Edu PISMP SEM 2

18
KURUS : MURID DAN ALAM BELAJAR NAMA PENSYARAH : EN.AZIZI BIN Abd RAHMAN TAJUK TUTORIAL: KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGERTIAN PRINSIP-PRINSIP JENIS-JENIS

description

CUBALAH

Transcript of Edu PISMP SEM 2

Page 1: Edu PISMP SEM 2

KURUS : MURID DAN ALAM BELAJAR

NAMA PENSYARAH :EN.AZIZI BIN Abd RAHMAN

TAJUK TUTORIAL:KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENGERTIANPRINSIP-PRINSIPJENIS-JENIS

Page 2: Edu PISMP SEM 2

PENGERTIANPENGAJARAN1. Satu cara untuk menyediakan pelajar dengan

pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik.

2. Proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudah cara pembinaan ilmu, menentukan standard dan menggalakkan kreativiti, membantu seorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar ke arah pencapaian potensi yang optimum.

Noriati A.Rashid Boon Pong Ying

Sharifah Fakhriah Syed Ahmad

Page 3: Edu PISMP SEM 2

PEMBELAJARAN

1. Perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal akibat interaksi dengan persekitaran. (Noriati A.Rashid , Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad , 2012)

2. Proses bagaimana seorang kanak-kanak dapat cope dengan keperluan survival kerana ia tumbuh dalam persekitaran fizikal dan sosialnya (Zimbabwe Intergrated Teacher Education Course , 2000)

3. Pembelajaran sebagai satu perubahan yang agak kekal dan sesuatu yang berubah akibat daripada pengalaman. (Unisec, Lockhart Dan Walters , 1990)

4. Pembelajaran berkait dengan pengalaman (Slavin, 2005)5. Pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu

perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. (Hill, 2002)

Page 4: Edu PISMP SEM 2

Prinsip – prinsip pembelajaran

Page 5: Edu PISMP SEM 2

Perhatian dan Motivasi

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi, terungkap bahawa tanpa adanya perhatian murid tak mungkin belajar (Gage dan Berline, 1984: 335).

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada murid apabila bahan pembelajaran sesuai dengan keperluannya.

Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktiviti seseorang. Motivasi mempunyai perhubungan erat dengan emosi, minat, dan keperluan anak didik. Motivasi yang datang dari dalam diri anak didik disebut “Motivasi Intrinsik’’,

Dan motivasi yang diakibatkan dari luar diri anak didik disebut ‘”Motivasi Ekstrinsik’’.

Page 6: Edu PISMP SEM 2

 Keaktifan

Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahawa anak adalah makhluk yang aktif.

Anak mempunyai dorongan untuk membuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri.

Guru di dalam interaksi edukatif diharapkan benar-benar menerap aktiviti anak didik, iaitu belajar melalui bekerja (learning by doing).

Melakukan aktiviti atau bekerja adalah bentuk pernyataan dari anak didik bahawa pada hakikatnya belajar adalah perubahan yang terjadi setelah melakukan aktiviti atau bekerja.

Page 7: Edu PISMP SEM 2

Keterlibatan langsung atau berpengalaman

• Belajar adalah mengalami, belajar tidak boleh dicurahkan kepada orang lain.

• Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar, mengemukakan bahawa pembelajaran yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung.

Page 8: Edu PISMP SEM 2

Pengulangan

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan secara kerap adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya.

Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir, dan sebagainya.

Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang

Page 9: Edu PISMP SEM 2

Tentangan

Teori medan (field theory) dari Kurt Lewin mengemukakan bahawa murid, dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis.

Dalam situasi belajar, murid menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat kekeliruan untuk mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi kekeliruan itu. 

Page 10: Edu PISMP SEM 2

Balikan Atau Penguatan

Prinsip belajar ini adalah yang berkaitan dengan teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner.

Namun dorongan belajar menurut B.F.Skinner tidak sahaja oleh penguatan yang menyenangkan tetapi juga yang tidak menyenangkan. (Gage dan Berline, 1984:272).

Page 11: Edu PISMP SEM 2

Perbezaan individu

Murid merupakan individu yang unik dan tidak ada dua orang yang sama jenis, setiap murid memiliki perbezaan satu dengan yang lain.

Perbezaan itu terdapat pada perwatakan, keperibadian dan sifat-sifatnya.

Perbezaan individu ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar murid.

Sebab itu, perbezaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam kebolehan individu terhadap pembelajaran.

Page 12: Edu PISMP SEM 2

Jenis – jenis pembelajaran

Page 13: Edu PISMP SEM 2
Page 14: Edu PISMP SEM 2
Page 15: Edu PISMP SEM 2
Page 16: Edu PISMP SEM 2
Page 17: Edu PISMP SEM 2
Page 18: Edu PISMP SEM 2

Terima Kasih