Edo Prezentacija

download Edo Prezentacija

of 37

 • date post

  10-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  8

Embed Size (px)

description

prezentacija

Transcript of Edo Prezentacija

Folie 1

Procjena uticaja na okoli protone HE na rijeci BosniEldar Vinji

Sarajevo, juli 2015

Procesno inenjerstvoMainski fakultet | Sarajevo 12UvodU 2012. god. iz fosilnih goriva se proizvelo 82% od ukupne koliine proizvedene energije u svijetu.Tehniki potencijal hidroenergije u BiH iznosi 6800 MW.Trenutno je iskoriteno 30% potencijala hidroenergije.

U svrhu identifikacije, procjene veliine, duine trajanja i znaaja, te mogunosti smanjenja ili eliminisanja uticaja izrauje se Studija procjene uticaja na okoli hidroelektrane.

Slika 1: Mala hidroelektranaMainski fakultet Sarajevo23Metode radaStudija procjene uticaja na okoli se izvodi u 4 faze:Faza 1-Preliminarne aktivnosti: projektno podruje, zainteresirane strane, relevantne informacije, legislative i zakoni;Faza 2-Istraivanje i prikupljanje podataka o postojeem stanju okolia: tehnike karakteristike HE, otpad, emisije, stanovnitvo, zrak, voda, flora, fauna, zemljite, postojee HE i pejza; Faza 3-Procjena uticaja na okoli objekata hidroelektrane u fazi graenja i fazi rada: vrsta, priroda, jaina, vremenski interval, trajanje, reverzibilnost i znaaj;Faza 4-Opis mjera kojima se smanjuje negativan uticaj.

Mainski fakultet Sarajevo34Glavne komponente HE Janjii: Betonska brana visine 19 m, koja pravi akumulaciju Janjii sa korisnom zapreminom od 2.70 hm3 i duinom od 2.6 km, Dvije vertikalne Kaplan turbine ukupne instalisane snage od 13.3 MW, Dvostruki strujni transmisioni vod napona 110kV, za povezivanje sa postojeim glavnim 110 kV vodom Zenica-Busovaa na principu ulaz-izlaz, u cilju prikljuenja hidroelektrane na nacionalnu mreu, Ulazne graevine, integrisane sa blokom brane, Strojara otvorenog tipa, smjetena uz branu, Pristupni put postrojenju.

Procjena uticaja na okoliOpis predloenog projektaKarakteristike HE Janjii

Rijeka LavaHE JanjiiNaselje JanjiiSlika 2: Poloaj HE JanjiiMainski fakultet Sarajevo5Procjena uticaja na okoliOpis predloenog projektaKarakteristike HE Janjii

Slika 3: Trasa dalekovodaMainski fakultet Sarajevo6Procjena uticaja na okoliOpis predloenog projektaProcjena po tipu oekivanog otpada i emisijaTabela 1: Glavne kategorije otpada koje nastaju u toku gradnje i rada HEBr.Naziv otpada1.Otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje, primjene i uklanjanja boja i lakova2.Otpad od oblikovanja i fizike i mehanike obrade metala i plastike3.Otpadna ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje4.Ambalaa (ukljuujui odvojeno skupljani komunalni ambalani otpad)5.Beton, opeka/cigle, crjepovi/ploice i keramika6.Drvo, staklo i plastika7.Mjeavine bitumena, (ugljeni) katran i proizvodi koji sadre katran8.Zemlja (ukljuujui iskopanu zemlju s oneienih/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskopana zemlja od rada bagera9.Odvojeno skupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 4)Mainski fakultet Sarajevo7Zagaujue materije koje e se emitovati u zrak:CO2,CO,SO2,NOx, L 10 (lebdee/suspendovane estice prenika ispod 10 mikrometara), UL (ukupne lebdee/suspendovane estice)

Emisije u vodu:Otpadne vode iz radnikih kampova,Prosipanje goriva i graevinskog materijala.

Procjena uticaja na okoliOpis predloenog projektaProcjena po tipu oekivanog otpada i emisijaMainski fakultet Sarajevo78Procjena uticaja na okoliOpis okolia koji bi mogao biti ugroen projektomPodaci o zemljitu

Slika 4: Tipovi tlaMainski fakultet Sarajevo89Slika 5: umski pokrov na lijevoj i desnoj obali rijeke BosneProcjena uticaja na okoliOpis okolia koji bi mogao biti ugroen projektomPodaci o zemljitu-umski pokrov

Mainski fakultet Sarajevo10

Slika 6: Naini upotrebe zemljitaProcjena uticaja na okoliOpis okolia koji bi mogao biti ugroen projektomPodaci o zemljitu-Upotreba zemljita

Mainski fakultet Sarajevo11Procjena uticaja na okoliOpis okolia koji bi mogao biti ugroen projektomPodaci o vodama

Slika 7: Kanalizacioni odvodiEPP-minimalni protok koji osigurava ouvanje prirodne ravnotee i ekosistema vezanih za vodu

Qepp = 16,45 m3/s za srQ dek(j) < Qsr Qepp = 24,68 m3/s za srQ dek(j) QsrU prvoj godini rada hidroelektrane mrtva zapremina akumulacije e se smanjiti oko 20 000 m3 tj. 4% zbog nanosa sedimentaMainski fakultet Sarajevo12Procjena uticaja na okoliOpis okolia koji bi mogao biti ugroen projektomFlora, fauna i ihtiofauna

Vrstavodomar (Alcedo atthis)suri orao (Aquila chrysaetos)aplja danguba (Ardea purpurea )patka njorka (Aythya nyroca)eja strnjarica (Circus cyaneus)sivi sokol (Falco peregrinus)apljica voljak (Ixobrychus minutus)mali galeb (Larus minutus) Tabela 2: Pronaene ptiije vrste na projektnom podrujuVrstakobaljmrenaaranklensapaTabela 3: Dominantne riblje vrste na projektnom podruju

Slika 8: Rijeno ostrvoMainski fakultet Sarajevo13Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliDrutveno-ekonomski uticajiNegativni uticaji:Emisija praine i buke,Mogunost nesree,Sukob radnika i stanovnika.Pozitivni uticaji:Zapoljavanje lokalnih stanovnika,Prihodi od koncesija i naknada: Jednokratna koncesija (minimalno 1.5% vrijednosti ukupne investicije),Godinja koncesija (minimalno 1.5% vrijednosti godinjeg prihoda),Naknada za koritenje hidroakumulacionih objekata (0.01KM/kWh),Posebne vodne naknade za proizvodnju elektrine energije (0.001 KM/kWh).

Slika 9: Ilustracija kretanja kamiona

Slika 10: Gradilini putMainski fakultet Sarajevo14Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliUticaj na zrakNegativni uticaji:Emisija zagaujuih materija: CO, CO2, SO2 i NOX,Poveana koliina vrstih estica (praine) u zraku,Sukob radnika i stanovnika.Dijagram 1: Smanjenje emisije zagaujuih materija koritenjem hidroenergije umjesto energije fosilnih goriva za dobijanje el. energije

Video 1: Emisija praineMainski fakultet Sarajevo15Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliUticaj na voduNegativni uticaji:Isputanja otpadnih voda iz radnikih kampova direktno u rijeku,Curenja goriva i ulja iz vozila i maina koje se nalaze na gradilitu,Prosipanja graevinskog materijala (cement, ljepilo...) u vodotok,Obruavanja zemlje i kamenja sa deponije koja e se nalaziti u blizini rijeke,Spiranja zemlje sa terena bez vegetacije uslijed oborina,Zaustavljanje kretanja sedimenta,Truljenje vegetacije,Eutrofikacija.

Slika 11: Ilustracija eutrofikacijeMainski fakultet Sarajevo16Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliUticaj na zemljiteNegativni uticaji:Unitenje vegetacije,Erozija zemljita,Kretanje mulja,Poveanje koliine sedimenta u vodotoku.Slika 12: Ilustracija erozije zemljita

Mainski fakultet Sarajevo17Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliUticaj na floru, faunu i ihtiofaunuNegativni uticaji:Unitenje rijenog ostrva,Migracija ivotinjskih vrsta,Mogunost pojave invazivnih vrsta,Pretvaranje tekuice u stajaicu,Gubitak stanita,Sprijeena migracija riba i njihovo razmnoavanje,Stradanje riba u turbinama.Slika 13: Povrede zadobijene od turbine

Mainski fakultet Sarajevo18Procjena uticaja na okoliOpis moguih znaajnih uticaja projekta na okoliUticaj na postojeu infrastrukturuSlika 14: Poljski put

Slika 15: Magistralni putMainski fakultet Sarajevo19Procjena uticaja na okoliOpis mjera za ublaavanje negativnih efekataDrutveno-ekonomski uticaji-Faza gradnjepotencijalni UTICAJZnaaj utICAJAMJERE ZA UBLAAVANJE UTICAJANesree na i oko gradilitaZnaajan, ako se ne primjene mjere za ublaavanje uticajaPostaviti znakove upozorenja i zabrane Ograditi gradilite Ograniiti brzinu kretanja vozilaSukob izmeu radnika i lokalnog stanovnitvaZnaajan, ako se ne primjene mjere za ublaavanje uticajaOdravati putnu infrastrukturu Upoznati radnike s lokalnim obiajimaUspostaviti kodeks ponaanja radnika, Zaposliti radno sposobne stanovnikePopraviti lokalne puteve Upoznati stanovnike s trenutnim deavanjima na gradilitu i buduim planovima.

Slika 16: Znakovi upozorenja na gradilituMainski fakultet Sarajevo20Procjena uticaja na okoliOpis mjera za ublaavanje negativnih efekataUticaj na zrak-Faza gradnjepotencijalni UTICAJZnaaj utICAJAMJERE ZA UBLAAVANJE UTICAJAPoveana emisija CO, CO2, SO2 i NOXZnaajan, zbog blizine naselja JanjiiEmisije CO, CO2, SO2 i NOX se mogu smanjiti ili eliminisati ako se:Iskljuuju vozila i maine kad god nisu u upotrebi,Koriste elektrini generatori umjesto dizelskih i plinskih.Emisija velike koliine praine zbog kretanja vozila i mehanizacije, te iskopavanje zemlje, betoniranja i upotrebe graevinskih materijalaZnaajan, zbog blizine naselja JanjiiPrekriti neasfaltirane puteve pijeskom, ljunkom ili drobljenim kamenjem Uklanjati vegetaciju samo sa onog prostora sa kojeg je to potrebno. Odravati vlanim:Neasfaltirane puteve,Povrine bez vegetacijePrekriti kamione koji prenose iskopanu zemljuPokriti graevinski materijal koji se ne koristiSlika 17: Cisterna za vodu

Mainski fakultet Sarajevo21Procjena uticaja na okoliOpis mjera za ublaavanje negativnih efekataUticaj na zrak-Faza gradnje

Video 2: Kontrola praine na putuMainski fakultet Sarajevo22Procjena uticaja na okoliOpis mjera za ublaavanje negativnih efekataUticaj na zrak-Faza gradnjeVideo 3: Kontrola praine na gradilitu

Mainski fakultet Sarajevo23Procjena uticaja na okoliOpis mjera za ublaavanje negativnih efekataUticaj na vodu-Faza gradnjepotencijalni UTICAJZnaaj utICAJAMJERE ZA UBLAAVANJE UTICAJAZagaivanje vodotoka zauljenim vodama sa podruja smjetaja mehanizacije, zagaivanje vodotoka otpadnim vodama fekalnog porijekla sa podruja smjetaja radnikaZnaajan, ako se ne primjene mjere za ublaavanje uticajaUdaljiti graevinsku mehanizaciju od vodotokaSkladita ulja, goriva postaviti na izolirano podrujeOtpadne vode fekalnog porijekla skupljati u kontejnere Zamuenje vodotoka uslijed izvoenja zemljanih radova kod vodozahvata, te spiranja zemlje sa povrina bez vegetacijeManje znaajan, jer je pojava privremenog karakteraSprijeiti prodiranje vodotoka u zonu iskopa (privremeno izgraditi zagat),