E learning en entorns educatius

of 14 /14
COMPETÈNCIES TIC A PSICOLOGIA, 1er SEMESTRE, 2011, CONSULTOR: Jose Antonio Ortiz Murcia Grup 11: Josep Soler Llebaria Pili Fernández Ruiz Houria Kabbou Aannouz Diego Ríos Romero Competències TIC, UOC 2011, e- learning en entorns educatius 1 E-LEARNING EN ENTORNS EDUCATIUS

Embed Size (px)

description

E-learning en entorns educatius escolars. Investigació sobre la situació actual de les TIC a les aules, els diferents recursos que ens ofereixen i també els avantatges i inconvenients que s'observen en la seva implantació.

Transcript of E learning en entorns educatius

Page 1: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

COMPETÈNCIES TIC A PSICOLOGIA, 1er SEMESTRE, 2011, CONSULTOR: Jose Antonio Ortiz Murcia

Grup 11:Josep Soler LlebariaPili Fernández Ruiz

Houria Kabbou AannouzDiego Ríos Romero

1

E-LEARNING EN ENTORNS EDUCATIUS

Page 2: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

MAPA CONCEPTUAL: Introducció

2

INCORPORACIÓ EN ENTORNS EDUCATIUS

IMPACTE EN EL SISTEMA EDUCATIU ACADÈMIC

CANVIS TECNOLÒGICS: APARICIÓ DE

LES TIC

WEB 1.0

WEB 2.0

APLICACIÓ: E-LEARNING

•ALUMNE •PROFESSOR•INSTITUCIÓ

CONEIXEMENT DELS

RECURSOS

IMPACTE EN L’ÀMBIT SOCIAL, ECONÒMIC I

PSICOLÒGIC

DIF

USS

IÒ D

E

MA

NER

A

DES

IGU

AL

PROVOCA CANVIS EN

IMPLICA

Page 3: E learning en entorns educatius

INTRODUCCIÓ

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius3

“E-learning o aprenentatge a distància completament virtualitzat a través dels nous canals electrònics, utilitzant

eines o aplicacions d’hipertext com a suport dels processos d’ensenyament-aprenentatge”

<http: //es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_electr%C3%B3nico&oldid=51859138>

E-learning educació i capacitació a través d’Internet

FLEXIBILITAT

NOVES FORMES DE COMUNICACIÓ

Usuari material didàctic

SOCIETAT

ESCOLA

TIC

EL PRESENT

EL FUTUR

Page 4: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

ENTORNS WEB 2.0

4

En el passat web 1.0 USUARI

En el present web 2.0USUARI

BIDIRECCIONALS

UNIDIRECCIONALS

“ESTÁTIQUES”

“DINÀMIQUES”

XARXES SOCIALS

•Blogs•Wiki•Youtube•Slideshare•Facebook•Twiter•Llibres digitals•Pissarres digitals

CONSTRUCCIÓ COMPARTIDA

DE CONEIXEMENT

TREBALL GRUPAL I

COLABORATIU

Page 5: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

ENTORNS WEB 2.0

5

Característiques:o Un espai social horitzontal i ric en fonts d’informacióo Faciliten un aprenentatge més autònom i participatiu

enfront web 1.0o Elaboració més fàcil de materials individual o

grupalmento Proporciona espai en línea per l’emmagatazematge,

classificació i publicació.o Facilita noves activitats d’aprenentatge.o Desenvolupament de xarxes de centres i professors

per compartir, ajudar-se, reflexió…ES NECESSITEN INFRAESTRUCTURES, COMPETÈNCIES DIGITALS I SOCIALS,

RESPONSABILITAT, CREATIVITAT, ACTITUD FAVORABLE…

Page 6: E learning en entorns educatius

IMPACTE DE LES TIC A EDUCACIÓ

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius6

Alfabetització digital de: ESTUDIANTS

• DOCENTS

NOU SISTEMA D’EDUCACIÓ

EDUCACIÓ I ENSENYAMENT

PER COMPETÈNCIES

Page 7: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

L’APRENENTATGE DE LES TIC I L’ENSENYAMENT PER COMPETÈNCIES

7

EDUCACIÓ TRADICIONAL EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES

Educació transmissiva Educació per competències

Adquisició de coneixement Adquisició de coneixement, capacitats, habilitats, acitus i valors, generació de coneixement…

Jerarquia vertical en la relació professor-alumne

Jerarquia horitzontal en la relació professor-alumne

L’alumne receptor, actitud passiva

L’alumne constructor de coneixement, actitud activa

No adaptada als canvis socials i tecnològics

Adaptada al módel de societat i tecnològic actual

Limitacions de l’educació per competències: capacitació de docents, actitud negativa enfront noves formes d’aprenentatge, manca de temps per preparar el material…

Page 8: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

INCORPORACIÓ DE LES TIC ALS ENTORNS EDUCATIUS ACADÈMICS

8

TRES GRAUS D’INCORPORACIÓ

1. Introducció superficial: nivell bàsic d’alfabetització en TIC. Per consulta de materials, fonts. Una “assignatura més”. Gran part dels centres educatius.

2. Introducció avançada: utilització de les TIC de forma creativa. Consultar informació, compartir-la, crear contiunguts… Opció cada cop més habitual.

3. Implantació integral: tot el model educatiu i l’aprenentatge es fan amb les TIC; no presencial. Formació universitària i professional.

Itro

ducc

ió e

n el

sist

ema

educ

atiu

de

form

a de

sigu

al

Page 9: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

FUNCIONS I USOS EDUCATIUS DE LES TIC A LES ESCOLES ACTUALS

9

Cal que els actors interioritzin els canvis teconològics i socials:

1. L’ALUMNE: flexibilitat per adaptar-se, capacitat, motivació, iniciativa2. EL PROFESSORAT: capacitació, acitud favorable, formació,

flexibilitat per adaptar-se, canvi de rol (de professor a assessor/mediador)

3. LA INSTITUCIÓ: difussió de l’importància de les TIC, nous módels didàctics basats en TIC, fomentar el canvi d’aptituds del professorat, fer ús de les TIC en les tasques administratives i de gestió diàries

Alfabetització digital

Font d’informació i

recursos

Sistema de

comunicació

Treball cooperatiu

Treball autònom

Atenció a la diversitat

Noves formes d’expressió

Mitjà per a l’avaluació formativa

Elements artístics, lúdics

o creatius

Pràctica i exercici de noves actitus i

habilitats

Page 10: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES TIC A L’AULA

10

AVANTAGES INCONVENIENTS

Accesibilitat en temps i espai Falta de capacitació alumnes-professors

Personalització de l’aprenentatge Falta d’adaptació de les institucions

Coneixement d’interessos i inquietuts d’alumnes

Necessitat d’actitud activa del alumne

Actualització constant de materials i continguts

Gran quantitat d’informació; sensació de desbordament

Fomenta el treball cooperatiu Perill de virus als sistemes informàtics

Augment de l’iniciativa i creativitat Despesa econòmica més gran

Desenvolupament d’habilitats informàtiques

Més dedicació del professor

Estalvi de costos per les institucions Possible aïllament de l’estudiant

Page 11: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

RECURSOS EDUCATIUS BASATS EN LES TIC I EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

11

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6873

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/infantil/285-proyecto-libro-virtual-en-infantil

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6873

 http://rolandorios.blogspot.com/ http://www.educacontic.es/

http://www.zonatic.org

MOODLE com a eina pedagògica i de comunicació

BLOG com a eina de comunicació i expressió

EDUWIKI com a eina didàctica

RECURSOS DISPONIBLES

Page 12: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

MAPA CONCEPTUAL

12

Page 13: E learning en entorns educatius

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius

REFLEXIONS FINALS…

13

VIDEOS per REFLEXIONARhttp://www.youtube.com/watch?v=6Q4y7NpLsHA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WZ3BWVR76s0&feature=related

Page 14: E learning en entorns educatius

CONCLUSIONS

Competències TIC, UOC 2011, e-learning en entorns educatius14

Creiem que les Tic estan implantades irregularment en el món educatiu.Cada vegada més docents van descobrint les possibilitats i avantatges que les N.T poden oferir.L’incorporació de les TIC comporta inconvenients: relacionats amb la tecnologia, manca de formació o poc hàbit del professor en l’aplicació, possibilitats d'ús "fraudulent" o inapropiat per part dels alumnes... Hem observat l'impacte que les TIC provoquen en el sistema educatiu:

Socialment: estem immersos de ple en una societat de la informació que demanda noves competènciesPsicològicament: s’accepten les TIC com a eina important en el procés d'aprenentatge, però hi han reticències en aprofundir en el seu ús. També sensació de desbordament que pot provocar estrés en alguns casos.Econòmicament: L'introducció d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit educatiu redueix costos però també requereix inversió. En l'àmbit escolar aquest factor no és tan important com el d'oferir un servei. Familiarment: les comunicacions entre àmbit educatiu i pares s'ha d'estendre; canvis en els canals de comunicació tradicionals

E-learning com a estudis a distància, enfocat a l’adult, té molts beneficis ,per això creiem important vincular l’e-learning a l’escola, no com una metodologia única, sinó per preparar als alumnes a treballar i desenvolupar-se en la nova societat que vivim.L'objectiu d'aquest projecte era conèixer a fons el paper i l'impacte que les noves tecnologies tenen en un entorn tan important com l'educació consultant diferents fonts i posant punts en comú. La creació de coneixement ha sigut evident però sobretot enriquidora gràcies a l’ utilització d'aquest entorn col·laboratiu. Hem pogut viure en primera persona els molts avantatges que suposa l'ús de les TIC, i que precisament hem pogut desenvolupar en aquest projecte.