EDUKACJA GLOBALNA

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

EDUKACJA GLOBALNA. Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość ? Sylwia Gajownik, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK Kraków, 18 października 2013. Wprowadzenie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EDUKACJA GLOBALNA

 • EDUKACJA GLOBALNA

  Jak przekazywa wiedz modym ludziom, by wzbudzi ich ciekawo?

  Sylwia Gajownik, Fundacja Kultury Chrzecijaskiej ZNAKKrakw, 18 padziernika 2013

 • WprowadzenieWspczesny wiat, to wspzalenoci globalne, przenikajce si systemy kulturowe, rodowiskowe, ekonomiczne, spoeczne, polityczne i technologiczne.

  Pozytywne aspekty: szeroki dostp do wiedzy, produktw, nauki, technologii, due moliwoci osobistego rozwoju, dua moliwo wsppracy na rzecz rozwizywania wsplnych problemw, wielokulturowo, rozwj spoeczestw i spoecznoci lokalnych

  Negatywne aspekty: wzrost ubstwa, przepa pomidzy krajami rozwinitymi a rozwijajcymi si, przymusowe migracje, naruszenia praw czowieka, rasizm, ksenofobia oraz ekologiczne reperkusje w postaci zmian klimatu, zanieczyszczenia rodowiska, wyczerpywanie zasobw naturalnych

 • Fundamenty edukacji globalnej Z tworzeniem koncepcji edukacji globalnej wie si wiele midzynarodowych dokumentw (deklaracji, rezolucji, kodeksw)

  Najwaniejsze:Powszechna Deklaracja Praw Czowieka, (Zgromadzenie Oglne ONZ, 10 grudnia 1948 roku)Deklaracja Milenijna Narodw Zjednoczonych tzw. Milenijne Cele Rozwoju, (55 sesja Zgromadzenia Oglnego Narodw Zjednoczonych, 8 wrzenia 2000) Deklaracja Globalnej Edukacji z Maastricht (Europejski Kongres Edukacji Globalnej, Maastricht, Holandia 15-17 listopada 2002)

 • Definicje edukacji globalnej Edukacja globalna jest edukacj, ktra otwiera ludziom oczy i umysy na wiat oraz uwiadamia o koniecznoci podejmowania dziaa na rzecz denia do wikszej sprawiedliwoci, rwnoci i zagwarantowania respektowania praw czowieka dla wszystkich. (Centrum Pnoc-Poudnie Rady Europy 2002r. )

  Edukacja globalna to cz ksztacenia obywatelskiego i wychowania, ktra rozszerza jego zakres przez uwiadamianie istnienia zjawisk i wspzalenoci czcych ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorcw do stawiania czoa wyzwaniom dotyczcym caej ludzkoci. Przez wspzalenoci rozumiemy wzajemne powizania i przenikanie systemw kulturowych, rodowiskowych, ekonomicznych, spoecznych, politycznych i technologicznych. (Definicja wypracowana przez midzysektorowy zesp zoony z nauczycieli, doradcw i konsultantw metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wadz owiatowych, uczelni wyszych i organizacji pozarzdowych, 2010r.)

 • Definicje edukacji globalnej - cd

  Szczeglnie istotne w edukacji globalnej jest: tumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk przedstawianie perspektywy globalnego Poudnia rozumienie wiata jako zoonego i dynamicznie zmieniajcego si systemu ksztatowanie krytycznego mylenia i zmian postaw przeamywanie istniejcych stereotypw i uprzedze ukazywanie wpywu jednostki na globalne procesy i wpywu globalnych procesw na jednostk.

 • Cele edukacji globalnej zapewnienie pokoju i bezpieczestwa na wiecie

  poprawa jakoci ycia w krajach Globalnego Poudnia

  zapewnienie zrwnowaonego rozwoju

  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i spoecznych pomidzykrajami Globalnej Pnocy i Globalnego Poudnia.

 • Zakres tematyczny edukacji globalnej Odpowiedzialna konsumpcja i sprawiedliwy handel (fair trade)

  Globalne wspzalenoci

  Zrwnowaony rozwj i zmiany klimatu

  Milenijne Cele Rozwoju

  Kryzys ywnociowy

  Prawa czowieka, prawo do wody, edukacji, rozwoju

  Konflikt i pokj

  Migracje i uchodcy

  Edukacja midzykulturowa

 • Dlaczego edukacja globalna w edukacji formalnej i nieformalnej?

  Edukacja globalna zamiast dzielenia ludzi na drodze wspzawodnictwa, konfliktu, strachu i nienawici, kwestionuje chciwo, nierwnoci i egocentryzm poprzez wspprac i solidarno

  Edukacja globalna poprzez sposb wprowadzania zmian na poziomie lokalnym wpywa na poziom globalny

  Edukacja globalna stwarza przestrze dla wartoci, spraw i podej niebdcych w centrum uwagi edukacji formalnej

  Edukacja globalna umoliwia zabranie gosu wszystkim ludziom rwnie zmarginalizowanym

 • Co jest wane w nauczaniu o edukacji globalnej?

  Podczas tworzenia programu edukacji globalnej w wietlicy i wyboru waciwych metod koniecznie naley wzi pod uwag wiek, liczb uczestnikw zaj, rnorodno spoeczn i kulturow oraz dostpny czas, materiay i przestrze. Koniecznie naley okreli kontekst, w jakim funkcjonuj uczestnicy zaj i wsplnej eksploracji ich potrzeb.

  Uczestnicy zaj musz zdawa sobie spraw z realiw, aby mie wiadomo globalnego spoeczestwa i rozwin w sobie wartoci dotyczce prawa kadej osoby do godnego ycia.

  Konieczne dla zrozumienia kwestii zwizanych z edukacj globaln jest odniesienie si do sytuacji z wasnej rzeczywistoci i codziennego ycia

  Stymulowanie ciekawoci jako wany krok do rozwoju krytycznego mylenia i stymulowanie kreatywnoci jako warunek wyjciowy dla rozwoju perspektyw i moliwoci pokojowego, zrwnowaonego wiata

 • Realizacja edukacji globalnejEdukacja globalna pozwala na wykorzystanie rnych metod, poniewa nakierowana jest nie tylko na samo przyswojenie wiedzy, ale take na proces w ktrym uczestnicy ucz si, jak si uczy.

  Najlepiej sprawdzaj si aktywnoci interaktywne - warsztaty, w ktrych uczestnicy i prowadzcy przygldaj si gbiej korzeniom i przyczynom wydarze, dziel si pomysami na rozwizanie.

  Elementy warsztatu:SymulacjeGryOdgrywanie rlwiczenia polegajce na rozwizywaniu problemwDebatyDyskusje i praca w grupachAktywnoci zwizane ze sztuk (muzyka, taniec)

  WANE: kada aktywno zwizana z edukacj globaln powinna przypomina orkiestr, gdzie wszyscy maj swoj cz do zagrania na rzecz doskonaego wykonania symfonii (czyli wsplnego celu), a prowadzcy przyjmuje rol dyrygenta. Role s ustalane, omawiane nie narzucane z gry

 • Dobre praktyki edukacji globalnej do wykorzystania w klasie/wietlicy/bibliotece

  Metoda projektowaJest to bardzo kreatywna metoda, ktra bazuje na pracy zespoowej, wsppracy i koniecznoci wykazania si kreatywnoci. Doskona okazj do realizacji projektw jest np. Tydzie Edukacji Globalnej. Mona j rozwija wykorzystujc nastpujce narzdzia:

  Powizanie wiatowe: mona zaprosi ludzi z innych krajw lub jak to jest moliwe odwiedzi inne kraje, organizujc wielokulturowe wydarzenia, zabawy czy inne aktywnoci w przestrzeni publicznej, angauj ludzi z innych kultur w nasze aktywnoci.

  Midzynarodowe partnerstwa, dziki ktrym atwiej jest zrozumie globalne wspzalenoci, atwiej pokona uprzedzenia i stereotypy, ale take wzmocnienie kompetencji uczestnikw w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, znajomo jzykw obcych, zarzdzania projektami.

 • Edukacja globalna wane datyWybrane daty z kalendarium praw czowieka:

  21 marca - Midzynarodowy Dzie EliminacjiDyskryminacjiRasowej

  22 marca wiatowy Dzie Wody

  Druga sobota maja wiatowy Dzie Sprawiedliwego Handlu

  15 czerwca wiatowy Dzie ywnoci

  20 czerwca Midzynarodowy Dzie Uchodcy

  16 listopada Midzynarodowy Dzie Tolerancji

  10 grudnia Dzie Praw Czowieka

 • Edukacja globalna w PolsceProjekty edukacyjne organizacji pozarzdowych obejmuj najczciej prac z nauczycielami i uczniami (obecno zagadnie edukacji globalnej w podstawie programowej).

  S to przede wszystkim:

  Szkolenia dla nauczycieli i edukatorw nieformalnych ( w tym e-learning)

  Warsztaty dla modziey (gimnazjalnej, licealnej)

  Programy edukacyjne dostosowane poziomu przedszkolnego i wczesnoszkolnego

  Publikacje z materiaami dydaktycznymi dla nauczycieli i edukatorw nieformalnych

  Wydarzenia i akcje edukacyjne otwarte dla szerokiego odbiorcy

 • Edukacja globalna w PolsceWybrane organizacje pozarzdowe zaangaowane w realizacj edukacji globalnej w Polsce dysponujce wysokiej jakoci materiaami edukacyjnymi:

  Orodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.plCentrum Edukacji Obywatelskiej: www.ceo.org.plInstytut Globalnej Odpowiedzialnoci: www.igo.org.plFundacja Edukacja dla Demokracji: www.edudemo.org.plPolska Zielona Sie: www.ekonsument.plPolska Akcja Humanitarna: www.pah.org.plGrupa Zagranica: www.zagranica.org.plOrodek Dziaa Ekologicznych rda: http://eduglob.zrodla.org Program Akcja dla Globalnego Poudnia: www.globalnepoludnie.pl Fundacja Kultury Chrzecijaskiej Znak: www.etyczne.pl

 • Edukacja globalna - ewaluacja

  W lutym i marcu 2012 roku grupa robocza ds. edukacji globalnej (Grupa Zagranica) przeprowadzia po raz pierwszy proces partnerskiego przegldu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej.

  Celem inicjatywy byo rwnie zidentyfikowanie wyzwa, ktre stoj przed autorami publikacji oraz projektw z zakresu edukacji globalnej oraz prba sformuowania praktycznych wskazwek, ktre byyby odpowiedzi na istniejce trudnoci.

  W wyniku przegldu, w ktrym udzia wzio 20 organizacji i instytucji, wyoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje z nastpujcych trzech obszarw dziaalnoci:

  materiay edukacyjne,akcje i dziaania kampanijne proponowane rnym grupom, w tym uczniom i nauczycielom,programy wsparcia dla szk i nauczycieli.

  Raport z przegldu dostpny jest na stronie: www.zagranica.org.pl

 • Edukacja globalna

  Bardzo dzikuj za uwag i zapraszam do kontaktu z nami:

  FUNDACJA KULTURY CHRZECIJASKIEJ ZNAKUL. KOCIUSZKI 3730-105 KRAKWwww.fundacja.znak.org.plfundacja@znak.org.pl