Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty-Praktyki-Konteksty

download Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty-Praktyki-Konteksty

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Termin „edukacja globalna” znany jest osobom związanym zawodowo z systemem edukacji formalnej od momentu wprowadzenia jej elementów do podstawy programowej w 2008 roku. Można więc założyć, iż jest to wystarczająco długi okres czasu do tego, aby problematyka wchodząca w zakres edukacji globalnej była rozpoznawana, realizowana na rozmaite sposoby oraz poddawana refleksji przez osoby w nią zaangażowane. Dlatego w centrum badań prowadzonych w 2014 roku w Małopolsce postawiono kluczowych bohaterów tej historii – nauczycieli i nauczycielki wszystkich etapów edukacyjnych.Refleksje i doświadczenia małopolskich nauczycieli i nauczycielek stanową podstawę do zarysowania krajobrazu edukacji globalnej w regionie. Nie sama podstawa programowa i jej cele były osią badań, lecz próba odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, jeśli w ogóle, edukacja globalna jest realizowana przez nauczycieli/ki w ich codziennej pracy?

Transcript of Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty-Praktyki-Konteksty

 • Katarzyna Jasikowska Ewa Pajk-W

  ana M

  agdalena Klarenbachedukacja globalna w maopolsce. podmioty praktyki konteksty

  9 788378 507673

 • EDUKACJA GLOBALNAW MAOPOLSCEW MAOPOLSCE

  Edukacja globalna 1Edukacja globalna 1 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • EDUKACJA GLOBALNAW MAOPOLSCEW MAOPOLSCE

  PODMIOTY PRAKTYKI KONTEKSTY

  Katarzyna Jasikowska Ewa Pajk-Wana

  Magdalena Klarenbach

  Krakw 2015

  Edukacja globalna 3Edukacja globalna 3 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • Copyright by Katarzyna Jasikowska, Ewa Pajk-Wana, Magdalena Klarenbach, 2015

  Edukacja globalna w Maopolsce. Podmioty Praktyki Konteksty

  Autorki:dr Katarzyna Jasikowska Instytut Socjologii UJ w Krakowie, [email protected] Ewa Pajk-Wana Instytut Nauk o Wychowaniu UP w Krakowie, [email protected] Klarenbach Fundacja Otwarty Plan / Polska Zielona Sie, [email protected]

  Recenzenci:dr hab. Beata Kowalskaprof. dr hab. Wiktor Rabczuk

  Redakcja wydawnicza:Radosaw Doboszewski

  Projekt okadki:Anna M. Damasiewicz

  Grafi ka wykorzystana na okadce: Marish | stock.chroma.pl Malchev | stock.chroma.pl

  Opracowanie typografi czne:Alicja Kuma

  Publikacja zostaa przygotowana na bazie raportu pt. Analiza diagnostyczna potrzeb, znaczeniaoraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju i solidarnoci midzynarodowej na terenie Maopolski opracowanego w ramach projektu REDDSO (Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrwnowaonego rozwoju i solidarnoci midzynarodowej) realizowanego przez Wojewdztwo Maopolskie, wspfi nansowanego przez Komisj Europejsk Dyrekcj Generaln ds. Rozwoju i Wsppracy EuropeAid

  Publikacja zostaa dofi nansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  ISBN 978-83-7850-767-3

  Ofi cyna Wydawnicza Impuls30-619 Krakw, ul. Turniejowa 59/5tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: [email protected] cyna.com.plWydanie I, Krakw 2015

  Projekt realizowanyprzy wsparciu fi nansowym Unii Europejskiej

  Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834

  Edukacja globalna 4Edukacja globalna 4 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • SPIS TRECI

  WSTP .......................................................................................................................... 9

  Cz 1. TEORETYCZNA

  Rozdzia 1. TERMINOLOGIA ............................................................................... 151.1. Edukacja dla zrwnowaonego rozwoju

  i solidarnoci midzynarodowej a edukacja globalna ........................................ 151.2. Edukacja globalna a proces midzysektorowy w Polsce .................................... 221.3. Podsumowanie .................................................................................................. 28

  Rozdzia 2. EDUKACJA W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA ........................... 292.1. Etapy edukacyjne ............................................................................................... 292.2. Instytucje nadzorujce ...................................................................................... 352.3. Ksztacenie nauczycieli/ek ................................................................................ 372.4. Edukacja w Maopolsce ..................................................................................... 382.5. Podsumowanie .................................................................................................. 41

  Rozdzia 3. EDUKACJA GLOBALNA W POLSCE ......................................................... 433.1. Rys historyczny i midzynarodowy kontekst ..................................................... 433.2. Edukacja globalna w podstawie programowej ................................................... 483.3. Kluczowe podmioty edukacji globalnej ............................................................. 533.4. Podsumowanie .................................................................................................. 71

  Cz 2. EMPIRYCZNA

  Rozdzia 4. ZAOENIA METODOLOGICZNE BADA ............................................... 754.1. W badaniach edukacyjnych gos pedagogw staje si coraz mniej wany,

  czyli o potrzebie prowadzenia bada interdyscyplinarnych .............................. 754.2. Cele bada ......................................................................................................... 764.3. Zapraszamy wszystkich nauczycieli z Maopolski do wypenienia ankiety

  badania ilociowe .............................................................................................. 774.4. Opowiedz mi swoimi sowami badania jakociowe .................................. 784.5. Podsumowanie .................................................................................................. 79

  Edukacja globalna 5Edukacja globalna 5 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • 6 SPIS TRECI

  Rozdzia 5. WYNIKI BADA W MAOPOLSCE ....................................................... 815.1. Czciowo kady rozsdny nauczyciel czyni to od lat

  Omwienie wynikw bada ilociowych ......................................................... 835.2. To wszystko zaley od tego, kto siedzi tu za katedr

  Omwienie wynikw bada jakociowych ....................................................... 1125.3. Inspirujcy/e nauczyciele/ki regionu i ich innowacyjne praktyki .................... 1305.4. Podsumowanie ................................................................................................ 147

  ZAMIAST ZAKOCZENIA. JEDEN JEST RZEMIELNIKIEM, A DRUGI JEST ARTYST .......................................................................................................... 149

  SPIS RYSUNKW, TABEL I WYKRESW .................................................................... 157

  BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 159

  ANEKS ........................................................................................................................ 167

  Edukacja globalna 6Edukacja globalna 6 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • Szanowni Pastwo!

  We wspczesnym wiecie, wktrym jako ipoziom ycia wcoraz wikszym stop-niu zaley od czynnikw iprocesw globalnych, nowego znaczenia nabiera denie do lepszego powizania rozwoju regionu zaktualnymi wyzwaniami iwspzalenociami wynikajcymi zzasad zrwnowaonego rozwoju isolidarnoci midzynarodowej.

  Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego, zgodnie z zaoeniami Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20112020 wzakresie rozwoju kapitau intelek-tualnego ibudowy gospodarki opartej na wiedzy, realizuje zadania zwizane zkszta-towaniem postaw, wiadomoci obywatelskiej na temat budowania globalnego spoe-czestwa opartego na zasadach solidarnoci, rwnoci iwsppracy przez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci imodziey szkolnej. Kluczowym dziaaniem wperspekty-wie 20112020 jest rwnie budowa ipromocja marki Maopolski oraz aktywny udzia wkrajowych imidzynarodowych sieciach wsppracy.

  Realizowany przez Wojewdztwo Maopolskie projekt pod nazw Regiony na rzecz edukacji wzakresie zrwnowaonego rozwoju i solidarnoci midzynarodowej (REDDSO)doskonale wpisuje si wzaoenia strategii oraz stanowi wany element rozwoju iw-czenia regionu wobieg przestrzeni spoecznej igospodarczej. Niniejsza analiza diagno-styczna wsparta badaniami ekspertw wdziedzinie edukacji globalnej jest jednym zefektw dziaa samorzdu regionalnego.

  Jestem przekonany, e publikacja ta przybliy Pastwu dziaania podejmowane wdziedzinie edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju isolidarnoci midzynarodo-wej oraz przyczyni si do efektywniejszego tworzenia programw wsparcia iwsppracy midzynarodowej dla szk inauczycieli wregionie.

  Marek SowaMarszaek Wojewdztwa Maopolskiego

  Edukacja globalna 7Edukacja globalna 7 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • Serdeczne podzikowania skadamy wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do po-wstania tej publikacji.

  Pragniemy zoy podzikowania prof. zw. dr. hab. Wiktorowi Rabczukowi oraz dr hab. Beacie Kowalskiej za wnikliwe i yczliwe recenzje, ktre pozwoliy na udoskonalenie zaprezentowanych treci oraz nadanie ostatecznej struktury niniejszej ksice.

  Dzikujemy pracowniczkom Departamentu Edukacji i Ksztacenia Ustawicznego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego: Magorzacie Palimce, Gabrieli Pawlik iKatarzynie Niewidok, ktre odpowiaday za realizacj na terenie Maopolski projektu REDDSO. Wramach tego projektu powstay badania, anastpnie ksika, ktr oddajemy do rk Czytelnikw.

  Sowa wdzicznoci kierujemy take pod adresem Pani Dziekan Wydziau Pedago-gicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej wKrakowie, prof. dr hab. Zofi i Szaroty, za dofi nansowanie niniejszej pracy.

  Nasze badania nie zostayby zrealizowane bez zaangaowania prawie 1400 nauczy-cieli inauczycielek pracujcych wszkoach na terenie caego wojewdztwa. Dzikujemy za to, e znaleli Pastwo czas na udzia wbadaniach ipodzielenie si znami swoimi dowiadczeniami. Wszczeglnoci chciaybymy podzikowa nauczycielom inauczy-cielkom, ktrzy zaprosili nas do szk, gdzie pracuj, oraz opowiedzieli nam oswoich codziennych dowiadczeniach iprzemyleniach zwizanych zedukacj globaln.

  Autorki

  Edukacja globalna 8Edukacja globalna 8 02.06.2015 08:4502.06.2015 08:45

 • WSTP

  Wspczesny wiat zmienia si w byskawicznym tempie, nie omijajc naj-waniejszych wymiarw ycia kadego spoeczestwa, w tym systemu edu-kacji. Zachodzce procesy dotycz nie tylko szk, ale caych rodowisk, w jakich funkcjonuj, od lokalnego po globalne. W kontekcie polskiego systemu edukacji wynikaj one np. z rozbudzonych transformacj lat dzie-widziesit