en suggesties opgesteld voor  Stichting ZELF zodat zij zich verder kunnen positioneren. Het projectteam heeft hiervoor ook verschillende kansen  gedefinieerd voor het voortbestaan van het project. Zo zijn er kansen gedefinieerd ten aanzien van de digitale kaart.  Deze zou uitgebreid kunnen worden naar de andere kernen binnen de gemeente Lingewaard.    

 • Samenvatting                           

   

  18 januari 2016 

  Waar nu alleen op Huissen en Bemmel is ingezoomd, zou er in vervolg onderzoek ingezoomd kunnen worden op een of  meerdere van de andere kernen. Om de kaart tot zijn volle potentie te benutten zou het raadzaam zijn om een  multimedia team in te schakelen.    Er is een kaart gemaakt waarop burgerinitiatieven weergegeven worden die in de gemeente Lingewaard actief zijn (of  actief zijn geweest). Daarnaast is er een omgevingsanalyse gemaakt om meer te weten te komen over Lingewaard.  Vervolgens is er ingezoomd op twee kernen in gemeente Lingewaard: Huissen en Bemmel. Deze twee kernen zijn  gekozen op basis van vooronderzoek.    

 • Literatuurstudie                           

   

  18 januari 2016 

  4 . L I T E R A T U U R S T